Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI kadın ruhunu en ı>ı tahııl eden kadın >azar olarak tanınmiş TAYLOR CALDWELL1n bu romanı binde bır rabianorak guzeihkte J>,> \ ŞAHESER şaheserdir! ?«"»•" VAHDET GÜLTEKIN | ROMANLAR »••nmınıı umhunyet 41. yıl sayı 14502 KURUCUSU: HJNUS NAD1 Telgraf ve mektup ddre&ı: Cumhurıvet İstanbul Posta Kutus;: Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 BATTANİYE'nin HER ÇEŞIDIKİ EN UCUZ FİATLA IÇILLCn Mağazası satar Sultanhamam İş Bankası janı No. 53 Tel: 27 28 26 22 55 43 Ilâncıhk: 3723/15229 Pazartesi 14 Aralık 1964 Bir rohip Kongo vahşetini açıkladı CHP de yeni Kabineyi beğenmedi on kabıne degı^ıkıığı CHP çevıeieıını tatmın etmemıs «Koklu ve esaslı değişiklik beklenirken >erine icapsız ta>inler vapıldığı» ıleu suıulmustuı CHP ıçınde genış bıı çogunluk oldugu ıfade edılen «Hoşnutsuzlar» geıekçe olarak şunîarı sııalamaktadır laı • geı ı İHukumetin kuvvetlenduilmesine ihtivac \,ııdır Yukaıdaıı \e a^tğıdan kok Iu. esaslı değişıklik ıstenmisti. icapsız ta>inlerle kabine, tcrsiııe. daha da zax ıfladı. ^yBuyuk \e çok kuvveth bıı seçım kabınesı ongoıulmustu Saıt olan. lefoım!arı uygulavacak \e CHP ne jaıasır ıcraata gnısılecek. basaulı ıcraata yenı ornekleı \erıleeektı 0 Başbakaıı ile, «goz dovuracak <andal\e>ı dolduracak kimselcrin kabine\e alınması icin» pazarhk cdilmişti. Bu olmadı. ÇJ CHP nı kurtaıacak kabıne asla bu «Takım» değıidıı CHP Gıup yonetıcıleıınden bır u.\e. «Yanlışlar, istekier Ocııel Ba^kaııa. alışılmamış bir şekilde apacık anlatıldı. Her şey, en ince noktasma kadar kendisinc arzedildi» demıstır. teyzioğlu «Çok konuşmuyor» " Insanları koyun gibi kestiler,, İddiava göre, Yamyamlar Beyazların bir kısmını yedi, yiyemediklerini de * pazarda sattılar Leopoldville, fAP) o.ândalı bır rahıp, Kongodakı son kanh olaylar sııasında. âsıleun 6 Belçıkalı>ı koyun keser "gıbi buğazlayıp etlerının bır kısmını yedıklerını ve kurbanlanmn cesetleıını daha sonra isangı de pazaıda Srtttıklaımı sojlemıstır Stanleyvılle'm taknben 150 kra kuzeybatısında, Kongo nehrının Gu ney yakasında kurulu İsangı, dehşet vencı başka olaylara da sahne olmuştur. Kendılerıne «Sımba» Aslan adını veren âsıler, 19 Kasımda o şehırde 52 yaşındakı bır Amerıkalı rahıbeje tecavuz etmış \e kadını doverek oldurmuşlerdır. Bu olayları gorenler bır Belçıkalı rahıbenın de aynı akıbete uğradığını, ıkı kadının, Kongo'nun ılk basbakanı Patııce Lumumba'nın Isangı'deki hevkelının önunde dıpçık ve sopa darbelerı ıle oldurulduklerını anlat mıslardır s Meclı» Grupu 3 guııdenberı onenılı mılaııtılar yapmaktadır. Son kabıne olaylarıudaıı soora Genel Merkeze hakım olan elektrıklı hava gıderileroeınıştır. Resım, Parti Meclısi uvelerınden bır kısmını dıkkat \e ılgıjle ctrafı dınlerken gostermekledır Gürset seçimter için konuştu H ACELEYE LUIUM YOK ÂP lideri Demirel ise haziranda seçiıtı istiyor Ankara, Cumhuriyet Burosu umhurbaşkanı Giirsel, genel seçimlerin 1965 tarihinde yapılması hakkındaki hükümet görüsünü benimsediğini açıklamıştır. Demirel «Erken seçım ıstıyor» Ankara. (Cumhuıivet Burosu) eklıf yapıldığı halde kabinede gö ıev almıvan Turhan Feyzioglu, bu konuda bır muhabirimiz» • Politikada fikirler, sandalyeden öu ce gclir» demiştir. Basbakan Ismet Inonü'nun dun yaptığı basın toplantısında kendısının kabinede gorev almayışı hakkında soyledıgı sozlerle ilgılı olarak Prof. Dr. Tuıhan Feyzioglu şoyla konusmustur. «Bu pek tabıî bir \azıfc aıılayışıdır. Politikada fikirler, sandalyeden oııcc selir. Sayııı Basbakan bu medeni anlayışı paylaştığını çok guzel sozlerle dun ifade etnıiştir.» Feyzioglu, bugun ıçın daha fazla konuşmanın «gajrinâzik olabilecegini» belırtmıs \e «tcferruatı açıkldmanın gıınu değildir» demiştir. Feyzioglu "fikirler koltuktan daha önce gelir „ dedi î Rahıp Haane, Kongo nehrının ıkı va^ası aıaMnda ısleyen moioılu salı ısletmesım bılen yegane sahıs oldugu ıçın âiiler taralından sağ bırakılmıstır Stanleyvılle'den donen para ıle tutulmus bır bevaz asker, şehrın ele geçırılmesınden sonra âsılerın kalıntılarını toplamaja gınşen Kon go hukumetı ordusu mufrezelerının. kuçuk birlıkler halınde hâlâ mukavemet gosteren çetelere kuınanda eden bır âsı «albavı» yakaladıklarını soylemıştır. Bu şahsın sırtında sun'î pars derısınden bır ceket bulunmaktaydı. Beyaz a<kerın anlattığına gore. •albayı» yakaFethıjeli dorduzler ancak 36 saat >aşayabılnıışlıvan Kongolu askerler evvelâ karolumuUe ilgılı olarak Sağlık nına ıkı kurşun sıkmış, sonradan leıdır. Yavıulaıın bejnım dağıtarak. ellerını ayakla Yuıdunun Nısaıve Mutehassısı sunlaıı soylemıştir. rını kesmış ve govdesını bır cıpın « Arkadaşlarımızın butun ıhtımamlarına rağon tamponuna yerleştirip Stanley men dordüzleri yaşatamadık. Doğum iki ay once vılle sokaklarında dolaştınnışlardır. ve bu donern içınde yavruların yaşamalaıını FETHİYELİ DORDUZLER Başbakanın Demeci Uzerine Basbakan Inönu'nun baMiı toplantısındaki konuşmasında bir karamsarlıgın ve istenilenin \apılamamıs olmasından gelen bır ümitsizliğin, havasını bulanlar kadar, bekleme devresine çirildifi intibaını alanlar da roktur. Dunkü konuşmasında Sayın înönü, kabıne değisikliği hikâvesini dıs çorünüsüyle anlattıktan sonra, çesitli konulara dokunmus. bu arada özellikle Çankava toplantısının sebepleri üzerinde durmustur. Ayrıca seçimlerin 1965 ekiminde yapılması, plân çalısmalan, dıs politika \t loprak refornıu Başbakanın temas ettiçi konnlar arasındadır. Uemeç ilk bakısta gerçekten bir karanısarlığın, daha doğrusu bir bıkkınlığın havasını tası\or. Sayın Basbakan, C.H.P. içindeki sıkâ>etler \e müzakereler üzerine kabinede değisikliğe gidildiçmi, lider me\kiinde bulunan politıkacılara gorev teklif edildieıııi, ancak kendilerinın bu göre\leri kabul etmediklerini anlatı\or. \ e vapılacak bır sev olmadığına göre, de|işikliğin de tamamlandığını söylüyor. Sa\ın tnönii'niyı seçim konusundaki ifadeleri\le. Çanka\a toplaııtısı, dıs politika, kalkınma, reform konularındaki sdzleri dr asagı yukarı, a\nı ha\a içindedir. Ancak ılk ıntiba bd\le olmakla beraber. • dikkatle incelendiği zaıtıan • demecin knrulusundan \e da|ınık gibi görünen sozlerden, bır bekleme devresine girildığini, önümüzdeki aylarda \eni olavlarııı beklenebileceğıtıi akla getırmemeçe de imkân voktur. Bu ola\larnı hem C.H.P. bakımındaıı, hem de ic politikadakı gelismeler bakımından uzerinde durabiliriz : 1 E\\rlâ. sunu kabul etmek lâzım : C.H.P.'nin gittıkçe basarıgızlığa süruklendığıni Turkivede herkes gordüğü balde. Sawıı Inonü'nun etrafıııın baskısına rağmen bu ^erçeğin farkına urmamasıııa ımkân \oktur. İnönü gerceğin sebeplerinı de bilivor \e değerlendirivor. Fakat bu değerlendirmede Başbakanın ölçuleri daha cok si\asidir \e tek \önlüdiir. Dolavısivle tedbirleri de si\a>i ola\ların değiskenliğıne u\«un biçimde mütalâa etmekte \e tedbırler, Savın İnönü icin. a\nı zamanda geleceğin savunma tatırınıları olnıakladır. 2 Kabinedeki değisiklik. desıl kamu o\unu, C.H.P. Grupunu da tatmin etmemistir. Kısa zamanda dısardan iceri doğru tazyikler artacak ve Grup sikâvetlerini devam ettirecektir. Sikâvetlerın siddetine gore C.H.P. kurmavının takip edebileceği yollar hemen hemen bilınmektedir. Bunların basında kendilerine görev verildiği halde kabul etmivenlerin suclandırılması gelir Nitekim daha sımdideıı bu suçlama baslamıstır. 3 Bir vandan C.H.P. Grupundakî sikâvetlerin artması. ote \andaıı karsı parlılerın gırisecekleri belli hale gelen hücumlar. bütçe mıizakereleri «ırasında hükümeti istifaya kadar sötürebılır. C.H.P. mıllî koalis^on. u da ikili ortakhğa girmezse. kabıne kurulamaz \e bir snası kriz devresi baslar. Savın Basbakan ıste bu ıhtımalin de cetabını vermekte ve o zaman kıs yaz demeden seeımlere gıdilebileceğini sövlemektedir. 4 Sa\ın Inonü'nun Cankava toplantılarının izabı sırasında. üzerinde durdusu nokta ılerdekı ıc politika selismelerinin alacağı sevir bakımından oııemlıdır. Basbakan. ordu\a ve millî tnıiessesclcre karsı girısiloıı sözlü saldırıların parti genel merkezlerince, sıvasi müradele taktı&i olarak. hazırlandığıııı sövlemis \e dokunulmazlıklar konusuna değinraıstir. Anlasılıvor ki. Sa\ııı İnönü bu koniMU ie politikada taze halde tutmak \e Sîyası Partiler Kaııun Ta«arısının Meclisten çıkmasını sağlanıak istemektedir. Ancak Si\asi Partiler Kanunu bugiınku seklivle çıkabilecek midir? Ve cıkmadığı takdirde hükümet çekilecek ve vine bir buhran baslıvacak mıdır? Sayın Başbakanın srizlerinde sorunun cevabını bulmak mümküıı değildir. Ancak ihtimalin varit olmadığı da iddia edilemez. Tahminlere göre, bu konuda iki vol ddsünülüvor: birincisi Sivasi Partiler Kanununun partileri disiplinli bir ortama sokacak sekilde cıkması ki bu halde istenileıı olacaktır. tkincisi ise. kanun geçmediği takdirde, hukümetin cekilip. ortalığı bos bırakmasıdır ki o zaman siyasi buhran tehlikeli bir ortam varatacaktır. lkinci hal. arzn edilir bir \ol olmamasına rağmen. son alternatir olarak elde tutuluvor. Hulâsa. Sayın Inonü'nun demecıvle değisiklik bıtnııstir belki ama. meseleler bitmis değildir ve secim sathı maili iç politika olavlannı daha sürprizli hale getirebilir. M Ecvet GÜRESİN A.P. Genel Başkanı Sülevman Demirel ise seçimlerin 1%5 Haziranında vapılmasının faydalı olacağını söylemiştir. Cumhurbaşkanı, mutad gezısınden donerken. gazetecılenn bu husustakı sorularına karşı Mıllet Meclısının de ekımde &eçımı uygun butemın amacı> ie belıı lı ı»ıyı temın eden <Ku\oz> ' lacağı umıdınde olduğunu, ancak, abbî cıhazının elımızde bulunmaması sebebıyle ı daha evvel yapılmasında bır fayda maalesef olduler. Doğum bu cıhazın bulunduğu Iz ! goruluyorsa, bu yoldakı kararın .lur, Istanbul veva Ankarada olsaydı, çocukların I <**, yıne Buyuk Mechse « t bulun. . . . „ ı . ı • ı ı duğunu belırtmıştır yaşaması muhakkaktı .. Bozkurt aılesının halen en | j 5 a a m a f l h Cumhurbaşkanı, erken buyüğu 12 yaşında 8 kız çocuğu vardır. ıcap ettıre{ b ı r s e ç ı m e gl dılmesım ı cek bır durum gormedığım soylemış» joırurluktekı seçım kanununa Jandarma geldiği gore de tek bır partmın seçımı ezıcı bır çogunlukla kazanabıleceğızaman sulh etmişne ıhtımal vermedığını sozlerme lerdi amma eklemıstır Demııel Başbakanın «Seçinı iein ağalar vardı en doğru >ol Ekiııı a>ıdır» bozune şu cevabı veıinıstıı Musikanda • Seciınler konuuııda konuşan Basbakan, Secim kanunuııu ıc Anavasa.M ııasıl anladığıııı so\lııjoı. Yuksek •Modan ;.aUabma eşkin alraadan Seçim Kurulu ise Senato seMattele uzerinde sagımı^ cimleri dola>ısi>le japtığı Karbeyaz Cermlt dağları aiiklamada bu koııu>u ııasıl Ve solumuz anladığıııı bildirdi. Yuksek Maliye Bakanı, iş Kan kırmızısındaı Fırat tır > Sccinı Kurulu Haziran 1%5 A. ARIF adamlarından kazan te genel secimlerüı yapılacağını kesin olarak acıklamışIYARBAKIR'dan çıkıp Decın yüzde 50 sinin tı. \e Geçitmi aştıktan sonıa Bizinı anlaM^ımız. Yuksek jalçın kaya dağlar ba§vergi olarak \erilSecim Kurulunun aıılayışı lar. Tâ, Ergam'ye kadar surex. ^eklindedir. mesini istedi. Eıganı'den guneye ınersımz, SaMiı Basbakan. bu nıeselenin dağlar devam eder ve bu kaAnkara 13, lCumhurivet Buıosu) Meclıste tmıtalâa edileceğini beyan ''.;• >a, bu belâlı gibi gorünen ( \rkaM Sa. 7. ^ü. 5 de) aliye Bakanı Ferit Melen, T B. dağlardan fışkıran şifâlı sulaM M. Kaıma Plân \e Butçe rın o berbat, o çüruk yumurKomısyonunda «Servet Duştayla kukürt yanığı arası komanlığı» konusunda oldukça ılgı kusu başlar ki Çermık'e gelçekıcı bır konusma japmıştn. mış sayıhrsınız. Butçenın tumu uzeımde lenkn.1 Musikan koyünün zavallı çocuklan (Ackası Sa. 7, Sü. t da) \e ioıular jonelten komısvon u\eleunden buı «Servet duşnıaulığınııı onlenmesi koııusunda hukunvetiıı ne duşunduğıınu» sjıunca Mahvt. Bakanı Feııt Melen çunlaıı sovlemıttıı Kemal AYDAR yazıyor Bu dıışmaııllgın kaldıı ılmasında serma>e sahıplerıne bımık Ankara, 13 Ba«bakanın kabıne gore\ duşmektedir. Onlar bu koıçın sojledığı «değisiklik bitti» sonuda ona\ak olmalıdırlar. Eğer zu aslında \em bır fırtınanın ba^onlar ser\etlerini mnhafaza etlangıcıdıı Her hareket, kulağa emek istiM>rlarsa. gelırlerının ğılınıp so\lenen her fısıltı, turlu yuzde 50 sıni \ergi olarak \ersekıllerdeki her ıma hattâ hıçbıı meli ve geri kalamnı da gozden cıkarmalıdır. Bununla ,>atırını se\ «o\ lemeden so% İe bır durus, bıı >apılarak ıstıhdam >aratılnıalıbakı^. her «e\ «gerek kabine» \e dır. Işçılerin ucretleri arttırıla«çerekse CHP» ıcı^de bır «evın bıt rak sos^al adalet sağlaıımalıdır medığını «son gibi sörünenlerin bır Ancak. bu takdırde servet dusbaşlangıç olduğunu» onaıa ko\ Bu konu ile ilgili ularak hazırlanan Kat Nizamı manlıgı ortadan kalkar. refalı maktadıı. umuma goturulmüş olıır.) Plâm Beledi\e Meclisinde veniden görüsülecek. Mücahit BEŞER Bır defa «u geıçeaı kım>e «aklamamaktadır: Kabıne ıçınde gıD.ploma dag^tım torenı ıçın Ihsaıı ONLR ıısılen revız\on oıtmemi'.tır. Asheı »ev hazırdı. Kursuve gelen <nı katldiının tam kata çe\ıılmeaı konusunda Beledı>e Meclısi tarafmlında revızvon bıı hedef ıdı, «u dan ahnan ve Imaı Ukân Bakanlığı tarafından onaylanarak yuuzun ko\ u pap\on kıravatlı anda varılan nokta ı'e re\ız\onun ıurluğe gııen Istanbul Kat Nizamı Plânı Yı'âvet Sıvıl Savunma Sek(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası .Na. 7. Sii. 3 de) reteılıgınce sakıncalı gorulmustuı. Sa\unma Sekıeteıhgınm bu konuda veıdığı rapoıda. ozetle şoyle deKırsehir, 13 MP lıdeıı Osman nılmektedn Bolukbası hukumettekı son değı"Beledi\e Meclisince tasdık edilen ^ıklıkler ıçın sunlaıı so>Iedi" plaııda. sehrimizin merkez bolgesi «Biz bunu ciddi bir hükümet deolan ve hali hazır durumu ile 11715 ğisikliği sa\mı\oru7. Hükumetin saMİı nizamnanıe>e uymayan yükba«ı değivirse hükümet de değİMr. «ekliğin aıtırılmasivle bilhassa BeyKim gelirse geKin basa uvacakoilu bolgesinde tahlivc ve kurtarnıa tır. Bir kac bakanın deeismesi hic işlerinin vapılması mümküıı olmıya bir mana ifade etmez Eski hamanı rağı gibi, bu bolgede artacak kesaesUı tas.» fetin birrok >oıılcrdon mahzurlar teviid edeceği kanaatine varılmaktadır.» Yıne raooıda belırtıldığıne gore, Sıvıl Savunma Yonetmelıkleri gere ğınce, bına yuksekliklerının, anayol larda yıkı'dıkları takdırde 6 metre lık, tâh yollarda da 3 metrelik boş Izmir Rus Vırtuozü Prof. İgor luk kalacak sekilde düzenlenmesi Bezrodny, onceki gece Devlet Konicap etmektedır. servatuarında verdıği konserden Rapor uzerine. Kat Nızamları Plâ sonra kuhste kalb krızı geçırmıştır LVIM1E1TE INTİHAR MUitar» nının Beledıve Meclisinde yeniden Kuçuk adında sabıkalı bır hırsız, dun Konservatuara acele çağrılan bir I 4 ILTICA DAHA Bır Bulgar turi&t katılcı 'k djıı sjbahd kaışı lımanımıza gelen Necebaı ısımlı gorusulmesı ve sakmcalı kısımlarm sabah Emniyet Mudurluğuude, ıkınci nıutehassıs hekım. ^4 yaşındaki' duzeltılmesı geıekmektedır. kattan kendisini asağı atarak intihar Profesore teskın edı°i ılarlar ver Bulgar gemısınden 4 kişı, denize atlıyarak h m m e t ı ,cçmıtıı Yolcularına İstanbulun ve Adalaun tabıî Durum. Beledıye Meclisi üyelerin dıkten sonıa unlu sanalçı hastaneje ^uzellığını gosteımek ıcın İımanımi7a gelen ve tekraı Varnav a donen gemıden atlıvan genclerden bırı den Tevfık Guıkdn tarafından Içis etmiştır. Beton zeminde be>ııi parraIanaraK olen sabıkalı tevkıf edılmekkaldırılmıştıı. ' muhendıs, ıkısı teknısjtıı, bııı dt ı5çıdır Resımcle huıııjttı seçen Bulgaı gençlerı gorulujor. lerı B?k nlığma da aksettınlmı^tır. ten korkmujtur. FİKRET OTYAMMN BÜYÜK RÖPORTAJI On altı hane yerle bir olmuştu!... MELEN: SERVET DÜŞMANLIĞINI İŞ ADAMLJLRIÖNLER D Başlangıç sayılan son '•« 50 Yl GECKIN j 30 İŞ ADAMI DİPLOMA ALDI Çatı katlarımn tam kata çevrilmesi sakmcalı görtildü Bölükbaşı «Basbakan değişmeli» dedi c İgor Bezrodny kalb krizi geçirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog