Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CAHİFE ALTI CUMITÜRtYET 10 Aralık 1964 . Ç f l YÛKSEKTE OLDOSÛHU DUSÜNEBEK A OOAY/I NASIL SIÇ&AYACAMBBHOJ» 8BKUS0İ • • MÜ BBUEMEM Tfi/V BAŞMA SİKp&kl HOOUSINOA İNS4MH OUA EPfP ÖUJ Artık. sabah kahvaltınızda MARGARİNİ DlKKAT EDtN MB Bİ2İMKİNİN NE> OĞBETMEMİ ONU»h DEN BUkACUVC/FEZâ AKILU BİR ŞEV OOBEMlYO BUNDA SEV1NILECEK UEK UAlDrr ÖĞCETN MEN FEZADAkll J BuŞUJkfTAN B A M f V SETMlŞ CAK \ ÜZÛLLJP DUBA ) TELE • PON ETM» • . VOCSUNfı TIP OİVE.OÛ S U M Ü BUM. Pastörize sütlü TAMA Marga* rini A ve D vitaminlerini jhtiva eder. Kahvaltılarınızda olduğu kadar, mutena yemeklerinizde, börek ve tatlılarınızda TAMA Margarinini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. TAMA hafif, TAMA sıhhî, TAMA lezizdir... • a TARİŞ, TAMAnın kalitesini garanti eder. İst. Satış Gümrük Müdürlüğünden TOPHANE Satıs kSfıelı \ o . lb Esys cînsi ve \'o. Mıhamki şekıld<; ımal edılmış saır kâğıtlardan (hasarhdır) No. 1307 307350 350408 Miktan 9%l)2. Kgr. Adedi 307 rulo (Enı. 60 cm ) 43 rulo (Eni: 70 cm.) 58 rulo (Enı 84 cm ) Kıvmeti Lira Krş. 119522 00 Temınatı Lıra Krş. Ambarı 17928 30 Emınonu 10 Yukanda yazılı eşva 21 12 964 tarıhınde saat 14 te Mudurluğumuzde satılacaktır. Temınat aynı gun en geç *aat 12 j e kadar alınır. Satışa gıreceklerden Tıcaret, Sanayi veya Zıraat Odalanna kayıtlı olacaklarına daır be'.ge aranır. (Basm 23176 15037) Antonv yüzünün ifadesinde ve sesinin tonunda hiçbir değişiklik olmadan, «Şu mes*leyi bir an evTel hal edelim» dedi. «Sana bir sual sorduğum zaman cevap vereceksin. Bir şey yapmanı söylediğim zaman da yapacaksin. Anladın mı?» Ricci omuzlarını silkerek «Ookuz ay kadar e\Tel>> dije cevap verdi. «Bu iyi işte. Demek sen de kolay para k.ızanmaıun yolunu bulduğunu zaıınediyorsun?. . Fakat, parlak görünmesine rağmen bir korku ve dehset yoluna girmiş oldu" ı bilıvor musun?..» • Gemi rıhtıma yanasmıs, merdi\enlerini indirmisti. Otomobilden inen Antonv ile Ricci soforle birlikte kalabalığın arasından eümrük salonuna doğrn ilerlediler. Kendilerine ön sırada bir yer açtıktan sonra Antonv cebinden bir resira çtkararak Ricci'>e uzattı ı e «Su resme iyi bak. Kalabalığın arasında benım gözümden kaçarsa sen görüp tanıvabilirsin» dedi. Ricci resmi umursamaz bir ta\ırla aldı. Fotoğraftaki >üzü, jülen gbzleri, kısa kesilmis sarı saçları \e uçlarında hafif bir tebessfim görülen dudakları dikkatle inceledi ve soran nazarlarla AntonyŞe bakarak resmi geri verdi. Antony, «Kızım .. Resira geçen sene çekilmis, fakat, fazla değismiş olduğunn zannetmiyornm» dedi ve «Tılda bir resim» dive düsündü. Tılda bir resim Hepsi o kadar Sonra «Onu son gördügümde kundağının içinde bir battaniveje sarılmıs ağlıvordn» Ai\e mırıldandı ve sert bir sesle 5 RICHARD M. STERN Çwircn:OĞUZ ŞEREN Her ytl bir resim ve bir mektup «Haydi bakalım, sımdi fözlerini aç» diye bağırdı. Ricci, «Peki» dı\erek basını merdivenlerden inmekte olan yolculara çevirdi. Yolcular birer birer gümrük salonnna girerken Ricci, Antony'nin bir kızı oldufunu acaba kaç kisinin bildigini düsünüyordu. Her halde Lucca bilmhordu Çiinkü bilsevdi Antony, «Iste orada» diye bağırdı. Elındeki sapkasmı sıkı sıkı tutmus, biraz ev\el gösterdiği resrain canlanmısından başka bir sey olmıyan genç kıza, dna edenlerin göğe baktıkları gibi yalvaran, af dile>en nazarlarla bakıyordn. Antony için sanki kızından baska her scy bir anda yok olmustu. Genç kız bavullarını tasımakta olan hamalın pesinden kapıdan ciddi bir yüz ve kendinden emin bir vürüynsle çıktı. Gbzleri eri renkteydi. Ricci kızı dikkatle incelerken elmacık kemikleriniıı biraz çıkık, agzının ds biraz bfiyükçe olducnnu farketti. Fakat gözlerinde ve yüzünde resimde görülmiyen bir derinlik ve sıcaklık vardı. Giizel kızdı. Kızın, yolcnları karsılamaya gelenlerde dolasan bakısları onlardan yana dbndü ve evvelâ Ricci'nin üzerinde durdu, sonra ne ^apacağım bilemeden elindeki şapkasını sıkı sıkı tutmus beklemekte olan Antony'>e çevrildi. Antony çülümscdi. daha doğrusn gülümsemeve çalıstı ve iniltivi andıran bir sesle, «Hos geldin» dedi. Kız vanlarına çelirken Ricci bavullarla mesgul olmayı hahane edip oradan uzaklasmava, calısarak hamala ttalyanca olarak, «Bu tarafa getir» dive seslendi ve onlara yol açarak otomobile doğru yürümeye basladı. Ricci, bbvle bir sej'in bir eün basına geleceğini daima düsünmüs olmasına ve kendısini ona gore hazırlamasına raîmen, arkasından bır Amerikalının «Hev, Johnv. ne arıvorsun burada?» dive seslendieinı duvunca bir an gafil a\lanır gıbr oldu. ( Arkası var) \ I I I I î I I Sinemalar : BE YOĞLU İTLAS (44 08 35) Skramusun Kılıcı (M Canaie) R. EMEK: (44 84 39) Batı Vakasının Hıkâyesı (N Wood) 5UREL (47 03 94) 1 Korkusuzlar (R Mitchum), 2 Drakulanuı Nişanlısı (R T ) İNCI: (48 45 95) Ajşeclk Cimcıme H mım KERVAN: (48 04 23) Aşk ve Macera Gemısı (R. Wagner) KONAK. (48 26 06ı Marsıl>a Asıkları (L Caron ı RUYA (44 84 39) Aşk ve Macera Gemısı (R. Wogner^ LTJKS (44 03 80) Suçlular Aramızda (B Doruk) LEVENT (63 55 39) Gençlık Eğleniyor IC Rıchardl LALE: (44 33 95) A>şecık Cimcıme Hanım (Z Degırmencıoğlu) SARAY (44 16 56) Ursuz Ateş Dıyaıında (R T ). SITE: (47 77 62) On Erolı ŞAN (43 67 92) Suçlular Aramızda (B Doruk) TAN (48 07 40) ürsus Ateş Dıjarında ( R T ) UNAL: (44 93 06) 1 Vadller Haydutu. 2 Macera Tolu (B Hopet ZAFER: (44 93 06) 1 Kırk Kuçuk Anne (G. Arsoy) 2 Iki Gemi Yanvana (O Gunjiray). YENI AR: 44 28 51) Casuslar Beldesı Bankok O S S 117 YENI ATLAS: (48 65 02) Suçlular Aramızda (B Doruk) YENI MELEK (44 4İ 89) On Emll (Ç Hestun). TKNİ TAKStM 144 3191) Kaora Şahln (S Sar) Ajşecık Cımcime Hanım (Z Değırmencioğlu) TUNCA: (Gazlosmanpaşa) 1 Vurun Kahpeye (H. Koçyiİ S I A N B G L yıgıt). 2 Helâl OISUD Ali Agabey (A Işık) ALEMDAR (22 36 83) Suçlu MELEK (Ejup) 1 Suçlular Aramızda (B Doruk), 2 lar Aramızda (B Doruk). Gonul Avcısı (G. Arsoy). AYSU (Karagümnü 11 19 17) Vurun Kahpe\e (H Koçyl. ŞIK. Ayşecık Cimclme Hanım (Z Degırmencıoğlu). gıt) TESİ (B Köy) (71 68 26) BtLVAR (21 35 78) Suçlular 10 Emır (C Heston). Arsmı/da (B Doruk) 1$ Bagll (23 58 92) KIILÜP (S Bası 122 7183. rENt On Emır (C Heston) Opuşmek Yasak (F Gırık). MARMARA (22 38 60) 10 rENİ METE (EyUp): 21 SS 14 Casuslar Beldesı Bankok O lı Yumruk jagmuru IE Cos SS 117 tantın) 2) Herkul Ulıs Çarpışıyor (C. Marchal). KENK (Fatlh) (21 15 25) ?ILD1Z (BeşiKtaşı |4'' O 42) J Suçlular Aramızda (B. Doruk ı K A Ü I K Ö Y REKS (36 01 12) (C. Heston). 10 EmlT LÜZUN\LU TELEFON ve ADRESLER Hastaneler Ilk Yardını 49 30 00, Kan Bankası21 5» 94 adydarp«9B HOoılSI Sa«t*•ea) » n 0 ieyDep U m l l • 36 30 50 U tsc' Sle.Ttamn (8am»tT«) • 21 83 M. Pohs imdat fllye ZADIULB j Suıcımu a G ü • 11, BeleO «3 1» İtfaiye tttaıvf MUounüSO (Patlb) 21 42 25 Bakırköy 71 64 66, Beyoglu 44 46 44, öur>?»7.na» . sı «ı u» aurusna» 51 60 81 OubUfclU 8» 00 01 60, Erenköy • 55 »0 4S Hftllc Oenl» ISIK: (OsKudar) (38 24 93) Suçlular Aramızda IHYA (55 10 72) Fatoşun ARENA TIYATROSU: Pazar Bebeklerl (P Glnk). Pazartesl, Salı (Kargalar OPERA (36 08 21) Ayşeclk Okulu) Çarşamb», PerşemCimclme Hanım (Z. Değlrbe. Cuma, Cumartesl (Kamencloğlu) ÖZEN (Kadıiöyı (38 99 94) rolln KayboldU) Cumartesl, Pazar 15.30 da, dlğer günSuçlular Aramızda ler 18 30 ve 21 15 de ÇELIKTAŞ (53 43 70) AyşeAZAK. (22 62 46) ICocamuı cık Cimcıme Hanım • Nişanlısı UZUNKAYA (53 41 43) Hızll BULVAR: (2148 92) Kart Hojaşıyanlar). roz Pazartesl ba rıç. SINEMA 63 Aşfc ve Tesadül DORMEN: (44 97 36) AlamanSTJNAR (36 03 69) Enaviler yadan Bir Yaı Gellr Blzlere Kıralı Daldan Dala (N. W*sGENAR. As* Zlndrl: dom). ISTANBU1,. (44 22 36) Zır DelUer (Komedl). GÜLRIZ SÜRURİ . EKGtN 3EZZAR4 (tstanbul Tlyatrosuodaı Keşanlı Ail Destam KARACA. Prenses Hazretlerl. Komedl. ORALOĞLU: (49 49 35) Pyg. mallon (Pazartesl harlç her 22 99 39, Halıcıoğlu 44 29 48, Heybegün 21.30) Çarşamb*, Cumartesl, Pazar 15 te. llada 51 84 02, Istanbul . 21 42 28, KENT OYUNCULARJ (44 »7 tsttaye Denla 63 60 20, KacUiöy 36) tOç Kurusluk Ooeru 36 08 73, Kartal . 53 42 05, KlnalıaKÜÇÛK SAHNE: (UİT) Uraz) da 55 39 29, Eaml . 2ı 27 11, ÜsSü(49 56 52) Gozlerlm) Kapan n • Vaztfem! Vaparım dar M 09 45 YesllkOy • 73 84 30 MTJNtB ÖZKtTL (Karaca n yatrusunda) (44 66 66) Her Arçam 18 de Pazartesl J U 0 dS cAjt, ASt Ast> FATTB: (23 0171) tsplnuzlar. D. DemlryuUan • aayoarpaşa 36 04 75 Pazartesl cang neı gün 21 ÜSKÜDAB: Sultan Oello re Slriecl 33 30 79, DenlzyoUan Ormanda49 18 96 . (Tatl) gttnlen • 44 03 07) TEPEBAŞ1: (44 21 87) Topusşebu a a t l s n • « « 3 3 r aara yoilu (her guo 21 de). Macbetb (Opera) Saıı, Persemdbe lan Biıet Satısi 44 47 90 Danıçma . Cumsrtesı 21 ae. 44 03 96. B ı n Alanl 73 83 40 ÎTSNİ KOMEDt: (44 04 0») 73 84 40 Dolap Beyglrt. 21 de Tarturf» 8all Qar?amba be? gün 16.30 Tiyalrolar: AYŞE İLE ALİ İ S T A N 3Ul RADYO İS SAATLER! 7 30 Açılış Kısa haberler Şarkılar 7 45 Hafif muzik 8 00 Haberler 8 15 ÇeşltU mu7ik 9 00 Türküler geçldl 9 30 Uç uvertür 10 00 Kısa haberler Kapanış 12 00 Açılış . Kısa haberler Turküler 12 20 Salon orkestralanndan 12 35 Kısa ll&nlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Plâk dolabından 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşltll müzlk 14 15 Saz eserlert 14 30 Konserto saatl 15 00 Kısa haberler Kapanış 17 00 Açılış Kısa haberler 17 05 Akordeonla melodüer 17 15 TUıküler 17 30 Şarkılar 17 57 Kısa, ll&nîar . Hafif muzlk 18 00 Reklamlar geçidl 19 00 Haberler Günlufc olavlar 19 30 Kısa llânlar Hafif müzlk 19 35 Yurdun sesl korosu 20 00 Kar.şık sololarl 20 40 Şarkılar 2100 Radyo Tlyatrosu 22 00 Reklâmlar geçldl 22 30 Blr yazar blr eser 22 40 Ara melodilerl 22 45 Haberler 22 55 Ar» meloidleri 23 00 Senfonlk müzik saatl 23 45 Dans mtizlgl 24 00 Kısa haberler Kapanıs ISTANBUL İL RADYOSU 17 58 AçıliB 18 00 Dans müzlgl 18 30 Caz plâklan 19 00 Melodller ülkeslnde gezl 19 30 Akşam müzlgl 20 00 Hoflf mUzlfc 20 15 Radyo İle Fransızca 20 30 Plâklar arasında 21 00 Geee konserl 22 00 Sonat saatl 22 30 Çeşltll müzlk 24 00 Kapanış. 15 58 Açılış 16 00 Ozer E Cyanıkoğlu 16 20 Dans muzıgl 16 B Akarturk . N Tüf panış Şarkılar: Ş E En 40 Tur«:uler 17 00 Ka A N K A R A 6 27 Açılış 6 30 Gunajdm 7 30 Sabah muzığl 7 45 Saz eserleri 8 00 Haberler 8 10 Ev kadınımn lsteklerl 9 OOKapanış 1157 Açılış 12 00 Oğle tatlll lcin 12 25 Kuçuk ılanlnr 12 30 Ikl solıst sovluyor 13 00 Haberler 13 10 Hava raporu 13 15 Ogle konserl 13 40 Sarkılar 14 00 Çeşıtli soüstler çeşitll orkestralar 14 30 Turkuler 14 45 Şarkılar 15 00 Kapanış 16 57 Açılış 17 00 Turkuler 17 15 Sekstet S S 17 30 Ocak başı 18 00 Reklam programları 19 00 Haberler 19 25 Hava raporu 19 30 Şarkılar 19 50 üykudan once 19 55 Kuçük llânlar 20 00 Kıbns lçln 20 10 Şarkılar 20 30 Dln . Ahlâk üzerıne konuşma 20 40 Turküler 20 55 Kuçuk ilânlar 21 00 Ozel fcultur proEramı 21 30 Turk muzlğl ozel programı 22 00 T B M M saati 22 20 Ylrmlncl yüzvılın müzlgl 22 45 Haberler 22 55 Hava raporu 23 00 Gece konserl 23 40 Gece yansma doğru 24 00 Kapanış. Tren • Vapur • Uçak Bu avlarda daima bojle olur, masanın basuıda ne zaman biraz kestirse, ruvasında vergi memurlannı gortip yerinden iiçnytıak ujanut. ANKARA tL R\DYOSU 16 57 Açılış 17 00 Şevket Dğurluel ve arkadaşlan 17 30 Dans müzlgl 18 00 Blr Çaykovskl konseri 19 00 Sollstler ve orkestralar İSTANBUL POLİS R*DYOSTJ 19 30 Almanca melodller 19 45 (Kısa dalga 47. 43 m ) Radvo İle Almanca 20 00 Çeşltll 10 58 Açılış 11 00 Altı sesten altı hafif müzlk 20 30 Akşam konserl sarkı 11.30 Pl&k dolabından 21 00 Dllek pman 21 30 Caz 11 40 Türküler N Bayram A Sez 22 30 Dans muzlSl 23 00 Kapagln 12 00 Kapanış nıs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog