Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cinsî Başarının Esaslan Hazırlıyan: Von. Urban'dan naklen Dr. RECEP DOKSAT Ctltlt 10 Lira Seksüel meselelerinizin hallinde müracaat edeblleceğiniz yegâne eserdir. Alfabetik Sağlık Kılavuzu Hazırlıyan: Ord. Prof. SADİ IRMAK 3. baskı ciltli 12.5 Lira Bine yakm hastalık, araz, teşhls ve ttdavileriyle birükte anlatılmaktadır. Kitapçılardan. aravınız. Ödemeli isteyiniz. OKAT YAVINEVİ Ankara Cad. 45. P. K. 11)17 İst. 41. yıl sayı 14500 umhuriyet KURUCUSU: Y.UNUS NAÜ1 | ^ P Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusv.: İstanbııl No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumartesi 12 Aralık 1964 Ş«rhll . İşfah Alfabetik F % i s t * DAMGA VERGtSt fcÂmJN\T N. C BÜRGE Damga Vergisj Kanunv metni a « m tnaddelerinia şerh ve îzahı Öâalar Gümrük Giriş Beyannameleri Halen mer'i olan eski hükümler Vergiye tâbi kâğıtlar Damga Vergisi hakkmdâ Maliye Bakanhğı Tebliği Değerli kâğıtlar İzahlı alfabetik fihrist. 5 Liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 3819/15151 IOGLU KABINEDE ALMAYI REDDETTÎ Feyzioğlu red sebebini bir gün önce açıklamıştım diyor Aksal ve Erim Başbakan yardımcısı olmadılar Aksal Bakanlığı geriye kaldı S/RRI ATALAY ADALET, MAHMUT VURAL ULAŞTIRMA VE SADIK KUTLAYİMAR İSKÂN BAKANLIKLARINA GETİRİLDİ Erim'in dönüşünden sonra Başbakan Yardımcıhklan ele alınacak Ankara 11, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan yardımcılıklarına Nihat Erim ve İsmail Rüştü Aksalın getirildikleri geç saatlere kadar CHP yüksek kademelerinde belirtilmiş olmasına rağmen saat 21 de İnönünün Başbakanlıktan ayrılırken duruma dair söylediği sözler üzerine Başbakan yardımeılıkları meselesinin geri kaldığı ve halledilemediği anlaşılmıştır. İnönü C. H. P. Grup Başkan Vekilleri ile yaptığı uzun bir görüşme sonunda «Şimdilik kabinenin tek başbakan yardımcılığı ile devam etmesine karar verdiğini» açıklamıştır. İnönü bu arada Aksal ve Erimin Başbakan Yardımcılıklarına getirilip getirilmeyeceği şeklinde bir soruya da kesin bir cevap vermemiş, ancak şöyle konuşmuştur: (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Feyzioğlu: Vazifeyi P ANKARA 11 (Cumhuriyet Bürosu) rofesör Turhan Feyzioğlu CHP • Parti Meclisi toplantısmdan ayrıldıktan sonra Başbakan İsmet Inönü ile yarım saatlik bir görüşme yapmış ve mütaakıben şu demeci vermiştir: « Vazifeyi kabul rtmrdim. Gftrüşlerimi ve nedenlrrini dün olduğu fibi bugün de Sayın BaşbakaD3 arzettim.» Başbakan înönü ise bir gazetçcinin Turhan Feyzioğlu ile görüşüp görüşmediği konusundaki sorusuna da şu mukabele bulunmuştur: « Hepsi İle görüştüm. Bir Başbakan Yardımcısı olmasınds mutabık kaldık.» OLDU inönö GürseTle görüştükten sonra tayinleri yaptı Ankara 11 (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan İsmet İnönü bugün Adalet Bakanhğına Kars CHP senatörü Sırrı Atalay'ı, Ulaştırma Bakanhğına YTP den ayrılan bağımsız Sıvas milletvekili Mahmut Vural'ı ve İmar İskân Bakanhğına İçel milletvekili Sadık Kutlay'ı tâyin etmiştir. Başbakan Yardımcılığı sayısının arttırılması meselesi ise Nihat Erimin yurda dönüşüne kadar şimdilik geri bırakılmıştır. Kabinedeki değişikliği Cumhurbaşkanı Cemal Gürsele sunan İnönü Çankayadan ayrılırken. «Mutabık kaldık» demiştir. İnönü bugün kabine değişikliği konusunda çeşitli temaslar yapmak ve bu arada bazı aniaşmazlıkiarı gidermek zorunda kalnuştır. Kabineye girmeyi reddedeo Turhan Feyzioğlu diinkü CHP Parti Meclisi toplantısında Erim Donmesi beklenecek elmedim,, r FİKRET OTYAıM, HAZISLADIĞI BU YAZI SERİSİN'İN İLK HABERİ ÇIKTIĞI ZAMAN BU KONUDA 15 FIKRA VE 3 BAŞYAZI YAYINLANDI. MECLİSTE GÜNDEM DIŞI KONUŞULDU, İÇİŞLERİ BAKANFMN İSTİFASI İSTENDİ VE İKİ SÖZLÜ SORU VERİLDİ. inönü Gürsel görüşmesi İnönU saat tam 17 de Çankaya Köşküne gelmiş ve saat 18.15 e kadar Cumhurbaşkanına kabine değişikliğinin sebeplerini, yapılacak değişikliğin şeklini ve kimlerin bakanhktan istifa ettiklerini, yeniden kimleri bakan yapmayı düşündüğünü anlatmıştır. Başbakan îsmet İnönü Çankaya Köşkünden ayrılırken gazetecilerin sorularına cevaben: «SayTn Cumhurbinjkaın ile kabine değişiklifi konusunu görüstiik. Mutabık kaldık. Kendisine istifaları da söyledim. Çalışmağa devam ediyorum. Bu geceye yetistireceğimi zannediyorum. Size şimdi hiçbir isim veremem ve hiçbir şey söyleyemem» demiştir. B. Milletler binası önünde infilâk oldu Birleşmiş HilleUer 11, (aa.. AJ». • Radvolar) Genel Kurul toplantıst yapılmakta olan B. Milletler binası yakınında bir infilâk olmuştur. New York polisinin araştirmaları sonunda, infilâka sebep olan cıhazın, saatli bomba tertibatı buiunan havan mermisi dolu bir boıiı oiduğu anlaşılmıştır. C.H.P. MECLİSİ 1965 SEÇIMINDEN UMITL1 C YILIN ROPORTAJI t:o.*"^i••• "W2? Reformcu ve devrimci aydınlara dayanmak isleyen CHP geçen seçimlerden daha çok oy toplıyacağı kanaatinde ANKARA 11, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan İsmet İnönü saat 18.15 de Çankaya Köşkünden sonra doğruca Başbakanlığa gelerek çalısmalarına devam etmiştir. İnönü. saat 21 de Başbakanlıktan çıkarken gazetecilere «Tek Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satırdır» demiş, daha sonra şunları ilâve etmiştir: BİR KARIŞ TOPRAK Uİ\ KEMAL TJttflR'lN Hâdise yaratacak eseri Bıcak, adamın göğsün* indi. Önce, boynnn altındaa soldan saça sonra kaburga kemiklerinin etrafını dolaştı, etleri yarmağa başladl. Kan çıkmadı ilkin!» Bıçağin çizgileri sarı aarıydı. Ye niden, öncekl çizgilerin fizerinde kez daba geçince, kemiklere defmeye başladı. Bıçağı yiyen, bunca acıdan habersizdi. Ses çıkaramıyordu. Bıçağı tutan el, daha bir abandı vficnda, «hartt!.j» diye. 'Çelikli 2, kuyusundan zengin petrol tışkırdı T HP Parti Meclisi saat 10 da Başbakan İsmet İnönü'nün başkanhğında toplanmış, İnönü'nün kısa bir konuşmasından sonra Mer«Tekliflerimizi sayın Cumhurbaşkanına kez Yönetim Kurulu raporu okunmuş ve yönetmelikleri incelemek gönderdim. Daha evvel de muvafakatını almıştım.» için komisyon seçildikten sonra saat 11 de dağılmıştır. Başbakan İsmet Înönü, kısa konuşmasmda, saat 11 de işi olduğunu, bu bakımdan hemen gündeme geçilmesi gerektiğini bildirmiştir. Gnkaya Tahsilât Şeliiğine Yol Istırâk Pap Înönü, gerçekten saat 11 de toplan tıdan ayrıhp, önce Aksal ile sonra Rtsminr'în Bordu Olup Adrcslefi Tespit Feyzioğlu ile görüşmüştür. Edilanıiyen Mukelleilaruı Merkez Yönetim Kurulu Ankara 11, ıCumhuriyet Bürosu) raporu Ulaştırma Bakanlığma tâyin ediMerkez Yönetim Kurulu raporulen Mahmut Vuralın bir kaç gün nun, daha çok, bir seçimlere hazırönce YTP den istifa ederek bağımlık raporu olduğu dikkati çekmişsız kaldığı bugün anlaşılmıştır. tir. Raporda CHP'nin gelecek seBoşalan Ulaştırma Bakanhğına yiçımlerdeki sansı. diğer partilerin ne bağımsızlardan bir tâyin yapıldurumu gibi konu'.ar ele alınmışması kararlaştırıldıktan sonra bu tır. TÜRK ÖĞRETMENÎ GÜNLÜK makama Mahmut Vuralın geürilme! Seçimlere hazırlık si uygun b^ulunmuştur. Ancak VuYAŞANTISI, İÇ MÜCADELESt Raporda, Merkez Idare KuruluAlpi'kendeı'in yeıi ralın YTP li oluşu bir engel olaDIŞ ÂLEMİN ETKİStYLE I nun «her an seçime haıır olmak rak belirdiği için partisinden istiHAYALÎ TİYATROCULAR «Tiyatro Ses» adı altındaki .hayalî bir ti i inancına vardığı» ve «llerici, Atafası gerekmistir. Nitekim Başbakan RENKLİ BİR TABLODÜR. BU yatro topluluğu iki eser oynayacaklarını söyleyerek büetleri 3 gün evvel ı türkçii, reformcn ve devrimci ayYardımcısı Satır'm bu konuda TABLODA GENELLİKLE KES öğrencilere satmışlardır. Dün M.T.T.B. Lokaline gelen öğrenciler böyle j dınların, gençliğin» CHP'ye «mfiI Vural ile yaptığı temaslar sobir şey olmadığını öğrenince polise başvurarak dolandırıldıklarını söyle ! zaharetini» sağlamak için çahşıldıKİN VE HIRÇIN TONLAR nucunda yeni Ulaştırma Bakanımn mişlerdir Resim bğrencileri lokal kapısında göstermektedir. j ğı bildirilmektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. b da) HÂKİMDİR. BU YÜZDEN ! Dijer partilerin durumu Adresi tf>bit cdtlmediği gerekçesiYle ikı gün önce TÜRK ÖĞRETMENİNİN HARaporda diğer partilerin durumu lUştınna Bakanlığından ajrılan Ferit Alpiskender'e 6 YAT HİKÂYESİNDE İNSAN I ise şu şekilde yorumlanmıştır : lira 59 Vuruşluk borco için ilânen tebligat yapılmıştır. DRAMINI SULUSEPKEN RO! «Küçük partiler, 1961 se Ankara . Çankaya Tahsilât Şefliğine «Yol iştirak payı ' cimlerinden sonra başlıyan MANTİZMİN DIŞINDA TUTresminden» borçlu olanlann ve adresleri tesbit edilmediği bünveri erimelerini önliyeMAK GEREKİR. İŞTE KEmemişler, mahalli seçimler kaydedilenlerin büyük bir listesi gazetelerde yayınlanMAL TAHİR^ BU ROMANINde ve Senato seçimlerinde mıştır. Gcnelltkle 220 lira arasında değişen borçlar hep Ankara 11, (a.a.) Millet Mecgrirüldüğü gibi, devamlı o tanımmş kinıselere ait bulunmaktadır. Bunlar arasında DA TÜRK ÖGRET]\IENİNİN lisi Başkanı Fuat Sirmen Türkiye larak azalmağa ve ufalmata Ferit Alpiskrııder de, 6 lira 59 kurus borç ile yer almakDERTLERİNİ, SE\İNÇLERİMillî Talebe Federasyonu ve Milyüz tutmuslardır. tadır. li Türk Talebe Birliği Genel BaşNİ, UMUTSUZLUKLARINI VE 3250 metrede kendiliğinden fışkıran petrol, | Bnna mukabil A.P.. seçirkanlan ile İstanbul Üniversitesi, MÜCADELE GÜCÜNÜ ORTA(Arkası Sa. 7. Sii. 7 de) İstanbul Teknik Üniversitesi ve Anevsaf ve rezerve bakımından fevkalâde üstün! VA KOYMAKTADIR. kara Üniversitesi Talebe Birliği Baş ANKARA, (aa.) kanlarmdan müteşekkil heyeti kabul ederek. bir süre görüşmüştür. ürkiye petrolleri arama sahasına dahil Siirtin Çelikli Petrol BölBiliridiği gibi. talebe temsilcileri, gesinde açılan 2 numaralı kuyudan kendiliğinden fışkırmak suüniversitede reform yapılması için retiyle akan zengin bir petrol yatağına rastlanmıştır. Evsaf ve rezerv 18 arahğa kadar bekliyeceklerini, bakıramdan fevkalâde üstün olduğu bildirilen bu yeni petrol, 35 aksi takdirde bir miting düzenleyeceklerini belirtmiş bulunmaktadır2 gravite derecelidir. lar. Açılmasına başlanan üçüncü bir kuyudan da, müspet sonuç aluıacağını bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral. bu ko Fethiye 11, îlçemızde dün saat IIIIIIIIIHIJIIIUl •••l ll • I I I I I I l l I I l I I I I I t M I I I I I K I I I I I M I M M I I M M I I M M •• •••••••• nuda şunları söylemiştir: «Siirt ili çevresinde yapılan petrol aramalaj 18 sıralarında Fethiye Sağlık Yurrı, millî ekonomimiz için üınit verici bir istikamette gelişmektedir. ! dunda 30 yaşındaki Fatma Bozkurt Türkiye Petrolları Anonim Ortaklıadlı kadm. bir batmda dördüz doğur ğınca yürütülmekte olan bu çalışma muştur. Dördüzlerin sıhhatleri iyi ların son müspet işareti, Baykan ilçesi civarındaki Çelikli 2 kuyusu olup, hepsi de erkektir. olmuştur. 3250 metreye kadar inilYavrulara. ilçe ka>makamı Nejmek suretiyle buiunan bu zengin det Onur, doğumu yaptıran doktorrezervii petrol, kendiliğinden akFatma Karaali lardan Çocuk Mütehassısı Mustafa maktadır.» Davasoğlu, Nisaiye Mütehassısı Meh Tıp Fakültesi yeni yönetmeliğine Ankara 11, (Cumhuriyet Bürosu) met Öztürk ve dedeleri Abdurrahman Dokunulmazlık dosyalarını ince konan Fizikokimya dersi kaldınlÖztürkün isimleri verilmiştir. lemekle görevli Anayasa, Adalet ınıştır. Karraa Komisyonu, bugün Ali BozFethiyede çiftçilik yapmakta olan Tıp II. sınıf öğrencilerinin boykot doğanoğlu hakkında «Silâhlı Kuvvet M. Ali ve Fatma adlarmdaki karıko lere hakaret» iddiasiyle hazırlanan yaparak derslere girmemeleri üzecanın hâlen en büyüğü 12 yaşında dosyayı devre sonuna bırakmaya ka rine Genel Yönetim Korulu, bu olan 8 de kızı bulunmaktadır. Bu rar vermiştir. BEROM'N KARISI Peıonun yönetmeliğin bazı maddelerini deAnkara, 11 (Cumhuriyet Bürosu) Karar, 18 e karşı 16 oyia sağlan karısı Sofia tsabel Martinez, koca doğumlar ise teker teker olmuştur. ğiştirmek zorunda kalmıştır. Sarkıntılık iddiasiyle mahkeme mış, Başkan A. Yörük, Ali BozdoDoğum, bir anda ilçede duyulmujsını görmeye gelirken görülüyor. ye verilen Tekirdağ Valisi Kadri ğanoğlu lehinde oy kullanmıştır. Genel Kurulun yaptığı düzeltmetur. Bütün halk dördüzleri görmek Demirel'in duruşmasına bugün de Büindiği gibi 5 kişilik Alt Komis Peron, bir hafta önce teşebbüs etler, Üniversite Senatosu gündemine jehrimiz Üçüncü Sulh Ceza Mahke yon. bu dosyadan Ali Boğdoğanoğlu tiği başarısız G. Amerika seyaha üzere Sağhk Yutduna koşarak anne DOYUMU KONTROL DOĞUMU KONTROL de konulmuş ve yapılan görüşmeler Jıesinde gizli celse olarak devam nun dokunıılmazhğını kaldırmaya tinden döndüğündenberi Torremo ve babayı tebrik etmeye linos'da (İspanyaJ bulunmaktadır. lardır. gunmuştur. ' karar vermişti. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMllllKHIOIllllllllltllM •ııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııtı sonunda teklif kabul edilmişür. Vurafın YTP den istifa ettiği bugün öğrenildi BOZK1RDAKİ ÇEKİRDEK! ALPISKENDERIN 6 LIRALIK BORCU İLÂNEN TEBLİG EDİLDİ Talebe temsilcileri Fual Sirmen'le görüştüler Fethiyede bir kadın dördüz doğurdu bebekler sıhhatte i PAZAR GUNU CUMHURİYET'te l Bozdoğanoğlu'nun dokunulmazlığı devre sonuna kaldı Boykot yapan tıp öğrencilerinin istekleri kabul edüdi Tekirdağ Valisinin duruşmasına devam ediMi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog