Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Çoeuğu yetiştinnek lçin onu tanımak lâzımdır. Bu kitap yslnız eğlttmcüere değil, bu bakımdan ana bab&lara da rehber olacsk nltelifctedlr. Herkesln anlıyablleceği gibi açık bir dilla ve hayattan almmış misallerle doludur. Çocuğu ilk yaşlarınd&n gençlll: çağına kadarkl ruh pellşmesinin lncelenmesi yanında çofc pr»tik egitlm yollan da göstertlmljtlr. Fiyatı 406 Kuru» Guy Jacquin ÇOCÜK PSİKOLOJİSİNİN ANA ÇİZGİLERİ Çeriren: Mehmet TOPRAK REMZİ KİTABEVİ umhuriyet KURUCÜSU: YUSVS NADÎ O. V. PLEHANOV 41. yıl soyı 14507 Telgraf re mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta KuttKtc îsfanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumartesi 19 Aralık 1964 Çevirenler: SeJâbattin Hilâv, Erdem Buri, Nizamettin Burban, Selim Mimoğlu Aydınlarm çalışma masalan üzerinden eksik edemiyecekleri, beklenen büyük kitap. 350 Sayfa, 10 Lira. SOSYAL YAYINLAB P.K. 716 İstanbul Cumhurivet 15451 ÜÜ MARKSİST DÜŞÜNCENİN TEMEL MESELELERİ 1365 yılındcı turizmi teşvik için hgzırlılclcırcı l»cışlcıwtlı İNÖNÜ «Mübarek olsun» diyor A.P. LIDERİ DEMİREL'İN 226 OT TEMİN EDERSEK HÜKÜMETİ DÜŞÜRtRÜZ. SÖZÜ ANKARADA ÖNEMLİ AKİSLER YARATMIŞTIR. BU KONUDA C.H.P. ÇEVRELERİNDE «BCYURUN» MÂNASIN'DA GELİŞEN HAVAYA KARŞI M.P. LILER, A.P. Yİ DESTEKLEMEK KARARINDADIRLAR. BESMi TATİL HİFTADA İKİ GÜH OLACAK Orhan ERINÇ esmî daireler ile okullar, en geç 1965 yılı Nisan ayından sonra curaartesi günleri de tatil yapacaklardır. Bu suretle Türkiyede de hafta tatili, bir çok dünya ülkelerindc olduğu gibi iki giine çıkacaktır. Satır: gaye Hükümeti devirmekmi? M. P. Lideri Bölükbaşı ise, A. P. liderlni destekliyor Y. T. P. bağımsız kalacak Ankara, 18 (Cnmhuriyet Büroan) Genel Başkanı SüJeyman Demirel'in hükümeti dü* şürmek ve AJ.'nin hü» kümeti kurmaya hazır olduğuna belirten beyanatma Başbakan !*• met Inönü ile C Ü P . Genel Sekreteri Dr. Kemal Satır ilk cevaplaa vermişlerdir. Istanbul'dan Ankara'ya gelerek evinde istirahat eden Başbakan lsmet Inönü, «Gazetelerde okndnm, iyi olur, mübarek olsun» cevabını vermiştir. CHP'nin cevabı C.H.P. adına Genel Sekreter ve Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır ise şu cevabı vermiştir : «Sayın A.P. Genel Başkanımn demecini okudnm. Hiç şüphe yok, Parlâmentoda 226 kırmızı oy temin ettikleri zaman hükümeti düşürürler. Bunu temin edemedikleri zaman da haklı olarak ifade ettikleri gibi, hükümet raeşru vazifesine [ devam eder. Benim münakaşasını | yapmak istediğim konu, Sayın De| mirel'in dediği gibi, her ne pahasına olursa olsun hükümeti devirmenin kendileri için vazife olnp olmadığidır. Çünkü Sayın Demirel (Arkası Sa. 7, Sü. 4 Ae) BOLÜKBAŞI AP yi destekliyor llk tatbikat okullarda R A.P. Çöken bina altında kalan işçilet neden fikanlmadı?, Itfaiye Müdürü: "Fen Kurulu müdahale etmeseydi bir sarsıntıya meydan vermeden biz kazazede işçileri çıkarabiürdik,, dedi Hafta tâtilinin iki giine çıkarılma sı iç turizmi teşvik gayesini gütmek tedir. 1965 yılının turizm için «11311116 Yı lı» olarak kabulünden sonra, Bakan , . lıklar arası Turizm Alt Komiteleri ÇÖKÜNTÜNtJN ALTINDA t'Ç ÇOCIK VARDI Bısk üvi fabrikasının altında kalan üç ısçı çocuk. çokmenın ı t a r a h n d a n t e s b i t e d i l e n 369 m a d t jevukubulduğu gün kurtarma hareketine başlanılmadığı için hayatlannı kaybetmişlerdir. Çöken fabrikaya bi lik tedbirler, Başbakan îsmet İnötişik evlerin boşaltılmarnası yüzünden vakit kaybedild iği ileri sürülmektedir. Resimde, çöken fabrika ve bi nünün imzasını taşıyan bir genetge tişikteki binalar görülmektediı. ile Bakanlık!axa duyurulmuş ve ger çekleştirilmeleri için 1 nisan 1965 gü nüne kadar süre tamnmıştır. Bilindiği gibi Devlet Memurlan Kanun tasarısmda da memurlarm haftada 40 saat çalışmaları esası öngöriilmüştür. Ancak tasannın kısa zamanda kanunlaşması mümkün görülmemektedir. Bu yüzden hafta tatili kanununda değişiklik yapılması cihetine gidümiş ve Turizm FAZLA SCRATTEN Loncira Asfaltı üzerin deki Incirli yol kavşağı, evvelki gece saat 23 te yeni Bakanlığının talebi, Başbakanlık bir trafik kazasına sahne olmuştur. Odun yüklü olarak aksi istikametlerden gelmekte olan ağır tonajh yoluyla Devlet Personel Heyetine iki kamyon, fazla sürat yüzünden kavşakta birbirle riyle çarpışmışlardır. Kazada can kaybı olmamıştır. getirilmiştir. Heyetçe yapılan incele Resimde, devrilen kamyonlar görülmektedir. • . . rr.ede iagiIUse ve *lrnerik*da elcUı Birleşmi? Milletlerl İ (AP aa gu gibi Fransa'da da bu sistemin Radyolar) tatbikine başlanmak üzere olduğu, İsviçrede ise bir hafta ara ile iki Birleşmiş Milletler Güvenlik gün tatil verildiği anlaşılmıştır. Konseyi Kıbrıstaki Birleşmiş MilBaşbakanlığın genelgesinde tuletler Barış Gücünün görev süresirizmi teşvik edici diğer tedbirler nin 26 mart 1965 tarihinde sona « i Ayvansaray'daki bisküvi fabrika r sı için hiç bir teşebbüste bulunma : sunda yapılacak çalışmaların tehli söyle sıralanmaktadır: recek şekilde yeniden üç aylık bir sında dün sabaha karşı saat 3 te yan ilgililer, dünden itibaren enka keli olabileceği öne sürulerek, ya ^ P Okullarda cumartesi sabah mesaisi j süre içi uzatılması konusunda Gezm temizlenmesi hususunda çalış pının tamamen çökmesi beklenmiş nin kaldırılması ve derslerin çarşamvukua gelen ikinci çökme olayınnel Sekreter Thant tarafından sunu tir. Aradan geçen 42 saat içinde, ba günü öğleden sonraya ilâve edilmedan sonra, enkaz altında bulunan malara başlamışlardır. lan raporu ve banş gücünün görev Bilindiği gibi, evvelki gün saat enkaz altındaki çocuklann kurtarıl si üzerinde durulacaktır. Derviş Kadirlî, Hacı Çerpikl» ve süresinin uzatılması için Brezilya ması için hiç bir çaba gösterilmeYusuf Kocakaplan adlarındaki üç 10.15 de vukubulan ilk çökme ola mesi, çevrede şiddetli tepkiler ya ^ P BiitUnleme ve giriş imtihanları, ve ' tarafından sunulan karar tasansıişçi çocuğun hayatlanndan tama ymdan sonra iki işçi sağ olarak ratmıştır. Çöken fabrikanın rtrafın lilerin tatillerini kısıtlamıvacak şekilnı görüşmüş ve oylama sonunda Ba men ümit kesilmiştir. Sağ olmaları kurtanlmış, bir işçinin de cesedi çı da dolaşarak göz yaşları ile ıstırap | de diizenlenecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) kanlmıştır. Ancak, içerde bulunan ihtimalinin mevcut bulunmasına larını dile getirmeğe çalışan kazaze Q Hafta tatili kanununda tadilât yapıragmen işçi çocukların kurtanlma ! diğer üç işçinin kurtanlması husu delerin yakınları. ilgisizlikten dert ihtiyaçlarını giderdiktamirhanesi gibi yeryanmışlardır. Zelzeleler ve diğer çeşitli sebeplerle vuku bulaıı çök lerin tatil günlerinde açık bulundurulmaları sağlanacaktır. ra me olaylanndan günlerce sonra, mniyet Genel Müdürü Ahmet enkaz altuıdan birçok kazazedeleOemir, dün cPolis merauru ve rin sağ olarak çıkanldıkları birçok âmirlerinin vatandaşa kötü mudefalar görülmüş olduğundan, bu amele yapmalanna kesinlikle miiişçi çocuklann söz göre göre ölüBirleşmiş MUletler, 18 (a.a.) me terkedilmeleri affediJemeyecek samaha edilmiyeceğini» söylemiş Birleşmiş Milletler Genel Kuruluağır bir ihmal olarak vasıf ve bu şekilde hareketleri görülennun bugünkü oturumunda söz alan Kira Kanunu, Mecliste göriişiilii.vor. Aslında buna görüşüliiyor da de : i { a d a r a ğ , r bi j lerin derhal haklarında koğuşturBulgaristan Dışbakanı Ivan Başev: nemez. Zira ister mal sahibi, ister kiracı olsun, büyük vatandaş : landınlmaktadır. ma açılarak, Adliyeye verileceğini «Türk hükümeti, memleketlerimiz kitlesüıi ilgilendiren tasarınııı müzakeresinde bulunanlar 3940 ki : Nitekim. dün kendisi ile görüştübelirtmiştir. arasında askıda katan meselelerin şidir. Millî iradeyi temsil eden bu 3946 kişi. 1 inci maddeyi red ; ğümüz îtfaiye Müdürü Tank ÖzŞehrimiz Emniyet Müdürü Haydetmiş. komisyonun âdeta zoraki yaptığı savunma, maddeyi kur : a v c I > çökme olayından birkaç daçözümü için gittikçe artan bir ilgi dar Özkın ile birlikte gazetecilertaramamıştır. ; kika sonra, içerde kalan çocukları göstermektedir. Bu gelişmeyi anle bir «sohbet» toplantısı yapan Bir Kira Kanununa ihtijaç var mıdır. yok mudur? Malsahiplerine ba : kurtarmak için teşebbüse geçmek cak memnunlukla karşılarız.» dekılırsa yoktur. Ama* kiracılara göre vardır. Türkiyenin 20 büyük ; istediğini, ancak Fen Kurulu üyeleA. Demir, özellikle îstanbul Mali miştir. Ahmet Demiı şehrinde yapılan istatistik. 794.215 konuttan yüzde 96 sının dolu ol ; Polisinin çahşmalarını övmüştür. (Arkası Sa. 7, Sü. C da) dugunu ve bu konutlarda oturanların yüzde 49 unun mal sahibi, ; Toplantı sırasında, trafik kazayüzde 47 sinin ise kiracı niteliğine sahip bulunduğunu ortaya koy : larımn yüzde 40 ının fazla sürat muştur. Demek ki aşağı yukarı yarı yarıya kadar bir şey. Ancak ; yüzünden meydana geldiğini beAnkara. istanbul. İzmir gibi üç büyük şehirde kiracı oranı. yüzde : lirten Genel Müdür, «Kontrolleri 55 e yükseliyor. Anlaşılıyor ki büyük şehirlerde artan nüfus yo : yapabilmek ve süratı tesbit etmek ğunluğu mal sahibi kiracı muvazenesini bozmakta. bu yüzden : için fotoğraflı radar kullanmak lâihlilâflar daha çok bu şehirlfrde toplanmaktadır. I zımdır. Teklif aldık. Fiyatları fazGerçi. bugün ortada mal sahibi kiracı münasebetlerini tanzim ede r la bnlduk. Sahısları zengin etme cck bir kira kanunu mevcuttur ve yürürlüktedir. Ancak kanuo, ; sevdasında olmadığımız için, doğa asıl önemli maddeleri yürürlükten kalktıği için, hiç bir işe y»r ; Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin rudan doğruya fabrika ile temasa mıyor ve ihtilâflar daha çok Danıştayın İçtihat kararlanna göre I e welki gün yapılan yıllık kongresi sıgeçtik» demiş ve bu radarlı ekiphalledilmek isteniyor. Kısacası, bir keşmekeştir gidiyor. : rasında çıkan hâdiseler dün de fakülte Potoğraf: Tülây DİVİTÇİOĞLU lerin Ankara İstanbul arasında Aslında yeni hazırlanan tasarı. mesele.vi halledebilecek midir? ; kantininde devam etmiştir. Hukuk FaOrası ayrı konu. Ama arz ve talep muvazeııesi kurulamadığı ve = kültesi öğrencileri dün sabah kantin ;; BAKAN KOMtSERLİK YAPTI Içışlerı Bakanı Oztrak dün gece d e v . a m ] l f a a ] i y e t göstereceğini söy: Şişli karakoluna geldiği zaman, resimde görülen bayan şikâyetçi ka lemiştir. bina yatırımı anormal kârlılığıııı muhafaza ettiği müddetçe her = de birbirleri ile sert bir şekilde munaBu arada, kurulacak rakolun tek «müşterisiydi» Öztrak şikâyetini dinledikten sonra me «Toplnm Polisi» nin de özel tele Çombe, gösterdiği bütün gayretlere rağmen Batı halde bir düzen kurmaya ihtiyaç vardır. Özellikle büyük şehirlerde. ; kaşa etmışlerdu. Bu arada^ bazı ogrenselenin halli için ilgililere emir verdi ve tekrar yollara düştü... Bizim burada üstünde durmak istediğimiz. Meclisin böyle önemli bir j î^^l^fJ^^sZfraer s.I Almanya Hükümetinden yardım alaınadı fon ve radyo konuşmalan yapabikonuyu pek hafife almasıdır. Kürsü kufurleşmelermı salona do r a s j n d a m e y d a n a g e ] e n h â d i s e , e r d e n d o . Leopoldtcille 18, (a.a.A.P.lecek araba ve teknik imkâna saIuşarak güreş heyecanı içinde seyredenler. kulıste kabul gunu ] a y j t a t j | e d i ! e n k o n g r e s ü r esiz olarak ongoda para ile tutulmuş beyaz askerlerin kumandanı Güney Afhip olacağını da açıklıjan Demir, dedikoduları yapmakla memlekete hizmet ettiklerini ve millı ıra ; t e h j r e d i ilmişti r lmişt rika asılh binbaşı Mike Hoare"in, Çombe hükümeti tarafından vatstanbulda asayişin genellikle «iyi» denin temsilciliğini yaptıklarıııı sanıyorlar ve arkasından gelsin : Öte yandan dün bir bildiri yayınlıyan zifesinden almacağı genellikle iyi haber alan bir kaynaktan öğreolduğunu ifade etmiştir. Parlâmanter rejinıe, demokrasiye baülılık vaazları. Z • Yeni Çığır» grupu, «Genç Hukuklular. nilmiş ve azlin pazar günü Leopoldville'de resmen bildirileceği tasrih edilmiştir. Akl, başında bir adam c,ksa ^ boŞ gecen saat.eri^eşaplas. ^ahmin § ^ J » ^ ™ £ C a K ederiz ki ortaya korkunç rakamlar dokııleceklır. Bir fıkır vere . Mike Hoare'un yerine tâyin edi j ^ ^ suçlandırılmışu bilmek için. yıllardır devam eden nıüsahadelere dayanarak, gıın ; lecek binbaşı Jerry Purren'in Leyayınlıyan opoldville'ş gelmesi, bu haberi telük tabloyu kısaca çizmeye çalışalını: ; ; «Burçak Tarlası» grupu mensupları da, Diyelim ki bay milletvekili saat 14.30 da Meclise geldi. Saat 15 e ka : y a p l ] a c a k y e n i seç imlere katılmıyacakyit etmektedir. dar koridorda gelsin çay. gitsiıı kahve lâk lâk eder. 15 te ziller ; ] a r ı m .bevrimciük ve Atatürkçülük» Hoare un azledılmesinin sebebi çalmaya başlar. Çoğunluk buluııuncaya kadar çalar da çalar o zil : prensiplerini savunan Yeni Çığır gruİçişleıi Bakanı karakollarda disiplinsizlikle açık konuşmasına atfedilmektedir. ler. Bay milletvekili âdeta kerheıi salona girer. ama girerken de : punu dMtekliyeceklerini ifade etmişHoare, Johann^sburg'ta yayınlanan İstanbul Rektör karşılaştı. Bazı görevliler Öztrak'ı tammachlar Ord. Prof. Üniversitesi Şerif Egeli,Vekili «Sunday Times» gazetesinde pazar dinleyici localarma doğru fiyakalı bir nazar atmayı ihmâl etmez. ; lerdir. Dr. Ekrem üniHele seçim bölgesinden vatandaşlarm orada olduğunu biliyorsa.. ; ilgili bir sorumuzu çıkan bir makalesinde, ücRöportaj: Selâhattin Güler | versite reformu ile reformu kendi biin günü askerlerin Kongoda yasama «Cniversite gerekli retli Arkadan yoklama yapılır. Eğer gündemde. Kira Kanunu. grev, : yesinde kendi yapacaktır, şeklinde ce ve savaşma şartlanndan şikâyet et lokart tasarısı. sosyal sigorta, doğum kontrolu v.s. gibi iç sıkıcı ; «Teftiş defterinizi veriniz.» vaplandırmıştır. konular varsa, kafası fazla yorulmuş adam pozuııda. ağır adım ; mekte. bu askerlerin ve aileleri«Kaç kişisiniz karakolda?» İçişleri Bakanı Orhan Öztrak ile dün nin dertlerinden bahsetmekte ve Ankara İS, (Cumhuriyet Bürosu) larla dışan. koridora çıkar. Yasama görevine artık orada devam Z Bir komiser, bir komiser muavini ve iki polis toparlanmış M m > , Vilâyette >,u Sgörüşme yapan ,. e Ha.,e . n e sabah ...«jv^c bir uıuSme yapan ., .... . . Memurlarm Emekli Sandığından n ı l n ara edecektir bay milletvekili ve krndisini Anadolu Kulübiindeki be : lardı. Sobanm yanındaki odunlara baktı Bakan. Sonra gözlerini Egeli, Bakanla karşıhkh fikir teatisin d«e t m e k t P venlmeaıgını kay daha kolaylıkla borç almalarını ön zik masası başına atmak için. çoğunluk kalmadığından oturumun = ? »''yarı dökük tavana dikti. Burası Ortaköy Karakolu idi. Nezaret de bulunduklarını ve bir mutabakata gören bir kanun tasarısı, bugün başka güne bırakılmasmı bekliyeccktir. Mübalâga etmiyoruz. Hat : (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) T.B.M.M. Karma Plân ve Bütçe Kohanenin kapısı kapanmıyordu. İşte İçişleri Bakanı Orhan Oz vardıklarını ifade etmiştir. tâ kalemle manzarayı olduğu gibi gösteremiyoruz bile.. I îçişleri Bakanı Orhan öztrak'trak'ın dün gece ilk teftiş ettiği karakolun hali bu idi. misyonunda kabul edilmiştir.Denilecektir ki bir Mecliste kulis. salon kadar önemlidir. Doğru. ; ın, rüşvet alan memurlarla yapıİki bekçi duruyordu kapıda. Biri daha önce arabaları görmüş ve Ama kulis oturumla ilgili olursa ve oturumda yasama görevi ya : lan mücadelenin şiddetlendirilme Tasarı, Emekli Sandığı sermayesi hemen içeri koşup haber vermişti. Herhalde Bakanın kontrole gele . . pılırsa... Oysa bizim Parlâmentonun kulisi bildiğimiz kahvehane z g . . ç . n m ü f e M i ş I e r e v e r d i g i tali nin yüzde 5 oranında memurlara daceğini daha önceden haber almış olacaklardı. Sorduk: gibidir. Sadece tavlası, iskambili olma>an oturacak yerleri rahat ; mat üzerine dün 5 kişi. Vilâyet«Kim haber verdi size?» Bekçi direndi. ğıtılan borç verme fonunu yüzde 7 bir kahvehane. Bu manzarayı çizmekle sakathğın Parlâmanter re : «Kimse haber vermedi ki. Kim haber verecekti? Haberi bırakaye çıkarmaktadır. 1963 te 100 milyon jimden geldiğini savunmak istemiyoruz. Aslında ortaya koymak : te çalışmakta olan Öztraka bızzat lım da, bu bey mi bizim işlere bakar? söylesek de maaşımızı arttırlira. 1964 te 150 milyon lira olan bu istediğimiz, çoğunluğun Türkiyede milletvekilliğini sadece seçil = ^üracaat ederek şıkayet dılekçesa bari. Bir şey söyler mi ha?» Diğeri dürtti'.. fon, şimdi yaklaşık olarak 210 milmek, Ankaraya gelmek. ve pek âmiyâne tâbiriyle .siyasi sosyeteye» j leri vermışlerdır. Bakan, dılekçeA Ankara. 18 (Cumlıuriyet Bürosu) din adamlarına seyyanen 50 liralık yon liraya çıkarılmaktadır. ESKİ HİKÂYELER. girmek şeklinde anladığıdır ve suçun. haksız olarak Parlâmanter : leri İstanbulda görevli Mülkiye iyanet İşleri Başkanlığına ait, zam yapılmasını» teklif etmiştir. Bakan ilk uğrağından kısa, kısa notlar aldıktan sonra Şişli Emnirejime yüklendigidir. Meseleyi ters yönde ele aldığunız için daî ; Başmüfettişliğine vermiş ve derBugün 100 milyon liralık fon bitbütçenin müzakere edildiği T. Konuşmasında hâdisler okuyan >et Âmirliğinin yolunu tuttuk. Bir tek kadından başka müracaatçı vema vanlış hükümlere varıyoruz. Şekü demokrasiyi uygulamaya Z ] l a ] incelenmesini istemiştir. B.M.M. Karma Bütçe ve Plân C.H.P. li Mehmet Geçioğlu ise Ta miş ve 52 milyon liralık bir talep ya sanık yoktu içerde. Yalnız gürültülü konuşmalar geliyordu bir odaçalışiığımız, ve şekli demokrasi yüzünden, muayyen görüşün tem : Kanun ve nizamın çiğnenmesi, değidan. Bakan kapıyı vurdu ve içeri girdi. Emniyet âmiri dahil içerdeki • Komisyonunun bugünkü oturumun lim Terbiye Dairesine din adamlan karşılanamamıştır. Bugünkü silcileridir diye bir kjsım zevatı Meclise doldurduğumuz, kendi : h a k s a h j b i v a t a n d a s l a n n d a m a ğ . lerin hepsi eski bir hikâyenin kahramanına gülüyorlardı. Kalakaldılar da M.P. li Ahmet Bilgin, «Vaizler, nm da alınmasını istemiş ve bu a şiklikten sonra tasannın yürürlüğe mizi doldurmaya mecburuz zannettiğım.z ıç.n bu boy e çluyor. ; doğuran o l m a I a r l s o n u c u n u Bakan içeri girince oldukça gafil avlanmışlardı. Düğmesi açık olanlar verecekleri vaazlarla kalkınma ça rada «Çocuklar. Müslüman olduk girmesi halinde, istekler daha kolay Oysa o bir k.s.m zevat, muayyen goruŞun tems.lc.l.gu,, b.le ya | r ü s v e t i n ö n ü n e g e ç i I m e s . .ç.« ^ larını okulda öğrenmelidirler» de hkla karşılanacak ve ayrıca memur ıliklemekle iliklememek arasında tereddüt geçirdiler. Biri ayağını basına katılmalıdırlar» demiştir. n a C a k t e d b i r I e r k ı s a pamıyorlar. rİTRPStTM = zamanda tesC.H.P. U Celâl Sungur, din a miştir. lann piyasadan yüksek faizle borç(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) damlarının maaşlannm çok dlişük EskJ Diyanet İşleri Başkanı Ha lanmaları bir ölçü içinde önlenecek trCvet G U K E S I N ; t, i t edilecek ve ilgililere duyuruloldujunu aöylecUkt«o aooıa «Bütun (ArkMi Sa. 7, 8ü. 3 de) tir. Barış gücünün görev süresi üç ay daha uzatıldı i t €€ Polisin vatandaşa kötü muamelesi önlenecek geldiğini söyledi J Emniyet Genel Müdürü trafik kazalarımn yüzde 40 ının fazla süratten ileri M n ü n K' tasarısı ve yasama görevi ; E Bulgar Dışişleri Bakanı TürkBulgar ilişkilerine değindi Hukuklular dün de kanlinde ettiler ücrelli oskerlerin kumandanı azlediliyor K Memurlar Emekli Sandığından daha kolaylıkla borç alacaklar Kongoda Öztrak dün gece karakolları bastı!.. «Üniversife gerekli reformu bünyesinde kendi yapacaktır» Bakanına rüşvet ihbarı yaptı Vâizlerin, vaozlarla kaikınma çabasına kafılmalorı istendi D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog