Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

J. BRUN . ROS HATİPLİK SANATI Çeviren: Nazife MÜREN Bır oylamada seçimi kazanmannz, bir kongrede, bir mitingde fikirlerimizi benimsetebilmemiz iyı konuşabümemize bağhdır Bu kitap size toplulukta konuşurken sesinizi ayarlamanınn, nutkunuzu hazırlamanızın, dinleyicileri etkilemenin psikolojık yollarını öğretecektir. Fiyatı 400 Kuruş REMZİ KİTABEVİ 41. yıl sayı 14499 IHIII llllllllll umhuriyet Telgraf » e mektup adresi:KURUCUSU: SUNUS ıNADl Cumhuriye* İstanbul Posta Kutusv.: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 BİLİM ve fflROTEZ (Sctyıce e t Hypothese) \H. Poincar^ Çevîren: Fethi Tüeel Millî Eğitim Bakanlığınca yaymüanaa «Dünya Edebiyatmdan Tercümeler» «erisinin Fransız klâsikleri bölümünde ikmci defa olarak basılan b u eser B a kanlık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 560 kuruş fiyatla satılmaktadır. (Basın 22749/15102) ^ ~ Cuma 11 Aralık 1964 llllllllllllllllllllllllllıııınılı MALİYE BAKANI YENİ BÜTÇEYİ AÇIKLADI İTHALÂT SINIRLI OLACAE Ferit Melen, OSCD kredilerinin artınlacağmı ve ödeme ^artlarınm da islâh edileceğini bildirdi. Ankara II, (Cumhuriyet Bürosu) arma Bütçe ve Plân Komisyonunda 1965 malî yılı butçesıni. yaptığı bır konuşma ile sunan Maliye Bakanı Ferit Melen, «Programda ongorulen ithalât hacmlnin aşılmasını önlemek amacıyla ithalâtın Hımmm, degışiklik vacıp oldu!.. lınırlandırılmasına devam edilecektir» demiştır. Melenın konuşmasında yer alan bazı noktalar özetle şoyledır: O 1965 yıh kalkınma hızı carî fiatlarla yıizde 5.8 olarak tesbit edilnııştir. ^ J Paramızın dış piyasalardakı değeri ise, istıkrazı muhaiaza etmek1e, hattâ tedrıci bir şekilde artmakladır. €f Bir >ıllık para arzıudaki bir milvar 386 milyon liralık bir artış, ozel sektore açılan ihracat, tutun, fındık ve sanayi kredileri>le hazinere istimal edilen kredilerden doğ muştur. ÇJ Devlet butçelerınden odenecek dış borçların hâlen yüksek mıktarlaıa ulaşması. kalkınma gayretlerinı engeüıyecek ölçudedir. Bu müna sebetle şartları musaıt olmayan eskı kredılerin tasfıyesıne çahşılmakta ve bunlann yerıne uzun vâdeli ve düşuk faızli kredıler sağlanmasma gayret sarfedılmektedır. © 1965 dış yardımı olarak konsor siyumdan 215 milyonu program, 35 milyonu proje karşılığı olmak üzere talep edilen 250 milyon dolâra mukabil, bugüne kadar 203 milyon dolârlık program kredisi alınabilmi; tir. Bu kredilerin bir kısmı da dış borçların ertelenmesi jeklindedir. © OECD Bakanlar Konseyi toplantısında Turkıyeye yapılacak kre liderj Suleyman Demirel, M.B.K. uyeteriyle gunuıı dılerın artırılması ve ayrıca ödeme şartlannın islâhı karara altnmıştır. Bu karara Fransa aleyhte oy kullanmak suretiyle garıp bir tutum gostermiştir. 18 arahkta yapılacak toplantıda ise yardımlar konusunda nıhai sonuca ulaşılacaktır. ALPİSKENDER VEUZERDE OÜN GÖREVLERİNDEN AYRILDI Başbakan istedi, çekildiler ALPİSKENDER LZER ISTIFALAR DEVAM EDIYOR İnönn yeni kabine için gtiçltik çekmiyorum dedi Erimin bahanhğı hatilesiyor. Durum bugün belli olacah ANKARA. 10 (Cumhuriyet Buro*u) lastırm» Bakanı Ferit Alpiskenâer (Bağımsıı) ile îmar ve Iskân Bakanı Celâlettin Uzer (CHP) istifa etmislerdir. Her iki Bakan d s istifalarını Başbakan tnönü ile görüştükten sonr» açıklamışlardır. Bovlece sn ana kadar görevlerinden aynlan Bakanların adedi Çumralı ile birlikte üce yükselmistir. Ba«bakanlığa ılk geıen Bakan Ula«tırma Bakanı Alpiskender olmustur. Gelısınde gazetecılere istifa etmek ıçın sebep olmariığmı soylıven Bakan, on dakıka kadar înönu ile goru«;tükten sonra Basbakanlıktan ayrılırken soyle demiştır : «GSrSstük. Konustuk. Düsünmek için mühlet istedim. Tamamen aynlacagım. Basks görev de kabnl etmiyeteğim. Bngün aksama kadar istifa edecefim.» Alpıskender'den bemen birkaç dakıka sonra Îmar Iskân Bakanı Celâlettin Uzer gelmi? ve o da on dakıka gdru<ıtukten sonr» gazetecılere şu demecı vermıştir : «İstifa ettim. Gerekçesi »ıhhatimin horakİBğndnr. V»tanl Taıifenıi yaptım ve müsterihim. Şimdi neteli ve top fibiyim..» K U FİKRET OTYAM, «BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN» YAZI DİZİSİNİ H A ZIRLAMADAN ÖNCE ÇERMİK BÖLGESİNE GİTMİŞ VE DAKİ OLAYLARI AÇIKLAMIŞTL BU KANININ İSTİFASINI İSTEMEYE ÖNEMLİ TEPKİLER YARATTI. İMZALARI RİNE BÖYLE İĞİLMİŞLERDt OLAYLAR TÜRK KADAR BURAİÇİŞLEBİ BABASININDA ÜSTÜ KONU ÜZEKALBUR İŞTE BASININ FİKRET OTVAMTN ORTAYA ATTIĞI 1 5 saat devam eden bu konuşmada Melen, 1965 bütçesınin anahatları hakkında bilgi veımiştir. Komısyon üyeleri bugün Bütçe ve Ekono mık durum hakkındakı gorüşlerini açıklayacaklardır. Demirel, Millî Birlik Grupuyla konuştu OperasyOIl | İki saat süren konuşmadan sonra AP lideri hüsüncemiz Türkiyenin menfaatıdır, dedi koııularını konusuyor. Temaslar Saat 11.30 da Başbakanlığa Kâmuran Zvlıyaoğlu'nun gelmesi ve birbuçuk saat Satır'ın odasında kalması çeşitli soylentilere sebep olmuşsa da, Evlıyaoğlu çıkışında, «Katiyen kabineden bahsetmedik. Görev almam bahis konnsn degildir. Sadeee bir iş için geldim» demistır. Saat 12.25 te aynı otomobıl ıçınde Tarım Bakanı Sahın, M. Eğitim Bakanı Öktem, Çalışma Bakanı* Ecevıt, Maliye Bakanı Melen bırlikte gelmışlerdır. Dort Bakan da once Satırın odasına gırmişler. Melen ve Öktem bır sure Başbakan ile ayrı ayrı goruştukten sonra gıtmışler, Şahın ve Ecevit ise Satır ile daha bir süre kalmıslardır. Dort Bakan da, «Bakanlıkları ile ilgili gorusmeler yaptıklarını, kabine değisikligi konusunda bir bilgileri olmadıgını» ifade etmislerdir. AKSAL İKİ DEFA GELİTOR Bu arada Başbakanlığa CHP'nin eskı Genel Sekreterlennden Isma:1 Rustü Aksal'ın ikı defa gelisi iıkkatle ızlenmiştır. Ak^al once saat 12 35 te gelmı* ve 12.45 t e Başbakanlıktan aynlmıştır. Başbakan Yardımcılığmın uçe cıkarılması v e Prof. Erim, (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) YILIN ROPORTAJI BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN Fikret OTYAM bu yazı serisini hazırladığı sîrada Musikan köyünden şu mektubu aldı. Tüyler ürperten bu gerçeği önünüze seriyoruz: Musikan ko\undc blen jandarma onbaşısı hâdisesinde bizzat yerleştığimll harabeyi geljp gorunuz. Mezkur h&dlseden dolayı haklannda gıyabi tevkif mfizekkeresl kesilen Ağa Hacı Kıhç'ın kardeşl Haydar Bülıç Te "kardeşi oğln Cuma Kılıç hâdiseyi mutaakıp silâtılanarak dağa çıkmışlardı. Bir kaç gun ara Ue geceleyin âni olarak bize yani yerleştiğimız hanbeye baskın yaptüar. 700 liraya satın aldığunı? bir ineğimizi mavzerle oldurduler. Çermik Binbaşısına giderek dnrumu soylediğünizp rağmen hic de ehemmiyet Trrmedi. Vıne baska bır gecede tekrar bn sakılerin tecavuzune nğradık. Bundan da cesaret alan Cuma Kılıç, Haydar Kılıç, Ahmet ve Ramazan ismindeki köyluleri de yanına alarak Miyalan koytıne gitraekte olan amcamız oğlu Huseyin Polat'ı mavzerle ve taammuden öldüriip kaçmışlardır. Çok muşkül durnmdayız, bütün gttnlerimizi endije içerisinde geçirmektejiz. Zarnrl Uıtiyaçlarımızı temln edemiyornz. Malımızdan canımızdan erain degiliz. B» şakiler yakalanmadıkça fırsat bnlnnca bizleri fildüreceklerdir. Zatı âlınızden başka çektığımız istırapları kimse gormemiştir. Ttmiz Tjcdanlannıza iltica ediyornz Şakiler dağda çets lıalmde dolaşmaktadırlar. Bunlann yaka. tanması için Ugıli makamlara duyurnlmaını j^tiyornz. Hflrmetlerimizi arzederlz Adres: Çerımfın Musikan (Yaylacık) mezrasında ikamet eden, Osman Polat, Mebmet Polat, çocnklanmız re aflelerinlz. NOT: imza karşılıgmda parmak bastl. mıştır. temektedir. l'zerinde durulan isimlerin başmda Ismail Rüştü Aksal : Topiantıdan çlkan Demirel ise buçetijor. Parti bü>ük kurultaMnda en yüksek oyu alarak Meclise ; nun bir nezaket ziyareti olduğunu soylemiş A P C H P koalısyoım hak. «eçilen Aksal'ın tâ\in edilmek istendiği post, Başbakan Yardımcı : Iığıdır. DüsünıUen sekle göre Aksal kabinede Başbakan adına : kında bır sorııvıı sovle cevaplandırekonomik faalijetin koordinasjonunu sağlıyacak ve seçime kadar ; mıstır «Biz A.P. olarak hıç bir şeye tallp reformlarld birlikte dengeli kalkınma \oluna tekrar girilecektir. ; Nazarî bakımdan akla pek uy'gun gelen bu formül. uygulanmada : değilız. Türkiyenin menfaatleri icap ne netice \erir. Millet Meclisinin bugünkü sandalya dağüimma ; ettlği an herşeyi yapmağa hazırız » A P. Genel Baskanı seçımler konugöre veni kanunlar çıkabilir mi cıkamaz mı? meseleleri bir ; sunda İse «Hur seçim için teminat tarafa. a«ıl önemli olan Ismail Rüstü Aksal'ın kabineye girmeyi : mutlaka şarttır» demistır kabul edip etmiyeceçi. etse bile hu eörevi sürdürüp sürdürmiye : ceçidir. Ş •.iine kadar de\din eden davranıslarından edinilen kanaate göre : '•»nelik tesekkülleri baskanları knnuşuyor \ksal, geri plânda kalmavı. ya hesaplı olarak, ya da karakteri : icabı, tercih etmektedir. Bugünkü kabinenin kuruluşu sırasında da : ^ *ksala Başbakan Yardımcılığı, hattâ gerekirse kabineyi kurma l O m | C U n n çöreıi el altmdan teklif edilmiş. fakat bütün teklifler karşüık : • " " • J « n sörmemiştir. Simdi C.H.P. gerçekten sıkışık durumdadır ve bas : kılar bu sıkışıklık oranında artmıştır. Ama baskılara rağmen ge : len haberler, sabık Genel Sekreterin görev almamak bususunda = Ankara 10, (Cumhuriyet Bürosu) direnme çösterdiği seklindedir. Direnmeyi acele olarak toplantıya : Hazinenin «açık finansmana» değer dâ\et edilen C.H.F. Meclisi yumuşatabilecek midir? Pek tahmin z gıdebilmesi» edilmez. Zira kabinede kalacağı sÖTİenen Bakanlar arasmda, Is ; bir deyimle emısyona mail Rüstü Aksal'ın tutunıu \e görüsüyle bağdasamıjacaklar var ; imkânmın artırılmasmı öngoren ödır \e bunlann cckilerek. Ismail Rüştü Aksal'ın ajrı bir kadro ; nemli bir kanun tasarısı, T.B.MJM. ile gelmesine C.F' P Grunında fazla iltifat edilmemektedir. ; Bütçe ve Plân Karma KomisyonunOte yandaıı kahiııt^e dinanıiznı çetirebilecek olaıı kalbur ııstü» ; da şiddetli tartısmalara yol açmıştır. thtilâlden once Hazinenin Merkez CHP lilerden Turhaıı Fe'szioğlunun durumuyla Prof. Nihat Eri : min bir goıev alması koııusu Halk Pnrtisi kurmayını bugün için : Bankasından borçlanmasma imkân 18 arahkta miting yapacak işgâl eden nıeseleleıdendiı* Z \eren kanunun uygulanmasında enf lâsyona sebep olacak şekilde hareket hıtıail Rustıi Aksalla fikir bakımıııdau a>ı>ı paralelde görulen Tur : edılmesi üzerine 2 Mayıstan sonra olan Üniversiteliler çağı T han Fejzioğlu kendi arkadaşlariyle birlikte veya hiç olmazsa fi : 260 sayılı kanunla bu uygulamaya kir berâberliğine varabilecek olanlarla birlikte kabineye girmeyi ; (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) geçmiş zihniyete kilit kabul etmektedir. Nitekim Fejzioğlu. uclü koalisyonun istifasm Z asacağız, diyorlar. dan sonra, a>nı nokta üzerinde israrla durmuş, teklif edilen Ta I rıj'i Bakanlığıııı reddetmişti. Buaiiıı Fejzioğlunun yeniden yü ; If 4 7 l ı A O C m O I İ P İKİ ürk Yüksek Üğrenim Gençliğinin sorumluları rutme orzanuıa alınabilmesi için aııçak, meselâ bir İsmail Rüştü = i » « A I I « f C O I I I C U C I R I «Universiteler Komıtesı» dün bir basın toplan Aksal'ın Başbakan Yaıdımcılığınn çetirilme«â gerekmektedir. ; tısı düzenliyerek Millet Meclisinden üniversi Nihat Erimin durunıuna gelince; Z te reformunun bir haftaya kadar başlatümasım Bir müdderten beri Prof. Erime karşı CHP de, sempatiniıı arttığı mâ : Kazhçeşmede dün akşam saat istemişler, aksi takdirde «Unıversite kapıları ka lıımdur \e kurultajdaki seçinılerde oy sayısı bakımmdan Aksal'm : patılacak ve çağı geçmiş zihniyetin kapısına kılıt hemeıı arkasından selmis olması da bunu göstennektedir. Ancak : 20 civarında çıkan >angın iki deri fabrıkasının yanmasma sebep olmuj sılacaktır.» demişlerdir. aşağıdan yukarı doğru gelişen sempatiye rağmen, Genel Merkez : tur. deki lider gruplarmın Erim hakkında çeşitli kamlara sahip ol : Komite mensupları 18 Aralık cunıa günü saat dukları ve grupta sempatinin geneliik göstermediği de bir va ; Güderi sokak 8 numarada Celâl, 13 e kadar reform çalışmalanna başlandığı tak Ahmet, Salih Sepıci kardeşlere ait kıadır. Bu gerçeği pek i>i bilen Prof. Erim, ön plâna çıkışta ; •lirde Üniversite bahçesinde bayram yapacakla hayret edilecek kadar ihtiyatlı davranıjor ve yakınlanna hiç bir : uç katlı deri fabrıkasının üçuncü rını, bunun miimkün »Imaması halinde ise «Türk görev kabul etmiyeceğini açıkça ifade ediyor. Ama belli de ol ; k a t m ( j a bilinmeyen bir sebepten çıyüksek öğrenim gençliğinin tarih! ve meşru go maı> . Deçişen sartlar Erim'in tutumuna tesir edebilir. : k a n y a n g m j jm süre içerisinde yarevini yapmak için vazife başına koşacağını» açık Yeni ve kuv\etli tııonu kabinesi. için yapılan temaslar aslına bakılır = n ı n < j a bulunan Hayati Gelişene ait lamışlardır. «Tarih! ve meşru görevden» ne ka« sa sadeee bugun, Halk Partisi içindeki çelişmeler değil. gelece : fabrıkaya da sirayet etmiştir. ttfaitedildiğini soran gazetecılere ilgililer, «Şündihk ğin Halk Partisinde de karşılaşılacak kuvvetler ya da ; yenın zamanında yetişmesi ve yanbır açıklama yapamayız. Bu mitmg günü belli o kisiler mucadelesinin belirtilerini veriyor. Bu belirtiler kabüıenin j gının kontrol altına alınmasına rağNr» demekle vetinmişlerdir. takviyesinden daha da dikkat çekicidir. . : men ücer katlı olan her iki fabrı(Arksıı Sa. 7. Sü. 6 d s l Ecvet GÜRESIN : kama çaülan v< dahilleri yanmışSnııııııııııın MIIIIIH ••••••ııııuıı •• ••••IIIIIIIIMIIIIIU (ArkâM Sm, X. 8 4 . 1 d e ) Ankara 10, (Cnmhuriyet Bürosu) enel Baskanlığa seçılmesı uze> Kabinedeki operasjon başiadı \e de\am ediyor. E\velki gece istifa ; rıne kendisme yazılan tebrık eden Adalet Bakanı Çumralfdan sonra diğerleri birer ikişer aynlı = mektubuna tesekkur etmek uyorlar. Ayrılması gereken Bakanlardan en çetini kabul edilen Fe : rit Alpiskender de, ne hikmetse, büyük zorluk çıkarmadan kol : zere AP Genel Baskanı Sule\man Demirel bugun Meclıste Millî Birtuğunu bırakıverdi. Hem de kendi deyimiyle «Adanada müspet ; lik grupu üjeleri ile Grup odasınçalışmalarınm bir âbidesini kurup döndükten sonra.» î da iki saat kadar görüsmüstıir. Operasyon tamamlanmadan Halk Partisiniıı, yeni kadroyu kurmak için : Topiantıdan sonra Grup Baskani büyük çaba gösterdiği Başbakanlıktaki \e Parti Genel MerkeânE Fahrı Özdılek sunları so\ lemıstır • deki görüşmelerden, toplantılardan anlaşılıyor. Bir kuvvetli ka ; bine ile, seçime kadar bütün vaadlerin yerine getirilmesinde ka: «Memlekette huzur Te sukunun tesisi için karşılıkh goruvrarlı gözüken C.H.P., henüz isimleri tesbit etmiş değildir. Ancak : lenmızi soyledık. Demirel, bu kamu oyunun güvenini alabilecek kalburüstü kişileri hükümete ; konuda çalışmalan olduğunu Te sokmaya çdlışmakta. böylece hem işlerin yürümesini sağlamak, hem I çaba gosterdikleıinl ifade etti.» de bir takım meselelere çözüm >olu bulunacağı intibaını termek is : G I KURULUŞTA BELLİYDİ KEMAL AYDAR YAZIYOR Ankara, 10 Kabinede girişilen degışiklik işlemini bir bakıma CJî. P. için «kafaya dank etme» anlamın da gormek lâzımdır. Oyle ya, her sey âyan beyan ortada.. Grup hoşnutsuz, teşkılât huzursuz, halk huzursuz, yâran kayırma iddialan almış yürümüş, hele hele en önemlisi, «güvenilen dağlara kar yağmış» yanı ordu bıle «melmeketin en güvenilir siyasî müessesesine» ıtıbar etbez olmuş hissedılir bır şekilde.. Ya o «basarısız hükümet» yaygarası° «Huzursuzluğun başı bn basa( Arka«ı Sa. 7 Sü. 7 de) Merkez Bankasının Gençlik refform için 7 gün mühlet verdi T KEMAL TAHİRİN Fikret Otyam yılın gazetecisi seçüdi Arkadaşımız Sait Terzioğlu da gümüş kalem armağanı kazandı. Turkiye Gazeteciler ve Basın SanaMİ İşcileri Sendikası Ankara Teşkilâtının düzenlediği yarısmada Fikret 0TYAM yılın gazetecisi seçilmiş. Sait TERZİOGLU da gümüş kalem kazanmıştır. Fikret OTYAM'm «ÖLDÜR, BÖYLE YASAMAKTANSA ÖLMEK İTİDİR» yazısı, yarışmanm «Haber Röportaj» dalına katılan 38 yazı ara sında birinciliği kazaıunıs ve OTYAM'a «Altın kalem» armağanı verilmiştir. <Haber> dalmda da Sait Arif TERZİOGLC'nun .FSI VE ÜÇ ÇOCUGL ÖLOÜRITEN SUBAYIN EVIN'İ GCZOhl» haberi Gümnf kalan> BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK i ÜRK ÖĞRETMENİ GÜNLÜK DIRAMIiVI SULÜSEPKEN ROVAŞANTISI. İÇ MÜCADELESİ MANTtZMİN DIŞINDA TUTDIŞ ÂLEMİN ETKİSİYLE MAK GEREKİR. İŞTE KErîENKLİ BİR TABLODUR. BV MAL TAHİR, BU ROMANINTABLODA GENELLÎKLE KES DA TÜRK ÖĞRETMENİNİN Kİ1S VE HIRÇIN TONLAR DERTLERİNİ, SEVİNÇLERÎHÂKİMDİR. BU YÜZDEN Vİ U]\TUTSUZLUKLARINI VE TÜRK ÖĞRETMENİNİx\ HA MÜCADELE GÜCÜ1VÜ ORTAVAT HİKÂYESİNDE İNSAN VA KOYMAKTADIR. fabrika yandı PAZAR GUNU CüMİiÜRİYErte . • . • • • m •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog