Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

11 Aralık 1964 CUMHURtYET £JI 111111M1111111111111 i 11MIU f 1111111111) 11 (.' SAHIKE BE5 OLAYLARIN ARDINDAKİ Haftanın Filimleri Hakkında çok yazılan, çok tartışılan «Siyasî Partiler Kanunu tasansı» yakında .Mecliste görüşülecek. Bu tasan, kabul dilirse, siyasî hayatunıza bazı önemli değişiklikler getirecektir. A) Dernekler Sıyasi partiler kanun tasansı, «kamu düzenini etkilemek amacıyle» dernek kurulmasını yasaklamakta, gerekçe olarak da, bu du şuncedeki insanlar parti kurabilirler, dernek kurmasuılar demek tedir. Bu görüş, çeşitli bakımlardan hatalıdır. Orneğine, demokrasinin varolduğu hiç bir ülkede rastlanamaz. Kamu düzenini etkilemek ama cındaki dernekler, çoklukla, partıler tarafından savunulmıyan ye ni fikirleri getirirler. Bu göriişle ri tartışır, olgunlaştınr ve sonuç olarak partiler tarafından benimsenmelerini sağlarlar. Toplumun yeniye ve güzele yönelmesinde ön cülük eden bu türlü derneklerin yasaklanması, düşünce bakımından pek zengin olmıyan partüen, kalıplasmış fıkirlerin arasmda kal maya mahkum edecek bir nitelik taşımaktadır. öte yandan bu madde, fert hürriyetleri ile de çelişme halindedir. Kamu düzenini etkilemek istıyen kimse, siyas! bir partiye girmek zonında bırakılmaktadır. Tasannın getirmek istediği «düzeni etldliyen ve etkilemiyen», ya da «11 ml olan yahut olmıyan» der nek ayınmı, hukukl değildir. Kesinlikten ve açıklıktan uzak olması ileride çeşitli güçluklere yol açabilir. Maddenin gerekçedeki savunul masırun yetersizliği gözönunde tutulursa, bu maddenm demokratik hayata yeni gorüşlerin getirılmesini önlemek amaciyle tasanya eklendigi düşünulebilir. Zlra, siyasî hayatımızdakl aksak lıklann parti organlannın değişik olmasından 1leri geldiği iddıa edılemez. SUÇLULAR ARAMIZDA Rejisür: Metin Erksan. Bir Türk (Birsel Film) yapımı. Siyah • beyaz. Senaryo: Metin Erksan. Kamera: Mengü Yeğin. Oymyanlar: Belgin Doruk, Tamer Yiğit, Leylâ Sayar, Ekrem Bora, Hakkı Haktan, Atıf Kaptan, Erol Taş.. Gösterildiği sinemalar: Şan, Yeni Atlas, Lüks, Bulvar, İstanbul. 2 2 Z 3 E , S •5 Ş 2 2 S 2 2 2 Kasım Gulek v e K e m a l S a n ibrahimoğlu tarafından hazırlanarak Geçici Komisyon tarafından incelenen v e bazı değişıklıkler yapılan cSıyasi Partiler Kanun Tasansı» Meclis Genel Kurulundadır. Ancak bir turlu de gdrüsmesi bitirilememektedir. 161 maddelik bu tasarı çeşitlı çevrelerde değişik tepkiler yaratmıştır. Asağıda, tasannın onemli yanlannı, nedenini ve muhtemel sonucunu incelemeye çalışacağız. SİYASÎ PARTİLER KANUNU şebbuslerının, sermayesının yarısından fazlası bu kurumlara aıt olan tüzel kişılerin ve sendıkalann partilere bağışta buIunamıyacakları ve kredı veremıyecekleri belirtilmektedır. Ikinci bolumde, parti harcamalarının parti adına yapıldığı, bununla ılgili evrakın saklanması gerektiği ve kanunsuz sağlanan gelirle harcamanın Hazıneye geçeceği belirtilmektedır. Mali durumla ilgili son bölümde ise, partilerin gelir ve giderlerini Başsavcılık ile Anayasa Mahkemesinin incelemesi öngorulmektedir. HAZIRLAYAN : İsmaİl CEM D) Yasaklar Tasarı, partilerin çeşitli faalıyet lerini yasaklamaktadır. Bu yasaklardan çoğunun faydalı olduğunu düşünsek bile, içlerinden bazıları demokratik hayatı lüzumsuz yere sınırlamakta ve bazı meselelenn tartışılmasmı önlemektedir. Örnek olarak 104. maddeyi alalım: <ı(Siyasl partiler)... dil farklıhğma da yanan azınlıklarm bulunduğunu ileri süremezler.» Şimdi, bu part' dese ki: «Turkiyenın doğusundakı bazı vılâyetlerde, istatistikîerin be lirttığıne gbre, halkın °o 70 ka dannın ana dili Kürtçedir. Bu bol gede eğitimi kuvvetlendirmeli ve halkın devlete yakınlaşmasını sa* lamalıyız.» Bu, tasarıya gore, suç olacaktır. Gorüldüğü gibi, bir mp seleyi çözümlemek içln bnce onun f varlığını belirtmek ve kabul e mek gerekirken. tasan var olan bır şeye var demeyi suç saymak tadır. Yasaklar bblümünde dikkatı çe ken ftlğer bir nokta, bu yasakla nn büyük karışıklığa yol açabilecegidir. Zira tasan, «partilerin davranışını» yasaklamaktadır. Aynı davramşı bir partili kendi adı na yapsa, bu suç olmıyacaktır Yahut her konuşmasmda partı bunu reddetmek zorunluğunda kalacaktır. Bir partilinin kimin a dına konuştuğu, sözlerinin partıyı sorumlu kılıp kümıyacağı, tasarı tarafından çöztimlenmiyen bir di ger hukuk mpselesıdır ren dernekleri, dernek kurma hakkının sınırları dışında saymak iktiza eder.> (Geçici Komısyon, hazırladığı gerekçede bu gorüte aynen katıldığını belırtmektedir.) Yenisi, eskisini aratıyor! Turk sınemasının sanat kalı tesı ve gerçeklere eğilme ydnün den uyanışında, rejisör Metin Erksan adı önemli ve değerlı bır öncü yönetıciyi akla getirir. Ozel likle filmlerinde toplumsal yanıyla ağır basmak istiyen Metin Erksan'ın bu volda kalburustü orneklerı «Yılanlann Öcü» ve «Susuz Yaz» dır. Sımdi de «Suçlular Aramızda» ıle aynı yoneticı, hem yeni bıçimîer deremek, hem de daha zıyade polisiye bir konu etrafmda gene de kendıne gore çozumlemeğe çalıştıgı bazı toplum sorunlanna fakat bu sefer ufak çizgiler halinde dokunmak ıstemış! «Suçlular Aramızda» teknık yonden ele alınırsa, şımdiye kadar yerlı fılmlerde pek rastlanmıyan, hattâ denenmemiş biçimleri. bağlantılan ve sekansları gozlere sererek yönetıciyi başanlı kılıyor Mengiı Yeğin'in kamera çalışması, fotolar da ıyı. Oyuncular alışılmışın dışmda, rollerini benimsemişler Birsel Film Prodüksiyonu da iyi bir film yapmak için gereken çabayı göstermiş Fakat, bütün bu unsurlar, filmin ba>;laneıcında oldııkça umut vermiş ise de, gitgide zayıflamış, senanonun anlamsızlığına düşmüş ve fılmm son'u gelince, ne yazık ki Metin Erksan, eski Metin Erksan'a çelme atmış! Selmİ A N D A K (Suçlular Aramızda) dan bir sahnede Belgin Doruk, Ekrem Bora C)YASAKLARDA Tasannın 99132. maddeleri partilere birtakım yasaklar koy makta ve gerekçede bunun «Demokratik Anayasa düzeninin unsuru olma niteliklerini muhafaza etmeleri» için yapıldıgı belirtilmektedir. Bu yasaklarda partilerin faaliyetlerini yoneltemiyecekleri amaçlar şu sekılde sıralanmaktadır: Devletin seklıni değiştirmek, milll egemenlık ilkesını çiğnemek, bağımsızlığa karsı olmak, azınhk yaratmak, ırkçılık, bölgecilik, dinî tören tertiplemek, lâikliğe karşı gelmek, demokratik düzene karsı olmak, 27 Mayıs Devriminin amacına ulaşmadığını ileri sürmek, v s D) PARTÎLERİN KAPATTLMASINDA Tasarı, bu yasaklara karşı gelerek faaliyette bulunan partilerin kapatılabileceğini belirtmekte, dâvayı Başsavcılığın re'sen, Adalet Bakanlığının emri veya grup kurma yetkisine haiz siyasi partilerin isteği üzerine açılabileceğinı öngormekte; dâvaya Anayasa Mahkemesinin bakacağını belirtmektedir. = /) Tasannın getirdiği 5 = = yenilikier A) PARTt MEKANİZMASININ tSLFTtŞlNDE | S Ş 2 2 , • » 2 2 1) TEŞKİLÂT Sıyasi Partiler Kanun Tasarısı parti teşkilâtı ıle ilgıli olarak 27 Mayıs hukumetının verdıgı karan uygun gormekte ve bucaklarla muhtarhklarda partı teşkilâtı kurulmasını yasaklamaktıdır. Partiler, tasanya g » re, buralarda ancak bır gorevlı bulundurabıleceklerdir. | S 2 2 5 5 3 2 2 2 2 2 2) ADAYLAR Tasan, partılerın B.M.M. lçın gostereceğı adaylar konusunda ıki önemli yenilık getırmektedır. Birincısı, Meciıs adaylarınm en az */o5, en çok ','»15 inin partı genel merkezi tarafından tiyın edilmesi ile ilgilidir. tkincisı, Teşküâtın gostereceğı adaylann, seçim bolgesinde kutuğe kayıtlı bütun partilerin katılacağı bir seçimle tesbitini öngörmektedir. B) DERNEKLERLE tLGlLÎ HÜKÜMLERDE Tasannın üzerinde en çok tartısılan maddesi, derneklerle ilgıli olanıdır. Bu maddeye gore dernekler, «Toplum ve devlet duzenıni ve genel olarak kamu faalıyetlerinı etkilemek amacını gudemezler » Tasarıyı hazırhyanlar bu maddeyi gerekçede ?oyle savunmaktadırlar: cSiyasi faslivetlere katılmak istıyen derneklerın Anavasamıza göre partı olarak serbestçe teşekkül etmek imkânına malik olduklan ve bu takdırde kapatılmalannın ancak Anayasa Mahkemesine ait olması gıbı esaslı bir teminata da sahıp bulunmaları dikkate alınırsa, siya<;i parti mefhumuna gı £) Sonuç Sıyasi partiler kanunu tasansı nm olumlu yanları olduğu muhak kaktır. Parti gelir ve gıderlerin kontrolü, merkez adaylarının kanuna bağlanması, meseleleri çozümlemek yolunda atılmış birer adımdır. Ancak, bu tasarının uygulanması çok güç maddeleri, demokrası ile bağdaşmıyan göruşle ri de vardır. Getırilen bazı hıikum ler ıse bir kanunda gerekli olan kesinlik ve açıklıktan uzaktırlar. Tasannın bu mahzurları düzel tilerek kabul edüirse, siyasi hayatımızdaki bazı aksaklıkları gidermesi beklenebilır. Ancak, bu kanunla memleketimizdeki huzurun gerçekleşeceğini sanmak yanlıştır. Zira huzur. partilerin kısır çekışmelerinden değil, partilerın huzursuzlugun asıl sebeplerinı ıncelıyecek bılgı ve cesaretten çoklukla yoksun olmalarından, bunlara eğilmenm kendi çıkarlannı zedelıyeceğinden ileri gelmektedir. B) Tasan, partı adaylarmın bır onseçimle tâyinini, bu onseçimde yazmak bilmiyen partililerin. ka palı odadaki bir parti yetkllisıne şifahen oylannı büdirmelerini öngörmektedir. Bu madde, adaylann tâyinini üçbeş kişının tekelinden kurtarmak ıstemesi bakımından olumludur. Ancak, bu amaca ulaşmak için seçilen sistem, guç, masraflı ve tesırsızdir. Çoğu yazmak bilmiyen seçmenlerin şifahi o yunun «parti yetküisi» tarafından ne derece ciddiye almacağı şüphelidir. Î^EDENt Tasanyı hanrlayanlar ve •anınanlar, siyasi hayatımızdaki keşmekeşin bu tasarı sayesinde son bulacağını, partilerin Atatiirkün yolundan çıkamıyacaklarını, 27 Mayıs devrimine kar^ı soz edilemiyeceğini ileri sürüyorlar. Bu çevrelere göre. tasan nın kabnlü partilerin arasmdaki olumsuz kavgalan önleyecek ve memlekete hunırun gelmesini snğlayacaktır Siyasî partiler kanunu, Anayasanm geçici 7. maddesine gore kısa zamanda çıkarılması jereken kanunlardan biridir. | 2 2 2 ~ , 2 2 3) MALÎ HÜKÜMLER Tasan partilerın mali durumu ıle ılgılı maddeleri uç bolumde toplatnaktadır. Bırınci bolumde partilerın gelir sağlıyabıleceklerı 14 kaynak gosterilmıştir. Bu bolumde, genel ve katma butçeli dairelerin, kamu iktisadi te İkincî yarısı ucuz polisiye Çetin A. ÖZKIRIM Metin Erksan smema seruveninı surdürmıye başladığı günden ben, belirlı bir tutumu ve yıne belırli bır sanat ortamı olan bır ıki yonetmenden biri, belkı de bırincısidir. Ama büyük gürultulerle piyasaya sürülen bu son eseri için, elımizde olmaksızın, ayni şeylen söyliyemiyecegiz Erksan, (Yılanların Öcü) ve (Susuz Yaz) ın aksine bu son 01minde, bıraz da (Acı Hayat) ı andıran bır şekılde, büyük şehlre, büyuk şehirın ınsanlanna, onlann sorunlanna egılmek istıyor. Ya da bu sorunlara «filmek istedigi kanısını uyandırmaya çalışıyor. Ama kendısinin yazdıgı senarjo, ne bu ısteğe ne de bu kanıya kimseyi inandıramıyor. Toplumun iki ayn katmın kişılerini, bu kişılerin birbirleri olan ilişkilerinı ve sorunlannı yuzeyde kalan, iğreti ve yakıştırma bir biçımsizlik kaygısı için de, bıraz da kendi kendıne ihanet ederek beyaz perdeye uygulujor. Fılmin b'rınci yarısmda pelışen hikaye öz yönünden bir ıki Erksan'a yakışan umut ışıgı uyandınrken, iklncl yaruun ucuz polisiye • seks romanlan ortamınm keşmekeşliği içinde bunlar da yok olup gidıyor. Konuşmaların arasına sıkıştır mıya çalıştıgı yoksul zengin karşıtlığı üstüne taşlamalar da, zaman zaman mizansende de görülen bUyuk lftf hagaragortluğu içinde, gerekslz ve inandıncı olmıyan gençlik heyecanlan gibi kalıyor. Seksomanyak bir inin kişiliğıni belirtmek için düzenlenmiş olan bol bol soyunup • dökünme bolümleri ise, yönetmenin de yapımcmın da bu konudakl iyi niyetlerinden insanı şüpheye düşurüyor. Filmin özün dışında kalan yanı iyi olmasma iyi. Ama ne Bayan Belgin Doruk'un moda defilesini andıran giyim • kuşamı, ne Bayan Sayar'ın beyaz teni, dolgun kalçaları, sansürUn hoşgörürlüğü ile perdede gördüğümüz göğüsleri, ne kordelânın tertemiz Jeneriği ve ne de pırıl pırıl lâboratuvar işlemi (Suçlular Aramızda) yı değerli bir film ortamma yüceltemiyor. Sinema dilinde ııslahk Semih TUĞRUL Metin Erksan'ın dört ay çalışma sonucu hazırladığı «Suçlular Aramızda» bu yonetmenden çok şey bekliyen sinemaseverleri belki biraz hayal kırıklığına uğratacaktır. Ama ne olursa olsun, «Suçlular Aramızda» öteki Türk filmlerine kıyasla ilginç, senaryosundaki bazı tutarsızhklara ragrnen başanlı ve Türk filmlerınin büyük çoğunluğundan aynlan soylu bir sinema yapıtıdır. Senaryodaki tutarsızlıklar derken Erksan'ın kendi hazırladığı senaryoya fazlaea umut bağlamış, konusunu çok sevmiş ve bu sevgiden ötürü olacak bir takım aşmlıklara dUşmUş olduğunu belirtmek istedim. Filmin me sajı «Suçlular Aramızda» nm son plfimnda vurguncu armatörün oğlunun söylediği sözlerde saklıdır. Gangster davramşlan içinde adam öldüren, Hitlervari dav ramşlar içinde babasınm şirketlerini yöneten, kadmlara karşı bir bakıma sadist ve mazoşist duygular besliyen bu genç adam, «Ben stıçln değilim. Hlç kimse beni yarfilayamaz. Beni çevrem bu biçime soktu» diye haykınyor. Oysa, bu delikanlınnı işlediği suçlara bahane ararken kendi çevresini suçlamasırun nedenini anlamak kolay olmamak tadır. Çevresi olumsuz bir çevredir ama bu çevrede hemen hiç kimse onu gangsterliğe zorlamıs değildlr. Babasınm sahta kolys dalaveresi de olsa olsa kişisel bir alçaklık örneğidir. Kısacası, başanlı sinema yönetmeni Metin Erksan bu filminde biraz da senaryo yazan Metin Erksan'm tu zağına düşmUş durumda karşımıza çıkmaktadır. Metin Erksan, oldukça sakat bir senaryo ile yola çıkmakla beraber sinematoğTafik kuruluşu sağlam, tümü ıle başanlı sayabılecefimiz bir film meydana getirmiştir. Gormemeye, övmemeye imkftn vok, Erksan'ın sinema dilmi kullanmaktaki ustalığı gitgide guçlenmektedir. Daha da önemlisi, Erksan oyunculannı kontrol etmesini, on lan belirU bir disiplln altma almasını bilmektedir. Çoğunlukla tatsız, soğuk ve kötü salon komedilerinde harcanan bir Belgin Doruk bu filminde şaşırtıcı bir kompozisyon yapmakta, nüanslı, olçülü, iyi bir yönetmenin kontrolu altmda kendlsinl frenlemesini bilen bir oyuncu olduğunu ıspatlamaktadır. Türkiyedeki iönprömiyelerin en «sinematoğraf davranışlısı olan Ekrem Bora, yarattığı Upin bırazda tutarsızlığma rağmen, ar matönin oğlu rolünde olağanüstü bır randıman vermektedir. Tamer Yığit belirli bir başanya ulaşmıştır Leylâ Sayar'm rahat, kasıntısız, kırıtmasız, yumuşak oyunu ıçm de aynı şeyı söylemek mumkündür Gidin görün Metin Erksan'ın bu filmini. «Suçlular Aramızda» Türk filmcilisinin 1964 yılındaki genel kısırlığı içinde herşeye rağmen umut verici bir başandu. C) Parti organlan Tasan, bütun partilerin bır orneğe gore teşkilâtlanmalarını, aynı organlara sahip olmalarmı ongormektedir. Bunun lüzumsuz bir sınırlama olduğu düşünulebilir. I DOKTOR Uerı, Saç ve l ü n r e v t Hastalıbları M6trhBi»ısı Istıfclâl Car) Hritmakkapı No 6» l e l 4« llı 13 AKIL İÇİN YOL BİRDİR: | Tarık Z. Kırbakan | • | • i Uahıllvr iHOIrhaıuııın Dr. Kâmran Şenel bıraselvıleı C»n 111/5 (Altnao H»«ı»rıesl »arıı) I'el »4 M M İst. Beşinci lcra Memurıuğundan Dosya: 983 7554 Mahcuz olup satılması mukarrer 4.000 lira değerinde 400 amperlık Alman yapısı Redresor ıle 750 lıra değerınde 12 mm. lik elektrık matkabı 22 12/964 salı gunu saat 13 d»n 13.30 a kadar Mahmutpa'a Kolcular hanı 11 numarada açık arttırma ıle satılacaktır. O gun değerının °o 75 ını bulmaz veya alıcı çıkmaz^a ıkıncı açık arttırması 24/12' 964 perşembe gunu avnı saatte aynı yerde yapılarak en çok arttırana satılacağı, tellâliye ve ıhale pullarının alıcıya ait bulunduğu ilân olunur. (Basın 23294) 15086 Emayeuş Toptan Sstış Müdürlüğü: TahUkale Cad. No. 13 TeJ: tl 03 52 / 22 66 90 Bakım Tamir S«r»i$i: Aksaray, Namık Kemal C. K«$ım Bostan S. No. 18 Tel: 21 2908 tâncılik: 3921'15101 Tüık Pirelli lâslikleri A$. ELEMflN ARIYOR Personel Ahnacaktır Kurumumuz Erzurum, Mus, Diyarbakır, Urfa, Malatya, Sivas ve Trabzon Bölge Müdürlükleri Merkez ve Ajanslannda çalıştınlmak üzere aşağıdaki şartlan haiz olanlardan yazılı imtihanla yeteri kadar erkek personel almacaktır I Aranan sartlar: 1 Zıraat Okulu, Ticaret Lisesi, lise, erkek sanat enetıtüsü ve Millî Eğitim Bakanhğınca muadeleti tasdık edılen benzeri bir okuldan mezun olmak, 2 Askerlik görevini yapmış olmak, 3 so yaşını geçmemiş bulunmak, 4 Mecburl hizmeti olmamak, 5 Memurin Kanununun 4 Uncü maddesindekı evsaf' haiz olmak. II Müracaat ve imtihan yerleri: 1 Türkiye Ziral Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 2 Kurumun; Ankara, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Urfa Malatya, Sıvas ve Trabzon Bölge Müdürlukleridir. III İmtihana çirmek için aranan belgeler: 1 TahsU belgesı, 2 Askerlik terhls tezkeresi, 3 Nüfus hüviyet cüzdanı, 4 îki adet vesikalık fotograf, IV Sağlanan haklar: 1 3S59 sayılı kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine :ore Ucret. 2 7244 ve 440 sayılı kanun hükümlerine göre verilebıle eek ikramiyeler, V İmtihan yeri, konusu ve tarihi: tmtihanlar II nci maddede belirtüen teşkıllerimizde yazüı olarak kompozisyon, matematik ve genel bilgi konularmdan yapılacaktır. îmtihanlar 18/1/1965 pazartesi gunu saat 10 da başlıya caktır. VI imtihana girme şartı: îmtıhana girmek istıyenlerin III uncü maddedeki belgeleri en geç 16/1/1965 cumartesi günü saat 12 ye kadar II ncı maddede yazılı teşkillerimize ibraz ederek fotoğraflı im tıhana girme belgesi almalan şarttır. CBasui: 23087 A. • 13937 151051 Türkiye Ziraî Donalım Kurumu Genel Miidüriüğünden: % (Marsilya Asklai'i nHa H Buchholz, Maurice Chevalier \e L. Caron MARSİLYA ÂSIKLARÎ Şırketimız, aşağıdaki şartlar dahıknde Izmit'teki fabrikamız teknık hizmetlerinde çalışmak ve yetişmek üzere, SANAYİDE KARIYER YAPMAK İSTEYEN. GENÇ ELEMAJJLAR ALMAYA DEVAM ETMEKTEDİR. 1 2 3 4 5 Ş A R T L A R : İTALYANCA veya FRANSIZCA konuşabilmek, Askerlık odevini yapmış olmak, 2 3 3 0 yaşlarında bulunmak, Lıse, Fen veya muadili tahsil görmüş olmak, Müracaat sahiplerinin, tecrübe sahibi olmalan jart değiîdir. İş cazip, modern teknikle ilgili olup, ücret dolgun, meslekte g«niş ılerleme ve ıstikbal imkânları sağlar. Müracaatların: İş günleri saat 14 18 arası diploma ve askerlik belgeleriyle TÜRK PİRELLİ LÂSTİKLERİ A.Ş. Salıpazan, Dursun Han kat: 7 Personel servisine vıpılması. (Fanny) un (Fanny) smi de S N Behrman Rejisör: Joshua Logan. Bir A ile birlikte oyun biçimıne sokmuş merikan (Warner Bros.) filmi, ve sahneye uygulamıştı. Yıllar sonrenkli, ingilizce. Oymyanlar: Les ra Logan hem yönetmenliğini. hem lie Caron, Maurice Chevalier, de yapımcılığını yaptjğı bu filminCharles Boyer, Horst Buchholz. de aynı konuyu işliyor. Bir Amerikalı gözüyle katıksız bir Fransız gösterildiği sinema: Konak. Bır zamanlar Stanislavski gibi şehri olan Marsılya ve fransızlar bir tiyatro dehasının yamnda çalış ne kadar verilebilirse tabiı mış olan Joshua Logan, sinemada Çevre de, kişiler de bır kartpos daha çok tiyatrodan aktarma ko tal görünüşü içinde. Tıpkı bır ıki nulu fılmleriyle tamnmıştır. (Pic saat, ya da birkaç gün kaldıklan nıc), (Bus Stop), (South Pacific) bır şehir ve insanları hakkında bir bunların belli başlılandır. Logan turistin kesin yargılarma benzıhenüz tiyatroculuk serüvenini sür yor. dürduğu yıllarda Mareel Pagnol' Ç. A. Ö. tf*fttft*"'"'»*«* ...».>.tâ**.t.«»t»«...i . . . . V M t t , İ U , «MlttHHHIt MMlMIMIM.MIttttt^ Reklâmcüık: 4362/1S097 Türkiye Kızılay Derneğinden: Kan bağışçılarına ve Kıbrıs bağışçüarına verilmek üzere beratlar bastırılacaktır. Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünden, İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. Teklifler en geç 28/12/1964 günü saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlüğe gönderilmiş veya tevdi edilmi} olacaktır. Cumhuriyet 15108; •. • • • • • • • • • • • • * »• • • • • • • • • • • • • Dr. Ziyaettin Maktav Knlak Bnran Boğaı Hastalıkian Çene Şirüriisı Mntehassısı raksıiD Receppass C a/1 86 O 8» C \ğu Yeni KARAHURSa Moflaıalan ; ; j P İ Y A N G O 9 E G İ L . . . HER MÜSTERİYE BİR H E D İ Y E L . { Sene içinde yapmış olduğu kârm bır kısmını sayın müşterılerine ARALIK ayı içerisinde HEYE KUMAŞ olarak dağıtayor. İSTANBUL (Sultanhamam) ANKARA (Ulus) ADAPAZAR1 BURSA KADIKÖY KIŞEHİR LÜLEBURGAZ. PEK YAKINDA OSMANBEY'DE muşterilerine Doftu Reklimkol (Even): 262/15107 u f YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZALARI 1963 yıiı ARALIK ayı içinde kıymetli 2 5 0 . 0 0 0 lira değerinde HEDİYE KUMAŞ DAĞITTI...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog