Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE 19 Arahk 1964 CUMHURİYET ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııı^ PllliUIIvlTO Kira Kanunu Tasarısına ıııııliiili'li't Orhan DURU HAFTAÎVIN OLAYI HEYECAN ARAYAN MECLİS I I I Bu hafta Meclis muzakereleri kırk cnannda uyenin katıldığı oturumlar haBnde geçti Bir yanda butçe komisyonunun çalışmakta olması ote janda Partiler Kanunu Tasarısı ile ilgıli itirazlan ele alan Partilerarası Kurulun toplantı halinde bulunması Genel Kurulda uye adedinin 4050 civaruıda kalmasını haklı gostereeek sebepler sayümaz Hafta başmda bır oturumda, başkanvekilinin bir ara, yuklu gundemdekı herbaagi bir tasan ya da tekhfı ele almak için gosterdiği çaba bir turlu sonuç vermemişti. Goruşulmekto olan tasannm bir anda komisyon tarafından geri alınmasıyle başka bir konny» geçmek sorumluluğu basıl olmuştu. Gerideki konular çok onemliydıler. Fakat ya komisyon ya da ilgili Bakan bulunmadığı için bu tagan ve tekliflerin gorüşmesine başlamak mıimkun olaraamıstı. Eğer komısyonun feri aldığı husus o anda yeni bir şekil ile geliştınlmemiş olsaydı, baskan vekili, muzakerelere devam için nasıl bir çıkar yol bnlacaktır bu gerçekten tahmini guç bir durum ıdı Parlâmento çalışmalannda gorulen bu genel umursamazlık halı ve heyecansıı davranışların sebebıni soylemek guçtur Bir Kira Kanunu goruşulurken salondaki uyelenn adedınin kolayca sayılabilmesinin nedenini de anlamak p ı ç tur. Butçe Komisyonunda donuk bir hava eserken, Mıü! Emniyet gıbi bir konuda yapılan merak uyandıncı bir konuşmadan »onra komisjon odasınm birdenbire dobnasının ayrı bir nedeni olsa gerek. Seçimler yaklaştıkça ve iç politikada dikkatlen uıerine çeken yeni oiajlar belirdikçe Parlâmento içi faabyetlerde ılve dikkatin azaldığı goruluyor Hıka>e Anajasa Mahkemesmın 7 ye karşı 8 oyla aldıgı bır kararla bajlıyordu Ikı yıl kadar oluİsmaıl Hakkı Tekınel Bnrhanettın Arat yordu Anayasa Mahkemesı eskı kanunun kira bedellennın duzen lenmesıyle ılgılı ıkıncı ve uçuncu maddelerını ıptâl etmıştı Ama Anayasa Mahkemesı karannda «kıFikret OTYAM Ş ralar tamamen serbesttır. denmıyordu Iptâl kararınm ytırurluge gıreceğı altı ay geçtı \e Meclısten d n e gece, apar topar evlerınden Ş bır yenı kanun çıkarılamadı TaMĞ MEĞER.... alındılar 5 rıh 26 eylul 1963 ıdı Aradan bır tmar ve Iskân Bakanı da ken Kabıne açıklanınca, havretlcrını yıl geçtığı halde boyle bır kanun = dısı ajnı zamanda ressamdır S gızlıyemıyen mılletvekıllerınden bı gene çıkarılamadı Bu arada kıracı tutup bır roman yazdı ve bır An a n ; «Allah, Allah • dedı «Bız ka lar ev sahıplerıyle karşı karşıya kara gazetesınde yavınlatmava baş 5 kaldılar Hoşnutsuzluğun artması bınede operasyon beklerken meğer la>ınca kendısım kabıne dışında = uzerıne Yargıtay, bır karar almak operasyon, Mahmut Vurala yapıl buluverdı 2 zorunda kaldı. Çunku Yasama Ormıs » Bakın Ismet Paşaya artık vıjo « ; • ganı hâlâ bır kanun çıkarmış deNot (Yenı Ulaştırma Bakanı onsel çalıyor m u ' 5 ğıldı Yargıtay karannda da «kira Mahmut Vural, Bakan «yapıldığıdenılmıyordu sırada kaba etındekı bır çıbandan IŞIĞA GELİN... § lar serbesttır»vardı Plân da Ote yandan Plân kıraamelıyat olmuştu da ) Hanl bır zamanlar, «Ben, sosya ş larm olçulu bır hale geünlmesınlıstım arkadaşlar, hem de nasjo Ş İYİ Kİ, AYAKLAR den soz açıyordu Avrupa ulkele nel sosyalıstım* dıyerek sosya = ruıın çoğunda da kıralar tamamen MÜSAİT DEĞİL... üzmı oven Mehmet Alı Ankan, ş serbest bırakılmış değıldı geçenlerde kuçuk partılerden bı Ş Oburlar, çıft pozısyon yem»k rınm mılletvekılıne oğut verıyor • = >er Bazı besteler, çıft seslıdır. Pı SERBEST KİRA du = jano ıki elle çalımr Amuda ıkı • Arkadaşıra, ne luzum uç beş ;• İSTİYENLER elle kalkılır. Kurek ıkı elle çekıhr partıye. CM P. hepsıne yeter Sos = Buna bır yenısını, eskı Ulaştır Tasansı valıstı var ıçınde sağcısı var. = Bına Kıralan Kanun ma Bakanlarından Ihsan Şeref DuMechse geldı Bu defa eskıden ta Özel teşebbusçusu var ırkçısı s ra Ue, Kaysenlı Mehmet Saglam sarmın tumune ıtıraz edenler, bı. var devletçısı var, kapıtalıstı var. = ekldıler. defa maddelenne ıtıraz edıvorlar Fakırı var, zengını var, yobazı £ «Mıllet Meclısındekı yoklama \ar Ataturkçusu var Var oğlu z : dL «Şımdı kıralar serbesttır Bu duğmelerıne ıkı elle basılır » var Gelın hepınn be bırader. «•; şey oluyor mu*» dıyorlardı. «Ta 15111964 salı gunu, saat 15 09 da sarı, Anayasaya aykmdır. dıjor Nasıl olsa, hepsıyle gul gıbı geçı Z hakları olmadığı halde duğmeje nıp gıdıyoruz bır çatı altında. ; • lardı. Hattâ «Tasarı sosyal adaleı ıkı eltenvle basan ıkı mılletvekıdıyorlardı Allah Allaaaaaaaah > 5 • ılkelerıne aykındır» lını kutlar, boylece kendısım ıkı İ Buna karjı Komisyon Başkanı Mu kışı yenne koyma buluslannın deSERMAYE KUŞA | • tafa Uyar, Istanbul mılletvekılı Rc vam etmesım dılerız BENZER § ;İ şıt Ülker, maddelerın geçmesı ıçm çırpındılar Sonuçta tasannın UZER'İN BAŞINA Başbakan Yardımcısı Kemal Sa ; İ bırıncı ve ıkına madelerl reddedıl tır, butçe gorusmeleri sırasında ; • dı Komisyon, daha sonrakı ıkı GELENLER... «Sermaye, kusa benzer Gürultu :İ maddeyı gerı aldı ve gorusmelere Nedır bu sanatçıların basına duyarsa kaçar» dedı. O sırada bır ; • son verıldı. gelenler?.. Bınsi BabeuTün bir yerden ses geldı: :: Şımdı, Komısyonun reddedılen kıtabım tercume ettı, dığerlen «Kısttttt» ; • maddeler hakkmda bır defa daha Ataturk Amtına çelenk koydular ' ısrar hakkı var O zaman ne ola 1963 yılından bu yana Konusyonlarda bekleyen, daha sonra tu mu uzerınde goruşmeler bıten Bına Kıraları Kanun Tasarısı yeruden Mechse geldı Fakat bu defa Tiaddelerının reddedılmesı tehhke j>le karşı karşıya kaldı. Tasarmın Dirıncı ve ıkıncı maddelen Meclıs te o sırada bulunan 40 kadar mıletvekıhnın çoğunluğu tarafmdan eddedıldı Tasarının tnaddelerıntn reddedılmesı yolunda heyecanh konuşma!ar yapan CHP lı mılletvekılı Bur han Arat, ve AP li İsmaıl Hakkı Tekınel, kıralann serbest bırakılmasını, pıjasadakı arz ve talep ka nununa uvmasını ıstıyorlardı Anayasa Mahkemesı eskı kanunun kıraları duzenlıyen maddelerını ıp tâl etmıştı ya! Daha ne dıye boy le bır kanun tasansı getırılıyordu' HİKÂYENİN BAŞI tCORİDOR ıııııııııımnııııııııııııııııııııııımıııiMiıı^ MİLLÎ EMNİYET VE 2021 MAYIS Tahrana gıtmış, ancak her şey bıttıktçn »onra doıunuştu. Bu durumda ya Mıllı Bnnıyet Başkanı Hukumetı haberdar etmemiîü. ya da Hukumet bunu bıldıgı halde harekete geçmemıştı. Her ıkı halde Genel olarak sıkıcı ve monoton ge de sorumlular olması gerekırdı Bakan ıse Karamanın sozlerıne oğleden sonra çen komıs>ondakı butçe goruşmelerı, verdığı cevapta, boyle bır seyı ılk defa geçen salı gunu bırdenbıre Mıllı Bırburada duyduğunu ve bu sozlenn «Mıllı lık Grupundan Suphı Karamanın Mılli Emniyet Teşkılâtı ile ügılı sozlen uze Emnıyetın ıyı çalıstıgına bır dehl» olduğunu söylüyordu. Kısacası Bakan, hıç bır nne ılgı kazanıverdı Karaman, konuş şey soylemıyordu masmı sabahleyın yapmıştı Oğleden TtP'h senator Niyazi Ağırnaslı da Mılsonra ıse herkes Bakan Nuvıt Yetkının nasıl eevap vereceğını duymak ıçın Kolî Emniyet fişlennden soz açarak bunlamisyon odasına dolmuştu rın yakılmasını istıyordu Karaman, şunları soyluyordu 2021 Bovlece son gunlerde Mılli Emniyet Mayıs olaylarından Mıllı Emnıyetın ha Teşkılâtımıza karşı yapılan ıthamlara bır ben vardı Fakat hareketın yapılacagı yenısı, belkı de en tesırlısı kablmıs oldu. gunden once Mıllı Emniyet Baskanı, «••••«•HHUMHIH* gS,ııı.iKiıi!iı;i!;"iııımıi!nıuııııııııııııııııni SMztöM Anayasays göre seçımler dört >ılda bır >apılır. 1961 »eçimleri ekim avında japıldıfın» göre, 1965 te seçımlerin yine ekim avında olması normsl irıhtır. Tıne Ana>asa'ya göre seçımlere karar verildıfi takdirde daha öncesıne »lınabilir. Bn takdırde, buna erken seçim adı verilir. Ancak, Seçim Kanunu seçim ayını haziran olarak tesbit ettifinden, îdksek Seçim Kuruln, genel seçımlerin ha«iran 1965 te yapılacafını açıklamıştır. Bu durumda Anayasa ile Seçim Kanunu arasında bir farklılık doğmaktadır. Bu farklılık. Kurucu Mecliste Seçim Kanununun Anayasadan önce müzakere edilerek yürürlflle konmus olmasından ilerı gelmekte ve gıderıltnesı Içın de yeni bir kanun gerfkmektedir. 1 r " i Seçimler... mmmm MAHMUT VURAL Hastanede yatarken Bakanhğa getinimesı. YTP den son dakıkada ıstıfa ede rek bağımsız olması, son hafta ıçınde Mahmut Vural't üzerinde en çok konuşulan adam halıne getırdı Sonra Vural. Ulaştırma Bakanhğj gibı çok sorumlu bır mevkıe getınlmıgtı ve bu Bakanlık bırçok dedıkodulann konusuydu. Yeni Bakan. ne dereceye kadar bu Bakan lığın karşısıns dıkılen mese lelere cevap bulabılecek, ne dereceye kadar Kabmenın bu zayıf kanadını guçlen dırebılecektı' Bütun bunların yanında daha YTP den yeni ayrılmıs bır milletvekılınin bu göreve getınlmesi MeclısteK bağımsızlar arasında da tenkıtler yapılmasına yol^ açü. Bağımsızlar arasında da aynı görevı yurutecek baska bır kımse bulunamaz mıydı' Boyle davranıs. bağımsızlan AP ye doğru ıtmez mıydı' Bunlara karşı aslında, Mahmut Vural'ın «Seçun Kabiliyeü. olduğu ıçm CHP ye faydalı olur kanısıyla bu goreve getınldigı ıleri sürulüyordu. TOPLAM : Senato Meclii 1X5 450 Komisyon SIYASI PABTIL1SR KANÜN TASAB1SI Sıjası Partıler Kanun Tasansını ıncelemek ıçın kurulan parülera»^ı kurul çahşmalanna devam etmekte dır Kurul uyelerı çalışmalann anlayı» havaa ıçınde devam ettığını soylemektedırler. Ancak henuz tartışma doğuracak olan maddelere gelınmı? BÜTÇE VE PLAN KOMtSYONU Butçe ve Plân Komısyonu, geçen hafte ıçınde pazar gunu de dahıl olarak çalışmaya devam ettı Bu arada Cumhurbaşkanhğı, Başbakanlık, MecUs, Devlet Plânlama Teşkılâü butçelen goruşuldu aıııııııiHiııiMiiHiımııımnmiHiııııııınımmıııiHiıiMiHiıııımıiHmııııııııı „,„, ,,„ Medls : 168 Senato : 77 Toplam : 245 : İ T R T Î T T ! ? ; . . , . , , . , , „ „ • . . M....I •• •• • > Meclis : İN Senato : 45 Toplam : 235 »•• ••• ""•" IIIIIIR Meclis Senato : cak' Beiu degu .»••'• • 2S 3 7 • : 9 J I II.II..«•.«...« • I..I..I..I....I...M...I Toplam : • • Meclis : 20 Senato : 3 Toplam : ti «.««.».»•»««• • • Meclis : 13 Senato : 3 Toplam 1 6 Meclis Senato Toplam Meclis. Senato Toplam Bağunsız 18 4b *>* Bos 1 3 I > şimdi... BİR ARÇELİK BUZDOLABI ALMANIN TAM ZAMANIDIR Arçelik buzdolabitalanlara kur'a ile her ay apartman otomobîl seyahat Önümüzdeki çekiliş 25 Ocakta. Şimdi alanlar, hem bu çekilişe, hem de Şubat ve Martta yapılacak çekilişlere katılarak 3 defa şanslannı «deneyebilirler. 10,2 (300 8 AYAK: Pe«m 2 900 lıra Taksıtle S700 lıra tıı.1 peşın, b.\kı\esı a\da 200 lıradan 17 taksıtte> Peşın 2>00 lııa Taksıtle 3200 lıra AYAK: (225 NOT: lıra peşın, bakısesı a\da 175 lıradan 17 taksıtte) Ambataj, naklıye ve ugorta masrafları altcıya aıtttr.. BEKO TİCARET A.Ş.: İstîklâl Cad. 349, Beyoğlu, Tel.: 49 35 00 ARÇELIK YERGİDERfil Aylık Hiciv ve Sanat Dergisi Ilk sayısı en seçkın unzalann şur, yazı v« karıkaturlerıjle 1 Ocakta çıkıyor Yoneten: Umit YASAB Sayısı 2 5 Yıllık abonesı 25 U r a Abone v haberleşme ıçın adres Posta Kutusu: 205 Galatasaray Telefon: 44 67 23 •M*» Genel Satıcdarı BURLA BIRADERLER ve Şs..: Hezaren Cad., 6163, Karaköy, Tal.: 44 47 20 Çelik Duman Borulu Kazan ve Konıple Brülör Tesisatı Yaptmlacak Sışb IJ;TT Garajı yanındakı Hukukçular Kooperatıfj bznas. ıçm 5 adet çelık duman borulu kazan ve bu kazanlara aıt brulor tesisaü ile yakrt tankları tekW almak suevrakı,, Şantıye Şefl^nden etmeleri v e M a l z e r a e S. ROYAL LASTİK FABRİKASINDAN: rabrıkanıızda bır sene muddetie çalıstırılmak uzere 5 sene ıs tecrubea olan ve Ingüızce bılen bır makına, bır de elektnk yuks«k muhendısı aünacaktır Isteklüenn bonservjslenyle beraber sahsen, Anfiyede Fabnka Personel Mudurluğune muracaatlan rıca olunur Galatasaray Spor Kulübii Başkanlığından 1 Kulubumuz ıdare heyetınde vazıie almış âzamızuı 19 aralık 1964 rmmartesı gunu (Bugün) Kulubumuz Mudurluğune muracaatlan. 2 Dıvan heyetı azanuan 20 aralık 1964 pazar gunu saat 1100 de Galatasarav Lısesınde bulunmaları nca olunur temın OrUkhg. Cumhuriy»! « 15453
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog