Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASİN A U Y M A T I •¥ * • L A K TtBlllKi T A A B B O T IDIR Bahlbl: NAZİME RADt * Oenal T»rm ecrrr GÜRESÎN * sonunru Moaaj n t o ı D * T U + Baoan T» r»y»n: CtJUHUHtTBT itarbaaeUık »• Ouetectllfc TA.g. . CagaloSTO Halken fnKulc Ko. SO41 CÜHKT tlXEBİI Ka«fikaa»t Mejtluu. Bdlm* H»nj BÜROLAR Ad&na . TeJeton: <SSO * ANKAJU: Ataturt BuiT«n Ttneı Ap. • Tenişenıı Teleıon: 13 00 30 U 0» 66 12 85 44 « 9T 3S • İZMİB: O u l B n l n n Wa 1& Tel! S1330 ABONE Senellk 6 a.vhk S aylık ve Tflrtdy* 75 0C 40 00 31.00 İLÂ1M Harlcl 150 00 80.00 44 00 3 * * S m a «tnıraı«c ( a ı ı t ı a l ) 8 t na ahliela • NlS»n. NUc&h. Brlenm». Dogum (MmKtn) ölttn. utTUt. Teaefckirr *• Karıp u u u Kajnp (KellmeM) 7» SAVISJ 25 İstifalar devam ediyor (Uajtarafı 1 inci sahifedeı Prof. Fejzıoğlu ile birlikte Basbakan Yardımcıhğının kendisine tekhf edilip edilmediği sorusuna, «Böy le bir şey bahis konusu değil. Kabinede görev slacağım konusu yok» cevabını vermıştır. Fakat Aksal saat 13.25 te tekrar Başbakanhğa gelmiş ve yıne on dakıka kalarak butün soruları aynı şekilde cevaplandırdıktan sonra hiçbır açıklama yapmadan Başbakanlıktan ayrılmıştır. MALtK YOLAÇ Inonu ile bir sure gorusen Devlet Bakanı bağımsız Malık Yolaç ise Başbakanhktan ayrılırken gazetecilere. «Zannedersem Ulastırma Bakanlığı CHP'ye geçecek ve buna mokabil başka bir Bakanlık bağımsızlara verilecektir. Bağımsızlardan en kuvvetli namzedin Kâzım Yurdaknl oldnğnnn iimit edivorum. fnönii ile bu konuları çörüstük. Bana ve Yüceler'e bir sev \ok» demıştir. bıf ı.i... .ıi.at da soaieiı nıı.vor. Ken) dileri, Meclis ve Hükümete karşı olan mesuliyetlerini müdriktirlerj» Öğleden sonraki temaslar înonü saat 17.15 de Başbakanhğa gelmiştır. Saat 21 e kadar süren bu temaslardan ilkını Tuıhan Feyaoğlunu da%et ederek yapmıştır. Saat 17.30 dan 19.30 a kadar İnönü ve 20.30 a kadar da Kemal Satı ile görüşen Turhan Feyzioğlu kabineye Basbakan Yardımıcısı olarak gırmesi yolunda yapılan talepleri kabul etmemistir. Fe\zioğlu saat 20 30 da Başbakanhktan ayrılırker, gazetecilerin sorularına cevaben. «Basbakan Yardımcılığı konusunda vazife kabul ettiğime dair haberleri teyid edecek dururada değilimdemiş ve yarın sabah tekrar görıisüp göriışmeyeceği sorusuna da. •kararımın yarın da değişeceğini zannetnıijorum» cevabını vermıştir. Karma Komisyon da Sıddık Aybar'ın dokunulmazlığını kaldırdı Ankara 14. (Cumhuriyet Bürosu) • Sivasî suç> işledikleri iddiasıyla yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen roilletvekillerine ait dosyalan inceleyen Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu 40 üyeli karma komisyon. Bingöl milletvekili Sıddık Aydgr'ın da (A.P.> dokunulmazlıŞının kaldırılmasına karar vermiştir. Öğrenildiğıne göre karar, 15e karşı 15 oyla almmış, ancak karma komisyon Baskanı lehte oy kuüandığı için. dokunulmazlığın kaidırılması kesınleşmişıır. Toplantıda Sadettin Bilgıç'e ait üç, Etem Kılıçoğlu'na an uç. Kadri Eroğan.a ait üç. Hami Tezkan'a ait bir. Sülevman Ünlü'ye ait bır. Vedat Ali Özkan'a ait ikı, Ekrem Dikmen'e ait bir dosya devre sonuna bırakılmıştır. Diğer taraftan oğrendığimıze gdre, Komisyon üyeleri arasında Kadri Eroğan'ın bir dosyası sebebiyle çetin tartışmalar olmu; ve anlaşmazlık çıkmıştır. Eroğan'ın ikinci dosyası incelenirken, sözlerinin teyple tesbit olunduğunu. deüllerin yeterli olduğu görüşülmüş. bu sebeple bilhassa A.P., C.H.P. dışındaki partilerin üyeleri dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişlerdir. Bu arada, sebep olarak da. bir önceki dosyanın delilleri daha kifayetsiz olduğu halde dokunulmazlığın kaldırılması gösterilmiştir. Bu istek, kabul edilmediği için bir kısım üyeler öğleden senraki toplantıya katıimamıjlardır. Bu suretle, üyelerinin büyük bir kısmı eksilen Karma Komisyon Ait Komisyonun, dokunulmazlığını kaldırmağa karar verdiği A.P. li Ekrem Dikmen'e ait dosyayı devre sonuna bırakmıştır. Karar, 16'ya karşı 20 oyla ahnmıştır. Lincoin'un Suttan Ahdülaxize ntektubu O smanlı İmpaıatorluğu Devrınde Turk Amerikan munasebetlerı konusunda Turk Amerikan Üniversitelıler Derneğinde dun bır konferans veren Edebiyat Fakültesi Son Çağ Tarıh uzmanlarından Mithat Sertoğlu devrın Amerikan Başkanı Abraham Lincoin'un Padısah Sultan Abdülâzız'e gönderdıği bir mektubun da metnini aeıklamıstır. Sultan Abdulâziz'in tahta geçışını tebrık eden 2 Ekım 1861 tarıhli mektupta aynen şöyle denmektedır • «Büyük ve iyi dost, Majestenizin bana gondermek lütfıında bu lundnkları merhum kardeşi ve nıuhterem Majeste Abdülmecid Haııın öliimünü ve ecdadınızııı tahtına çıkışınızı bildiren mektubunuzu t Çelikba; ve Bevazıt Inonu daha sonra C.H P. Grup Başkan Vekilleri Fethi Çelikbaş ve TURAL DA GELDt Kemalî Beyazıt ile yeniden bir gögörüşmeden Basbakan, kabine değisikliği için rü?me yapmıştır. Bu temaslar yaparken Kara Kuvvetle sonra Çelikbaş, «Herşey varın öğleDeğişerı Kumandanı Orgeneral Cema! den sonra açıklanacaktır. Tural'ın da Başbakanhğa gelmesi cek bakanlar üç ilâ beştir. Kemal Satır kabinede kalacaktır> demiş, dıkkatle izlenmiştir. Kemalî Beyazıt da şunları eklemişTural, lnönü ile yarım saatlik tir: «Profesor Erimin kabineye girbır gorüşme yapmış ve Basbakanhktan ayrılırken, sorulara, «Kıb mesi kesindir. Kemal Satır da kaKAZLIÇEŞME YANGINI Yukarıdaki resim yanguım en şiddetli anınrıstan bir tnjiliı generali seldi. laraktır. Yarın parti meclisi topladaki durumu gostermektedır. nacaktır. Erimin Basbakan YardımKendisiyle yaptıjhm RÖrüsmtvi Sacısı mı. yoksa bakan mı oiacağını yın Basbakana naklcttim. Ayrıca bilemiyorum. Sadece kabineye givarın ds Izmire Rİdiyorum. Banun recektir.» için zivaret ettim» cevabını vermis, Merkez Yonetim Kurulu geldi (Baştarafı 1 inci sahlfede) >e Reis Muavini Kadri llkay olay bu arada «Kabine değisikli£ini naBu arada İnönü C H.P. Merkez tır. Çevrede heyecan uyandıran mahalline gelmiştir. Zarar ve zıya sıl karşılıvorsnnnz» seklindeki so Yönetim Kurulunun bütün üyeleriyangını sondürmek için Bakırköy nın tespıti ile yangının çıkış sebe ruya cevaben de, «Ben böyle *ty ni de kabul etmiş ve kendileriyle ve Fatıh itfaiyesi calışmış, Beledi bi ancak bugün belli olabılecektir. lerle alâksdar deiilim» demiştir. bir saat göriişmüîtür. Üyeler çıkıştnönü'nön konusmaıı larında yarın parti meclisinin topBasbakan tsmet tnönü. bugün ka lanacağını belirtmekle yetinmişlerbine değisikliği ile ilgili olarak ver dır. Satırın sözleri diği demeçte: .Değisiklikte hiç bir {Baştarafı 1 inci sahifede) Dr. Kemal Satır da Başbakanhkmü'.kiilâtun yoktur ve hir bir müsson verilrmşti. Eski kanun, Hazinetan ayrılırken şunları soylemiştir: kiılât da gösterilmijor» demiştr. nin Merkez Bankasından bütçenin • Basbakan parti yetkili organParis 10, (a.a.) FıanM/. S~na Basbakan, bu konuda ;un'arı söytoplam rakamının yüzde 15 i oranın tosu, geeeıı hafta Mıllı larıyla fikir teatisinde bulunmuşMeclısın lemiştir: da bir borçlanma yapabilmesine im kabul ettıği askeri programla ıltur. Tema«larına yarın da devam e• Sonuc. bugün. yarın belli ola decektir. Müteakiben durum kân vermekteydi. Diğer bir deyişle, gili kanun tasarısını 45 e karsı 178 belli Merkez Bankası, bütçenin toplam ra oyla reddetmıştir. Tasarının lehin caktır. Hükümet işiyle mefgulüm. olacaktır.» Arkadaşlann hepsi, hükümet icinkammın yüzde 15 i kadar karşıhksız de yalnız yeni Cumhuriyet Birlıği para basabilmekteydi. Kemal Kur ile Maliy» Bakanı Giscard'ın men de vazife almak ve hükümet dısında vazife görmek konusunda geniş yüdaş'ın Maliye Bakanlığı sırasında sup olduğu bağımsız gruptan bazırekli ve anlayıjlıdırlar. Eski kabibu kötü uygulamaya son verilerek ları oy kullanmışlardır. nede görev alan Bakanlar, Hükü260 sayılı kanunla bu yüzde 15 ora Iki Meclıs arasında ortava çıkan met ve Meclis icinde canla başla ça nı yuzde 5 e indırilmiştir. bu görü? ayrılığını uzlastırmak u lışmıs kimselerdir. ArkadasUnmızuı Denizll eşrafından Monan oğulBugun hükümet tarafından getiri zere her iki Meclisten esit savıda hepsi feragat ve azim sahibidirler. ları torunlarından Emine Hanım len bir kanun lasarısı ile 260 sayılı temsilcilerın katılacafiı bir karma Hiç bir müşkülâtım yoktur ve hiç Te merhum Ali Beyln oğlu, tückanunun öngorduğü yuzde 5 lık o komısyon kurulacaktır cardan merhum Hacı Tunııs ran yüzde 10 a çıkarılmak istenmek Hilml Akbas'ın damadı, Nezahat tedır. Zeybekln esi, AU, Erkln Te Ay$e aldıra. Birlesik Devletlerin vefakâr bir dostu olan kardesinizin vefatı dolaviM ile size derin sempatimi teyid ederek tahta gelisiniz münasebeti ile samim ve kalbden gelen tebriklerimi, saltanatınızın size saadetli ve sanlı ve devletinize refahlı olması için en ivi temennilerimle birlikte takdira etmek müsaadesini isterim. tki millet arasında eskidenberi mevcut olan dostluk ve iyi münasebetin devam ettirilmesi ve daima rauvaffak olması için sebatkâr ve saroimî arzumn ve hrr zaman devım ettirilen dostça hislerin kuvvrtlendirilmesi \r yükseltilmesi için tarafımdan hiçbir seyin ih ^ . < ... mal edilmiyecegini teyid etmeme müsaade ediniz. Majesteniıi ulu tanrıya emanet ederimj» «İyi dostunuz Abraham Lincoln.» KAZLIÇEŞME YANGINI Cenclik 7 gün mühtet verdi ıBaftarafı 1 inci sahifede) Anayasanın ihlili konusunda Danıştayın Prof. Konuralp lehinde verdiği bir kararı Tıp Fakültesinin tatbik etmemesini gösteren komite üyeleri. Prof. Lutfi Biran'ın çocujunun imtihansız olarak üniversiteye »lındıjını, Doç. Dr. Tahsin Artunkal'ın Subat ayındanberi rsporlu olarak üniversiteye gelmedifi halde özel bir klinikte bugüne kadar 141 doğum ve i 3 ameliyat >aptığını iddıa etmislerdir. Sehrimize gclen i.T.P. milletvekili Urhan Apa>dın ile C.H.P. mUletTekili Şevki Aysan, tjniversite reformu konusunda «Üniversiteliler Komitesı» nıensupları ile görüşmüşlerdir. Ote yandan komite üyelerinden T.M.TJ". Genel Baskanı Ahmet Ketenci, M.T.T.B. Genel B a y kanı Yüksel Çencel, İ.Ü.T.B. Başkanı Osman Zeld Telci. t.T.Ü.T.B. Baskanı Uygut Ba.Tat, milletTekilleri ve diğer ilgililerle temaslarda bulunmak üzere dün Rece Ankaraya hareket etmislerdir. Merkez Bankası Fransız Senatosu Askerî program tasarısını reddetti VEFAT Bu husus T.B.M.M. Karma Butçe ve Plân Komisyonunda sert tartışmalara yol açmıştır. Kanun rapor tdrü CHP milletvekili Muhlis Ete de, tasannm lehinde rapor düzenlemiştır. Ete, raporunda «Bu kanun tasarısı bugünkü şartlar altmda zaruri görulmektedir» demektedir. MEVLIT VEFAT RİZA ÇEYREK ATATÜRK'un yaverlerlnden kıymetli alle btıyuğumuz NAŞİT MENGÜ'nün Tefatının 40 gunane r&sthvan 12 Arjlık 964 cumartesl gunu ştrli Cımlude gle namazmı mutaakıp ruhıma hediye edllmetc uzere znemleketlmizın tanınmu hafızları t&rafından Mevlidl Şertf okunacaitır Kendıslnl sevenlerin. aıkadaşl.rının Te bııtun din lcerdeşlerimızln teşrlflert rlea olunıır AİLESİ İW« •••••••< Eski Karaköy börekçi fırını sahiplerinden merhum Kasım ve Emine Hanımın oğlu, M. Şâkir Çeyreğin kardeçi. eski fırıncı 10.121964 perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 11.12.1364 ıbugünkü) cuma gunü ikindi namazından sonıa Kanhca Mezarlığına kaldırılacaktır. Mevlâ rahmet e>le>e Çeyrekoğlu ailesi Cumhuriyet 15122 Zeybek ln babaları Haydar Zeybek'ln kardesl, Aybar, AU Tt Erhan'm amcaiarı Emekll HaTa Kurmaj Albay (Eczacı Fakültesl »on aınıı talebesl) CEVDET ZEYBEK 1965 ma!î yılı bütçesinin açık bir «ekılde Meclıse getirilmesi ve yeni vergilere gıdılmemesi üzerine, hükü metin, plân öngorduğü prensipîere rağmen bu yola gittiği Komisyonda ifade ve tenkit edilmiştir. Komisyon netıcede, tasarının bütçe müzakerelerinden sonra gorüjülmesıne karar vermiş.tir. 9 12 9S4 gunü an! olarak Rakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesl 11 12 964 cuma gunu oğle nama2UU rautaakıp Erenkoy lstasvocunda Zihntpaj* Camiinden kaldırılacaktır. Mevlâ rahmet eyliye. NOT: Çelenk gönderllmemrsl rlca olunur. Cumhuriyet 15090 Cumhuriyet 15121 İstanbul Bö'ge Ticaret Müdurlüğünden Anoninı ve Eshamlı Komandit ve Hissedar Sayısı 20 den Fazla Limited Şirketlerle Kooperatiflere Şehrımi7de faahyette bulunan Anonım ve hısselı Koman„ dıt ve hissedar sayısı 20 den fazla Lımıted Şirketlerle Kooperatıflerin 1964 hesap yılı genel kurul toplantısı için en geç 15 Ocak 1965 gunüne kadar Müdürlüğümüze iki nüsha dilekçe ile, müracaat ederek toplantı gün ve saatini tesbit ettırmeleri, toplantı günleri Mudürluğumüzün imkânlarma gore Ocak, Subat ve Mart aylarına serpiştirilmek suretiyle tertipleneceğinden dılekçeje gün yazılmaması ve Müdürlüğümuzden gün alınmadan ilân yapılmaması ehemmiyetle rica olunur. (Basın: 33315 15118) (Baştarafı 1 inci sahifede) urUr» demeye getıriyordu. Artık, rısız hükümettir» sloganı? tste hep Aksallar, Erimler, Feyzioğlullan ga Karaköy, Fermenecilerdeki bir bunlar «kafaya dank etme» için yet lirler mi gelmezler mi kendilerinln İST. 13 ÜNCÜ İCRA bileceği bir iş.. meyhanede «kelek» sözüne sinerle ti de arttı bıle. MEMURLUĞUNDAN: O günleri hatırlarız. Hani «C.H. nerek arkadaşı Kemal Mertcan'ı bıAslında kabineyi değıştirmeyı geçakla öldüren. Necip Sanu?. dün P. + Bağımsızlar» şeklinde dünya rekil kılan derin sebepler de yok Dosya No. 860,2534 Emniyet Müdürlüğüne giderek tes ya gelen kabinenin kurulduğu gün değil. Neler söylenmiyor bu konuda bir ağızdan Ineler? Adalet Partisi âdeta cdevleşlim olmuştur. Arkadaşının üldüğu leri.. Herkesin hep Mahcuz olup aatılmuına karar Terllen yuz otuz bln Hra değerdc nü, dün sabahki gazetelerden öğ •reformlar. vatan. millet, kalkınma» ti» C.H.P. nazannda. Korkulu rü24 lük 658 840 1680 No. lu dört ıendiğini bildiren kaatil. ağlıyarak. diye bağırdığı günleri. Umut dolu yalar görmenin sebebi bu devleşme. kollu uzerlnde lkl beyglrlik kuTAslında o günler bu kaI <Onu seviyordum. Öldürmek iste günleri «Ba^arısız hokümet» olma keyfiyevetlnde motorlu orgü ıcrs« mamedım. hep içki sebep oldu. demiş binenin kurulduğu değil, çöküp daklneslnln ibrlncl satışı 23.12.964 ğıldıgı gunlerdi. Nedenleri ise mey tinin yanı sıra dev karşısındaki bu tir. çarşamba gunU l u t 12.30, 13 bir danda .. O günlerde, oturdukları kompleks ne yapmaz insanı arası Cağalot>u SerTlllmesclt aok. koltuklar daha ısınmamış gencecik düşünun. «Hem ne oluyor canım bu Kuıtl» Han No. 22 dc «atılacakBakanları «tebrik> ziyaretinden çı kadar sol görünmek» C.H.P. için? tır. kıp heme no kapıların eşiğinde Bu memlekeün «özel sektörfi» yok O gün Terllecek bedel muham«Hıh Ahmetten de Bakan mı olur | mu sanki? Alın işte CB.P. içinde, m«n kıymetin *. 75 lnl bulnuuaa mus, Mehmetten de Bakan mı olur ı ynei ibr kabine anlayışına kadar ulklncl «aul 24.12.964 persemb* Güllü Hoçaturyan adlı 74 yas muş» dıye «hafife alanlar» yine ay ! cu uzanan bir «özel sektör tiTİzcigunu ayni yer Te saatte yapılalarında bır Musevi kadını dun ge nı partinın adamları idiler, işte o I liği» ya da «özel sektöre şirin göcaktır Te en çok artırana peşln ce Heybehadadaki evinde bır su hafife almalardır ki, o omuz silk | rünme» çabaları? Değişecek Bakan para İle lhale edllecektir Uteklllerln mrzkur gun Te saatce mıredenberi çektıği felç hastalığının melerdır ki, buna biraz da kendi i lar arasında bir Ecevit'in, bir Şahalllndekl memurıunııza muraıstırabına dayanamıyarak yattığı lerine ümıt bağlananların kısırhkla I hin'in adları artık rahatça geçebicaatlerl ilin olunur. yatağına gaz dokmuş. yanajak in rı eklenince ortaya bugunkü «basa • liyor. Ya o grupun, dışarıya sır ver rısız hükümet> tablosu çıkıverdi. , i mtz duvarları arasında çın çın öten (Baiin 23312» 15120 ^ihar etmiştır. Polıs olayVailgilı j «yâran kayırma» feryatlan? tdara tahkıkata başlamıştır. Simdi ise dank etmiş C.H.P. ka meclislerine yapılan tâyinler, krefaları bunun yerıne «basarılı» ola diler etrafında toplanan şikâyetler? bilecek bir yeni kadro peşindeler. «Yemeyu, yedirmeyiz» cinsinden Düşünülen tertip bir «Erkâm harb lâfların söylenmesine sebep olan plânının» yürürlüğe konulması katartışamlar? Yok, yok kabine değisdar ince.. Kısaca C.H.P. «bütün iri meli, bütün bunlar bitmeli C.H.P. adamlarını mevzie sürme» kararınHastahanemizin, bütün tıp şubelerine ait münhal asisda.. Aksallar, Erimler Feyzioğulla «sayı ile kendine gelmeli.» tanlıklarına tâyinleri yapılabilmek üzere, Sağlık BakanlıKuvvetli bir seçi mkabinesi olrı bütün güçleriyle «ileri hatlara» ğınca açılan asistanlık imtihanını kazanmış olan Memurin sürülmek isteniyor, göreve çağınlı mak. ya da olmamak yolunda ozetKanununa uygun evsafta bulunan isteklilerin müracaatları yorlar. Gelirler, gelmezler o ayn lenen bir kampanyanın adıdır işte mesele. Genç bir Bakan dostlarıru bu kabine değisikliği. ilân olunur. bir kenara çekmiş dert yanıyordu Gidecekler yavas yavas yol aldı(Basın 23314/15119) geçen gün: «Hem görrvden kaçar lar, gelecekler ise henüz belli delar, hem de beğenmezler ya ds su gıl. Galata cinayelinin faili teslim oidu Kuruluşta belüydi Isiıraba dayanamaylp kendini yaktı Vakıf Guraba Hastanesi Baştabipliğinden: TÜRKİYE EMIÂK KREDİ BANKASI A. 0 . KADIKÖY SUBESİNDEN Kadıköy ilçesüun Suadıye manallesının Nocer sokağında k&ın 1091 ada, 79 parsel numaralı 3974.50 M2 mesahai sathiyeli müstemılâtlı köşk aşağıda yazılı şartlar dairesinde ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının teşkiline mütedair 4947 sayılı kanun hükümlerine göre (30) gün müddetle satışa çıkanlmıştır. DURUMtJ: Arsanın Noter sokağı cephesi boyunca tabıı zemınden 1 50 metre ırtifaında taş ihata duvarı, duvann üzerınde 70 sm. irtifaında boru çerçeveli tel mania vardır. Arsanın diğer yan ve arka cephesi yine taş duvarla sınırlı, ön cephesi denizdir. Noter cephesındeki giriş demır kapı Uedir. 280 M. genişliğindeki girişin sol tarafmda 5 00x6.10=30.50 M2 sahasında 1 oda, 1 mutfak ve 1 antreden ibaret, zemini mozaık kaplı bir katlı kâgir bir bina vardır. Girişin sağında ayni mahiyette 6.10x6.1037.21 M2 sahasında kargir diğer bir müştemilat vardır. Sağdaki müstemilata bitişik 6.48 M2 sahalı kftrgir bir çamaşırlık vardır. Çamaşırlığın yanında 58.00 M2 sahalı vasati 3 metre kubbe ırtifaında. demir çerçeveli camekânlı bir çiçek seri vardır. Mozaik kaplamalı girişten arsanın karşı hududuna dofru yine mozaik kaplamalı b.r tretuvarla karşı hududa bitişik mermer döşenmiş bir sed, setin sol tarafında işlemeli ve kitabeli bir mermer çesme vardır Arsanın arka cephesine, üzerine asmalar sanlmış bir pargola altında bir tretuvar üzerinden gidilmektedir. Bu cepne bovunca 4 80 M. derinliğinde iki katlı kârgir bir bina daha vardır. Bu binanın sağ vanında 5 metre genişliğınde. ön cephesi açık, tavan ve duvarlar sıvasız, sundurma şeklinde bir depo olup bu deponun yamndan ikinci kata çıkılmakta ve zemini ahşap doşeli buyük bir oda ve helâya geçilmektedir. Yine bir yanı Noter sokağına bakan garaj bukmmaktadır. Yukan kata çıkıldıljta zemini karo mozaik kaplı ufak bir sahanhk (ikinci kata çıkılır) mevcuttur. Sahanlıgın altta deoo kısmının üzerine isabet eden yerde zemini ahsaD döşemeli bir oda. solda zemini mozaik kaplı bir hol olup buradan tabanı mozaik duvarları ve tezgâhı fayans kaplı bır helâya geçılmektedir Sağ tarafta zemini muşamba ve mermer sominelı salon vardır Salondan koridora. koridordan zemini ahşap döşeli iki odaya geçilir. Oöaların arasında banyo salon ve mutfağın öniinde 10x150 ebadında üstü açık bir balkon. sağ taraftaki odanın vanından garajır, üstünü kapltyan ve zemini şap olan terasa çıkılmaktadır Binanın bütün müstemilâtı 162.48 M2 lik bır sahayı kaplamaktadır Arsanın ortasında 129 32 M2 insaat sahalı ahşap bir kö«k mevcuttur. Koşke deniz cephesinde 6 ba^amaklı bir terasa çıkılarak girilıı. Gırişte mermer kaplamalı bır hol. sağ ve solda zemin fıhsap parke kaplı birer oda vardır. Sağ oda duvarları 1 35 M. ırtifaında lambroîerle. oencereler ahşap panjurludur. Holün sağ ilerısınde 4 mermer basamakla mermer döşeli küçük bir antreye girilir Sol tarafında zemini karosimon kaplı. tezgâh ve duvan fayans kaplı, fayans evyeli bir mutfak vardır Davlunbazı demir camekân seklindedir. Antrenin sağında bahçeye inilen bir kapı vardır. Merdivenin yanında 1 0 0 x 1 5 0 ebadında duvarları 11 sıra favans kaplı lavabo ve dus veri vardır. Bütün katm duvarları bağdadi düz sıvalı ve üzerine plâstik badanalıdır. Tavanlar ahşap, işlemelerle süslenmiş olup plâstik badanalıdır. Holün arka ortasında ahşap bir merdivenle birinci kata çıkılır. Merdiven bas babası üzerinde 50 sm boyunda bronz bir heykel vardır. 13 basamakla sahanlığa inilir. Solda zemin karosimon kaplı fayans lavabolu, alaturka fayans taşlı bir helâ olup duvarlar 9 sıra fayans kaplıdır. Sahanlıktan 12 basamak merdivenle birinci kat holüne çıküır. Merdiven duvarları 1 metre irtifaında lambri kaplıdır Holde biribirine arka kanısı o V n 2 yatak oda«ı sağda balkonlu biivük bir' vatak odası vardır. Tabanları ahşap parke kaplı, tavanlar zemin katın aynıdır. Holün sağ arkasında, zemini karo simon, duvarları 10 sıra fayans kaplı, mermer kurnalı alafranga helâ taşlı bır banyo, ho) öniinde cephenin 3/4 nü kaplayan 1.5 metre genişliğınde bır balkon vardır. Birinci kattan 24 basamakla çatı arasma çıkılır. Zemı ni ahşap parke kaplı tek bir hol olup diğer kısımları ardiye ola rak kullanılmaktadır Köşkün denız tarafındakı bahçe içinde mozaik vollar. oturnıa mahalleri, havuz, denız cephesi vakınında ve sol tarafta 3 30x5.50 ebadında kârgir bir veranda denız cephesi boyunca 5 metre de rinliğinde beyaz çimento mozaik döşemeli teras vardır Buradan 10 mozaik basamaklı merdivenle denize inilir. Bu fcısımda beton kavık çekme yeri, iki adet duş, soyunma veri oljp önünde T şek linde bir iskelesi vardfır. Bahçe bakımlı çiçek ve ağaçlarla süs lenmiştir. Arsanın mevkıı, sahası deniz ve sokak cephelen büyüklüfu imar durumu mevcut binalar, nhtım. ahşap köşkün zengin işçiliğı gözönüne alınarak gavrimenkulün tamamına 1.900.000. lira kıymet konulmuştur tMAR DURüML 1 : Bına yüksekhğı 9 50 metre, bına dermlığı; vanına en çok 20 metre, ön bahçe mesafesi: 5 metre, komşu mesafesi: 4 metre. ar ka bahçe mesafesi: 4 metre. insaat nizamı: rynk, saçak, perapet civarı gibi, çatı meyli ««33 ve tel ye göre: ifraz sartlan: (en az) cephe 18 M.. saha 800 M2 SATIS SARTLAR1: 1 Satıs açık arttırma ile ve 4947 sayılı rürkıye Emlâk Kre di Bankası Kanununun 17 ci maddesı hükümleri dairesinde 15 ocak 1965 cuma günü saat 10 dan 11.30 a kadar Kadıköv Şubemız bınasında yapılacaktır ^ 2 Alıc çıkmadığı veya verılen bedel takdır olunan kıymetin "«75 ini bulmadığı takdirde en çok artıranın raahhüdii bakı kalmak şartiyle artırma süresi 10 gün daha uzatılır İlk artırmada teklij edilen bedel takdır edilen kıymetin °i>75 mi bulduğu vevabut 10 uncu 25 ocak 1965 pazartesı günü saat 10 dan 11 30 a kadar vapı lacak ikinci artırmada teklif edilen bedel Banka Kanunun 17 inci maddesınde vazıh hadler dahilinde bulunduğu takdirde üç defa bağırtıldıktan sonra savrimenkul ısteklisine ihale edilecektir Aksı halde mezkur madde hükümleri dairesinde ışlem vapılacaktır 3 Arrırmava gırenler. tahmın edilen deSerin °'o7 1/2 u nis betinde teminat akce<=i verppeklerdir Satıu n««$in Dara fledir tste nildiğinde 20 gün kadar süre verilebilir Dellâliye resmi ve birikmis vergiler satıs oaravmdan ödenecek ve tapu harcını. karar pullannı alıcı verecektir 4 Satıs parası zamanında ödenmezse tcra ve tflfis Kanunu nun 133 üncü maddesi gereği yapılacak ve alıcı fiyat eksikli ğinden sorumln bulunacaktır 5 Bankadan baska ıpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilıler bu mal üzerindeki haklannı faiz ve masraflar için ıleri sürdükle rini belgeleriyle birlikte 15 gün içinde Bankaya bildirmelidirler Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça sahş oarasının üleştirilmesine giremiyeceklerdir 6 Sarrnamede vazılı hükümler dışında kalan hususlarda Banka Kanunu ile tcra ve tflâs Kanunu hükümleri dairesinde muamele yapılacaktır. 7 Sartnameyi bugünden başlıyarak Bankamızın 960/118 numarah dosvasmda herkes görebilir.. tsteklilerln, bu tarihten itibaren satış sartlannı Rörmüs ve kabu! etmi$ savılacaklan tlftn olunur (Basın 23174/15088) KÂSIMPAŞA U N F A B R T K A S T ] JTÜRK LIMITED ŞİRKETİNDEN { SÖĞÜK VE RUTUBETLİ HAVALARDA 1965 senesi içinde fabrikadan çıkacak fiğ, kavuz, kırma, ta\oık yemi vesaire 26 aralık 1964 de saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. Talipler sartnameyı fabrikadan alabılırler. İlSncıhk: t 3961/15111 İ L Â N Beykoz Asliye Hukuk Hâkimlieiııden: 963 '13 Dâvacı Orman İdaresi tarafından dâvalılar Beşir Gündüz Balcıoğlu, Mitro oğlu İstavri ve Kiryako oğlu Dimitri aleyhlerine ikame eylediği 963/13 esas sayılı tapu kayıt tashihi dâvasmm yapılmakta olan muhakemesinde: Şişli, Feriköy, Arif Kaptan Sok. No: 36/1 de oturdukları bilinen yukarıda isimleri yazıh dâvalıların adresleri meçhul bulunduğundan, ilânen gazete ile dâvetiye yerine kaim olmak üzere yapılan teblığatta durusma günü olan 2 '11 '964 tarihinde duruşmaya gelmedıklerinden ve kendilerini de temsil ettirmediklerinden. haklarmda ilânen gıyap kararı teblığine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 3'2 965 tarihinde saat 11 de duruşmada hazır bulunmadıkları veya bir vekil gö'ndermedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında devam olunacağı hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (Basın 23340 '13117) ; &İALMAİV'. ?FAYDALIDIR! OPON, grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıklan önler OPON, bas, diş, adale, sinir, lumbago, romatizma ağrı ve sızılarını teskin eder OPON, günde 6 tablet alınabilir Faal 11182/15094 Eleman Aramyor lurkıje dınai Kslkınnıa Bankası A Ş İktısadi Aıaşturnalar Müdurluğunde çahştırılmak üzere İktısatçı ve İstatıstıkçi aranmaktadırŞartlar: 1. İktisat Fakültesinde, Siyasi Bilgıler Fakültesi Mali Şubesinde veya bunların muadili yabancı bir yuksek okulda lısans veya doktora yapmış olmak, 2. Mecburî askerlik hizmetini ifa etmiş olmak, 3. İyi İngilizce vilmek. Ücrrrt, bılgi, tecrübe ve liyakata göre tâyin edilecek ve müracaatlar gizli tutulacaktır. Taliplerin 4 ocak 1965 tarihine kadar kısa hâl tercümeleri ile birlikte İstanbul, Karaköy, Necatibej' Caddesi 241247 No. da Türkiye Smaî Kalkınma Bankası AŞ. İktısadî Araştırmalar Müdürlüğüne yazı ile veya şahsen müracaatları. İlâncılık: 3956/15112 I L A N Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 964 364 Ismail Şerefoğlu ve Ortakları Kollektif Şirketi tarafından İrfan Türker, Ayşe Leman, Mustafa Sadrettin, Mustafa Gıyasettin aleyhlerine açılan izaleyi şüyu dâvasının yapılan muhakemesi sırasında: Kadıköy Yeldeğirmenı Rasımpa§a mahallesi İzzettın sokak No: 33 de oturdukları bildirilen dâvalılar Mustafa Gıyasettin, Ayge Leman, Mustafa Sadrettin ve Kadıköy Fenerbahçe Yoğurtçubajı Fuat Paşa caddesi No: 30 da ikamet ettiği bildirilen İrfan Türker bilâ tebliğ iade edilen tebliğatlara göre adreslerinin tahkiki hakkında zabttaya yazılan müzekkerelere verilen cevaplardan gösterilen adreslerde bu namda kimselerin bulunmadığı bildirilmjş ve mahkemece de ilânen tebliğine 4/12' 1964 tarihinde karar verilmiştir. Tetkikat 22/1/1965 saat 10.05 ?e bırakıîmıştır. Keyfiyet ilân olunur. 10/12/1964 (Basın 2333/lâll6) t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog