Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

SAH1FE DORT CUMHURÎYET 19 Arahk 1964 Saatte 28 bin kilometre hızla uçan yolcu uçakları ile TEŞEKKUR Kbedlyete lntlkal eden aüe bü. yüğümüz Emekli Denız Yarbayı, Suni El ve Ayalc Mutehassuı hastalıtmda yardımlannı gördüğılmüz Saym Dr. FERRDH ERGENB"ye, hemşire Mürürvet Gölcü'ye. Namlı Erler aileslne ve vefatındft vaslyetlnin yerlne getlrllmeslnde yardımlarını eslrgemlyen Sayın Tümamlral Celâl EYİCEOĞLUya. çelenlc göndermek, blzzat gelmek, telefonla, telgrafla tazlyetlerlnl blldlrmek suretlyle acılanmızı paylaşan dO6t ve yakınlarımıza gazeteniz vasıtaslyle sonsuz teşekkürlerlmlzl bildlrtrlz. AKÇAY . TUNÇAY . ATAMAN Alleleri (Reklâmcüık: 4737) 15455 Kalbiniz çok sağlam olmalı O n gün kadar önce Türkiye ye gelen bir ecnebi, Türk basınından şikâyetçiydl. Neden, diye sorduk : «Bir dakika» dedi v« bir mfiTezzi çağırarak îstanbulda çıkan 2 büyük gazeteyi aldı. Sonra yüksek sesle kendi aksaniyle okumaya başladı: Birinci gazetede «Demirel: 826 oyU hükümcti düşürürüı» diyordu. îngüiz dostumuz ellerini geri bir hareketle oynatarak : • Is adamı olarak tetikte dmr msk lâzım!» dedi. Ikinci gazeteyi açtı. Gazetenin başında, «Üniversiteye reform iein yenl mehil verüdi» deniyordu. Yabancı, dudak büktü ve : « • Genclik taşkın hareketler yapabilir. Tetik olmalı» dedi. Üçüncü gazetenin manseti şöyleydi : « Rfisvet iddialan tahkik «dilecek! îçişleri Bakanı 25 mflfettişe talimat verdi.» îngiliz yine duraladı ! • Çok heyecan verlcl bir olay Acaba tanıdıklar var mı?..» Sonra hemen ilâve etti : « Sizlerin kalblerinizin çok •ağlara olmaaı Iâzım!.j» 1 NewYorktan Parise 15 dakikada gidilecek 1942 yılında Ikıncı Dünya Savaşının bütün şıddeti ile devam ettiği günlerde Birleşik Amerika cıkârı umumiyesini harbin aleyhine çevirmek ıçin Alman Genel Kurmayı, hummalı bir faaliyet gösteriyor, fakat çare bulamıyor ou. Nihayet Peenemünde'deki Alman roket uzmanlarından Eugen Sander'in bir teklifi uygun gorülerek üzerınde çalışılmaya başlandı. Buna çore, bir roketle fırlatılacak olan uçaklar, gokte 200 kilometre yukseldıkten sonra inmeye başhyacaklar ve atmosfere girerken uçaklar, roketler den aynlarak pilotların kumandasında New York'u bombahyacaklardı. îşlerini bıtiren uçaklar geri dönme imkânları olmadığından pilotları tarafmdan düsman topraklarına indirileceklerdi. Bü yük masraflara baliğ olacak bu projeyi Hitler kabul etmiş, fakat tatbikma imkân kalmadan Almanya mağlup olmuştu. New York Pari» 15 dakika îşte günümüzün uzmanları Eugen Sander'in New York'u bombalamak için tasarladığı proje • yi, yolcu nakliyatı için tatbık etmeyi düşünmektedir. New • York'tan kalkacak bu tıp bir füze uçak Parise 15 dakikada, Moa kovaya ise 25 dakikada varabilecektir. Kıtalar arası yolculuğu bu kadar kualtan bir proje, önce in sana inanılmaz gibi gelmektedir. Fakat bugüne kadar yapılan feza çalısmaları, projyi yarı yarıya, hattâ biraz daha fazla imkân dahiline sokmuş bulunmaktadır. Bir ana rokete bağlanacak olan uçaklar, roket atmosferden kurtulduktan sonra bundan ayrılacak ve kendi güçleri ile 200 kilometre yüksekliğ» ulaşacaklar dır. Uçak 200 kilometre yükseklikte bir sunî peyk gibi saatte 25,000 28.000 kilometre hızla seyred^rek ineceği yere yaklaşacak ve irtifa kaybederek atmosfe re girip ulaşacağı hedefe ınecek tir . Askerî maksatlar Askerler de böyle bır roket uçağı herhangi bir harb halinde veyahut da arifesinde maksatlarına çok uygun bulmaktadırlar. Bu tip bir araç devamlı olarak havada kalarak düşman toprak larını 24 saat kontrol altında bulunduracak ve herhangi bir teca vüz hareketini onceden bildire ceklerdir. Bundan başka bu gemilerin içine bindirılecek olan birlikler, 25 dakika gibi kısa bır zamanda Moskovaya veyahut da herhangi bir yere inebıleceklerdır. Nitekim Ruslann son olarak içinde üç pilotla fezaya dttıklan Voskhod isimli kapsül, yukarıda bahsedilen roket uçakların minyatür bir şeklidir. Nitekim fezaya çıkan pılotlar görevlerini ta . mamladıktan sonra önceden tasarlanan yere gemilerini ındirmişlerdir. Amerikalılann çalışmaları Bu arada Amerikalılann uzun OSMAN AKÇAY'uı §55 MiLU PiYİNCO YILBAŞI ÇEKİLİŞ; Yalmz bu uçaklara binecek bir yolcu bugün Boeing'lere ödediğinin 10 misli bilet ücreti verecek süredenben üzerınde çalıştıkları X15 roket uçaklan da ilk yapılan denemelerini başarı ile ta mamlanmış parcormans uçuşlann nın 1962 yılında 108 kilometreye kadar saatte 6000 kilometre hızla tınnanmıştır. Uçağın üzerınde yapılan yeni tadillerden sonra 1965 yılında 9000 kilometre hızla 122 kilometreye ulaşılacaktır. Amerikahlar X15 den sonra 200 kilometreye ulaşacak olan X20 uçağı üzerinde de çahşmaktadırlar. Dyna Soar ismi verilen bu roket, uçağın hazırhkları, Amerikan Senatosunun gereken parayı vermemesinden dolayı ağır bir tempo ile ilerlemektedır. Bugün Ruslann ve Amerikalılann elinde bulunan roketlerle 7 ton ağırlığındaki bir feza kapsülünün mahreke yerleştirilmesi mümkun bulunmaktadır. Fakat, tasarlanan bir roket • yolcu uçağının ağırhğı 70 tonu bulacak tır. 70 tonluk bu tip bir uçak da 200 yolcu alabilecektir. Tasannın malî yönü Amerikalılann hâlen üzerinde çahsmakta oldukları ve 1967 68 yılında uçuracaklan SATURN V roketi, 70 ton ağırlığındaki bir kapsülü rahatlıkla 200 kilometrs irtifaa çıkarabilecektir. Ruslann da bu tip bir roket üzerinde çalıştıkları bilinmektedir. Tasannın teknik yönleri, ümit verici bir şekilde ilerlerken sivil havacılıkta en önemli faktor lerden biri olan fiat meselesi, projenin tatbiki için ilgilılerı dü sündürmektedir. Hakikaten bır SaturnV roketi günümüzde kullanılan en serî yolcu uçakları olan Boeing 707 lerden 83 defa daha pahalıya, yanl 500 mılyon dolara mal olmaktadır. Halbuki bir Boeing 8 milyon liraya mal olmakta ve 30 40,000 kilometrelik bir uçuştan sonra uçak kendisini amorti edebilmektedır. Biletler 10 misli pahalı Yakıt masrafı da ikıncı bir mahzur olarak ilgüilerin karşısına çıkmaktadır. Sıvı oksijen ve hıdrojenle çahsmakta olan bir taşıyıcı roketin 3 bin ton akaryakıta ihtiyacı olacaktır, bunun değeri de bir kaç mılyon dolara ulaşmaktadır. îşte bundan dolayı roket uçakların bir ana gemi ile muayyen irtifaa kadar çıka rılması faydalı görülmektedır. Çünkü bu hald» ana gemi atmos ferden çıkana kadar havanın ok sijenini yakacak ve yakıt masrafı yarı yarıya mecektir. Ana geminin roket uçağı fırlattıktan son ra ne olacağına gelince, şimdilık bunlann denizî inmelen tasarlanmaktadır. Netice olarak New York'tan Parise 15 dakikada gidecek bir yolcu bugün Boeinglere ödediği paranın 10 mislıni vererek roketuçaklara bilet alabilecektir. kus Para: Insan vücudundaki kan deveranı Deflâsyon: Kanın pıhtılaşması Enfl&syon: Kanın culanması j • • l TÜRKİYEDE YAŞAMALIYDIN!.. Bir hikâye ve bir gerçek : Hikâye şu: Bir Çinliye demişler ki, tren icat edildi. Yirmi iki günde gidilecek yere artık iki günde gidebileceğiz.. Çinli, önce uzun saçlarını kaıımız, düşünmüş ve sonra tormuç : « Ya yirmi gfin ne yapacağı*?!.* Bu da bir Türkiye gerçeği : Şişli Evlenme Dairesinden bir mektup 12 arahk 1964 günü Taksimde bir başka daireye postalanır. 18 arahk gunu varacağı yere ulaşır. • Ya yirmi gfln ne yapacafu?» diye loran Çinli, sen Turkiyede yaşamahydın!.. Acı Bir Kayıp Merhum Blnbaşı İbrahlm ve Patmft Zehra Tımoçlnln oğulları Dr. Saadet Tlmoçtn'ın kıymetll eşl Eczacı Mehpare Kongu'nun agabeylsl tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak 13.12,1964 tarlhlnde Almanyada vefat etmlştlr Daha önce 18.12 1964 cuma günü yurda getırileceği bıldinlen cenazesi hava muhalefeti yuzunden 20 12 1964 Pazar günü yurda getlrilecek ve 21.12.1964 Pazartesi günü Lâlell Ordu C&ddesi 294 No. lu evinden alınıp lklndl namazını muteakip Vallde Camiinden kaldırılarak Edirnekapı Şehıtliğine defnedilecektlr. Allah rahmet eylesin. Eşl: Dr. Saadet Tlmoçln Cumhuriyet 15452 TELEFON İNTİFA HAKKI SATIŞ tLÂNl trtanbul 5. İcra Memurluğundan Dos. No: 964/6096 Mahcuz olup, satılmasına karar verilen 3.600. Tl. kıymetinde 363562 No. lu telefon intifa hakkı Istanbul Adliye Sarayı zemin kat koridorundaki satıs mahallinde 21.12.1964 cazartesi günü saat 11.3012 arası açık artırma suretiyle satılacaktır. O günkü teklif. muhammen bedelin O'o75 ini bulmaz veya ahcı çıkmazsa 23.12.1964 çarşamba günü aynı yer ve saatler arasında yapılacak ikinci açık artırmada en çok artırana ihale edileceği ilân olunur. 5.12.964 (Basm 23722/15440) Operatör Dr. NUSRET TİMOÇİN YENİ BULUŞLAR Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın pratik zekâsı «iyasi edebiyatımıza her gün yeni yeni buluşlar getiriyor. Son repertuvarımız şöyle : Tnrlım: Altm yumurtlıyan tavuk Serrasye: Yükseklerde rflneyen, yüksek sesten bile ürken KISJL. KISACIK. Birlesik Amerika'da Arizona Üniversitesi profesörlerinden Donald Solsby'yi bir sinek devamlı surette taciı eder. Dinlen mek üzere yatakhanedeki yatağına uzanmış olan Donald, nihayet kalkar, pencereye konmuş olan sineği öldürmek ister. Fakat o derece hızla hareket eder ki, pencereden dışarı fırlar ve ağır surette yaralanarak hastaneye kaldırıhr. İHAfi « Hazırhyan: T. AYTUL Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğünden KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSt, MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ, TOPOĞRAF VE TAPÜ MEMURLARI ALINACAKTTR: Ortaklığımızın Batmandaki Bölge İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış, bekâr, İngilizce bilir ve 30 yaşını aşmamıs Kimya Yüksek Mühendisleri ile ayni şartları haiz 32 yaşını aşmamış Makine Yüksek Mühendislerine ve aynca, Gaziantep Bölge Müdürlüğümüz emriact» Batman kkenderun arasında çalıstırılmak üzere askerligini yapmif, bünyesi arazide çahşmaya elverişli, genç ve sıhhatli Topoğraflar (TapuKadastro Okulu Fen Kohı mezunlan tercih edilir) ile Tapu Kadastro Okuhı mezunu Tapu memurlarına ihtiyaç vardır. Tatmin edici ücret venlecektir. Taliplerin AnkaraYenisehir İnkilâp sokak No. 6 daki Genel Müdürlüğümüz* müracaatlan rica olunur. (Basın 23660 A. 14292/15444) i MİLYONLARGEUR (Basın 23323/15462) ; ; :: : : BİR BILETIN PESINIDEN Suç: &eç ıltıhak Sanık: Cuma Avcı, Abdulkadır oğlu 1941 doğumlu Gazıantep Nızıp Duvaylı koyu nufusunda kayıth. Sivas 5. Tuğ. 11. Tb. 5. grupta er. Suç tarıhı: 31'1/1962 31/ . 7/1964 | Yukarıda suçu ve açık kımI lığı yazıh sanığın 27 arahk | 1964 günune kadar Sıvas 59 uncu tumen askeri savcılığında hazır bulunması veya bu sure ıçınde konutunu bildırmesi ıhtar olunur. Yavuz Malatyah Askerî savcı (2163 Basın 2370015439) GAİBE İHTAR Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel • •• m •• «•• w •• • •%•• • • «•• ••• w •• j 1 A;ağıda keşıf bedelı, geçıcı temmatı, ihale gün ve saatlerı yazıh işlenn eksıltmesi kapalı zarfla tstanbul Küçükyalıdakı Müdürlüğüm üz bınasında Komisyonda yapılacaktır. 2 Şartnamelerı Ankarada Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, Istanbulda .3olge Mudürlügünct» görülebilir. 3 EksıJUney» girebılıaek ıçin :^ a) Isteklilenn 1964 yılına ait Tıcaret veya Sanayi Odası belgesi, Şirketlerin hali faaliyet belgesı ile usulü dairesinde aşağıda yazıh her is için o işin hizasında gösterilen miktarda temınat vermelerı. b) îsteklilerin en geç 24 Arahk 1964 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar birer dilekçe ile Karayollan 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı tarihı muteberdir). Dilekçelerine en az bu ışin keşif bedeli kadar benzer işi yaptığına dair belge eklenmesi ve her iş için ayn ayn müracaat edilmesi (Telgrafla müracaatlar kabul edilmez). 4 îsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı eksiltme günü en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğına teslira etmeleri. Postada olacak gecikmeler nazarı ıtibara alınmaz Keşif Bedeli Geçici Teminat Eksiltme Saatl Günü Lira Krs. İŞİN Ct NS t Lira Krs. 30 Aralık 1964 11.00 13332 00 241640 00 Topkapı • Tekırdağ ay. yoluna 28000 m3 ham taşın Tepecik taş ocağından ihzar edilmesi yükleme boşaltma vasati 0 500 Klm. naklı ve figüre edilmesi, 6385 70 30 Arahk 1964 11.30 tnegöl • Pazaryeri Karaköy yoluna lüzumlu 102714 00 10200 m3 ham tasm Pazaryerinden Adapazarı Kalker taş ocağından ihzar yükleme ve boşaltma ile 1.5 Klm. nakil ve figüresı. 30 Arahk 1964 15.00 Mekece • Vezırhan • Karaköy yoluna 21600 m3 11045 60 195912 00 ham taşın Mekece cıvan 41150 Klm. bulunan ocaktan ihzan ile 0 750 Klm mesafeye nakli (Basm 23073/15447) yükleme boşaltma ve figüre. • •*«•*. i \ Isf. Lv. A. 2 No. Sat. Al. Kom. Bşk. dan: Sirkeci Demirkapı Kapalı zarf suretile 103 adet madeni malzeme dolabı satın alınacaktrr. Tahmini tutarı 72.100 lira olup geçici teminatı 4355 liradır. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 51 ve 52 adetlik iki parti halinde iki ayn istekliye de ihale edilebüir. İhalesi 28 aralık 1964 günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktu. Teklif mektuplannın ihaleden bir saat önce Komisyona verilmesini, postadaki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf, şartname ve resmi Ankara İzmir Lv. Âmirlikleriyle Komisyonda görülebilir. (2135 Basın 23289/15448) konu veresim: Ayhan KARPUZ MBZJCEP <siBi r E L E MA N } ALINACAKTIR : dam VCİUONI VU\ARLANPI SOLDAN SAÖA: 1 Kongodan »onra bir »yaklanmaı ya laha olan onun fcomsmu memleket, ' kutsal inanç. 2 Lüzum v» ihtiyaç gösteris harekeü (iki söz). 3 tKelijmelerin mânasını gösteren kitaba mü| racaat et!» karsüığı iki »öılü bir emir. 14 Baftan çıkan, terei Asyada bir göldür. 5 Mahkemelere başyurulup aranılan, iki gözü ay*ı ayn taraflara bakan kişinln yarısı, bir emir. 6 Komsu bir devlet, satılık maL 7 , Tersi «siyah renktekl dere» mânasına iki sözdür. 8 Çevrilince büyuk Fransız ihtilalinde ateşll nutuklar vermis ı kişi belirir, nota. 9 Bazan hastalar j İçin radyo Ue araıulaa, »on Mısır Kıralı | TTJKARIDAN AŞAĞIYA: 1 «Savunmak için aracı mevcut ıdegil» anlamına İki söz. 2 cFiyatı yüksek olmıyan otomobil» karşılığl iki söz. 3 oYücelik olan araziya fi| rar eden» mânasına iki söz. 4 «Üze| rine çullan I» anlamına bir emir. yurdumuzun her tarafında az çok yağmıI y» başlıyan. 5 Aylık vey« ücretten 2 3 4 S 6 7 8 9 s a f olarak ele geçen par» miktarı, Afrikada bir çol. 8 Suyun dibine dogru gidemem*. 7 tran Şahının esl. llave edllmlş parça. 8 Belirti. bir «ıfat ta kın. » Bir yeri derin s«kUde İsı Lv, Â. 2 No. Sat. Al. Kom. Bşk. dan: Sirkeci Demirkapı Şirketimızin İzmir'de kurulu fabrîkasında istihedilmek üzere, askerlik ödevini yapmış, 1) Yüksek Makina Mühendisi, 2) ttfaiye Okulu mezunu 40 yaşından yukarı ç olmıyan, iş tecrübesi bulunan Emniyet Âmiri alınacaktu. Îsteklilerin şahsen veya dilekçe Ue şirketimiz Personel Şefliğine müracaat etmeleri ilân olunur. Türkiye Yağ ve Maraulâtı A. Ş. «TÜRÎAĞ» Cumhuriyet 15450 Kapalı zarf suretile aşağıda cins ve miktan yazıh bes kalem karyola malzemesl satın alınacaktır. Bes kalem malzemenin tamamı bir İstekliye İhale edllebllecegi gibi beş kaleminden bir veya birkaç kaleml de ayn ayn isteldilere ihale edüebilir. thalesi 29/Aralık/1964 günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesini, Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf, sartnamesi Ankara İzmir Lv. ÂmirUklerinde, numune ve şartname komisyonda görülebilir. Miktan ttnmt 1700 küo Galvanizll çember 400 » Kurşunl yaglı boya 830 » 12 lik kıvnmh yay 420 > 9 luk a » 5200 > 30 luk lâma demiri 44 Basm: 23428/15443) Tutan Lir» Kr. 7.990 6.400 3.735 1.890 9J60 29375 Geçici teminatı (' Lira Kr. { 599 25 t 481 00 ( 280 15 ( 141 60 * 702 < 2204 Top. \ ( ( 4O 19 Aralık 1925 tarihli Cumhurlyet't Havdarpaşa gartntn tamirine başiamyor Haydarpaşa gannın târaire muhtaç kısımlannm onanlması kararlaştırılmıs ve bu husus müteahhide havale olunmuştur. Türkiyenin en mühim tren sevk mevkii (Istasyonu) olan Haydarpaşa garı bilindiği gibi Cihan Harbi sırasında bir infilâk neticesinde büyük tahribata uğramıs, çatı kısmı kâmilen harap olmuştu. Bu maksatla açılan bir yanşmayı genç mühendislerimizden Nâzimî Yâver Bey kazanmıştır. Kendisinin hazırladığı plâna Röre onanmı yapılacaktır. Diğer taraftan son fırtına sırasında taşlan kopup denize sürüklenen Haydarpaşa dalgakıranmm da acele tâmiri için gereken makamlara emirler verilmiştir. Haydarpaşa gan Bunlann arasında eskl Maraş Mebuslarından Hasip Efendi de bulunmaktadır. Kararın metni Avam Kamarasında Londradan bildirildiğine göre, Başvekil Mr. Baldwin, Cemiyeti Akvamm Musul hakkında ittihaz ettiği kararın metnini Avam Kamarasına arzetmiştir. Bu guretle Cemiyeti Akvamm tahkikat komisyonu tarafından tespit edilen neticeleri kabul ederek Türkiye ile Irak arasındaki hududun takriben «Brüksel Hattı» ru tâkip edecek surette tâyin edilmesine karar verdi^ini teyit etmistir. İngiltere Irak üe akdedeceği yeni bir mukavelenameyi Cemiyeti Akvama tevdi edecektir. KÖT MUHTARLARI TOrkçe Otuma Tasms Bllmlyenl ÖCrenmeye Te«vlk Edinla İTt AHLAK DERNE&t Maraştan tstiklâl Mahkemesine getirilenler Maraş'taki irtica hâdisesinin tertipçileri olmakla zanlı 19 kişi İstiklâl Mahkemelsinde muhakeme olunmak üzere Ankaraya getirilmislerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog