Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumhuriYet BASIN D T M A T I a a L AK t t s t a ı n t BDB R * Oen«ı Tnyın liİ'KFSIM • Surumlıı Mlldu» KROI O*l 1.1 • CUMHURIYEl Ua'B.»cllı« »• Bas&p »e vayan T A 8 C>4aiı>4n) Halken «•»..« Nu 3941 T A A 8 B 0 T GtVTT tLUSRİ: Ueydım Baimı Ham BUROLAR Adaca reletuo. «5S0 * ANKARV AtSttlr* BUİTSTI lelelon: 13 09 20 . U 0» M • 13 «5 44 Teneı &p f Oast Bulran Nu 18 rel: 31 » 0 1? S) 35 * tZMİK: ABONE Senellk S «.Tlıfc S «yllk ve İLÂN TOrklye 75 «. 40 00 32 00 Barlcl 150.00 80.00 44 00 Bhşm (Marcut 2 3 4 5 lncl «anüeıeı (mnr.ıml) 6 7 nci aanueler • Nlşan NUcârı Evienme, D u $ u m ( M a r t u ) Ölüm. Mevtlt Teseklcür »e Karu> »ram» Karıp ( K e l l m e s l l IS<J 40 35 75 80 I SAY1S1 25 KURCŞ ve kesin olarak yüce milletimize resmen taahhüt (Bajtaratı 1 inci sahifede) ve tatbikatında azami hassasiyet şöstereceklerini Parti temsilcilerinin bn gerçekleri dile getiren müşUreken kabnl ve ilân etrnişlerdir. konuşma ve teklifleri sonunda, büyük bir mem Bunlar dışında, demokrasinin temeli ve millenuniyetle belirtmek isterim ki, bütün parti lidrr timizin itıbarı ve itimadına lâyık müesseseler olan leri, yukanda zikredilen ve memleketin siyasi hu yasama organtarının mesaileri ve sivasi partiler zurunun bir tnrlii istikrara kavnşamamasında baş kanunnnun süratle çıkarılması üzerinde de görüşlıca âmil sayılan ve her yönd^n jelen yanlıs tu birligine varmışlardır. tumları takbib ederek bu fikirlere ve 22 kasım Bazı siyasî parti liderlerinin tedbirler meyanın toplantısından sonra ittifakla nesrettikleri teblif da tavsiye ettikleri, seçim zamanının simdiden dc yer alan (din. ordu, Atatürk devrirr.len ve 27 tesbit ve ilânı ile seçimlere kadar gcçecek müddet nıayıs gibi! hnsuslara karsı olan hiçbir tutumu ve içinde yeni bir hükümet teşkili hakkındaki teklifbiç bir şahii tasvip etmediklerini, böyle hareket leri görüşülmüs, hu hususiar yasama nrganlannın edenlcre müsamaha gösterilmiyeceğini ve bn giyetkilerine taalluk etmesi hasebiyle üzerinde dubilere bünyelerinde asla yer vermiyeceklerini açık rulmamıştır. Bildiri yaymlandı Eroğaıı da suclıı Işık. Sovyetler hırçın politikadan vazgeclüer. dedî V EFA T Aile büyuğümüz ve şehrimizin tanınmış tüccar ve sanayicilerinden Beyhan Salh'nın kıymetli eşi, Betül ve Dehma Salh'nın sevgili babaları, Münire Salh'nın aziz ağabeyisi, Dr. Tarık Kapıcıoğlu"nun sevgili dayısı Sıtma mücadelesi 5 yıl daha uzatılacak Ankara 9 (Cumhuriyet Bürosu) Sıtma mucadelesini Türkiyede 5 yıl daha uzatmayı öngören kanun tasarısı Senato Anayasa Komisyonunda kabul edilmiştir. Tasan Senato'nun Sağlık ve Bütçe Komisyonlarından geçtikten sonra Senatoya gelecek ve görüşülecektir. Tasarının gerekçesinde mücadelenin beş yıl daha uzatılması, sıtmanın kesin olarak kökünün kazınması için gerekli görüldüğü belirtilmektedir (Baştaraf! 1 inci sabifedcı etmiş, tartışma da kapanmıştır. konuda tartışma devam ederken Daha fazla soruşturma Coşkun Kırca, konunun burada göSöz alan MP ii üyeier. evrakı nok rüşülmesinin yersiz olduğunu ifade £an tanzim edilenler için tahkikata Izmir 9 Işçı Sigortalan Genel j devam edilmesini istemi^lerdir. Bu I teklife CHP İi üyeier itiraz etmişler ! Müdurü Fikret Pamir, 1 martta : ve bazı Savcılar için Adalet Bakan yürürlüge girecek olan Sosyal Silığını Ucaz etmenin lcranın İ5ine ka gortalar Kanununun ilk olardk tat rışmak olacağını belii"tmiş!erdir. Bu bikatına Ankara ve Efkisehirde nun üzerine verilen bir önergeyle ' baslanacağını bıldırmıştır eksik dosyalar için Adalet Bakan ' Genel Müdüı : «tssizlik sigortası, ı lığına ikaz yapılmasından vaz geçil ıssizliğin büyük bir problem olduçu memleketimizde. üzerinde 8Ankara, 9 (Cumhnriyet Bürosu) miştir. inemle durulması sereken bir me Hükümelten tplimat almak üze I Dosyalar seledir» demış, ışçi me«ken!en kore Ankaraya gelen Moskova Büyükelçi?ı Hasan Işık bugün basın ! Bundan sonra, dosyaların görüşül nusunda da «Kurum olarak mesmensupları ile yaptığı bir sohbet mesine başlanmıştır. Elli küsur dos ken politikasında basarı kaz.inmıs ya, Alt Komisyonun hazırladığı ra sayılamayız. Bu, statünün bosluk toplantısı sırasında. «Türkiye ile porlarla biriikte gözden geçirilme larından ileri geliyor» diye konusSovyetler Birliği arasındaki sivasi ! ye başlanmıştır. Sabahki oturum sa mu.ştur. münasebetlerin daha samimî ve at 13.30 da sona erdiği zaman, daha daha anlayıslı gelisereğine inanı Alt Komisyonun dokunulmazlık ka yornm. Sovyetler Birlieinin eski rarı aldığı her hangi hir dosyaya sı hırcın politikasından sarfınazar et ra gelememişti. tiği görülmektedir» demiştir. Komisyon, sabahki oturumunda 25 , dosyayı görüşmüştür. Sosyal Sigortalar Ankara ve Eskişehirde tatbik edilecek Gürsel ve İnkılâp caddelerinin ısmı değişmedi (Karasu Sulh Ceza Mahkemesi delâletiyle Cumhuriyet Gazetesi Vazı İşleri Mu(ivırlııî;ünc İstanbul. 29/Kasım/1964 eiin ve H4S7 sayılı çazetenizin Birinci Sayfa (lürdüncii Siitıınunda 27 Mayıs, İnkılâp Caddcleri seğiştirilmiş diye neşredilen yazı mahiyeti itibari>le aşağıdaki ifade oldıığu sekilde cereyan etmistir. Madde: 1 Kasahamızın hudutları icerisinde 27 Mayıs Caddesi adı aldnda bir cadde. hir sokak voklıır OlmadiRina eöre detiştirilmiş dive de ne bir karar olabilir, ne de bu yolda harekef hahis komısu olamaz Madde: 2 İnkılâp ve Gıirsel Caddesi dive iki sokasın bir levha il< isim «erilmis vr fakat hıı isimlcr 1580 sayılı Belediyeler Kanununun Belediye Meclisleriııe vermis oldıığıı yetki icerisinrte vakti ile hir karar tezekkür edilmemis olmasından tekrar Meclisimİ7'e mevzuu eörıılüp iki caddenin aynı şekilde isimlerinin tescili cihetine 2R/11/964 tarih 4 sayılı kararı ile cidilmistir Sayın Cumhurba;kanının soyad nı ifade eden Giirsel ismine bj saygısızlık hahis komısu mevztı hahis dçğildir. Olamaz. Düşiınulemez .) F. Melen yurda döndü Pari< ve Bruksel'de yapılan Avrup îktısadi l.şbirliği ve Kalkınma Teşkılâtı toplantılarına katıldıktan ionra dun akşam yurda donen Mahve Bakanı Ferit Melen. Yeşilkoy Hava Alanında gazetecilere, Avrupa Yatırımlar Bankasının Türkiyeye 5 yılda toplam olarak 175 milyon dolar tutarında kredi vereceğinı açıklamıstır. Melen daha sonra. rönumuzdeki SÜnlerde toplanacak konsorsjyum heyeti, bu müzakerelerin ışığı altında 1965 yılı dıs finansman ihtiyacımızı tetkik ederek yardımı karara haglayacaktır. Dış borçlarımızdan bir kısmının ertelenmesine de bu arada karar verilecektir» demiştir. i ETEM SALLI Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi 10 arahk 1964 perşembe günü öğle namazını mütaakıp Kadıköy Osmanağa camiinden kaldırılarak Karacaahmette ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. AtLESt •Çe'enk gonderilmemesi rica olunur. Cumhuriyet 15083 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığmdan bildirilmiştir. OLÜM Tülbentçizade Hacı Mehmet Beyin ve Gülhis Hanımm oğlu, Mesure Tülbentçioğlu'nun kıymetli eşi, Mehmet Tülbentçioğlunun sevgili babası, merhum Hikmet Denizgezen'in ve Fethiye Denizgezen'in damatları, Salih İdil'in bacanağı. Sadiye İdil'in enijtesi. emekli Binbaşı DENİZCİLERE 154 SAYILI BİLDİRİ 10 arahk 1964 tarihinden itibaren ikinci bir bildiriye kadar aşağıda sınırları bildirilen saha içinde demirleme, avlanma ve ığrıp yapma can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. İSTANBUL BOĞAZI KA.NLICA İLE ÇUBUKLU ARASI 1 inci nokta : E. 4948 No. lu KANLICA FENERİ. 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 06 dakika 20 saniye Kuzey Bovlam 29 derece 04 dakika 07 saniye Doğu. 3 üncii nokta : Enlemi 41 derece 06 dakika 20 saniye Kuzey Boylamı 29 derece 04 dakika 42 saniye Doğu 4 üncii nokta : Enlemi 41 derece 06 dakika 14 saniye Kuzey Boylamı 29 derece 04 dakika 42 saniye Doğu. DENİZCİLERE ÖNEMLE DUYURULUR. (Basın 23180/15052) FETHİ Tülbentçioğlu genç yaşta 9/12'1964 günü Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi 10/12 1964 perşembe günü Nümune Askerî Hastanesinden ahnarak Kadıköy İskele camiinden kaldırılacaktır. Ailesi Cumhur'vet 15082 VEFAT Ünal Denizli ve Sev'al Kanmaz'ın sevgili babaları. Nurcan Denizli ve Zihni Kanmaz'ın kayınpederleri, Gül Kanmaz'U Zeynep Denizli'nin dedeleri, eski Kızıltoprak Muhtarlarından ve Kızılay Aş Ocakları mensuplarından Emekli Jandarma Albarı SATIŞ ILÂNI Arkadaşlarımızdan Tekin Zeybektekin ile Bn. Şükran Arkan dün akşam Balıkesir Orduevinde Türkiye Gazetecıler ve Basın , yapılan parlak bir törenle evlenSanayii İşçileri Sendikası Ankara i mişlerdir. Tebrik eder saarietler teşkilâtının her yıl gazeteciler a dileriz. > rasında düzenledisi yanşmanın I haber dalmda da arkadssımi7 Sa ' id Arıf Terzioğlunun «Esi ve çocngn öldürülen subavın evini «e?dim» haberi 40 haber içinde ikinci Dünkü sayımızın «tktısat» seçilerek gümü? kalem irmaşanı * ! j sayfasında «1M5 Yılı Progıanı kazanmıstır. { mı» bir klise hata>ı neticesınde «1964 Yılı Programı» olaKARADENİZDE rak çıkmıstır. Okuyucuları(Baştarafı 1 inci sahifede) \ mızdan ozıir dileri/.. vapuru, İstanbul • Bursa uçak seferleri iptal edilmiştir. Evvelki gün mania ağlarıns bindiren Japon şiTELEFON İNTİFA IIAKK1 lepi dün de kurtarılamamıştır. SATIŞ İL.İM »63 2984 Yurttan gelen haberlere göre, geİstanbul Beşinci İcra ce Silifke'de 7 dakika süren ceviz Memurluğundan: büyüklüğünriekı dolu, sebze ve Mahcuz olup satışı nıukarnarenciye bahçelerınde geniş tahrer 4000 lira "kıymetli 44 40 85 ribat yapmıştır. Ayas mevkiinde sayılı telefon intifa hakkı 15/ Taşköprü çökmüş. çökme sırasında 12/964 tarihinde sah günü saköprü üzerinde bulunan kamyon at 11.30 dan 12 ye kadar Adsulara kapılarak 600 metre sürükliye Sarayı zemin kat umuml lenmiştir. Kamyonun şoforü kursalonda açık arttırma ile satarılmıştır. tılacaktır. Devamlı yağmurların Adapazan O gün kıymetin S 75 ini bulmazsa ikinci arttırması bölgesinde de geni«. tahribata yol 16/12/964 tarihinde çarşamba açtığı, bütün ovanın su altında bugünü aynı maha! ve saatte yalunduğu. Akmcılar semtinde 500 e pılp.rak en çok arttırana ihayakın evin bodrum katlarını sulale«i icra kılınacaktır Ihale rın istilâ ettiği bildiriimektedir. karar puliariyle dellâliye resIznik Ovası da su altındadır, selminin mü.sterive ait oldıığu lerin istilâ ettigi 200 hanelik Çailân olunur. kırca köyünün tahliyesine başlanI mıştır. (Basın: 23257 15078) Arkadaşımız Terzioğlu, giimiiş kalem kazandı Tekîn Zeybektekin evlendi Tıp Fakültesinin yeni yönetmeliği sadece ilk sınıflara tatbik edilecek Yeni Lübnan hükümeti güven oyu aldı Beyrut, 9 <a.a.) Hüseyın Uveynı başkanlığındaki yeni Lübnan hükümeti dün gece 7 çekimser ve 5 muhalife karşı 85 oyla Meclisin güvenliğini kazanmıstır. Uvejni hükümeti geçen 18 Kasımda kurulmuştu. OZUR Tıp FakülteMnde 6 kasım tarihinde yürürluğe gıren yeni yönetmelik, sadece ilk sınıflara tatbik edilecek, doktora sınıfı öğrencilerine tatbik edilmiyecektır. Bir kaç gündenberi yeni yönetmeliği kabul etmiyerek derslere boykot eden Tıp II. sınıf oğrencilerinin itirazları Genel Yonetim Kurulunda ineelenmis ve yeni yunetmeliğin 1964 ekiminden sonra kayıtlarını yaptırmıs oğrencilere talbık edilme^i karaıiaştırılmıstır Ayrıca başka fakültelerden nakillerinı yaptıranlar ile. kaydını sıldırme durumuna duşmıiş ola:ı o^rencilcrden. kayıtlarını yenıleyenlerın de yeni yünetmeliğe tâbı olaoaklan açıklanmıstır. Kabinede değişiklik i Baştarafı 1 inci sahifede) Gidenler Değiştırilmesi kararlaştırılan bakanlar ise şunlardır: Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay. Devlet Bakanı Nüvit Yetkin (Yetkin Adalet Bakanlığına getirilecektir), Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat, Ticaret Bakanı Fenııi İslimyeli. Ulaştırma Bakanı Ferit Alpi.skender, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı lliidai Oral, lm:ır ve tskân Bakanı Olâlettin Uzer. TfRK PETROL GÖZTEPE ÜSKÜDAR KADIKÖY MSLİOĞLU SERV1SI 553105 (Basın 23263 15077) Yeni OSMANBEY RESMİ SEKTÖR VE SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Katamütsel Mağazası 12 12 1964 Cumartesı günü öğleden sonra Sayın İstanbul haıkının hizmetine girecektir ? ADRES: HALASKAR GAZI CADDESl N o : 178 OSMANBEY Tel: 474871 Doğu Reklâmkol (Even) 261 15076 Halen Marmara Adasında bulunan 50 tonluk balıkçı motoru, radarı, ırgatı, 200 kilo naylon kolyoz ağı, 900 kilo 320 kulaç üzerinde yaka kurşun ve halatları bulunan naylon bahk ağı ile biriikte ve ayrıca bir adet balıkçı piyadesi, bir adet J Alman malı elektrik motorlu konserve fabrikalarma ait pres j makinesi satılıktır. 4 MEVLIT AİIemizin aziz vsrlığı, büyüğümiiz, levgill Emekli Suvarl Alba»ı FEHMİ DENİZLİ Talip olanların Posta Kutıısul7Karaköyermirjcaat^rı. ^4 İlâncılı?ff*Wll7T5O7*" 1.12.1964 tarihinde hayata veda etmiştir. Bugün öğle namazını müteakıp Kızıltoprak Camiinden. yapılacaJt mensimle. merhurn Sahrayı Cedit mezarlığına defnolunacaktır. Mevlâ Rahmet eyleye. ÂDİL ÖZAKINCInın ^Tanrnina ulaştığ'ının 52 nci gününe raslıyan 13 Arahk 1964 pazar günü öğle namazından sonra Üsküdar İskele Camii $erifinde mevlid okunacağından silâh »rkadaslan. kendisini sevenler ve din kardeşlerimizin tesrifleri rica olunur. ÖZAKINCI «ile.1 NAKLIYE ISI YAPTIRILACAK 1 Mues^rsenıı/ın seneiık nakliyat isi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptmlacaktır. Bu ise ait tozlesme brneğ!, Müessesemiz Ticaret Şefliğı ile Istanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessese^i Nakliyat Servisinden ahnabilir. 2 lsin muvakkat teminatı (10.00(1). kati teminatı (15.000) liradır. 3 Talipler, sozleşmeye ekli listelere uygun olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarını teminatla biriikte 21/12'1964 Pazartesi günü saat 15. e kadar Müessesemiz Ticaret Servisine tevdi etmiş olacaklardır. Teklifler (on gün) opsiyonlu addedilecektir. 4 Mües«ese, anlaşmayı yapıp yapmamakta veya bu i=i. dilediğine yaptırmakta serbesttir. S tî M E R B A N K Merinos Yünlü Sanayii M Ü E S S E S E S İ B U R S A ••"•• ••••••••ııınıraınuıı Takım Tezgâhlarında ısrar ile aranan ilk üç isim I LA N Berec Grevi Koordine Komitesinin 1 Ki Numaralı Tebliği: Berec Grevine iştirak eden Sendikamız üyelerine 15 arahk 1964 sah günü saat 18.15 te «KEŞANTLI ALİ DESTANI» piyesi temsil edilecektir. Belediye Otobüs İşletmesi ile varılan anlaşma gereğince aynı gün 7 otobüs bütün grevci işçileri Gaziosmanpaşa Otobüs durağından saat 17 00 de alıp, piyesin temsil mahalli olan Beyoğlu Elhamra Sinemasına getirecek ve temsil sonunda aynı otobüsler grevci işçileri ahndıkları mahalle götüreceklerdir. Berec Grevci işçilerin bildirilen gün ve saatte yukanda belirtilen mahalde bulunmalarını önemle rica ederim. Türkiye Petrol, Kimya ve Atom İşçileri Sendikası Grev Koordine Komitesi Başkanı Mücahit Teoman Cumhuriyet 15069 (Cumhuriyet 15081) KAYIP Pasomu kaybettim. Hükümsüzdur. Mııflde Bilim (Cumhuriyet 15046) (Cumhuriyet 15068» MUHAKKAK KARDESLtR.n yeni parti • • • • • • • • • • • • ÜNİVERSAL TORNA REVOLVER TORNA ÜNİVERSAL FREZE VERTİKAL FREZE (kopya tertibatlı) PLANYA RADYAL MATKAP SÜTUNLU EKSANTRİK HİDROLİK MATKAP PRES PRES SATIH TAŞLAMA SKODA APÎKOGLU OLSUN TEDİYEDE KOLAYLIK .Tel. 227872 Telg. NAMLISUCUK Hâncluk: 3944/15073 ~~^* ILANEN TEBLİĞ ^ , ^ ^ TASFİYE HALİNDE RAYBANK A.Ş. MDDİLERİNE Muhtelil gazetelerde ilân suretiyle sorumsuz bazı kimselerin şahsi menfaat mülâhazaları ile sayın müdilerimize hitap etmekte oldukîarı ve hakları olmadığı halde banka ismini dahi kullandıkları görülmektedir Hukukî yönden bu konu üzerinde gereğinin yapılacağt tabiidir. Bilindiği üzere bankamızdaki bilumum mevduat 153 sayılı kanun gereğince teminat altında olup mümkün olan sür'atle müdilerimize iade edilmektedir. Bu sebeple sorumsuz kimselere ait normal olmayan ilânlara itibar edılmemesini, müdilerimizin menlaati icabı, ehemmiyetle tavsiye ve rica ederiz. TASFİYE HALİNDE RAYBANK T.A Ş. LMUM MÜDÜRLÜĞÜ Heriş 15045 İstanbul 3. İcra Memuıluğundan: Dosya No: »64/4229 BORÇLU : Burhanettin Mazmanoğlu Karanfil soka^ No: 34/2 YenişehirAnkara ALACAK : 5500 lira Bono aslı, protesto tarihinden % 10 temerrüt faizi, protesto masrafı, ayrıca icra masra/ları ve icra avukatlık ücretinin tahsili, Senet tarihi, vadesi: 29 11/1963 tarih ve 301/1964 vadeli (5500) T.L. BONO İstanbulKaraköy Hırdavatçılar Çarşısı No: 1 de alacaklı MUSTAFA YENİGÜNE, jnıkarda yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (5) gün içinde ödemeniz hakkındaki tebliğat adresinizde bulunamadığmızdan bilâ t?bliğ iade edilmiştir. Yaptırılan tahkikatta da adresiniz tesbit edilemediğinden Tebliğat Kanunu gereğince (5) günlük ödeme süresine (20) gün ilâvesiyle gazetede ilân tarihinden itibaren (25) gün zarfmda borcunuzu ödemeniz, itirazınız varsa yine aynı süre zarfmda icra dairesine bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde mal beyanmda bulunmanız lâzımdır. Beyanda bulunmazsanız hapis ile tazyik olunacağınız ve borcu ödemez veya itiraz etmez iseniz hakkınızda cebri icrava devam edileceği ilânen tebliğ olunur. (Basın 23264/15080) (Basın: 23254 • B. 1279 15061) SAÇ MAKASI EL MAKASI SAÇ KIVIRMA ŞAHMERDAN GAIBE İHTAR SUÇ: Geç iltihak, firar, riişvermek. Maznun: ANTUAN HENRY NAJAR, Nikola oğlu 1928 doğumlu, İstanbul Taksim Zam bak sokak No. 4/7 de nüfusa kayıtl ve mukim. Yukanda kimliği ve müsnet suçları yazılı maznun er ANTUAN HENRY NAJAR en kısa zamanda bulunduğu yerdeki askerl makamlara veya Balıkesir Merkez Komutanhğına teslim olmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki mallarının haczi cihetine gidileceğine Askeri Mahkemece karar verildiğinden keyfiyet 353 sayılı As. Mah. Kur. ve Yrg. Us. kanunun 190 ıncı maddesi gereğince ilânen ihtar olunur. 2/12/1964 ŞEFKATİ SAĞL.4M BİNBAŞI ASKERİ SAVCI vet (2130 Basın: 23214 15056) • • TEZGÂHLAR DERHAL VEYA KISA VADELİ OLARAK TESLİM OLUNUR. SİPARİŞ KAYDINA BAŞLANMIŞTIR. Her türlii malumat için leşftilâlımız emrinizdedir. Türkiye Mümessili (Ege hariç) Çelik Makina Tie. A*Ş. Tünel Caddesi, Transtürk Han 18, GalataTel.: 49 11 41 Tel.: ÇELMATED İstanbul BEYAZITTA KİRALİK Hafif sanayiye elverişli trifazeli Dükkân Salon ve Odalar Kardesler Pasajı. Beyazıt Tel: 22 00 85 Reklâmcıhk 4603/15071 Genel Distribütörü (Ege hariç) Yeraltı Kablosu Satın Almacaktır Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Mfiipssesesinden 1 Tekel Genel Müdürlüğünden 1 İnşa edilecek fabrika binasmda, günde 50 ton satışa hazır tuz kapasiteli, rekristalizasyon usulü ile rafine tuz fabrikası ve montajı işi Merkez Satınalm» Komisyonumuzda görülebilen veya 50 TL. bedel mukabilinde temin edilebilen şartnamesine göre teklif alma usulü ile pazarhğa çıkarılmıştır. 2 İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar işbu ilânımızın ilk çıkışı olan 8.12.1964 tarihinden itibaren 40 gün zarfmda fennî şartnamede yazılı hususlan ihtiva eden bedelli Türkçe yazılmış tekliflerini en az üçer nüsha olarak kapalı bir zarf içinde Tekel Genel Müdürlüğü Tepebaşındaki binada bulunan Merkez Satınalma Komisyonuna tevdi edeceklerdir. Postada veya sair bir «uretle vuku bulan gecikmeler nazara alınmaz. Teklifleri uygun bulunan firmalara yazılı tebliğat yapılarak pazarlık tarihi tesbit edilerek bu pazarlığa iştirakleri istenecektir. S Muvakkat teminat maktuan 100.000, liradır. 4 İdare bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlân olunur. (Basın 23149/15053) Metal Ticaret T.A.Ş. Tünel Caddesi, Transtürk Han 18, GalataTel.: 49 51 1" Telg.: METL'RAŞİstanbul Ankara Mağazası: Çankırı Cad. 15/ATel.: 11 09 82 Faal 11148/15059 1 Müessesemiz ihtiyacı için, aşağıda evsaf ve eb'adı yazılı cem'an 3 000 metre yeraltı kablosu teklif alma usulü ile ve Türk parasiyle satın almacaktır. 2 İlgililer hazırlıyacakları tekliflerinı % 7,5 geçici teminatları ve Fabrikası tarafından verilen ve akım değerini tevsik eden belgeleri ile birlilcte 24.12.1964 Perşembe günü saat 17,30 a kadar Müessesemiz Umum Müdürlüğüne te\di edeceklerdir. 3 Kısmî sipariş yapılabilir. 4 Postada vaki olacak gecikme nazan itibare almmaz. 5 Müessesemiz siparişi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 3000 Metre 3X150 mm. 10 KV NKBA tipi yeraltı kablosu. (Basın 22849 A. 13801/15042) Ankara İcra Iflâs Memurluğundan Dosya No.: 1956/47 Iflâs İth»l malı elektrik ve yapı nıalzemesi satışı: Müflis t. Frişman And. Co. Ltd. Şirketi tarafından yurda ithal ülunup halen Ankara Bahçelievler arkasında Konya yolu üzerinde Yeşiltepe Yapı Kooperatifi şantiyesinde bulunan elektrik malzemesi Resml Gazetenin 26/9/1964 tarih ve 11817 sayılı nüshasında yayımlanan esaslar dairesinde İcra İflâs Kanunu hükümleri gereğince, gruplar halinde aşagıdaki günlerde açık arttırma suretiyle satışa çıkarılacaktır. Satışlar peşin para ile yapılacaksa da makbul bir teminat mukabili tediye için mehil verilebilecekttr. Satışlar malların bulunduğu yerde icra ve teslim edilecek, teslimde anbar mevcudu esas almacaktır. Satıslann icrasında birinci günleri talip olmadığı veya arttırma bedeli muh&mmen bedelin S 75 ini bulmadığı takdirde ikinci arttırma yapılacaktır. Satiîlar aşağıda gösterilen günlerde saat 10 • 17 arasında icra edilecektir. Satışa iştirak edebilmek için muhammen bedelin • 7.5 tuta ! « rında teminat yatırmak şarttır. Masa idaresi, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 17/12/1964 pazartesi günü birinci, 18/12/1964 sah günü ikinci satışa arzedilecek mallar aşağıda gösterilmiştir: NYM, NMH ve NBU kablolar. kaynak kabloları ve ZUtelı Starter, Balast, HSS hava çeliği matkap uçları, Self bobin kobalt keskiler. Taliplerin mezkür gün ve saatlerde yukanda yazılı adreste hazır bulunmaları, satışa arzedilen malların nümunelerini miktar cins ve muhammen bedellerini ihtiva eden şartnameyi görmek is tiyenlerin Ankara Şehit Teğrnen Kalmaz caddesinde (Posta cad desi) Modern çarşı 413 numarada bulunan Ankara tcra tflâs Me murluğuna müracaat edecekleri ilân olunur. ANKARA tCRA tFLAS MEMURLCĞÜ (Basın: 23092 A. . 13968 15055) J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog