Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Bilimin Değeri (L* valeur de la scienoe) H. Poincare Ç«viren: Fethi TÜCEL Millî Eğitim Bakanhğınca yayımlanan «Diinya Edebiyattndan Tercümeler» serisinin Fransız klâsikleri bölümimde ikinci defa olarak basılan bu eser Bakanhk Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 500 kurus fiyatla satılmaktadır. (Basın 22749 15415) 41. yıl sayı 14506 umhuriyet KÜRUCUSÜ: HTNÜS NADÎ Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İ s t a n b u l Posta K u t u s r : İstanbul N o 246 T e l e f o n l a r : 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 TAHİR KUTSİ MAKAL'ın ACIYOL gerçeğini vurucu bir üslupla dile getiriyor. Bütün Kitapçılarda. Fiatı 5 T. L. AĞAOĞLU YAYINEvİ: Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet Karşısı) İstanbul Anadolu Son kitabı Cuma 18 Arolık 1964 Dün bir bildiri yaymlayan GENÇLER MiTiNGDEN VAZGEÇTİLER Hükümet yetkilileri üniversitede süratle reform çahşmalarına başlanacağını vaadettiJer ORHAN ÖZTRAK IIIİIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllll Bri Bakanı dün 25 1 '4 'f. müffettişe talimat verdi (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII Rüşvet iddiaları tahhik edileceh Orhan Öztrak "menfaat söylentilerinin cemiyet içinde tahripkâr bir rol oynadığı görülmektedir,, dedi 6 ENÇLIK, ÜNIVERSITE REFORMU İÇİN BUGÜN YAFACAĞI MITINGTEN VAZGEÇMfŞTIR. DÜN BIR BILDIRI YAYINLAYAN .ÜNIVERSITELİLEF KOMITESİ» İLGILILERt ÖZETLF ŞOYLE DEMEKTEDİRLER: I ~ Üniversitelerimizdeki çağı geı miş düşünceye karşı düzenlenen nıiting, gerek Millî Eğitim Bakanınm. gerekse diğer Hükümet \e Parlâmento yetkililerinin kısa vâdeli ted birlerin süratle alınacağuıı ve reform ealışmalarına başlanacağını kesinlik le belirtmeleri üzerine şimdilik t«v hir edilmiştir.. Gençler. her zaman görev basında bulunduklannı ifade ederek bildiri lerine aşagıdaki cümlelerle son vermişlerdir: « Türk Yüksek Öğrenim Gençliği, amacına fikrî yönden ulaşmış tır. Bununla duyduğumuz kıvanç, simdi>e kadar kaybedilen zamanın uzüntüsüne karşı tek tesellimizdir. Fakat ilgililer şunu kati olarak bilmelidirler ki, zaman kendi aleyhlc rine işliyecek ve bizi oyalamak. »akit kazanmak istijorlarsa yamldıklarını anlayacaklardır. O zaman bizim de istemediğimiz hareketlerin so rumluluğu kendilerine ait olacaktır.. Öte yandan Kadıköy Yüksek Tahtil Gençlik Teşkilâtı da dün bir bildiri ile «Üniversitede gerçekleşmesi zorunlu olan reform amacıyla yapı lacak her türlü mucadele ve haret keti» destekliyeceğini açıklamıştır. ~l Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin dun yapılan yıllık , kongresinde kavga çıkmıştır Seçim sırasında çıkan kavgada $ talebeler yumruk yumruğa dövüşmüşlerdir. Başkan seçim * yapüamıyacağı gerekçesiyle kongreyi tatil etmiştir. «Yeni Çığır... * «Gene Hukuklular. ve «Burçak Tarlası» adlı grupların çckişf mesine sahne olan kongrede, delegeler «seçim. seçim» dı\e ; bağırmışlardır. Gurultüden konuşmalan duyamıyan delegeler ; ise. vakitlerini ckâğıt zeplin . yapıp Baskanlık divanına atmakla geçirmışlerdır. Resımde. Emınonu Öğrencı Lokalinde yapıIçışlerı Bakanı Orhan Oztrak, lan kongrede kavga eden öğrenciler göriılmektedır. Turkıye Mılli Talebe Federasyonu, stanbul'da bulunan İçişleri Bakam Orhan Öztrak, dün, Vilâyette Mülkiye Müfettişlerine, «Halk hizmet leri ile daire ve kunımlardaki yolsuzluklann soruşturulması» hususunda talimat vermiştir. İçişleri Bakanı, elektrik, su, havagazı ve imar ruhsatı gibi konularda rüşvetin rol oynadığı yolundaki söylentilerm süratle tahkikini müfettişlerden istiyerek demistir ki: « Bir iş sahininin. herhangi bir daireye olan müracaatınm ııormal süre dışmda bekletilmesi veya tadile uğraması sebepleri açığa çıkartılmalıdır. Bu konudaki karineler ve cleliller ele alınarak, hizmetin nerede ve nasıl aksadığı anlaşılmalıdır. Bugün artık kasadaıı para çalma diye bir mesele yoktur. Ama, en az bunun kadar kötü ve önemli olarak iş sahiplerinin ııormal yürütülmesi gereken hizmetleri karşıhğında menfaat sağlandığı söylentileri, cemiyetimizde tahripkâr bir rol oynamaktadır. Menfaatlerin tesiri zaman kaybına da yol acmaktadır.» Öztrak, îslanbulda bulunan 25 Mülkiye Mufettişinden, aralarında göıev bölümü yaparak, icraatı takip edip gecikme nedenlerini ortaya çıkarmalrını talep etmiş, tahkik ve teftişlerin âmme hizmetinde dürüst çalışanları ortaya çıkaracağını, bu hizmetlere yakışmıyan usulleri tasfiye edeceğini söylemiştir. (a.a.) Gençler seçim yüzünden kavga ettiier Oztrak, gençlik teşekkülleri yöneticileri ile görüştü Mılli Turlc Talebe Bırliğı, İstanbul Universitesi Talebe Bırlıği ve Türkıye Mılli Gençlik Teşkilâtçı yönetıcılerini, bugün vılâyette kabul ede rek kendileriyle bir süre göruşmus tür. Gençlik teşekkülleri yöneticileri öztrak'a da mitingi «şimdilik tehir ettiklerini» bildirmişlerdir ve çeşitli öğTencı ve üniversite meselelerı hakkında Bakan'a bilgı vermişlerdır. "Türkiyede politikacılar görevlerini yapıyorlar mı?,, Bu konuda yapıian açık oturuma Satır, Aybar, Çağlayangil, Alican ve Yıldız katıldılar lh*KU'ri. Kongoda lıiıyholaıı aileler İ4 iıı teşebbüse geçti SAVAŞLARI YERİNDE TAKİP İÇİX KONGOYA GİDEN ARKADAŞ1MIZ Y. ÇBTTİMSK SADECE LEOPOLDVİLLEDE MUHABERE İMKÂNI OLDUĞU İÇİN GİTTİĞİ BÖLGELEBDEN TELGRAF GÖNDEREMEMEKTEDİR. BU BAKEMDAN KONGO HABERLERİ ARKADAŞIM1Z ÇETİNERDEN TELGRAF GELDİKÇE VERILECEKTİR. YILMAZ ÇETİNER HALEN STANLEYVILLE BÖLGESİNDEDİR. NATO Bakanlar Konseyi çalışmaları sona erdi Yayınlanan bildiride, Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan münasebetlerine değinildi Paris, 17 (a.a. A.P Radyolar) varmışlardır. Bakanlar, gerginliğin NATO Bakanlar Konseyi Salı gü azaltıbnası ve Kıbrıs'ta banşçı, nü başlayan çalışmalarını bu ak kabule sayan ve adilâne bir h»l şam tamamlamış ve Türk; Yunan çaresi bulunması amacıyla hiç bir munasebetleri ile Kıbrıs konusuna fırsatın kaçırılmaması için besleda temas eden bir bildiri yayınlan dikleri azmi belirtmişlerdir. Bakanmıştır. Bildiride bu konu aşağıdakl lar bu meselenin halli için Birleşşekilde belirtilmistir: miş Milletleri ve arabulucuyu des. ««Türk Yunan munasebetleri teklediklerini de teyit etmislerdir.» NATO Genel SekTeteri Brozio da ile ilgili olarak, Bakanlar Genel Sekreterin bir raporunu dinlemiş Bakanlar Konseyi çalışmalarının s o lerdir. Ittifakm tesanüdfi bakımnı na ermesi münasebetiyle yaptığı ba dan bu münasebetlerin düzetanesi stn toplantısında Kıbrıs meselesiyolunda gayretlere devam edilmesi ne değinmiş ve: «Kıbrıs meselesini halletme işi hususunda Bakanlar mutabakata Birlesmiş MiUetlere tevdi edJImis(Arkası Sa. 7, Sü. S da) Lefkoşe istanbul Cumhuriyet (A.P. Radyo foto) KIBRIS'A GELEN RliS YARDIMI Evvelki gün Magosa'ya gelen Ru» bandıralı «Nıkolai Burdenko» şilebi, Sovyetler Bırlıği ile Kıbns arasında ımzalanan anlaşmada öngörülen yardım malzemesini getırmiştir. Şılepten indırilen malzeme arasında, mahalll Rum basınına gore, askerl malzeme de bulunmaktadır. unun Nedisteki calkantııar Kabınedekı üstunkorü dt^ısıklik sadrce kamu oyunu tatmın etmemekle kalmadı, Mecliste zaten sallanan ve ne tarafa yöneleceğini kestiremiyen küçiik partileri de kızdırdı. Meselâ, çesitli konularda hükümeti destekliven. >a da hiç olmazsa çekimserliği tercih eden Y.T.P.. özellikle Mahmut Vnral'ın istifa ettirilip L'Iastırma Bakanhğına çetirilmesi yüzünden hayli kızgın görünüyor. Ha(tâ bu mesele ö.\lesine büyntülmüstür ki, partinin milleUekili \e senatörleri yarın olağanüstii bir toplantıya (.açırılmıslardır. Y.T.P.'liler Vural olavını Demokrat Parti devrinin «Vatan Cephesi» taklijine benzetiyorlar. Bir bakıma da hakları >ok deçildir. Gerçi Mahmut Vural ötfdenberi partisinden aM^lnıak fikrinde>di \e C.H.P.. Sıvas bölgesinde ııüluzu oldu»u bildirilen bu çeııç milletvekilini Y.T.P. den kapmak isti^ordu. *ııcak istifa ile Bakanlık bir arava jetirilince, tatbikdt hem \ural bakımıııdaıı. hem de Ualk Partisi bakımından çirkiıı eorünmüstür. Simdi >lahmut Vural pazarlıkla L'lastırma Bakanlısıııı elde etmis durumuna düsmüştür ki, bunun gerek kamu o\unda, gerekse partiler arasındaki etkileri iyi değildir. E İ.T.P. dejip çecmemek serek. Meclisteki sandalye sayısına göre bugün Y.T.P. ile baçımsızlann hükünift karsısında olması dengeji bozar \e kabıııe düsürülebilir. özellikle Bütçe Kanunu ovlamasında, meselâ hükümetin böyle bir durumla karsılasması ihtimali. eğer serçekten cephe kurulursa pek mümkündür. Mescleyi biraz daha acmak için rakamlara bakalım : C.H.P. nın bugün IMecliste 190 sandalyesi \ar. Buna 28 Y.T.P.. 18 de bağımsız eklendiği zaman hükümete destek sağlanabilivor. Zira bilindisi gibı, icra organını düsiirebilmek için karsı taralın 116 kırmızı o> \crmesi jerekir. Nitekim Süleyman Demirel de Konjada \erdiği demeçte. bu rakamın üzerinde durmustur. Simdi eğer Ih8 A.P.. 13 M.P. \e 20 C.K.M.P. li bütçe o\lamasında birlesırler \e buıılara sadece Y.T.P. toplu halde katılırsa 228 o>la hükümeti. eski de\inmle. iskat ederler, Y.T.P. i e baîinısızlar bö\lesiııe bir muhalelet aıılasma.Miıa girebilirler mi meselesine gelince; Yeni Türkhe Partisi. süreselen basarısızlığı >üzünden bugün ortada kalmıstır \e bütün umitler A.P. den kopacak oylara bağlanmıstır. Adalet Partisi ise aksine prim kaybetmekte değil prim toplamaktadır. Y.T.P. liderleri tahmin etmektedirler ki eğer A.P. hükümeti kurarsa yıpranabilir. Hele bir A.P. C.H. P. koalis>onu kurulunca Mpranma ikisine birdeıı sirayet eder, neticede seçimlerde Yeni Türkije Partisinin yüzü güler. Oeleceğini bu hesaplara otıırtan Y.T.P. için bütçe o>laması bir fırsat olabılir. \ııcak 28 milletvekilinin hepsi böyle bir karara katılmayı kabul edecekler midir? Görünüse göre aralarında az da olsa ayrı düsünenler vardır. Ve birkaç sandalyenin rol oynadı|ı Mecliste ayrılıkların buluııması gerçekten önemlidir. Aynı ihtimali bağımsızlar için de ileri sürebiliriz. Gerçi bagımsızların çoğunluğunda. genel baskan degisiklifinden sonra, A.P.'ye yönelnıe görülüvor. Hattâ yakın zamanda bunların birer ikiser iltihakları da bekleniyor. Hele Mahmut Vural'ın l laştırma Bakanhğına tâyini A.P. eğilimini büsbütün artırmıstır. Ancak 18 kisilik bağımsız grupta ortada kalmak istiyenlerin ve C.H.P.'yi tutanların bulunmadığı da söylenemez. Bu bakımdan hükümet karsısındaki oy sayısınııı henüz güvensizligi kabul ettirecek 226 ya eristiği şüphelidir. Ama her halde mesele T.T.P. Grupunun yarın >apacağı toplantıdan sonca daha iyi anlasılacak ve verilecek karara göre Meclisin dengeii belli olacaktır. Ankara, 17 (Cumhuriyet Bürosu) «Türkiye'de politikacılar göcrrlerini yapıyorlar mı?» sorusuna cevap aranan bir açık oturumda konuşan politikacılar, bazan kendılermi suçlamışlar, bazan birbirlerine tanıklık etmişler ve sonuçta ise kendi naklarında verdiklerı beraet kararını onaylamışlardır. Orta Doğu Teknik Unıvers>itesı oğrencilennce düzenlenen bir açık oturumda CHP Parti Meclısi üyesi Kemal Satır. TİP Genel Başkanı Mehmet Alı Aybar, AP Senato Grup Başkanı İhsan Sabrı Çagla • yangıl, Tabıı Senator Ahmet Yıldız ve YTP Genel Başkam Ekrem Alican «Türkiye'de politikacılar görevlerini yapıyorlar mr?» konusunu tartısmışlardır «Görevlerini >apan \r >apmıyan politikacılar» oldugunu soylemekle ılk konusma>T yapan Turan Feyzıoglu. kotu polıtıkacı tipini ÇIZITÜŞtır Konuşması. parti propagandası şeklinde karsılanan Feyzioğlu ıkinci konuşmasında ise dığer hatıplerın. toplantıda «günah çıkartmava çaİLstıklarını» ılerı sürmustur. TİP Genel Başkanı Aybar ise Turkıye'nın amacının kalkınnıak oldugunu. bunun içm toprak >apı(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA 17, Cumhuriyet Bürosu Dışişleri Bakanlığı Kongodaki Türk aileleri ile ilgili olarak Belçika Hükümeti nezdinde teşebbüste bulunmuşttır. Brüksel Büyükelçisi Fuat Bayramoğlu yaptığı teşebbüs soııucunda Ankaraya özetle şu telgrafı göndermiştir: «25 kasım 5 aralık tarihleri arasında Kongo'da kurtarılan rehin aileler arasında hiçbir Türk ailesi bulunmamaktadır. Bu konuda Belçika Harici>esi ile devamlı temas ~'V halindeyim.» Bu durumda 8 Turk aılesınm âkıbetlerı hakkında herhangi bir bılgi alınamamıştır. Brüksel Buyukelçıliğımizden son gelKmelere gore yeni ve tamamlavıcı bılgıler beklenmektedır Sudan Hükümetinin kararı llartum 17, (a.a. • AP Radyolar) Sudanlı subayların gonullu olarak «Kongo thtilâl mücadelesine» katılmalarma Sudan Hükümetinc? musaade edilmiştir. ÖğrenildiAnkara 17. (A.A.) Ada I ğıne gore, bunlar, Sudan «Askeri Ankara 17. (A.A.) Adaiet Partisi Genel Başkanı Sürejimi» sırasında hapse mahkum leyman Demirel, bugün Anadolu Ajansı muhabirine veredilip sonradan serbest bırakılan dığı bir demeçte. • Parlâmento«ubavlaıdır. da 226 güvensizlik oyunu sağladığımız takdirde. hükümeti düsürmeye giderız> demistir. AP Genel Başkanı. bu konuda ozetle şunlan söylemiştir: % enflasyon tehlikesi yolc dedi Ankara 17, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Yardımcısı Kemal Satır bugun Butçe komisyonund» bır konuşma yapmış v e Turizm, sermay» pıyasası, enflâsyon, deflâsyon, siyasi huzur konularına temas etmiştır. Bu konulardaki konuşmasinı teşbihlerle de süsleyen Kemal Satır, Turizmi altın yumurtlayan tavuğa, sermayeyi bir ağaçta tüneyçn v e yüksek bir sesten ürküp hemen kaçan kuşa. para deveranını insan vücudundakı kanın deveranına, deflâ<;yonu bu kanın pıhtılaşmasına, enflâsyonu ise kanın sulanmasına benzetmıştır. »ıltılan evler v < I I I j Demirel, Hükümele. katılmaktan | pekînmivoruz dedij I 1965 de her köye bir radyo verilecek Ankara. 17 (Cumhuriyet Burosu) De\let Bakanı Nuvıt Yetkm bugun Mecliste Butçe Komısyonunda Devlet İstatıstık Enstitusu Bütçesi gorüşülurken 1965 yılında her köye bir radyo cıhazı tahsıs edılmesı ko nusunun gerçekleşeceğini bildirmiş tır. Bakan bu konuda bir fırmadan radyonun tanesi 7 dolardan olmak üzere teklif aldıklarını, bu konuda Köy İşlerı Bakanlığının ve Millî Eğitim Bakanlığının çalışmalar yaptığım söylemiştir. Nuvıt Yetkin bu ışe sarfedilecek paranm 2 milyon lıra kadar oldugunu ve bunun da çeşıtli şekilde temin edıleceğini sözlerine eklemiştir î î ; : E E î ; ; ; ; I Muhalefetin gayesi, iktidardıı. 226 kıımızı oyu sağladığımız anda. her zaman hüküme ti duşuıürüz. Bu, benim vazifemdir. 226 güvensizlik oyunu sjğlıyamadığımız takdirde, mu rakabe vazifemizin icabı olaıak, hükümeti istifaya götürecek Parlâmento faaliyetine yö neliriz. Bu da. genel görüşme, gensoru gibi şekillerle olur. Hükümet, 226 kırmızı oyun altında gmensiziik oyu alması halmde, hükümet edebilir, bu meşruduı. Bız. hiç bır zaman. hükümeti kurmaktan veya hükümete katılmaktan çekinmiyoruz.. I I Doğumun kontrolü I tasarısının tümü | kabul edildl Çöhen fabrikamn bulunduğu sohakta evler boşaltttd* \nkara. 17 (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde bugün doğunun kontrolü ile ilgili kanun ta^arısının gorüşülmesıne devam edılmiş, tasarınm tumu kabul edılerek maddelerme gecılmişür Burada bır konuşma \apan Şefık İnan CHP) sunları so\lemıştır «Bu kanun doğanı yaşatacak bir vanundur. Doğduktaıı sonra ölüme mahkum olanları kurtaracak bir kanundur. Bu kanunla Türk ırkı korunacaktır. Cocuk olümleri azalacak, vasayacak olanlar doğacaktır.» Verılen değıştırme onergelerınin reddinden sonra nüfus plânlaması hakkında kanun tasarısının temel hükümler bölümunun birıncı mad desi a\nen kabul edilmiştir. Kabul edılen nıadde şoyledır Yur abalıya... Kira Kanunuııun Mecliste görüşülmesi sırasında salonda 3940 kişinin bulunduğu bildirilili>or ve bu bir avuç milletvekili memleketin en önemli meselelerinden birini halletmek üzere getirilen Kira Kanunu tasarısının 1 inci maddesini reddedivorlar. Bu tasarı yeterli midir, değil midir orası avrı bahis. Bizim üzerinde durduğumuz Parlâmentonun hâlidir, milli irade temsilcilerinin işleri ne kadar hafife aldıklarıdır. Kira Kanununda böyle Doğum kontrolünde böyle, sosyal kanunlarda böyle. Ama kUrsüden küfürleşme başladı mı sıralar. âdeta oyun seyreder gibi doldurulnr. Mecliste isler yürümüyor diye suçu parlâmanter rejim'in iizerine yiiklüyoruz. Meclisi dolduranların zihniyeti bu nlunca rejim ne yapsın? **•+ J 1961 den bu yana butçe ıçın sağlanan gelirlerin 6 mılyardan 10 mıl ,yara çıktığını, 15 • 16 yıllık tecrubeye rağmen demokratik rejımde henüz müptedi durumda bulunduğumuzu, enflâsyon tehlikesi bulun madığını da belirten Başbakan i Yardımcısı, siyasî huzur konusunj da soyle demistir: • Kalkmmamızda en bu% uk fakl Ayvansaıavda çoken biskui fab | ? r , S I V a s l huzurdur. Yeni bir sıyas l rikasının enkazı altmda kalan Der/ l a v a v a S'rmış bulunuyoruz. Ben viş Kadiıh, Hacı Çerpikli ve Y u 1 ş a h s e n < o n umuzdekı günlerin husuf Kocakaplan adlarındaki ışçi ço ' z u r u n u ?ımdıden hissedip sevıncuklar, dün de çıkarılmamıştır. Hâ mektevım len 50 ton un çuvalı altmda bulunan çocuklarm çıkarılmayışına sebep olarak fabrika binasmın tamamen çökmp ihtimali gösterilmektedir. „ (CunmuriyetB a ı A n b a r a , «Çocuk Mahkemeleri» kanun tasarısı Adalet Bakanhğınca hazırlan nıış ve tasvibi alınmak üzere diğer Bakanlıklara gonderılmiştır. Tasannın esasları şuniardır: Dün. olav veıinde keşif yapan Ordu Istihkâm ve Beledive Fen Kurulu uyelerı, kurtarma ameliyesi sı rasında vazifehlerden can kaybı ola bileceğini duşündüklerinden, bu yolda her hangi bir faaliyet göstermemışlerdir. Çocuk Mahkemeleri tasarısının esasları belli oldu Kesik baş cinayeti,, faili dün suçunu itiraf etti Kasımpaşa'da, vegenı İlhan Çolak'ı öldurdükten sonra cesedini parçalıyarak çeşitlı seratlere dağıtan 36 yaşındaki kalaycı Neşet Turan, dün başlayan duruşmasında, bütün suçunu sogukkanlülkla itiraf Ecvet GÜREStN •tml| ve: «Nüfus plânlaması fertlerin iî>te«İlhan karunla se\işiyordu. Buna dikleri sayıda ve istedikleri zaman engel olamıyordum.. Ayni zamanda çocuk sahibi olmaları clemektir. Bu kendisinden de korkuyordum. Olay husus gebelifi önleyici tcdbirlerle gecesi. örsle bana saldırdı ve (kan sağlanır. Tıbbi zaruretleı dısmda nın yarısı seninse. yarısı da begebelik sona erdirilemc7 steı nim!) dedi. Boğu^tuk.. Örsü elin rilitasyon veya kMtrıasjon ameli (AıkMi Sa. 7, 8d, I d«), Ancak. enkaz altmda kalan çocuk "c u, H e r a f i l r c e z a bölgesinde bır k rmın ™ e m e s i kurulacaktır. larımn cesaretleri ç.kanlmad.kça ha 5 ° , . 2) Hakım o bolgede en yaşlt hayatlarından ümit Kesmıyeceklerını kim olacak, evli ve çocuklu olacakbelirten aileleri ise, ilgisizükten dert tır. 3) Heyette hâkimden başka o yanmışîar, «çocuklardan ölmiyenler bölgedeki okullarda çalışan Pedavarsa, kurtarılabilir demişlerdir. Öte yandan. fabrika binasımn her g o g ~ Öğretmen, ya da hastahanean çokerek enkazın büyük bir saha lerde çalışan ruh hastahklan uzmanları bulunacaktır. ya yayılması ihtimalini gözönünde 4) Heyette bır de kadın bulunabulunduran ilgililer. Bostan soka caktır. ğındaki bütun evleri boşaltarak, mu 5) Duruşma ve kararlar tamahürlemişlerdir. Yalnız fabrikamn ne men gızli olacaktır. 6) Cezalar büyüklere uygulananzaman kendıliğinden çokeceği bilin ların üçte bıri oranında olacaktır. mediğinden. sokakta kalan ev sâkin 7» Idam cezası olmayacaktır. | leri de •perifan bir dnruma diiftok En afcır ceza on yıL geçmeye• lurioi» b«lixtmi|lerdır. cektır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog