Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makale



Katalog


«
»

MİSİSİPİDE HAYAT Büyük Amerikan yazan Mark Twain'in en beğenilmiş eseri olan bu kitap eski Amerikanın Misisipi eyaletinde geçen hayaü yazarın kendi anılanna dayanarak arilatmaktadır. Hemingway'e göre Amerikan edebiyatmın en önemli eseri olan bu kıtap güzel bır çeviri ile Varlık Yayınları arasında 4 lıra fiyatla çıkmıştır. Öâncdık: 378214720 umhuriyet KIJRUCüSüî TUNÜS NADt YENI Yöneteı Gl MEMET FUAT 41. yıl soyı 14490 Telgral ve n e k t u p adresi: C ı m h u r i y e t İıtanbtıl Posta K u t u s u : İstanbul N o . 248 Telefonlar: 22 42 90 2 2 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 2 Aralık 1964 Aralık sayısınt Lord Klnross un 6 Kasımda Londra' ysyımlanan kıtabı «Ataturk: Blr |usun Dlrllişi». Kaflca'nın 3 küçuk hikây&l. Jean Paul Sartre: «Nobel Armağarü Konusundav Eııgene Ionesco'nun uzun bır incelemesi: «Yazar ve Sorunları». Melih Cevdefin Sabahatttn Kudret'in şllrlerl; Mıchel Butor, Onay Sozer, Akşit Gokturk, Dofan Hızlan, Konur Ertop'un yazıları. Sa;ısı 2.5, yıllık aboncsî 34 lira. De Tayınevi, Vllâyet Han, Cağaloğlu Cumhuriyet 14700 C.H.P. GRUPUNDA Alt Komisyon dün saat 10 dan 13.40 a kadar çalışarak 13 milletvekilinin ifadesini almıştır. ALT KOMİSYONUN ÇAUSMASI 13 A. P. Li İFADE VERDİ Senatör ve Milletvekillerinin ifadeleri ic tüzüğün 178. maddesi uyannca ahndt , gensoru goruşuldu •• Çumralı hakkındaki •• •• f f •• Milletvekilleri ifade vermek için sıra bekliyorlaı Almanya'ya sahte fişle işçi gönderen şebekeyakalandı Iş ve İşçi Bulma Kurumu fişlerjnin taklidi olayında bazı Kurum memurlarının da büyük rolü olduğu anlaşıldı • • ••• •• »»• 'i Anayasa ve Adalet Komisyonu bekiiyornm. Muvaffakıyetler dile üyelerınden kurulu alt komisyon rim» demiştir. sabah saat 10 da Meclijin üst kaBu arada A P. Senato Grup Baştındaki odasında YTP li Burhan kanı İhsan Sabrı Çağlıyangıl, CumApaydm'ın başkanlığında toplan hurbaşkanma hitaben bir espri yap mıstır. Bılındığı gibi komisyonun mış ve «Paşam, artık hükümet inüyeieri Esat Kemal Aybar (AP.), hilâl ettiği zaman yenisinin kuruiMazhar Arıkun (A.P.). Ali Cuce ması için tek adrrse (C H P. Genel oğlu (C.H.P), Asım Yılmaz (C.H. Başkamnı imâ ederek» mektup yazP.) dir. . . BukUn kurtultnus oidımus»Komisyon bu Lfade »lmayı içtü tir. Gursel, bu sözlere «Yaa yaaa» zuğun 178. maddesine uvmak sure diye mukabelede bulunmuş ve satıyle yapmıştır. Bu madde aynen iondakıler. Gursel dahıl bu sozler jöyledır: uzenne gulılşmuslerdır. ANKARA 1, Cumhuriyet Bürosu Siyasî suç işledikleri iddiasiyle hakla Suleyman Demirel bas.kanhğındaki AP heyeti dun Çankajada Cumrında dosya düzenlenen 13 milletvekili hurbaşkanı Gürseli ziyaret etmişlerdir. Resimde Demirel, Gürsel ve bugiin Alt Komisyonda ifacek vaktin olmadığını, seçimlerin Bilgiç görülmektedir. de vermişlerdir. yaklaştığını ve C.H.P. ne önemli görevler düştüğünü söylemiş «paroBugün ifadeleri alınan lamız barış içinde başan olmalı ve milletvekilleri şunlardır: bunu ilân etmelijiz» demiştir. Gökay bu parolayı«B. B.» şeklinde kıFuat Ümit (Bolu bağım saltmıştır. sız), Turhan T Bilgin (A.P. Şiyasî yönden sorumluluk Erzurum), V edat Ali Özİstanbul milletvekili Reşit Ülker kan (A.P. Kayseri), Gökıse Bakanın aleyhmde konuşmuş ve han Evliyaoğlu (A.P. Baozetle şoyle demıştır: «Konu küçümsenemiyecek kadar lıkesir), İhsan Ataöv (A. ciddî önemlidir. Adalet P. Antalya), Süleyman Cumhurbaşkanı, Demirelin iyi yetişmiş, mazisi pak, ka ve muvacehesinde bileBakanı mevzuat göreÜnlü (A.P. Gaziantep), rakteri sağlam vatanperver bir şahsiyet olduğunu söyledi vini yeter derecede kullanmamış ve bühassa zararlı yayınlan önleyiei Ali Bozdoğanoğlu (A.P. ve takip edici hareket gösterroemiş Adana), Etem Kılıçoğlu ANKARA 1, Cumhuriyet Bürosu tir. Kanaatimce Adalet Bakanı, al(A.P. Giresun), Hami TezCumhurbaşkanı Cemal Gürsel bu sabah kabul ettiği Süleyman Demirel baskan' m a s ı « e r e k e n b i r t»ta"> tedbirieri kan (A.P. Sakarya). Sıd ı,ğ ı n d a k; A.P. Genel İdare Kurulu üyeieri ne: «Rejimin teminatısınız. Çok oleun bir a IBmu a md ıas nt ı r n r a b ı r yeterIlk oner Bundan M î1*^?™ J.!tZ'?™J ıl' k o n 8 r e . y»Ptınız. Bu, siyasî tarihe geçecek müspet bir vesikadır» demiştir. ? ? iç (A.P. parta), Kadri Eroçan (A. SÜre başbaşa görüşmüştür. gunü yapacagı toplantıda Adalet e d P. Urfa), Ekrem Dikmen Cumhurbaşkanı bu ziyaret sırasmda A.P. heyetine, «Demokrasinin verlesmesi ! • B ae knasmz tU n k i ö lneree s cevap verecek ve v i k erg i oya (A.P. Trabzon) dur. sizin elinizdedir. Bu hususta her zaman sizlere >ardımcı olacağım. Sizlerden çok şey ^ "» 1 " Prof. F. Kerim Gökay C.H.P. parolasının B. B. olması gerektiğini söyledi ANKARA 1, Cumhuriyet Bürosu C.H.P. Ortak Grupunda Sedat Çumralı hakkmda açılan gensoru görüşülmüştür. Bazı milletvekilleri Adalet Bakanımn durumundan daha önemli meselelerin olduğunu söylemişlerdir. PAROLA: B. B. Gündem dışı söz alan Fahrettin Kerim Gökay, gensoru ve görüşmelerle kaybedile Cemal Gürsel A.P. Heyetine "Rejimin teminatısınız,, dedi Komisyon mılletvekıllerını teker ' ORHAN ERİNÇ Ankara 1. (Cumhuriyet Bürosu) teker çağırmak suretıyle ıddıa oluIf ve tsçı Bulma Kurumunun iış nan suçlar dolayısiyle ıfadelerını Cumhuı başkanı Cemal Gürsel bugun gazetecılerin bır sorusuna cevaben lerını taklıd ederek Almanvav a ı< tespıt etmiştır •hirinci liderler toplantısında tam bir çı gonderen bır şebeke, Kurum mu anlaşmaya varılmıştır. İkinci liderler Dosya adedi fettıslerı tarafından ortaya cıkarıltoplantısı da muhtemelen bir haftami":tır. 1 mılyon lıraya kadâr smKomisyonun elinde Kadri E ya kadar japılabilir demiştir. ıstımal japtığı sanılan sebekeye, roğan'ın (, Vedat Ali Özkan'ın Gursel bugun Çankaya Kbşkünden A.P. kongresinin ve Genel Baskan seçimi sonucunun bir önemli Kurunpun İstanbul Şubesınde g » 4. Ekrem Dıkmeıı m 2, Gokhan c ı k a r k e n b a s m mensuplarmın sorula•»önü daha, seçilmek için muhskkak karşı partiye. karsısındarevlı bazı memurların da dahıl olEUİyaoğlunuıı 2. Ihsan Atao* r l m cevaplandırmıştır. Gürsel ile gaki liderlere hiicnm etmek, hattâ küfretmek çerekir, gibi iptıduğu tesbit edılmistır. Tahkikat, Iş üıı 2. Ali Bozdoğanoğlunun 2. z e t e c l l e r a r a s ı n d a şu konuşma geçdaî anlayışın hatalı olduğunu ortaya kojmasıdır. Teni Genel ve tsçi Bulma Kurumu BasmüfetSadettin Bilgiçin 3, \e diğerle m i ş ) i r Baskan bunların hiç birini yapmadan büvük oy topla\abilmistisi İhsan Tanrı\ erdinin de dahil riııiıı de birer olnıak uzere 27 Soru: A.P 'lıler bugun suı ziyatir. Bu örnek gösterijor ki kitleleri sürükleyebilmek için bu(Arkası Sa. 7, Sii. 6 da) dosta buluıımaktadır. ret ettıler. Kanaatınız nedır? Kızkulesi açıklarında gün Türkiyede tek çare onlara daha iyi hayat sartları ümidini Cevap: Hepsinin memlekete hizmet \trrbilmek, karsı partilerin yaptıkları ?aflardan böylece la>aşkiyle delu olduklannı gdrdum. gemiden denize atlıyan dalanabilmektir. Ancak ümıt veren \aaller, gerçeklere daDemokrasinin jerleşmesi ve safsata%anm3dıfı ve uyçnlanması irakânsı/ olduğu oranda partiler, Günter'i, polis motörü kurtardı ya uğramaması icin butün \arlıklaliderler demaçoji voluna sapacaklardır ve vaatlerdeki ölçürijle çalısacaklarını soylediler. Gesiizlüğün tehlikeli tarafı da burasıdır. Kızkulesi açıklarında dun sabah bir Doğu Ahnan rek Genel Başkanları gerekse mesai muhendısi daha «hürriyeti seçmiştır.» Karadenizden Tehlikelidir, zira olına\aeak se>leri olacak gibi göstermek, so : arkadaşlarını tebrik eder, memlekete Boğaza gıren ve transit olarak Akdenıze geçmekto fa>dalı işler yapmalarını temenni enunda toplnmu >a ha>al snkntuna nğratacak, >a da is bası ı olan Doğu Alman bandıralı, FRİTZ HECKERT yolderim. na gelenler temelsız \aatierini gerçeklestirebilmek için aklın ; cu gemısı, Kızkulesi açıklanna geldıgı sırada, san\e hilimiıı gösterdiği >ollardan ajrılarak, hesapsız, kitapsız ; Soru Yeni A P. Genel Başkanı cak tarafındakı kamaraların bulunduğu yerden mabir gıdise kendilerini kaptırmak zorunluğunda kalacaklardır. hakkındakı duşuncelerinız nedıı? kıne muhendısi ZEUPOLM GÜNTER, kendinı deniCevap: Sahsiyetleri tefrik etmek. Ornilebilır kı, genel o esas olduçuna göre, millet, vaatlerini ger% ze bırakmıştır. birine i\i birine kötü demek yaıılışçekle<itirmi>en parti\i geleeek seçimde dexirir, böylece demoktır. Halkın çoğunluğunun se\gisine Polis motoro ratik sislcm tıkır tıkır islemis olur. Burası Fransa olsa ajnı mazhar olmak oııcelikle arzu edilen Tam bu sırada Kızkulesi mantık olrüsii içinde düsünmek mümkün. Nitekim De Gaulle i.vi bir sonuttur. Demirel i>i jetiş Kızkulesi açıklarında gemiden atlayarak bize ilticarevinı yapan 1. numaralı poli atlarejiminden önce Poujade hareketi tipik bir deraagoji partimiş. i>i tahsil görmus. mazisi pâk. eden mühendis, Kmniyet Müdürlüğünde >an gencın uzerıne «ıtm.ş ve muhend,si kurtarmış. si olarak ortava çıkmıs, hattâ ilk secimde 30 kadar sandalja karakteri sağlaın. \atanperver bir ' tir. elde edebilmisti. Arkadan geleıı secimde ise Poujadecılar hezisahsivettir. Bu, diğerlerinin ooyte Çok mesudum mete U'>radılar. bo.ilece millet demokratik >olla vaatcileri olmadıkları demek değildir. Görüldü ki çoğunluğun kararında \e seçimintasfı\e etti. Ancak Türki>e önce az gelismis bir memlekettir Tornistan yapan gemi, iltica eden de isabet budur. u bu milletin muhtelif tecrübelere tahammülü yoktur. Ikinyolcusunu geri alamıyacağını anlayınca yoluna devam eünek zorunda cısı Pou.j.".de hareketi şenis gorünmesine rağmen Fransada ikkalmıştır. Günter: «Uzun zamandan tidara gelmis defildi. Sadece muhalefet vaptı hepsi o kadar. beri böyle bir yolculuğu bekliyort'vıineusii hareket Fransanın 3 üncü Cumhurivet devresine dum. Çok mesudum» demiştir. DOUI.ABAHÇEDE DE\RILDI Dün gece Dolmabahçeje inerken frerastlar \e top\ekun partilerin tutumu nihayet De Gaulle rejiBütün aüesi Doğu Almanyanın ni patuyan balık yüklü bir kanıyon ilk olarak önündeki taksiye çarpmini eetirmistır. Bu bakımdan iıi havat sartları ve refah devLEUPOLD sehrinde kalan genç mü mış \e sonra da kaldırıma çıkarak devrilmiştir. Resim kazadan sonra Ankara 1. (Cumhuriyet Bürosu) leti ümitlerini ^e^i^ken her balde Ö1çu>ü kaçırmamak geredevrilen kamyonu ve etrafa dağılan balıkları gösteriyor. CH.P. milletvekili Fahır Gıritlıoğ Konsey Başkanı, Türkiye ile sıkı bir işbirliğinin hendis, siyasi polise getirilmiştir. kiNor. t'ç kişi daha lu Grup Başkanhğma bır önerge ver\dalet PartUinin jeni Genel Baskaııı iki kampa aynlmıs Türkimiştir. Yeni A.P. Başkanı S. Demirel temellerinin atıldığını söyledi. Dun sabah, siyasi polise üç kişi icde körüklenerek \aratılmıs husumetten yararlanmayı bir 1 hakkındaki bu onergede aşağıdaki daha getirilmiştir. Biri Türk, diğer larafa iterken, bu noktaya dikkat etmeli \e iktidar yolunun Brüksel 1. (Özel) Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna ıkısı Bulear olan gençler de ayın • hususların açıklanmasını ıstemıştir üzerınde az gelismisligin bütun sorunlarıjla karsılasacağını : 29 uncu gecesı Edirneden TurkıyeI 1 S. Demirel. öğretim üye ortak üve olarak fiilen katılmıştır. \e TOrkİNCHİn 1P50 Türki\esı nlmadığını hesaba katmalıdır. I ve ıltıca ederek hürriyeti seçmisler t si bulunduğu Ortadofu Teknik Konsey Başkanı Gerhard Schroeder, Türkiye ile sıkı bir işbirliğinin dır Bunlpr. Tuna kmlarında RuÜ. mutaahhitliğini ııasıl yapıDokunulmazlıklar temellerinin atıldığını, doğacak bütun problemlenn birlıkte görüşü I seiıskö"senVmdek ı bir maden oca>or? Meıliste dokunulmazlıMarııı kaldırılması konusundaki dosyalar İ. Hamit Tiğrel eserin toplatılmasmın fikir hürriâında calısan Rustem Ahmedof, ma2 İnşaatta kullanılan su bo lup çozumJeneceğini soylemiştir. ınceleniyor. Gelen haberlere göre milletıekillerinden 13 ünün denci Draeiyev ve Peter StayanorI rularının. gıımruk resminden yetini baltalamak demek olduğunu belirtti Erkin de, duyduğu memnuniyeti bildirmış ve şoyle demiştir: dur. çesitli kanunlara a^kı^ı da\ranısları tesbit edildigi için dokumuaf tutulması icin Ünhersite «Türkiye, iktisadiyatını takviye etmek ve anlaşmanın gajelerinin nulmazlıklarının kdldırılmaM üzerinde duruluyor. Komis\oANKARA 1, (Cumhuriyet Bürosu) ithalâtçı olmuş; fakat mutaahnun inceleme»i % meselelerin Mecliste enine boyuna konusule yardmıına güFransız yazan Babeuf'un Devrım Yazıları adındakı esermın istanbul hit ithalâtı yapmıştır. Bu suret tahakkukunu hızlandırmak bakımından ortaklarının ması süphesiz «huzur» un sağlanması bakımından yararlıdır. le 225 bin liralık bir giımrük venmekle beraber, bu yardımı kalkınnıası için esas değil, sadece bir Savcılığınca toplattırılması konusu Senatonun bugunku toplantısında Ancak dolasan sövleııtiler bu dosyalardan bepsinin mahkemedestek saymaktadır». resmi az almmıştır! tartışılmıştır. leri tatmin edemi\eceği kanısını vernor. Nitekim ait koîhsan Hamıt Tığrelın sorusunu : misyonda bu konu uzun bo» !u tartısılmakta hattâ C.H.P. gnıcevaplandıran Adalet Bakanı Sepundakı kaynasmalar büe hu ola\a baglanmaktadır. Ankara 1, (Cnmhuriyet Bürosu) dat Çumralı, esen İstanbul ÜnıMesele su; Basbakan Yardımcısı Dr. Keversıtesmden uç kısılık bir bilır\.P. konçresinde \a da surada lıurada konusan B. M. M. üyelerimal Satır bugün. ısteçi üzenne kışi heyetının tetkik ettığıni ve konin sözleri. hükümet komiserının, ı t ileililerin müstereken yeSovyet Rusva Büyükelçısi Nikıta munızm propagandası tesbit edıldı rinde tuttukları zabıtlarla değil. tek imzalı zabıtlarla takibaRijov'u kabul ederek Türkiye ğı için Savcılıkça toplattırılıp dâva ta konu olmustur. Oysa mahkemelerin bugfine kadar tutumu Rusya arasındakı tıcarî münaseaçddığını bıldirmiştır. boyle zabıtlara pek iltifat etmemektir. Hattâ tek imzalı polis betler konusunda bir gbrüsme yap zabıtlarının kabul edilmemesi Yargıtav kararlanna kadar gitSoru sahibi İhsan Hamit Tığrel, mıstır. mistir. Simdi alâyı valâ ile dokunulmazlıklar kaldmlsa bile eserin 165 sene evvel yazıldığını, te Görüşmede, önümüzdeki günlerde mahkemelerin kararları ters çıkabilir. Dolayısiyle yeniden bir mas ettiği konunun son derece cidresmî ve özel sektöre mensup Türk takım kahramanlar yaratılabilir. di olduğunu, eserin toplatılmasınm heyetlerinin, mübayaa edilecek malDahası var, dosyalar suçun islenmesinden, hattâ evrakın Adalet fıkir hürriyetini baltalamak demek ları bizzat Rusya'da görmesi ve iBakanlığına gelmesinden 27 ay sonra Meclise sevkedilmis, olduğunu belirttiği sırada C.H.P mâllerini incelemesi, bu ticarî hesenatdrleri bu konuda hiçbir mubir kısmının sevkini ise Orgeneral Cevt'et Sunay'ın mektubu vetlerin tetkiklerde bulunmaları kararlaştırılmıştır. zakere açılamıyacağını söyliyerek tahrik etmıstir. yerlerinden müdahale etmişlerdir. Gerek resmî ve gerekse özel sekBütun bnnlar gösteriyor ki mekanizma bozuktur, ve isler pek tör heyetleri Rusya'dan inşaat makiBunun üzerine Tiğrel • Ne ya• gayri ciddî tutulmaktadır. Bu gayri ciddî tutum huzur andnaları, ağır yol makinaları. borular, zık ki bu müdahale>i devrimci olların» rağmen gün geçtikçe yaygın hale gelmektedir. petrol sondai makinaları, yeraltı suduklannı iddia eden bir partinin ları sondai makinaları, tekstil makiEcvet GÜRESİN meıısuplan } apmaktadırlaz» demi$DEMİREL ANLAŞILDI, A'DAN P'YE KADAR DÜZELTMEK LAZIM!.. ; naları gibi ağır sanayi âletleri alallllllllllilllllllllllllill» ur. lllllllllllll • ••••••IIIMIMIIII < IIIMIIHIIIIUII ııtıııııııifiııııııunt caklard'r. «Encümen bütün evra¥• kı tetkik edip o mebusu .. dinler. Encümen şahit din GURSEL IN DEMİREL liyemez.» HAKKlNDAKİ SÖZLERİ Bulgaristandan kaçarak Türkijeye sığınanlar dun Emniyette yemek yediler. Doğu Almanyalı bir mühendis hürriyeti seçti Demirel ile ilgili sözlii soru verildî Türkiye Ortak Pazara dün fiilen katıldı BÂBEUF OLAYI DÜN SENATODA TARTISILDI Satır, dün Sovyet ekisi ile görüştü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog