Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hava muhalefeti sebebiyle Selânikte kalan Sankırmızılı futbolcular yollarına ancak 23 saat rötarla GALATASARAY BÜKREŞTE THY'NIN DÂVETLİSİ OLARAK GECEYt SELÂNİKTE GEÇİREN GALATASARAY TAKIMI FUTBOLCULARI DÜN DE BÜTÜN GÜNLERİNİ AYAKTA VE MORAL BOZUKLTJĞU İÇİNDE GEÇİRDİLER etttier Yorgun Galatasaray Bükreş'te Legia ile oynuyoy Takım sahaya «Turgay Gandemir, B. Ahmei Naci, Doğan, Kadri Tarık, Mustafa, Metin, Turan ve Uğtır» tertibinde çıkacak. Legia maç öncesi antrenman yapiı. Karşılaşma saat 13 te başiayacak 3. VE SON MflÇ BUGUN Tuncer Benokan Bükreş'ten bildiriyor BÜKREŞ 9 İstanbuldan hareket ettikten tam 29 saat sonra nihayet Bükreş'e ulaştık. 23 saatlik Selânikteki bekleyişimiz sırasmda bütün fııtbolcularınıızın moralleri iyice bozulmuştu ama buraya geldikten sonra hepsi de eski neşelerini buldular. SELÂNİKTE GEÇEN SAATLER ci Turgan Ece, ilk andan itibaren İstanbul la temas sağlamaya çalıştı lar. Ulvi Yenalla yapılan konusma sonunda Bern'e ve Rumen Federasyonuna durumun bildirilmesine, ma çın hiç olmazsa cuma gününe tehir edilmesi için müracaat edilmesine ka rar verildi. HAREKET EDİYORIZ M İYİMSER OLAMIYORUM Eşfak AYKAÇ B ir yanda temenniler, bir yanda gerçekler var. Gerçeklerin gösterdiği temennilere uymuyor ve Galatasarayın bugün yapacağı maç hakkında iyimser olamıyorum... İstanbuldaki Galatasaray Legia maçı, mâneviyatı yüksek bir takımla teknik değeri üstün bir takımın mücadelesi şeklinde cereyan etmiş ve netice lehimize olmuştu. Yazık ki, o hava içinde, meseleyi kökünden halledemedik. Bugün aynı havanm bir kere daha meydana getirilmesini müra kün görmüyorum... Sonra, bir Metin seyretmiştik.. En fevkalâde günlerindekinden daha fevkalâde bir Metin, G. Sarayı o ayakta tutmuş, o yürütmüî, o galibiyete ulaştırmıştı. Metinin aynı oyunu tekrarlayacak kıvamında olduğu kabul edilse bile, bu oyunu tekrarlamasına müsaade ederler mi Polonyalılar... Elbette etmezler... Etmiyecek lerine kaniim... Sonra, tarafsız bir stadın çim zemini üzerinde, topu, teknik değer taşıyarak gezdirmekteki maharetlerini daha kolay oıtaya koyacak Legialı futbolcular. Galatasaraym işi çok zor... En iyimser düşüncelerle «Kuraya kadar gidebıliyor ve şansın bize orada, bir kere daha gülmesini temenni ediyorum.. BEKLEYİŞ Galatasaraylı futbolcular hava muhalefeti yülünden resimde (üstte) görülen Selânik Hava Alanında, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi saatlerce beklediler, durdular... Selânikte tam 23 saat kaldık. Belgrad hava alanı açık olmadığı için uçağımızın pilotu kafileyi hakh olarak bir maceraya sürüklemek istemedi ve Belgraddan gelecek talimatı bekledi. üstelik Bük reş hava meydanının da trafiğe kapalı olduğu söylentileri kulağımıza geliyordu. Fakat yola çıkıp da Belgraddan geçtikten sonra havanın düzeldiğini gördük ve solan yüzler eski hallerine döndüler. Yoksa hepimiz Selânikte kara kara Tuncer BENOKAN Selânikten yazıyor: düşünüp duruyorduk. Hatta bir aederek SELÂNİK Bu yolculukta bir şey var amma ne? Bir tiirlü çöze ra U.E.F.A'ya müracaaat medik bunu. Beıı ve Galatasaray, bugün Bükreş'te olmalıvdık. Takım, maçın bir gün sonraya bırakılması 23 Ağustos Stadında antrenman yapmalıydı. Sizler de gazetede oııun ha nı dahi istedik. ber ve resimlerini görıneli. başlıklarda (3 ÜNCÜ TURUN MAÇI BUGÜN) İDARECİLERİN ÇABASI oümlesini okunıahydınız. Amma. dün akşamdan bu akşaın geç vakte kaKafile reisi Rüçhan Adlı ve idare dar, aklımıza gelmiyen bir şehirde; Selânikteyiz. Buraya inişimiz de bir macera ol si, hava durumu Belgrad Hava Ala du. Havada THY uçağının kaptan pi nına inişinize müsait değil, açıldığı lutu. 9 defa tur zorunda kaldı. Se zaman bildireceğiz.> Bükreş, daha iânik Hava Alanı ile temasa geçtik. çetin konuşuyordu: «Hava Alanı buz İniş izni alSık ve indik.. Saat: 17.00 larla kaplı, temizletilmesine çalışıyo ruz. F a k a t ş u a n için inis m ü m k ü n ^ H salı. llk temasımız Belgıadla. Hava ala de&\1 İ s t a n b u l d a i l k adım bizi kırmıştı. nı şu mesajı yolladı. «Görüş nıesafe Selânik nolları BtjKREŞTELER G. Saraylılar kendılennı Bukıeje uçağın önünde Bükreş Hava Meydanına indikten sunra. gulurcn Bu yolculukta bir şey var ama ne!.. antrenman yapmış. Futbolcuar odalarına çekildıkten sonra Gündüz Kılıç takım tertibini açıkladı. Takımımız sahaya «Turgay Candemir, B. Ahmet Naci, Doğan, Kad ri Tarık. Mustafa, Metin. Turan Uğur» tertibinde çıkacak. Yine Kı lıç'ın ifadesine göre Galatasaray müdafaaya önem vererek hücum Paris, 9 (a.a.) (Özel) Bir kaç B. milli takımları iki taraflı olaNihayet saat: 16.00 da Hava Alan sistemi ile oynıyacak. gündenberi Pariste bulunan Futbol rak maç yapabileceklerdir. 1967 larının açıldığı bildirildi ve Selânik MAÇIN HAKEMLERİ Federasyonu Genel Sekreteri Rasih mevsimi sonunda ise A takımlarıten kafile Bükreşe müteveccihen ay Maçın hakemleri Rumen fede Minkari, Fransız Futbol Federasyo nın karşılıklı olarak millî maçlar rıldı.. rasyonuna mensup. Daha önce de nu Başkanı ile görüşmüştür. Bu yapmaları mümkün görülmüştür. TAKIM AÇIKLANDI Ankarada Türkiye Tunus maçını temasların neticesinde evvelâ Fran Bu programın mali cepheleri Fesız ümitler takımının 1965 66 mevBükreşe geldikten sonra futbol idare etmişlerdi. siminde İstanbulda bizim ümitler derasyonlar arasmda yazıfma kocular doğruca otele gittiler ve ye MAÇ SAAT 13 DE le karşılaşmaları, aynı mevsimde nusu olacaktır. Diğer taraftan Ramek yiyerek istirahate çekildiler. 23 Ağustos stadında yapılacak ocing'in 23 Aralık 1964 ten 10 Ocak Şimdi yarınki maçı düşünüyoruz. lan maç saat Türkiye saatı ile 13 Türk ümitler takımının Pariste bir maç yapması prensip itibariyle ka 1965 e kadar boş olduğu ve bu Burada tek antrenman dahi yapa de başlıyacak. Kuru bir soğuk var rarlaşhrılmıştır. Yine prensip mu müddet içinde İstanbulda Galatamadan sahaya çıkacaâız. Halbuki Ancak maçın gündüz olması stada tabakatına konu teşkil eden husus sarayla maç yapmayı arzuladığı ögLeşia dün gelmiş ve bu «abah da fazla seyirci toplıyamıyacak. lar şunlardır: 1966 67 mevsiminde renilmiştir. Fransızlarla A, B ve Ümitmaçları yapacağız Cumhuriyeİ Haydarpaşa futbolda Matbaacılık'ı hezimete uğrattı: 6 1 | | j [ | Üzerine t a k d i k h a z ı r l a n a n a d a m : T a lât, kafileyi t e r k etmişti. H a v a a l a n ı n d a b e k l e m i ş b e k l e m i ş ü k . . . Şimdi sıra S e l â n i k t e idi.. Gece y o l c u l u ğ u n d a n ü m i d i kesen t a k u n . s a b a h : 7.00 d e hava a l a n ı n d a o l m a k üzere otele koştu.. H e r k e s e r k e n d e n k a l k t ı . G ü n e ş üzerimize doğdu b u g ü n v e güneş üzerimize battı. 12 saattir. S e l â n i k Hava Alanında b«kliyoruz. Ç o c u k l a r zaten p e k iyi ç ı k m a d ı l a r yola, şimdi h e m y o r g u n l a r , h e m d e ^ 1 m o r a l l e r i bozuk.. «Hayırhsı ile B ü k ~ reşe b i r insek» h e ı k e s i n ağzındaki c ü m l e bu... ZZZ G a l a t a s a r a y için ümitli k o n u ş m a k * " ~ zor. î d a r e c i l e r i n h e r an e l i telefonda. ^ E Basketbolde Haydarpaşa K. Köy Ticarete fark yaptı: 88 41 Basketbolde Haydarpaşa Kadıköy Ticareti yenmiştir. 8841) Haydarpaşa: Emin K. 9, Ayhan 9, Nadir 9, Durusel 6, Mustafa 6, Orhan 8, Atillâ 8, Arslan 5, Hilmi 6, Tayfun 5, Ayhan 7. Kadıköv Ticaret: Cemal K. 6, Mete 5, Işık 4. Kâmil 4, Atamer 5, Atalay 5, Ayhan 7. İstanbul Erkek Lisesi ile Eyüp Lisesi arasmdaki basket maçı İstanbul Erkek Lisesinin büyük sayı farkı ile bitmiştir (8618). İstanbul Erkek Lisesi: Nec mi K. 9, Çetin 8. Ali 7, Erdal 6, Hamit 6, Hasip 6, Melih 6. Evüp: Erkan K. 5, Ömer 4. Ünsal 4, Sefa 4, Erkut 4, Aşur 5, Yaşar 4, Semih 4. İstanbulu araj'in. ZZI Ulvi beyi bulun, Bern'le temas ^ Z etsin, maçı hiç olmazsa cumaya al ^ ^ sınlar.. ^S: Acaba Legia gelebildi mi? Z= Ve bütün bunların içinde <3 üncü ~mm maçın gücü) velhâsıl şanssız bir seyahat, ZZZ sizlerden dua bekliyorıız.. İnşaallah sonu iyi olur... .^Z takdiği, hücum ve müdafaa ^ ^ İzmirdeki K. Paşa Beykoz maçı için İZAHLI Fl'TBOL FtLMt Milli takım futbolcuları dün futbolla llgili bir filim seyretmişlerdir. Resimde milliler antrenör Puppo San büyük emniyef dro ile birlikte izahlı futbol seyrederlerken .. tedbiri alınıyor P. Sandro millî takım futbolcuları ile tanıştı ( 1 1 ( Izmir 9, (Telefonla) Karşıya= kanın pazar ve salı günleri Kasım ~ paşa ve Beykoz ile yapacağı maç ^ larda muhtemel nahoş hâdiseleri ^ = önlemek için İzmir Emniyet Mü ^ «REKLÂM İÇÎN PEŞTEMAL DAHİ VERMEKTEN ÇEKİNMEYEN VE MAÇ ÖNCESİ BEYANATLARINI TEVİL ETMEĞE ÇALIŞAN ÎDARECİLERE KARŞIYIZ. tzmir spor yazarları maksatlı beyanatları protesto etti Izmir 9, (Telefonla) Büyük j maçlardan önce bazı idareeüerin j sadece hasılât temin etmek gaye : siyle verdikleri beyanatlarla alet j olarak kullanıldıklarmı belirten | şehrimiz Spor Yazarları Derneği bir bildiri yayınlayarak durumu protesto etmiştir. Protesto bildirisinin nıetni şu şekildedir: Bazı İzmirli kulüp idaıecilerinin büyük maçlar arefesinde sadece hasılat temin etmek gayesiyle iddialı konuştuklarını, bu sinsi davranışlarından habersiz bulunan spor yazarlarını çirkin tutumlanna âlet etmek istediklerini teessür le öğrenmiş bulunuyoruz. Sadece vazifelerini yapmak için çırpman spor yazarları a=ıl nıaksatları gizli olan beyanatlan gazetelerine vermişler fakat daha sonra dönen dalaveraları bütün çıplakhğı ile anlamışlardır. Reklâm için peştemal dahi vermekten çekinmiyen ve maç öncesi beyanatlarmı daha sonra tevil etmeğe çabalıyan idarecilerin her zaman karşılarında clduğumuzu bu sakat ve çirkin tutumlanndan vazgeçmedikleri tak tirde kendileriyle şiddetle mücadel« edeceğimizi acıklarıı. Millî futbol takımı oyuncuları dürü gereken tedbirlerin alınaca HSt dün yeni antrenörleri Puppo San ğını ve stada 180 kişilik bir kuv ^ = vet sokulacağını söylemiştir. S^ dro ile tanışmışlardır. Emniyet Müdürü Hüseyin Talu ~ ~ Saat 14.30 da Federasyon bürosunda toplanan futbolcular Puppo «Geçmiş hâdiseler sebebiyle iki ta ~~~ ile tamştırılmışlar, Puppo da tekrar kımın durumunu da Emniyet ola Türkiyeye dönmekten ve Türk ta rak takip etmekteyiz. Karşıyaka = = kımını çalıştırmaktan fazlasiyle nm gerek K. Paşa gerekse Beykoz ^ ^ memnun kaldığını ifade etmiş ve ile yapacağı maçlarda herhangi bir ^ = futbolculardan daha fazla gayret hâdise çıkmaması için mümkün ^ = beklediğini ifade etmiştir. olan tedbirleri aldık ve Merkez ~~~ Oyun sistemi Kumandanhğı ile isbirliği yap ~ ~ Yeni antrenör Puppo Sandro ö tık» demiştir. ^ ^ nümüzdeki günlerde millî takımın diğer antrenörleri Cihat Arman, Doğan Koloğlu ve Sabri Kiraz ile bir görüşme yapacak, ayrıca Teknik Komite başkanı Saim Kaur ile görüşecek ve milli takımın oyun sisteminde bir değişiklik yapılıp yapılmaması konusunda bir karar arasmda ^ verecektir. Bilindiği gibi Millî ta ! 2329 Aralık tarihleri kımımız son 3 yılda yalnız Tunus'u • İstanbulda yapılacak olan (Boğaz ^ = : mağlup edebilmiş ve 1963 yılmda içi Kupası) beynelmilel basketbol ^ = turnuvasma hazırlanan basketbol da tek gol kaydedememişti. millî takımımızın antrenörü Samim ^ ^ : Göreç yanma iki yardımcı antrenör = : ı almıştır. ^s; = Basketbol milli takımımızı, A ^ merikan basketbol milli takımının ^ ^ ; çalışma programı içinde hazırlıya ^z ! cağım belirten Göreç, İ.T.Ü. den ^ 3 | Hüseyinin alınmayışı hakkında şun ^ = i ları söylemiştir: «Hüseyinin oynıya ^ ^ mayışı büyük kayıptır. Kasığın zzz = = daki sakatlığınm nüksetmesi yüzünden kendisini kadroya almadık. ^ ^ Oysa ki ben kendisinden bilhassa ^ = ağırlaştırılan bir oyunda çok isti fade edebilecektim» demiştir. ^ ^ Ayrıca Bakırköy Lisesi de Musevi lisesini mağlup etmiştir. 3932 Bakırköy: Osman K. 7, Haluk 9. Ahmet 7, Şevket 7, Ersin 6, Bülent 8, Tayyar 5. Musevi: Yesua K. 6. David 6. Sebetay 7, Nesim 6. Moiz 6, İzak 9, Sami 4, Jak 5. Bu salondaki tek ortalar maıında geçen yılın şampiyonu Saint Joseph Lisesi Orta, voleybolde Kartal Ortayı 154 154 yenmiştir. S. Joseph: Jan K. 7. Piyer 8, İsmail 7. Dimitri 6. Klod 7, Alâettin 6, Harutyan 7. Kartal: Selâhattin K. 8, Yusuf 6, Cemal 5, Mehmet nan 8. Sezâi 5. Hasan 5. Erenköy kız lisesi Amerikan kız kolejini iki sette yendi Dün Amerikan Dershanesinde yapılan kızlar voleybol İstanbul şampiyonluğunu belİi edecek olan grup birincilikleri arasuıdaki önemli maçlaraan ilkinde geçen yılm şampiyonu Erenköy Kız Lisesi, iddialı rakibi Amerikan Kız Kolejini 154, 159 setleriyle 2 0 yenmiştir. Erenköy K. L.: Ayşe K. 10, Ümran 7, Sabahat 5, Nurhan 6, Meral 5, Erhan 6, Aydan 6. Amerikan K. Ko.: Ksenya K. 8, Cana 5, Ceyhan 7, Sema 5, Gül 6, Seyhan 7. Çekişmeli ve zevkli bir maçtan sonra İstanbul Kız Lisesi, Çamlıca Kız Lisesini 21 f915. 155, 1614) mağlup etmiştir. İstanbul K. L.: Kadriye K. 8, Enise 8, Tülây 8, Neval 7, Ender 7, Gül 6. Çamüca K. L.: Nilüfer K. 8, Tülin 5, Sunay 7, Ayşegül 8, Nuran 7, Saynur 5. Ortalar arasındaki karşüaşma larda Erenköy Lisesi Orta üstün bir oyunla İstanbul Kız Lisesi Ortayı kolayca 151, 155 yenmiştir. Erenköy K. L.: Ayşe K. 9, Nermin 5, Vahide 7, Ceyda 5, Çağlayan 6. İstanbul K. L.: Nurseven K. 5, Katerina 5, Emine 4, Leylâ 4, Arife 5, Hüsniye 4. Beşiktaş Kız Lisesi Orta ile Kandilli Kız Lisesi Orta arasır. daki karşılasma Beşiktaş'ın 20 kazanmasiyle bitmiştir. (157, 1561. Kadıköv Halk Eğitim Salonu Krkekler (Voleybol Basketbol) İlk maçta Akgün Koleji Eyüp Lisesini üstün bir oyunla ve set vermeden 20 yenmiştir ' 154, 154). Akgün Kol.: Tulga K. 9, Şa di 4, Hasan 7, Fehim 6, Hayn 7. Gürkan 7. Abbas 6, Enver 7 Eyüp: Erhan K. 5, Ünsal Mehmet 4, Turhan 3, Rahmi Omer 4, Mustafa 4, Şenel Bünyamin 4. Haydarpaşa Lisesiyle Kadıkoy Ticaret Lisesi arasındaki vo leybol maçı çekişmeli ve zevkli geçmiştir. Kadıköy Özel Ticaret kuvvetli rakibini 2 1 mağlup etmiştir. (151, 1315. 151). Kadıköy: Işık K. 9, Mete 7, Vural 6, Arif 8, Şevket 7, Ce mal 7. Haydarpaşa Lisesi: Yaşar K 8, Teniz 8, Nejdet 7, Ahmet 7. Nejat 6, Haluk 8, Arslan 6. Vefa salonu Voleybol (Erkek) Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU müsabakalarından bir enstantane Hava şartlan yüzünden Vefa ^^ ve Fenerbahçe stadlarında ya ı z r pılması icap eden futbol maç ~ ~ ları tehir edilmiştir. Yalnız Şeref stadında yapılan maçların ilkinde Atatürk Erkek Lisesi, Vefa Lisesi ile 1 1 berabere kalmışlardır. ^ ^ Vefa: İrfan 6 Melih 6, Ha = = lit 6 Hacı 8, Cevat 6, Arslan ^ = 6 İhsan 6, Ayhan 7. Yavuz 8, : = Gündüz K. 8, Haluk 6. r = Atatürk: Ali 6 Haydar 5, E E Tanhu 7 Münir 9, Turhan K. 9, Nuri 7 Metin 7, Ersan = 8, Kenan 5, Yalçın 7, Metin 6. = : İkinci karşılaşmada lider ^ ş Haydarpaşa Lisesi, Matbaacılık ^ = Okulunu farkiı mağlup etmiş ^ i : tir: (61). İlk golü Matbaacı^ lıktan Ertuğrul (Dk. 27) atmış, = buna Haydarpaşa Altan Dk. 30 rşj: ve 65), Gediz (Dk. 52 ve 75), = = Aykut (Dk. 57), Yağız (Dk. 66) = ın golleriyle cevap vermiştir. ^ ^ Haydarpaşa: Erol 7 Şen ^ = ol 7, Ersin 6 Subutay 6, Nus = ret 6, Ahmet 8 Tamer 7, Ge = diz 8, Aîtan 8, Aykut K. 8, Ya = = ğız 8. = Matbaacılık: Nurullah 5 S ^ Turgut 6, Yüksel 5 Mustafa ^ = 7. Ergun K. 8, Mahmut 7 ^ E Turgut 8. Köksal 7, Ahmet 8, ~ Ertuğrul 8, Tayfun 7. = : Hâien Liselerarası Futbol İi ^ ginde üçüncü durumda olan ^ ^ Kadıköy Özel Ticaret Koîeji, ~~" nizamsız bir oyuncu oynatması sebebiyle galip geldiği Galata ^ ^ saray ve Atatürk Lisesi maçla ; ^ rmda Milli Eğitim Müdürlüğü ^ ^ lig heyeti karariyle hükmen ye = ^ nik sa Dünkü Okul Spor Yurtlarını öğretmen Kemal Enöktemin nezaretinde Mu zaffer Sever, Ba hadır Sayışman, Faruk Arar, Gök alp Tokar, Tahsin Turan, Birol Arcan. Nurettin Altıkızlar, Ertuğ VurSun, Erdin Candemir ve Volkan Gürcan izlemislerdir. Dünkü kızlarara; sı volej'bol karî şılaşmaları olduk: ça çetin ve çekişI meli geçmiştir.; Yandaki fotoğl rafta Erenköy; Kız Lisesi voley; bolcuları rakiple; rinin bir smaçıni; karşılamaya çalıŞ = ırlarken... Z Göreç, millî fakımı Ş Amerikan sistemine § göre hazırlıyacak ğ Grup finalistlerini belirtecek ilk karşılaşmada Galatasaray Orta, Emirgân Ortayı 20 yenmiştir (159. 154). G. Saray: Atillâ K. 9, Cengiz 7, Haluk 5, İsmail 7, Osman 8. Kaya 8, Ümit 7. Emirgân: Murat K. 8, Muamnıer 6, Cemal 5. Mehmet 5, Günay 5, Özgen 6. Şükran 4. Ikinci maçta Darüşşafaka Orta, Bakırköy Ortaya 158, 154 setleriyle 2 0 galip gelmiştir. Darüşşafaka: Selâhattin K. 8, K. Atillâ 7, Atillâ 8. Ahmet 7, Vasıf 5, Necip 6. Xedim 6. Ökkes 8. Nefi Güveıtin başarısı NEFİ GtVEN TOKYO, Ünlü maratoncu A = Viyana, 9 (özel) Viyana'da bebe Bikila'nın XVIII. Olimpiyat = tertiplenen büyük enternasyonal oyunları esnasında kaybetmiş oldu ^ = eskrim turnuvasında, Türk eskrim ğu laymetli yüzük, «Olimpiyat ss cisi Nefi Güven, epe'de 7 nci ol Köyü» ndeki b i r banyoda bulun • muştur. Müsabakalara Macar, îtal muştur. 3500 dolar (35.000 TL.) deyan, Alman, Fransız ve Avust'T ğerindeki b u yüzük, İmparator yalılar en seçkin eskrimcüeri ile Haile Selâsıye tarafındaa hediye ekatılmıalırdır. Abebe Bikilanın kaybet = tiği yüzük Tokyoda = banyoda bulundu = i Erenköye mağlup olan Amerikan Kız Koleji voleybol takımı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog