Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

S&HtFE ALTI CfJMHÜRİYET H Arahk 1984 Bir 20. yıl jübilesi [ ve değerli bir eser Sahnemızın sempatık \e deger Konuja bu \onden bakarsak h bır komedyenı olan Orhan Er sanatsever halkmuzın yakından çın, sanat hayatının 20 ıncı yııı ızledığı «opera sanatı» nın en ve m 14 arahk pazartesı gecesı Ka rımlı bestecılerının en deferlı ve raca Tıyatrosunda kutlayacaktır unlu eserlerı uzermde genış bılgı 14 j'Bşında amator olarak Halke ve açıklamaları ıçıne alabılecek vı sahnesınde tıjatro hajatına a bır kılavuza, bır bılgı onderıne tılan \e 20 yaşından ıtıbaren de ıhtıjaç buyuktu profesyonel sahnelerde çalışmaja oaşlayan Orhan Erçm, 1944 den İste Faruk Yener ın büyuk bır berı tıyatro hayatının ıçınde bu tıtulık, jermde seçım ve mukem mel araştırma ıle hazırladıgı ve lunmaktadır Dogan Kardeş Basımevının gereBır ara fılmcılık hayatına da ken ıtına ıle kıtap halınde ya atılan genç sanatçı «Çeto» adlı tı unladığı «100 OPERA» adlı ese pı ıle bevaz perdemızın en sevı rın değerı, bu ıhtıyaca veterlı len komedvenı olmuş ve serı ha sekılde cevap vermekle de bır kat lınde fıhmler çevırmıştır «Çeto» artmaktadır \e «Şaban» onun Turk sınemasm Bu eserde bestecılerın bıyogra da yarattığı unutulmaz tıpler olmuştur 1954 jıhnda senaryosunu fılen kısa ve ozlu olarak yer al \azdıgı, rejısorluğunu yaptığı ve makta, operalar ıse ınce bır elek başrolunu oynadığı «Olum Saatı» ten geçtıkten sonra, ılk oynama adlı fılmıyle Ikıncı Turk Fılm Fes tarıhleri gozonune ahnarak krotı\alınde en başanlı oyuncu ve nolojık bır duzenle sunulmaktarejısor armağamnı kazandıktan dır Operalann onjınal adları yasonra sınemayı bırakmıştır nında, Türkıyede oynanmif veya oynanmamış en uygun çevırıleri Kendı adına kurduğu tıyatro vazümıştır Perde ve sahne boıle once Ankarada sonra da tslumlerı gunumuzün geleneksel tanbul Kuçuk Opera Tıyatrosun uygulanda uzun yıllar faalıyet gostennış sahne duzenıne gore mış, başlıca parcalar (arya, duet, tır trıo v s . gıbı) ise orijmal dılle 1 S«s Tıyatrosunda temsü edıl şaretlenmıştlr Boylece opera semış 56 operetınden başka «Aman yırcıleri kadar radyo ve plak dın îdare Et», «Yedı Canlı» gıbı telıf, leyıcüeri de bu parçaların eserde «Buyuk Adam» ve «Matrak Geç hangı sanatçılar tarafından ve ne me Komserlra» gıbi adapte oyun amaçla soylendığıni kolaylıkla anlan ile de ayni zamanda başanlı lamış olmaktadırlar Aynl camanbır pıyes yazan olduğunu ıspat da Türkıyede oynanmıs operala etmıştır rın kolayca bulunması yanında Orhan Erçın 14 arahk pazarte TUrk operalannın da tanıtımı fay si gecesı yapılacak .lubılesınde dalı olmaktadır kendi eserl olan «Aman îdare Et» komedısınde başrolü ovnayacaktır BEMIM C7E ŞlKÂYETIM UEMEN Ni. İ DVEMİZI NASIU BÜLDUN EÜF ? GuLlBu FE. KCADIN PEK BEĞEN. . GOCUM ,. MUVOOSurşL^' v ^ ^ OCl jlNAL 3ıe GELDONDt kVEM NE VA» PCENS S Ç K E C ETTIGIMI S)Z£ SESJ ME \YECEK BlC ETMIVOOUHV SEVIM ONUN EVDE OU\^ VB K/MP MUOÛOU 1 DUGUNU &İUVO ' 9UNA ÇOC SEVINDİM. glC HIS ZATeN p IV) OUOUGU HU SOi£VtP DUGU Nuamtner Karaca kendine kadın elbisesi diktiriyor Populer ve sempalık komedven Mıımmer Karaca'nın oynamakts olduğa «Prenses Hszretlen* adlı ovnn halkın geniş rağbetiyle karşılanıvor. Karaem Tıy»trosunan bn mevsim veni oynn olarak sandufn bn komedl, tanınmı; ısnatçı Mnammer Karaca'nın kendine has esprıleri vanında, •rijınal bnInalariyle de göze çarpmaktadır. Mnammer Karaca bu oTnna «\latarka Epik oynn fiç perde (!)» adını takmakto bttner gösterdıği tibi, bn esprısıni a>nı zamanda «Pren ses Hazretlerı» rolünfi eanlandırmak ıçın riydifı euıp kadın kıvafetı ve harıknlâde raakvajı ile de knvvetlendırmektedır. Sımdı de Mnammer Karaca, yıne bn oynndaki bn rolu ıçın, yepveni bır kadın elbıse§i dıktırmektedır! Snat Dotu atolyesinde hazırlanmakta olan bn veni kıvafetin Prengeı Hazretleri Mnammer Karaca'v» çok vakısacafı, resimden de anlaşılmaktadır!. «100 Opera> I fit] JH A Bugunlerde yayınlanmıs olan Faruk Yener'ın «100 OPERA» «dKonser\atuvar konserınde bu lı bilgl kltabı, evrelce çıkardıgt pazar Şan Sınemasında Şehır Or«Ünlü Operalar» ın genlşletılmı? blçimlyle çok Ugı çekici bır eser kestrasını Andre Ameller yonetecek ve lohst olarak Avusturdır Alfred Operanın beşıği Italyada llk o jalı tanınmıs pıyanıst pera eseri «Dafne» nın 1954 teBrendel katılacaktır Programda Renuccını tarafından bestelenme A Ameller, Brahms ve Berlıoz'sınden bu yana dortyuz yü'a ya un eserlerı bulunmaktadır kın bır zaman geçtığı halde, bü tun dunyada opera değennı kay SUN'A KORADIN betmedl Türkıyede de 17. yuzyıldan gıınümuze kadar opera sana BAŞARISI tı çeşitli blçlmlerden geçerek tanınma ımkânını bulmus ve Cum De\let Operaıınıa d«gerlı tophunyetten sonra da yerleşerek, gü ranolarından Suna Korad, muanümüzde gerçek anlamda gelışme fır lanatçı olarak davet «dıldıgı Bükreş't» oyntdıjı Donızettı'nın yolunu tutmuştur Ankara Devlet Operası ve ls«Lucıa dı Lam«rmoor> oper««ın«Lucıa» tanbul Şehır Operasının karşılaş da basarı kazanmıştır tığı sıcak llginın yanısıra, opera rolunu (ereğiyle canlındırarak gosterıleri dığer başlıca sebırleri •eterlı bır ıe$le loylıyen Suna mızde de özlenen bir sanat kolu Korad'ın bn basarısı Bukrea'tt tezahuratla kar'ilanmısrır. olmustur. BRENDEL VE AMELLER ŞEHİR ORKESTRASlNDA Ist. Lv. A. 2 No. Sat. Al. Kom. Bşk. dan: Slrkeci Demirkapı Kapah zarf suretıle 103 adet madenl malzeme dolabı satın alınacaktır Tahmini tutan 72100 lıra olup geçıcı teminatı 4355 hradır Tamamı bır ısteklıye ıhale edılebıleceğı gıbi 51 v» 52 adetlık ikı partı halınde ıkı ayn ıstelclıye de ıhale edılebılır Dıalesı 28 aralık 1964 gunü saat 1100 de Komısyonda yapılacakttr. Teklıf mektuplannın ıhaleden bır saat once Komısvona venlmesını, postadakı gecıkmeler kabul edılme« Evsaf, sartname ve resmı Ankara Izmır Lv Amırlıkleriylc Komısyonda goralebihr (2135 B u m 23288/15103) Tllİl/IAN SO2T ıdı Kapnı açmazsa, sabaha ka sınırlenıyor. »Bu saatte çabşh 1 Saat gecenın on bırıjdı Ma dar, acaba gelen kımdı dı>e me ğımı herkes bılnor, dı\e duşukaçacaktı. Şu nujordu. Ne dı\e rahatsız ederriott, odasına kapanmış, harıl ha raktan u>kusu nl çalışıjordu. Edımburg Unı halde tek çare, k.»pı>ı açıp gele ler bılraem kı'» Bınada oturanların çogu kendı versıtesınde oğrencı ıdı, dordun nı ıçerı almaktı Içerı almak \e cü »ınıf ımtıhanlarında o kadar, bır an once çekıhp gıtmesını sağ sı gıbı unıversıteh gençlerdı Aralarında jazar olduklarını ıdfazla donmuştu kı babası, tahsı lamaktı li içın yollamakta olduğu paraEv sahıbı kadın, elıfl elıfıne dıa eden bazı bıçareler de vardı yı keseceğını bıldırmıstı Verdı onda jatağa gırerdı Bu saat Her katta olgun bır hava gazı ği oda kırası ufak bır şeydı, fa geçtıkten sonra, kapımn çalındı lambasıyla a\dınlanan tas merdı kat derslerı çoğa mal oluyordu. ğını duymus olması ıhtıraah yok \ende, sesler ganp bır akıs bıOnun ıçın Marıott, oleceğını bıl tu. Marnott kalktı, kapıjı aç rakıjordu se ımtıhanda kazanmağa karar mağa gıttı, gıderken de, bu sa Marrıott, kapısı onunde, ehnvermış bır kaç haftadan berı, ıu atte gelen munasebetsıze soyh de kıtabı, avakta duruyor, vukasanustu bır sekılde çalışma\a jeceğı sozlen zıhnınde tasarlı rı doğru çıkanla her an karşıbaşlamıştı yordu laşmayı beklıyordu Çunku aEdımburg sokakları, geç saatte, >ak seslen çok kuvvetlı du\ uÇalışmağa karar \erdığını bılen dostları, onu akşamları ra şehrın kendısıne yakısacak "îekıl Iu\or, gıtgıde yaklasıjordu. FaMarrıott'un, kat burnunun dıbınde gıbı du\hatsız etmıyeceklerıne soz ver de sakın olurdu mışlerdı. O sebeple, kendı oda uçuncu katında oturduğu bına duğu bu seslere rağmen kapıyı çalan hâlâ gozukmuyordu sına bağh sokak kapısı zıhnın nın bulunduğu sokakta ıse hıç Ganp bır korkuja kapıldı Sır çahndığını duyunca çok ha\ret bır gurultu ısıtılmezdı. Odadan çıkıp kapıya doğru gıderken, tını hafıf bır urpertı kapladı ettı. Başka bın olsa hıç aldırı? et kapının zılı bır kere daha ısrar Gelene seslenıp ne ıstedığını sor meden çahşmasına devam eder la ottu Marıott kapının surmesı duktan sonra çekıhp gıtmesını di Fakat Manott asabı mızaçlı nı açtı sahanlığa çıktı Gıtgıde sovlemeğı dusundu, kapısını ka HAYA1H HİKÂYEIERİ Yöıan : Alşernon Blackwood Derleyen: Haticc VİLDAN pa\ıp tekıar kıtaplanna dalmavı duşundu Fakat daha kararını vermege \ akıt bulamadan, \ukarı çıkan kımie, merdnenın donemecınde gozuktu Bu, kı^a bovlu, tıknazca bır genç adamdı. Marrıott bu gencı tanımı\ordu Bu vabancı ada mın juzu kıreç gıbı bembevazdı, gozlerının etrafı çurumuştu (Arkam u r ) I ı 6 \ı daha sesın reldlgt tarafa bakacaktı. Fa kat, hemen kendıni toplıyarak hiçbir »ey davmamif gibi işıne devam etü ve lesın sahıbınin önnnden ifadeıiz bir vnzle rfçerek Antony ile kızının yanın» gıdip sordu: «Butnn bavnllar bnnlar mı?» Kız basını salladı. Antonv hiçbir aev so\lemedi. Bn arada Amerikalı «Bana bak, bn ne demek olnvor boyle» dıye bağırdı. Rıcci sakın bır tavırla bıraı etrafın» bakındıktan sonra Amerıkalıya: «Bir şey mi ıstedlniz?» dıye sordn. Amerikalı, nznn bovln, genıs omnzln ve irı yapılı bır gençtı. Bır an Rıeci'ye hayreile baktı ve dndaklarında geniş bir tebessüm belirerek, «Beni hatırlamadın mı*. Ben Pete Jenner'ım» dedi. Rıcci basını sallıvarak «Galıba benzettınız» dedı. Gozunun ncundan kızıyle bir araya gelmis olmanın saskınlı^ından knrtnlmns olan Antonv'nın onnn hareketlerini dıkkatle izlemekte oldafnnn gSrdii, ve nznn bovln Amerikalı gence «Zarar yok. Benzetmış olabılırsıniz» dedı. Jenner'ın dndaklarındaki tebessnm «ılınmış, yerini herkesın içınde gfilnnç dnrnma dusmüs olmanın ntancı ve kızgınlı£ı almıştı. «Ban» bak, ne nnmara çevirdıfini bilmıvorum ama, senı tanımadığımı ıddıa rdemezsın. tki vıl beraber oldnğnm Johnv Belenca'yıı tanımıvacak defılım herı haluLiı.ııva j *< ! «uif favAn >• • uçş,ııııu uc u*ı* RICHARD M. STERN Çetirtn.OĞUZ ŞEREN Beni hattrlantadm tm ? de » dedı. Ve lâfını tamamlamadan hırsla donnp gıttı. Antonv ile kısı otomobıle gırmek fizereydiler. Rieeı arkalarından yetiıerek kapıvı kapadı, ve loförun yanına otnrdn. Sırtından asafıva doğrn toğnk ter tanelerinın ınmekte oldnğnnn hissediyordn. Midesıni bnlandıran o ganp his, korkn denilen şev. rene bntfin vncndnnn sarmıştı. Otomobil hareket ettıkten sonra rahat bir nefes aldı. Şefe mnhakkak telefon etmesi gereki>ordn. Bn artık sart olmnstn, Belkl de geç bıle kalmıstı. Arkada Antonv kuına, «Tolenlnk ivi geçti mı?» dive sordn. •Evet.» Kii» bır ıcssızlıkten sonra Antony gene sordn : «Sana gene Tına mı diyorlar?» «George ile Lncy nasıllar?» «tvıler.» «Onlan çok zamandan ben rörmedıra.jı «Evet, söyledıler.» •c vet »OjlCllIlCrj» l > I I I I I I I I Baba ile kızın konuşmalarını dınleven Rıeci denn ve tesırli sesin sahıbi genç kı za bakmak, ynznnü görmek için vesıle arıvor, fakat, onlarls ilgılenmıyormns gı bı bir tavır takmması gerektigini düşune rek mümkun oldngn kadar lâkayıt goru nerek dısanyı seyrediyordn. 4ntony, «Yılda bir kere» dedi. «Georçe dan bir mektnp ve bir resim alıvordnm » «BSvle anlasmıstınız, değı] mı'» «E>et, anlasma Svlevdi, ve her ikımız de anlasma\a sadık kaldık Her halde bu radan hoslanırsın » Gene kız cevap vermedl. Kısa bır sessizlıkten sonra \ntony eln le bır Uaret yaparak, «Bn bızım Ricci» de dı. «O da Amerikadan geldı.» Rıcci artık arkasına donebılırdi. Döndı, \t kıza basıvle hafıf bir selâm \erdi. Ba kıstarı karsılastı. Antonv ifadesiz nazar larla onlan seyred f ^rKASI Vftrl I I I I M I S Ayşeclk Clmcıme H&nım REKS (36 01 12) 10 Emlr YOJÜIZ (BeşlKtsş) (47 b3 42) K A D I K Ö I (C. Heston). Suçlular A'amızda (B Do (Z Değirmencloğlu) TUNCA: (Gazlosmanpasa) 1 [ŞIK ruk) (Ostüdar) (3« 24 93) Vurun Kahpeye (H KoçyiSuçlular Aramızda BEYOĞLU t S I A N B O L yığıt) 2 Helâl Olsun All IHYA (55 10 72 ı Gecelerln Ağabey (A. Işık) Kadını (N Köksal) ARENA TtYATROSD Pazar, S.TLAS (44 08 35) SkramuHTBT.EK (Eyüp) 1 Suçlular OPERA (36 08 21) Ayşeclk Pazartesl, Salı (Kargalar sun Küıcı (M Canale) R ALEMDAR (22 36 83) SuçluAramızda (B Doruk), 2 Cimcime Hanım (Z DeğlrOkulu) Çarşamba, PerşemEMEK: (44 84 39) Batı Ya lar Aramızda (B Doruk) Gönül Avcısı (G Arsoy) mencioglu) be, Cuma. Cumartesl (Kakasının Hıkâyesi (N AYSV (Karagümruk »1 1917) ŞIK: Ayşeclk Cimcime Hanım OZEN (Kâdliuyı IM 99 94) rolin Kayboldu) Cumartegl, Wood) Vurun Kahpeye (H Koçyl. (Z Deglrmencıoğlu) Suçlular Aramızda Pazar 15 30 da, dlğer g u n 1TJRKL: (47 03 94) 1 Korgit) YENİ ( B Köy) (71 68 26) ÇELIKTAS (53 43 70) Ayşeler 18 30 ve 21 15 de kusuzlsr (B Mltchum), 2 BÜLV4R (21 35 78) Suçlular cık Cuncıme Hanım 10 Emlr (C Heston) AZAK (22 62 46) Kocamın Drakulanm Nlşanlısı (R T ) Aramızda (B Doruk) Nişarüısı İNCI (48 45 95) Avşecik KOTJOP rENİ (S Bası> (23 58 92) UZTPİKAYA (53 41 43) Hızll ( Ş Bajı' (23J183 jaşıyanlar) BtJLVAR (2148 92) Kart HoCimcime Hanızn Opuşmek Yasak (F Gırık) On Emır (C Heston) roı Pazartes) na n ç KERVAN: (48 04 23) Aşfc ve Ltiks Kadmlar MARMARA (22 38 60) 10 YENİ METE (Eyüp). 215514 SINEMA 63 Macera Gemısi (R Wagner) SUNAR (36 03 69) Enayıler DORMEN (44 97 36) AlarnanCasuslar Beldesı Bankok O 1) Yumruk vagmuru (E Cos veclan Blr Yar Gellr BlzJere KONAK (48 26 06 ı Marsılja Kıraü Daldan Dala (N WisS S 117 tantuı) 2) Herkül Ulıs ÇarGENAR Ask Zinclrl Aşıklan (L Caroo) RENK (Fatlh) (21 19 25) dom). pışıyor (C Marchal) 1STANBUL (44 22 38) Zlr RUYA (44 84 39) Aşk ve Delller (Komedl) Macera Gemısi (R. Wogner) GITLRIZ SURURİ EÎJGtN LUKS (44 03 80) Suçlular 2EZZAR flstanbu) nyatroAramızda (B Doruk) nındaı Kesanl) All Oestanı LEVENT (63 55 39) Gençllk KARACA Prenses Hazretlerl Eglenlyor (C Rlc'ıard) Komedl IıÂLE(44 35 95) Ayşecık ORALOĞLU (49 49 35) PygCuncıme Hanım (Z Degrrmalion (Pazarteal harlç ber mencıoğlu) 22 99 39, HallCloglU 44 29 48, HeyDe gtln 2130) Çarşamba, CuSARAY (44 16 56) Ursuz Ama' esl, Pazar 15 te :lad» 51 84 02, tstanbul . 21 42 28 tes Dıyarmda (R T ) KENT OYTTNCUIAR1 (44 97 I3tlny» . Denlc 63 60 20, Kadltöy • Uk Vardırn 49 30 O t\* U SITE (47 77 62) On Emlı 36) <0c Kurusluk Oven» • 21 58 M. Bayaarpa** Rttmune üasta 36 08 73, Kart&l > 53 «2 05, Kınalıa ŞAN (48 67 92) Suçlular AraKÜCÛK SAHNE (Olvl ürm») nea M 27 00 Eeynep KAml) • 3S 30 5C mızda (B Doruk) da • SS 39 29, Raml • 21 27 11, Oskü (49 56 52) Gözlerlm) Kapatsc* 8tm>rtjılan (SanutTS) • « 63 50 TAN (48 07 40) Drsus Ateş rım • Vazttem) Yspanm 1ar S6 09 45 YeçlltöT • 73 84 30 Dlyarında (R T ) MtiNtB OZEO1. (Karaca PlUNAL (44 93 06) 1 Vadller yatrueunda) « 4 66 66) Her Haydutu 2 Macera Yolu Atşftm 18 a e Pazarteal (B Hope) a a n t m n 13 «S M ii, 21.30 d» « A s t A s t Ask» aiye Zatntaa 23 43 T» PATtH: (23 0171) tgplnozlar. ZAFER: (44 93 06) 1 Kırk D. Demlryollan • Haydarpaça 36 04 . : PaMTtes) narlÇ ner gün 21 KuçuJs Anne (G. Arsoy) a OSKÜDAR: Sultan Gello Te Slrkeot 23 S 79. DenlzyoLLan • O Dtl Geml Yanyana (O GünOrmanda. Siray) 49 18 96 . (TatU gHnlarl • M 03 07) ttfalvf MUaunütu ıPatiDI 21 42 25 TEPEBASI: (44 31 57) Topus. YENİ AR 44 28 51) Casuslar şetalr Hatian • 44 42 X3. T H » T » l o i Bakırköy 71 64 66, Beyogla 44 46 44. ln (her rttn 31 de) Maebeth Beldesl Bankok O S S 117 lan Bllet Satıp 44 47 90 Danısma (Opera) Salı Persemdb* YENİ ATLAS (48 65 02) Suçriurgmı^d» U 83 03 BüyulAd» CumarteB 31 de44 W 96. HBT» AlanJ 7 3 8 1 4 0 lular Aramızda (B Doruk) sı 60 8i oubutıu ae oo 81 eo TENİ KOUEDİ(44 0*09) YENJ MELEE. (44 42 89) 73 84 40 5S 30 45 Halle DenJ» Dolsp BeygirL 21 de On Emlı (Ç Heston) Tarturfe • 8 a ü Çarsamb» TAKStM («S1»D hartç bet f u n Kara. Çahln (S Sar) Sinemalar : Tiyalrolar: AYŞE ILE ALİ İSTAN3ü1 RADVO A N K A R A LÜZUMLU TELEFON v ADRESLER İŞ SAATLER! Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren Vapur • Uçak 7 30 Açülş Kısa haberleı 6 2 Açılış 6 30 Günavdm T 35 Kur anı Kerlm Saz eserlerı 7 30 Kuranı Kerım ve Turkçe açık8 00 Haberler 8 15 Toprak Te laması 7 15 Saz eserlerı 7 30 ürün 8 35 Salon orkestraları Sabah muzlgl 7 45 Bu sabahm 9 00 Istanbulun sesl 9 20 Sabah sollstl 8 00 Haberler 8 10 Hava konaerl 10 00 Kıs» haberler Ka raporu 8 1 5 Çeşltll melodller panı? 8 30 Şarkılar 9 00 Kapasış 12 00 Açılış K u a haberler Tur1157 Açıhş 12 00 Ogle tatlll küler 12.20 Salon orkestralarından içln 12 25 Kuçuk İlanlar 12 30 12 35 Kısa ilanlar 12 40 ŞarVıBeraber ve solo şarkılar 13 00 Halıır 13 00 Haberler 13 15 Plâk berler 13 10 Hava raporu 11 15 dolabından 13 30 Şarkılar 13 50 Ogle tcnserl 13 40 Şarkılar Çeşltll müzlk 1415 Turküler 14 00 Ogleden sonra dans 14 30 14 30 Konçerto saatl 15 Kısa haTurküler 14 45 Şarkılar 15 00 berler . Kapanış Kapanış 17 00 Açül? Kısa haberler 16 58 Açıüş 17 00 Şarkılar 17 05 Edlth Laileşenden plyano İle haflf melodller 17 15 Türkuler 17 15 Cemil Başargan uc»o*ras] 17 30 Incesazdan Şedaraban faslı 17 30 Şarkılar 17 50 Kısa ilanlar 18 00 Reklam prugramları 18 1a H»flı müzlk 18 00 Reklâmlar geYurttan sesler 19 00 Haberleı çldl 19 00 Haberler Günlük 19 25 Hava raporu 19 30 Şarkılar olaylar 19 30 Kısa llanlar Haflf 19 50 Uykudan önce 19 55 Kümüzlk 19 35 Radvo kadınlar faslı Çük llanlar 20 00 Kıbns İçln 20 00 ETvel Eoman lçlnde 20 15 2010 Yenl şarkılar 20 40 Sllahlı Keman düolan 20 30 MeteoroloJI Kuvve'ler saatl 20 55 Küçük llanaohbetl 20 40 Şaricılar 2100 lar 21 00 Gece fconserl 22 00 T Edeblyatımızdan yankılar 2115 B M M saatl 22 20 Sevllen melo Haflf müzlk 21 25 Stıor röportajı dller arasından seçt'klerıml? 21 40 Şarkılar 22 00 Reklâmlar 22 45 Haberler 22 55 Hava raporu geçldl 22 30 Küçük müzlk albü 23 00 Haftanın besteclsl 23 45 mü 33 45 Haberler 22 55 Ara Gece yansına dogru 24 00 Kapamelodüerl 23 00 Otuz daklka eaz nıç 33 30 Çejltll müıilc 24 00 Kısa haberler . Kapanıç ANKARA II. RADYOSU tSTANBUL DL RADVOSU 17 58 Açılıj 18 00 Dansa davet 18 30 Ünlü e*B toplulukları 19 00 Salon orkestralan İle otuz daklkm 20 00 Napoll farkılan 20 15 lUdTo İle Almanca 20 30 PlUclar araımda 2100 Gee* kon»ert 22 05 Barok çagın müzlğl 22 30 Ceçitli müzlk 24 00 Kapa nı« 16 57 Açüış 17 00 Gene Pltnev sovlüyor ve The Ventures calıyor 17 20 Dans müzîgl 18 00 Orkes tra fconsert 19 00 Sollstler re or«estralar 19 30 Pransızca melodl ler 19 45 Radvo Ue Fransızoa 20 00 Kanşık haflf müzlk 20 30 Son haftanın gettrdlğl 21 00 Gece konserl 21 50 Haflf müzlk 22 00 Dans müzl£l 23 00 Kapanış Bütün sinirimi bozan ne biliyor musunuz? Patronun saçma sapan fikirlerini dinlediğimiz yetmiyormuş gıbi bir de hak vermek lorunda kabyorus.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog