Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

19 Arahk 1964 tHJMHUKİrKT SAHİFEÜÇ DI8 IRAKTA BAZI KÜRTLER «ATEŞKES» j TANIMIYOR HA B E R L E R NATO ortak bir askerî strateji üzerinde anlaşamadı Bağdat, 18 (a.a. Radyolar) Bağdatta çıkan «Es Sav ratül Arabiyye» gazetesi bugün, son zamanlarda bir silâhlı Kürt grnpunnn, Kuley Irakta «güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini» yaamaktadır. Gazete başyazısında, bazı Kürtlerin Kuzey Irakta durumun normale dönmesi için geçen şubatta Kürt lideri Barzaninin ilün ettiği «ateşkes» e razı olmadıklarını söy lemektedir. Gazeteye göre, bu Kürtler, silâhlarım ellerinde tutmakta ısrara devam etmekte ve halkın güvenliğini tehdit ederek, para toplamaktadırlar. Son zamanlarda emniyet ve istikrarı tehdidi o derece ileri götürmüşlerdir ki, gelişmeyi neredeyse durdurmuşlardır. «Ateşle oynıyanları» ikaz eden gazete. «O bölgede gelişmeyi gecik Not: (MLF) çoh tarailı NATO nükleer vurucu kuvvetinin, (ANF) Atlantik Nükleer Kuvvetinin kısaltılmışıdır. tirenler, hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin lehine hareket etmiyorlar» demiştir. Gazete, Kürt devleti istiyenlere, «hiçbir taükümetin kabnl edemiyeceği igtekler fiıerinde ısrarın faydasız oldufum» ikaz etmis, «herLONDRA 18, (a.a. A.P. Radyolar) kes bilmelidir ki, Irak toprağı kuttki giin devam eden dıs siyaset müzakereleri sonucunda, ikl aylık saldır ve Irak bütünlüğünü değiştirmeye çalışan bir kimse, halk VVilson Hükümeti, dördüncü defa güven oyu almıştır. Böylece İngiltere tarafından hürmet görtniyecektir» Başbakanının Atlantik nükleer gücünü yeniden teşkilâtlandırma plânı Avam Kamarasının ilk tasvibini kazanmış ve İşçi Partisinin sol cenadiye ilâve etmiştir. hının itirazlan destek kazanmamışUr. Ameriku ile Franso nükleer hedef plânlarını koordine edecekler Washington 18, (a.a. A.P.) Amerika kaynakları tarafından bildirildiğine göre, Fransanın nükleer vuruş gücü kurulduktan sonra hedef plânlannın koordine edilmesi konusunda Washing ton ile Paris prensip anlaşmasına varmış bulunmaktadır. Fransız atom gücünün önümiizdeki yıl vazifeye başlamam gerekmektedir. Bu knvvet kurulduğu tak dirde, nükleer bir harb patlak verince Amerika ile Fransa hedeflerin koordinasyonu konusunda müsterek plinlar hazırlıyacaklardır. Amerika Savunma Bak&nı McNaMessmer'in Pariste hedef koordinas yonu hakkında görilşmeler yaptıkla n bildirilmektedir. Hedef koordinasyonu iki memleket arasındaki askerl işbirliğini art tırmakta ve yakınlaştırmaktaysa da, NATO bünyesinin istikbali konusun da zuhur eden Paris Washington anlaşmazlığının köküne inmemekte dir. Amerika müşterek harekât üzerinde durmakta, Fransa ise daha gevşek bir çerçeve içinde daha ziyade milll ve bağımsız bir şekilde hareket serbestisine malik olmak istemektedir. Ortak askeri strateji McNamara ile Dışişleri Bakanı Rusk, bugün Başkan Johnson'a Pa risteki temasları ve çalışmalan hak kında bilgi vermişlerdir. Rusk, NA TO Bakanlar Konseyi toplantısı ve De Gaulle ile yaptığı iki görüşme hakkında, «çok yapıcı» demiş, şunlan ilâve etmiştir: « İttifakı aynı durumda muhafaza etmek için gayret sarfedilecektir. İttifak çok iyi durumdadır.» Fakat yetkili çevrelerden öğrenildiğine göre, bir kom'ünist hücumu karşısmda nasıl bir tepki gösterileceği konusunda Batılı müttefikler arasında mevcut görüş ayrıhkları ortadan kaldırılamamış, ortak bir askeri strateji üzerinde anlaşmaya varılamamıştır. .. ÖUVen/rK K o n s e y i Avam Kamarası VVilson'ın Atlantik Nükleer Kuvveti Plânını destekledi mara ile Fransız Savunma Bakanı Suriyede Generel Ümran toraftarlarınm ayaklandığı söyleniyor Beyrut, 18 (a.a.) Bağdat Radyosu, işbaşından uzaklaştırılmış bulunan General Muhammet Ümrana bağlı kuvvetlerin Şama doğru yürüyüşe geçtiklerini ileri sürmek tedir. öte yandan, Şam Radyosu normal yayınına devam etmekte ve şehirde karışıklık olduğuna dair bir haber yayınlamamaktadır. Suriye aleyhinde şiddetli bir kampanya açmış bulunan Bağdat Radyosu, Suriyede 17 nci Tugayın, barakalarından çıkmamaya mecbur edilen Ümran taraftarı subayları desteklemek için harekete geçtiğini bildirmektedir. Radyoya göre, diğer âsi kuvvetler de Şamı sarmak üzere harekete geçmislerdir. Buna karşı Suriye Hükümeti tankların stratejik noktalan tutma ları emrini vermiştir. Eski Irak Kıralı Faysal'ın " eşi „ ne 737 bin liralık miras kaldı New York 18, (a.a.) Manhattan Mahkemesi, 1958 de Irak thtilâli sırasında öldürülen Kıral Faysalın Amerikadaki «eşi» Genevieve Arnault'ya Faysalın Amerikadaki mal larından 73,708 dolâr (yaklaşık olarak 737.000 lira) verilmesine karar veımiştir. Mahkemenin yaptığı araş/ tırma sonunda Kıral Faysalın Ame> rikada 134.950 dolâr değerinde emT lâki, ayrıca tahvil ve hisse senetji olarak da 11.562 dolâr bulunduğu an laşılmıştır. Miras dâvasına bakan Manhattan Mahkemesi kayıtlarında, Genevieve Arnault'nun adı «Irak Melikesi Genevieve» olarak geçmektedir. Muhalefette kalan Muhafazakâr Parti, beklendiği gibi, aleyhte oy şında tutmak gibi herhangi bir şey vermiş, küçük Liberal Parti de söylememiştir. NATO'ya paralel veWilson'ı desteklemiştir. Wilson'un ya NATO dışında bir kuvvet kurplânı bu suretle 291 e karşı 311 oy mak gibi bir mesele söz konusu değildir. Yeni güç, Atlantik ittifakıla tasvip edümiştir. nın çok taraflı nükleer gücü olacak Tartışmalar Görüşmelerde söz alan Muhalefet tır. Fakat NATO Konseyi ile olan y Lideri~Home bir Atlantik nükleer ilişkinin tam niteliği, müttefikleri"" gücü kurulması tasansına hücum e mizle görüşme konusu olacak bir husustur.» derek demiştir ki: « Bir Atlantik nükleer gücü meydana getirilmesi ve NATO'nun dışında bir nükleer siyasî komite kurulması hem bir çok Avrupa ülkeşi için hem de Sovyetler için ka K n d ü s , g r a e , k e s i m i ) j l g ( A P ) ^ U . 1 ' d l ? e . m f I K m t e J l k .**%?***: Israel Işçi Partisi (MAPAİ) bugün Çunkü boyle bır kuvvet, nükleer sı Başbakan Vekili Levi Eşkola, sa lâhlann yayılmasını teşvik edecekbık Başbakan Davit Ben Gurion tir. NATO'nun dışında bir nükleer si ile kendisi arasında 10 yıl evvel yasi komite kurmak mânasızdır. başhyan bir mücadelede zafer kaBunun sonucunda, Atlantik ittifa zandırmıştır. Karşılıkh anlaşmazlık neticesinkının nükleer silâhlarmdan sorumlu iki ayn teskilât ortaya çıkacak de Eşkol, pazartesi günü istifa ettır. miş, hükümet düşmüştür. MAPAİ olağanüstü bir toplantıBaşbakan, Sovyet liderlerinin bu konudaki tepkilerini öğrenmeden da «Lavon meselesinin» yeniden önce bu meselede daha fazla ilerle tahkikini reddetmiş ve Eşkolün Başbakan ve Savunma Bakanı olamemelidir. Amerika, müstakbel Atlantik nük rak yeni hükümetin basına geçmeleer gücü içinde tabiatiyle veto sini ve yeni bir kabine kurmasını hakkını muhafaza etmek istiyecek istenyştir. j tir. Şa halde, Amerikanuı, Atlantik .Eskol bugün radyoda yaptığı bir nükleer gücünim üyesi olarak, bü konuşmada, gelecek seneki genel tün stratejik silâhını harekete ge seçimlere kadar işbaşında bulunaçirmeksizin Atlantik nükleer gücünü kullanmaya müsaade etmesi dü cak bir hükümetin bir haftadan şünülemez. Bundan da şu sonuç daha az müddet içinde kurulabileçıkar ki, Avrupa, askerî bakımdan ceğini söylemiştir. temenni edilir bir sonuç sağlamaksızın önemli masrafa girişecektir.» İşçi hükümetinin teklif ettiği AtRoma 18, (a.a.) Pariste NATO lantik nükleer gücünün bir bakıma Bakanlar Konseyinin toplantısma NATO Konseyinin yerine geçeceği katılan Türkiye Genel Kurmay yolunda Sir Alec tarafından ileri Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, sürülen görüşü reddeden Savunma bugün Paristen Romaya gelmiştir. Bakanı Healey «Böyle bir şey yokOrgeneral Cevdet Sunay. Romatur» dedikten sonra sözlerine şöy dan Ankaraya dönmeden önce 1 le devam etmiştir: talyan başkentinde 48 saat kala« Başbakan Wilson, Atlantik caktır. Sunayın bu ziyareti, özel nükleer gücünü, NATO ittifakı dı niteliktedir. Eşkol Ben Guriona karşı zafer kazandı takbih teklifini reddetti Birleşmiş Milletler, 18 (AP) Suriye hududunda İsraelin bir hava akını yaptığı iddiasiyle Arap memleketlerinin Güvenlik Konseyinden Israeli takbih için bulundukları talep bugün reddedilmiştir. Israel, Suriye hududundan ateş açıldığı için hava taarruzuna geçtiğini ileri sürmüştür. Israel ve Suriye. huduttaki bir arazi parçası için mücadele etmektedir. Fasın Israeli takbih ettirecek karar suretinin reddinden sonra Amerika ve îngiltere ortak bir karar sureti sunmuş, bunda tarafların Mütareke Komisyonuyla işbirliğinde bulunmaları istenmiştir. Fas delegesi Amerika İngiltere karar suretinin tadilini talep etmiş ve İsraelin mütecaviz ilân edil mesini istemiştir. Güvenlik Konseyi bilâhare oturumu tatil etmiş. Israel Suriye müzakerelerinin tekrar ne vakit açılacağı bildirilmemiştir. Sunay Romada azete bir haber vasıtasıdır; gazete bir ögretma vasıtasıdır. Gazete bir fikir hareketidir; gazete bir vakit geçirme vasıtasıdır; ama Roma, 18 ( u . AP) îtalyaSovyet Hükümeti tarafından Ingilizce olarak yayınlanan jz gazete bizde bir «deşarj» dediünın bölünmüs olan parlâmentosu, E «SOVÎET WEEKLT» dergisinde, dünya meseleleri nzmanı E mi« içini dökme ve ferahlama vabu akşam dördüncü tur oylamada E E BORtS tZAKOV'an kaleme aldığı bir makale çıkmıştır. «SOV E sıtasıdır da. Talnız yazarların içi da bir Cumhurbaşkanı seçememişde|il f oknrların da içlerini dökTETLER BİRLİGÎ TÜRKİTE KIBR1S» başlıklı makalenin E tfikleri bir yerdir. tir. İlk üç turda olduğunun aksi s t»m tereümesini sunnyoruz ne üçte iki çoğunluk yerine âdi ~ Gelgelelim, okurlann bütün bn coğunlukla bir Cumhurbaşkanı se E Türkiyeye karşı savaştı» dedi. E iç dökme, dert dökme, şikâyet ve fTürkiye Dışişleri Bakanının çilmesi mümkün iken dahi, hiçbir Ş Bunun üzerine ona gerçek E tenkidlerini gazetelere geçirmek geçenlerde Sovyetler Birliğine aday gereken çoğunluğu elde ede = durumu anlattım. Şaşırmış bir S her zaman, her vakada mümkün memiştir. ZZ yaptığı ziyaret Batı'da, Sovyetşekilde: «Mektepte bize başk» Eidefildir. Bir kere her yazılanm Bir adayın, ilk üç turda seçile ZZ lerin Kıbrıs politikasında deği türltt bir tablo çizdiler» diye = doğrulugunu »raştırmak mumkun şiklik olduğu şeklindeki haber bilmesi için 642 oy veya üçte iki E cevap verdi. s olmaz. Sağlamlığı bilinmiyen id lerin yayınlanmasına sebep olçoğunluğu elde etmesi gerekmek 5 dia ve ihbarlan gazeteye geçirmek Geçen son yıllarda Sovyet E du. doğru degildir. Her mektubun teydi. Bundan sonraki turlarda se E Türk münasebetlerinin daha E mnhtevasını tahkik etmek de mümMuhakkak ki, Türkiye ile iyi çilmek için basit çoğunluk, yani, E da kötüye gittiği muhakkak E kün değil. Tahkiksiı yazmak d» = münasebetler kurulması, iki 482 oy elde edilmesi kifayet etmek tır. E hem yanlış, hem tehlikelidir, ülkenin de menfaatlerine uytedir. = gun olacaktır. Fakat bu iyi Değişiklik rüzgârları Türk E Ama mahzurn olmıyan şekvâlar Beşinci tur yarın yapılacaktır. aynı zamanda dış politikasında görülmekte E vardır. Onların da içinden umu Dördüncü turda alınan neticeler E münasebetler dir ve Sovyetler Birliğiyle o E mî mahiyette olanları yazmak «öyledir : E Doğu Akdeniz ülkelerinin de lan münasebetleri de etkile Ş mümkündür; arasıra yazmak müm Mevcut: 943, oy v«renler: 937, çe E menfaatlerine paraleldir. Sovyet Türk dostluğu, bazı mektedir. E kündür. Bir gazete baştan aşagı kimser: 6, gerekli çoğunluk: 482. E Karşılıklı anlayıs E şikâyetname olamaz. Herkes, her Leone (Hıristiyan Demokrat) 290. E Batılı «uzman» ların yazdığı giDışişleri Bakanının ziyareti E gün şikâyet okumaz. Başka şeyTerracini (Komünist) 249, Saragat E bi ilk defa ortaya çıkan yepesnasında dostluk havası için E ler arar. Bir hastaya dahi hergün (Sosyal Demokrat) 138, Fanfani E yeni bir fikir değildir. Genç Sovyet Cumhuriyetinin de çeşitli meseleler müzakere E ilâç vermezler, veremezler. Kaldı (Solcu Hıristiyan Demokrat) 117, = Türkiye'ye büyük çapta yarkonusu oldu. E ki, bn şikâyetlerin sonnnda ne çıMartino (Liberal) 54, De Marsa E kacaktır?.. dım ettiği bir devre vardır. Bu Ticarî münasebetlerin geliş S nich (Yeni Faşist) 41, Pastore (Hı E Biz hep bn meseleler karşısın • mesi konusunda ve ilmi ve kül = ristiyan Demokrat) 12. diğerleri 8. E esnada Türkler, feodal Osmantürel bir anlaşmanın imzalan s dayız.. bir memlekette her gün boş oy puslası: 28. E h Imparatorluğuna ve yabancı müdahaleye karjı ayaklanmasında karşıhkh anlayışın bü E btnlerce adamın şikâyeti olur. Bnn mışlar ve karşı koymaktaydıyük etkisi görüldü. E lardan İM tanesi basına başvursa yüz mektubn tahkik edip yayınlar. Sovyet halkı, güç şartlar Türk Parlâmanterlerinin ge E lamak gerekir. Bunu da maalesef altında olmasına rağmen, Ataçenlerde yaptıklan Sovyet Rus = yapamayız. Biz değil, dünyanın türkün Türk Ordusuna silâh ya ziyaretine gelecek yıl ba = hiçbir gazetesi yapamaz. gönderdi. şında Sovyet Parlâmanterleri . Basın bizde belkl de diçer Daha sonra, Türkiye Cumhumukabele edeceklerdir. E | mnrakabe organlannın yetersizliriyetinin onuncu yıldönümü Ümidimiz, Türk Sovyet mü E * ' n d e n ~ hükümeti, nmumî hiz. Atina 18, (özel muhabirimiıden) E törenlerine katılan Sovyet denasebetlerinin iyi komşuluk = metleri ve halkla ilgili bütün reketleri kontrol eder. Bu vazife, Ulaştırma Bakanlığından veri E legasyonunda gazeteci olarak prensiplerine dayanarak geli ZZ ona dördüncü kuvvet vasfını ve • len rakamlara göre, bu yılm ilk bulunduğum zaman, Mustafa şimine devam etmesidir. ~ rir; ama her derde çare bnlamaz, Sovyet yardımını dokuz ayı (ocak ylül) zarfmda, E Kemalin Eğer bu olursa, bütün Doğu Her gün şikâyet, tenkid ve hırpaBatı Almanyadaki işçilerin gönder E şükranla belirttiğini ve şu sözAkdeniz halkları, Kıbns da E l»nan yerler, günfln birlnde vurdikleri para havalelerinin tutarı E leri söylediğini hatırhyorum : dahil olmak üzere, yararlı çı S dnm dnymaz hale gelir. 891 milyon drahmiyi (29,700,000 do E « Türk, nasıl aadık arkadaf kacaktır. E Ben, son zamanlarda basın etlar) bulmaktadır. 1983 te aynı sü E olnnacagını bildigini göstereDefişmiyen tntum E rafındaki çevrelerde böyle bir hal re içinde, 615 milyon drahmilik ha E eektir.» vale gönderilmişti. Böylelikle ha E Sovyet Hükümetinin Kıbrıs E seziyornm. Ondan sonra da Sovyet Eskiden yazdıklarımıza kulak vale olarak gönderilen paraların E Türk münasebetleri iyi gitti ve problemindeki tutumunun de E ssanlar olnrdn. Şimdi azaldı. Bututarında gçen yıla kıyasla yüzde E memleketlerimiz bundan fayjişmediği de belirtilmelidir. E nnn bizim açıdan sebeplerini ara45 bir artış kaydedilmiştir. İsviç E Sovyet Birliği daima, Kıbrıs Ş mamız lâzımdır. dalandı. reden gönderilen 1770 adet para E lıların, Türk de olsa Rum da E AUtttrk'ttn ölümunden havalesi ile dokuz ayda, 3.680,000 E olsa, sulh içindeki kendi hü zz sonra... Malını yıkıp yeniden yapraak isdrahmi (1 drahmi 40 kuruştur) gön E kümran devletlerinde eşit ve ~ tiyen bir mal sahibi, içerideki kiAtatürk'ün ölümünden sonra derilmiş olması da dikkati çekmek ~ hür olarak çalışmalarım ve racının çıkmak için kendisinden E her nasılsa münasebetlerde tedir. E yaşamalarını istemektedir. E|yüksek bir hava parası istediğinBu arada yılbaşı izinlerini geçir E büyük bir değişme oldu. E Sovyetler Birliği gayretleri E den, bnnn veremediği için malına E Yakın zaman önce Istanbulmek üzere Yunanistana gelecek ni, Kıbrıs meselesinin Rum ve E sahip olamadığından şikâyet eder 50,000 Yunan işçisi arasında hükü E da tatil geçirirken. bir müzeyi E Türk cemaatlerinin çıkarına ve bnna çare aramamızı ister. metçe bir anket sondaj yapıla geziyordum. Rehberimiz olan E Bir . dnl kadın, aldığı maaşla ken uygun olarak çözülmesi yolun 5 . aktır. Çahşma Bakanı ise. 2 ocak z: genç, İstiklâl Savaşına ait bir E tahsildekl çocuğunu yaa Selânikteki bir toplantıda, Al ~ muharebeyi gösteren tablonun E da sarfetmeye devam edecek E *^i maaşına zam için işt manyadan gelen işçilere hitaben, E önünde durdu, «Sizin memleE tir ki, bu da Kıbrıs'ın istiklâl E | aksettirmemizi ister. Bir bir konuşma yapacaktır. = ketiniz Sovyet Rusya da dahil ve toprak bütünlüğünün korun E ! E elli Iiraya kadar alışve • Anket sondaj, matbu beyanna E oldngu halde, bütün Avrnpa, masını melerle üniversit» gençliği tarafın fllllMIIIIIIIMIIllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllllMlllllı' rişten fatnra kesilmesini, bunu yapmıyanlardan ceza alınmasını dan yapılacaktır. Bu anketle is • ileri sürer. çilerin gelecek için kurdukları • • plânlar hakkında bir fikir edin Bir oknyvcn memnr, başka bir MÜHIM FIRSAT mek istiyen hükümet. ayrıca, özel memnr hakkındaki ihbannın netiSANAYİ ve TİCARET NAJVH ALTINDA ikle batı Almanyadaki işçilerin celenmediğinden dolayı vesikalan TL. 1,500,000 hk bir Anonlm Şirketinin Yunanistanla irtibatı kaybetmeme ile birlitrte bir dosyayı size gönYALN1Z ÜNVANI DEVİR EDİLECEKTİR. eri için oralardaki propaganda fa derir. Gazetenin ilgilenmesini Ualiyetini arttırmayı kararlaştırmış Alâkadar olanlar, 47 55 21 numaraya müracaatlan. ter. Bir başkası, ağzına gelenl size yazar. Ne haysiyetiniz, ne »erefinlz kalır. Kabadayi laen bnnn da yaz der. Bir başkası ezanî saat hakkında eevap vermiyen bir meslektaştan şikâyet eder. Bir genç, geniş bir münazara mevznn hakkında sizden malnmat ister. Bir başkası, üstad tanınmış bir zatın açık hatalarını bulup size bildirir. Ortaya atmanızı bekler Cumhurbaşkanı I dördiincü turda I da secilemedi I Italyan I uııııııııtmımnnıııımınınıııııııiHiıınııııınıiTnııınnıniHiııııınıııife TÜRKİYE DIŞ BASINDA Oknrlar ve yazarlar Rusya ile ilişkiler | Almonyadakl Yunan | işçileri, 9 ayda 30 İ milyon dolarlık 1 havale gönderdiler | Tafın VAPORUB 11,000 İtalyan gazetecisi grev yapıyor Roma 18, (a.a.) Daha iyi çahşma şartları ve daha fazla ücret talebinde bulunan 11.000 İtalyan gazetecisi süresiz bir greve başlamıştır. Italyadaki bütün haber ajansları faaliyetini durdurmuş olup öğleden sonra hiç bir gazete çıkmıyacaktır. Radyo ve televizyon ise kısa haberleri vermekle yetinmektedir. İtalyan ga zetecilerinin memleket çapındaki Dâncılık: 3976,15456 grevi, bu sabah 5.30 da bajlamıştır. Bütün bnnların başında sizin bir gazetecilik arflayışınız, oknrlar zümresi ve aradıkları şeyler hakkında ömür boynnca edindiginiı bir de tecrübeniz var. Bn tecrü • benizin size telkin ettifi tntum ve gazetenin sizden beklediği hizj met de ayrı bir eleman. : Ne yaparsınız?.. Bütün bunlan I birbiriyle bagdaştırmak kolay deı ğildir. j Görülüyor ki, Türkiyede bası sı| kısan, basına gelmektedir. Bunu {tabiî karşılamak lâzımdır; bunun jsebebi belki de memlekette baş; ka yollarla hakkını aramanın zor' lnğudur. lyice etüd edilmek ve üstünde dnrnlmak gereken bir konnI dur bn. YAPI VE KREOİ BANKASI 20. YIL Kültıır ve Sauat Hizmethri scrhinden TOrk « o t f ı j ı n ha» M i m r tttlılan, TARİH tta d*ha lezzstl) *• daht htflf olar. TOrk *• ttılym tlpl maKamalarda *«fl* bir Urejağı rayihası re hafiftHı amaı TARIM ıtt Bömlcündöf. ' SERGiLER üç köyden işlemeler sergisi 17 Arahk2 Ocak v Bonktartalztf* r» MtOn hamof Iftortnizde, TARİN OstBa lezzst kolaj ttanm sajlar Halis tcreyagının ncfis kokusu ve lezzeti ile nebatî margarinin sıhhî vasıflannı birleştiren tek yağdır. A ve D vitaminiyle zenginleştirilen T A R İ N besleyici ve hafiftir. • Ben bunun nasıl çözüleceğini , kestiremediğim için arasıra bura: da böylece dert yanarım. Bnnunla 'oknrlara bir hizmet ettigime kani Idefilim. Sadece kendi durumumu [izaha çalışırım. Bir gazeteci de 1 ne kadar eski, ne kadar tecrübeli, ne kadar keskin olursa olsnn nihayet bir yazardır. Kudreti, yetkisi ve imkânlan mahduttur. Ve bu sınırları zorlamakla kendinin ve baauun kuvvetini zedeliyebilir. Bnna dair emarelere her zaman rastlanmıştır. Onnn için bence devlet ve âmme hizmeti muesseseleriyle, meellslerde külfetsiz ve mesuliyetsiz tıpkı basına yapıldığı gibi şlkâyet dinliyen bürolar açmalı, ve bn şekvâları hakikî mecralarına çevirmelidirler. Toksa eğer bugün gazetelere gelen şikâyet mektnplannı neşre kalksak, gazetelerin başka yazı yaymlamalarma yer kalmaz. Bu teklifin batıda örnekleri var*"• B. FELEK Dünyanm manyetik zerreciklerden müteşekkil bir kuyruğu mevcutmuş Washington 18, (LSİS) 13 ay evvel fırlatılmış bulunan Ameri kan peykinden alınan yeni bilgiye nazaran, dünyanın manyetik alanı, »onsuzluklara kadar giden göriinmiyen bir kuyruk halinde u zanmaktadır. Güneş sistemi rüzgârları güneş tarafından meydana getirilen enerjik zerrecikler, civardan bir akım halinde geçerken dünyanın manyetik alanını karıştırmaktadır. Diğer bir deyimle, dünya, manyetik zerreciklerden müteşekkil kuy ruğu peşinden sürükliyen bir nevi kuyruklu yıldız halindedir. Bahis konusu yeni buluş, uçları kutuplarda bulunan büyük bir yay seklinde etrafında manyetik kuvvet hatları bulunduğu halde dünya çevreıinde simetrik olarak uza oan manyetik bir alanın klasik ret •ttadajı kaHırmakUdır. Trarağmıa yokluğıtmı bflnam plllvlırö» k«stwt«n»r. TARİN Ha tekrar aftıt IMıaa kavaascaklardır apı ve Kredi Bankasının Galatasaray'daki ••"ii binasının sanat galerisinde AaM na atvraa ataun. yajia aafatattnla mrfarı H f t ı n l ı v amrtadır Bir çlfl fumurta • • * tlrmakM TARINtn QttOnlQ)OaS dartMl anlayaaatıma. TARİN BİR TARİŞ MAMULÜDÜR TARİŞ TARİNİN KALİTESINİ GARANTİ EDER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog