Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

13 Aralık 1964 CUMHURİYET SAHİFE BEŞ ııııııtııııııııııifiıııııııııııııııııiMtıııııııııııııııifiııııııınıtıi)i!= \ SİYASET VE SPOR ( İ Orası ve burası Suçlular aramızda» Uçan kuşlar kebab | olsa... Dalgınistan Bizim PafnüYler. Siyaset ve spor er zaman böyl e olnr. Hüknmette bir degisiklik yapılacajı haberleri çıkar çıkmaz, 'lurumları süpheli olan Bakanlar, baslarlar zemin hazırlamaya: Daha fazla dayanamıyacafım. Sıhhatim müsait de|i1. çok yoruluyorum. Bunlarla ıs gorülmüvor ki Ah, bir çekilsem de, nefes alsam. :ıbilerden bir surü afız. Doğrnsn fena bir taktik de defildir bani. tslerine son verilirse '•diyordum va » olur. son verilmezse «ne yanayım. birader. bırakmn orlar ki » olnr. Tani. lrem kılıcı gibi iki tarafı da isler. Bu bakımdan, Rakanlarımızın hali. az çok. ııızım futbol takımlarınınkine benzer. Zira, bir parça çetincene bir maca rirecekleri sırada, on"ar da baslarlar sıralarnaya: Çocnklarm morali bozuk. Cstüste dört oyun çıkardım. Takımm yarısı sakat lılân kabilinden bir sürii lâf. Sonra golleri vediler mi «dedikti va » olur, attılar mı «her seye rafmen » olur. Bu da bir çesit Acem kılıcıdır. tsın tuhafı, sıjaiilcrımiz bu sporu. sporcnlarımız da bn sivaseti, hep ilk defa tatbik ediyor sanırlar kendilerini. Halbuki bizim karnımız çoktan doydn. Onun için eıdenlere «eıile eiile». gelenlere «hoş çeldiniz!» Ne diye üzülüp dururlar?. H bir sey ele geçirildiğini dnymadık ımı, Anadolonun surasını burasını, eseleyip dumyorlar. Nasreddin Hocanın meshnr göle maya çalmak misali. va tutarsa diyen, kazma küreğe sarılıyor. Geçen bafta hir vatandasımız da, bn isı Istanbula eetirdi. Iddiasına göre, Topkapı Saravının bahçesinde, vekunu milyonları geçen, hattâ milyarları bulan. »ltınlar gömülüymnş. Bunlar Bizans devrinden kalmaymıs. Hem öyle nznn boylu defil. Define, topn topu, dört metre kadar derinlikteymis. Hani, neredeyse. kazmaya falan da pek lüzura yok sibi. Yüksek topokln bes on kisi oracıkta. avaklannı siddetlice basarak. bir dolaşıverseler, altıncıklar cıkacak mevdana. Çıkmasına çıkacak ama. «elgelelim. adam rağıza kazı için izin vermivorlar. Tani, bn yazı yazıldıfı eüne kadar, verilmedi. Bize kalırsa vine de veraıemeli. Böylece, iyi niyetli, tozpembe görüşlfl vatandasımız «Ah bir bıraksalardı, bngüne bueün Karnniar eibi miİTonlanm olaraktı» tesel lisivle, nmriiniin sonuna kadar, öfünür fider. Ne diyor rahmetli, Yahva Kemal? «tnsan âlemde hayal ettiti müddetce yaşar» diyor. Üstad. biraz da, definecileri düsönmfis olacak. Topkapıvı kazmasına mâ<aade edilirse, bir ömriin kısalaeagından korknlur. * * * Dalgınistan sey unutuyonız. Hem de akla bayale gelmez şeyler unutuyoruz. Hususi sektör de (şimdi moda oldu ya, biz de nyalım bari) re»mî sektör de böyle. Bir unutmadır gidiyor. Hnsnsi sektör trende ayakkabısını, vapnrda kol dügmesini, otobüste takma disini nnntnyor. l'nutulur mn bunlar?. Unutnluyor ıste.. Resmi sektör ayrı bir âlem. Bazan maas vermeyi nnntnyor. Ekseriya dışanya gönderdi *i heyetleri tittikleri yerlerde, nnntnyor. Dai relerin odnnnnn, kömürünü, oknllann hocasını, horçlannın ödenmesini nnntnyor. Bn nnntkanlıklar serisine son zamanlarda (hususî sektöre ait) bir yenisi ilâve edildi. Ha yat pahalılığiyle. yakından alâkası oldngn için mühimdir. Verilen bir habere göre. bunea sıkıntıya. para dariıgına, islerin sgırlasmacına rağmen. ne toptancı, ne de perakendeci fiat indirme yoInna ritmiyonnnı. Bnnnn da sebebi snymns. efenrlim: Pivasalarımız rekabeti unutmuslar. Gördünüz mü, meselenin esasını simdi? Bn unntkanlık takma dişleri de geçti. Acaba ne yapmalı da, piyasaya, diitıvada rekabet diye bir çekişme oldu|nnn batırlatmalı? Toptancı depolarının, veya, perakendeci diikkânlarının önünde davnl znrna mı çalmalı?. Maamafih. yine bir sev yapmamak. galiba. en ivuıi. Zira. isi tersinden alıp, «yahn. sahi, rekabeti nnnttuk» demeierine, ve, indirmeden vazgeçtik, fiatlan artırma yanşına girmelerinden korknlnr. tste • zaman, maazallah .. * * * I GARROL BAKER'in MÜGEVHERLERİ GAUNDI •* V *1fi v Orası ve burası lmanya Çalısma Bakanlığı, yılbası tatilini ana \atanda «eçirecek, işçilerimize 30 katar tahsis etmiş. Yalnız Turkler için degil bn. Itahan isçileri için de 86, Yunanlılar için VI, tsparnollar için de 5 hususi tren ayrılmu. Ayırır onlar. Bu, fevkalâdeden tren kaldırma bahsi. genelik tatil ayını afuıtosa getiren, Batı Avrupanın tek devleti oldnjfundan, bilhassa. Fransada dikkate defer. Fransız demir volları, afnstos geldi mi, başinda tatile gidenler, lonunda da dönenler için, mevcnt tarifeve ilâve olarak, Paristen, hrr gtin 3440 tane açıktan tren hareket ettirir. Sebep? Fazla kalabalık olmasın, yolcnlar rabat seyahat etsin. Alman hükümeti de, işçilerin kalabalık eruplar halinde, yola çıkaeafını derpis ettiği (öneördöçii) için bn ilâve trenleri simdiden tertiplemistir. Aynca, vagonlarda oturulaeak yerleri numaralamıslar. hattâ, çokçana esva konabilmesi için fileleri genisletmisler. Bizler, ki, snnnn surasında. bir pazar jçflnfl Floryaya, veya, Adalara itilip kakılmadan, kavga dövüs yapmadan cldemeyiz, saMrıc böyle »eylere. Halbnki şaşmamalı. Bn bir solayış mesele«i. Oralarda devlet halkın hizmetindedir, biıde halk devletin emrinde. Oralarda, devlet kendini, halkın isteklerini yerine getlrmekle vazileli »ayar. Bizde ise, devlet baba ne verirse, evvallah dcvip kabnllenmek ve katlanmak dii»er. tjin püf noktau bnt. * * * HOLLYVVOOD Açık fılım leri ve çiızel \ucudü ile ün salan siııema yıldızı Carroll Baker dün gece e\ine hırsıı girdiğini \e 11.500 dolar kıymetinde kıirk ve mücevher çaldığını emniyet makamlarına bildirmiştir. A Sekı kıraliçesı hırsızların bu arada tuvalet masasının üzerindeki makyaj kutnsunda duran 75.000 dolar kıymetindeki bir gerdanlıgı almayı unuttuklarını veya görmediklerini açıklamıstır. KIŞ SEZONU DOLAYISİYLE ARÇELIIC ALANLAR ARASINDA HER AY BİR ÇEKİLİŞ YAPIYOR VE I I BUZDOLABI L Hırsızların Carroll Baker, kocası ve iki çocuğu ile birlikte aksam jemegi yedikleri sırada e\t çirdikleri ve etrafı çok dagıtmalanndan amatör olduklan anlasılmaktadır. Emniyet makamları Carroll Baker'e ait foto|rafların, ve yıldızın iç çamasırlarının odanın içinde her tarafa saçılmış oldu|unu ve ncnz mücevherlerin calınarak bir çok kıymetli tasın bırakılmıs olduguujciiı ta&ııı ıııidKiıınıa uıuuçu nn bildirmektedir. I Bizim Pafnüs'ler., APAfiTMAH OTONOBIL SEYAHAT hediye ediyor Önümüzdeki çekiliş 25 Aralıkta. Şimdi alanlar hem bu çekilişe, hem de Ocak, Şubat ve Martta yapılacak ç e k i l i ş l e r e katılarak 4 defa şanslarını deneyebilirler. 125.000 lira değerinde Apartman Dairesi Ford Taunus Aile Arabası Seyahat talihlisi, dilediği takdirde 2 kişilik Uçak bileti ve 400 dolar karşılığını nakten alabilir her ay B «Suçlular aramızda» B Herış 6764/15179 Sümuft YER SİLIClSt Eller suya girmeden Egilmeden kolay. .. TEMlZUK njnrun size iki vaka: 1 .Nüfus kontrnl altına alınmalı mı, alınmamalı mı? Bizim Diyanet tslerine sormnslar. Alınabilir, demıs. Demiş ama, ne olnr, ne olmaz, bir de Kahirenin mesbnr El Eztaer'ine basvurmuslar. Oradan da dinen men ve yeri olmadıgı fetvası gclmis. Teşekkür ederiz. Z tzmirde bir takım iş adamları domuz ticareti yapmava kalkmıslar. Ama, ne olar, ne olmaz, bir defa Müftilüklere sormnslar. Müftülükler de, Diyanet Isleri Baskanlıfına koşrans. Dinen bir mahzuru olmadıgı karan çıkmış. Hattâ. bn husnsta bir de tamim yayınlanmıs. Ona da tesekkürler. Fakat ne oluyor? Bunlardan birt, tamamiyle, ilmî bir bahis. Dünya nimetlerinin, dünyada gittikçe çoğalan yasayanlan besleyip, besleyemiyecefi meselesi. her tarafta konuşnluyor, çareler aranıyor. tkincisi düpedüz ticaret. Biz domuz vemeviz, baskaları yer. Bizim yemedifimizi yiyenlere satmak kadar tabiî bir sev olnr mn? Bnnun dinie. imanla alâkası ne ola? Ama, eelin Eörün ki, elofln, illa da, sorup sorusturuyor, kararını ona çöre verecek. Vaziyetin dnrumu bövle olnnca, camilere kurulup «Gübre karıstınlmış toprajın mahsnliinü yemek haramdır» yahnt «uçaŞa binmek îünahtır» diye safsatalar tekerieyenlere ne di\e kızıyornz? bilmem. tsin bası. döniip dolasıp, yine bize, hepimi7e jrelip davanıyor. * * * Uçan UIUS BANKAİ AR C. 14 ANKARA kuşlar kebab olsa... fiyük Fransız edibı Anatol Frans'in Thaisini hiç nnntmam. Bn güzel romanda bir papaz Pafnfis baba vardır. «Herkesin kadını» olan Thais'i, nasihatleri ve telkinleriyle, yola getirir, Thais nslanır ve bir manastıra kapanır. Seneler sonra, Pafnüs baba, kendisinin eski kirli hayatından knrtardıgı. Thais'e âsık oldufunn anlar. Ve, dayanamıyarak. manastıra gidip, kadına bn askını ilâna baslar. Fakat kadın bn islerden öylesine elini ayafcını çekmistir ki, karsısında diz çöken papazı göriince «vampir! vampir!» diye haykırır. 0teki rahibeler odaya üsüsürler. Ve, Anatol Frans romanını sn cümle ile bitiriyor: «O kadar çirkinlesmişti ki, elleriyle yüzunü kapadıjı zaman. çirkinlifini bissetti.» Pek münasebeti yok ama, geçen gün Bozdağ'da, maalesef sık sık rastlanan cinsten, bir imamın basma çelenleri oknrken, vine Pafnüs babayı hatırladım. Bozdağ'da, kadınlara fazla diişkün oldu*n bilinen bir imamı, gençler araya almışlar: Eger sakalını keser, ve bir akşam kafayı cekersen, kasabanın eüzel ve zengin dnl kadını senin olacak, demisler. Sahte imam kanmıs. Derhal, 30 santimlik «akalını kesmis, ve rakt içmeve baslamıs. Ama. bir ara, etrafına toplanan halkın kendisine bakarak, çülüp etlendifeinin farkına vannca, isi anlamıs, pılıyı pırtıvı toplavıp, kasabadan kaçmava mecbnr olmus. Anatol Frans'in usta kalemivle Pafnüs, bir baska mâna, baska hüvivet kazanıyor. Bozdai daki nvdurma imamda ise nvle sev yok. Adam düppdüz sahte. Ve, bizim kasabalar. hirbirlerinden habersiz oldnkları icin. bu imam efendi simdi kim bilir ynrdun hanfi kösesinde. akıllı nsln vaaz lar verivor namazlar kıldırıyor, ve halkın hayır duasını alıyordur!. SURTic.Lid.$ti. § D lek efinecilik memleketimizde, âdeta, bir meshaline seldi. Simdiye kadar, ise yarar 'nıııııııııııııııııııııııııııııııııufiııııııiHiııııifiıımıııııııııııiııınıiMiı Herış 8422/15178 ' mııirc ARÇELİIC PİYASANIN EN İYİ BUZDOLABIDIR: Arçelık, kalite bakımından en iistün ve kalitesine kıyasla tıat bakımından en uygıın buzdolabıdır. Daimi yedek parça, kalıfıve servıs, her ihtiyacınız olduğunda size muhatap olabilecek Arçeiık gibi dev bir müessesenin gerçek garantisi, Arçelik alıcıları için eşsiz avantajlardır. 10,2 AYAK: Peşın. 2.900 lira Taksitle: 3.700 lira (300 lira peşin, bakiyesi ayda 200 liradan 17 taksitte) 8 AYAK : Peşın. 2.500 lira Taksitle: 3.200 lira (225 lira peşin, bakiyesi ayda 175 liradan 17 taksitte) Depo Bölgesi Çan ORMAN EMYALİ SATIŞI Devlet Orman Işletmesi 3iga Müdürlüğünden: Adı Derentı Vasfı Devlet şosesı Malın cinsı, nev'i ve kalitesı II Sınıf kısa boy çam tomruk II » normal boy çam tomruk III Sn. kısa boy çam tomruk » » » » • » » > normal > > > Standart dısı kısa boy çam tomruk normal Partı Adedı 1 2 7 1 1 7 1 2 2 5 6 2 Mıktarı >luh Ited. Ad. >13.Ds3 >• L r K r 180 309 19% 170 223 1984 44 172 401 878 1269 295 29 814 224.941 756 119 36 53>J 44 405 745 641/ 6.787 29 741 176 162 483.635 642372 151 070 98 828 13 550 181J08 188 00 257 00 232'00 169 00 142 00 182 00 100 UO 110 00 70 00 75 00 80 00 90 00 95 00 100.00 70 00 Gecieı t e m ı n a t ı Lr Kr 420 Sl 433S 74 1315Ö 4? 4«3 13 472 91 10178 08 50 90 245 36 924 85 2720 45 385753 1019 72 704 14 101 62 950.81 ARÇEÜK BEKO TİCARET A. Ş. Istiklâl Caddesi 349, Beyojjlu, Tel.: 49 35 00 Genei Satıeüan: 1 Standart dışı çam sanayi odunu 1 9 276 22 1623 BURLA BİRAOERLER ve Şsı. 1 Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalı 15/12/1964 tarıhıne raslayan Salı gunü saat 15 te ÇaD Orman Bdlge Şeflıgl bınasında toplanacak komisyon marifetiyle açık artırma guretiyle satılacaktır 2 Alıcıla n belirü gün ve saate kadar almak ıstediklen partilerin %7,5 hesabiyle geçıci teminatlannı îsletmemiz veznesine veya Çan Bölge Şefligl mutemedine yatırmış olmalan lftzımdır. 3 Bu satıça ait şartname ve ölçü lıstelen Orman Genel Müdürlüğünde, Bahkesır Orman Ba?r 'dürlüğünde, Çanakkale, Bahkesır, Bandırma, tstanbul. tzmır. Edremit tsletme Müdürlüklerinde ve Yenıce, Çan Bölge geflıklenyle tsletmemiz Muhasebesmde jrörülebılir. 4 Ahcıların belirll gün ve saatte komisyona müracaatlan. (Baaın 22934/15191) Hezaren Caddesi 6163. Karaköy, Tel.; 44 47 20
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog