Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

18 Aralık 1964 CUMHtfRÎTET SAHÎFE ÜÇ BUGUN Pekin gene reddetti Çocuk şair ve ressam İdil Özerdem'in şiirlerini ve resimlerini bir i araya toplıyan, tam mânasiyle Batı .Mmanyada ya.Miılanan «BRAUNSEHWEİGER ZEİTUNG» Madrıd, 12 (a.a. • Radyolar) cici kitap elime geçeli az zaman gazetesi. Fırat nehri üzerinde yapılması kararlaştırılan Keban Bugün General Franco'ıbrıs buhranımn ağırlık Moskova 12, (a.a. A.P. Radyolar) olmadı. nun başkanlığında toplanan Baraji ile ilgili çalışmalara temas etmiştir. Gazetede, Keban Bamerkezinin Birleşmiş MLUet Dünya Komünist Partiler hazırlık toplantısmın ' Ama tenbellik mi desem, ihmalBakanlar Kurulu, eski Arrajının finansmanı konusunda Amerikamn tereddüdüne isaret , ler Genel Kuruluna taşıncilik mi desem, aradan geçen günjantin Başkanı Peron'un bir edildikten sonra şöyle denilmektedir: masiyle birlikte, münferit 1 Mart 1965 tarihine erteîendiğini açıklıyan bildiri, bugün Bonn 12 (a.a. Radyolar) ler zarfmda, bu küçük sanatçınm ay içinde bütün siyasî faali«Şündi Sovyetler sahneye çıknıpa Yatırım Bankasının müve toplu çözüm yolu arama çabala «PRAVDA» gazetesinin birinci sahifesinin en altında, Ingiltere Basbakanı Ilarold eserini övmek ve kendisini tamtmak yetlerle ilgisini kesmesi vemaktadırlar. Sovyetlerin, Kemessilleri Ankarada, Eylül sonnın da durduğu anlaşılıyor. Mese dört satırlık bir haber olarak yer almıştır. Bildiride şöyle \Vilsonun önümüzdeki ay ya ikametgâhını İspanya dıban projeleri ile ilgili bütün nunda toplanmış, fakat bu gö j için yazmayı tasarladığım satırları le âdeta askıya alınmıştır ve heriçinde Federal Almanya baş kâğıda dökmek fırsatmı bulamaşında bir ülkede tesbit etme finansmanı uygun şartlarla ürüşme sırasında hiç bir memkes, yeni teşebbüslere girişmek için denilmektedir: kentini ziyaret edeceği bil•Kardeş partiler arasında yapılan istişareler sonunda ve Kodım. si gerektigini kararlaştırmışzerlerine almayı Türklere tekleket esaslı bir yardım teklifin Gen*l Kuruldan çıkacak karan bekdirilmiştir. Bn ziyaret, isçi münist partiler redaksiyou konferansı ile Komünist partiler kontır. Yapı ve Kredi Bankasının yirmin lif etmiş oldukları söylenmekde bulunmamıştır. Washington, lemektedir. hükümeti başkanınm Atlan feransııun daha iyi hazırlanmasuıı sağlamak üzere, redaksiyon ko; ci yıldönümü münasebetiyle hazırtedir. Zira. Türkiye Keban BaAmerikan eksperlerinden müArabulucu Plaza, gayretleri tam tik ittifakının diğer üyeleri misyonunun ilk toplantısı 1 mart 1965 tarihinde yapılacaktır.» lanan «Kültür ve sanat programı» Karan açıkJıyan İstihbarat Bakarajı projesini ne pahasına olurteşekkil bir komisyonun bu kobir başarısızlığa uğramış olmasına ile temasları çerçevesinde Moskova, Dünya Komünist Pariçine alınmış Güneşlerin Şarkıları sa olsun yapmak istiyor. Mısırnuda yeni incelemeler yapmarağmen, Gencl Kurul müzakereleyer alacaktır. | nı İribarne, bunun nilıal bir uyarteklifi bildiren mektubu önce Mao ; adlı bu eserden bana bir nüsha şön ma olduğunu belirtmiştir. Karar, daki Assuan Barajının yapılma sını talep etmiş, yine de, prorinden evvel fThant'a Kıbrısm tiler Kongresini Kızıl Çinle hesap Çe Tung'a sunmak istemiş, bunu 1 Wilson'un bu münasebetle fede geçen hafta Rio De Janeiro'dan döamacıyla düzenlenmektedermek lutfunda bulunanlara tesı hususunda Batı ile Dogu ajeler hususunda müspet bir ka geleceği hakkında müşahhas teklif laşmak başaramayınca Şu En Lay'a vermek ral hükümet Başkanı Erhard'dan. Inüşündenberi Torremolinos'ta kaşekkür ederken, bu kusurumu barasındaki rekabet, şimdi Keban rara vanlamamıştır. ler ihtiva edecek bir rapor suıuca : dir. istemiş, fakat Şu En Lay da mek «Atlantik nükleer kuvveti» plânı ğışlamalarını rica edeceğim. Ayru Baraji münasebetiyle Türkiyede ğını açıklamıştır. Plaza'nın raporu ' Komisyonun 26 üyesinden biri o tubu kabul etmemiştir. Türkler, Keban Barajının, Fı Sonunda üzerinde sarih bir tutum takınma jlan Peron'a te'oliğ edüecektir. , ricanın, İdil Özerdem'e de ulaşmatekrarlanmaktadır. Mısırda, o nu küçümsemek imkânsızdır. Zira , lan Sovyet Komünist Paxtisi 30 tem Komünist Çin Dışişleri Bakanhğı sını istıyeceği sanılmaktadır. rat sularını düzene koyacağım, İribarne, hükümetin Peron'un sını temenni ederim. Çünkü daha zamanki Amerika Dışişleri Ba«müşahhas teklifler» inin daha doğ muz 1964 tarihinde öbür 25 üyeye nın ileri gelen bir memuru mikböylece Suriye ve Irakın zarar Gerçekten, hâlen Londrada bulu i maiyetinde olup da siyasi faaliyette bu yaşında, ruhunda sanat cevheri kanı John Foster Dulles, Aınerusu tavsiyelerinin Genel Kurulun birer mesaj göndererek. 15 aralık tubu almağı kesinlikle reddetmiş nan Batı Almanya Dışişleri Bakanı J bulunanların 72 saat içinde İspangörmiyeceklerini ileri sürmekpırıldıyan bu küçücük büyük varrikan yardım teklifini geri akararıru az veya çok etkiliyeceği ; 1964 te Moskovada bir toplantı ya tir. te ve Fırat sularımn düzenli ak Schroeder, kendisine ilk defa yazı ] yayı terke dâvet edilmelerini de ka lığı yüceltmek, eli kalem tutan va lınca, Sovyetler plân için mall şüphesizdir. Plaza, «Genel Kuruldan pılmasını istemişti. masiyle Suriye hükümeti kenrarlaştırdığını ilâve etmiştir. ll olarak sunulan tngiliz tekliflerini onun yarattığı bovundan büyük eyardım ve uzmanlar gönderme ne gibi bir karar çıkacağı şimdiden i Bunlardan 11 i, dâveti kabul etdi kuracağı baraj için fazla ilgi ile karşıladığını belirtmisse de Mısır, Cezayir ve Küba'nm Peroî serleri incelemek fırsatıru bulan yi teklif etmişti. bilinemez. Verilecek karardan son j miş, üçü (Komünist Çin, Kuzey Komasraf yapmak zorunda kalmı hükümetinin Amerikamn çok ta nu dâvet ettikleri söylenilmektedir. her insan için bir vazifedir. Günler r» Arabulucunun görevine devam re, Arnavutlu) reddetmişti. yacağını bildirmektedir.» rafh bir NATO nükleer vurucu ce ihmale uğramış bu vazifeji buArjantinde Sovyetlerin yakından ilgilen14 Ekimde Kruçefin işbaşından zarureti ortaya çıkabilir» demiştir. Gazete, Irak ve Suriyenin, kuvveti kurulması fikrine bağlılıgün yerine getirebildiğira için bahdikleri Türkiyenin doğusunda uzaklaştırılmasından az önce, Rusöte yandan Peroncu Çalışma GeKeban projesini diğer barajlaWashington'dan gelen haberlerde, ğından vazgeçtiğini gösteren her, tiyarım. bulunan Keban Baraji, 350 mil nel Federasyonu, eski Diktatörün rın takip edecekleri yolundaki Amerikamn Genel Kurul kararından yanm bu teşebbüsünün başarısızhangi bir belirti görülmemiştir. yon dolarlık bir masrafı icabet Arjantine dönüşüne zemin hazırla'•• Küçük Idil'in yaptığı resimler gtendişelerinin vaht olamıyacağıönce Kıbrıs buhranı konusunda ya lıkla sonuçlanacağı ve 26 lar» araSchroeder Wilson ile 40 dakika, tirmektedir. sında konferans öncesi toplantısımak amacı ile devamh nümayişler nı kaydederek, «Keban Barajı ;: bi, yazdığı şiirler de, hlç şüphesiz, pacak pek bir şeyi kalmadığı be [ İngiliz Dışişleri Bakanı Walker ile düzenliyerek Arjantini kargaşahğa minimini hayalhanesinde mevcut ço nın inşasma başlanmadan evProjenin finansmanı için gölirtiliyor. Ancak, Plaza'dan fazla j nın yapılması konusunda coğunluk iki saat görüşmüstür. boğmaktadır. Peron blrlik» diye vel Türkiye. Suriye ve Irak ara cuk malzemesiyle yoğurulmuş şeyrüşmelerde bulunmak üzere, başan kazanamıyan Washington'un j sağlanamıyacağıru öne sürülmüştü. Pekinin bu toplantıyı reddettiğibağırıp çağıran işçilerle polis arasında bir anlaşma yapılması takdim önyazıOECD'ye dahil yedi memlekekarardan sonra, Genel Kurulun ; ler. Fakat, kitabın şarttır» demektedir. sında başlıca şehirlerde çıkan kan: sında da belirtildiği gibi, küçük şai tavsiyesinin ışığı altında tekrar kol !ni bildiren 30 eylül tarihli mesajı tin, Dünya Bankasının ve Av tehdit edici bir ifade taşımakta ve lı kavgalarda her iki taraftan yara TİIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIİMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIU ; rin şiirlerini okuduktan sonra bu lan sıvamak azminde olduğu ilâve Kruçefe şöyle hitap edilm'ekteydi: lananlar olmuştur. şiirlerinde malzeme olarak kullanediliyor. •Bu konferansın toplandığı gün, dığı çeşıtll şeylere başka türlü bakPeron 31 Arahktan önce ArjantiAmıtıan 12, (AP) Ürdün Hükümeti, NATO'da, Avrupa Konseyinde e Komünist dünyasında ayrılık bas! mamak elde değil. İsraüle is yapmakta oldukları gerekç» ', döneceğine dair and içmiş bulun ne •en hava da VVashinçton'dakinden : gösterecektir. Bu konferansı toplaDört yaşında iken resim yapmasl İle Avrupa memleketleri ve Amerl j maktadır. farklı değildir ve dikkatle Genel dığınn anda mezara girmis olacakkaya mensup 32 ticarl firmayı kara . j ya, beş yaşında şiir söylemeye başKurula çevTilmiştir. tınız.» liateye geçmistir. | lıyan küçük sanatk&rın eserleri aSorumluluğunu maharetle AmeriKruçefin işbaşından uzaklaştırılBuradaki Israili Boykot Burosuna gö rasında öyleleri var ki, isünleriyla kamn omuzlanna atan Ingiltere i ması ve Komünist Çin Basbakanı I re, bu firmalar arasında 6 Transız, 5 Paseden» (California» 12, ya etrafındaki yörüngesind» dön ! ün yapmış pek çok bUyük. sanat aae, zor duruma düşebileceği müda Çu En Lay'in Moskovayı ziyareti üİngiliz. 4 Amerikan, 2 Alman, 2 Japon, damı, altına tereddütsüz, lmzasını (AP a.a.} Amerikamn meye başlamıştır. halelerden çekinmeyi tercih ediyor. zerine, gözlemciler, toplantının ya 1 İtalyan, 1 İsviçre, 1 Avustralya, 1 İran O L R K ATAT •Mariner 4 feza gemisi bu Goddard uçuj merkezindeki ilgi ı koyar. Yeni lavunma politikasuıı çizene iptal edilmesini, ya da geri bırave 6 Türk firması bulunmaktadır. lla tabah bir meteoritler kümesi liler, yakıtı kuvvetli nvı hidrojen ! İdil'in şiirlerl, btltün çocuksu yakadar, iki hükfimran askeri üssü i kılmasını beklemekteydiler. Bu firmalann yöneticilerinln Ürdüne Londra 12, ( a x • Radyolar) hıs. T. Mtth. nin eo sık yerinden ârızasız olan «AtlasCentaur» roketinin ba | pılarına rağmen, altında, söylenmenün bulunduğu Kıbrısta statükogirmelerine müsaadc cdilmiyecektir. Komünist Çin yöneticileri, top Londradan resmen bildirildiğine YAMAN KARAHAK olarak geçmistir ve Merih şarıh şekilde uçarak peyki 101 107 | miş, gizli tutulmuş, tamamlayıcı oun devanum arzular görunüyor. I lantıyı 15 arahktan 1 mart 1965 ta göre, Sovyet Dışişleri Bakanı GroNlşanlandılaj Sezegenine doğru yoluna de mil yükseklikte hemen tam daire bir küçük ek sakhyor gibi. öte yandan Makarios Adada mak '. rihine ertelemek üzere Sovyetler miko, Ingiltere Dışişleri Bakanı Okul Fabrika îşyerind» Ankar» 13.12.1M4 vam etmektedir. şeklindeki yörüngesine yerleştirdi İdil'in şiirleri arasında «Akşam» tas satlı bir sükunet hüküm sürdürt ; tarafından yapılan teklifi de kesin Patrick Gordon Walker'in 1963 mar Okuma Yazma Kursu açınız. •Mariner 4» ün seyahatini elek ğını bildirmişlerdir. Gelecek yıl • •virini okuyoruz. Turuncu akşamdan mektedir. Art düşüncesi, Türklerin likle reddetmişlerdir. Sovyetlerin tmda Londrayı ziyaret etmesi için İyi Ahlâk Derneği tronik konutlarla düzenleyen Pa ya âletlerin indiriüşinde bu dene mor akşama kadar, rengârenk akıtıal ve canına karsı işlediği cinayet Pekin büvükeiçisi Şervonenko, bu yaptığı dâveti kabul etmiştir. Onmhurlyet 15211 şamlan söylüyor. Onun çocuk gösedcna Jet Laboratuarı bilginleri, yüı önemli rolü olacaktır. lerin dünya kamu oyu vicdanındm 260 kilo ağırhğındaki feza gemisiyarattığı tepkileri unatturmak r e Yörüngesine yerlepniş olan peyk züyle gördüğü, çocuk ruhuyla seznin, G*minid meteorit kümesinin aya gönderilmesi tasarlanan aracın diği bu akşamları, sizin de, yetişGenel Kurulda Rumlann melekler arasından ârızasız sıyrıldığını, bu tam bir modelidir. Tasıdığı Sletler kin insao olarak bazan böyle görkadar saf ve evliyalar kadar tends dügünüz, böyle hissettiğini* olur, na benzer daha iki küme arasın titreşim ve ısıyı ölçmektedir. olduklan intibaını yaratmak .. diye düşünüyorsunuz. dan geçmesi icap ettiğini söylemişMahiyeti ne olursa olsun Genel lerdir. Bir ayçiçeği tasviri görüyoruz. Kurul karan, bir bakıma masatlar Ayçiçeğini, o yaşta bir çocuk an•Mariner r 4, 14 temmuzda Medaki sihirli değnek yerine geçecekcak böyle görür, böyle anlatır dirih gezegeninin 5,400 mil yakınıntir. Bir dokununca, herkes uykudaa ye aklınızdan geçirirken, içinizden dan geçecek ve bu süre içinde çeuyanacak, kuvvet kullanarak emrikeceği televizyon resimlerini dünvâki ile veya barışçı yollardaa KıbTunus 12, (a.a.) Fas Kuah 1 bir ses «ayçiçeği sahiden de budur» yaya nakledecektir. nsın geleceğinl tâyin için yenideo kinci Hasanın Tunusa yaptığı ziya diyor. İdil özerdem'in şiirleri içinde, •Mariner 4» ün 18 22 aralık ret sonunda bugün bir Tunus Fas •eferber olacaktır. ta Utarid v« 5 25 martta da as ortak bildirisi yayımlanmıştır. Bil büyüdükten sonra şiir yazmaya deKayfaao SAGLAMER vam ederse, bir kelimesine bile dotronomların Tutle Giacobini Kre diride şöyle denilmektedir: •ek adını verdikleri meteorit kü•Fas Kıralı ile Tunus Cumhur kunmaya kıyamıyacağı kadar bumesinin ansından geçmesi icap • başkanı, Arap Magribi ülkeleri ara j yuk sözlerle, çocukluguyla bağdaşadecektir. sında imzalanan ikili anlasmalarm \ mıyacak kadar derin mânalarla süs Öte yandan Amerikan ilim adam Fas, Cezayir, Tunus ve Libyanın ka { lenmiş olanlan var. Kelime bakıBirleşmiş Milletler (New Tork), larını uzun süre meşgul eden ro tılacağı bir birlik zirve topUntuma j mından, duygu bakımından çocuk; 12 ( M . • Radyolar) Belçik» Dı»ket, bugün ümit verici bir geliş giden yolu açarak nitelikte olduğo : şiiri, fakat küçük bir elemeden geişleri Bakanı Spaak, bugün GÖT»»m« kaydetzniı ve tasıdığı peyk dün na inanmaktadırlar. Bu ülkeler böy | çirilüıce, gerilerinde duru ufuklar lik Konseyind» bir konuşm» yap*lelikle, büyük Arap Magrribinin ' açılıyor. Zaten mısralann asıl horak Afrikah komünist fllk» temıil şa giden, asıl zevk veren, asıl deUetnelini atabileceklerdlr^ cilerinin Kongo konusundaki itbam i. Bildiride ayrıca Fas Kıralının Tu , ğerli t^rafı da çocuksuluklan içinlarına cevap rermi«, «Gbeny» Ml nus Cumhurbaşkanı Burgiba'yı Fa I de, yine çocuksu kelimelerle, belll bir insandır» demiştir. sı ziyarete dâvet ettiği ve Tunus | etmeden ince duyguların derinleriRehıne almanın »e bv mâıam i ne kadar inebilmesi. Meselâ: . ılu« 12, (a.a.) NeT York'tan Cumhurbaşkanının da memnunluk 1 Vykn neden yapılmadır anneciğimT çocuk, kadın ve erkekleri tiyasi bir tnı ubah Kopenhag a gelen Danimar ( la kabul ederek yakında Fasa gid«mübadele vasıtası olarak kullan' Uyku düsünceden mi yapümadır, k« Ba«bakanı Haekkerup, cGenel Sek I ceği açıklanmaktadır. manın bütün milletleraram kanunreter U Th«nt'ın hastalığl vahim. Fa ; Kıral Hasan, De Gaulle ile görtlç Havadan mı yspılmadır, lara aykın olduğunu ifade eden kat heplmiz, onun görevi basına dön ; mek üzere bugün Tunus'tan Parise Rüyadan mı? Spaak, «Bn tnesele hakkında yapım«cinl beUiyoruz» demiştir. geçmistir. diya başlıyan Uylru siiriııden şu lan konuşmalarda, çok tehlikeli kıtayı alalım: bir şeyi farkettim: Afrikayı AvraDüsünceden yapılmıs olursa padan ayırmaya ve siyah insanlan Gözümün önune kahverengi gelir beyaz insanlar aleyhine kışkırtmaDüşüncenin rengi yoktur aslında ya çalışıyorlar» demiş, Gbenye'nin Renkleri ben dağıtıyorum Renkler benim içimde. beyazları «parçalamak» ve «diri diri kızartmak» tehditlerini ihtiva eden mesaiından bahisle, «vatandaşKüçük İdil, bütün şiirlerinde, renkli bir iç aiemi yaşamaktadır. larımızın âkıbetinden endişelenYaşamakla kalmıyor, duyuruyor ve mekte haklı mıydık, deçil miydik?» yaşatıyor da. diye bağırmıştır. Kitabın son sahifesini süsliyen Belçika Dışişleri Bakanı sözlerişiirinin sonu eski günlere özleminl ne devamla demiştir ki : şu mısralarla terennüm ediyor: «Dehşet verici olaylarla doln | İçimde bir düğüın var cözülmiyen dosvamı armak istemiyorum. Zira Sımsıkı buıılan burada anlatmak zaten aGöğsiune bir tas koymuşlar fibl raiarında bir uçuruın bnlunan be[ Acıtıyor. yazlarla zencilerin arasını biraz Hele bu son mısraları okuduktan daha açmaktan başka bir işe yarasonra, İdil'in şiirleri hakkında «bomıyacaktır. Auschwitz ve Buchen; yundan bü>lik» tâbirini kullandığım wald'danberi, heyhat, beyazların için beni galiba haklı bulacaksınız. verecck dehşet derşleri kalmamısAma, elimde tuttuğum bu şipşi; rin kitap, küçük İdil'in şiirleri katır. Hitler âdi bir insandı, Gberv' dar büyüyeceği günler icin müjdeye de âdi bir insandır.» lerle dolu. Spaak, Kongonun işlerine kanşıl Hamdi VAROĞLD mamasını tavsiye edenlere, «Kongoluların birbirlerini öldürmelerini, bu duruma ilgi göstermeden geyretmek, Konçoluların menfaati lcabı mıdır?» diye bir cevap verMoskova, 12 (aa..) Sibiryadamiş. Belçikanın Kongoda iktisadi ki Kaiyr gölünde yaşadığı ileri sümenfaatleri olduğunu kabul etrülen «Korkunç Sibirya Canavan» mekle beraber, «Belçika bn jün yeniden günün konusu olmuştur. Üstelüt bu sefer olaya tanık. olan Koneodan vazçeçebilir, fakat arbir jeoloji profesörüdür. Moskova tık Kongo Belçikadan vazçeçemez. Üniversitesi Coğrafya Fakültesinin DSrt seneden beri Kongoda ayak' Sibiryada incelemelerda bulunan ta kalabilen tek şey kapitalist ikmensup olan jeoloji ; bir heyetine tisadi bünyedir» demiştir. i profesörü Gladkik, «Canavarla buGüvenlik Konseyi pazartesi gürun buruna» gelmiştir. Heyetin baş nü tekrar toplanacaktır. kan yardımcısı Rukosuyev'in söylediğine göre, Gladkik, Haiyr gölünden su almaya gitmiş ve bu sırada birdenbire canavarla karşılaşmış tır. Canavar suyun yüzüne çıkmış, Ihmalim""yü2ünden tazeliğini kaybeden cildim, sonra kıyıya doğru yaklaşmaya baş Nairobi 12, (a.a. Kadyolar) kullanma/a başladığım Havilland Vanishing ve lamıştır. Gladkik korkmuş ve duKenya Cumhuriyeti dün gece yarırumu anlatmak için yakında buluCold kremleri sayesinde kadife gibi yumuşak gından itibaren bağımsız devletler nan biyoloji istasyonuna koşmuşsâfma katılmıştır. İngiliz milletler kar gibi beyaz. çiçek gibi tazelik kazandı.,Artık^ tur. Rukosuyev demiştir ki: topluluğu içinde bu Afrika mem «İyi bir tesadüf, canavar yeleketinın yeni bir cumhuriyet olaeşim mat tenimden şikâyet etmiyor... niden suyun yüzüne çıkmış ve bir rak meydana çıkışı, askerî lörençok kimse tarafından görülmüştür. ]er. mahalîi oyunlar, müslüman, j Canavar uzun kuyruğu ile suları anglikan ve katolik din adamlarıGeceleri : Havilland Cold j dövüyor ve gölde büyük dalealar nın duaları ile kutlanmıştır. Cildlnizdekİ makiyaj pislikmeydana çeliyordu. Fakat şimdilik Sömürge idaresi altinda Başba • kimse bu canavarın hangi cinsten lerini temizler yaptığınız makan makamını işgal eden Jomo. nlduğunu söyliyebileeek durumda Kenyatta, eski İngiliz koloni.sinin sajla beslenmesini sağlar. değildir. Belki de ikinci jeolojik ilk Baskanı olmuştur. devirde yaşamş ve bugün yeryüzün Başkan Yardımcılığın» Ofinaga de bulunmıyan iktiyozorUrm »oOdinga getirilmistir. nuncusudur.» Kıbrıs meselesi ve sihirli Dünya Komünist Partiler hazırlık toplantısı 1965 martına ertelendi WİLS0N OCAKTA BONN'A GİDEGEK Ispanya Perondan siyasî faaliyetlerini dnrdnrmasını istedi gmınııtııııımnııiftııııııııııifiMiıııııııııııııııııııııııınııınııınıııııımm DIŞ BASÎNDÜ İ Tü RKi YE Keban Baraji | | j Çocuk şair Ürdün kara listesinde 6 Türk firması var Gromiko Londrayı ziyaret edecek Merihe gitmekte olan "Mariner4,, bir meteoritler kümesini dün ârızasız geçti Tunus Fos ortak bildirisi yayınlandı Spaak cevap verdi üThanrmT | hostalığı vahim Siz de bugün bakkalınızdan ÇOK MEMNUNUM. "Sibirya canavarı,, Kenya Cumhuriyeti bağımsızlıgına kavuştu Muz kabuğuna yazılan çek San Francisco 12, (A.P.) Tom Carlton ve Mike del Prete oir lokantada yemek yerlerken. Mike de Prete, arkadaşına 50 cent borçiu olduğunu hatırlatmıştır. Bunun üzerine Carlton masada duran muzlardan birini almış ve kabuğuna 50 cent borçlu olduğunu hatırlatmıştır. Bunun üzerine Carlton. masada duran muzlardan birini almi3 ve kabuğuna 50 centlik (5 TL.) bir çek yazmıştır. United California Bankası, muzu kabul edip 50 centi öd^miştir. Fakat banka ayrıca özel muam^le masrafı olarak bir dolar (10 TL.) «lmıştır. Bu gün bakkalmtzdan TARİN JsteyJnlz Memleketlmlzln en bOyük möstahsil teşekkOIO olan TARİŞ, modern teslslerinda hazırladığı TARİN MARGARlNl'ni Türkiye piyasasına arzetmiştir. A ve D vitaminleriyls zenginleştirilmiş olan TARİN'in besleyici vasfı yüksektir, hazmı kolaydır. Kalp ve mideyi yormaz. TARİN mutfağınızın yağı olacaktır. Baklavadan böreğe, makarnadan pflâva kadar bütün yemetcterlnfz TARİN'le daha HAFİF, daha BESLEYİCİ ve daha LEZZETLİ. olacaktır. Gündüzleri : Havilland Vanishing Makiyajınıza ideal bir dö ten 'jmin eder TESEKKÜR fon Oğlumun amellyatını büyük bir baş&rı İle yapan ve kendisinl sıhhate kaTUşturan Baltallmanı Kemlk Vereml Haetahaueal B&şZ heklml Sayın | HÜfSEYİN SAHtR DAĞCIOĞLU Ue kıymetll mesal arkadaşlarına, hemşlrelere ve hastahan* personeline alenen t««ekkOrO bir • borç blllrtm. ! J Bog»zlçl Gazeteler BayU M. Ali DOĞRU Oumhurlyet 15208 TARİŞ TARİN'İN KALİTESİNİ GARANTİ EDER BânMİık: 8^27/15207 AmmmiiMmıtıiMiııtMH,,.»......
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog