Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CÜMHURtYET 19 Arahk 1964 HAFTANIN <aeis isrıt&Me. VANU$ 6id TAUMtNDB BULUN YOUJHA GiepiüTEN SGNBA OlÛ fiCNIN DUPÜK MO&LDEXJfiUClNINDU FİLİMLERI AHTAPOTUN KOLLARI Rejısor: \e\zat Pesen. Bır ^îıçam Sokağı bu ^okakta kume Turk (Pesen Fılm) vapıraı, lenmış Turk fıiımcılığı çevrelerı sivah • beyaz. Oynnanlar : Bır Turk fıhm vonetmenı, Ne\ Hulva Koçviğit, Ediz Hun zat Pesen «Ahtapotun Kolları» Sadri Alısık, Gülbın Erav. odh eserınde Sınema dehsı kız \bdurrahman Palav, Asım [an Ye«ılçam Sokağında ne denNıpton, Çolpan tlhan. Gos 1 tuzakların bekledığını açıklı terıldigi sinemalar: Ku>a, \or Savın Pesen vıllardan berı Şık, Tıldız. fıhmcılık japan bır ınsan olduBır ıkı \ıl once ctkımıze Bır guna gore, hiç suphe vok, neden Dunja» ısımlı fılmıne kadar bır bahsettığını bılıvor, o çei relerı ~ıra jonetmenı olan Ne\ zat Pe 111 tanıyordur Bır Turk fılmınde Turk fılımcı sen, bu ılk çıkısından sonra olumlu bır jonde dırenmektedır. Bu lığı çevrelerının boj lesıne taslantun dırenmesıne karsılık da «•Ikı ması ılgınç bır ola> Şımdne kami7e Bır Dun\a» ıle ulastığı ken dar pek çok kotu fılme ımzasını cıı rekorunu da kıramamıstır Bu atmıs olan Nevzat Pesen «Ahtakez cAhtapotun Kolları» ıle Pe potun Kolları» ıle olumlu bır çı •sen'i hem yapımcı, hem jonet kış yapmalcta, ıddıasız, fakat ıdmen, hem de senaryocu olarak dıasız olduğu olçude başarılı bır gorujoruz. Nevzat Pe«en bu uç çalısmava yonelmış bulunmaktabuvuk sorumluluğu surdurraeve dır çalısırken, vonetmen olarak ılgı Senarvosundakı bazı tutarsızçeknor, senarjocu olarak kendı lıklar, fon muzığınde radvodakı kendını çelmıyor, \apımcı olarak dınlevıcı ısteklem mış gıbı guda bır ı\ını\et gosterısınde za nun moda sarkıları gıbı aksakrarsız puvan topluyor. Yuzeyde lıklarına rağmen. Pesen'ın fılmı kalan, yapmacık ve ınandırıcı ol emektar ve usta kameracı Krıton maktan uzak hıka\e«ını kabul thadı«'ın çektıjı u<;tun kahtelı ettırebılmek ıçın dıdınen Nezat fo'oğraflarla çok «ev kazanmıştır Pesen, vonetmen olarak vardığı Me\«ım sonunda 180 Turk fılbaşarı çi7gısının altına dusuvorsa bu bıraz da kendı kendı«;ıne mının .çınden \alnız 45 tanesırın adından bahsedılecekse, «Ahkotuluk olmor tapotun Kolları» mutlaka bunlar Fılmın oz yanından za\ıf. bi ara«ında \er alacaktır çım yanından başarılı olduğunu S. TUĞRUL sovhvebıhnz. Ama bu basarıda K llvadıs'ın usta ve sağlam kamera çahşmalannm da payı bu\ ıık CUEN VOLUNA GIBMEK'LA ZtM GELIVOB MAOEM V A P A C A K 1S Ç S M A NİNlCİN UİCOE OAZJCLAMIVOCSUN NE IYI APAM, UEP i BENl OÜ5Û «Ahtaputun Kolları» fıliminden başarılı bir sahne \ahi Oz, Ediz Hun, Efgan Erekan, Suleyman Turan, Tunç Oral, Feridun Çolgeçen, Aziz Basmacı. Sinemalar: Lâle, Yeni Atlas, Alenv dar, Aysu, Yeni, Özen, Çelikta?. Turk sınemasında Osman F Se den adiı şuphesız kendı tarzında kalburustu bır yonetıcı olarak e le alınmak zorunlugunu taşır. Fı lımlerınl oyle ustunkoru geçıştırıp yargıhyamazsmız. Ancak, fılımle rmın çoğunlugu «sanat değerı» ıddıasıyle değıl, seyırcı kalabalı ğını, gunluk hayatımızda alışılmış, olağan unsurlar, alışılmış tipler ve bol bol argoya kadar varan bılınnuş deyimler ve esprllerle sınemaya çekmek amacını taşır Bunlardan bırl de «Beş Şeker Kız» Iılmıdır. Osman F. Seden bir mu zıkal «Show» Te komedi füml yapmak istemiş. Bunun içın de Bır taraftan son zamanlarda Turk pınuplan arasmdan bazı «starlett» len bir araya getirmış, bunlara populer olmus bazı sarkıları soyletmiş ve fılmin aksıyonu ve halkın ilgisını sağlamak içın de ün İU komıklerl yanyana oynatmayı ıhmal etmemış'. Fakat sonuç Ne aktrlslere gereken rol verilmi" (Fatma Gınk gibi), ne danslar dans (Leylâ Sayar harcanmış) ne harcıâlem şarkıların modemizasyonu ve sesler uygun Bır takım gıizel esprı Te komık sahne de havada kalmış' Fillmde övülmeye değer: Sadrı Alışık'ın kompozısyonu. Tatlı, sem patık ve guçlü bır komedyen Sadrı Alışık. Âdeta fılml uzerınde taşımış. Bir de Feridun Karakayanın yarattığı tıp1 AŞK BAHÇESI Rejısor: Elia Kazan. Kenfe. li, Ingilizce. Oynıyanlar: NaUlie Wood, Warren Beattr, Pat Hingle, Audrey Oınstie, Zohre Lambert. Gösterildigl sinema: Konak. (Actors Studyo) ısımlı okulun kurucu ve yonetıcılerınden Kayserı doğumlu yapımcı yonetmen Elıa Kazan'ın ımzasını taşıyan bu fılım, oldukça ılgı çekıci ve onemlı bır konuyu ışlemektedır. Wılham Inge'nm yazdıgı senaryo, ana baba • çocuk Uışkılerıne, ou uçlu ılışkılerden doğan yanlış doğ ru sonuçlara, bu sonuç lan doğuran sorunlara ve bu sorunların nedenlerıne değınmektedır. özellıkle cinsel sorunlar konusunda ana babalara duşen sorumluluğu yerınde çızgılerle belırten filım, gerçekten ilgi çekıci. tnge'nın senaryosu bu çok verınde evrensel soruna kesın ve yerınde çızgılerle değmırken, smematoğrafılc kuralların ve değerlendırmelenn dışına çıkmıyor Uyancı ve oğretıci yanını başan ıle sürdurürken, dramatık yapıyı ustalıkla sağlam bır grafık ıçınde gelıştırmeyı başarıyor. Bu başanda Kazan'ın etkıleyici anlatımınm payı da gerçekten buyuk. Özellıkle Kazan'ın zaman zaman konunun etkısmde kalarak aşırılığa duşmekten kaçındıgı ve bunda da ustalığını gos terdığı belli oîuyor Melodrama kıl payı kalan bolumlerde Kazan bundan sıyrılıvermeyı becenyor Fılmın oyunculan da, Kazan'ın butun dığer fılımlerınde olduğu gıbı Kazan okulu olçulerl ıçınde, rollerını başarıyorlar. Bu fılımle ılk defa kamera karşısına çıkan Warren Beatty yeterlı oyunuyla ılgi çekiyor. Ç. A. ö. BEŞ SEKEfi KIZ Çetin A. ÖZKIRIM Bu KEŞtfl GAU6A KAMVON uSuı SAVTHM BUBASt, PA KAT, İ Ahtapota benretılen şehır tstanbul'dur Istanbulun, ahtapotun kollanna benzetılen çevrelerınden bırı de Bevoğlundakı Ye Reji ve senaryo: Osman F. Seden; Kamera: Kenan Kurt. Produksiyon: Kemal Fılim. Oynıyanlar: Fatma Girik, Sevda Ferdaf, Sevil Can dan, Selma Guneri, Sadri Mısık. Feridun Karakava. 1 Be5 Şeker Kız»! Selmi ANDAK I I I I 14 Tina Ricci'nin yanından aynlarak e\e girdi. Geniş mermer holde bır muddet durarak sütunlann uzerindeld motifleri dalgın dalgın seyretti. Babasınm eyi olduğu halde burada bir yabancüık Te bir soğukluktan başka hiç bir sey hissedcmiyordu. Yola çıkarken yâbaneı blr memlekete gideceğini duşünerek heyecanlanmış, seyahat acentalarınm vitrinlerinde gordüğü resimler onu hayallere daldırmıştı. Fakat, hiç bir şey beklediği gibi olmamıştı. Şimdi burada karmakanşık düşüncelerin içinde yapayalnızdı. Bir ara Jenner'i düşundu. Vapurda tanıdığı halde kısa zamanda ısınmıştı o çocuğa O da Italyaya iyi bir tatil geçireceğini duşünerek parlak hajallerle îelmişti Şimdi ne yapıyordu acaba Birden birisinin kendisini seyretmekte olduğunu hissetti ve arkasına dondü. Siyahlar giymiş beyaz saçlı bir kadın sert bakışlarla kendisini inceliyordu. Tina'nın dudaklarında hafif bir tebessum belirdi. Ihtiyar kadın kelimelerin fizerinde durarak ağır ağır sordu: «Demek kızı sensin..? ttalyanca biliyor musun?» «Okulda bıraz çalışmıştım.» «Insanlar ana dillerini evlerinde oğrcnırler » Tinu cevap vermedi. İhtiyar kadın «Fakat, sen Amerikalısın» diye devam etti. «Evet.» «Öyleyse neden Amerikada kalmadın? Voksa Giovanni mi seni çağırdı buraya. Şimdi burada olduğu ve Amerikaya dönemediği için şaşkına dönmüş bir halde. Herkesin kendisi gibi yapıp Amerikadan buraya gelmesini istiyor.» Tina hayret dolu bir sesle «Giovanni mi?» diye mınldandı. «Evet Babanın adı.» Tina ismini bile doğru dfirüst bilmedıği halde babası çağırdı diye kalkıp gelışine kendi kendine şaştı Fakat, gelmişti ve buradaydı Her şey hâlâ ona bir rüya pibi geliyordu. Bu sırada küröphanenin kapısı açıldı re AntonT «Bu «enin buvuk halan Loisa Te AntonT «Bu «enın DUVUK naıan uıısa RICHARD M. STERN I Çeviren.OĞUZ ŞEREN «Kızının üzülmesini istemezsin her halde...» Benim babamın, senin büyukbabanın knkardeşi» dedi. Tina başını salladı: Antony Ingilizce olarak: «Seni rahatsız edecek şeyler söylemedi ya» diye sordu. «Hayır, sadece konuşuyorduk.» Antony ihtiyar kadma bakarak: «Amerikalıları sevmez» dedi ve sonra ihtiyar kadma dönerek Italyanca olarak devam etti: «Burası benim evim. Bu benim kızım. Hiç olmazsa dürüst hareket etmen lâzım?» thtiyar kadın «Dürüstlnk miı?» diye sordu. «Dunistlükten sen mi bahsediyorsun Giovanni» dedi ve onlara sırtını dönerek vanlarından süratle uzaklaştı. Antony fcızgınlığını yuzünden belli etmemeye çalışarak: «Üstunü değistirmişsin Tina» dedi. «Bir istediğin var mı? Yani odandan memnun musun?» «Evet teşekkür ederim.» «Genç bir kızın nelere ihtiyacı olabileceğini bilmediğim için bir takım eksiklerın olabilir. Onun için çekinmeden bana söyle kızım Olur mu?» Tina aradaki soğuk, buz duvarını yıkmak için gayret gösteren babasına yardım etmek istediği halde sadece «Teşekkür ederim» diyebildi. Antony gülümsiyerek: «Bana Joe desen daha iyi olmaz mı?» diye sordu. «Ben ıenin babanım.» Tina bakışlarını yerdeki parlak mermerlere indirerek «Giovanni değil mı?» diye sordu. «Hayır sadece Joe» diye cevap veren Antony «Seninle uzun uzun konuşmaraız lâ zım. Her halde öğrenmek istediğin bazı şeyler vardır» diverek Tina'nın elilnden tu ş^Ticr n ı u m u ı ı c m IUHIUP cııınnen IU hıp kfitfiphaneye göturdfi. Genç kn kütüphanedeki büyük meşın koltuklardan birine oturmak üzereyken va a masasının üzerindeki telefonun sesi oda nın içinde çmlamaya başladı. Antony bır müddet tereddüt etti ve çaresizlik içindo ahizeyi eline alarak kulagına götürdü. Antony doğru tabmin etmişti. Anyan Lucca'ydı. «Nasüsın Joe, ne zamandanberi göruşe medik.» «Ne istiyorsun?» «Seni aramama pek memnun olmamıs görünüyorsun. Neden?» Antony cevap vermedi. «Yoksa yaninda birisi mi var? Belki dc kızın vardır. Senin kızının ne olduğunu o tedenberi hep merak eder dururdum. De mek buraya geldi. ttalyayı begenmiş mi?» AntonT «Ne istiyorsun?» diye tekrar sordu «Ne istiyorsun da ne demek Joe? İnsan eski arkadasına böyle soğuk mu davranır" Seninle konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki! Neden bir ara bana gelmiyorsun. Eslcı gânlerden konuşurduk » Antony sadece «Hayır» diye cevap ver di. Daha başka şeyler de söylemek istiyor du fakat. Tina'nın yanmda susmak zorundj kaldı Luccs alaycı bir sesle «Yok canım. ba na ruuhakkak gelirsin Joe» dedi. «Bilirsın sertlikten hoşlanmam ama Sonra kızının başına bir şey gelmesini de istemezsin her halde. Hemen buraya gel de biraz konuşa lım. Ricci seni getirir. Muhakkak bekliyn rum » Telefon kapandı. (Arkası (Arkası »ar) TUTULAN SÖZ Amı niçin yaptınız bunn? Bir yemindi bu, çocnkça bır yemin, blr and içme. Her seyi mflkemmel hatırlıyorum. Korknnç bir kitap okumuştnk, hangimis önee ölürsek ötekine gözükeeeğimize yemin etmistik. Sonra kanlsnmızı karıştırarak bn yemini kesinlestirdik. Sahneyi oldnğn gibi görüyornm. Oreen sordu: Tani demek istiyorsun ki Msrriott cevap vermedi. Terinden kalktı, odanın öte basınd»ki sedire kadar gitti, kendini oraya bıraktı, ellcriyle yüzünti örttü. Green şasırmıs, düşüncelerine gömülmüştü. Birdenbire aklına bir şey gelmis gibi oldn. Arkadasımn yanıns gitti, elini onnn omzana koydn. Dinle, Marriott, dedi, heyecan» kapılmak bır ışe jaramaz, Eger mesele bir kâbustan ibaretse ne yapmak gerektiğinı biliyoruz. Değilse, ne düşünmek lâzım geldigini de billyoraz, değil mi?. Evet. Ama ne olursa olsun, müthiş korkayornm. Y» zsvalh çocnk Green: Hiç kimseye yemek vedirmi? değilsin, dedi. Field tek bir dırhem bile yemek yememiş, bır şev içmemiş. Senin yanında değılmiş!. Msrriott serseme donmüstâ: Feki, nefesini ne yapalım? dedi. Green gidip yatak odasının kapısını Bçtı. Solnk devam edivordn, bnnda hiç sfiphe yokln. Bn nefes bir kâbns degildi, bir bayal olamazdı. Marriott, yerinden kımıldamamıs, otarduğn yerde onn bekliyordu. Green yatak odasının kapısını kapadı, onun vanına geldı: Yapılacak bir tek sev var, dedi. Aılene mektup >az, Field'den bılgi iste. Cevap gelince>e kadar benim e\ımde yatar kalkarsın, bir fazla yatağım var. Böyle vaptılar. Bir hafta sonra, Marrıott'a, kız kardeşinden cevap geldı. Marriott, bn tnektubnn bir fıkrasını Green'e okndn. Sbvle diyordu: «Field'den malumat istevısın tuhafıma gıtti. Korkunç bir şey, ama anlatayım. Bnndan az bir zaman önce, Sir John'un sabrı tükenip, oğlnnu, tek meteliksiz kovmns diyorlar. Sonra ne oldu, biiiyor mosnn? Field intihar etti. Bnna intibar denebilir mı bilmiyorum. Babasının evinden çıkıp gidecegi yerde, mahzene saklanmıs, orada açlıktan öldü. Tabiî, meseleyi örtbas etmeye çalıstılar, ama uşaklarından biri bizim oda hizmetçisine söylemis. HAYAIET Derleyen: Hat'tce VİLDAN o da bana anlattı. ölusunu avın on dorduncü gunü sabahı bnldnlar, doktor, on iki saat evvel ölduğünü söylemis. Muthis zayıfmıs » Green, bo izahatı dinledikten sonra: Demek ki a\ın on uçuncü gunü akşamı olmuş, dedi. Marriott tasdik etti: Tani beni görmeye geldigi akşam S O N I 1 I 1 I I I I I j I I I I I 1 I I I I I Nerede • Ne zaman Sinentalar : BEYOĞLD ATLAS. (44 08 351 BÜTtlfc İstilâ (C Mltchell). EMEK (44 84 39) Batı VakasıniD Hikâves) (N Wuudı GUREL: (İ7 03 94) 1 Âvare Yaıru ve Fılınta Kovboy 2 Yakılacak Kıtap (T Yığıt). INCI (48 45 95 ı \vare \avru ve Filinta Kovboy (O Serengılı KERVAN (48 04 23) Ahtapotun Kolları (H Koçyıgit) KONAK (48 26 06) Aşk Bahcesi ıN «Toodj RLfiA (44 94 30ı Ahtapotun Kolları (H KoCjigıt) LUKS (44 03 80 ı Avare Tayrı l e Fılintd Kovboy LEVENT (63 55 39) Gençllk EKlcnnoı ıC Rlchardı LÂLE (44 33 95) Beş Şeker K12 (F Grıkı S\RAY ı44 lt> 56) Her Yeraf TeMıke (E Con^tantın^ SITE (47 77 B2 On Emll SAN (48 67 92) Ahtapotun Kolları (H Koçyıgit) TAN 148 07 40ı bkramusun Klllcı UNAL (44 93 06) Günah Çocugu (R Mıtchum) 2 Bozguncular ZAFER (44 93 06) 1 5ey tan Bunun Neresınde (V Duru) 2 Suçlular Aramızda (B Doruk) VENI AR 44 28 51) Casuslaı Beldesl BanKuK O S S 117 YENİ ATLAS • (48 65 02) YEN1 MtL.EK (44 4J 89) On Emiı ı ç HestuD) TXNİ TAKStM I44 8II1 YILU1Z I I • Ahtapotun Kolları (H. Koçyığıt) I tlesllt'ıısı 14' o.' 42) 1 S 1 A NB DL ALEİO3AR (22 36 83) Bef Şeker Kız (F Gtrilc). AYSU (Karagümrü* 211917) Beş Seker Kız (P Glrık). BÜLVAB (21 35 78) Avare Yavru ve Filinta Kovboy (O Serengllı Kin.ÛP (S öajı) (23 7183) \htapo*un Kolları (H Koçvıgıt1 MARMARA (22 38 60) Her Yerde Tehlıke (E Constan. tln) Fr tln) KENK ıtatLCıı (^1 li ib) Aşk Bahçesl (N. Wood) TUNCA: (Gaziosmanpaja) 1 Gecelenn Kadını MSLZK: (EYÜP) 1 AhtapotuD Kolları (H Koçyıgit) 2 Muall» (T. Şoray) ŞIK: Ahtapotun Kolları (H Koçylğit) YKNİ (B ?öy) (71 68 26) 1 Ayseçık Cımcıme Hanım Suçlular Aramızda Beş Şeker K12 (F Girık). K â D l n ö t ISIK (Oakudar) (M24 93) Ayşecık Cimcıme Hanım (Z. Değtrmencioğlu) IHYA (55 10 72) 4vare Yav ru Ve Filinta Kovboy (O Serengü). OPERA: (36 08 21) Ahtapotun Kolları (H Koçylğit). ÖZEN (KadlEöy) (38 W 94) ) Beş Şeker Kız (F Glrik) ÇELKT^Ş(53 43 70) Beş Şeker Kız (F Grık) CJZUNKAYA (53 41 43) Sen Vur Ben Kırayım (T. Gursu) SINEMA 63 Luks Kadınlar SUNAR (36 03 69) On Emlr (C. Heston). RKKS (36 01 12) (C. Heston). 10 Emlr Tiyatrolar: ARENA TİYATROSU: Paaar, Pazartesl, 8alı (Kargalar Okulu) Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesl (Karolln Kayboldu) Cumartesl, Pazat 15 30 da, dlğer günler 18 30 ve 21.15 de AZAK (22fi2«ı Kocamıs Nişanlısı BULVAR (2148 92) Kart Boro» Pazartesl ha rıç DORMEN (44 97 36) Alamanyadan Btr Yar Gellr Blzlere GENAR. A?» Zlndrl: ISTANBUL (44 23 36) Zlr Delller (Komedl) GULRİZ SÜBÜRİ ENOfrl CEZZAR (tstanDul Tlyatrotundaı Kesanlı AU Destaoı KARACA Prenses Hazre^lerl Komedl ORALOĞLO: (49 49 35) Pyg. mallon (Pazartesl harlç her gllD 2130) Çarşamba, Cumartesl, Pazar 15 te KENT OYTJNCUIiARl (44 97 36) cöc Kurusiuk O M n > KÜÇÜK SAHNB (Olvi D n l (49 50 52) Gozıertmı Kaparım • VazUeml Yapanrn «JÜNtB ÖZKTJL (Ejuaes Ttfatrosuuda) {44 66 66) Her AK$am 18 de Pasarteal 21J0 da cA&t A?t A?k> FATIH: (22 01 71) Hülled ÜSKÜDAR: Hanemde her 21, Pazar 15 30 da TEPEBAŞI (44 21 57) Pazar Pazartesl . Çarşam. ba Cuma saat 21 de, Pazar 15 30 da Elektronlk Beyın ÎENİ &OMZDİ (44 04 0Sı Oalap Beyglrt 21 d* Tartatt» • Balı Car«amba bar gna 18.30 AYŞE İLE ALİ RADYO ISTAN3UI 7 30 AÇÜJŞ Kıs» haberler Ovuıı hav&lan 7 35 Haıif müzik 8 00 Haberler 8 15 Salon orkestraları 8 45 Çeşitll muzik «00 Sanatkârlar geçıdı 9 30 sabah konseri 10 00 Kısa rnberler Kapanış 12 00 Açılış Kısa haberler Salon orkestral «rından 12 30 ŞarkıIor 12 50 Hafif müzlk 13 00 Haberler 13 10 Şarkılar 13 30 Küçuk orkestra 13 45 Saz eserlerl 14 00 Radvo armonl muzlkası 1415 Haftanm programlar' 14 30 Tusuf Behlç Günseli orkestrası 14 45 Şarkılar 15 00 Kayıp mektuplan 15 05 Kısa haberler Hafif müzik 15 15 Beçik. ta$ Ferikov mlllı lig maçınm 2 devresinin naklen yayını 16 00 Httflf müzlk 1610 Türküler 16 30 Çocuklann saatl 17 00 Tur dun sesi korosu 17 30 Şarkılar 17 50 Kısa ilânlar Hafif müzlk 18 00 Reklâmlar geçıdl 19 00 Haberler 19 30 Kısa llânlar Ha flf müzik 19 35 Radyo kanna faslı 20 00 Gençllk saatl 20 15 tlhan Feyman orkestrası 20 30 Kltap saatl 20 40 Şarfcüar 21 00 Dünden bugüne Istanbul 2140 Şarkılar 22 00 Reklâmlar geçldi 22 30 Dans mUzlgl 22 45 Haber. ler 22 55 Ara melodllerl 23 Oi f Beyaz perdeden mlkrofon* 23 30 Dans müzigi 24 00 Kıs» habe' ler Kaptını? İSTANBUL tl. RADTOSD 17 58 AçılLj 18 00 Dcınsa d&ve 18 30 OszaeTerin ssatl 19 00 Malodüer fllkestnde gesl 19 30 Köçök kcoser 30 00 ÇlgM» h»ralan 30.15 Badro II* P r a n m c » 20 30 PlaKlar arasında 21 00 Haftanın muzlk olaylan 22 15 Operet melodllerl 22 45 Çeşitli mü?ık 24 00 Kapanış A N K A R A 6 27 Aeılış 6 30 Gunavdın 7 30 Sabab muzlğl 8 00 Haberle, 8 10 Hava raporu 8 15 Ce'ltlı melodüer 8 30 Solı^t'erden btrer • rkı 9 00 Kapanış • 1157 Açılış 12 00 Andre Pre\m . rkestrası 12 35 Küçuk llânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler n 10 Hava raponı 13 15 Connle Prancıs'ten Twistler 13 30 Kadınlar topluluğu 13 55 Kavıp mek. tuplan 14 00 Reklâm pro^ram'an 14 45 Turkuler 15 00 MU7 k Derglsl 16 01 Şarkıl ır 16 20 O? dilimlz 16 j Almanvadan meloriller 17 00 Çocuk saatl 18 00 Spor sayfası 18 15 ReklAro programlan 19 00 Haberter 19 35 Hsva raporu ıq 30 ŞarkıLır 19 50 Ovkudan önce 19 55 KuçUK tlânlar 20 00 Kıbrıs tçln 20 10 CeşltU Türfc müzigi 20 40 Tasaı Güvenlr re arkadaslan 20 55 Ku cılk llânlar 21 00 Blr konumu? \&r 2130 Haflf melodller 21 55 Şarkılar 22 15 Dlnlemekten blkmadlfımız eserler 22 45 Haberler 22 55 Hava raporu 23 00 1 Dans' Danst Dans 24 00 Kapanış ANK4.RA fa, RADYOSD 16 57 Açılış 17 00 Andy Willlam« ıo\lüyor 17 20 Dans müzlğ! 18 00 Cumartesl konseri 19 00 Haltanın topluluğu 19 30 Inglllî'e melodller 19 45 Radvo Ile Inglllzc» 20 00 Dllek pınan 2100 MUzikMTerlerle basba«a 22 00 Haft&nın plAklan 23 00 Kapanış VENİ METt (Eytlp) 21 5S 14 1 Avare Yavru ve Filinta Kovboy (O Serengil) 2 Ikl calgıcımn seyahati (L Sayar) LÜZUMLU Hastaneler TELEFON ve ADRESLER 11 »9 39, aaııcjugıu • 44 29 48, Heybe llad» • 51 84 02, tstanbol • 21 42 28 Istlny* DenU 63 60 20, Kadıköy • 36 08 73, K.art*) 53 42 08, EUnalıa da 55 39 29, Raml • 21 27 11, Oskı dar 36 09 43 YefUköy • 73 84 30 İS SAATLER! IIK larduıı 4» JO 00 K.an BanKasıI W M BHYd»rpa$» flUmuot Bastaleal 30 tl üü îevoep U m U • 36 30 50 C SIEt<rt>ı«n (8»raatys) • 1] 83 50 Polis imdat Cmnlyel autnJi B «3 83 U. Belere Zabıtaa* t> O n. Tren • Vapur • Uçak D. OamlryoUan aaydarpasa M 04 . Suked 2 2 M 79. OenlzyoUan 49 ı s 9« (Tstu g a n i e n • 44 02 071 Şealı Batlan • 44 42 33 r B t n Yu lan BUet Satif) 44 47 90 Danışma 44 03 06. Hava Alanı 73 82 4 73 84 «a İtfaiye f'falve Ml>d']r'Ufru (PatUj) Sl 43 25 •utırköy 71 64 6«, Beyoglu 44 48 44. ırs'«lMO» . 51 83 03 BUyUtad» • Bes Seker Kız (F Gınk) • 1 60 8i oubuuu K n n • n • SS J0 43 HallO • DeBtz • Fe^lurfi Synt) cjrç \aı ! X ' VV i Xf f . Sf» ttffr Prangasız OUney) Mahktoılar (T Ahçı şikâyet kutusuna o mektutu attığunı nereden öğrenmiş? benim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog