Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASi N A B L A K T ASA81N A D T M A 7 I T A A B B Ü T EDER 8ahlt>l. NAZIMC NAnl • Gene) T»yın M^dOrî: ECVFT GVRESI* • Sorumlu Mddüj BROL D » l l l * Buu> »e rayan: CCUmmtYET Matbatcılık »• Oszeteellik T A } Cnt»lo5lu Hslkevi «ofcolr No GÜNET tl.l.ERİ: KQcC»S»«t Ueyaanı Buirne Banj Ad&sa • feıeloD 4550 * ANKARA Atntttrk Buıran Teneı Ap • Tenlgenlt Teıefon: 13 09 20 • 12 00 60 • 12 95 44 17 57 35 • İZMTR' Gazi BulTan Ko 18 Tel S1230 BÜROLAR ABON E Senellk li aylık 3 aylık TBrldy» '.J.OL 40 00 22 00 ve İ LÂN Barlcl 150.00 80 00 44 00 1 3 8 7 (Marciı) « 9 Lncı «aüiKüet (tntımi) ocl «ahLfeleı » Nlşan Nut&n Bvlenme, Oogum (Uactn) Ölum. Merilt TestktOr Te Kayıp tnuna Kayıp (Kellmpgi) IM 40 33 TS 90 1 Un > » » » • SAVIS1 KURUŞ (Baştarafı 1 inci sahifede) (Baştarafı 1 inci sahifede) rının mudahalesı üzenne bundan san Hüsnü Erdem'in istenen bazı (Baştarafı 1 inci sahifede) şıladığını belirtmiş, fakat «Bir hal vazgeçmek zorunda kaldığım belirtetvaları vermediği için görevinden (Baştarafı 1 inci sahifede) «Bakan. Bakan içerde.» dedi. (Baştarafı 1 inci sahifede) yecek ve bir hükümet kurmalarına terek şoyle demiştir: rış Gucunun gorevıne uç av daha | çaresi bulunamadığı takdirde yegâtfurmadan yere vuruyordu. Yanın«Tanımam, kimdir?» dedi bekçı. alındığına dair dedikoduların dolaş ne hal çaresinin bombalar olacaçı« . Enkaz altından ilk çıkardığı devamına karar verilmiştır tığını soyliyen M.P. lı Ahmet Bılgin 226 oyu bulduğum zaman hüküme yardımcı olacaklır» demıştır. da oturanın ayağa kalkması için Gosterdıler Bakanı kendısıne. Bölukbası, bu teklıfı çok önceden mız işçiler, içerde kalan arkadaşUOturumda ilk sözü alan Kıbrıs nı bu sözlerine eklemesine lüzum «Kalkmma çabası içındeyız. Kalkın ti devirmek vazifemdir, demektebir ihtardı bu. Nıhayet o da an«İyi adam. Vüzünden belli olude yaptığını, ama. «cevap vermek Dısıslerı Bakanı Kıprıvanu. Barış var mıydı?» diye sormuştur. ladı. Ayağa fırladı. yor. Elini öpeceğim.» diye direndı. manın ne olduğunu vaızler, vaazla dir. Bizim görüsümüze göre parti lüzumunun bile duyulmadıginı» ha rının yerini bize göstermişlerdi. Şayct o anda Fen Kurulunun mü Gucunu «Ankaradan talimat alan ' Türk delegesi Orhan Eralp kormda halka anlatmak sureyılye kal lerin vazifesi her ne pahasına olurEmniyet âmirı tekmili verdı. O Semtten bırisi ıle karşılaştı. Bekdahalesi biraz gecikseydi biz, her bir avuç asiniıı adada düzeni korn nuşmasmda, «Kıbns Rum idaresi, laylan anlattı. Bu sırada müraca çi ile yarenhğe başlayacağı sırada kınmaya yardımcı olmahdırlar» de sa olsun hükümet devirmek değil, tırlatmı* ve soj le demiştır : «Bu itibarla, yeni hükümet kur hangi bir sarsıntıva meydan vernıe mak amacını siiden Güvenlik Kon Birleşmiş Milletler Genel Kuruluatçı kadını da dınledı Bakan. Ge çıkıştı ona da: [ miştir. Bügin, lâiklik açısmdan, Dı sartları ne olursa olsun vatan sevnun yapacağı toplantıyı göz önünma fikrini ortaya atanlardan cid den işçileri çıkarabilirdik.» seyi kararlarının verine getirilme de tutarak, şimdi taktik değiştiryanet İşleri Başkanlığına aıt bütçe rekli işlemin yapılmasını söyledi. «Kafa ütüleme. Görmüyor mu nin devlet butçesi içinde yer alma gisi ile memlekete hizmet etmek diyet ve cesaret bekliyoruz.» Tarık Ozsavcı, Sırkecı ınfilâkın sine engel otmalarına meydan vwr öztrak Emniyet âmirınin çalışma sun kalabalık var. Sonra » daha tir. Vazifesi yalnız hükümet devirmişe benzer. Kıbrıs Rum idaresi den üç gün sonra enkaz altından memeğe» çağırmıstır ması gerektiğini belirtmiştır. sından memnun olduğunu belırtti. mek olan bir parti hizmet gayesişimdi barış meleği rolüne çıkmışbaşka şeyler de soyleyecekti, fadört kişiyi bır masanın boşluğuna Kipriyanu, Tıirkiye Camhurbaş ; Dindarlığın mezıyelterini sayarak ni kenara koyarak iktidarı amaç DAVA VEKİLİ. kat vazgeçtı. Bakan Oztrak, bir sığınmış bir halde diri olarak kur kanı Gursel'ın. Kıbrıs için Birleş tır. Gerçekte Kıbrıs Rum liderliğiKalyoncu karakoluna girdiğimiz otomobılle kaçırılan ve Ortakoy söze başlıyan AP. li Hüsnü Dıkeç olarak benimsemiş demektir. Biz tardıklarını da omek olarak anlat mış Mılletlerden bir hal çaresi bek Inin nihai amacında hiçbir değişiklik yoktur. Bu nihai amaç, kendi saman sadece iki polisle karşılaş cıvannda bagajdan çıkıp kolundaki ' lıgıl dınine bağlı olanlann gerici bu düsünceyi kendileriyle paylaşmıştır ledığını soylemış olmasını iyı kar çözüm yollannı kabul ettirmektir. tık. Bakan sordu: bileziklerle paraları alınan asıl adı |diye damgalanmalarımn memleket mamaktayız. Çünkü iktidar bir gaBütun bu durumlar göz önunde Bu çözüm yolu zorla kabul ettiri«Beni tanıdınız mı?» Polis Baka Şükran olan Sevil adındaki dansö 'teki bırlıği ve mânevı gucü yitirdı \e değil hizmet \asıtasıdır. Biz tutularak, işçilerin ilk çbkmeden lemezse, başka şekilde. yani daha ru bir avukata benzetmiş olacak zü dinledi, suçlulann hemen bu ğini belirtmiş, «İslâm dını içtimai A.P. Genel Başkanı ile bir ııoktasonra ne kadar yaşadıklarının Adlı az göze çarpıcı, fakat daha sinsice adaletin tecellisini sağlıyan bir din da kesin olarak birlesmek arzusun kı: lunmasını istedı. yollardan kabul ettirilecektir.» dedir. Bugunün zengini parasını se davız. O da, memlekete yararlı ol. 18 (Cumhuriyet Bürosu) Tıp tarafından tesbit edılmesi ve «Dâva vekilisiniz.» diyebildi. Bamiştir fahette yediğı için fakirler elbette mak noktasıdır. Meclisin itimadım YTP Mılletvekilleri ve senatorler şayet çocuklar çökmeden sonra bır İTFAİYEDE. HaMr.e Koperlerın eşi, Neclâ kan: onJara düşmanlık duyuyor. biz di muhafaza ettiğimiz müddetçe vazi YTP Genel İdare Kurulu ıle Ek sure sağ kalmışlarsa, sorumlular Koperler, Dr Lejla Zılehnln ba Saat 22 de Fatih İtfaıyesine ge«Evet ben bir dâvaıun vekiliyim. nimizin kuv\'etinden faydalanmasıbaları. Dr. Turgut Zllellnln karem Alican Başkanlığında bugun hakkında koğuşturma yapılması ısKongoda Fakat avukat değilim.» dedi. O za len Orhan Öztrak, teftış defterıne nı bilmiyoruz» demıştır Dıkeçligıl femize devam edeceçiz.» smpederi, Ne?ıre Torenln karyaptıkları 9 saat kadar suren top tenmektedir. müşahedelerini şu cümleleri yazaman daktılonun başında ıfade alan (Baştarafı 1 inci sahifede) Bölükbası, «Destekleriz» divor Ote yandan. çoken fabrıkanın budesi. Docent Jale Torenln dayısı, sozlerini şoyle tamamlamıştır lantıda YTP nin seçimlere «Bağımmemur: rak belırtti: (Amirleri ve diğer göÇombe, Batı Berlinde Danıs, Dundar, Fahlr Koperler'ın lunduğu bınada ayrıca 5 ımalâthaOte yandan M P Genel Başkanı. «Diğer memleketler kendi dinle buşün verdığı bır demeçte, «CHP sız bir hüviyet içinde» katılmaya. nenin daha faaliyet halinde olduğu «Dahiliye Vekilisiniz.» dedi. Bir revlilerin hizmette daimi irtibat amcaları, Seniye, Kudslye, HurlHâlen Batı Berlinde bulunan bir «Denge unsuru» olmaya karar ye, Abdüsselâm Ömeıılerln enışmemurun bir Bakanla konuşması halinde olduklarını gördüm. Âmir rini bütün genç nesillerine okullar dısında bir hükümet kurma fikri vermişler, Mahmut Vural konusu ve bu iş yerlerinden hiçbirinin çalış Kongo Başbakanı Çombe, Batı Altelerl gerçekten guç oluyordu. Alışma ve memurların intizaımmn ve gö ,da öğretmektedir. Biz< müspet mâ ni, şimdi kısa ömürlü bir gösteris [ na dokunarak CHP yi şıddetle ten ma ruhsatına sahıp bulunmadıkları manya hukıimetinden malî yardım mışlardı. Belki de hiç Bakan gör rev anlayışındaki samimiyetini tak nada din eğitiminden neden kaçını olarak ele almıvorlarsa. M.P. on kit etmişlerdir. öne surülmektedır. Aslında yığma almaya muvaffak olamamıştır. ErEmekll Buyukelcl Prof. memişlerdı. Gormeyenlerı de yok dirle karşılarun. Başarıları izlene yoruz. Diyanet İşleri yazın lise ve ların bu tesebbüsünü çiiçlestirmiolan bınaya 1959 yılında lojman ohard hukümeti, Çombeye muarız TEVTİK KÂMİL Toplantıda bir konuşma yapan , larak kullanılmak üzere ıki beton üniversitelerde din kursları açabideğildi hani. Afrıka ülkelerinde hosnutsuzluğa cekör.) . Genel Başkan Ekrem Alican, AP katın ılâve edildiği, fakat sonradan lir.» KOPERLER sebep olmamak için, Kongoya yarKAFA LTILEME. Langa karakolunu teftışi sırasın, ye de tarizde bulunarak özetle şun bu katların işyerı haline getirildiğı \etat etmiştır Cenazesi bugün dıma istekli bulunmamaktadır. Er Karakolun bekçilerinden biri ka • da memurlardan birinin elinde pa Öğleden sonrakı oturumda AP.lı ları söylemiştır: tesbit edılmiştir İnşaatın plân ve Radjoevl yanından Kervansaray. Ethem Kılıçoğlu din adamlarmın hard da Çombe il» görüşmekten pıdakı kalabahğı gorünce yaklaştı. laskayı goren Bakan. dan alınarak Şişlı Camllrjde kılı« Siyasi teşekküllerimiz mesa projelerini çizen sorumlu mühenI kaçınmı«;tır. Hasta ımış. Bademcıklerı şiştiği I «Palaska ile ne yapıyorsunuz?» iyı yetiştırılmedığınden şıkâyet enacak ıklııai namazını mutaakıp ilerini fikrî bir seviyeye çekmedik dis Nüzhet Erlungur'un halen Aliçin kaç gundur yatıyormuş. Canı diye sorunca memur bıraz durak derek, Şefık İnan'm geçen yıl yapMerhum Miralay Sadık bey ve Zınclrllkuvu mczaılığındakl ebetığı konuşmaya değinmış ve İnanı leri müddetce sun"î gelişmeleri de manya'da bulunduğu anlaşılmıştır. elma ıstedıği için kalkmış gece vak ladı. Sonra: merhume Çelebi hanımın oğuldı Istır.ihatgahına te\di edilesırasında dinsizlikle itham etmiştir. Bunun tı, sokaklara uğranuş. Bağıra, bavamlılık ifade etmez. Kitleleri ne Plân ve projeler iıışaat ları. Nadııe ve Emıne DUMLUcektir. Mevlâ rahmet eylesin «Görevden yeni geldim. Çıkarı üzerine kendisine sataşıldığını idğıra konuşmağa başlayınca, bıri kadar geniş olursa olsun rejim öl İmar Müdürlüğü ve Fatih Fen KuPINAR'ın ağabeyısı. Nıgâr DUMrulu Sefliği tarafından da incelemeyordum.» şeklinde cevap verdı. dürtüverdi: dia eden CHP li İnan, soz istemiş, LUPINARın eşı, Cevat DUMçüsünde bir teminat ifade etmezCumhuriyet 15479 ye tâbi tutulmuştur. Bu maksat Bay ve Bayan Onnık Aksel ve SONUÇ. LUPINARın kayınbıraderi, Kur. ler. Başkan Ağaoğlu sataşılmadığı kanı evlâtları, Bayan Roza Aksel, Bay için hazırlanan evrakın altında. o Alb Cihat ve Nuran DUMLUPIPolisler Bakanı tanımadılar. Bek sında olduğunu belirtince oylama Şayia ne şekilde tecelli ederse tarihte Fatih Fen Kurulu ve Bayan Sarkıs Gubeseryan ve Sefliği NARın Diş Tabıbı Perihan ile Mirasçıları Alacakh. çi hiç Bakan görmedığini söyledi. yapümış ve sataşmanın mevcudiyeevlâtları. Dul Bayan Marl Ohetsin, biz Türk siyasi hayatından yapan ve halen Belediye Meclisi Bnb. Nacı SEKEREFELI'nin daVatandaş şikâyette bulundu. Ba ti kabul edılmiştir. İnan yaptığı nikyan ve evlâtları, çok sevglll Borçlu İlânı silinecek ve bir lcuvvet değiliz. Se Imar Encümeni başkanı bulunan vıları, Ajlâ ve Kemal SOKUL'un Merhum Nuri ve Enise Kurt' kan karakolları gördü. Polisin ya konuşmada sözlerinin her zaman annelerl, büyük «nnelerl re kadedeleri, Aykut ve Naıl DUM çimlere girip netice almak ve reji Lütfi Özin ile Mıntıka Mühendisi un oğlu, Melek Kurt'un eşi, Yuozetle İstanbul 3 üncü Sulh yınvalldelert şayışını yakından izledı. Çalışma açık olduğunu belirterek LUPINAR'ın bıricik babaları. mi ayakta tutmak milli vazifemiz Turgut Ataç'ın imzaları bulunmakcel. Nukhet, Naciye Kurt'un sevşunlan soylemiştır 1STIKLÂL HARBI MALfL DUL B4YAN şekilleri üzerinde durdu. Hir.» Hukuk Hâkimliğinden: gili babaları, merhum Baki Kurt tadır. G4ZILER1NDEN Yl'ZBAŞI ıle Ayşe Sayar'm kardeşlerı, Fa« Miislümaıılıkta din adamı «Çok şey ister. Karakolların bir ANNİK AKSEL'in 955/84 Ves. hir Naci Atabek'm eniştesı. Mevkısmında disiplinsizlikler gördüm. yoktur. Hiristiyanlıkta din adamı FEHMİ DUMLUPINAR ıDoguşu Yüyucüyan) N. Bayar Beşıktaş Mecidıye Ortakoy Dehibe Atabek'm damadı l Karakolların hali çok kötü. Me vardır. Müslümanlıkta kişi ile Akısa bir hastalığı mutaakıp ve17.12 1964 tarıhinde Hakkın resl 9597 numaralı gayrlmenkul mur az. Her şey zamanla düzele lah arasına kimse giremez. Din a ıahmetıne kavu^muştur. Naşı fatını derln teessurle bildirlrler. RİFAT KURT Baştarafı 1 inci sahifede malikleri İsplro, Petro ve Elenl. Cenaze merlslml Bugünkü cuERDEK'ten alınarak 19,12 1964 cek. Bunu siz de müşahade etti damı dediginiz, taribe Röre, hadebüyuk memnuniyet duyacağımızı bi) geçirdıği amansız hastahktan nin galp olmaları sebebiyle emlâmartesi 19 Arallk 1964 günü saat gunü IÇERENKÖY'deki aıle kabniz.» dıyerek gorgulerını özetle mei hayrattır. İmamlann görevi kurtulamıyarak Hakkın rahme, diririz.» Sevgill babamız. rahmetll ki mahkememizce idare edil15 te Taksim Surp Ohan Vosrıstanındaki ebedi istirahatgâhlyen Bakan, dün geceki anı baskın ise, namaz kıldumaktır. İmamlar 1 tine kavuşmuştur. Cenazesi mektedir letvekili ya da senatorlerin kayıtları keperan Ermenl Katollk Elllse. na tevdı edilecektir Allah rahKOÇO ZAKOS'un 19121964 cumartesi gunu (bularına saat 23,45 de son verdi. imamlık yaptıkları için. hademei İlân tarihlnden ltlbaren. sınde lcra olunaeaktır. nin yenilenmesı için Temsilciler Mec met eyleye gun) ikindı namazını müteakip cenazeslne gelmek. çelenk gonhavrat oldukları için maa; ilırlar. Mirascılarının veraset llâmlan Işbu İlân hususi davetiye yeEŞI VE AKRABALAR1 lisinin kararı gerekmektedır. Ya dermetc ve lukaralara yardım et Şişli Camiinden kaldırılarak ZinDinimiz ücretli imamın arkasında ile uç ay İçinde, rlne kaimdlr. cirlikuyu mezarlığına defnedilerın toplanacak olan AP Temsilciler melc suretlyle acımıza Istlrak KATIP İstanbu] 53089 plâkah namaz kılmayı vasaklamıştır. NüfCenaze Servisl ve İşleri I Cumhuriyet: 15481) Meclisinde yuvaya dönüş çağırılarıAlacaklı ve borçlularının (hilâfı cektic eden bllcümle dost. ahbap ve Fiat otomobllin muayene cuzdanı, N ŞABCIYAN bevan cezayı müstelzlm olmak tö din adamı değildir. Tarihte müf arkadaşiarımıza candan tesekAİLESİ s»lr evrakı kayıptır. Hükumsuzdür. na katılanların durumları da görüTel: Gündüz 22 65 84 uzere) gerekll vesikaları İle blrtüler fetva veren insanlardır. O zakür ederlz. Nihat Aksoy , şülecektir. Tel: Gece 71 57 17 likte bir ay içinde mahkememi(Cumhurivet 15483 ı Cumhuriyet 15465 man hukuk bugün ise muamelât ış Çocukları Yorgl ve Mariya j NOTDünkü nushamızda ze müracaat etmedikleri taktirde Öte yandan AP ye yakın çevreler, İLÂN leri ile uğraşırlar. öftrencim olan 1 ZAKOS ; Saat: 15 te yazılacak lken mevcudunun M. K. nun 534/2 önümüzdeki günlerde YTP den ve Küıçoğlunun bunları öçrenmeye ihsehven 13 şeklinde yazılmışncl maddesl uyarmca hazlneye İş Dâvalarına Bakmakla ' Bağımsızlardan AP ye bazı iltihaktivacı var.» tır Tashlh olunur, özür devrolunacağı hususu tebliğ oluların olacağını söylemektedirler. Görevli İstanbul 13. Cumhuriyet 15477 dileriz. nur. Kılıçoğlu bu sozler uzerıne «Sen Asliye Hukuk Mahkeden mi ögTeneceğiz?» diye sormuş ve hava sert bir çatışmaya gidince mesinden: İlâncllık: 4081 15466 (Basın: 23804» 15473 Başkan duruma müdahale etmek Dosya No 962 1010 zorunda kalmıştır. İ&çi Slgortaları Kurumu Umum Mudürlüğü tarafından Raml Tabii Senatör Samı Küçük koObıson salon, vernimarten vitrin, Çin, Saks, Sevr porselen Topçular Klşla Caddesinde No. 9 da Şehrimizde mevsimin son Piyano Resitali J Şırketımız ortaklarmdan kıymetli mesaı arkadaşımız nuşmasında «Kendi dili ile ibadet koleksıyonları, Tophane mine antika koleksiyonu ve İran olduğundan bahlsle Çellk Esya ŞAN Sinemasında 23 Arahk 1964 çarşamba saat 19 da i etmeyen yalnız biz Türkler kaldık. Sanayi Limlde' Şlrketl aleyhtne hahların Eşsiz Herkes Kur'anı kendi diliyle okuikame olunan 646 20 lira alacak Cumhuriyet 15480 yor. Türkiyedeki bazı hiristiyan d;vasınm yapılan duruşmasında: eruplar İncili tiirkçe okumaktadırTebligata sallh adresl tesbit lar,» d:miştir. edllemlyen dâvall şlrkete 15 gün 20 arahk 1964 pazar saat 10 da Taksim Sıraseiviler cad. müddetll olarak ilânen davetiye Vinç ve Caterpiller Parçaları Satılacaktır 794 No. lu Pasajın yanındaki Bpartıman. Daire No. 4 (Arena Titebliğine karar verllmis oldujunkaybetmış bulunuyoruz. Kederli ailesine ve arkadaşlarına yatrosunun biraz ilerisinde). dan davalı sirket yetkllislnln ".: i 1 adet Volf kran Vınç ile muhtelıf Caterpıllar yedekleri teklif başsağlıgı dıleriz. Sahibi eliyle EŞYA KISMI: Paris malı ağaç oyma altm yaldız hakikî veya veklllnln duruşma güoü , Satıiık 1955 model hususi olan 22 3.965 saat 9 30 da duruşObison kaph 5 parçadan salon takımı 1 kanape, 4 koltuk, Mıalma suretiyle satılacaktu. FAHİR NACİ ATABER'"*'"" madn hazır bulunmalan hususu ne işlemeli Oniks Paris malı salon masası, Paris malı hakikî Müracaat. Tel: 44 23 21 VE ORT. KOM. ŞTI. davetiye tebliğl makamına kaim Vernimarten bombe camlı harika salon vitrini. Marketeri i?olmak üzere ilân olunur. lemeli Paris malı oyun masası, salon masaları, Ampir Paris f Saat 20 den sonra 71 67 65 (Basın: 23792) 15474 Reklâmcıhk /15478 malı yaldız salon takımı. < Cumhuriyet 15482) Cumhuriyet 15469 ANTİKA KISMI: Tophane, Mink, Saks, Sevr fildişi biblo ve kâseler, Saçuma ve Kanton vazo duvar tabaklar. İLÂNEN TEBLİĞAT AVİZE KISMI: Bakara, kristal ve bronz muhteşem avizeler. Ist. 12. İcra Memurluğundan: HALI KISMI: Kum, Buhara, İsfahan, Kırman, tebriz seccade ve halılar, Seyir \e Hidrografi Dairesi Başkanhğından bildirilmiştir. Dosya No: 963; 8332 BRONZ KISMI: Paris malı tekmili bronz ve heykeltraşBorçlu: Yani Papa, Sütlüce Karaağaç Kurumlan mezbaDenizcilere ve havacılara 155 sayıh bildiri ların şaheser heykel ve saat şamdanlar, Avrupa 12 kişihk hasında toptancı. komple harika fiümüş çatal, bıçak takımı, eşva kısmı: Ceviz 29 ve 30 Arahk 1964 tarihlerinde U9 00 ıle 17.00 saatleri Alacakh Necip Saraç ve Ortakları Kol Şti. vekili Av. kök ağacı 9 parçadan ibaret yemek odası, yeni limon ağacı yaarasında aşağıda sınırları bildirilen saha içinde seyretme, Akgün Ersoy tarafından aleyhinize yapılan 10797 lira 28 kuruş tak odası, berjer koltuklar, salon takımları. demirleme, avlanma, dalma, sualtı seyri ve bu sahanın ve masraflarının tahsili zımmında yapılmakta olan icra tâkibi 12500 metreje kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti TEKNİK EŞYA KISMI: Ful otomatik Amerikan malı buzsırasında: bakımından tehlikelidir. dolabı, elektrik süpiirpesi, v.s. v s. PORTAKAL 44 54 59 Size teblifi icap eden ödeme emri bilâ tebliğ iade edılmış DOĞU AKDENİZ ANTAKYA KÖRFTEZİ AÇIKLAR1 zabıtaca yapılan tahkıkatta adresiniz tesbit edilememış olduİlâncılık: 4083/15407 1 nci nokta : E. 5916 No. lu Akıncı fenerinden 246 dereğundan işbu ödeme emrinin 7201 numaralı tebliğat kanunuce ve 21.5 mil mesafedeki enlemi 36 derece nun 28. maddesi mucibince kanunî süresi olan 7 süne 30 gün 10 dakika Kuzey, boylamı 35 dereee 30 ılâvesi sureti ile 37 gün müddetle ilânen tebliğine karar vedakika Doğu olan nokta. rilmiştir. 2 nci nokta : Enlemi 35 derece 55 dakika Kuzey Bu müddet içinde borcu bdemeniz veva bir itirazıni2 varBoylamı 35 derece 30 dakika Doğu sa yine bu müddet içinde bildirmeniz I İ. K. nun 74. mad3 üncü nokta : Enlemi 35 derece 55 dakika Kuzey İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN: desi mucibince mal beyanında bulunmanız lâzımdu. Mal beBoylamı 35 derece 00 dakiks Doğu yanında bulunmaz, borcu ödemez veya itiraz etmezseniz hakDosya No. 1962/1595 4 üncü nokta • Enlemi 36 derece 10 dakika Kuzey kınızda cebri ıcraya devam olunacağı ilânen tebliğ olunur. Boylamı 35 derece 00 dakika Doğu. Mustafa Enver Haktamr IPV. 710 hesap numaralı borç (Basın 23826/15471) senedıyle Sandığımız Beşıktaş Şubesinden ıstıkraz ettığı paDENİZCİI.ERE VE HAVACILARA ÖNE1HLE DUYURULUR. raya mukabil; Beşıktaş, Bebek Vezirköşkü sokafında eskı; (Basın 23380'15446) 4, 2 yeni: 8 üzerinde: 8/A kapı numaralı seneden ve mahallen kârgır apartımanın tamammı Sandığımıza birinci derece1 L A N de ipotek etmıştı. Bu defa Mustafa Enver Haktanır gayrımenkulünü 42 hisse itıbar ederek 38/42 hıssesını kendi üzeTicaret Bakanlığı İç Ticaret Genel rınde ıpka ederek 4'42 hissesını Abdurrahman Süreyya Arallar'a satmıştır. Her iki hissedar Sandığımıza birinci derecede Müdürlüğünden: müşterek borçlu ve yekdiğerlerine müteselsıl kefil sıfatiyle 30 Kasım 1330 tarihli Ecnebı Anonim ve Sermayesı Eshama borçludurlar. Tapu kayıt suretınde işbu gayrimenkul BeşikMünkasım Şirketler Kanunu hukümleri gereğince Türkiyede çataş, Bebek, Vezirköşkü sokağında eskı 2/4 yeni: 8 kapı, 543 hşmasına izin verılen ecnebi şirketlerinden İmperial Kemikal İnada, 108 parsel sayılı 121.00 M2 miktannda kârgir apartıman ilâncılık: 3845/15457 dustrıs (Turkey) Limıted Sirketı, Bakanlığımıza müracaatla 29 olup 38/42 hissesı Mustafa Enver Haktanır, 4/42 hıssesı 2 Eylül 1964 tarihinde Londrada Noter Felix William Graın huzunumaralı daıre içm ırtifak hakkı tesıs edilerek Sureyya Aral1 Şartnamesine göre 48000 kutu zeytinyağı kapalı runda tanzim olunan ve Türkçe tercümesı İstanbul Beyoğlu Dörlar adına kayıtlı olduğu ve tamamı Sandığımıza birinci derezarf usulü ile satınalmacaktır. düncü Noterliğınce 20 Ekim 1964 gününde tasdiklı vekâletnamede cede ipotekli bulunduğu beyan edilmıştır Muhammm rapo2 Teklif zarfları 23.121964 çarşamba günü saat 1 4 yazıh yetkilerle ve Sirket adına yapılacak işlerden dogacak dâvaruna gore işbu gayrunenkulün umum mesahası 12100 M2 larda dâva eden, dâva edilen ve üçüncü şahıs sıfatiyle hazır bude Ereğü Kömürleri İşletmesi (E.K.İ.) Ticaret Müdürlüdir. Bunun 99.00 M2 sı üzenne bodrum ve dört normal katlunmak ve 1 Ocak 1965 tarihinden muteber olmak üzere tngılız tan ibaret kârgır bır apartıman mevcuttur İşbu apartımağunde açılacaktır tebaasından Sergei Obolensky'i Türkiye vekili tâyin ettiğmi ve nin bodrum katında üç oda, bir koridor, bır mutfak, bir 3 Teklif mektupları ve geçıcı tem/natlar aym gün İdaremiz Beykozda mevcut abonelerimize bir kolaylık olmak eski vekil Kenan Abdi Şeşbeş'e 24 Mayıs 1946 tarüıinde verilmiş WC, bir banyo, birinci katta üç oda, bir koridor, bir mutfak, üzere: saat 12 ye kadar E.K İ Özel Büro Şefliğine verilmiş olabulunan vekâletnamenin 31/12/1964 tarihinden itibaren iptal edılbir WC, bır banyo, ikinci katta ıki oda. bır salon, bır kon1) Karacaburun Caddesi 9 kapı No. lu binada bir Müracaat Mecaktır Postada vâkı gecikmeler kabul olunmaz. diğini ve Kenan Abdi Şeşbeş tarafından 14 Şubat 1962 tarihli vedor, bır mutfak, bır V C bir banyo, bir balkon, üçüncü katta V murluğu ıhdas etmiş bulunmaktadır. Gece veya gündüz vukubulakâletname ıle Ezra Totah, Kebir Atlas ve Luna Belar'a verllen yet4 Şaıtnameleı Zonguldakta E.K.İ Ticaret Müdürıki oda, bır salon. bır sofa, bır mutfak, bir koridor bır WC cak ârızalarda mezkur binadaki memurumuza müracaat edılmesi, kilerin de devam ettiğini bildirmış ve gereken belgeleri vermiştir. bır banyo, bir balkon, dordüncü katta iki oda bır salon, bir luğünden. Ankarada Türkıye Kömüı İşletmelerı Kuru2> Ayrıca Fevzipaşa Caddesi 30 kapı No. lu Belediye Zabıta ve sofa. bır koridor, bır mutfak bır WC, bir banyo, bir teras Bu işe aıt belgeler incelenerek mevzuat hükümlerine uygun mu Genel Müdürlüğünden. İstanbulda Bevoğlu İstiklâl Muhasebe binasında da bır Vezne açmış bulunmaktadır. vardır Bina dahılinde elektrik. terkos ve navagazı mevcuttur ^oruldüğünden ilân olunur. Cad Piremecı Sok 1 Baro Han 2 katta TKİ Satmalma 21.12.1964 tarihinden itibaren faaliyete geçecek olan bu veznede, T.C. Ticaret Bakanlığı Saml Tuncay Tahsıldarlarımızm iki defa müracaatına rağmen borçlarını odemiyen Müdürlüğünden ve İzmirde Kömür Satış ve Tevzı MüesBorçlular hakkında yaptlan kanunl taiup üzenne 3202 İçticaret Umum Müdürlüğö ve suları kapatılmış veya kapatılacak olan abonelerin, ihbarnanumaralı kanunun 40. maddesıne göre yukarıda evsafı vazılı sesesı Müdürlüğünden temin edilebilır Mühfirü melerle müracaatları halinde. ikinci ihbarname tarihinden itibaren gayrimenkulün tamamı bır buçuk ay müddetle açık arttırma5 Suııflar ıtibarile vapüacak kısmî teklifler de na14 Arahk 1964 15 gün müddetle, tâtil günleri haricinde ve mesai saatleri içinde ya konmuştur Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. fBasın: 23794 15476) zan ıtibare ahnabilir yapacakları ödemeler kabul edilecektir. Arttırmaya gırmek istiyenler bunlan ve herkese açık bulunan Sayın abonelerimize duyurulur. tapu sıcil kayıtlarını tetkik ederek satılığa çıkanlan işbu 6 Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile?ayrimenkui hakkında her şeyı ögrenmiş ad ve telâkM oludığine vapmakta serbesttir. ıBasın: 23819' 15472 nur. Arttırmaya girmek İstiyenler (17375. ) lira pey akçesı " (Basın 23344 Z. 378.15442) veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu verraesı ıcabeder Bırikmlş bütün vergilerle Belediye ve tellâlıve ^^%.%.»^»k^%.*.»^^^^*^»^^*^^^'^^^^^' ^^^'^"^^ " "• rüsumu ile varsa vakıf icaresı ve tâviz bedeli ıle ıpoteklerıu terkın harcı borçluya; ihale pulu ve tapu tescil harcı üe varsa İLANEN TEBLİGAT şerefiye borcu alıcıva aıttır. Satış şartnamesi 28/12/1964 ta İST. 12. tCRA MEMlRLUGlNDAN rihinden itibaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık art Seyir ve Hidrofrafî Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. 963 8580 tırma 8'2/1965 pazartesi günü Cagaloğlunda kâın tstanbul Em DENİZCİLERE 154 SAYILI BİLDİRİ BORÇLU • Burhar. İMk. Sutlüce Bademlık Tavcı Sok. nıyet Sandığında saat 14 ten 15 e kadar yapılacaktır. Mu Merkezimizde inşaat grupunda çalıştırılmak üzere aşaSevval Apt. No 41/1 '•akkat ihale yapılması için teklil edilecek bedelın tercıhan 10 arahk 1964 tarihinden itibaren ikinci bir bildinye kağıdaki sartları haiz tecrübeli bir tesisat mühendisi ve tesisat »denmesi icabeden gayrimenkul milkellefiyetiyle Sandık ala Alacakh Orhan Tetnoçın ve Ortakları Koll. Ştı vekili Av. dar aşağıda sınırları bildirilen saha içinde demirleme, teknikeri alınacaktır. cağım tamamen geçmiş olraası şarttır. Aksi takdirde son Akgun Ersoy'a taıafından aleyhinize yapılan 15.078 lira 08 kuruş avlanma ve ığrıp yapma can ve mal emniyeti bakımından ırttıramn taahhüdü baki kalmak şartiyle 23/2/1965 salı günu 1 Askerliğini yapmış olmak, ve masraflarının tahsılı zımmında yapılmakta olan icra takibi tehlikelidir. ıynı yer ve aynı saatte son arttırması vapılacaktır Bu arttırsırasında: Sıze teblığı ıcap eden odeme emrı bılâ tebliğ ıade edil ı 2 40 yaşını geçmemiş olmak, nnada gayrimenkul en çok arttıranın üstüne bırakılacaktır İSTANBUL BOĞAZI KANLICA İLE ÇUBUKLU ARASI miş, zabıtaca yapılan tahkıkatta adresiniz tesbıt edilememış ol 3 a) Tesisat mühendisliği için makine veya elektrik Hakları tapu sicilleriyle sabit ohnıyan alâkadarlar ve ırtifak duğundan, işbu odeme emrının 7201 numaralı Teblıgat Kanunu1 inci nokta : E. 4948 No lu KANLICA FENERI Y. Mühendisi veya Mühendisi olmak, hakkı sahiplerinin bu haklanm, hususiyle faız ve masanfe nun 28 maddesi mucibince kanunı süresi olan 7 güne 30 gun ilâ f 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 06 dakika 20 saniye Kuzey b) Tesisat teknikerliği için makine veya elektrik tekdair iddıalannı ilân tarihinden itıbaren yırmı eün içinde ev vesı suretıyle 37 gün müddetle ilânen tebliğine karar verılmiştir. if Boylam 29 derece 04 dakika 07 saniye Doğu nikeri olmak, rakı müsbıteleriyle beraber Sandığımıza bildirmedikleri tak Bu müddet içinde borcu ödemeni2 veya bır ıtirazınız varsa f 3 üncü nokta • Enlemi 4] derece 06 dakika 20 saniye Kuzey 4 Tesisat işlerinde şantiye tecrübesine sahip olmak. dirde satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha yıne bu müddet içinde bildirmeniz i î K nun 74. madde'ı mucı ( fazla bilgı edinmek ıstiyenlerin 1962/1595 dosya numarasiyle Boylamı 29 derece 04 dakika 07 saniye Doğu İsteklilerin en geç 31.12 1964 tarihine kadar dilekçe ve bınce mal beyanında buiunmanız lâzımdır Mal beyanında bu < Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzu 4 üncü nokta : Enlerru 41 derece 06 dakika 14 saniye Kuzey bonservisleri ile Merkezimize müracaatları rica olunur. lunmaz. borcu ödemez veya ıtıraz etmezsenız hakkınızda cebrl ' mu ilân olunur. Boylamı 29 derece 04 dakika 42 sanıve Doğu. ı c r a v s dpvprn nt>in3raĞı ı l â n p n t e b l i ğ o l u n u r \ (Basın 23800/15475) DENİZCİLERE ÖNEMLE DUYl'RULUR (Basuı 23706/15438) tst. 12. icra M. M. Sedat Dinçer \ (Basın 23180 15415) (Basın: 23825/15470) Oztrak karakolları bastı Vâizler S A TIR Çöken bina altında 1 Barış gücünün görev süresi YFP bağımsız bir hüviyet içinde harekete karar verdi VEFAT VEFAT VEFAT Acı Bir Ölüm TEŞEKKÜR ACI BİR ÖLÜM RİFAT KURT'U İDtL BİRET'tlV MÜZAYEDESİ Chevrolet Belaır Deniz Kuvveffleri Komutoniığı ASTRA AMPULLERİ BOL IŞIK ÇOK DAYANIR Gayrimenkul Satış İlânı Zeytınyağı Satınalmacaktır Ereğü Kömürleri İşletmesinden: istanbul Sular Idoresinden Beykoz'dakı sayın aDoneıerımıze w k Deniz Kuvvetleri Komutanlığs Nükleer Arastırma ve Eğifint Merkez Müdürlüğünden ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog