Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

OBHAN KEMAL Berekefli Topraklar Üzerinde (Roman) Bu roman, Çukurovanın bereketli topraklarına çalışmak için koşan binler, on binlerce ırgadm zehir gibi acı, yüzde yüz gerçek destamdır. Fiyatı 10 Lira. REMZİ KİTABEVİ Üâncılık: 3818 15382 CumhuriyeC 41. yıl sayı 14505 KTTRTTriTSTT VTTVTTS TVAnt Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusv.: îstanbu] No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 A. KADİBln ünutamıyacağınız iki yeni kitabu BUGÜNÜN DİLİYLE S lira. Luks baskı 10 lira. BÜGÜNÜN DİLİYLE MEVIÜNA Üçüncö baskı. 5 Lira. Ödemeli ve pul karşılığı gönderilir. P.K. 58 Beyazıt, İstanbul Cumhuriyet 15368 KURUCÜSü: YTJNUS NADÎ ^ ^ » Perşembe 17 Arolık 1964 YftM&Z KONGODâR Ticaret Odasmın Melen'e cevabı Kayıp 8 aile henüz bulunamadı Giiıtde 50 kişi iılaııı ediliyor Rusya Çombe reiitni ile ittşkiierini kesti Leopoldville (Telsizle) Hiç kimsenin kabul edilmediği Stanleyville'den gelen yolculaıin anlattıklarına göre, âsilerin başkentinin merkezi tamamen Çombe Kuvvetlerinin eline geçmiştir. Fakat Stanleyville'in varoşlannda, kendilerine «Arslan» anlamma gelen «Simba» adı veren maymun derisinden yapılmış serpuşlar giyen Lumumbacılar, Merkezi Hükümet Kuvvetlerine karşı mukavemete devam etmektedirler. Sokaklardaki kokmuş insan cesetlerı şimdi tamamen toplanmış bulun maktadır. Ancak, Stanleyville Jokey Kulübüne ait atlar, ortalıkta dola|ıp durmaktadırlar. TÜRK AİLELERİNDEN HABER YOK Gene yolcuların anlattıklarına gö re, Çombenin yüksek ücretli beyaz askerler kumandasındaki ordusu Ankara 16, (a.a.) Rumlaıın şehri işgâl ettiği zaman binlerce şüp sebebıyet verdıği olaylar sonunda heli şahsı, Stanleyville futbol stadyomunda gdz hapsine almıştır. Bu Kıbrıslı Türklenn uğradığı zararşahıslar şimdi teker teker sorguya ların. 28 milyon sterlin (700 mılçekilmekte ve âsi oldukları ve Lu yon T.L.) nı bulacağı açıklanmışmumbacılara sempatisi bulunduğu tır. tesbit edilenler, herkesin gdzleri öKıbrıs Turk Ticaret Odası taranünde derhal idam edilmektedir. Yolcular, günde ortalama olarak el'• fından hazırlanan rapor, 49 Turk . a ı li kişinin idam edildiğini de belirt k eö "v 5u2 7i çl ye jRn u m al m ra ] ma e kn a r ,s bl km Me kn o{ va z d t d mektedirler. , . la evin de kısmen tahrib edıldıgı Çombe kuvvetler. kay.p sekız y e g e h i r , e r d e l c i t a h r i h a t l n b u I a . Turk aılesım aramaya devam et k a m l a r a d a h i l o ] m a d l g , bildınlmektedir. Şimdiye kadar ne sekız m e k t e ı K l b n s Türklen arasında Turk >il«inden. ne de «ilerin , i s s i z l e r i n s a v ı s ı n l n 2 5 b i n » v ü k s e l . ellermde kaldıgı tahmın edılen 300 d i ğ i m a i ? e t ı n i t e m i n d e n a c ı z v e kadar beyaz rehıneden hıç b.r haber . y a r d l m a m u h t a ç T u r k l e r i n d e 5 6 almamamıştır hin civarında olduğu kavdedılmek Ote yandan Kongo Sılahh Kuvvet »»dir leri Başkomutanı General Mobutu kıt'alarmın Stanleyville'de ele geçir dıkleri önemli miktarda silâh ve mü himmatı, bugün basın mensuplarına teşhir etmiştir. Bunların çoğu Sovyet veya Çin yapısıdır ve mühimmat «andıklarmm üzerinde >acele ilâç» ve «Kızılhaç. damgaları vardır. SOVYETLER VE ÇOMBE Moskova 16, (a.a. . AP Radyolar) Sovyet Hükümeti, Kongo Cumhuriyetinin (Leopoldville> Moskovadaki bütün diplomatik temsilcilerinin en kısa zamanda Rusyayı terk etmelerini istemiştir. Kongo'nun Moskovadaki Maslahat guzarına dün gece bildirilen bu ka rarda. Maslahatgüzarın «Sovyetler Birliğindeki düşmanca faaliveti ve iflira kampanyası. sebebiyle, Kongonun diplomatik temsilciliği personelinin artık Moskovada kalamıyacağı belirtılmektedır. Yatırımı teşviH tü tcatdan çoU HüUümete düşet BEHCET OSMANAGAOGLU Osmanağaoğlu, dünkü konuşmasında tüccarı suçlamanın çıkar yol olmadığını söyledi I Kıbrıslı Tiirklerin zararı yedi yüz milyon lira Oktem \e Krktorlrr Inönü'nün evinden çıkıyorlar Inönü, rektörlerle bir toplantı yaptı Ankara, 16 (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan İsmet İnönü, bugun Millî Eğitim Bakanı Dr. îbrahım Oktem'in başkanlığında İstanbul, Ankara ve Atatürk Universiteleri Rektörler Heyetini evinde kabul ederek kendıleriyle, Üniversite Gençlik münasebetlerini görüşmuştür. Katılanlar «fe İnonunun evinde iki saat kadar süren toplantıya Millî Eğitim Bakanı Dr. Ibrahım Öktem ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ihsan Doğramacı, istanbul Üniversitesi Rektör Vekili Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerıf Egeli, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Osman Okyar ve yine İstanbul Üniversitesinden Hukuk Fa kültesi Dekanı Prof. Bülent Davrant katılmışlardır. Şehrimızde bulunan İçişleri BaKonular Toplantıda, Başbakan İsmet İnö kanı Orhan Öztrak, dün Vilâyette nu, İstanbul ve Ankara Üniversite \ Yüksek Oğrenim Gençliği Unıversi Öğrenci Birlikleri Başkanlarmın siteler Komitesi üyelerı ile gizli bır kendisini ziyaret ettiklerini ve bu , toplantı yapmıştır. ziyaret sırasında da îstanbul Üniver ı 1,5 saat süren toplantıda Komıte sıtesinde vukubulan son olayları an üyelerı İçişleri Bakanına yarın yaplattıklarmı, Profesorlerın bilünsel j mak istedikleri mıting hakkında çalısma yapmadığını. oğrencilerle i bilgi vermişler ve sebep olarak bır fakulteler idareleri arasmdaki mu süredir öne sürduklen ıddiaları < Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) tekrarlamışlardır. Gençler toplantıdan sonra şu açıklamayı yapmışlardır: Toplantıda öğrencilerin istekleri göriişüldü. Öktem «Konu kaçınılmaz bir ihtiyaç halinde genel oyun malı olmuşfur.» dedi Oztrak, genclerle konuştu İstanbul Ticaret Odası Başkanı Behçet Osmanağaoğlu, Malı\e Bakanının vergi konusundaki sözlerini dün ele almış ve «Tüccar vergisîni ödemektedir. ödemiyenler, kopya çeken öğrenciler kadar azdır. Zaten MaHye, tüccarın baş ortağıdır» demıştır. Vergi kaçakcılığını önlemek için Ticaret Odasmın incelemelerde bulunduğunu ve yakında bu konuda gerekli açıklamanın yapılacağını belirten Osmanağaoğlu, yatırım konusunda da şunlan söylemiştır : « l'atırımı teşvik ve bızlandırma, tüccardan ziyade MaIiye Bakanının elindedir. Şnnn da belirtmek gerekir ki; yatırımın gelişmesinde ve genislemesinde malî istikrann düzenli ve istikrarlı olması gereklidir. Gelişme halindeki memleketlerde, her ııedense tüccara hücum ve tüccarı suçlama, hükümetlerin bas vurduklan garip bir ferahlama ve yükü omuzdan atma usulü ve yolu haline gelmiştir. Bu çıkar yol değildır. Bır memlekette iktisadi kalkın^P manın sağlanması ve genış kitleleFransanın «Le Monde» galin yüksek bir refah seviyesine uzetesmin önceki giınkü niishalasması ancak hükümet ile tüccasıııda yayınlanan bir yazıda Hürın sıkı ve samımî ısbirliği sayekumetimizdeki son değişiklikler sınde tahakkuk edebilır.» iııcelenmekte ve Inönii'nün giiç . ıııceıenmeKie ve ınsnu ııuıı guv • ••••«•• Başkan. «Mevsım sonu satışı» durumda kaldığı •belirtilmekte | | Q f V | | y | | Z U 6 UÇII adı altında vatandaşm aldatılması dir. konusunda Tıcaret Odasının yaptıTurk Başbakanı ismet Inonu, ğı çalışmanın devam ettığinı, bırkendi partisi içinde ilk olarak mağ lup edilmistir. Kabinede yapacağı kaç tüccarın cezalandırıldığını, fab j r degısıkhk konusunda kend lerın e nüfusunun her kat çalışmanın »yetersiz» kaldığını açıklamış ve «servet düsmanlığını» den yardım ıstedıgı uç politikacı, .. " ' / Aksal, Feyzioglu ve Erim, Basba | J»» * » * 3 ü şehırlere akm etmek kabul etmediklerini belirterek dekan.n teklifini kabul etmemişler t e ' b u d u r u m Şehırlerdekı sosyal miştır kı : « Türkıje'de servet düsmanlığıdır. İnönü, bu üç isimden ikisinin düzeni bozduğu gibi çeşitli işletme Başbakan Yardımcısı olması için mamullerinin kalitesini düşürmek na mahal yoktur. Çalışan ve ışi cıddiye alan her ınsanın. daha yukbos yere ısrar etmiştir. tedır. Bu durumda, »Birlik» ve «ReNüfusun ancafc yüzde 68 inin köy sek refah seviyesine ulaşması mum form» Hükümeti yaratmak amacın, lerde yaşadığı bildirilen raporda tz kündür. Bır memlekette servet düsdaki kabine değisikliği üç tanın mirdeki taşralı nisbetinin yüzde 34,3 manlığı, hükümetlerin zayıf tutum larmdan ileri gelır.» mamış politikacının Bakanhktan ü bulduğu ifade edilmektedir. çekilmesi ve onlann yerini diğer uç tanınmamış politikacıniB alması şeklinde sonuçlanmıştır. Bu değişim sırasında asıl dikkati çeken olay, kabineye girmemek suretiyle Aksal, Feyzioğlu ve Erim gibi üç önemli politikacının gösterdiği güvensizliktir. Bu politikacılar, C.H.P. nin Mecliste kesin bir ; çoğunluğa sahip olmadığını da göz onunde tutarak, hükümetin beklenen reformları gerçekleştiremiyeAhmet Şener, uzmanların, zaman zaman ceği kanaatindedirler. SüLEYMAN DEMİREL vazifeleri dışına çıktığını söyledi Üç politikacının şüphesi, siyasi çevrelerin yeni A.P. Genel BaşkaAnkara, 16 (Cnmhnriyet Bürosn) Şener, ayrıca Plânlamaya uzmannı ile iigilendikleri bir sırada açı Millet Meclisi Bütçe ve Plân Ko ların ancak belli bir karıerden ağa vurulmuştur. Demirel hakkın misyonunda bugün Devlet Plânla lındığım söylemiş, daha çeşitli mes da siyasi çevrelerin sorduğu iki , ma Teşkilâtmın bütçesi görüşül lek sahiplerinin Plânlama Teşkilâsoru vardır: Demirel partisinin tü meğe başlanmıştır. tına ahnması gerektığinı bildirmışmünü peşinden sürükliyebilir mi, | İlk konuşmayı yapan Nihat Kür tir. Şener ayrıca şu soruyu sorve A.P. ne karşı askerlerin duydu şat (AP) bütçede yapılan tasarruf muştur: «Memleketimize döviz geğu güvensizliği ortadan kaldırabi ' ların plânm gerçekleşmesine ne tiren mahsullerin fiyatları ilân elir mi? gibi etkileri olacağını sormuş, tu dilirken hükümet bnnn PlânlamaDemirel'in baskan olduktan kısa ı rizm politikası konusunda hüküme ya sormakta mıdır?» bir süre sonra Millî Birlik Komite tin plânın gösterdiklerini uygulaHava şartlanna bağlı plân sınin eski üyeleriyle bir toplantı , yamadığım ileri sürmüştur. Aydın Milletvekili İsmet Sezgin, yapması önemli bir olaydır ve yükAhmet Şener (CHP) ise Plânla (AP) konuşmasının başında özetle sek rutbeli subaylar tarafından ma Teşkilâtmın bazı olaylar kar ) şunları söylemiştir memnunlukla karşılanmıstır. şısında bazan hükümeti denetler «Millî gelirde 1963 te yüzde 7 Iik Kendi partisindeki durumunu duruma girdiğini ilerı sürmüş ve birtaızanlaşılması, 1964 te bnnun anlamak için ise, vakit henüz çok «Uzmanlar zaman zaman vazifele yüzde 3 e düsmesi Plânlama nzman erkendir. ri dışına çıkmaktadırlar» demistir. { (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Inönü C.H.P. içinde ilk yenilgiye uğradı KÖy nüfusunun 1 İ Bütçe Komisyonunda plâncılar tenkid edildi "i Inönü bu sabah İstanbula geliyor Ankara 16 (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan tsmet tnonu bu gece yataklı trenle İstanbula hareket et mıstir. Kızkardeşının vefatı uzerıne beraberınde eşı ve Ozel Kalem Muduıu olduğu halde cenaze torenınde bulunmak için İstanbula haıeket eden Başbakan İnonu'ye de\let ve hukumet erkânı bassa^hgı dılemışler ve kendi^ını gaıdd uğuı lamıslardır. Fabrikanın çoktükten sonıaki hâli Bir Bisküvi fabrikası çöktü 6 işçi enkaz altında kaldı Şehrimiz ve Konyadaki iki trafik kazasında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı Ay\ansara>da dün sabab, bir bisküvi fabrikası çökmüş. en> kaz altında kalan 6 işçiden 1 i ölü, 2 si ağır yaralı olarak çıkarümış; diğer 3 işçinin hayatınclan ise ümit kesilmistir. Çökme, dün saat 10.15 te. Külhani sokak 33 numaradaki Ayhan Öz mak ıçın. 10 15 jaşlaıındakı çoiktısadî g ö gen"e ait bisküvi fabrikasının ü cukları boğaz tokluğuna çahstırSâ! Cemal GürseHn iyi niyet rü,melen muhtemelen >ar l n (buçüncü katında, 50 ton un çuvalının dığını. ısgılerın sigortah olmadığı mtt RTabiSıt tabana yaptığı basınç sebebiyle nı ıddia eden sendika baskanı, o duruşmasına, dün I. Toplu Asliye , "ff.3.1.1."1.,^ meydana gelmiştir. len ve yaralanan ışçılerın aılele Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. Işçi muhıtinde buyuk bır heye rine sendika tarafından maddi yar İddiaya göre sanık ajan, bir süre can yaratan çökme olayı uzerıne dım yapılacağını söylemiştir. dnce büyük çapta bir uyuşturucu Ölenler ve kurtarılanlar: harekete geçen ıtfaiye ekiplerı, fabmadde kaçakcılığını ihbar ederek, İtfaıye tarafından ilk kurtarma karşıhğmda ikramiye olarak aldırıka bınasınm her an yeni çokmelere sahne olabileceğı gozonünde , ameliyesi sırasında enkaz altından ' ğı «7 bin 300 dolârı», yurt dışına trans bulundurulduğundan, kurtarma fa uç kişi çıkarılmıştır. Bunlar: Ya | fer etmek suretiyle döviz kaçakçılı alıyetıne devam edememiştir. Dış ralı Ramazan Kadirli ve Ahmet Ko | ğı yapmıştır. gorünüşu bakımından sağlam bir cakaplan ile ölü olaralc çıkarılan | Dünkü dunışmada sanık, bu iddiayapı mtibaını uyandırmayan bu Dervis Boruk'tur. Halen 50 ton en yı kabul etmemiş, İran uyruklu olfabrikanın, bazı usulsuz ılâvelerle kaz altında ölü olarak bulunduk duğunu ve Türkiyede oturmadığı imeydana getırildiği ileri surülmek ları sanılanlar ise, Derviş Kadirli, çin ihbarı da memleketimizde yapma tedır. Beledıye. fabrikanın tama Hacı Çerpikli ve Yusuf Kocakap dığını ileri sürmüştür. Savcı ise, sa , nığm 6 yıldan beri Türkiyeden dımen çokme ihtımalı karşısında, bi lan adlı işçılerdir. Savcılık ve polis, fabrıka bina şan çıkmadığmı ve ihbarı da Türki tışığinde bulunan evlerı bosaltarak sahıbı Mehmet Gurkan ile i<;letıci yede yaptığını bildirerek, paranm ; muhürlemıştır. V A Z I SIZ Diğer taraftan bı«ku\ı fabııkaM si Ayhan Özgen hakkında tahkıka memleketimize getirilmesi gerektiği I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I > I I I I I I I I I I I > I I I I I I I I I I I I < < I I I I I I I I I I I U I I I I I I I I I M I I I I I I I I ' I I > > I I I I I I I I I I I I I I I I I 7 (Arkası Sa. J, Sü. 7 de) ni behrtmistir. Içverenının toplu sozleşmeden kaç t Iranlı Interpol ajanı kaçakçılıktan sanık olarak yargılandı İçişleri Bakanı da «Arkadaşlanmla fikir teatisînde bulunduk. • Bandırma. 16 Saffet Torun ad '•• Meselelerini bir kere daba gözden lı 17 yaşında bır kalb hastası, a | Keçirdik.» demistir. mehyat olmak üzere bu akşam sa; Diğ e r taraftan Komıte, mıting at 20 de askerl bır uçakla Amerika hazırlıklarına devam etmektedir. ya hareket etmiştir. Yöneticiler mitinge en az 20 bin Üç aylık ömru kaldığı bildirilen öğrencinin katılacağını tahmin etSaffet kendısmi gotürecek uçağın tiklerini belirtmişlerdır Balıkesır'e sıs jüzünden inetnemesı üzerme ailesiyle Bandırmaya gitmıs ve buradan binmiştir. Saffet Torun'un Philadelphia şehnndeki Einsteın hastahanesinde çok guç bır amelıyatla kalbinın kapakçıkları değiştirilecek ve yerıne Moskova, 16 (A.A.) TASS Ajanplâstik kapakçık konacaktır. sının bildirdığine gore, Turk tıcaKalb hastası gence, AP Merkez ret heyeti bugiın Moskova'ya gelİdare Kurulu üyesı Balıkesir Mil miştir. letvekili Ahmet İhsan Kırımlı da Hükümet ve ozel şırket temsılcirefakat etmiştir. Amerika'dakı Einsteın Hastaha lerinden meydana gelen heyet, iki nesinde Başasistanlık gorevlerinde memleket arasındakı iktisadi ılışki . bulunan Kırımlı, Saffet Torun'un , l e n n geUştırılmesı ımkanlarını araş 3 aylık ömrü kalan genç ameliya) için Âmerika'ya gitti «Meselelerimizi içişleri Bakanına anlattık. Haklı olduğumuzu kabul ettiler. Bu gece Başbakan ile görüşeceklerini ve Millî Eğitim Bakanının İstanbula gelmesini isteyecelderini söylediler.» AGOP ARAD'ın SERGİSİ TANINMIŞ SANATÇI VE GAZETEMİZ RESSAMLARINDAN A. ARAD'IN, DÜN BEYOĞLU ŞEHİR GALERİSİNDE AÇMIŞ OLDUĞU SERGİ, GENİŞ İLGİ VE ÖVGÜYLE KABŞILANM1ŞTIR. SERGİ FİKRET ÂDİL'İN BİR KONUŞMASİYLE AÇILMIŞTIR. RESİMDE, A. ARAD, SERGİDEKİ BİR ESERİ DÜZENLERKEN GÖRÜLÜYOR. Tiirk ticaret heyeti Moskova'da Üniversite Senatosu bildiri yayınladı İstanbul Üniversitesinin uzun mâzisine lâyık devanıh bir gelişme içinde bulunduğu belirtiliyor îstanbul Üniversitesi Senatosu ıstenmesı, Üniversite camiasını müdun bır bıldın yayınlamış, Ünıver teessir etmiştir. sıtenm gelısme halinde bulunduğu2 Dınamık bır müessese olan nu, »Kanunların ve nizamlann kendısıne yüklediğı vecıbelerı her ki tstanbul Üniversitesi, her canlı müme karşı olursa olsun, yerıne getı essese gıbı, uzun mazısine iâyık devamlı bır gelişme ıçmdedır. Ünireceğini» açıklamıstır. Bıldirıde, son zamaniarda yapı versıteler kendi gelenek ve prenlan çeşitli hücumların Üniversıte siplerıne uygun bır temkinle gelışcamiasını müteessir ettığı açıklan melerini yaparlar. İstanbul Üniversitesi de bunu yapmaktadır. Bu makta ve söyle denılmektedır : «Anayasamızın temmatı altında gelısme, demeçlerle, mıtınglerle, ve milletimız önündekı sorumlulu gösterılerle gerçekleçtirilemez. ğunun suuru içinde araştırma ve 3 İlende memleketın kaderini oğretim âmme hızmetinı, kanunen elinde tutacak olan Üniversiteli ve vicdanen kayıtlı bulunduğu ö gençlerm, Ünıversıte şuuru içinde, devlerini yapmakta olan ve mem memleketçı ve vakarlı bır disiplin leketimizin maddi ve mânevı im çerçevesmde kanun ve nizamlara kânlan çerçevesinde gehşen İstan saygı göstermeleri görevleri arabul Üniversitesine son zamaniarda smdadır bazı çevrelerden çeşitli hücumlar yapılmaktadır. 4 İstanbul Üniversitesi, kanun1 Yefkılı mercilerce soruştu lann ve nizamlann kendisine yükrulmakta olan ve münferıt vaka lediği vecibeleri her kime karsı olarla ilgıh hulunan i'natların üni lursa olsun, yerıne getırmektedır. versıtenın bütününe m a l e d ı l m e k l V e gctireccktır.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog