Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BAS1N A B L A K YASASIN A D TM A Y I T A A H H O T BDBR •* •* •* •* SablM: HAZİMB R*I>! * Oenrt T»ym IPMflr9t CCTET GÜRE3İN * Soramlu MOduı EROL D»1U • Bu&n T« T>T*n: CUMHUKİVP1 liatbaacüı* » • Oszeteeülk T.â.8 • CagslofthJ Hılksrl «nfcufc No S941 tLLEBt: Meydatu. Edlmt Hanı BÜROLAR Adana Telefon: 4550 • ANK&RA: AtstOrk Buıran Tenet Ap. lenlşemı Telefon: 13 09 20 . 13 09 88 • 12 S5 44 17 57 SS • İZMTR: Gazl Bulran No 18 Tel: S1230 ABONE Senellk 6 ayuk S aylılc ve TOrkly» 73 O L 40 00 İLÂN Hartcl 150.00 80 00 44 00 ssoo (itmKtb) 2 3 4 8 t n o •hıfeiet (mntuu< 8 1 n<a « b i t e i e r > Iflfta Ntk&a. Brlennıe Ougum ( U a r a ı ) Ö!um. Me»llt TeşefcküT n Kayıp t n m a Kayıp (Kellmesdl 13b 40 3S 75 »0 I SAYIS1 25 RURUS Şimşekteri uzaklaştırma İnönü değişiklik bitti (Baştarafı 1 inci sahifede) nın üzerinde hassasiyetle durulduğunu Başbakan bir kere daha beçok gazetecı, hıç şüphesız, bu âni basın toplantısının nedenlerini zi lirtmiş ve sözü «bu tarz hareketL.nlerınde araştırmakla meşguldü. lerin parti merkeıleri tarafından iHele, uzunca süren bir «özlem» dare edildiği» şeklindeki yaygın kaBaşbakan bu devresinden sonra Başbakanm «e naatlere getirmiştir. pey zamandır konuştnak için beni konuya özel bir önem vermiş ve dâvet etmediniz. Onun için ben siüzerinde durmuştur. Yarın, bu kozi aradım» diyerek söze başlaması nu etrafında partilerin neler konuve bunda saklı espri, bir çok neşacaklannı beklemek kalır geride. denler aramakta olan gazetecilere lşte «iç poliitkada» şimşekler yaışık tutmuş oldu. Doğrusu Başba ratabilecek yeni bir konu.. kanın bu esprili serzenişinin altınYa seçim? Gerçi Başbakan bu kodaki gerçek anlam «benim konu nudaki izahlarmı bir scrunun arşacaklarım olduğu zaman sizi ara kasından sıralamıştır. Ama ne de rım» dan ibaretti. olsa seçimin ekimde mi, yoksa haziranda mı yapılacağı konusu poHemen şunu belirtmek gerekmek litik çevrelerin ve kamu oyunun ıltedir ki Başbakan İnönü son güngi göstereceği bir meseledir. lerde haber, dedikodu, yayın olaVe umulmaktadır ki, bugünden rak CHP'nin ve onun hükümetinin AP Gınel Baskanı Süleyman De üzerinde kümelenmiş olan kara bu öteye vardık, CHP ve onun hükulutları dağıtmayı bu toplantı ıle meti, üzerinde durulan başlıca ko mirel, yanında AP. yöneticileri olbaşarmıştır. Gerçi İnönü'nün söz nu olmaktan çıkacak ve «bir ra duğu halde CHP. Genel merkezileri aydınlatıcı, birçok olayların ne hat nefes» alınacaktır. ni ziyaret etmiş ve Genel Sekreter denlerini açıklayıcı mahiyette idi ama CHP Genel Başkamnın, olaylaruı ve ilgilerin akımma «bir başka yön vermek» çabasmda olduğu da belli idi. Nitekim plân gibi, bugünkü hali ile Kıbrıs gibi «havadan sudan» sayılabilecek konuların yanısıra «bazı partilerin kongrelerde yaptıkları konuşmalar ve bunların sonuçlan» gibi ve daha başka, «seçim» gibi konuların üzerine basa basa konuşması, dikkatleri hükumet üzerinden ahp başka konulara aktarmak çabası idi, açıkça... Başbakan bunu yaparken, son günlerin en ilginç ve dolayısıyla meraklı konusu olan kabine değişikliği meselesinde de dikkatleri dağıtmayı ve o konuyu kapamayı başarmıştır. Başbakan «lider» dediği Feyzioğlu ve Aksal'a görev teklif etmiş fakat bu arkadaşları başka alanlarda çahşmayı uygun gördiiklerinden hükumet içinde beraber çalışma imkânı bulunamamıştı. Bu, patırdıya her zaman müsait bir zemin teşkıl eden «kabine meselesi» de böylece kapanmış bulunuyordu. Başbakanın ağzından.. aslmda kabine meselesinin devam edeceğini ise bilmeyen yoktu. Böliikbaşı Kayseride samimiyetsîzlikten şikâyel etti Kayseri, 12 (Güney Biirosu) Bugün Büyük Sinemada yapılan MP merkez ilçe kongresinde konuşan Osman Bölükbaşı, Hükümete, CHP ve A P ye şiddetle çatmış v e huzuru, huzursuzluktan şikâyetçi olanların yarattığını söylemiştir. OLUM Bayan «9 yaşında, kısa ve ağır bir haıtalıktan sonra ölmüstür. Cenaze töreni Pazartesi 14 Aralık 1964 saat 15 de Feriköy Protestan mezarlığında yapılacaktır. Çelenk getirilmemesi rica olunur. AİLESİ ELİSE KOCH Cumhuriyet 15217 Parti kongrelerinde yapılan koKAYIP Pasomtı kaybettim. HUnuşmaların, hükumeti hedef tutan kümsuzdur. lar bir yana, bilhassa ordu ve milS B F. Ruhl Özşeker li müesseseleri yaralamış olanlarıCumhuriyet 15212 Teklif İsteme İlânı Kimyevî Madde ve Mensucat Boyası Alınacaktır Antalya Pamuklu Dokuma ve Nazilli Basma Sanayii Müessesesi için Oksalik Asit ve 3 kalem boya kapalı teklif alma suretile satm alınacaktu, 1 Tekliflerin 24.12.1964 günü akşamına kadar Müessesemiz veya İstanbul Galata Şubemiz holündeki Alım teklif kutusuna atılmış olacaktır. 2 Cins, evsaf ve mütemmim malumat AL. IV servisinden öğrenilebilir. • •=•• 3 Teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza,. ejj. ı*ygua olanlar tercih edilecektir. 4 Hazır mal tercih sebebi olacaktır. Dos. No: 4552 64 4553/64 SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basın 23453/15216) istanbul Belediyesinden 9 12/1964 günlü onayla kabul edilen İşkembe çorbacılarına ait tarifeler, Belediye Sarayı 2. kat İktisat İşleri Müdürlıiğü koridorundaki ilân tahtasına asılmıstır Keyfiyet ilgililere ilân olunur. (Basın 23465/15215) lBaştarafı 1 inci sahifede) rak bu konuda herkes mutabık kaldığı şeklindeki bir soruya şu cemıştır. Meseleyi görmemezlikten çe ba.. Canım ağabeyim.. .NasılsınV iyi misin? tyi (Baştarafı 1 inci sahifede) vabı vermiştir: lemeyiz. PartUerde çalışmalar ve olmana l ' l u Tann'dan duacıvıra..» Savcı, otopsi yapan doktora : •Turan Feyzioğlu üçiincü kabi tecavüzler, bunların takibi kanun «Doktor» dedi, <gö|ü§teki kanı boşaltalım ilDoktor, «canım ağabey» ın sağ kolunria da I neniıı kuruluşunda da bir koalis içinde usullere tâbidir. Hükümet kin.» açılmış bir deliğın nedenını araştırıyordu. Ciğeryoıı şekliııi arzu ediyordu. Bu kabu kanun hükümlerini neticelendire lerse apaçık dnruvordu. mnr mor.. Kocaman pis bez parçaları erin arasına ııaati izhar etti. Doğrudur. Bunun nıediği için, kudretsiz olduğu için ; SGkuldu, beyazımsı bez, alkara > kandan b o ı için parti içinde serbest kalma>ı önlenemiyor deniyor. IMüeyyideler «Askerlik 30 av oldu divorsun. Çok üzüldük. istedi. Samimi olan kanaati şudur müstakil hâkimlerin kararına bağyandı. Kanlar çekildi, yerıne yenıleri aktı. Belki biraz sonra kaldırırlar. Ne yapalım, sajlık ki, Parti ve Meclis içinde serbest lanmıştır. Dokunulmazhklann kalSavcı ehne aldığı bastonumsu ınce demiri. sol olsun » çalışması daha yararlı olacaktır. dırılması gerekir. Bu da Mecliste böğürdekı kursun deliğıne soktu, demirin ucu adaSavcı ısrar ediyordu : iki samimi arkadaş olarak sadece Anayasa hükümlerine bağlıdır. Bu ı mın ötesınden çıklı Bu anda Savrı : «Kursun suradan su Ntikamette eirdiğine göhizmetin şekli üzerindeki ihtilâfı na karışmak ve konuşmak iste ı «Şimdi kalbi çıkarınız, kursun kalbtedir, isti". muhakkak kalbtedir. tekrar bakalım ..» mız budur.» uıera.» kamet öyle» dedı. Bacı devam edivordu kulaklarımda : inönü ayrıca bir soruya cevaben DIŞ POLİTİKA ' Doktor. yardım eden çocuga seslendi : «Senin rahatın ividir va? Bak. eideli 11 ay hükümette başka bir değişiklik olBaşbakan İnönü, toplantıda dış «Şu yüreçi çıkar bakalım!» oldu. Tukarıva rıkıvorsun. artık inmesi kolav. mıyacağını açıklamıştır. politikaya da temasla şunları söyleÇocuk. daha bir korkuyla doktorun yüzüne Bu ay bası 50 lira sönderpceğim. Şimdiden gülr •Seçimler Ekirade» miştir: baktı. Eli varmıyordu. güle ve satlıoakla harcan..» Başbakan îsmet İnönü, seçim ko «Kıbrıs nıeselesi Birleşmiş Millet Doktor : Ötelerde cift sesli ağıt : nusunda bir soruya cevaben seçim lerde görüşme alanına girmiştir. 8 . «Hiç ölü görmedin mi ollum» dedi. «Korkm», «Anasının. hubasının tek erkek evlâdı imis. lerin 1965 Ekim ayında yapılması M. e clâvamızı anlatmaya çalışıyoal şunu.. Haaa onu işte, ver bakalım...» Dün sabah iiziim vedi. Zalım kurşunu yemeden için hükümetin bir kanun tasarısı ruz. Miittefiklerimize bütün ihtiyaç nı Meclise sevkedeceçini. 1966 haDoktor eğildi, gencecik bir adamın yüreğı avuçyarım saat Snce..» riiyordu... larımızı ve haklı dâvamızı anlatmaziranında yapılma teklıfinin karşı ya çalısıyoruz ve Sovyetlere dâvamı lar içindeydi. Tık tık atmıvordu Durmuştu da. Mektuhu bir kız okuvordu : sında bulundusunu açıklayarak zı anlatmaya çalısıyoruz. Sovyetler«Aîabeyciğim, istemiverek satırlarıma son İR CİGARA YAKTIM Dr. Kemal Satırl» bir saat kadar şunları söylemiştir: verir, selâm eder. ivi «iinler çecirmeni temenni le yeni bir anlaşma havası içindegörüsmiistür.. Kokuyordu yürek, cığerler, kaburgalar.. Hep•Seçim nıeselesi Çankayu top yiz. Kıbrıs nıeselesi bizi tabiatiyle rderim. Allahaısmarladık. Muğla'dan çok selâmGörüsmeden sonra Satır junları söy lantısında da bir temel mesele ola acele olarak yakın temasa sevket ı si, her şey Bir cığara yaktım. Sonra susadım Su 1ar..» lemiştir: istedim. Bir kova suyla. bakır bir bakraç getirdirak değil. günlük konu olarak ele nıiştir. Bu hir vesile oldu. Hem ınüt Çermik Cumhuriyet Savcısı Doğan ö z , «KnrMemleketimizdeki demokratik nizaler. Suyu getiren çocuk, bakracı kovaya daldırdı, mın yerleşmesi, medeni münasebetlerin alındı. Anayasa, Milletvekilleri se tefiklerimizle bağlarımızı muhafaza sun kalbte» riedi uzattı Elleri, ta dirseklerine kadar yer ver kurueıken bir seçime ediyor hem de Sovyetlerle iyi kom«flismesi icin iki parti arasında göriıs çimi için daha Schit Onbasının arkadasi. silâhı omuzunda. mus. yer yer ıslak kan içindeydi Bu. otopçiye yargeliştirAıırak şuluk münasebetlerimizi meler yaptık. Aşağı yuk«rı avnı nok Sİtme imkânını vermiştir. dimdikti. dudakları ovnuyordu : Meclisin buna karar vermesi gere nıeye çalısıyoruz.» dım eden ikinci çocııktu! tada birlesmts bulunuvoru/ < «Nasıl edfcem, nasıl diyecem anssın» babasıkir. Serim kanunu ise Anayasanın Acı ağıt devam edivordu. Soförüm Mustafa'yı PLÂNLI KALKINMA na?» referandumuııdan once Kururu Mec çağııdım. «Dinle» dedım. «Dinle Mostafa. ne divor Başbakan, plâna da konuşmasınSehit Onbasının kürsü üzerindekt s»ati 1535 i lis tarafından yapıldığı için Anayaa|ıt söyleyen kadın? Söyle bana dediklerini, Türkgösteriyordu. sa ile aralarında fark oldu. Bence, da yer vermiş ve yapılan çalışmaçe olarak..» hükümet iktidarsız bir durumda ları anlatarak: «İç ve dış güç sartA5ıt söyleyen kadının birine sordum t Soyledi : ise, veya bir hükümet buhranı var lar içinde takip ettiğimiz plân ça«Dikere bertnena? fKime aglıyorsun?)» lışmalarma endişe ile girdim. Bu «Tahiro (Tahir) anasının babasının trk «Ez ni ee de mi candarmi. (Ben bu jandarmaAnkara 12, (Cumhuriyet Biirosu) sa yaz da olsa kış da olsa, derhal çalışmalar ümidimi kuvvetlendirdi erkek o | l u y m u ı . Tahiro bir iki kurşunla ölHaziran ayında ya ağlıvoruml» T. B. M. M. Karma Bütçe ve seçime gitmelidir. ve plânlı çalısmaya enıniyetim artdiirüldü. Garip Tahiro. Tahiro'nun ölüsü, Plân Komisyonunda 1965 mali yılı erken seçime gitmck için >Ieclis mış olarak çıktım. Plânın başarısı AH ANAM... dünden beri bu damda yatıyor. Adamlar, kanun tasarısının tümü üzerindeki kararı lâzımdır. Dört yıl dolduktan mali kaynak olarak milletçe fedaTahiro'yu kesivorlar. Zalım kursun neresintenkid ve sorulan cevaplandıran soııraki haziranda yani 1966 lıazira kârlık grrektirir. Onbasının vurulmasını arkadaşi Ali söyle anKonsorsiyumda drvmis diye. Tahiro onbası, diin sabah biMaliye Bakanı Ferit Melen •Şid nıııda ise seçim yapılmamalı. o ka da ehemmiyetli bir çalışma içindelatıyordu : dar geriye kalmamalıdır. Bunun zim eve tcldi.. Arkadaşları vardı. Tahiro detli bir enflâsyon tehlikesiyle kar «Tahir. «ah anam) dedi.. f Alî ben vuruldum.) yiz. OniimÜ7deki yıl için esaslı yarbir salkım üzünt vedi. ekmek yedi. peynir şı karşıya «lduğumuzu söylemeye karşısında\ ııtı. Bu sebeple dört yıl dımlar hazırlanmaktadır.» Sonr» bir iki debelendi. (anam anam) dedi, öldü..» demişdolduğunda yani 1%5 ekiminde seyedi. Sonra silâhlar patladı. Tahiro, arkaimkân yoktur.» demiştir. tir. MUSİKAN daslariyle dısari fırladı. Yarım saat sonra, •Altın fiatiarı istikrarını. para çimin yapılabilınrsi en doğru şekil Refornı çalışmaları vuruldu İÎİ7 kadıntar krndimizi siper rtmız dış değerini muh.ifaza etınek dir. Bunun için de bir kanun tasaOtop^i devam edivordu. Mu«ikan kövünde bir İnonü bu arada bir soruya cevatedir» diyen Melen, soru ve tenrısını Meclis esevketlereğiz. Deditik kursunlara. Tahiro'nnn ölüsünü »ldık damda iki kadın aSıt söylüyordu. Musikan köyü ğim gibi Başbakan ve CHP. Genel ben de, önüınüzdeki sekiz ay içinkidlere özetle şu cevapları vermişvuruldugu yerden..» in«anları. kuskıı içindeydi. Başkanı olarak 1966 haziranında se de yeni kabinenin reformist hareket tir: Otupsı devam edivordu. belirterek: Jeep'ime atladım. çim fikrinin clainıa karşısında ola lere devam edeceğıni . Son 1 a>da. enıis>on lıac1 Musikan köyü ile Haraba me/ıaı insanlarının «Elde. toprak reformu var. Biz reDaha önce Haraba mezraında idim Haraba miııde 1.029 miljon liıalık artış ol cağım.» fornı hükumeti olarak iktidardayız. bir toprak anlasmazhğmdan giriştikleri sılâhlı çaötelerde titrivordu. Görüp göreceğimi görmüştüm muştur. Bunun 761.9 milyonu Merİnönü, Çankaya topianüsına da Aslında üç yıldır bütün hükiimetler tısmada şehit olan Muğls'îı Onbaşı Tahir Yılmaz Hem de nasıl? kez Bankası kredilerindeki arti'jtan, temasla şöyle demiştir: de ciddî olarak reformları takip etÖncal'ın cplıinden çıkanlar. bir kürsü üstünde «Ro roportaj burada biter, ama mesele bitmez 2633 milvon lirası ise Merkez Ban«İç politika son gu'nlerde haıaret tik. Hepsi görüşülmüş. ilerlemiş. duruvordu Bir saat. bir çakmak, bir dolmakalem.. kası kredilerindeki döviz pozisyon li bir safhaya girmiştir. Bir aralık oglum» dedim kendi kendime. hazırlanmış vaziyettedir. Son hükii larındaki artıştan doğmuştur. gerginlik ve çatışına istidadı göste met BİR DE... bunları yapmak gayrsindedir. Y A RI N : 1963 yılında koıısorsiyumdan ren çalışmalar tekrar ııorınal seyriToprak reformu geçen sürede ilgiBir de, kanlı bir zarf içinde mektup. 252.6 milvon dolar istedik. Aynen ne ve umumî bir iyiniyet havasına ! BİR KARIŞ TOPRAK siz kalmamış, ılaima bir tetkik için Kanlı zarfın ıçindekı mektup elimdevdi. taahhiit ettiler. 15 kasıma kadar bu Sİrmek istidadındadır. Son gerginhazırlanmıştır. Bu reform hususunBacı<;ındarımi'= Okuyordu kulaklanma : nu 220.7 milyon dolarını kullandık. lik, kısaca, partilerin kongrelerinde ! İÇİN ÖLENLER da Meclise bir teklif vereceğiz. Ar«Canım atahfvim.. Mujla 21.10.1SS4 Carsam32 milyon doları bakiye olarak dur hatiplerin ölcüyü kaybeden. taşkın zu ettiğimiz gibi çıkarmaya çalışamaktadır. konuşnıalarından çıkmıştır. Kongre cağız.» demiştir. lerde konuşan hatipler bazan geniş ölçüde taşkın ve tecavüzkâr tâbirler kullanıyorlar. Bunların bir kısıııı hükümete ve hükümette sorumlulara tevcilı edilen aşırı sozlerdir, bu tarzda olanları bahis konusu etmek istemiyorum. Fakat orduya ve Seyir ve iiidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. milli müesseselere vukubulan aşırı Ankara 12. (Cumhuriyet Biirosu) hitaplar geniş ölçüde ıstırap yaratDENİZCİLERE 154 SAYILI BİLDİRİ Partiler aıasında çetin tartışma nııştır ve bunlara karşı, boyle te10 aralık 1964 tarihinden itibaren ikinci bir bildiriye kaÇeşıth sanayı kollarında taalıvettt uulunan sınai sırlara sebep olan Siyasî Partiler Ka cavüzlere karşı bu gibi milli müesketlerin Sermaye Istirâk Fonu ve Bankamız Portföyünseseleri korumanm lâzıın geldiği dar aşağıda sınırları bildirilen saha içinde demirleme, nuııu tasarısı ile ilgili itirazlar öbir ilıtiyaç olarak belirmiştir. Bu deki hisse senetlerinin satı«ına Statumüz gereğince başavlanma ve ığrıp yapma can ve mal emniyeti bakımından zel bir komisyonda ele alınmışür. lanmış v e devam edılmektedır. CHP. Burdur milletvekili Fethi vaziyette, iddia edilen, ağır olan tehlikelidir. Bırıkmiş paralarını emin bir gelir kaynağına yatırmak Çelikbaş'ın başkanhğında toplanan noktii. bu konuşmaların, hatiplerin İSTANBtTL BOĞAZI KANLICA İLE ÇUBUKLU ARAS1 kusurları. heyecanlara kapılması gii.'tiyen tasarruf «ahıplerinin Bankamız lştirâkler Müdürkomisyonda 3 AP li, 2 CHP li, bir bi sebepcrden ileri geldiği. bu tu1 inci nokta : E. 4948 No. lu KANLICA FENERİ. lüğüne müracaat etmelerini rica ederız. Cumhurbaşkanlığı kontenjanı, bir merkezlerince siyasî 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 06 dakika 20 saniye Kuzey Milli Birlik Grupu, bir MP ve bir tumun parti mücadele usulü olarak devam ettiCKMP li üye bulunmaktadır. Bovlam 29 derece 04 dakika 07 saniye Doğu ( l l â n c ı l ı k : 3972/15198) İlk toplantıda daha ziyade parti rildiği ve kararlaştırıldıği zannının 3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 06 dakika 20 saniye Kuzey lerin en fazla üzerinde durup iti veya şayialarının mevcut olmasıdır. Boylamı 29 derece 04 dakika 42 saniye Doğu raz ettikleri cezai maddeler üzerin INIerlis Reisinin lıuzurunda ve son4 üncü nokta : Enlemi 41 derece 06 dakika 14 saniye Kuzey ra da muhterem Cıımhurbaşkanının de durulmuş ve tartışılmıştır. TopBoylamı 29 derece 04 dakika 42 saniye Doğu. lantıya katılan partiler, cezai hü başkanhğında yapılan siyasî toplanDENİZCİLERE ÖNEMLE DUYURULUR kümlerden büyük bir kısmmın de tıda fikirler kısaca söylendi ve par(Basm 23180/15171) ğiştirilmesini hele cezanın tekerrürü tiler arasındaki temaslarda böyle halinde Anayasa Mahkemesince taşkınlık havasıııın zararlı olduğu noktalarda birleşildi. partinin kapatılması hakkındaki 4 hükmun kaldırılmasım istiyen öPartiler arasında siyasî nıünaseİnşaatlarda kullanılan \IB CQtT1 nergeler vermişlerdir. betlerin normal demokrasi düzeni Bir Karış Toprak için I Demirel C.H.P. merkezini ziyaret etti Melen: «Enflâsyon tehlikesi yok» Siyasî Pariiler Kanun Tasarısı özel komisyonda Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş. den: Deniz Kuvvetleri Komutanhğı | Türkiye Şise ve Cam | I Fabrikaları A.Ş.'den ilgili 1965 yılı satış şartlanmızı gösterir hazırlanmış olup, İstan'oulda Umum Müdürlükten, Anadolu'da Ankara, Adana, Trabzon ve İzmir Bülge Şefliklerimizden tedarik edilebilir. Sayın müşterilerimize ve ilı>ilılere duyurulur. Reklâmcıhk « a 3 « a s 7 » • ıo Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden: Laboratuvar Inşaatı İlânı 1 Ankaıa Kan Merkezi bodrum katında haftada 50 litre plâzma kapasitesinde bir plâzma fraksinasyon lâboratuvarı tesisi ve inşaatı, kapalı zarf, götürü fiyat esası üzerinden teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Teklifler en geç 22.2.1965 tarihli, pazartesi günü saat 16.00 ya kadar Kızılay Genel Merkezine verümiş olmalıdır. 3 Bu işin geçici teminatı 50.000. liradır. 4 Bu işe ait ihale dosyası mesaî saatleri içinde Kızılay Genel Müdürlüğü Fen Müşavirliğinden temin edilebilir. 5 İhaleye iştirak edeceklerin soğuk hava işleriyle iştigal ettiklerini tevsik etmeleri şarttır. 6 Dernek, isi ihale etlip etmemekte veya dilediğine yaptınnakta serbesttir. Cumhuriyet 15213 SPOR BILMECESİNİN ÇÖZtİMÜ ALTIN FIYATLARJ 12121964 Cumhuriyet Ata Reşat lira Hamit lira Aziz lira Fr. Napolyon 24 ayar külçe 9480 9500 1460014650 1100011000 9430 9500 9400 9500 1395 1400 içinde cereyan etmesi umumî bir arzu olarak gürüldü. Biz hükümet ve C.H.P. olarak bu neticeden mernııuniyet ıluvuyoru/. Toplantıda, hükümet şekli ele alınmış, koalisyon şekli teklif edilmiş. üne sürülmüştür. Müzakereler sonunda nihayet hükümet şeklinin B.M.M. de halledilehilecek bir şekil olduğu, siyasî havanın umunıi bulutlarını dağıtmak için düzenlenen bu toplantıda bunun daha fazla görüşülemiyeceği ortaya çıktı. Biz, daha çok taşkın tecavüze uğramış olan bir parti halindeyiz. Sinuli iktidarda olduğu muz için gerekli müsamaha gösterilmesi kanaatini muhafaza ediyoruz. Toplantıda yaygın bir haber ve kanaat olarak bana gelen haberleri söyledim. Parti başkanlarma bu konuda konuşmak için âzami derecede fırsat verdim. Neticede bildiğiniz tebliğler çıkmış ve umıımi ola \' TEKLİF İSTEME İLÂN! 4631' 15169 i Kompresör alınacaktır Sıvas fabrıkamızın ihtiyacı için 1 adet kompresör ka palı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Buna ait dosya Müessesemiz AL/1 Servisınde görülebilir. • Kapalı teklifin üzerine 16144/Siv yazılarak en geç 18/12/1964 tarihine kadar Müessesemiz veya istanbul Şubemizdeki Alım teklif kutusuna atılması lâzımdır. Teklifler aras'.ndan şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. SIYASAL BİLGİLER Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz birinci sınıf istatistik ve Fransızca diplonıatik muhabere dersleri için iki öğretim görevlisi alınacaktır. İsteklilerin belgeleriyle birlıkte en geç 15 aralık 1964 salı günü saat 1700 ye kadar Dekanlığa müracaatları. (Basın 22425 A. 13593/15192) S... SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basın: 22921/15194) E L E M A N ALINACAKTIR dam \ MEVLİT Oğlum. babamız. sŞabeylmiz vefatının 1 İnci senesine rastlıyan 13.12.1964 pazar günü Ankara Hacıbayram Camiinde yatsı namazmı mütaak'.p okunacak MeTlidl Şerife dostlarlnm ve sevenlerin teşriflerl ric» olunur ONUR ailesi Cumhuriyet 15210 i t Sahibi eliyle Satılık 1955 model hususi ' 4 * NECATİ ONUR'un GALVANIZLI ÇELIK LEVHA LISANSI SAHIPLERINE Güvenilir bir Amerikan firması libresi FAS 5,60 dan teslimata hazırdır. Telefon: 49 37 04 Cumhuriyet 15183 I lA N | \ Chevrolet Belair ; \ Saat 20 den sonra 71 67 65 t Cumhuriyet 15187 Yeni parti DÜNYACA MARL'l Eıterji ve Tabiî Kaynaklar i Bakanhğı Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğindetı Genel Sekreterlik Malzeme Şubesine, ücret ile akreditif ve ithalât ışlerini yapmak üzere bir eleman alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır: 1 En az lise tahsilini ve askerlik hizmetini yapmış olmak, 2 İngilizceyi iyi bilmek, 3 Akreditif işlerine vâkıf olmak. İstekliler gerekli belgeler (Niifus sureti, doğruluk kâğıdı, ikametgâh tezkeresi. diploma sureti) ve bir fotoğrafla beraber en geç 16/12/1964 günü saat 13.00 e kadar Ziya Gökalp caddesi Rumeli han kat 4 de. Personel Müdürlügümüze bizzat veya mektupla müracaat DÜNYACA MARUF ÇEKOSLOVAK YAPISU Şirketimizin İzmir'de kurulu fabrikasında istihedilmek üzere, askerlik ödevini yapmış, 1) Yüksek Makina Mühendisi, 2) İtfaiye Okulu mezunu 40 yaşmdan yukarı olmıyan, iş tecrübesi bulunan Emniyet Âmiri alınacaktır. İsteklilerin şahsen veya dilekçe ile şirketimiz Per A sonel Şefliğine müracaat etmeleri ilân olunur. 4 4 Türkiye Yağ ve Mamulâtı A. Ş. 4 r 4 «TURYAĞ» 4 4 Cumhuriyet 15182 ELEMAN ARANIYOR Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş, Iktısadi Araştırmalar Müdürlüğünde çalıştınlmak üzere İKTtSATÇl ve ISTATÎSTİKÇİ aranmaktadır. Ş ARTLA R : 1 tktisat Fakültesinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Şubesınde veya bunların muadıli yabancı bir yüksek okulda lısans veya doktora yapmış olmak. 2 Mecburi askerlik hizmetini ifâ etmiş olmak. 3 İyi Ingilizce bilmek. Ücret, bilgi. tecrübe ve liyakata göre tâyın edilecek ve müracaatlar gizli tutulacaktır. Taliplerın 4 Ucak 1965 tarihine kadar kısa ha! tercümelen ile birlikte tstanbul, Karaköy. Necatibey Caddesi 241247 No. da Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. Ş. lktisadî Araştırmalar Müdürlüğüne yazı ile veys şahsen müracaatlan. (Bism 23184/15190) 'lutunııuuııııiiuuıuuı ( l l â n c ı i ı k : 3356/15204) RMEKH Bisiktetlerimı? GELMİŞTİR. M ü r a c a a t 22 jant ) METAL TİCARET T.A.Ş. Tünel caddesi 18, Transtürk f Han Galata. Ist. T e l : 495110Telg: METURAS Ntanbul. (Basm 23369 A. 1414.7/15176). Faal 112115189
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog