Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

Gncüyener ve Yenal basın toplantısı yaptılar Tcılcmıımız tıgılclgııclı "VarolŞükrü, İsmailŞeref, Talât, A. İhsan Yılmaz, Ziya, Metin, Sanlı, Can,, Ali Sami Yen Stadında 3 kulüp müşterek organizasyon yapacak Genel Müdür Nuri Gücüyener, Galatasaray Kulübü baş kanı Ulvi Yenal ve Bölge Müdürü Turan Barlas, dünkü basın toplantısında.. GENEL MÜDÜRLÜK, STADI 30 STADIN HEM DIŞINDA HEM DE Y1L SÜRE İLE YILLIĞI 12 LİRA İÇİNDE AÇIK VE KAPALI PİST DAN GALATASARAYA KİRALA YAPILACAK, STAD 14.5 MİLYONA DI. ÇIKTI. Armon Tokımı Y gencleştirdik „ Ve daha sonra konuşmasına devam eden millî takım antrenörii Gihat Arman dedi ki: «Bugiine kadar toprak sahada maç yaptık. Bu da futbolumuzun aleyhine oldu ve geriledik. Bulgarlar Avrapanın sayılı takımları arasında, Defansı kuvvetli, forveli şııtör...» B eden Terbiyesi Genel Müdürü Nuri Gücüyener ile Galatasaray Kulübü Başkanı Ulvi Yenal, dün saat 11.00 de Basın Sarayıııda Türkiye Bulgaristan maeı ve A. S. Yen Stadı ile ilgili müşterek bir basın toplantısı yapmışlardır. Önce söz alan Nuri Gücüyener, da tesis edeceğiz. Ayrıca halter şu»taddaki noksanların sayılacak ka besi de açacağız. 14.5 milyona çıkan dar az bir sayıya düşürüldüğünü be stada Galatasarayın 600.000 lira yar lirterek şu şekilde konuşmuştur: (20 dımı olmuştur. Hâlen stadda 8 kişi gün evvel tesbit ettiğimiz noksanla çalışmaktadır. Maç hâsılatından yüzrın büyük bir kısmının bugün berta de beş hisse alacağız. Ayrıca ilânarm saat 14.00 te Ali Saraf edildiğini görüyoruz. Stadın tra lardan, büfe ve otoparkmdan alaca mi Yen stadında Bulgar fik durumu hakikaten iyi değildir. ğımız hisselerle gelirimiz senede Millî takımı ile oynıyacak Ancak, bununla ilgili olarak yapılan 500.000 liraya kadar çıkacaktır. Bu toplantıda bazı tedbirler aldık. Çim parayı stadın onarımı ve muhafazası Fotoğraf: Tulây DİVİTÇİOĞLU olan A Millî futbol takımıpist için 3 adet naylon örtü alaca için sarfedeeeğiz. Artan para ise ^ Millî takımın İKİZLER Şeref ve Can F. Bahçede iken de çok yakm arkadaştı. Şimdi de birbirlerinden ayrıl mız Teknik Komitenin yapğız. A.S. Yen Stadının (otuz yıl sü amatör şubelere ve tesislere sarfedi iki kalecisi Vamıyorlar. Hatta antrenmanda ve kampta bile birlik te dolaşıyorlar. İşte kampın ikiz kardeşi Şeref ve Can. tljfl t o p l a n t l d a i l SOnra İlân r» ile seneliği 12 liradan olmak üze lecektir.» rol ile Nihat. edilmiştir. re) işletmesi Galatasaray Kulübüne Ikisi de formda bırakılmntır. 1 2 yılınd» yapılan % Teknik Komite Başkanı ve ikisine de gii mukavele gereğince Galatasaraya veveniliyor. Re Saim Kaur Millî takımımırilen bu stadın sorumluluğu Galata simde Varol v« zın maca şu tertiple çıkaca•aray Kulübüne aittir. Ayrıca 3 ku Nihat son anğını açıklamıştır: lüp, Ali Sami Yen'de müşterek ortrenmanda... ganizasyon yapacaklardır. Stadın ya «Varol Şükrü, Ismail nındaki arsayı 1.450.000 liraya alaŞeref, Talât, Ali İhsan Yılrak buradan otopark olarak istifade maz, Ziya, Metin, Sanlı. edeceğiı demiştir. Can». 1962 yılında yapılan mukavelenin Son giinlerin en formda bazı maddelerine değinen başkan elemanlarından olan Metin takımımızın kaptanlığını yaUlvi Yenal, ise şunlart söylemiştir: • Stadımızda haftada 3 maç yapılabi Oktay bu maçta Millî futbol pacaktır. lecektir. Galatasaray, bu stadın şeSezai PAKER refini üzerine almış bir bekçidir. Sta arın Ali Sami Yen» Stadında dın tribünleri altmda boyları 104 ve Yeniköyde kampta bulunan milli Millî takımımız ile karşılaşacak 105 metre olan 2 tane kapah pist futbol takımımız dün hafif bir kroı olan Bulgar Milli Futbol takımı mevcuttur. Amatör şubelerimizi orayapmış ve öğleden sonra dinlenmiş dün saat 17.10 da trenle şehrimize tir. Futbolcular maçtan ümitli olgelmiştir. Federasyon temsilcileri, duklarını beyan etmişlerdir. Konsolosluk erkâoı ve basın mensupla Nihayet okullaruı rı tarafından karşılanan 23 kişilik bir hazine misafir kafilede 2 idareci, 3 antreolduğunu anladılar nör (Vytlacil, Ormanciev, Angelovı, 1 doktor. 1 gazeteci ve şu 16 futbolcu BULUAR MlLLt TAKIMI GELDt Yarın Ali Sami Yen stadında bulunmaktadır: Simeonov, Dojanov, Menecer Puppo Sandro maç için Milll futbol takımımızla karşılaşacak olan Bulgar milli takımı dün alf Bonçev, Şalamanov, Gaganelov, Metakımın kısa bir çalışmaya tâbi tu şam şehrimize gelmiştir. Resimde, misafirler Sirkeci'de görülüyorlar. todiev. İ. Dimitrov. Veliçkov, Penev, tulduğunu, Portekiz ve Çekoslovak Apostoiov, Diev, Abaciev, Yakimov, maçlan için daha iyi hazırlanma Asparuhov, Kotkov, Debarski. gerektiğini belirtmiş, «Bulgaristan Basantrenör Vytlacil: Jyi bir maç maçı bizim için milll takımın iskeolacak letini tesbit etmek yönünden önemlidir» demiştir. Çekoslovakya'yı Dünya ikincisi Boks Federasyonu kendi girişmiş yapan meşhur antrenör Rudolf VytBugün İzmirde yapılacak olan lacil, kısa konuştu: «Bulgaristan ve ordu takımı îzmir karması maçım clduğu hamleler meyanında 1965 Türkiye Dünya Kupasına hazırlanizliyecek olan Sandro, maçtan sonra yıh faaliyet programın» cOkullaradığına göre, bu karşılaşma her iki uçakla şehrimize dctriecektfr. rası Boks Ligi> ni katmak suretiyle takım için hazırlık mahiyeti taşımak ilk adımını atmıştır. I MÎLLÎ TAKIMIMIZIN SOL BEKİ İSMAİL tadır. İki takımın birbiri için idman İlkönce Ankara Orta Doğu Tek I KURT FUTBOLUN DIŞINDA DA BAZI î verıci vazifesini göreceği maçm çenik Üniversitesi ve Gazi Eğitim I ÇABALARI İLE SESİNİ DUYURMAĞA VE i kişmeli ve çetin geçeceğini tahmin Enstitüsünde birer boks takımının ediyorum. I PARA KAZANMAĞA ÇALIŞIYOR Millî futbol takımımızın başan kurulması sağlanmış ve bu iki oOrmanciev (Yardımcı antrenör, kula Federasyon tarafından bir eski beynelmilel şöhretlerden): «YeDÜŞL'NCELİLER Millî takım futbolcuları son anlrenmandan sonra kampta istirahate çekildi c ı n c j a n ümitliyim» demiştir Arni açılacak güzel stadın sıfatma lâ ler. Resimde futbolcular dinlenme sırasında. Ama hepsi de çim sahanın kendileri için avantaj mı yoksa m a n ı feadroyu gençleştirdiklerini, »ntrenör gönderilmiştir. yık bir maç olması en büyük temen dezavantaj mı olduğunu düşünüyorlar. yaş vasatisinin 24 olduğunu söylenimdir. Türk futbolunu muhtelif ve, , •......,....,. miş ve noksanımız, kollektif futsilelerle iyi tanıyorum. Temennim, bol, onu da gidermeye çalışıyoruz IM ovnayan tarafın maçı kazanması şeklinde konuşmuştur. dır.. Basantrenör, maçın, çim sahada Diev (meşhur sağaçık): «Türklerle yapılması hakkında şunları söy uzun zamandan beri millî karşılaş lemiştir. Şimdiye kadar bütün maç ma yapmadığımız için rakiplerimizin lan toprak sahada yaptık. Bu fut kudretini bilmiyorum. Maç çok çebolumuzun aleyhine oldu. Geriletın geçecektir.» di. Bu ilk tecrübemiz. Belki şimdi aleyhimize olur, ama ileride çok faydasını göreceğiz... Röportaj: Abdülkadir Yücelman Bulgar futbolu için söyliyecek lerim, onların Avrupada sayıh bir Bir futbolcnnun spor hamasını ister misiniz? takım olduğudur. Ruslarla yaptık yatı eğer kullanabilirse o Şahsen istemem. lan karşılaşmadan edindiğim bilmasyanın çetin müdafaası ve giye göre, defansları kuvvetli, for na çok şey kazandırır. Bazı Futbolcu olduğunuza mem namağlup ünvanı ile şöhret ya velden şutör. futbolcular da vardır ki, ııuıı musunuz? Bir defa daha pan takımı Şekerspor, bugün (fntbolun bir gün gelip padünyaya gelseniz yine futbolcu < ^ saat 13.00 te Dolmabahçe stadında ra etmiyeceçini) ve çnvalıolmak ister miydiniz?. jj son haftaların en başarılı takımı nı değirmenden un aktıgı Futbolcu olduğuma mem £ Feriköy ile karşılaşacaktır. zaman doldnrmanın gereknunum ve yine futbolcu olmak | . Feriköy, Türkiye kupasmın bu tiğini bilir ve hayatını oııa isterim. Fakat çocuğum için böy ; Millî maça şeref misafiri olarak üçüncü kademe maçında iddialı ve göre tanzim eder. îşte bu Uzun müddet yeşil sahalardan ule düşünmüyorum. kendınden emin olarak sahaya çı gelecek olan millî kaleci Turgay Şe futbolcuların en tipik örHk kalan Garrincha, geçirdiği minis reni dün Genel Müdür Nuri GücüUğura inanır mısınız? AUş fc kacaktır. neğini F.Bahçeli millî sol küs ameliyatından sonra iyileşmişkanlıklarmız var mıdır?. Şekerspor, Türk futbolunun şöh yener ziyaret etmiş ve «Geçmiş oltir. İtalyadan câzip teklifler alan ün bek tsmail Knrt veriyor. retli bir antrenörü olan eski Fener sun» demiştir. Turgayın dün ateşi 13 rakamının uğursuzluğu * lü sağ açığm 1966 Dünya Kupasında Millî Takımın antrenmanı bahçeli Esat Kaner tarafından ça birden yükselmiş 38.8 e çıkmıştır. na inanırım. Her maça çıkma # oynaması muhtemeldir. r sırasında ilk snalimi soruŞeren iyileşebilirse maça geleceklıştırılmaktadır. dan önce de annemin elini öpeyornm tsmail Kurt'a Kaner kendisiyle konuşan bir tir. rim, benim için uğurlu olduğuarkadaşımıza bu maç hakkında nu birçok kereler denedira. Nerede ve ne zaman doğdu«Çevrenin kabiliyetli genç eleman Dünyada en beğendiğiniz larından kurduğum bu takım ken nuz?. futbolcu?. di çapında oynadığı kollektif fut 1934 de Kırklarelinde. Matthews. Fakat onun Isbol ile hıç yenilmeden 3 üncü ka Futbola ne zaman ve netanbuldaki oyunu ile değil tademeye kadar yükseldi. rede başladuıız?. bii. Amasyamn iddialı takımı Şekerspor takımı Şeker için bu maç tahminler üs 1950 de Babaeski Gençlik Birçok kereler seyrettiğim fitü önem taşır. tstanbulda DolmaKulübünde. limlerden onun oyun stiline âşık Bu hafta milli futbol karşılaşbahçede oynamak, Amasya için bir oldum. Hâlen evlenmemiş olduğu için şereftir. Büyük iddiamız olamaz ması yapılacağından tstanbulda Bir ıssiz adaya gitsen yaİsmaile sorduğum üçüncü sual ama. Amasyada Şekersporu yenip tek maç oynanacaktır. Cem ATABEYOGLU Basketbol Federasyonundan bil Şeref stadında 14.00 te Taksim nına alacağın 3 şey nelerdir? elemek güçtür. 35 yıl sonra bir şu oldu. Türkiye Bulgrlstan millî futbol tadirildiğine göre, Bulgar basketbol Amasya takımı İstanbulda oynıya Davutpaşa karşılaşacaklardır. Di Bu günlerde evlennıeyi dü Kız kardeşim Gülcan'ı, evkımları bugüne kadar İS defa karşıl K l D f c IAVFIRI» , milli takımı 22, Yugoslavya ise 23 Kulüpler kupasmın çeyrek fina cak. 35 yıl önce İ s t a n b u 1 ğer illerde yapılacak maçların pro şünüyor musunuz? leneceğim eşimi ve bir de o ıskarşıva getmişlerdir. Bu 16 maçm 7 sil l e s l s ° n a e r J n > « lK Oî b l r A P e e v< aralıkta Enternasyonal Boğaziçi o e listleri belli olmuştur. Üçüncü tu ve Bursada galip gelmiş, Ankara gramı şöyledir: sız adadan bir an önce kurtula(A), ' 2 si (B). 6 sı (Genç) ve l J . îtalyan Şimdilik hayır, ama zamaturnuvasma katılmak üzere jehri ANKARADA (amatör) milli futbol karşılaşmasıdır. . kulubu, 12 mılyon h r e t tekîıf et ra kalan takımlar şunlardır: D.W. da yenilmiş Amasyalılar bakahm bilmek için bir sandalı seçernımın geldiğine inanıyorum. mize geleceklerdir. 12.00 Güneşspor • Karşıyaka. 1925 yılmdan bu yana yapılan 16 mal miştir. Bu kulübün ismi gizli t u S. (Holânda), Inter (Italya), Real bu defa ne olur» demiştir dim. Bulgarlar, gençlerden teşkil edi Tipiniz?. Madrid (Ispanya), Benfica (Por13.45 Petrolspor • Kasımpaşa çın 6 sı galibiyetimiz, 2 si beraberlik* tulmaktadır. Futbolün dışındaki meşgulen bir takımla, Yugoslavlar ise Trabzon tdmanocagı da 16.00 Şekerspor Demirspor kar Önce ahlâk.. Tipin bence ve 8 i mağlubiyet ile neticelenmiştir.«Bl'ENOS AİRES önümüzdeki tekiz), Vasas Györ (Macari^tan), liyetiniz?. takviveli B takımı ile bu turnuvahazırlanıyor Attığımız gol sayısı 25, yediğimiz golj yıl Buenos Aires'de 250,000 kişilik F.C. Köln (B. Almanya), Liverpool şılaşacaklardır. hiç bir önemi yoktur. d? oı n^acaklardır. Futbolümün bir gün gelip :.:: yekunu ise 30 dur. " ^ev bir stadın inşasma b a ' V a n a (tngiltere), Glasgow Rang^rs (İsPazar günü Sarıyerle Türkiye ADANADA Çocuğunuzun da futbolcu ol t para etmiyeceğini biliyorum. Za (A) millî futbol maçları su sırayı t â | C a k t ı r . Boca Juniors kulübü tara koçya). kupası maçını saat 10.00 da Dolma14.30 Adana Demirspor • Manisa ten futbol yolunun yarısını da . kip etmektedir: I fmdan inşa edilecek olan bu dev BUDAPEŞTE Avrupa atle bahçe stadında oynıyacak olan Sakarya. geçtik. Şimdi bir bankada çalı ; 10. 4.1925 İstanbulda (2 1) galibiyetl s t a c j y u m 3 yılda tamamlanacak ve tizm şampiyonası için, 105.000 kişi Trabzonun şöhretli takımı İdman MERStN 17. 7.1927 Sofyada (33) beraberlik 320 milyon liraya mal olacaktır. şıyorum. Ayrıca şiir ve şarkı ile lik «Nep» stadının pisti yenilene ocağı maçın yapılacağı stadda ça 14.30 Çukurova IdmanyurduBur 14.10.1927 litanbulrta (3 1) galibiyel de uğraşıyorum. Futbolüm kahsmıstır. PARİS X. Avrupa Şampiyon cektir. saspor 27.9.1931 Sofyada (15) mağlubiyet dar sesimin de ise yarıyacağını 5.11.1932 İst.'da (23) ıuağrubiyet söylüyorlar. Tabiî kısmet.. f 7.12.1958 Ankarada (00) beraberlik 27.11.1960 Sofya'da (1 2) mağhıbiyet <A\ millî futbol takımunız bu 7 maçın 2 sini kazanıp, 2 sinde berabere Puppo Sandronun işareti ile kalmış, 3 ünde mağlup olmuş, attığı 12 antrenmana katılan İsmail Kurt gole mukabil 15 gol yemiştir. topla çalışırken insan gayri ih(B) takımları arasındaki karjılaşmatiyari düşünüyordu. İster misilar da şöyledir: niz millî takımın sol beki İsmail 7.12.195S Filibede C2 4) mağlubiyet Kurt, bir sahne sanatkârı olarak 27.11.1960 İstanbulda (31) galibiyet da alkışlansın.. Olmaz olmaz de(B) millî takımlar arasındaki 2 maçın biri galibiyetimiz, diğeri mağlubiye meyin, olmaz olmaz... timizle neticelenmiştir. Attığımız ve yediğimiz goller 5 dir. (Genç) takımlar maçlarmda ise: Yürüyüş teşvik ve II. 5.1958 İst.'da (0 1) mağlubiyet 10.9.1958 Sofyada (12) mağlubiyet atma müsabakaları 20. 3.1960 Ankarada (3 0) galibiyet 3. 4.1960 Sofyada (2 1) galibiyet Ibugün yapılıyor 20. 3.1960 İst.'da (2 0) galiblyetl Istanbul Atletizm Ajanlığı tara 11. 4.1962 Sofyada (0 2) mağlnbiyetl fından düzenlenen yürüyüş, teşvik Böylelikle genç millî takımımız 6İ ve atma müsabakaları bugün Fe maçın 3'ilnü kazanıp 3'ünü kaybetmis, attığı 8 gole mukabil 7 gol yemiştir. nerbahçe stadında yapılacaktır. (Amatör) millî takımunız Rorna OYürüyüş: 14.00 yıldızlar: 7,000 limpiyatları futbol turnuvasında BulJmetre. gar amatör milli takımıyla karşılasmıj 14.30 gençler: 3.000 metre tır. ?"ı.l5 büyükler: 10.000 metr» 28. 8.1960 Grosetto'da (•]) mağlâblret Atlama: 14.00 disk atma; l J O a u r a k atma. &D BULGAR MILLI TAKIMI İDDIALI OLARAK GELDİ Y Takım dün dinlendi Boks Federasyonu da okullararası lig ihdas etti Puppo Sandronun sözleri Cihat ARMAN ne diyor ? Garrincha iyileşti «Her maçtan önce annemin elini öpmemin bana uğur ( getirdiğine inanırım !» Feriköy Amasya Şekerspor BİR AMASYA TAKIMI 35 lYILSONRAİSTANBULDA... A Turgayın ateşi yükseldi Yugoslav basketbol takımı 23 aralıkta, Bulgarlar ise 22 aralıkta geliyorlar TURK BULGAR MAÇLARI Ankarada Ş. Spor ile D. Spor çetin bir maç yapacak Kısa Haberler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog