Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ANSİKLOPEDİK TÜRKÇE SÖZLÜK Kemal Demiray Ruşen Alayhoğln Eski kelimeler açıklanmış, fakat fcuflamlmaiarını önlemek için eskiliklerine işaret olunmuştur. Eşanlamlı ve zıtanlamlı kelünelerdeo açıklaraalar sırasında faydalanılmıştır. Okul kitaplarında rasttanan terinılerin anlamı belirtilmiştir. Açıklamalarda arı dU kullanılmıştır. Nefis cilüi, çift sütunlu 590 ortaboy sayfada 25.000 kelime ve deyim. 15 LİRA umhuriyet KURÜCUSU: YUNIJS NADÎ A. KADIRİn Unutamıyacağınız iki yeni kitabı: BUGÜNÜN DÎLİYUE MEVLANA Üçüncü baskı. 5 Lira. Ödemeli ve pul karşılığı gönderilir. P.K 58 Beyazıt, İstanbul 15314 5 lira. Lüks baskî îtf lira. BUGÜNÜN DİLİVLE İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ 41. yıl sayı 14504 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusv.: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çarşambo 16 Aralık 1964 TOHİZ ÇETÎNER KONGODfiJİ TÜRK DOKTORU ASİLERIN UIIIIIIMIIIIMIMMIIHINIinillMIUIIIIMiniinilllllHIIIIMIIItMllllllllHIIIIIIIIIIIIIUIHMIIItliniMIIİUnillllllllllllllllUIMinMIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİK ÇEMBERİNDEN llllIllIllfllllllllllllllirillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIltfllllllllM1IIIIIIfIIIIIIIIIIilllllllllllllMIIIMIIX*tllll»llllllllIllllllllMIIIIlllflllllir KURTULDU 8 TtİRK AİLESI k IIII» Lumumbacıiartn eiierinde katan beyaz rehineler arasmda Türkier de buiunuyor LEOPOLDVİLLE (Telsizle) Kan ve ateş diyarı Kongo'da, âsiler tarafmdan sarılan Ankara'lı Dr. Niyazi Tunga ile bugün telsiz telefonla irtibat kurmak mümkün olabildi. Leopoldville'in 500 kilometre doğusunda vahşî ormanlar içinde bir kasabada günlerdenberi kahramanca savaşmakta olan Dr. Tunga, telefonla bana nehir yolu ile Leopoldvüle'e gelmek için gerekli hazırlıkları tamamladığını ve yarın sabah yola çıkmak üzere olduğunu söyledi. Sağlık durumu iyi imiş. Ailesine Cumhuriyet aracılığı ile selâmlar yolladı . 'i KONGO, BAGLMSIZLIGINA KAVUŞTUGi: 1960 TANBERİ KABİLE KAVGALAKI, İÇ HARB, CİNAYET. GASP VE İLKEL VAHŞET HAREKETLERİNDEN KURTVLAMAMIŞTIR. 1960 TA ; LUMUMBA'NIN MERKEZÎ HÜKÜMETİNE KARŞI AYAKLAN'AN HALİHAZIRDAKİ BAŞBAKAN ÇOMBE OLMUŞTU. HALBUKİ ŞİMDİ, LUMUMB.VCILAR ÇOMBE'NİN MERKEZÎ HÜKÜMETİNE BAŞ KALDIRMIŞLARDIR. Stevenson «yaptığımızla ediyoruzi) dedi Birleşmiş Milletler (\e\v Xork) 15, (a.a. • Radyolar) Güvenlik Konseyi bugün Kongo meselesini tekrar incelemeye başlayınca, ilk sözü Amerikan Başdelegesi Stevenson almış, «Kimseden özür dileyecek desiliz. Tam tersi oynadı|ımız roldeıı iftihar duyuyoruz» demiştir. Slevenson, şöyle d'evam etmiş r~ İstatistik Enstitüsüne göre nüfusumuz 32 milyon Hâlen deh^et verici savaşların ceıeyan eünekte olduğu bölgede günlerden beri 300 sâdık Kongolu ile birlikte çarpışmakta olan Dr. Tuntir: ga, bu görüsme sırasında, birçok de« Amerika Koııgoda. hiç bir falar ölümle yüz yüze geldiğini bil askerî harekâta girişmemiştir. Bir dirdi. leşmis Milletler yasasının hiç bir Ankarah doktorun. birkaç güne ka Or. Niyazi Tunga'nın esi. dün Ankarada kendisini /iyaret eden Arkadaşımız Fikret Olyam'a kocasındau hükmünö çiğnemedik. Harcketi • dar Leopoldvüle'e gelmesi beklen son olarak 29 ekimde lıaber aldığını söylemiştir. Resim. doktorun eşini ve çocuklarııu arkadaşunızla bir miz ne barışı, ne güvenliği tchdit I mektedir. Bhleşmiş Milletler Dünya likte göstermektedir. Bu konu ile ilgili bir röportaj 7 inci sayfamızdadır. ediyor, ne de Kongo veya Afrik» Sağlık Teşkilâtı ile raukavelesi sona işlerine bir müdahaledir. Harekeermekte olan Dr. Niyazi Tunga'nın timizin tek amacı, çeşitli uluslara. ailesine verdiği sözü yerine getiremensnp masumların hayatını knr> rek Ocağm haftasında Türkiyeye dö tarmaktı.» nebilmesi, bu tehlikeli yolculuğu da Stevenson, özellikle Cezayir ile tamamladıktan sonra mümkün olaMısırı örnek göstererek, onlarm ! caktır hareketinin, Birleşmiş Milletler ya j Korku ve eııdişenin luıküm süı sasına ve Güvenlik Konseyi karar düğü Stanleyvillc'de durunı eıılarına aykırı olarak Kongonun iç dise vericidir. Çombe'nin. ücretijlerine müdahale olduğunu ve Gü İS askerler kuiDaiMtasındaki b»î*«venlik Konseyinde görüşülmesi rı beyaz handlı adamları, sokakgereken meselenin de «masum inlarda günlcrden beri yatmakta osanların hayatlarını kurtarmak ilan cesetleri toplamaya çalışıyor çin dört gün sarfedilen gayrcte lar. Kokmaya başlayaıı yüzlerce karşı yöneltilen sikâyet» degil. bu ceset. şehrc korkunç bir maıızamüdahalenin olması gerektiğini ira vermiş. Staııleyvillede kokan 'eri sürmüştür cesctler yüzünden lıenüz teşhis REŞİT ÜLKER (CHP) "TASARININ TÜMÜNÜN REDDl ISTENIYOR ediiemiyen çesitli salgin hastahklar ortaya çıktı. Bu yüzden BU HALK İLE PARLAMENTOYU KARŞI KARŞIYA GETİRİR,, DEDİ Ankara, 15 (Cumhuriyet Bürosu) Başbakanlığa bağh kurumlann bütçelerinin görüşüldüğü bugünkü şehre giriş ve çıkış yasağı dcvam ediyor. Bütün beyazlar kaçmış ol T.B.M.M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda, Millî Emniyet hizmetleri ile ilgili önemli açıklamalar yaAnkara 15. (Cumhuriyet Bürosu) duğundan 221.00(1 ııüfuslu şehirde pılmış ve teşkilât başındakiler itham edilmiştir. illet Mecîisinde bugün Kira Kanunu tasarısının görüşülmesine başBu konuşmaJardan en ilgincini Tabü Senatör Suphi Karaman yapmış ve 21 Mayıs ihtilâl teşebbüsü sı . sadoce iki doktor kalmış. lanmış. daha önce tasannın tümünün kabul edilmiş olmasına rağ" rasında °eçen bir olayı açıklamıştır. Karaman, olayı şöyle nakletmiştir: ' men. bazı AP ve CHP milletvekillerinin gayretiyle, tasarı muhaleTÜRK AİLESİ ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA fetle karşılanarak ilk maddeler redLeopoldville'de bulunan 150 Türk «21 Mayıs olaylanm Millî Emniyet Teşkilâtmın İstanbul Şubesi çok önceden tesbit etmiş ve gerekli öndedilmiştir. Tasannın bütün mad sarınm tümü üzerinde konuşmuş (Arkası 8a. ?. Sü. 4 de) leıne tedbirlerini aidıktan başka mukavemet provaları yapan ihtilâl sorumlularını yakalamıştır. 18 Mayıs cuve «Sizlerden ricam kiraları serbest delerinin red tehlikesiyle karşılaşmartesi günü. bir kurye ile durum nıası üzerine komisyon 3 ve 4 ncü bırakmaıuzdır ve bu yolda oy verİzmir 15 bizzat Millî Emniyet Genel Başkanı maddeleri de geri almış ve görüş menizdir. Nitekim 14 aydanberi bi toğrafsız Türkiyede ilk defa «Fo diploma Ege Üniversitesi ııa bildirilmiş ve Ankara için gerekli I ııa kiraları serbesttfr ve Türkiye meler başka güne bırakılmıştır. ihbar yapılmıştır. Millî Emniyet yıkılmamıştır. Anayasa Mahkemesi Fakültesinde verilecektir. İlk madde reddediliyor Başkanlığımn bu konuda ne tedbir, İlgililer, birkaç yıl geçtikten soneski kanunun 2 inci ve 3 üncü madTasarınm ilk maddesi, hazırla(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ra resmin sahibine benzemediğini ve Ankara lö, (Cumhuriyet Bürosu) nan bu kanunun il ve ilçe sınıria delerini iptal ettiği zaman Türkiye böylece faydası kalmadığmı, hattâ zannedildi. Gördük ki, t'ç gündenberi toplanmakta olan n içindeki binalarda kiracı ile ki yıkılacak birçok mezunun bu yüzden güçlük CHP Parti Meclisi bugün de İsmet ralayan arasındaki münesebetleri Türkiye yıkılmadı» demiştir. çektiğini ifade etmişlerdir. İnönü başkanhğında 4 saatlik bir düzenleyen bir kanun olduğunu bil40 kadar milletvekilinin izlediği toplantı ile çalışmalarına devam etFakülte Dekanı Mustafa Harmandirmekte idi. görüşmelerde Aratm birinci madmiştir. Söz alanlardan CHP li Buhan A deyi reddeden önergesi oya koncıoğlu, Avrupada mezuniyet belgeSaat 17 de başlayan toplantıda İs(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) lerine resim konulmadığını söylemiş rat madde üzerinde durmadan tamet İnönü Genel Başkan olarak tir. söz alarak bugüne kadar yapılan Röportaj: Mücah't Beşer tenkidlere cevap vermiş ve izahatKeşanlı Ali. Keşanlı Ali olalı hiç ta bulunrnuştur. bu kadar duygulanmamıştı. İsmet İnönünün cevaplandırdıgı Dün gece İstanbul Tiyatıosunda konular ve bilgi verdiği hususlar »ahne mi salondu, yoksa salon mu ; şöyle özetlenmektedir: sahne idi ayırt etmek pek zor oldu 1 Hükumet enerjiktir ve bunGecekondulu Zilha» rolündeki dan böyle de reform hareketlerine Gülriz Sururi. kendisini seyretmek devam olunacaktır. Srrimler haziruııd» nıı. yoksa rkinıdr mi yapıİMiı meselesi tartışıte olan yüzlerce genç kadın işçiden 2 CHP gençlik meselelerine lıyor bu günlerde. t'IIP ııin istediği genellikle. ekimde yapılması. Ankara 15, (Cumhuriyet Biirosu) İzmir. 15 Deniz Kuvvetleheıhangi biri idi sanki... gerek parti ve gerekse hükumet oAP isc yiiksek seçinı kurulunuıı bir kararını da öne süıerek ha Yılbaşı dolayısiyle yurda seleri Komutanı Oramiral Uran Bir gecekondu mahallesindeki yalarak sür'atle ve geruş şekilde eği• ziraıı üstüııdc duruyor. cek 25 binden fazla Türk işçisinin bugün yaptığı basın toplantı^antıyı dile getiren Keşanlı Ali Des lecektir. 2829 nisan olaylarım yaizinlerıni bıtirdikten sonra işleri sında. önümüzdeki iki vıl içinCHP de. daha öıneki yorunılarımızda da isarel ettiğiıniz gibi. koıısorlanı. dün düzenlenen özel bir se(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) nin başına dönerlerken sınırlarıde Türk bahriyesinin vurncu siyumun ga>retiyle, yapılaıı dış teınaslarnı netice vereceği iinıiansla Berec grevine katılan işçiler mızdan çıkabilmeleri için pasapoıt gemilerini kendi üslerinde vadiyle ve nilıayet tarını rekoUelerinin değerlendirileceği tahmiııiyiçin oynandı. On günden beri grev larına. İş ve îşçi Bulraa Kurumu pacağını açıklamıştır Uran, le 10 aylık devmıin haşarılı geçeceği kanaati hayli revaçtadır. halinde bulunan pi! fabrikasmm iş tarafından «hariçtc geçimhıi temiıı geçen üç yılda çıkarma gemiGerri tahıninlcrc. iimitlere dayaııaıı bu kaııaatin gerçeklere uycileri, içinde yaşadıkları Gazi Osetmiştir» damçasınuı vurulması leri ile tanker inşa edildiğini nıayacağıııı ilcri süreııler. gidişin aslında pck parhık olmadığıııı. raan Paşa'nın gerçek gecekondulacçrekmektedir. Eskiden. İs ve Işbildirmiştir. geııel havayn. rakamlara dayanarak ortaya koyanlar çoktur. Aıtcak nndan otobüslere dolarak İstanbul çi Bulma Kurumunun yainız AnAkdenizde en kudretli deckim ayıyla. haziraıı arasmda 4 aylık fark. çoğuııluğu bu zorakL Tiyatrosunun sahnesinde yaratılan kara ve İstanbul subeleri tarafınnizaltı filosuna Türk Deniz iyinıserliğe ceknıektcdir. Kısacası çosuııluk. keııdilerini «mesut •v'apma gecekonduyu seyre kosmuşdan yapılmakta olan bu i.şlemin, Kuv\etlerinin sahip bulunduneticc»ye gütürccek tnhmini sehepleri yiııe keııdilcri yaıatnıakardı. İçlerinde hiç tiyatro görmeşimdi Genel Müdürlüğün aidığı ğunu kaydettikten sonra Oratadırlar. II iiıiş olanları vardı. Hepsi de bayson bir karaıia jurttaki bütün miral Uran. tarihî gemilerin ramlık elbiseleıini gi\nnişlerdi: Ankara 15, ıa.a.) CumhurbaşHalk Partisi bittabii halcıı iktidüida. ya da yarı iklidarda olduğu Kurum subeleri tarafından vapılmuhafazasının büyük miktarlenk renk güzellikler. özentiler ikanı Cemal Gürsel, bugün mutad için. diğer parhinıanter rejimlcrdeki grilıi Anayasaya ve başka ıııevması sağlanmış buiunmaktadır. da malî külfete yo' açtığını çindeydiler. gezisine çıkarken, Çankayada gazezuata uygun nlnıak şartiyle. secimleri kendisine cıı elverişli geleıı bildirmiştir. tecilerle yaptığı sohbette. «İstikbaPasaportlarına, İş ve tşçi Bulma Grevcilerin morallerini düzeltşartlarda yapmak Meyebilir. CHP niıı bugün ekim kouusundaki limiz gençlerimizdir. Gençlikten Kurumu subeleri tarafınri;ıtı «Ha(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) hukııki dayaııaiı. Anavasaıım «9 uııcu maddesinin birinci fıkrasımemııun olmamak, istikbalden emin dır. Bu fıkraya süıe scıimlcr dört yılda bir yapılacaktır. 1961 se riçte geçimini temiıı etmiştir» damolmamak mâııâsuıa gelir» demiştir. gasının vurulabilmesı için. iziıı cinılcrinin tarihi i<c l.iIinriiRİ üii>i ekim ayıdır. Bu bakımdan CHP belgelerinin konsolosluklarca o «Gençlik» konusunda sorulan bir iddia cder ki. dort yıl. 19G in ekimiııde dolacak. dolayısiyle «eçiııaylanmış olması. iziıı süreleriııi soruyu cevaplandıran Gürsel şunmiıı o ay içiiide yapılıııası gerekecektir. aeçirmis bulunmaları ve ayrıca vinin «Zilha» lan seyretmeye gelmişlerdi. İçlerinde ilk defa bir oyun göları söylemiştir: \uayasa hükmü biiyle olmakla beral.er. se^im kanununuo getirdiği her ne olursa olsuıı. iziıı sürcsiııin renler pek çoktu. Fakat hepsi eserin havasına giriverdiler; çünkü as•iyi yol gösterilen geucler asla kö madde. setim tarihini lıazirnıı ayınııı ük pazar gıuiu olarak tesbıt 4 ayı aşmanıası şarttır. İzin belge lında oyun, onlarm gerçek yaşantılannın oyunu, akşam onlarm akşamıydı! tü yola gidemez. Bence, gençlerde ctmiştir ve bürüıı çapraş.klık da bu maddeden çıkmaktadır. Gerlerini konsolosluklara onaylattna Bu değişik gece, topluluğun hemen bütün üyelerini heyecanlandırmıştı. Hiç bir kusur varsa, bu kusur tamamiyçckten î inci ıııaddoe nöre: lleı secinı döneminin son toplaııtı le bize, bizlere aittir. Gençler, temış olanlaı, bu i.şlemi Ankaıa ve biri daha önce bu kadar içten, bu kadar candan temsil verdiklerini hayılınııı 30 mart ttünii ^eıiınleriıı başlangu; tarihidir ve haziran ayı22 kişilik Türk ticaret fıeyetı, mesi hakkında temaslarda bulun tniz. asil, lıislerle doludur. Onları tstanbuldaki yabancı ülkeleıin ir tırlamıyordu. Salondan gelen su katılmamış, riyasız alkışlar karşısmda ııın ilk pazar günü oy verilir.» tibat bürolarında vaptırabileeek 05unculann zaman zaman göz pınarlarında biriken damlalannı saklıya Sovyet Rusya ile Türkiye arasında mak üzere, dün saat 13.15 te uçak i en iyi şekilde techiz etmek ve onlara en temiz yönler vermek, hocala ki ticari münasebetlerin geliştiril !a hareket etmiştir. lerdir. Simdi işte tartışma bu iki nıaddenin yorumundaıı dofuyor ve galiba madıkları göze çarpıyordu. nnın ve cemiyetin elindedir. hu yoruıtıda secinı kanunu hiikünılerine dayananlar daha haklı Heyette Karayollan Genel Müibi'göriinüyorlar. Zira «dört yılda bir» terimi içinde muhakkak dürii Tahsin Önelp, Devlet Su İşledört yılın dolması «nlamı nulundu S u gibi. sadece dördüncü yıl anri Genel Müdürü Neşet Akmandor, liunııîın buluııduğu da ilcri sihülebilir. Kaldı ki seçiro kanuau, Petrol Ofisi Genel Müdürü Kenan Anayasa tenıeline oturtulmus. ve hükümlcr onuıı geııe) anlayışıOnat, Türkiye Petrollan Anonim iıa uygun olarak sctirilmiştir. Nitekim. hükümet sadece bir yoOrtaklığı Gene' Müdür Yardımcısı runıla secinı kanununu çiğııememiş olmak için 5 inci maddeyı Kâzım Akyel. Maden Tetkik Arama değiştirip seçinılerin ekimde yapılmasuıa da imkân verecek yenı Genel Müdürü Sadrettin Alpan ile bir tasarıyı Meclisten geçirmeye hazırlanmaktadır. Sayın Başbaİstanbul, Ankara ve tzmir Sanayı Oiyarbakır 15, Musikan olaykaıı, bu tasarı reddcdiliıse seçiınlere gidileceğini söylüyor. Heve Ticaret Odalanndan yedi kişilik men soyliyelim ki seçimlerin ekimde yapılmasını istemiyecek oıilbir temsilciler heyeti, ayrıca genel ları ile ilgili olarak hakkında adlctvekili. Mecliste azdır. Belki AP Parti ve Grup karan olduğu müdürlerin eksperleri bulunmakta lî ve idarî kovuşturma açılarak için haziran üzerinde israr edecektir. Ama verilecek oylar doğ; Diyarbakır Jandarma Komutanhdır. rusu isteıımeye istenmeye \ erilecektir. Kiiçük partilere gelince; Heyet başkanı Kenan Onat: «He ğı görevinden alınan Yarbay Kadoıılar mevdanı tamamen Adalet Partisme bırakmamak ve 4 aylık vetimiz, Rusyaya gidince, kendi ! ri Ergünhan, bir süre şehrimizdemüddettcıı favdalaunıak için bu tasarıyı desteklerler ve seçımsahalarında gözlernde bulunmak ü ki Jandarma 3. Bölge Komutanlıler cğer başka sebepler aıaya girmezse ekime kalabilir. Kalabızere, en az iki grupa aynlacaktır. ğı emrinde Şube Müdürü olarak lir ama ııc olur? Aslına bakılırsa dört ay Meclis meşrudur. gayn Almanya'ya 400,000,000 metre kuy Malatya'da Çalışnıalarımızı 15 giin içinde ta çalıştırıldıktan sonra nğaç ihraç edilecek Gaeeteler mcşrudur gürültüsü dcvam ed?r, lıepsi o kadar mamhrarağımızı ummaktayız. Bu bulunan Jandarma 5. Bölge KoY AZISI Z Ecvet GÜRESİN siirenin daha da uzaması miimkün mutanlığı 1. Şube Müdürlüğüne ak dür.» demiştir. tanmıştır. I Devlet Istatistik Enstitüsu Teknik İşler Dairesi Başkanı Necdet Krtan, nüfusumuzun 32 milyon 50 bine yükselmiş bulunduğunun talımin edildiğini dün açıklamıştır. Ertan, 24 Ekim 1964 tarihinde yapılacak 8. nüfus sayımında 320 bin sayım memurunun çalıştırılacağını. ciddi neticeler almak için gerekli çalışmaların devanı ettiğini belirtmiş ve «Bu sayımın en önemli tarafı, sayımla birlikte mesken envanterinin de yapılmış olmasıdır» demiştir. Sayımla ilgili olarak dün Vilâyette dört gün devam edecek bir İSTATİSTİK ENSTİTCSC seminer açılmıştır. o t r ı ı m n b t r ı ı ı ı ı ı e r a y ı ı n ı ı > LII . Seminerde, cadde ve «okaklara isim verilmesi ile TEKNtK DAİRE BASKAM Numaralama Yönetmeliği üzerinde durulacaktır. • • N'umaralama Yönetmeliği Millet Mecîisinde kira Jtasarısırtm ilk maddeleti teddedildi Fotoğrafstz diptoma Bütçe Komisyonunda Millî Emniyet dOn itham edildi Suphi Karaman, 21 Mayıs olaylarını önceden bilen Teşkilât Başkanının tedbir almadığını ifade etti M önü ınonu: Seçimler haziranda yapılmalıdır,, KEŞANLI ALİ OESTAN!,, GREVCllER İÇİN OYNANDI unun Seçim lioıııısıı İzinlî dönen işçiler her ilde çıkış için vize alabilecekler «Vurucu gemiler kendi üslerimizde yapılacak» Gürsel, "istikbalimiz gençlerimizdir AKŞAM ONLARlN AKŞAMIYD. ^ TICARET HEYETİMİZ DÜN RUSYAYA HAREKET ETTİ Çermik jandarma komutanı hakkında kovuştnrma açıldı VA^J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog