Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

H A*atac 1964 CUMHÜRfHPr SAHİFE ÜÇ HABER1EJİ Wilson B.M. de Kıbrıs savaşı başlarken... ıbrısın geleceği konusundaki diplomatik savaşın ilk safhası. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda nihayet başlamıştır. Ancak. söjlijeceklerimizin daha İyi anlaşılması için, birinci ve diğer safhalar arasına kesin bir çizgi çekmek lâzımdır. Diplomatik sa\aşuı birinci safhası, Genel Kurulda umumi müzakerelerde cereyan etmektedir. Teamüle gore, umumi W1LSO\ VE JOHNSONLAR Washıngton ve Ottawa daki temiızakerelerde bir karara gidilmesi istenmez 1e uyeler, temsilcileri maslarında Amerıkan ve Kanada ıdarecılerıyle, «Muttefıklerarası *asıtasivle çeşitli dunva meseleleri meseleleri» goruşen Ingıltere Başbakam Harold Wılson, Bejaz Sarayda hakkındaki göruşlerini açığa vurıır şerefıne yapılan bır toplanttya gelışınde Başkan Johnson ve karısı lar. Fakat umumi müzakerelerin, gelecekteki kararları etkileyici, ha tarafından karşılanırken gorüluyor. zırla\ıcı bir niteliği vardır. ikinci, uçuncu ve dördüncu safhalar alınacak kararla doğrudan doğruva ileili olduğundan daha onrmlidir. Diplomatik savaşın ikinci safhası gündem komitesinde, üçüncüsü siyasî komisyoncla, kararın a lınacaçı sonuncusu da. Genel Kurulda. dunva meseleleri teker teker ele alındığı sırada cereyan edecektir. Gromiko, Rus Savunma Bütçesinde Diplomatik sa\aşı açan, Gromiko olmuştur. Gromiko'nun sövlediklekısıntı yapılacağını doğruladı ri, Erkin'in geçen ay Moskovaya japtığı resmî zijaretten sonra ya\Vashington 10, (A.P. a.a. Radyolar) Sovvetvınlanan ortak bildiride açıklanan Sovyet görüşünden farklı değildir: ler Birligi Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, Başkan Rusya Enosise karşıdır ve Kıbrısta Johnson'la 1.5 saat süren bir görüşme yapmıştır. ki her iki toplumun meşru haklaBu, Başkan olduğundanberi Johnson'la Kremlinrına sa\gı gdsterilmesi gerektiğine deki sefleri geçcnlerde değişen Gromiko arasında yer inanmaktadır. Kıbnsın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmaalan ilk görüşme idi. sı. ancak yukarıdaki şartla mümBa'kan Johnson ve Sovjet Dısışkündür. lerı Bakanı Gromiko goruimelerınSovyetlerin Enosise muhalefetlede sılâhsızlanma ve djğer bazı urinin Türklerin kara gözlerine aşkluslararası meseleleri gozden gelarından ileri gelmediği malumdur. çırmislerdır. Kıbnsın Yunanistana ilhak edilerek NVTO'laştırılmasını önlemek isteToplantı sonunda Sovjet Dısıslemektedirler. Yunanistanın müfrit rı Bakanı, «Görüs teatisinin faydaşol partisi EDA'nın sözcüsünün geç lı ve konnsmava hâkim olan ha\atiğimiz ay sonundaki Parlâmento nın dostane olduğu kanaatindeyim» mtuakerelerinde sarfettiği bir cümdemıştır le, Rusyanın resmen açıklamadığı, Gromiko, gorusmede sılahsızlanfakat kestirilebilen niyetini daha ama konusunun ele alınıp alınraaçık ve seçik olarak ortaya koymaktadır: Saygon, 19 (AP) Merkezi dığı jolundaki soruj a karsılık şun ları soylemiştır: «Hayır dersem, «Yunanistan, Kıbrıs ile NATO Vıetnam'ın An Lao kesımınde bana inanmazsınız. Evet, silâhsızarasında bir tercih yapmalıdır.» uç gunden berı devam eden çar lanmadan söı açtık. İleri sürecek Yani komünistler, ancak Yunanis tanın NATO'yu terketmesi halinde pışmalar sonunda komunıst Vi özel tekliflerim yoktu, zira Genel Enosisi destekliyeceklerdir. EDA et Kong çeteleri kaçmaya ko Kurulda bunları ortaya koydum. gibi emirlerini Moskovadan alan yulmuslardır. Bu savaslarda 6 Silâhsızlanma ile ilgili müzakerenufuzlu Kıbrıs Komünist Partisi lere katılmavı temenni eden her AKEL de aynı kanaattedir. Amerıkalı subajın ölduğü bılkimse, bn konuda öne sürülmus Kostopulos ve Kipriyanu'nun Gedırilmektedır. Bır sozcu, ayrıca birçok tekliften vararlanabilir. nel Kunıldaki konuşmaları Atina bir Amerıkalı askerle Avustral Bunların bazısı köklü bir çözüm ve Kıbnslı Rumların bilinen tezlerinin tekranndan ibarettir ve hiç yalı bir levazım subayının yara yolu getirmekte. diğerleri ise kısbir yeni unsur ihtiva etmemek landıklannı bıldirmistır. mî tedbirler öngörmektedir.» tedir. Başdelegemiz Eralp'ın her Sovyet Dışişleri Bakanı, sözleri1961 aralık ayından berı Guiki Dışişleri Bakanına verdiği ceney Vietnam harekâtında olen nın sonunda, Rus savunma butçesm vap ise, Türkiyenin Genel Kurulda deki kısıntıyı doğrulamış ve gazete lzliyeceği politikaya ve sanlacağı Amerıkalıların sayısı 232 ye yuk cılere «İyi haber değil mi» demıştır. selmiştır. taktiğe ışık tutmaktadır: «Genel Kurul, selfdeterminasyon, bağımsızlık, egemenljk ve toprak bütünlüğü ilkelerini istismar teşebbusü ile karşt karşıyadır. Birleşmiş Milletler, üyelerinden birinin Mosko\a 10, (a.a.) Tass Ajansı | gıiçlukle kazandığı bağımsızlığı sonın bıldırdığıne gore, Sovyetler Bır na erdirerek, komşu bir ülke talığı bugün uzay'a yeni bır suni peyk rafından ilhak edilmesini sağlamak Washingtoıı, 10 (A.P.) B. Ame gondermıştir. Peyk'ın adı «Kosmosamaciyle âlet olarak kullanılmak is rıka Senatosu, Usul ve Kaıdeler 51» dır. Bılindıği gibi içinde insan teniyor.» Encumenı, Bobby Baker tahkıkatı bulunmayan bu peykler bilimsel aEralp böylece, selfdeternünasyon ile ılgıli olarak sorguya çekılmek raştırma amaciyle uzay'a gonderılmadalyonunun ter<= yüzünün Enosis uzere Başkan Johnson'un eskı yar mektedir. «Kosmos» serismden olan olduğunu belirterek Yunan Rum dımcüarından Walter Jenkins'ın. ça son sunî peyk «Kosmos50» 28 ekimrijakârlığını gözler önüne sermeye ğınlmasını kararlaştırmıştır. \ de yorungej'e oturtulmuştu. çalışmıştır. Nitekim gerek KostoBaşkan Johnson'un uzun süre pulos, gerekse Kipriyanu, bazı Ba yardımcılığında bulunan Jenkins, Tren Otobüs çarpışmatılı ülkeler hariç o da perde gerisinde, hiç kimsenin itibar etme cınsî sapıklık sebebıyle iki kere sı: 24 ölü 72 yaralı diği Enosis sözünü ağızlanna al polısçe tevkıf edılmış, bu durumun Patna.. Hindistan 10. (AP; Bır mamakta âzami itina göstermişler meydana çıkmasından sonra seçim sırasında Beyaz Sa >oleu trenınin çarşamba gecesi Kudir. Kahiredeki tarafsızlar zirve kampanyası konferansına katıldıktan sonra de rayda kı gorevmden ıstıfa etmiştı. zeydoğu Hindistandakı bu şehrin Boby Baker ise, Başkan John 120 km. batısında bır demıryolu geğişen Makarios'un tutumu, sarahatten mahrumdur. Fakat Atinanm na son'un adının karıştığı ve Jenkins' çıdınde bır otobuse bındırmesı nezarında, Kıbns kayıtsız şartsız ba ın aracıhğı bulunduğu bır «nufuz tıcesınde 24 kışı olmuş ve 72 kışi j'a ğımsızlığına kavuşunca, selfdeter tıcaretı» vak'asının kahramanıdır. ralanmıştır. minasyon hakkını kullanmaktan kendisini kimse alıkoyamaz. Selfdcterminasvon hakkı ise, Enosis demektir. Diplomatik sa\aşın sonucunu şim diden kestirmek imkânsız olmakla beraber, Birleşmiş Milletler kulisÇok sevgılı buyuguııiuz dimtnıız lerinde esen havanın Türkler bakımından hiç de kötümserlik telkin ed'ci nlmadığı anlaşılmaktadır. Ka*han S4ĞLAMER lohnson Rus Dışişleri Bokanı ile görüşlü Vietnamda öldürülen Amerikan askerlerinin sayısı 232 Birleşmiş Milletler 18 (A.P. ».a. j Radyo) Guvenlık Kon<:e\i çarşamba gecesi Kongo meselesını ın|celeme>e başlamıştır. Usul meselelerinden sonra ilk sözu alan BıazİNGİLTERE İLE | zavılle Kongo'su Dısıslerı Bakanı I Charles Davıd Gonao, bejazlarm KANADA'Yİ ı hayatının zencılerınkınden daha İLGİLENDİREN değerlı oîduğu temasını ele alarak şunlar: sovlemıstır KONULARIN « Bır sarkıdan bır beyaz kadıGÖRÜŞÜLMESİNE nın iki zenci kadına bedel olduğunu öğrenmistik. Şimdi ise Stanlev BAŞLANDI ville harekâtı beyaz ırktan bir adaOttawa İS, l a j . Radyolar) mın, hele Amerikalı ve adı CarlIngıltre Ba.sbakanı Harold vVılson son olursa binlerce zenciye bedel dun gece, Kanada Basbakanının oldufunu gösterdi.» Parlâmento bınasmdakı burosunda Daha sonra soz alan Gana Dıs. Basbakan Lester Pearson ile bırıslerı Bakanı Kajo Batsıo. Amerısaatten fazla gorusmustur öu go kan Belçıka harekâtını takbıh et rusmeve her ıkı memleket uzmanlarından bazı'a'ıı ıstırak etmiKtır mıs \ e su soruju ortaya atmiMır «Gana. haklarını istedikleri için Aynı zarnanda Kanada Dısıslerı Ba kanı Paul Martın ile Ingıltere Dıs ba.skı altında tutulan zencilerin ı^lerı Bakanı Patrıck Gordon vardımına kosmak ıçın Amerika Walkeı, fngılız Mıll»tlcr Toplu'u Birlesik De\letlerinin Güne» e\ağu ile Munasebetleı Bakanı Ar letlerine bır askeri harekâtta buthur Boftomley'ın de ıstırakıyie lunsa, Mashincton buna ne dn ecektir?» aj rı bır odada konusmuslardır Bu goru=me!er sonunda Wılson Gana Dısıslerı Bakan;, Stdnle>ve kendısme r»fakat eden sahsı \illee paıasutçu bırlıklerı gonde\etler. Bakanlar Kurulu salonunda rılmesı ıie Amerıkamn Kuba buhKanadalı Bakanlara takdım edıl ranındakı tutumu aıasında paraVlmısledır lık kurma%a çalısmış \e so\le demıştır « Kuba buhranı sırasında, \\ashıngton, kuçuk bır devletin savunması ıçin büyük bır devletten \ardım istemesıni sebep gdstererek az kalsın nükleer bir savas çıkaBuenos Aires, 10 (a.a.) Arjan caktı. Amerika Birlesik Devletleri. tın Mıllı Sa\unma Bakanı Leopol Komünist Çin'in Formoza'va bendo Suarez, dun aksam yabancı ba zer bir müdahalesini musamaha ile sın cemıyetının şerefıne \erdığı bır karsılayacak mıdır?» yemekte yaptığı konusmada «PeKonsey çalısmalarına bugun deron'un geri dönmesi ne hükümet, vam edecektır ne de Silâhlı Ku\\etler için bir mesele teskil etmemektedir» demış ve ozelhkle Silâhlı Kuvvetler bahRonıa (a.a.A.P.) Kongo Baş sınde. bunların kanun \e anayasa ile çızılen çerçeveden çıkmak nne bakanı Moız Çombe, Vatıkanda tınde olmadığını belirterek ordu Papa Paul tarafından kabul edıl da gbruş bırlığının tam olduğunu mıştır Vatıkan çevrelerı Papa'nın «dünyadaki bütün te\ıd etmıs \e Peron lehıne «beda Çombe'yeyüzünden nefret ve insanlan yer anlaşva propaganda» \apma>ı onlemek mazlıklan kaldırmak için birleşıçin bu konuda fazla yorumda bu meye» dâvet eden bır mesaj verdılunamnacağı ıçin ozur dılemıştır. ğını soylemışlerdır. Güvenlik Konseyi Kongo buhranını örü görüşüyor Ottauva'da Ücretli askerler merhamet «THE OBSERVER» gazetesinden alınan bu yazıda, Gana Üniversitesinin İkinci Rektörü olan ve 1961 de Birleşmiş Milletlerin Katanga'da temsilciliğini yapan bir İngiliz C. C. OBRIEN, Kongo meselesini inceliyor. hadiseıer arasında Şiş ve kebap T ürkçede güzel formüller vardır: Bir isi, iki taratı da koruyacak sekilde idare etmek mânasına; Ne şis yansın, ne kebap! denir, Güzel sözdür. Biz bu yazımızda sis ve kebap vanmadan islerimizı ıurütme teraennisınde bulunacağız. Peron'un dönüşü Arjantin için mesele değiimiş ÇombePapo görüşmesi Johnson'un sapık yardımcısı tekrar sorguya çekiliyor Bir Sovyet Peyki daha Fezada Tıirkiye kalkınma babında eııdüstriye çok önem vermistir. Sım«Amenkanın Sesı» Radyosunun «Stanley\'ille bolgesındekı âsı di dünyada en verimli kalkınma lerın elındekı beyazları kurtarmak amaciyle Kongo Belçıka • yolu budur; dı\orlar. «Diyorlar» Amerıka tarafından tertıplenen merhamet hareketı» olarak ad deyisım «mutlaka kalkınma vola landırdığı indirme artık sona erdi. Beyazların bir bölümü kur budur» diye kesin bukum \ermek tarıldı, difer bir bölümü ise indirmeden ötürü öldürüldüler. Mer istemeyisimdendir; ama mademki hamet hareketinin sonutunda kaç zencinin Belçikalı komando memleket bu inançla bu >olu tutlar tarafından öldüruldüğünu ise bilmiyoruz. Avrupa radyola muştur; bârı bu yolda i>ı yüru>erını dinliyen Afrikalılar. beyazların ölümü ile ilgili kesin bUgiyi lım. aldılar. Ancak. bu radyolar gerek Belçikalıların, gerekse onlaEndustri yanı sanavi kalkınmarın açtığı yol sayesinde Stanleyvillee giren ücretli askerler ve sıııda ilk akla gelen tedbir endusÇombe ordusunun kaç insanı öldürdüğünü söylemediler. Stanley\iUe°e giren ücretli askerlerin yaptığı vahşet, Batılı tri kollarının mubtelif tedbirlerle jazetecilerin çektiği resımlerden \e gönderdikleri habeıierden an himaye görmesidir. Bunun baslıcaİjsıhyor. Belçikalı makamlar. vahşeti vapanın şehre giren Belçi sı gümriik hima>esi yani içerıde kalı askerler değil, Belçikalı «ücretli» askerier olduklarınj izab yapılan malın a\nı olan mamullerresmi alarak, etmek için çok çalıstılar. \ncak, aynı Uniformayı taşıdıklan göz den ağır çümrük önunde tutulursa, Afrikalılar için bu ayırımın bir anlam taşı yerli mamulün satılmasına imkân madığı anlaşılıyor. verilmcsidir. fahut bu mamulleri Hukukî izahlar bır vana bırakılırsa. Stanleyvılle hareketi memlekete hiç sokmamaktır. Afrikalılar için basitçe anlasılan bir olay: Onlara göre «merhaBugün bır çok mamullerın Türmet hareketı», Bellçikamn Amerika tarafından desteklenen men kıveye dısarıdan getirilmesi hemen , faatleri için yaratılmış Çombe hukümetine yardımdan başka bir hemen fiilen yasaktır. Çünkü bunamaç için yapılmamıştır. Mesele. Kongonun kaynakları ve stra lar için döviz verilmez, o zaraan da tejik durumuna hâkim olan Belçika ile ortaklarının, bu hâki bu mal getirilemez, içeride yapılır. miyetini devam ettirmesidir. Böyle mallarımız var. Bunların bir Rehinelerin çektiği acı, geçırdıklen tehlike ve üzüntü. süp kısmı gbrdükleri himayeye lâyık hesiz bir gerçektir. Gerçek olan diğer bir şey ise, gerek Avrupa, olarak çalısmaktadırlar. Yani biz gerekse Amerikan halkının Afrikalıların çektiklerine pek aldır bu mallardan memnnnuz. Bu ivi madıklarıdır. Avrupa ve Amerikanın herhangi bir rehine gru mamullerin bir kısmı dışarıya napunun herhangi bir bekçinin elinden kurtarılmasını bu kadar önemsiyeceği ileri sürülemez. Bu davranıştaki ırkçı tutum açık 'zaran pahalıdır. tır. Beyaz, siyahın rlindeki diğer beyazı kurtarmıştır. Siyahlar Ne yapalım? Daha yeniyiz. lleda aynı şekilde düşünüyorlar tabii. Onlar da VB.D. nin güney ride daha da nenzlayacak, diye bek bölgelerine, ya da Güney Afrika Birliğine bir indirme yapıp o liyoruz. Çünkü her körpe endustri radaki renkdaşlarım kurtarmak isterler. Ancak, siyahlar bunu baslangıçta bir takım olgunlasma yapacak güçte değilken, beyazlar bunu gerçekleştirecek kadar zorlukları çeker. Bunlar da onlarkuvvetlidirler. Mesele. beyazların bu güçlerinden yararlanarak dandır, deriz. böyle bir harekete girmelerinin doğru olup olmadığıdır. Bu tür Lâkin bir kısıra endustri de var bir politikanın güdülmesi. Çin'de beyazların etkilerini tamamen kaybetmeleri ile sonuçlanmıstı. Stanleyville hareketi, Kongo ve ki; yüzde yüz himaye gördüğü Afrikada da aynı sonucun doğacaği ihtimalini kuvretlcndirmek halde ne kalite, ne fiat bakımından memleketi tatmin edememektedir. tedir. Bu malları alanlar onlardan bekYARIN. Mesele, sadece yuzlerce beyazı siyahın elinden değü, ledikleri faydayı ve hizmeti elde mılyonlarca sıyahı beyazın elinden kurtarmaktır. j edememekte, zorlnklarla karşılasmakta, bu malı kullandığından dolayı pişman ve mutazarnr olmaktadır. Bonun yanıbasında bu endüstriden bir kısmı da mü.şterilerine karşı «tok satıeı» tavrı takınmakta: Canın isterse! diycbilmekte, çıkan ârızalann düzeltilmesinde afır davranmaktadır. Kimseyi zarara sokmamak, bosuna, kısır miinakasalara girismemek ve hele bir «ürü beynamaz özrü dinlememek için isim ve madde tasrih etmiyorum, icap ederse bnnn da yapabilirim. Memleket kalkınma için fedakâr lığa girisiyor, sıkıntılara uğramayı göıe alıyor ve hakikaten sjkılıyorn ba AHnin, Velinin para kazanması için değil, memleket iktisadiyatının düzelip bu halkın rahat yasayabilmesi içindir. Acemilik, bilgisİEİik, beeeriksizlik, besapsızlık ve tamahkârhk gibi kusnrlarla aksayan endüstri kollarını ya yola getirmeli, yahut himayeyi geri almalıyız. Çünkü fena çahşan, randımansız ve kalitesiz bir endüstri, kalkındırmak şöyle dnrsun memleket basına belâ olur. Onun sakatIıfı birçok baska kollan da aksatır. Ba yazıyı bir kaç kolda iistüste yaptığım sahsî tecrübelerden sonra yazmaya mccbur oldum. Ta bir isi iyi yapalım ve onu bimaye edelim, yahut mutlaka bir endüstriyi yapaeağız diye kötü isleyen müesseseleri memleket ve halk zararına himaye etmiyelim. TEŞEKKÜR bugün bakkalınızdan İRFAN TÜNAYA Hanımefendinin Nf» \orK. ıli (a.a.) 2o Musluman ulke New York ta bır Islâm merkezı \e bır camı yapımı ıçin malı yardımda bulunacaklardır. Ar^a, çogunu Suudı Arabıstanın verdıgı 350 000 dolara almmıştır. In şaata gelecek yıi başlanacağı umulmaktadır 100 000 dolar veren Ku veM'ın Birleşmiş Mılletlerdekı delegesı, plânların Kuvejt'te çızılınek te olduğunu soyleımştı Dıger Mus luman memleketler de ıştırake dâ\et edılmışlerdır. NevvYork'ta bir cami yapılacak vefatı dolayısijia. hastalığı sırasında ıçten ılgıleıım esugemıven sayın doktorlarma, sonsuz acımızı paylaşarak cenaze merasımıne katılan, çelenk gonderen, telgraf, telefon ve mektupla başsağhğı dılejen, evlerımıze kadar zahmet ederek tâzıyetlerını bıldıren dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve akrabalarımıza, başında nobet tutan vefakâr erlenmize ayrı ayrı teşekkure derın acımız engel olduğundan sa\ m gazetenız aracılığıj la mınnet ve şukrarüarımızı sunarız. Prof. Dr. TARIK ZAFEB TUNAYA Cumhurıyet 15114 14 aralık pazartesi saat 19 da ŞAN Smemasında Unlu Sovyet Vıvolonıstı K\erenler Eazetecılerın istpdıklenni «Asla kabnl edılnıe?» buluiorlar Konı.ı 10. <a a.) Italvan gazetecılermın jedı gunluk ulusal gre\ı, akşam gazeteleıınde dun gece saat 22 00 de baslamıştn Ajanslarda gre \e saat 02 00 de, sabah gazetelerınde ise saat 06 00 da başlamıştır. Gazete Sahıpleıi Fedeıasyonu, ya >ımradığı bır bıldırıde, Gazeteciler Fedeıasyonu taıafından ılerı surulen ıstekleıın «asia kabul edılernez çeşıt ten olduğunu ıleıı surmustur İTALYAN ' GAZETEOİLERİ GRFVE BAŞLADI Piyanoda » •• • • • • • • •*••••••• IGOR BEZRODNY VLADIMIR YAMPOLSKY Bıletler ŞAN Sınemssında satılms/ tadır. •••••••••••••••••••»•••••••••••••••HtiailllllllllHIMtritllM Cumhurıyet 15109 Buna mukabil simdi size bir «vâkıa» nakledeceğim, Memlekette bir | nevi gıda sanayii kurulmak iizere I idi. Bizim çapımızda büyük bir is.. Her seyi hazırlanmıs olan bu müessesenin tam makineleri geleceği sırada Gümriik Kanunu değisiyor. Bu yerli • yabancı karma sirketin ı makineleri getirebilmesi için 13 milyon liralık bir gümrük resmi ödemesi icap ediyor. Sirket kurulurken bn kadar ağır resim me\cut olmadığından yabancı sermayedar bundan ürküyor. Çünkü yaptığı hesaplar altüst oluyor. tş simdi ba kritik devresinde. Zaten daha arsa bulmaktan baslayan zorluklarla iki senedir ujrasan yabancı sermaye bn yeni hüküm karsısında isten vaıgececek duruma gelmis. Eh, ne yapalım?. Kanun kannndur. Gelmezse güle güle! âıyeeeklerdir. Tamam.'. Ama kanunlar insanlann rahatı ve islerin iyi gitmesi için yapılan «âlet» lerdir. Bu hüküm tatbik edilirse bu sirket ve ba iş karnlamıyacak. Rırakın birkaç yüz ailenin burada bulacaği isten mahrum kalmasını, hesap edilmis.. Ba sirket personel ücretlerinden, kurnmlardan ve kârdan Hazineve «enede 16 miiyon vergi Sdeyecektir. 12 milyon çümrük resmi almak «steyip de bu sirketi kaçırdık mı, senede 16 milyon zarar ediyoruz. O da simdilik.. sonra da Ortak Pazara giriyoruz. Endüstri himayemiz de bu! Şasıyorum vallahü. Nasıl olup da ayakta duruyoruz diye!. " FELEK Ounyanın e n t a n ı n m ı ş Guzelllk Müstahzaratı firmaaı 12 senelik iktidar parüsi seçim sonunda çogunlugu kaybetti Georgetown. 10, (a.a.) Ingılız Gü'vanında yapılan genel seçımleı Basbakan Cheddı Jagan'ın Halkçı TeıâKkıperver Partısıne 12 yıldar berı Pariâmentoda sahıp bulunduğu çoğun'uğu kaybettıımıştır Bu paı tı. î3 mebusluktan 24 unu, Forbe^ Burham'ın Halkcı Mıl'i Konsıe Paı fcsı '2 smı %e Pc'er D'Aşuların Birleşmiş Kuvvet Partisi 7 sını kazan mı§tır. sızlere, daıma taz«, canlı »t cazıbelı bır yüzt sahıp Dl. mak ıçın, yeni nızırladiği kram, pudra vt loıyonlannı tavsıye eder Memleketimlzin en böyiik müstahsn teşekkufü olan TARİŞ, modern testslerinde hazırladığı TARİN MARGARİNİ'nl Turkiye piyasasına arzetmiştir. A ve D vitaminleriyle zenginleştirilmiş olan TARIN'in besleyicl vasfı yüksektir, hazmı kolaydır. Kalp ve mideyi yormaz, TARİN mutfağımzın yağı olacaktır. Baklavadan bb'reğe, makarnadan pflâva kadar bütün yemekleriniz TARİN'le daha HAFİF, daha BESIEYİCİ ve daha LEZZETÜ olacaktır. Bu gün bakkalmızdan TARİN isteyinfz . DİVAN OTELI Kuafür Salonunda Uânctlık: 3964/15U0 , ZIR DELILERj ISMNBUL TIYAIROSÜ r TARİŞ TARİNİN KALİTESİNİ GARANTİ EDER SON 15 GÜNİ Reklâmcüık 4617/13113
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog