Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

BAZI GERÇEKLER oSAVUNMALAR» ALPARSLAN TÜRKEŞ RİFAT BAYKAL MUZAFFER ÖZDAĞ Fiatı 4 Lira Ödemeli gönderilir. Kataloğ isteyiniz. ANIL YAYINEVİ Vilâyet karşısı No: 11 İstanbul. Tel: 22 23 68 Reklâmcılık 4636 15186 41. yıl sayı 14501 umhuriyet KURUCUSU: rUNUS NAD1 Telgraf *• m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul P o s t e K u t u s v . : İ s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Eski Şiirimizin Ustaları (RADYO KONUŞMALARI) Yunus Emreden YaJıja Kemale kadar 115 iinltt Türk salrinin h»j»t Mkareıi v en scçme şiirlerL •« BfitHn kitapçılarda uayuuı. Posta 11« öderaeli olarsk d» göndtrfllr. Refik Ahmet Sevengil Yeni çıktı Pazar 13 Arolık 1964 ATLAS KİTABEVt aşbakan, kabine, Çankaycı toplcmtılcıro e dış politika konusunda izahat verdi KABİNE .AKSAL VE FEYZİOĞLINA BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI TEKLİF ETTİM. UZUN UZUN GÖRÜŞTÜK. KENDİLERİ SERBEST OLARAK MECLİSTE VE PARTİDE ÇALIŞARAK DAHA F A Y D A U OLACAKLARINDA İSRAR ETTİLER. KENDİLERİYLE İKİ SAMİMÎ ARKADAŞ OLARAK SADECE HİZMET ŞEKLİ ÜZERİNDEKİ İHTİLÂFIMIZ BUDUR.» LİDERLER KONGRELERDE KONUŞAN HATİFLER BAZAN GENİŞ ÖLÇÜDE TAŞKIN VE TECAVÜZKÂR TABİRLER KULLAMVORLAR. BU VAZİYETTE, İDDİA EDİLEN, AĞIR OLAN NOKTA BU KONUŞMALARIN, BU TLTUMUN PARTİ MEBKEZLERİNCE SİYASÎ MÜCADELJE USULÜ OLARAK DEVAM ETTİRİLDİĞf ŞAYİALARIMN MEVCUT OLMASIDIR, SEÇİMLER 1965 EKİMİNDE SEÇEVIIN YAPILABİLMESİ EN DOĞRU ŞEKİLDİR. BUNUN İÇİN DE BİR KANT'N TASAR1 HAZIRLIYAJRAK MECLİSE SEVKEDECEĞİZ. DEDİĞİM GİBİ BAŞBAKAN', CHP GENEL BAŞKAM OLARAK 1966 HAZİRAMNDA SEÇİM FİKRb.'İN DAİMA KARŞISINDA OLACAĞIM. VE BÖYLE HAREKET EDECEĞİM. DEGISIKLIK BITTI Başbakan, Aksal ve Feyxiogiu ile ihtitafi olmadığım söyiedi "Seçimlerin 1965 ekintinde yapılması etı doğru yoldur,, ANKARA 12, Cumhuriyet Bürosu Başbakan İsmet İnönü «Kabine içindeki değişikliklerin son bulduğunu, Aksal ile Feyzioğlu'nun görev almıyacaklarını, bunların Meclis ve parti içinde çalışma arzusu gösterdikleri! ni» açıklamıştır. Başbakan İsmet İnönü bu toplantı sırasında seçim, plân, dış politika ve son Çankaya toplantılariyle ilgili hususlarda da bilgi vcrmiştir tt Başbakan tsmet Inönu basın toplantısında görülüyor. ONBflŞI TAHİR VDRDLDUGÜ ZAMAN Anam, anam,, dedi ve yıkılıverdi!.. Halbuki Tahiro'ya dilediği gibi harcaması için daha bir süre önce para göndermîşlerdi «Tasak bnndan böyle zulüm va ösür ve baraç ve angarya ve katil ve «irkat ve telsn» IÇAK, adamın göğsüne indi. önce, boynun altından soldan sağa çizdi, sonra kaburga kemiklerinin etraftnt dolaştı, etleri yarmaya başladu. Kan çıkmadı ilkin. Bıçağın çizgileri sarı larıydı. Yeniden, önceki çizgilerin üzerinden bir kez daha geçince, kemiklere değmey» başladı. Bıçağı yijTen, bunca acıdan habersizdi. Ses çıkaramıyordu. Bıçağı tutan el, dahı bir abandı vücuda, «Hart!» diye.. Iki üç günlük takallı adam, brçağı atana seslendi : «tstersen benim bıçağı al, daha keskin..» Beriki öyle yaptı. Artık kemikler iyiden iyiye görünüyordu. Adam bu kelli iri bir makas aldı. Nikelâjı pınl pırıldı. Şimdi, kaburga kemikleri, çıtır çıtır kırılıyordu makasla. Çıtır. Çıtır.. Karın nahiyesine gelince, ke>me durdu. Kesici, yardım eden çocuğa seslendi : «Kaldır şn kısmı.» Çocuk, yadırgı ve korku içindeydi. Boğazın altından tuttu, otomobiHn motor kapağını açar gibi açtı. Ciğerler. morumsuydu. Ince bir zar vardı üzerinde.. Adam, yardımcıya : «Oflum, sok elini, al snnları» dedi. Yardımcısı bir sn irkildi. gözleri dehşet içindeydi.. Bir korku sardı ortahğı, dayanılmaz!. Adam yine öyle sessiz sessiz yatıyordu. Hiç mi hiç, sesi çıkmıyordu. Gencecik bir adamdı. KABtNEDEKt DF.GİŞİR1.İK Başbakan înönü, günlerdir devam eden kabine değişikliği çalışmalarının dün gec« geç vakit «ona erdiğini ve bütün ısrarlarına ve davetine rağmen ismail Rüştü Aksal ile Turhan Feyzioğlu'nun kabineye girmiyerek Meclis ve parti içinde !erbest çahşmak arzusunu izhar ettiklerinden, Baçbakan Yardımcıhğının gene tek yardımcılık olarak kaldığım »çıkhyarak şöyle devam etmiştir : AtinaEIfisi Ilkin götevinden alındı unun Hikâyeıtiıt Sonu «CHP içinde şikâyetler ve müzakereler cereyan elmiştir. Bnnun bir sonucu olarak Hükümet içinde değişiklik yapılmıştır. CHP içinde lider mevkiinde bulunan bazı arkadaşlarımızın Hükümet içinde görev almaları KADIN HAKLARINI KORL'MA DERNKG t DEFlLESt Kadın Haklarm Koruma üeriçin ben gayret ve arzu gösterdim. tsmail neçi Kervansarayda dernek yararına bir mo da defilesi verdi. Modelleri manken yerine Rüstü Aksal beye ve Turhan Feyzioğlu beye tanınraıs tiyatro artistlerimizden Yıldız Ke ııterle Ayla Algan ve Beyhaıı Benek teşhir Başbakan Yardımcılığı teklif ettim. Benim bu arzu ve teklifimi iyi niyet ve iyi yürekettiler. Bu özellik defileye sonuna kadar ta tlı bir bava kattı. «Üç Kuruşluk Opera»nın le karşıladılar. Uzun uzun görüstük. Kenüç sevimli artisti profesyonel mankenleri a ratmayan bir zariflikle ve bir hayır işi yapdileri serbest olarak Meclist* manın nesesi ile 16 model teşhir ettiler ve uzun azun »Ikıslandılar ve partide çalışarak. daha favdalı olacaklarında ısrar ettiler. Onlann arzuların» uyarak, zaten bunyevi bir Ihtlyaç zarnreti de olmıvan bu fikrimden vaz. geçtim. Sİ7İ temin ederim ki. bu sonuç tanı bir mutabakat halinde alınmıstır. Bu arkadajlarla hükümetin seklinde, pros:ramında ve çalısnıalarında. lınlâsa bir siyasi münakaşayaı esas teşkil edebilecek konular: Olayın kahramanı da hiçbir ihtilâfım yoktur.» Başbakan bu arada Turan FeyMemurenin dosyası $ zioğlu ile aıalarında kabinenin teşDisiplin kuruluna verildi kilinde bir fikir ayrılığı olup olma ANKARA 12, Cumhuriyet Bürosu (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) aşbakan İsmet İnönü. Atina Büyükelçisi Nedim Veysel l l 15ır parti, iktıUarııı yükünii üzerine aimakia höylesiııe iddialı oldukin'in bu görevden ahnacağını gu zaman kabine meselesi, siyasi tavizler va da parti içindeki açıklamıştır. Açıklamaya gore, Atinaya nnümıizdeki bir kaç gün çtrsitli sruplan hir hayrak altında toplamak çabasından çıkar, zarfında yeni bir Buyükelçı tayin hir ekip meselesi haline gelir, selmesi gerekir. Oysa son kahine edilecektir hikâvrsiniıı baslangıcından bitişine kadar hütün temasları, büDiğer taraltan Dışışlerı Bakanı tün söylentileri iııcelediğimiz zaman çörmüsüzdür ki, değiştirFeridun Cenıal Erkin de Parise mr fikrinde hareket noktası ekip teskili değil, sivrilmis birkaç hareketinden önce aynı konuda gaisnıi. kabinede. anlayışları ne olursa olsun, bir araya getirmek. zetecilerle konuşmuş, Atina skanböyltıe hem parti ici politikası bakımından ayrıntıları kaldırKemaı Aydar yazıyor dalı ile ilgili tahkikatın sonuçlannıak. hem de Uamu nyuna, daba becerikli olacağız intibaını riığını, Nedim Veysel llkin lıakkınAnkaÂ, 12 Başbakan'ın âni bir \ erebılmektir. da alınacak karar için Bakanlar kararla basın mensuplarmı dâvet Ancak hemeıı sövlnelim ki. yapılaıı degişiklikler hu intibaı verKuruluna teklif yapıldığını, Şük etmesi dikkati çeken bir olaydır. mekten uzak kalmıstır ve parti içindeki ayrıntılar olduğu gibi ran Güneş'in dosvasınin. Bakanlık Aylardanberi arkasından koşan, ağ«erinde durmaktadır. Disiplin Komisyonuna havale edil zmdan, hangi konuda olursa olsun. Aslında sivri isimlerin toplaıımasıyla da eğer toplanabilseydi ekip bir tek kelime almak için didinen diğini söylemiştir. te.şkil edilemiyeceğine, sadece ayrı anlayıştaki birtakım kişiler gazeteciler, böyle beklenmedik bir hir arava «rtirilmiş olarağına gore. ilerisi için fazla ümit veredâveti alınca doğrusu sevindiler. ıek dpğildi. Valnız. hic olnıa/sa değişiklik. bugünkü gibi kamu Hem öyie. «Başyazar gelsin. yazı işu.vunu. parlâmenlııyn sasırtmıyacak, ya da çüldürmiyeeekti. Ieri müdürü buyursun» cinsinderi .Sınıdi vataııdas haklı olarak «orııyor: Günlerdeııberi devam eden tahditler konuimamış olması karşıgürültülerin sehehı Adalet Rakanı Cumralı. Celâlettin l'zer ya sında ayrıca mutlu oldular. da Ferit Alpiskeııder'iıı heceriksizlikleri midir? Onlann istifaBakanlar Kurulu toplantı salosından sonra veııi s;elenlprle ekip kurulmııs. vatan kurtulmıış nunun uzun masası etrafmda ceremudur? ! yan eden bu basın toplantısında saAnkara 12, (Cumhuriyet Bürosu) | Hu sorulara verilccek <evap huluııanıaz. Bulunıırsa da. cevaplar Başbakan «Plân» ile başlayan l n Millet Meclisi Milli Savunma ykonuşmasuıa devam ederken bir kimsevi tatmiıı eımez. Nitekim Savııı Ba«hakanın siizleri tst Komisyonu başkanı Zonguldak railminkâr ohııık Lırı havli ıızaktır (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) letvekili Kenan Esengin (CHP>, İMiıail Rüştü Aksal'ı güreve dâvot ettiğiııden bahsediyor Saym İnönü. Kara ve Hava Harb Okullarının öğ Oysa Aksal'ın aşıııe nıissli bir toplulukta böyle bir görevi kabul retim süresinin üç yıla, Deniz Harb etmiyeceği başından belli idi. Ne yapacaktı İsmail Rüştü Aksal? Okulunun da dört yıla çıkanlacaeını açıklamıştır. A.P. kongresinden telâşlanıp. aman biraz sağa çidelim, yahut bir ayağımız solda ama, öteki ayağımız daha sağda olsun çığlıklarııı'a ıröre durumu idare etmeğe mi çalışacaktı. Devlet sektörlerindeki beceriksizlik yüziinden düşen kalkınma hızmı hanei ekiple eski temposıına »etirebilecek: kurultaydaki ileri hedefler bildirisine komünist maııifestosu di.veıı zihnivetle mi? l'urlıan Feyzioğlunun durumu da Aksal'dan başka değildir ve FeyYurt dışından önceki gün dönen zioğlu, İster hesaplı. ister yanlış görüşe da.vanarak yapılmış olsun, Prof. Ali Fuat Başgil, yarın Kadıdâveti reddetmek zorunluğunda kalmıstır. Zira kabineye pirseydi köy Sorgu Hâkimliğinde ifade vepolitikacıların pek beğendikleri tâhirle «harcanıverecekti.» recektir Erim'e gelince: böyle bir kaos içinde ihtiyatı elden bırakmamış. karBaşgil hakkında Kadıköy Savcışıtlar koalisyonuna girmektense Birleşmiş Milletler kulisinde Kıblığı, iki ayrı suç iddiası ile sorujrıs meselesinin halîi ile uğraşmayı daha uygun görmüştür. turma açmış bulunmaktadır. BunŞiındi denilebilir ki C.H.P. de sadece üç isim mi var? Bu isimler lardan biri, Başgil'in. tsviçrede kabineye girmediler diye neden değişiklik güdük bırakıldı? fransızca olarak bastırdığı «TürkiGerçi üç isim yok çok isim var ama, yukarıda da kısaca işaret etyede 1968 Askerî lhtilâli» adlı ki tiğimiz gibi, değişiklik meselesi tamanıen siyasî açıdan ele alıntabı ile ilgilidir. Tedbirler Kanumış ve sivri isimlerin hep bir arada marifetlerini göstermeleri nuna aykırı hareket »ttiği iddia çeşitli sebeplerle istenmiştir. Neticede niyetle kısmet birbirini olunmaktadır. . . tutmadı ve operasyon yanm kaldı. Ama doğrusumı isterseniz bu Diğer iddia ise. Başgil'irf bir yazıhengâme içinde ne ol«hıysa üç kişiye oldıı. smın Hükumetin manevi şahsiyetiEcvet GÜRESİN ni zedeleyici mahiyette goıuirnuş ; ınııııııııııninmıiiâiıııaıııımJiii^uıııınıııııın""""""" ""<••»"'"" B B Simşekleri uzaklastırma ACI BİR AĞIT YÜKSELDİ.. Şebit Onbası Tahir Tılmaz öncal ve kurşun yaraları Acı bir ağıt yükseldi damdan. Mırıl mırıldı, Zaza'ca. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Kara ve Hava Harb Okulları öğretim süresi uzatılıyor RUŞVET ALAN TUHIZM TEMSİLCİLERİ YAEALANDI Kemal TAHiR'in hadise yaratacak eseri Yurda dönen Başgil Savcılığa çağırıldı Ankara 12, (Cumhuriyet Bürosu) îstanbulda Sirkecide Meram Ote linin sahibi Mehmet Kutluay Çor luda sahilde kuracağı turistik tesisler için gerekli belgeyi almak üzere Ankaraya gelmiş ve müra caatını yapmıştır. Belgeyi verecek olan Turizm ve Tanıtma Bakanhğı Merkez Komı tesinin özel sektörden işçi temsil cisi olarak şelen üyeleri OLEYİS Başkanı tsmail Aras ile Turan Şe nel iddiaya göre, kendisine müspet rapor hazırlayacaklarını ve böylece belgeyi alabileceğini ve aynca kredi sağlayacaklarmı ancak bu işi 15 bin liraya yapacaklarını söylemişlerdir Mehmet Kutluay'ın polise haber ver mesi üzerine düzenlenen bir konuşnıada taraflar 3500 lira pejin. ve 10.500 lirahk bonoda anlaşmışlardır. Mehmet Kutluay T Şenele 3500 lirayı verip bonoları da tesıim ederken suçüstü va pılmış ve Turan yakalanmıştır. Mahkeme. Scn^l için tevkif kararı vermij, ıc terbeıt bırakmı;tır. BOZKIRDAKİ ÇEKIRDEK Bu romanda, Türk öğretmeninin dertlerini, sevinçlerini, umutsujluklannı ve mücadele gücünü bulacaksınız. Bu gün 2 ncı sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog