Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

REŞAD EKREM KOÇU'nun En son eseri çıktı OSM ANLITARİHİNİN PANORAMASI Lüks ciltli orjinal gömldî içinde 125 Tl. AK KİTABEVİ Ankara Cad. No. 78 İstanbul İlâncıhk 4006 15293 41. yıl sayı 14503 umhuriyel KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusv.: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 NİL YAYINEVİ 14 dlle çevrüip 760 bln nüsha satan kitap cÇÖPLÜK» ten sonra dâbl heykeltraş MICHELAKGELO'nun hayatım sunar. MICHELANGELOnun HAYATI Saıı'at tariMnin ünlü kişüerinden Michelangelo'nun hayatını anlatan bu eser, kudretli heykeltraşın doğumundan başlayıp omrünun son devrine kadar aniatmaktadır. Lüks Ciltli Fiatı: 12.5 Ura Kitapçılarda arayuuz. NİL YAYINEVİ Nuruosmaniye Cad. 38 İSTANBUL ŞAHANE AZAP MARCEL YAZAN: BRİON Salı 15 Aralık 1964 YILMflZ ÇETÎNER KONGODflN Kongo olayları başlar başlamaz Cumhuriyet bu savaşları yerinde takip etmek için harekete geçti. Ancak arkadaşımız Yılmaz Çetiner Romada, Lizbonda on gün bekledikten sonra nihayet vize aldı ve Kongoya girebildi. Bugün Çetiner'in Leopoldvilleden gönderdiği ilk haberi veriyoruz. «LEOPOLDVİLLE'DE DURÜM TEHLİKELİ... MISIRIN KORUDUĞU ÂSİLER HÜCUMA HAZIRLANIYOR... BİRLİK BAKANININ ÂŞİLERLE İRTİBATI BİLDİRİLİYOR...» ANKARALI DOKTOR NİYAZ; TUNGA, BEŞ GÜNLÜK YOLDA ORMANLARDA ÜÇ YÜZ SÂDIF KONGOLU ETRAFINI SARMI!ASİLERE KARŞI KAHRAMAN CA KORUYOR» STOP.. Londra, 14 (a.a.) Dışişlrriyle görevli Devlet Bakanı George Thomson bugün Avam Kamarasında verdiği demeçte. 5.000 i Stanleyville'de olmak iizere 30.000 Afrikalı ııın Kongo âsileri tarafından öldürüldüğünü bildirmiştir. Kongo'da oturan ve akibetleri bi linmeyen İngilizler hakkında sorulan suallere cevaben yaptığı bu konuşmada Thomson, İngiltere Hükümetinin, Leopoldville Hükumetiyle t sıkı ve devamlı temas halinde bu f l ^ D E T I i » c ı ^ C D I C D Stanlevvilledeki çarP,şmalarda. Belçikah parasütçülerin lunduğunu ve Leopoldville'de üs UCRETLI A S K E R L E R ~ a r d l n d a n şe hre giren ücretli askerlerin büyük rolü ollenmiş bir İngiliz uçağmın, tehlike muştur. Resimde etrafa dehşet saçarak şehre giren askerler görülüyor. de bulunan sivil İngiliz'leri tahliye edebileceği bölgelere her an havalanmaya hazır bulunduğunu söylemiştir. Kongolu âsilerin giriştikleri en korkunç işkencelerin Avrupalılara değil, fakat Afrikalı sivil ahaliye karşı yapıldığını belirten Bakan, Çombe ordusunda yapılan mezalim hakkında sorulan bir suale «her iki tarafta da feci şeyler yapılmaktadır» demiştir. Kongo'da 20.000 Afrikalı öldürüldü ASİLER TEKRflR HÜCUMA GEÇİYOR Leopoldville (telststo* lümün k*l gezdiği Konçonun başkenti Leopoldville'dc. 150 Türkten biri olan Ankaralı Dr. Niyazi Tunganın, âsilerlr yaptığı kahramanca savaş, hcrkrsin agzındadır. Leopoldı/ille'de dutunt yeniden karıştı Doktor Niyazi Tunga iki yıl önce Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından Kongo'ya gönderilmişti. Evli ve iki çocnk sahibi olan Dr. Tunga 40 yaşındadır. TIJTTTIfl TI Yabancılara ait maden şirketlerinin menfaatleri yuzun d e ı ( , . a r a t l l a n K o n g o T a h 5 e t i > S İ T İ I h a ı k ı n s ü r ülmesine, aç kalroasına ve öldurülmesine sebep olınaktadır. Resimde Çombenin askerlerinin elinde tutukln bulunan bir kadın ve çocukları görulü >or. Âsilerin çevirdiği Türk doktorun u 3OO Kongo'lu himaye ediyor O Gençlere göre Inönü tesir altında kalıyor Ankaradan dönen gençler 18 aralıkta toplantı yapacaklarını söylediler A çen hafta başında Çombe hükümeti j ne karşı ayaklanan ma>Tnun derili | serpuşlu âsiler tarafından sarılmıştır. 40 yaşlarında bulunan^ Dr. Tunga. kendisine sâdık 300 Kongolu ile j birlikte âsilere karşı savaşmaktadır. Ancak savaş yeri ile Leopoldville ı arasında irtibat kurulamamaktadır. ı Dünya Sağlık Teşkilâtına bağlı pavyonun etrafındaki çemberi yara bilmek için. o bölgeye ücretli asker , lerin kumandasında Hükümet Kuv ] vetîeri sevkedilmiştir. Leopoldville ; den verilen bilgiye göre Dr. Niyazi ! Tunga'ya sâdık Kongolular diin âsileri püskürtmeğe muvaffak olmuşlardır. Ancak henüz o bölgeden ta mamlayıcı malumat gelmemiştir. Dr. Niyazi Tunga'yla irtibat kurma ya çahşıyorum. Bulunduğu yerde Radyo telefon tesisatı olmakla bera ; nkaradan dönen Üniversiteler Komitesi mensup ber .şimdilik irtibat kurulamadı. İl ' ları dün bir basm toplanusı düzenllyerek «Bizi gililer tesisatm âsilerin hücumu sı ] ihtimali • üzen İnönü'nün mücadele ettiğimiz zihniyetin tesi rasında bozulmuş olacağı rinde kalmasıdır» demişlerdir. İnönü'nün gençlerin üzerinde de durmaktadırlar. harekeü ile ilgili olara ksöylediği sözlere üzüldükle • Dr. Niyazi Tunga, Birleşmiş Milrini Uade eden yöneticiler özetle şunları söylemişler i letler Dünya Sağlık Teşkilâtiyle 2 dir: : yıl önce mukavele imzalıyarak bu. . . raya gelmistir. Ocak aymda mukave Ba s lal V e b l r S r e u y e l n m n .. . . ! benımsed.g. " ulkumuzu T ° bümemesı veya" S ' l e s i bitecek, Ankaraya dönecektır. Paşamn ' T bümez gözükmesı hadısenın gerçek yuzu ile ılgılenmi J a n A n k a r a d a oturmaktadırlar. yor intibaını uyandırmış ve bizlerı uzuntuye garket ı miş ve kafamızda haksız şüphelere vol açmıştır. Biz j Leopoldville de dunım esasen çalışmadan yükselmek gibi Türkiyemizi bu1 Leopoldville'de durum tehlikeli oOsmanl1 miti Xe Hlllllll D rT e v H d i r v e ; ü e k >' Leopoldville'in 500 Knı. doğusunda vahşi ormanlar içinde ve Kongo nehrinin kıyınnda bulunan Dr. Niazl Tunga nın çahştıgı pavyon. ge K GELEN GlDEM ARAT1R Istanbullular çok iyi hatırlıyacaklardır.. Tramvayları kaldınp yerine troleybüslerin getirilmesi bir tek sebebe dayanıyordu: Trafik sıkıntısını ünlemek.. Oysa yukarıdaki resim, durumu bütün açıklığiyle ortaya koyuyor. Elektrikler sık sık kesildiği için bu durum hemen her gün tekerrür etmekte ve yolu tıkayan troleybüsler yüzünden trafik saatlerce aksamaktadır. A. P. Meclise erken seçimle ilgili bir tasarı getiriyor IIIIII1IIIIIIIOII ongo olaylarından bu yana Dr. Niyazi Tunga'dan hiç bir haber alamıyan ailesi, Ankarada Tu' na caddesinde Kimyager Apartımanınuı 11 numaralı dairesinde endişe içinde yaşamaktadır. Atatürk Lisesinde okuyan oğlu ve küçük kızı ile birlikte bu mütevazi dairede oturmakta olan Bayan Tunga, eşinin Ocak ayının ilk günlerinde Türkiyeye dönmesi ümidinde olduğunu bildirmiştir. Kendisi ile yaptığırmz görüşme sırasında Bn. Tunga, eşinin olayların başlamasından önce bir mektup göndererek çok müşkül şartlar altında yaşadığını ve daima silâhla dolaştığını yazdığını söylemiştir. Geçen yıl Ocak aymda iki ay izinli olarak yurda dönen Dr. Tunga, a» ilesinin ısrarı üzerine B. M. Sağlık Teşkilâtı ile yaptığı mukavelenin uzatılması teklifini reddetmiştir. TUNGA AILESI END1ŞEDE T.M.T.F. Başkanı Ahmet Ketenci, gençliğin «tarihi ve meşru görevini» yapmak üzere 18 Aralıkta Üniversite bahçesinde toplanacağmı açıkladıktan sonra sözlerini şöyle tamamlamıştır: « Ülkümüzü küçük hesaplarla. ilkel metodlarla yıpratmaya çalışan lara önderimizin Bursa nutkunu verine getireceğimizi hatırlatınz. Türk gençliği dün olduğu gibi bugün de savaşını şuurlu yapıyor ve ne istediğini çok iyi biliyor.» " CHP Meclisi ise seçim tarihini tesbit konusunda küçük Komisyonda partilerin de eğilimlerini dikkate almak kararında anlasmaya varıldı Ankara, 14 (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Paıtisi Merkez Yönetim Ankara 14, (Cumhuriyet Bürosu) Kurulu bugün yaptığı sekiz saatlik iki oturumda Başbakan İsmet İnönüSiyasî Partiler Kanun tasarısının nün basın toplantısında söylediği sözleri incelemiş ve seçimlerin 1965 ha pürüzlerini gidermek için parti ziranuıda yapılması için TBMM ye bir kanun teklifi götürülmesine grup temsilcileri arasmda devam karar verilmiştir. etmekte olan görüşmelerde, partilerin karar organlarım nasıl teşkil Parti içi bazı meselelerin de göedecekleri hakkmdaki maddeler ürüşüldüğü bugünkü toplantıdan zerinde tartışmalar olmuş ve bu sonra kendisiyle konuşan bir mukonuda anlasmaya varılmıştır. habirimize AP Genel Başkanı SuVarüan anlasmaya göre partiler, leyman Demirel şunları söylemişkendi karar organlarını, genel kutir: rullannda kabul edilen tüzüklerine « Bugünkü toplantıda seçim göre düzenUyebileceklerdir. meseleler üzerinde görüştük. Bu ko Tartışmaya sebep olan tâdüden nuda Yüksek Seçim Kurulunun bir önceki şekile göre, partilerin kakararı vardır. Bu karar geçen rar organlarının düzenlenmesi kaseçimlerden önce alınmıştır. Bizim, nunda belirtilmiş olacaktır. Türkiyede kanunlardan anladığımı(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ııııııllllinilillllllllllllllHIIIIIIIIIMMKII IANLIŞLIK VÜZÜNDEN Yüksek Okullann 13 Büyuk Kongresi dün sabah Marmara Öğrenci Lokalinde yapılacaktı. Kongre saatinin yanlış ilân edilmesi dolayısiyle delegeler sabah toplantıya gelememişler ve kongve ancak öğleden sonra ekseriyetin temin edilmesinden sonAnkara, 14 (Cumhuriyet Bürosu) ra başlıyabilmiştir. Yukarıdaki resimde. sabah boş salonu ve kongreye ba T.B.M.M. Karma ve Bütçe Ko şarı dileği getiren telgrafçıyı boş sandalyeler önünde görmektesiniz. misyonunda Cumhurbaşkanlığı büt çesinin müzakeresi sırasında C.H P. li Kemal Okyay ile A.P. li Hüsnü Dikeçligil: «Devlet Başkanmın Türkiyede demokrasinin yerleşmesi ve siyasî hnzurun tesisi için sarfct tiği gayretleri ve gösterdiği Ugiyi» övmüşlerdir. ANKARA, a. a. D i k e ç U g i l > b ua r a d a C u m h u r b a ş . Bakanlar Kurulu. fındık konusunda da önemli bir karara varmışi s î af konusundaki ka s ya tır 1964 yılı fındık mahsulünün ortaklardan ve ortak ounıyanlardan ye m e m mübayaa edilmesi maksadiyle Fisko Birliğe 450 milyon liralık rehinli, ' belirtmiştir 100 milyon liralık da işletme kredisi olmak üzere 550 milyon liralık kredi açıidığı malümdur. Bakanlar Kurulu, mahsul teslimatımn devam etmekte olduğunu y°n 191 bin lira ile bağlandıktan •nzönünde tutarak, müstahsilin vereceği fmdığın tamamını alması için sonra müzakeresine geçilen SayışÎAZISIZ lisko Birliğe lüzumlu ek finansmaıun Ziraat Bankasınca sağlanmasına tay bütçesi de 11 milyon 443 bin 'liMiıılılılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllıılı iarar vermiştir. ^ a üzerinden kabul edilmiŞtir. Gürsel'in huzur için sarfettiği güç Başbakanlığın açıklaması Ankara, A.A. Başbakanlıktan şu tebliğ yayımlanmıştır: Bazı gazetelerde. Başbakan İsmet İnönü'nün CHP Parti Meclisinde yaptığı konuşma ile ilgili bazı yan lış yayınlar yer almaktadır. Bu konudaki açıklama aşağıdadır: CHP Parti Meclisindeki konuşıııalar, genellikle, gazetelere çok yanlış aksetmiştir, co arada 15 darbe teşebbüsü oldu» sözü söylenme / mistir. Genel Kurmay Başkanı Sa | jin Orgeneral Cevdet Sunay*m bir / demeci ile ilgili olarak Başbakanın, I «sonradan bir dergiye verdiği demeç ' te beni büe sstı. dediği de tamamiy j Ie asılsız ve uydurmadır. * • Doğunun kalkınması Hükümetlerin bir numaralı probiemidir Fisko Birliğe 550 milyon liralık kredi açılıyor Ankara 14, (Cumhuriyet Bürosn) Sekizinci iskân ve şehircilik seminerinde Atatürk Üniversitesi ye FIKRET OTÎAMIN ni Rektörü Prof. Osman Okyar; «Doğnnnn kalkınmasının bugünün HARABA1' ve MUSİKAN iktidarlan kadar yarının iktidarKÖYLERtNDE larının da bir numaralı problemi» İŞLE.VEN TÜYLER olduğunu söylemiştir. Bugüne kaÜRPERTİCİ dar hükümetlerin Doğu konusunCİNAYETLERLE İLGİLİ daki çalışmalarının yetersiz kal YILIN RÖPORTAJI dığını ve girilen plânlı kalkınma devresinde memleket yüzeyinin üçte birine yakın kısmını kaphyan doğu ve güney doğu bölgelerinin tümünü içine alan bir bölg° kallcmma plânı yapılması gereğini açıkhyan profesör Okyar, bu amaçf ^ ^ | la özel bir teşkilâtlanmaya gidil. . . »•» mesini istemiştir. BUGUN 4. sayfada i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog