Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

" • ^ • * * •• â ^ • <«. J Ai.<UiK JJJJJJJIIILLLIIIIIIIIIIII1IIIIIT l DUŞUNCELER IIIMIIIIIIMIUIIIIIIIIIIIMIM I \ H ve SOL TEHLIKES1 Ya^an: General Kenan ESENGİN Zonguldak mılletvekıh Çeşitli çevrelerde, sağ ve sol kadrosu, ortamı ve tatbikatı kortehlıkesi uzerinde durulmakta, kunçtur. Yuz yıllar boyunca ve tartışmalar A apılmaktadır. Eğer bugun başuıa bir sarık saran ca 1960 ıhtilâlinden sonra ve ycni A hil ve oldugu belli olmıyan raennayasamızla berabcr bir fazilet faatçı kişiler ve halkın temiz din devri açılmış, polıtik ve idarî ha duygularını istismar ederek onu yatunıza bu anlayış içinde bir >on istediği istikamete goturmu; ve verilmiş ve yeni bir zihniyet ge somurmuştur. Dın ile hic ilgisi oltirilmiş olsaydı bugun bu tehlike mıvan uydurma fikir, söz ve yalerden soz açmak ve endişe du> zılarla toplumun karanlıkta kalmasını ve kendi cıkarlannı sağlamak zorunda kalınmazdı. bilmişlerdir. Bu konuda Turkiye'de, bir sağ ve sol tehli. masını kesi var mı? Bunlann hangisi da binlerce omek vermek mümkunha yakın ve endişe verıcidır' dur. Bugun de bu durum dc\am esaslarına Bunu duygularunıza gore değü ediyor. Islâm dininin gerçeklere gore değerlendirmek kufur edercesine yavınlar vapan bir sapığın ortaya koyduğu nurgerekir. Bilindiği gibi her akım kendisi culuk genişliyor. Ujdurma şejhlcln elverişli bir ortam arar veya ler, yalancı ve sahte dinciler halbu ortamı yaratmak ondan fayda kı kolajca istismar ctmekte. istelanarak hcdefine ulaşmak ister. dikleri jone goturebılmektedirler. Bugun sağın da, solun da istis Bu havaya kapılan birçok politimar edebileceği bir ortam vardır. kacılar da bugunku Anayasa ve Maddî ve fikrî sefaletin bulundu dunya goruşunu hiçe sayarak oy ğa her toplumda bir takım çıkar avcılığı için adi dıncilik slogacı kişiler, nydurma liderler mak niyle vatandaşları dınli ve dinsiz satlarına varmak için halkı ko dije bolmeje çalışıjorlar ve bulayca çeşitli yonlere surukliyebi nunla ikbal sağlamak istiyorlar. Işte asıl tehlike ve >akın tehlike llrler. Bu konuda bir avantajlı ve bir budur. 4e endişeli tarafunız vardır. MeBiz her zaman komunizm seleye bu açıdan bakınca tehlıke şakhğı >apanları kolayca anlayanin büyuğu soldan değıl sağdan bilir ve yenebiliriz. Fakat dincigelmektedır. Çunku Turk toplu lik maskesi* altmda hurafelere umu dinıne. milli eğemenliğine, a şaklık yapan sahte dincilerl halile mefhumuna, tenıelluk hakları kın temiz duygularını kullanmak na çok bağlıdır. Yapısı. inançları istiven maskeli oy avcılannı yenkomunizme elverişli değildir. Sol mek guçtur. Bunu halka anlatdenince derhal gozunde bilinen mak da kolay değildir. Bızdeki ilbir yonden gelen duşmanlıklar, kel sağ bununla da kalmıyor. Bizi tarihi emeller, istilâlar canlamr. Ortaçağın karanlığına, şeriatçılıBundan başka komunizm tehlike ğa goturmek, memleketi bir uysini ona anlatmak kolaydır. Bu durma seyhler, sahte »omürucu bakımdan bu halkı bir seçim yo kişiler diyan haline getirmek isliyle komunizme goturmek çok tıyor. tşte bunun için tehlikenin guçtur. Eğer Atatürkçu bir eğithn buvuğu daha çok «ağdan gelmeksistemiyle sosyal adalet ve sosval tedir. guvenliği sağlıyacak bir idare duDunya bugun tek hedefe jonelzenl kurulur ve yurtuhırse konıi miştir. Rejimin adı ve şekli ne nizmden endişe etmeğe luzum kal olursa olsun. sol sivriliklerini tormaz. puliyerek sağa, sağ da ilkelliğini Bunu bilen ve Turk toplumu ve aşırılığını yontarak «ola doğru nun bu hassasiyetini kendi çı vanaşmakta, sosyal adaleti sağlakarlannda kullanmak isteyen bir Mcı. somunıculuğiı >ok edid tedtakım menfaatçı politikacılar va birleri almakta ve ekonomik dokttandaşı uyarmak, medeniyetçiliği, rinlerin kalıplaşmış teorilerini bıAtarurkçuluğu, devrimciliği, sos rakarak toplumun tum halinde yal adaleti ve komunizm ile ilgi gelişmesi yollarını kendi bunyesisi olmıyan onun panzehıri bulu ne gore aramakta ve tatbik etnan fikirleri savunan insanlara meve calısmaktadır. derhal komunist damgası vurmak Bir gerçek daha vardır Az geve tehlike çanlannı çalmak \e lişmiş memleketlerde ozel olarak boylece karanlık duşunce ve mak komunizm ortamını sai; yaratır. satlarını devam ettirmek istemekte Uzerinde durulacak esaslı noktadirler. lardan birisi de budur. Birçok Her memlekette fıkir ve inanış memleketlerde tatbikat bunu gosbakımından herhangi bir ideoli termiştir. Sosyal adaleti ve sosyal jiye bağh olan kişiler bulunabi guveni sağlıyan halkı kendi çıllr. Onlann tehlikeli ve zararlı karlarma gore değil, dunya goruolmalan kitleleri olumsuz yonle şune ve anlayışına gore idare etre göturebilme kudretleriyle ol miye çalışan ve tezatlan ortadan çulebilir. Bizde bu guçte bir ko kaldıran memleketlerde ise komunist kadro yoktur. Fakat sağ munizm tehlikesi kendiliğinden tehlikesl boyle değildir. Onun yok olur. Eğitim Konuları 1964 196$ YUNUS NADİ armağanf «KÜÇUK HİKÂYE» loğlu, 1917 de seçmış, sergıler açarak ço cuklarına kitapları sevdırmek yolu nu Jianım. erkek Yılbaşı hazırlıklarına daha 1 gıjnm modalarmı 30 gun geçmeay olmasına rağmen şımdıden den benımseyen bızler. bu fıkrı an başıanmıştır. Dukkânların vıtcak 30 yılda benımseyebılmısız rmlerı duzenlenmekte ve hedıyelık vasfını taşıyan eşyalar on plâ Turkiyede ilk cocuk kitapları ser gisini, 1947 de Istanbulda goruyonı almaktadır. Hedıyelık eşya fıruz.. 1952 de ılk çocuk kutuphayatlarında da şımdıden hafıf bır nesı Ankarada, Bahçehevlerde açı artış kaydedılmıştır. Portakal, lıyor. 1953 de de Çocuk Kutuphamandahna, hındı fıyatlarmda ıse nelen Yonetmelığı kabul edıhyor geçıcı bır yukselme beklenmekŞımdı butun ıllerımızde bırıkı ta tedır ne çocuk kutuphanesı var Çatal Ote yandan çam kathamma cadakım saymazsak, bunlardan ıkı mânı oiunması ıçın Orman Başsı, evet sadece ıkı tanesı de kosko mudurluğu ile Beledıye Zabıtaca Istanbuldadır. Bın, Suleyması kontrollannı hızlandırmışlarnıye Kutuphanesınde, bır kubbedır Kontrolun başarılı olması ıçm bu yıl da çam satılacak yer cığın altında. Bır kubbe altı genışlığınde bır oda. Oburu de RaIer tesbıt edılecek ve bunun dıgıp Paşa vakfmın bır buyuk, ıkı şındakı yerlerde satışa musaade kuçuk kubbesı altında. 2530 baolunmayacaktır samak kadar, çok dık, eskı ve bu nun ıçm de tehlikeli bır merdıGrev dolayısiyle İtalyan venle çıkılıyor.. Halk kutuphanegemisi bugün gelebiliyor lerının çoğunda, her okuyucuya bır masa lâmbası duşer Bu çok Dun gelmesı beklenen Italyan oneTih ışık tertıbatı, çocuk kutup bandırah «San Marco» gemisi, Vehanelerınde ıhmal edılmış nedık lımanında 3 gun devam eden grev dolayısiyle ancak bu sabah lı uleymanıye Çocuk Kutuphamanımıza gelebılecektır nesınde, Dunya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyle geimış, İsveç ve Almanya Türkiye150 tane kadar «misafir kitap» var. den şarap istiyor Doğan Kardeş, Işıl ve Çocuk Kı10 av zarfında dış memleketlere tabevı sergıye katılmışlar Dığer 1 mılvon 5 bın 832 lıra değerınde 6 kıtaplar kutuphanenın kendi maşarap ıhraç edılmıştır lı.. Mevcut kıtaplardakı ısımlere Aynı sure ıçmde Japonya'ja yapı lan harn tuz ıhracaatı ıse 133 bın gore, 15 tane kadar çocuk yayını 991 ton olup ıkı mılyon 177 bın 654 yapan muessese varmı? Istanbulda Fakat bunlardan bır kısmı, ar lıra gelır sağlanmıştır. tık bu ışten vazgeçmış, bır kısmı Dığer taraftan Isveç, Almanva ve da Dunya Çocuk Kitapları HafNorveç, Turk şaraplarını almak tasına ı$tırak etmeye uşenmış ola ıçın talepte bulunmuşlardır Yılbaşı hazırhkları başladı Dünya çocuk kitapları haftası E * Yazan: ** ... Ve Doğa Tanrısallıkla yıkandı Yazan: A. Lütfuhak YAZlR 10 O andakı dusuncesını, ansıma lar (temsılcının mınıbfisü varda zorluk çekmemek ıçın sışara dır). Polısın kaçak ısçı <,alıstırpaketının ardına vazdı. «Mutiu masına çoz vumması. Isçılerden İuk, sornnların tumu, bu ka\ bır kısının el altından aldıkları ramda gızlı dıvecegı gelıvor ın para vuzunden arkadaslarına sırt sanın. Öyle ya, sorunlarını ço çevırmelerı (paranın eğemenlığı). zumlıvebilmıs kişiler mutluvuz Sonuç: herkesın kısısel çıkarlar dıyorlar. Ovsa, sorunlar lumuv ardından kosması. Bunu onlevele çozümlenebilir mı? O da a\ bılmek ıçın kuçuk ımalâtçıların rı. Bugunku durumu ile kısısel bırlesmesı zorunluğu (Anonım mutluluktan ote gıdemıyor bu Ortaklıklar sorunu). Buniarın kavramın \ansıttığı. Mutluluşu. tumu, ıktısadı sıstemın bozukludussu gerçeklerın vaşantıda se gundan oluvor.» \apur yanasmıstı. Csküdar ıskillenmesidır dıve tanımlıvabılırim. Ama, duste us voktur dene kelesıne çıktığı zaman lodos cek. Mutluluğu veren oğeler, kı seferlerı aksattığından, Kadıkoje sinın değerını vansıtması bakı sefer japılamıjordu nereye mından rinemlı olduğuna gore, gıdeceğini sasırmış bır kalabalık düste nsa olan gereksınme ve u içinde buldu kendını. Yafmur sun kısıvı vonetmedekı gucü ken tüm hıznla devam edijordu. Gıt dılığinden çıkar ortava. Avrıca, tı, dolmus kujruğuna gırdi. Hav olusları kisisel durumu ile de lı uzun sırada en ufak hareket ğerlendırtnemek gibi bir erdeme yoKtu. kavusur insan.» Mevdanda bır ıtis • kakıstır giYazdıklarını okuvup, paketi dıyordu. tnsanlar, yerın egımıncebine kovdu. Bu kez ötekı ce de oluşmus golcukler içinde kobinden katlanmıs bir kâfıt çı şusup duruvorlardı. kardı. Okumak için açmadan on Ku.vrugun onune bır otobüs ce, dısan bakmava çalıştı, ama yanaştı, dogal zamanlarda tzmıte vapurun camlarından suzulen sefer yapan bır otobüs. Fakat, otobusun yanasması ile saldırıva sular çprmesini engelledi. «Lodos, ama bızlı yağıyor, ov u|raması bir oldu. Sıra dışından sa ben buna, doganın tanrısallık geliyordn bu saldırı. Sıradakıler, haksızlığa bağırmanın, otola vıkanması dlyorum» diye gebuse bınmeyı sağlamadığım bılçirdi. dıklerinden, onlar da saldırdılar, Günlük bır gazetenın, konusu Bu itişkakış içınde binebilen, yurt sornnlarından alınmıs ku mutlu sayıvorda kendini. Kadınçfık hikâve yarısması için tasar dan çok erkek bindi otobüse. Ve ladığı hikiyeden yazdıklarını o gozler bos yere düzeni sağlıyacak kudu. bir gorevii aradı. «PASLI ÇARK Varlığın tüTrafik sıkışıklığından kaçabilmiinden oluşan bir çark döner mek çabası ile Selimiye kışlasıtek boyutlu zamanda durmama nın önünden yol bnlmaya çalısan casına. Kayıtianmıyan sonsuzlu araçlar, ara yolları da tıkamısğa yol alan bn çarkın bir dişliıi lardı. Otobüı bir ssatte gelebilde yeryüzüdür, değerieri ve de di Kadıköye. ğersizlikleri ile. tçinde bulunduğu dolmnstakiAnlamlandırmaya çalışır kisi ler dertleşiyorlardı. «Of, tam bır oğlu tfimfiyle kavrayamadığı var saatte geldik.» «Efendim, yafolusu. Mntlnluk amudu ile bek mur yağdıvsa no'lur yani?» «Sonlenir varınlar, ovsa çıkarlardır ra kuyruklar, o fırınlann önü ne yervüzü çarklarını döndürfn.» oluvor?» Buna soför cevapladı, Dilegi, küçük bir atelyede ça «Efendim fakir muhitler oralar. lısan sıgortasız i«çilerin durumn Ekmeğe kuvvet gidiyorlar, fırın nu dile getirebilmekti. Kaldıtı önünde kuyrnk yapmasınlar da yerden yazmava koyuldu. Ba nerede yapsınlar?» kez, hikâyede deginmek istediBonalmıstı, yagmura aldırmat'ı sorunlarla ilgıli notlar alıvor dan gidecefi vere gelmeden indi, du. Yaçmur altında düsfincelere dal«Durum, Bolge Çalısma Mu dı ve tüm acuna karsı bır isvan durluğunce duvulur. Mudurluk koptu içınde. Kendi kendine koaraya girınce, isveren bir muha nnsuvordu, «Yazsam ne olacak, sebe burosuna basvurarak isın yazabilsem ne çıkar? Kişisel duv hallini ister. Ve her sev «kanunî ruracınıı ve düsüncemi kâgıt üolsun) der, bura önemJi)..Bundan zerine aktarmaktan öteve gıder , em) u a n ( sonraki olavlar paslı bir çarkın mi "bu çaba? Alt yanı yazabilme gıcırtısı içinde gelısir. Muhasebe vetene|imi kanıtlar, o kadar. burosunun «örevlisi sigortavı Çağlar boyunca yazılmadı mı, kurtarabilmek için, ısi. ts kanu Kutsal kitaplar inmedi mi in«annu kapsamına gırmevecek şekıl lara° Tek vasantı sov suzlasmasın de firmalara dafıtır ve her fir dive». mava ıkı isçi dusecek sekilde du Sonra, cebinden sigara paketi rumu avarlar (vasa, tanrısailıgı ile hikâvesini tasarlamağa çalıv vitmıs vıcdanı ortebilivor). Son tıçı kâğıdı çıkardı, va£mur altınra. ıse sendıka da karısır. Sen da sonsuzluklara volladı. dıka temsılcisinın kısisel çıkar Ve vüksek sesle «doga tann" > takındı^ı hos olmıvan tavır «llıUla vıkandı» dedi •n İsmet KÜR elınde olanlanvle Amerıkan Kutuphanesı, Selım Surı Tarcan okullarındakı sergide bır masacık hazırlamış Okul olarak Haftava katılanlar da, Selım Sırrı Tarcan. Aksaıav Deneme, Kadıkoy'de Gazi ve Uskudarda Hattat îsmaıl Hakkı ılkokullarıdır ergiler hemen hıç ilçı gormemiş cevrelerinden. Meselâ, Se lım Sırrı Tarcan llkokulundaki sergivi, çocuklarını okuldan alraa>a gelen anababalarm kucuk bir kısmını saymazsak, ancak 1015 kişi gezmiş Vilâyet adına açılmış sergileri gezen velılerın toplamı da 7880 kişi kadar.. Okullar da gereken ılgıvı goster memışler Meselâ, Ragıp Paşa Ku tuphanesındekı sergıyı, sadece on okulun bazı sınıfları gezmış.. Işte, «İstanbul »un, çocuk kıtap launa gosterdıgı ılgı bu kadar' Hatırlıyorum, Beledıje Sarayınm alt salonunda bazı sergıler, me selâ «hedıvelık eşya» sergısı açılır her yıl Bu sergının afışlen gunler gunu şehrın sokaklarını susler Kokteyllerle açılır sergı, konuşmalar yapılır Halkın ve resmî kışılerın ılgıleri, gunler gu nu doldurur Beledıye Sarayuım alt salonunu ve tabıi gazetelerı de . Guzel, gerekli bır ılgıdır bu' Ama, çocuk probleminın en can alıcı çozum anahtarlarından bın olan «kıtap» ile de hıç olmazsa «hedıyelık esvalar» kadar ılgılenıl mesını ıstemek de bızım hakkımız dır sanırım Bu ilgisizliğin suçlusu kimdir**. Vilâyettir. Belediyedir, Millî Eğitim Mudurluğudur, okullar ve okulaile birlikleridir. unya Çocuk Kitapları Haftası. şehırlerımızde, kasaba ve koylerımızde bır hareket, bır kultur hareketı yaratmalıydı» Oğ retmenler, ozellıkle Turkçe Ede S S Ragıp Paşa Kutuphanesınde, bu uç muesseseye ılâve edılmış, parlak kâğıtları, renklı resımlerıyle tstanbul Beledıyesı «Temizlik sebır yığm Alman çocuk kıtaplan ferberliği ılân etmıştır Buna gogoruluyor. re pazar gunlerı Temizlik Işlerı Mu Vılâyet adına sergı sadece bu durluğü personelı çalışacak ve şeıkı kutuphanede açılmış hırde bırıken çoplerın topıatılmasıAmerıkan ve Ingılız kutuphane nı sağhyacaktır. Geçen pazar gunu lerının kitapları yetışememış. ılk tatbikat yapılmış ve bırıken 3 bın ton çop toplanmıştır. Onumuz ^IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIHIIIIIÇ dekı pazar gunu 2397 personel, 100 kamyon, 155 atlı araba ile seferber lığe devam edılecektır. Pazar günleri temizlik seferberliği yapılacak Crfk D ROCHE MÜSTAHZARLARI <> Sanayi Limited Şirketi İstanbul. Izmır, Adana, Bursa, Zonguldak, Dıvarbakır, Muş Vilâyetlennde çalışmak uzere »Satış ve Propaganda» teşkılâtı için ~ istanbul Ticaret Odası Meclısi, S toplanarak Meclıs Başkan ve Başkan Vekıllığı ile Yonetım Kurulu E seçımlerıni yapmıştır. = Başkanlık seçımıne katılan 131 uye nın ıttıfakı ile, Oda Meclısı Başkanlığuıa Sırrı Enver Batur ve Başkan Vekıllığıne de Raıf Onger seçılmışlerdır Yonetım Kurulu seçımı sonucu E = soyledır: Behçet Osmanoğlu, Omer Gazı E oğlu, Neş'et Sırman, Emın Sencer,' 2 Mehmet Kuçukdevecı, Cemıl Par E man, Kemal Bıngol. Mustafa Kopuz, = Muhıp Işmen, Salıh Bınbay, Ah E met Gure = = ~ = Ticaret Odasımn >eni Yönetim Kurulu seçildi î TEŞEKKÜR JtNEKOLOG OPERATÖR DOKTOR | = îşçı Sıgortaları İstanbul Hastanesı Nısaıje Servısmde eşım Munevver Turcan'ı buyuk gavret ve feragatle hayati onemde ^ başarılı bır amehyat yaparak, jenıden hayata kavuşturan Ş kıtapları di'îinda ^^p^a ^^^^^ bı r ^ev okuması nı zaman ını kotuve kullanmak» sayartar Sınıf kıtaplıgından verıl mış kitapları yırtan kaç velı ile karşılaşmıştır her oğretmen.. Hem de. Ankara, istanbul gıbı, aydmı bol sa>ılan şehııleıımızde, kaç oğretmen, .bir kitap okuma» odevı verdığı ıçın Mılh Eğıtım Mudurune okul mudurune şıkâyet edıl mıştır >Okumak»ı bu kadar dar sınırları içinde dahi zor kabul eden bır toplumda. kıtap haftaları •sağır sultan»uı bile duyabileceği şekilde lıazırlanmalıdır. Afişier, (ilimler, broşurlerle, basm organ I lariyle ve butun okulaıle birlkileri nin candan çalışmalariyle, duynıak I istemiyenlere bile duyurulmalıdır ' bu Haftanın öııemi. Fakat bu konuda, bu kadar can ı dan çalışabılmek ıçın once suyun başında bulunanların «okuma«nın onemıne, toplumların hayatındakj buvuk yerıne candan ınanmış, gerçekten avdın kişiler olmalan Tekır ocuk kutuphanelerı, Ozel 1da renın, Beledıyenın ve Genel Butçenın yardımlarıyle yaşar. istanbul Belediyesinin çocuk kutuphanelerine şimdiye kadar >ap tığı yardım, sıfırdır. Genel butçeden yılda bır defa gelen 250 şer lıra, bu yıl kesılmıştır. Ozel Idarenın yardımı da, uç kutuphane ye bırden yılda 25 bın lıradır.. Ku tuphane raflarında sahıplerı, ya da yazarlan tarafmdan hedıye edılmış tek kıtap da goremezsınız. Allahtan, her ıkı kutuphanenın başında bulunan oğretmen kutup hanecıler, bu ışe dort elle sarılmış, dâvalarına ınanmış gorunuvorlar.. Sdleymanıye Kutuphanesınde haftada bır sınema, karagoz, yabancı dıl dersleri var. Ragıp Paşada haftada bırer defa, sınema, muzık ve hıkâye günleri tertıplenıyor. Velılere kendılerıni duyurabilmek, şırın gosterebılmek ıçın uye çocuklara sunnet dü gunu bile yapmışlar geçen yaz •Sunnet duğunu» hıkâyesını duj unca bırden guluverdım. Sonra duşundum, şaır hâlâ haklı Hanı, Guleriz ağlanacak halımize • dı.ven şaır J bı\at (jsjretmcrılerı gavet ı\ı bılır Ier bızım v»hler, çocugun ders ç Edebıyat Fakultesi Dekanlığından Pakültemlmz Eskl Türk Pllolojisl kursusu Profesoru | TÂLHA YÜCEL'E | Yardımcıları Dr. 8ERİF KARSAK, Dr. HILKİYE TtRGAY, = Narkocıtor Dr. NEZtHE KANER, Dr. NFCL LLUSOY, = Asıstan Suhevda ODAB\ŞI, Asıstan Hıkmet ÜSER, Hemşıre E Heyytr* Y*AYBZ,' 'yardıincı Osman TARASI'î'a ve avrıca hasta = J'gı esnasında çok yakın alakalarını esırgemıven Başhekım Mua E vını Ctldıve Mutehassısı Dr. TARIK ZİYA K1RBAKAN ile Ope = rator Dr. MACÎT MADENLt, Operator Dr. HAYRt DAVAS'a ve = «er\ı=m mu^fık hemşırelerı Nuran Akbulut, Ümit Gültekin \e Ş tekmıl personele mınnet du\gularıroı ve sonsuz şukranlarımı arz ederım HÜSNÜ TURC\\ E Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti ARAT'ı Kaybetmenın bujaık eleraı lçındedır Cenazesi 2 Aıalık 1964 Çarîamba gunu ikındi namazını muteakıp Bejazıt Camıınden kal dırılacak ve Unıversıte merkez bmpsmda vapılacak torenden son ra Zıncırlıkuyu mezarlığına defnedılecektır ıBasın 22704 14712) TIBBÎ SATIŞ MUMESSILLERI ARIYOR ^IIIIIIIMIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllilllllH Cumhumet 14705 Devlet Meteoroloıi Işlerı Genel Mudurlugunden verılen bilgiye sore, onümuzdeki 24 saat içınde yurdumuzda hava Ege, Marmara ve Batı Akdenlz günduz parçalı bulutlu, gece çok bulutlu, geç saatlfrden itıbaren mevzıi vağışlı, dıger bolgeler parçalı az bulutlu geçecek, ruzgârlar Ege, Marmara, Batı Karadenız ve Batı Akdenizde guney yonlerınden onceleri hafıf \e ara sıra orta kuvvttte, sonraları, orta kuvyette ve zaman zaman kuvtetlice, diğer bolgelerde günev yonlerden hafıf ve ara sıra orta kurvette esecek, hava sıcaklık. lan butiın ynrtta artmasına dfvam edecektır BUYUK i Askerlık hızmetını ıfa etmış yuksek tahsıllı talıplerm mufassal hâl tercumelen ile 1 adet vesıkahk fotograf ve talep etüklerı net ucretı havı muracaat mektuplarını P K 272 Şışlı/ İstanbul adresıne «KALITE» rumuzu altında gondermelerı nca olunur. (Müracaatların gızlılıği fırmanın temınatı altındadır) » . »• " ^ • . * ^ %» ' Sıcaklık artacak İ (VÂNÛ)nnn TEŞEKKÜRÜ î Muhaırır (VâNu) bujuk bır amelıvat geçırmıştır î ve tedavısını gudumlıyen Teşhıs Felsefe Lugatı tamamlandı BEHER CİLDİ 40 T.L. Her uç cıldın baş'ıca satış yerı KANAAT ve INKILÂP Kıtabevleıı Cumhurı>et 14722 Reklâmcılüc 4491/14717 •••••• \ | • » » • » • • •••••• »• • Ord. Prof. Dr. EKREM ŞERİF EGELİ'ye MUHTEREM GÖKMEN'e RAUF SAYGIN'a ve bu profesorlerın ekıplerıne, Bronkoskopı sırasında kendısını Teşvıkne Sağlık Yurdunda mısafır eden Dr OSMAN UÇER'e, amelıyatını buyuk bır başarı ile vapan SATH.IK SAHANE KAT : Işıklandırma mevzuunda, 30 seneden ben ıhtısas kazan •nuş ŞİMŞEK Elektrık Mağazası yarattığı ve ımâl ettığı çe « gitleri Ue daima hjzmetınızdedır Mağazamıza muracaatınız menfaatmız ıcabıdır Avize Alacak Olanların Nazarı Dikkatine Gençler Boyahanesi ! Puranyak Kaplanyan • Gedıkpaşa, Valı Paşa Yokuşu İ No 54/1 • t • Operatör SİYAMİ ERSEK'e t Nışantaşı, Einlâk caddesırun en mutena yerınde 4 salon, 4 yatak odası her gun sıcak su>u ve tekmil konforu bulunan 300 M2 ınşaat sahalı şahane bır kat boş teslim satüıktır. ORHAN DINÇEL Tel: 47 44 74 Nişantaşı. Cumhuriyet 14702 ARALIK 2 RECEP 27 S a o 0 • O ŞİMŞEK ELEKTRİK MAĞAZASI • â S a < 9 S 5 17 S Bankalar, Okçu Musa Cad No 79 ^^^k* >»»»»•«•••»••»»»•••••••••••••••••••••••••••», Reklâmcüık 4451/14716 I 7 05 12 03 14 28 16 41 18 19 İ Havdarpaşa goğus cerrahısı merkezının butun doktorlarına, İ hemşıre ve mensuplarına, ve nıhavet hastahk uzerıne ılk dık|katı çeken daımî doktorları HULUSİ DOSDOĞRU ile DIYAİ MANDOPULO'va, i^fkatlı alâkasını esırgemıyen Gazetecıler • Cemıyetme, kendısı ile ılgılenen, zahmetlere Jcatlanan uzaktakı • ve yakındakı tekmıl dostlaruıa muharrır (VÂNÛ) sonsuz te• şekkurlerını bıldırır. Cumhurıyet 14701 tetrlk»»»; 110 Cumhurıyet 14727 Cumhupıyere mektupla.r Köy okulu kitap ve araç isliyor Hâlen Bilecik ili Pazaryeri kazasının Alınca koyıinde çalışmaktavım. Kovumuz mesle ğimle ilgili sahalarda bana yardım edecek maddî bir kud rete sahip değildir. Her insan gibi benim de bazı uziıntu ve dertlerim var. Fakat dertlerimi paylaşacak, uzüntumıi giderecek bir kapı, bir makam tnaalesef bulamadım. Derdim çocnklar için meslekî yonden araçlar tedarik edememem. Kitap ve ders araçlan temininde vatandaslar yardım ederlense memnun olurum. Celâl BAŞAR Almca koyu ilkokulu Murii Pazaryeri Bilecik • acı şarkı Yaun: A. J. Cronin llllllllllllıllllllllllll ÇcTiren: Vahiet Gültekm BİR ACI ŞARKI 377 378 BtR ACI ŞARKJ BtR ACI ŞARKI 379 «Şn küçnk jıldızı gorüyor musunuz, ba yan? Pazarları, tatil gunleri yapılmaz. Bugun cumartesi ama, Panayır Gunü, en buyuk tatıl fünnmuz.» îçim erir gibi oldu. Nora'ja baktım: övle bfiyfik bir sarsıntıya uğramıstı kı kavrulmuş, büzüiüvermiş gibijdı. «Başka tıren vardır elbette?» «Yok, bavan. Yarın da yokj» Adam, bİTimle işini bitirmiş gıbı, çekıldı, bir kâfcıdın üzerindekı savılan toplamava koyuldn. Nora fisenın çıkmtısına davandı. Bavılıverecek sandım. Basımdan aşağı bnz gibi bır urpertl gecirdım. «Nora» dedım, «ge! bemen Kemer'in oraya gidelim. Terence beltı bâlâ bekliyordur orada.»^ Hiç ummuyormuf gibi. «Hsyır» de4i, «çitmişkrdir.» «Bir bakalım.» Kemer istasyondan pek uzak değıldi. Biraz sonra oradaydık. Yoklardı. Brlki daha gelmemişlerdir dlye. yanm saate yakın da bekledim. Hiç konuçmuyorduk Gorlerimiri dört açnuş, kırmın arabayı «nyorduk. Geien. geçen çnrpıvordu. Cad> deden arab«l»4 huıl», filr <tttJv!e g»çio sıdiyordu. Havs luırarma»» «^uur>^ü En conunda, N«r». &£vn "ntr sesle: «Boşuna bekllycrı'i* öcdi. •Brffei *e kaçc«fc. «.^ır. Evet, kaçtılar.» Pek Mtik btr halle: «Peki, n'apacağız?» dedim. «Bir arabaya atlaSak ds Edinbunch'a citsek de oradan nu trmas binaek?» No»a: cBıura yspabilsek bfle, ben teysnamam H» d<sü. S w n , blrdenbire, kendini bırmkıverdi, ağlamaya başladı. «Butun gun ölum dolaştı ayakta, Laurence. Zor dayandım, ama, artık, artık davanamıjacağım. Boğrumde ovle bir sancı var ki vatmazsam yere yığüıvereceğım. Geceyi geçırecek bır yer bulmalıyız.» Anlatılamaz bir şaşkınlık içınde taş kesildim. Katamın içinde turlu çeşit olmıyacak şeyler geçıyordu: Gişe memuru acaba musaade eder mıydi ıstasyonun bekleme odasında kalmamıza? Voksa, parkta başımızı sokacak bir yer bulabilir miydik? Sonra, baktun Nora, bir elini boğrune bastırmış, orada öyle dururken, bayılacak gibi, anladım ki başka çare yoktu: Otele gidecektik. Panayır yerinin arkasında, kasabanm en bıiyük alanında bir otel vardı: Terry orasını pek kotulemişti ama, oldukça temiz bir vere benzivordu. Nora'nın koluna girdim kendi kendine juruyemiyecek gıbiydi çunku artık caddeden alana kadar oyle getirdım. Bağınşa, çığrışa bır alay koylu içeri, dışan girip çıkıyordu ama, bir kolayını buldum, Nora'yı bu hengâmenin arasından geçirip kırmızı lıalı kaplı salona kadar getirdim. Caddenin gürültüsünden, patırtısından sonra burası bulunmaz bir sığınak gibi geldi bıze. Ama, o kfiçiık camlı odadaki adam bizim yüzfimüze bile bakmadı. Otel ağzma kadar doluymuş, bütün çün gelenleri hep geri çevirmek zorunda kalmışlar. Oradan çıktık. Karşıda çok daha kıiçük bir otel vardı, bir han. Nora'yı dışarıda bıraktım, bir yere kıpırdamamasım da tembih ettim, ben, kalabalığı yararak, içeri, sigara dumanına boğulmuş taşhğa sokuldum. Adamlar, ayakta, sıkışsıkış, öbek öbek toplanmışlar, ellerinde kadehler, kahkahalarla güluyorlar, avazlan çıktıği kadar haykmyorlardı. Hiçbiri beni görmedi bile. Bir çoğuna sordumjaahane nerede diye. En sonunda birı, piposuyla, sıyah elbiseli, sarı saçlı, şişko bır kadını gosterdi. Tatlı dilli, konuşkan bir kadındı, daha önce de görmuştum ama, onu da bu gulup sovleyen kalabalıktan biri sanmıştım. Ötekıleri iterek ona doğru gıttim, hayli zoriuk çektikten sonra göz goze gelebildim. Insana dostça bakan kırmızı bir yürii vardı, bo bana cesaret verdi. Ama, o da başını Ud yana sallayınca Içime bir acı çöktü. «Bervvick'te bu gece hiçbir yerde oda bulamazsınız. oğlum» divordu. *Bir tek oda bulamazsınız.» «Bildiğiniz hiç bir yer yok mu?» diye yalvardım. «Neresi olur» olsun » «Irmarm ftbir rakMinda Spittal'a bir bakın» dedi u n ı frene pek umutlo Korünmujordu. «Orada, kiprnnfin Unı ostotMİe. Cohan L'ğrağı diye bir meThu» TartUr Blr T»t»k Terirter belki size » «Nereden gidebilirim oraya?» «Sağdaki ikinci sokağa »ap. Fıçıcı sokağından aşağı ln. T*m eski koprünttn fistünde.» Dısan çıkınca, gen» Nor«'nın kolana girdlm. Hiç konuşmuyordu, nereje çekers«m onya g»Uyordu. Eli gen« botrtnde. pek bitikti. Şebir »hntH vajııyonlo. Ahali »Unda itip kakısıyordu, panayır aa »vdvH »«unıuıını bnlmuştu, çalgı sesleri fee»nln se»sl».lttaJ p«rcalıyordu. İki kere y»nlıj »okağa saprıa.. ana eaddeye donmek rorunda kaldını. En »ooond» fıçıcı ıokağını buldum. Yamacm eteghMİ» ırmak, kapkara, dumdıu, akıp gidlyordu. Kambur blr 4ar küprnden rectik, SpHtal köyüiM «eWIk. (Arkaa 7ar) herkese musavi haklar tanınmasını Isml mahfnz blr okuyucurauz amır hukumlenne de aykırı dusyazıyor36S9 Sayılı Kanunun 18. madde mektedır sine tâbı Iktisadı Devlet Tesekkı.1Bu Itibarla, 3659 Sayılı Kanunleri mensuplannın alacağı azaml la kabul edılen 1500 Ue 1150 liraucretm 1250 lırada dondurulması ya terfl etmemlze m«»l olan hakhususu 1959 senesınde 7244 sayılı sıı ve antidemokratık 7244 Sayılı kanunla kabul edılmışti. Kanunun yeniden tetkikile mer"iHalbuki, evvelce aynı kanuna fo yetten kaldınlması Içın gereken tete vazıfeye alındığımıt zaman 10. şebbusleruı yapılmasını tica edemaddeye tâbl memurlann 1750 U nz. ra.va kadar yukselmekte oldnğnnu nazan itlbarm »larak 1». maddede çalışmayı kabnl »tmlştik. Nıtekım, halen ba kanunun yanl 7244 Sayılı Kannnnn nesrinden evvel daha yuksek derecelere tcrfi etmis olanlar, maacUrını 1500 ile 1750 Ura uzerinden tam]an Ue bırlıkte »lmakta oldukları gibi barem derecelennde ller!«melerl de devan) etmektedır Bızler >»e sekiz senedenberi, hem tekautluğumuze esas olan barem derecemtz hem maasımız 1250 lırada da Ben 1923 yılı harman zamanındonmus vaııyette, eskl idare «ama len Y'unanlılar tarafından işgal ediPolatlı'nın Inler KojTindenım. nında kabul edılen bahis Konıısn Knlaklarım 7244 Sayılı Kanuna kaldmcak te bılemem, yanl dnymaı, konuşmasını Babam, boylece terflmiıe Imktn «aflıyacak Milli Mücadelede ahraıım. taraassul duşmanı Personel Kanununun cıkxnasım bek etmek için atla Gazı Tepesıne çıUjorduk karken attan dıışmüş, kaburcaları Bılhasaa, aynl iste çalısan, avnı ıncinmiş, babam Rasit Ağa. rahKanuna, aynl statüye tâbl memur metlı Kemal Atarurk'e Tardıma kola:«n bir Insmının terfl hakkın şan ve Atayı evıne misafır eden dan mahrum edllmesl Anayasanın kabnrgalannı sardıran Alatürke candan bağlı bır milli mücadelecıdır. Felek bize yar olmadı, cok gecmeden babamı kaybettira. Annemi de kavbedlnce bUsbütün yetını kaldım. Babamı kaTbedince ıstıraptan diliml, kulafnmı da kaybettim. Babamdan kalan mallanmızı kucüklugumuzden tsttfade ederek Garetenlfdn 28/9/19S4 tarihli yiyıp bıtirdller. Şimdl 46 rasında nüshuında çıkan •IsUnbolun rederdini kimteye anlatamaz. sefil ve «aleti» baslıklı yan tlrllltn ta. perisan blr haldeylm. Kirn ellmden rafından inolonmlfttT. rotacak, beni ba sefalet ve ıstıraptan Idm knrtaracak bilmiyor. rarcSaraybnrnandmld Atatttrk heydım edecek bir makam arıyonım. keU Ue U(1ll olan GUIhane Parld Acaba her felâkete Tardıma koşan v« 8araybunıa eİTarı tanzimj eKızılay, benlm gibi sahlpsiz bb vatfldleri hklen d«ranı etmektedlr. tandasa yardım edemeı mlT Bn tanzimda, bllhuoa Atatfkrk heTkelinm elvara haldnlyetl ıaitnler Köyünden Raşit oğlu lamniftız.» Cuma Ahraı Polatb ANTİDEMOKRATİK BİR KANUM YARDIM ETMEK LAZIM OTOBÜSLER KAKKINDA E85? OİLEK 1064 senesı başında Ankara E G.O. tdaresı, butun muste rılerıne anket kâğıtları da eıttı. Fakat bu anketten idare kendisini raüstağni kıldı ve buçiine kadar hiç iyi bir sev yapıldıgını çörmed'k: Meselâ İstanbul gibi otobüslerde arkadan bınıs, önden ınıs usnlu konulamaz mı? Bahçelıevler V\^t; Bahce li Cebeci. Bahçeli Balgat hattında o kadar az araba var kı, zannederız kı, dolmi'slar istifade etsin dıve yapılıvor. Buna da bir çâre bnlunamaz Belediyenin cevabı I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog