Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

t SAHİFE DÖRT CUMHUKİYET 10 Aralık 1964 DEMİR GİBİ SAĞLAM İZ YUNUS NADİ armağanl «KÜÇÜK HİKÂYE» 1964 1965 îki îsviçreli genç, kendilerinden bir kuruş haroamaksızın çıktıklan dünya turunda Ankaraya gelmişlerdir. Biri banço, diğeri trompet çalan 24 yaşmdaki gençler kaldınmlarda konser vermekte ve dinleyenlerin çantalanna koyduklan paralarla geçinip gitmektedirler. Ruedi Scharer ve Kurt Schwob adlı gençler Batı Berlin Üniversitesinde gazetecilik ve siyasl ilimler tahsil etmektedirler. Dört yü devam edecek dünya turunda şimdilîk en çok Türkiyede ilgi gördüklerini söyliyen gençler bu arada «Ankarada bir Belediyel zabıta memurunun kendllerinl dilenmekten dolayı yakalamak istel mesinden» üzüntU duyduklannı da belirtmişlerdir. I 4 YIL DÜNYAYI DOLAŞAÇAKLAR Çaresi yok... j Bekleyinl.. l Şoför sıntarak konuşuyor; eee saat 24.05... Otomobiller • Tazdan bozuldn. Daha yapGalatasarayda bir sokakta konvoy haline gelmijler. En tiramadım. Üstelik kıs gelmedL önde bir otomobil duruyor.. Ar Hele bir ocak gelsin!» kadakiler dunnadan korna çalıTaksi gidiyor. Üsküdardan Kı I yorlar ve yolun açılması için sa zıltoprağa vanyor ve şoför emre | bırsızlık gösteriyorlar. Nihayet der gibi: mesele anlaşılıyor. En öndeki ara• Onbef lira vereceksin!» di I banın benzini bitmij. yor. j Acele i?i olanlar vapura yetişMüşteri itiraz ediyor: | mek için çırpınanlar birbirlerine Ya glkâyet edersem!..> I •oruyorlar: Şoför cevap veriyor: . Ne olacak?.• Kime edersen et!.. Bu sa | Yolu bkayan şoför omuz silke atte Trafik Müdürlüğfi olur mu?.» > rek cevap veriyor: Çaresi yok! Bekliyeceksiniz!..» Suç Trafik Müdürlüğünün mü? I . Hayır!.. ' Hayır!.. O halde kimin?.» EE 477 numarah minibüs şoföO geceler yok mu, insanı serarü canhıraş bir süratle yol alı zat, her şeye hâkim ve kanun din I yor. Içerdeki 15 e yakın müşteri: lemiyen o geceler yok mu? Hep ' • Aman» diyorlar. •bhraz ya kabahat onda... I Vaş... Kaza yapacaksınız...» Şoför omuz silkiyor: Pek Saat 8 da başka yerde müjterhn var. Yetişmem lâznn!..» numaranız kaç? İçerdekilerden biri müdahale ediyor: Adana şehirlerarası operatrisle Sen trafik kaldelerini de bil ri. ihüyaca kâfi gelmedıği için, sıkışık anlarda bile, yeni stajyer mez misin?.» memureler çalıştınlıyordu. tste Şoför yine omuz silkiyor. Ben Trafik Müdüılüğünfi ta bunlardan biri, şehirlerarasını anımam. Zaten sabah < da ne tra' rayan şahsm karşısına çıkta., Aloo hanımefendi. Burası fiği olur ki!..» 4550, İskenderun... nâncılık: 3839/15063 Alooo beyfendi, 4550 numaranız mı?.. AT 947 numarah takside müş Hayır, ismim efendim.. teri: Peki, öyle ise numaranız KAYIP Eskisehir Trafik Bürosun Kaloriferinlzi yakar mısı kaç?... dan aldığırn 3606 sicil nolu profesyonel ehliyetinü kaybettim hükümsüzdür. nız?» diye rica ediyor: 6 I K U MA Ş L A R I DI R SUMERBANK UkitŞmnpuan Hazırhyan: T. AYTUL Hakkı Yıldırım (Cumhuriyet 15067) konu veresim: Ayhan Başoglu Saat: 34.00 Bozbulanık bir su zaman. Hücreye kapatılan herkes için büyle midir bu? Ağır, dingin, doğa'nın Yazan: Yahya ERGUN gürültülerinden arınmış, uzak... Ne yapmalı? Yapılacak hiç bir şey olmaması, hiç bir şey ama, 12 (Uyuyabilsem biraz. Bir şeyler biç. Korkunç. tnsanoğlu için tek mazdım kendimi, çevşetmezdim korkunç şey bu mu ki? tnsanlar; yapabilsem, yorsam, yıpratsam sonuna kadar. Görmeliyim kanıdışansı; yaşamak... Gökyüzünü bedenimi de uykuya düşebilsem. mı, yıkılmadan önce, fukara anabir uçtan bir uca çekip götüren Yüzlerce örs kurrnuşlar beynime, mın «sütüyle yapılan heykel.») bir kırlangıç hafifliğiyle yaşabinlerce adam durup dinlenme(Biraz su. Bu testiyi kıracağım mak; dupduru. den çekiç sallıyorlar şakaklanmburadan gitmeden. Benden sonra Boş bunlar, her şey ve hepsi selecek birisinin benimle şu an da. Bir an dursa vuruşları, bir an boş. Ranza diye uzatılmış şu tah lan soluyan bir eşyaya el sür da, uyuyabilsem. Hatırlamaktan, ta, şu yan dolu testi, berideki dönüp dönüp yeniden aynı geçmesini... Saçma. Korku değil, ayakyolu çuku.ru, duvar, duvar, mişi yaşamaktan usandım. Bir saçtna. Bu mu ölüm korkusu? öduvar ve hantal paslı sürgüsüyle el, güclü. kesin, sert bir el gelip lüm korkusu diye bir şey yok deşu çelik kapı. Şimdi yalnız bungirse geçmişle arama; durdursa mek. Evet yok. Tok. Yok hayır. ların bir anlamı var. (Yoksa kor bu zehirli akımı ne olur. Ne Yok da bu ne? bunlar?) kuyor muyum?) O anlam da ölüolur.) mün tâ kendisi. (Hayır korkmu(Su. Serin. Ilık, sıcak ne var ki yorum. (Aynı kapıya mı çıkar? Saat: 3.05 burada? Serin. Saklı, kapalı, kaÇıkmaz, hayır.) Geçen yıl . (Gene o akım. Geranlık su. Bir karanlıktan öbürüSaat: 0.40 ne o zehir. Gene ) Geçen yıl.. ne aktarılan su. I.os, ıslak, yapışanlatmadığım tek nokta kaldı mı Ne kadar sürdü yargılanmam? kan bir hücredeki tutsak su.) Yılı geçti. Yıl? Yıllar? Okul yılyarçıçlara? Bir bir. ince ince, duSaat: 3.50 ları. Üç öğün karmmın doydu ra dura anlattım hepsini. SonunNasıl bir adamdı yargıç? Reis? ğu, sabunlu, beyaz çarşaflı, güda savcı: «Bütün bunlara şaşınaötekileri şöyle böyle hatırlıyonaydınlı yıllar. Derslikler, işlikmak elde değil.» dedi. «Hayli gerum, ama Reis'i nerede görsem ler, Köy Enstitüleri fırtınası. El niş bir muhayyilesi var sanığın; tanırım. Savcıyı da. (Ne gereği lerimizde birer bayrak, birer sön var bunların? Artık gu ve ben. iyice de ezberlemiş söyliyeceklemez ışıkla dağılacaktık yurda. rini. Mnhterem heyeti hâkime. Yapı.şkan, pis su ) Dağıldık da. Bilgisizliğin, geri O toprak olmasaydı köyde, ge tddi3 makamı olarak, karsınızda kalmışlığın, insanın insanı sömür duran adamın » Oysa güçlükle ne de ister mivdim doğdağum yemesinin, o soysuz karanlığın üzeri? tsterdim. Orada bir San Ağa konusabiliyordum, boğazım kurine yürüyecektik. Yürümedik ruyordu. Gırtlağıma bir yumruk durnp durdukça isterdim. Budami? (Ayak sesi mi var dışarıtıkanmıştı. yutamıyordum. Kendi da?) lalık mı? Başa çıkabileceğimi mi öz yaşantılarımdı söylediklerim, uınmustum? Hiçbir şey ummaSaat: 1.15 yaşamam ya da ölmem söz konumıştım; savaşmaktı dilediğim, so(Yok, değil, bunlar da değil. nuna kadar. Sonuna kadar.. Bu snydn; karsımda sıra sıra tanıkEllerim hiç terlemezdi oysa. Zor lar vardı, hepsi de beni suçluyorraya okadar. Hapishaneye; hücre lanmazdı göğsüm soluk alırken. du, üzerime yüzlerce silâh çevrilAğır, sinsi bir daralma... Bu sa ye; ölüme kadar... mişti. nasıl susardım? Yüzlerce atte ne gezinip dururlar ortalık(Giyotinle kesilen bir başı angöz. yüzlerce ağız. yüzlerce parta? Son gün? Son günüm mü bn? latan hangi kitaptı? Başka şeyler mak, yüzlerce silâh. (Oh. Bu aOlamaz. Belki de son ânda bir de vardı; ama o bölümü. Sepetin kım. Bn akım. Bu zehir.) af? Korkuyor muyum? Son anda; içine düsen bas.. kan akmamıs Dostoyevski; tam kurşutıa dizi bir su ava&ına. bir tarlahic. Korkunç. Giyotine uzatılmalecekken. Korkaklık bu. Haddiya gidip geliyordum. Gene sıradan ölmüstü demek. Kaygan, iğni bilmezlik; korkaklık olsa. Bumı çeceye getirip oyunlarını oyrenç bir son.) lantısı korkunun; bulaşırlığı.) nıyacaklardı akılları sıra. GeceyBir önceki yıl da aynı yola başSaat 2.00 di ama o bir kere olurdu; ne avurmuşlardı. Arklan onarmış, Hıh. Bire karşı üç yüz. Koca yak'ta ne de tarla başında oyayukarıya, su ayağına çıkıp oturköyde bir ben. Kanm bile onlarlanıyordum. Ayağa doğru yönelmuştum. Geceye düşmüştü sıram. dan yana çıktı. Böyle olduğumu diğimin birinde durup bir sigara Suyu çevirdikten sonra birkaç bilseymiş, değil benimle evlen yakmıştım. Küreğime yaslanıp kez ayaktan tarlaya gidip gelmişmek.. zavallı. üst üste birkaç nefes çektim. A« tim. Karanlıkta kimseyi göremeAnam da bir çileli kadındı. El yukarda, gecenin sessizliğini bömiştim; içim rahat, vanp ayak kapısında ellerini, gözlerini e s leıı suyun sesine hir başka ses, başına çökmüstüra. Ağa'nın satılkitti. El kapılarında öldü gitti. bir küreğin boğuk. korkak inilmışlan gelip bir oyun etmesinîvi ki öldü... Babam. ya? Doğdutisi karısıvor gibi geldi. Ağır aIer, suyun ağzını çevirmesinler ğum gün öldürülen. Sarı Ağanın ğır ilerledim suyun açığından. adamı Kör tbo'nun silâhı ile öl diye bekliyordum ta orada. Hıh. Yüreğim büyümüs büyümüş tüm Sen hemen bekle dur Güneşle dürülen babam. Köy kimin? Sagövdeme birden yayılmış, her birlik Kör tbo çıkagelmişti. Hakrı Ağanın. Köylü kimin? yerimde birden vurmaya basla(Basın Eyvallah Ondan başka kimsenin bir ka kım gabaha kadardı. mıştı. Sesin geldiği o yerde Kör deyip yürümüştüm aşağıya. (Bu nş toprağı yok; bir babamınki. tbo'nun sağır, hantal, arkı bozup ses? Dı^ kapının sesi mi? Dış ka(Bunlan yarğıçlara da, savcıya pının sesi. Boğuk, kalın. Bu sa suyu mer'adan yana çevirmeye da söyledim oysa.) Satsın kendiUüreğine eğilmiş gövdesini görne diye zorlamış durmuş Ağa ba atte? Kaç ki saat?) Yan yola vardüm. Bir an kasıldı kaldı; arkamadan donup kalmıştım: günlerbamı. («Tarlasına tamab etmesına dönüp bakmaya korkuyordu. ce uğraşıp durduğıım, onarıp sağdim» derdi anam. «Severdim» deElimdeki kürek eğilip bükülmüş, 13 üncü kota tahsisli ithal mallan listesinin sanayici lamlaştırdığım ark bozulmuş, sameye utanırdı fukara.) Yığmış çırptdan bir deynek gibi incelmiş baha dek su, köyün mer'asına bölümünde yer alan ve ithali APA VE SERBEST DÖVİZ ekini tarlanın ortasma; harman incelmişti. Kenetlenmiş dişlerim doğru akıp kaybolmuştu. Tarlayeri de Ağanın, ne etsin? Yanısahasında yapılan maddeler için üyelerimize postalanmış güçlükle aralandı : 1 nın ancak bir oca görmüştü ıubaşına sermiş yatağını.. Gecenin bulunan «Kota Bildiri Mektuplarındaki» tahsis miktarlayansında bir duman, bir alev. yun yüzünü. . Yıkıhp kalmıştım çına a^.t ihtiyaç belgeleriran son tasdik tarihi 11.12.1964 olup, «L'lan Kör,» dedim, «bana dön.» tki el silâh sesi... Jandarmaya, orada; yapacak hiçbir şey yoktu. bu müddetin dışmda yapılacak müracaatların Odamızca Döndü. Elimdeki küreğin, o insavcıya anlatıp inandırmışlar ki lkinci snya bir ay sonra sıra ya kabul olunmayacağı öneemle duyurulur. cecik deyneğin ucunda Kör'ün f i; babam, ekini kaldırdım sevinciygelir ya gelmezdi, daha önce de kalın boynunun iğrenç yumuşak(Basın 23178/15039) f :: le o akşam içkiye vurmuş kengelse bir işe yaramazdı. EktikleIığını duydnm... dini. Sızıp kalmış olmalı. Kim rim? Muhtara başvnrmak? Sarı Ertesi gün bol sürümlü gazetebilsin, yanar sigarasiyle mi sızdı Ağa'nın halasının oğlu muhtarlerin birinci sayfalarında iki foelinde? Bir de sıçradı ki demek, dan hayır beklemek? Başvurmnştoğraf yanyanaydı: Kör tbo ve ortalık dumana kesmiş. Onca e tum gene de; kaymakama çıkmaelimde kürekle ben. Ve üç sütun meği kül olur gider. Mal canın ya bir basamak olsun diye onu üzerine baslıklar: «Yılın Dördünyongası, geride yok ki «adam sen da denemiştim. Daha önemli isde» desir; o acıyla deliye dön cü Cinayeti: KÜREKLE HASM1Ieri vardı kaymakamın, hem «bu müştür; kim olsa döner. SarhosNIN KÂFASIV1 rÇURDt1» luk da bir yandan, çekti vârdu gibi meseleler muhtar ve ihtiyar Ben, Mahmut oğln Mahmut... heyeti geviyesinde halledilecek kendini; kim olsa vurur... tnceidama hükümlü, ölüme giden; meseleler» di. Daha da olmazsa, leme, kovuşturma derken sonuç üçüncü Mahmut. BaşmüdüHüğümüz İşletme servisinde (Şehirlerarasında) • kanun yollan açık» tı her yurtköylünün bir ağızdan anlattığı 3jC «fC 3fC çahştırılmak üzere bayan memur alınacaktır. taşa. Yurttaş? Kanun? Devlet? na gelip dayanır. Köylünün bir Diyarbakır, 14 (özel) tlimiz ağızdan söylediği, Ağanın kaç zabir yurttaşa devletin bir adamı Aşağıda yazılı nitelikleri taşıyanların Başmüdürlüğümandır kafasında evirip çevirdiyol gösteriyordu. Ağa'yı da ba cezaevinde «on günlerini yaşamüz Personel Âmirliğine müracaatları ilân olunur. makta olan idam hükümlüsü Mab ğinden ayrı değil, hem silâhın üs bamı da, köyü de, muhtarı da, 1 En az orta okul mezunu olmak, mut Çakır, dün sabaha karşı intünde babamın parmak izleri bes heyeti de beni de adı gibi bilen 2 18 den küçük 25 ten büyük olmamak, belliydi; kılavuz mu ister, köy bir adamdı bu. Kan beynime sıçfazı yerine getirmek üzere hücortada. 3 25/12/1964 cuma günü sar* 14 de yapılacak sınavda resine giden ilgililer tarafından ramıştı; ne muhtan, ne kanunu, ölü bulunmuştur. başarı elde etmek, ne devleti? Kimin devleti? KayZavallı anam, fukara anam.. Yılın en hnnhar cinayetlerin4 Sınavdan sonra istenilen belgeleri ve bir sene mecmakama göre bozgunculuktu bu, Sabahla birlik gününden önce «devletin mânevi şahsiyetine ha den birini işliyen kaatilin nasıl buri • hizmet yapacağına dair taahhütname vermek. kurtulmuş; ben doğmuşum. Bave ne şekilde Sldüğü henüz bilinkaret» ti. Ayağımı denk almalıybamın adını ünlemiş kulağıma (Basın 2324/15040) memektedir. dım... Omnzlarımda tonlarea ytikebelik yapan kadın : Mahmut. le dönmüstüm köye; sindirllmlş, Olayla ilgill soruşturmaya başMahmut oğlu Mahmut; dedemin ezilmiş. lanmıştır. de adı Mahmut. Ben üçüncü MahYahya ERGÜN mut. Saat: 2.30 (Korkacak mıyım o anda? El ^•••••«»«»»«••«««•••»••»••••«•••»•«MMMiK» lerim, avuçlarım terlesin, solu: ğum zorlansın varsın; gizliyebl lirira, onları. Bacaklanm titrerse : • ya? Pantolonunu ıslatanlar da : erkek değiller miydi? Ama ben...; Dişlerini sonuna kadar sıkınca Karayolu Plânlama E^Ud îşlertade çalıştuılmak üzere: insan, dayanır acıya. Acı? Acı 1) tnşaat 7. Mühendisi veya MUhendlsi almacakttr. duyacak mıyım? Kurşuna dizse2) Aynca tngilizce, Fransızca veya Almanca lisanlarmdan lerdi.. duyardım acıyı, o sıcaklıbirini iyl derecede bilen tktlsat Fafcültesl veya muadill fakülte veya yüksek okul mezunlanndan imtiharua 3 eleman ğı; kasardım gövdemi. Sonuna alınacaktır. kadar gererdim gövdemi, lif lif; DOKTOR MUtemmim malumat almak lstiyenlerin en geç 24/12/964 ta ki kan insin ayak nçlanma.. tarihtae kadar Personel Şubesl Seçme Şefliğine sahsen müönce belimde bir ılık kıpırtı, sonracaatlan. ra baldırlanmda, ayaklarımda. Tuna Cad. No. 7 Çoraplanmın karmcalanması. ADen, Saç ve Zfibrevi kat 1 SOLDAN SAĞA: Hastalıklan Mütebaasisı ğır ağır yayıhrdı ayakkablarımın Yenişehir Ankara = 1 Bir İnsanı zorla güldürmek İçin dibinde, büyürdü kan... Bıraktstiklâ) Cad Parmakkapı yapılan hareket. 2 «Reylnl sandığa (Basın 22770 A. 13790/15043)^ No 66 Tel: 44 fırlat!» mânasına karma bir eznlr. ••••••••••••••••< aa OLAN Istanbul banayi Odasından İstanbul Telefon Başmüdürlüsünden: Memur Almacakttr 123456789 Baymdırlık Bakanbğı • Karayolları Genel Müdürlüğünden; Tarık Z. Kırbakan 3 • Modern yapurlarda kullanılan kuvretll teknlk araçlar grupu (çoğul). 4 «Bir çukurun blr tarafından öbür tarafına fırîayıp geçer> mânasına blr çeklm. 5 Açların bekledlğl. blr çeklmln kısaltılmışı. 6 Nota, komşu blr memleket. 7 İstanbulun blr 11çesl, öğretmen. 8 «Bayrafa sahlp» anlamına lkl söz. 9 Blr çeşit pasta, kokulu otlardan. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Blr maymun clnsi grupu (ço. ğ\ıl). 2 çevrlllnce kocaoglanın ti kendlsl belirlr, yürüme vaaıtası. 3 Çokluk seygiler buradan başlayıp kabbe lnerler, her hangi blr kurul meosubu. 4 Tersi «gör ve ahbap oll> mânasına blr emlr, blr böceğtn marlfetl olan lpllt. 5 Çapkın erkeklerln güzel kızlara yapmaktan kepdllerlnl alamadıklan (çoful). 6 Osmanlılık devılnln llk Eamarn1 23436789 larında devlete büyük hlzmetler etmlş blr Paşa llâkabl ve adı). 7 <Pırlatır> karşüı&ı blr çeklm, «u kaplann dan. 8 Kaıap OOnkt) Mıırr ,,„,,, et derdlndedlr aballedtlml» «eklt roa koyun bunun derdlndedlr. 9 Denlwl» ormanda yeya kırda hayvan vunna, »ey» ele geçlrme Bporu, bağırsaklann mubalâgalı lşlemestnden meydana gelen has. talık (tıp terlml). 4O Cemiyeti Âkvam Musul meselesini görüşüyor ıu Arahk 1925 tarihli Cumhuriyet'ten CENEVRE (ajı,) Cemıyeti Akvam Meclisi Musul meselesini tetkik ile Isveç murahhası M. Onden'in Lahey Divanı Adaleti tarafından Meclisin hakemlik de dahil olduğu halde her türlü karar ittihazma selâhiyettar olduğuna dair verilen hükmün kabulünü tazammun eden raporunu Türkiye delegesi Tevfik Rüştü Beyin reyi müstesna olmak üzere ittifakı ârâ ile tasvip etmiştir. CENEVRE (Remter) Cemiyeti Akvam Meclisi Musul meselesine ait olan bugünkü müzakerelerin sonunda meseleyi bundan sonraki celseye bırakmıştır. Bu müddet zarfında Üçler Komisyonu Türkiye ile Büyük Britanya arayında mutavassıt rolünü ifa edecektir. Baş murahhasımız Tevfik Rüştü Bey ve murahhas heyetimiz bu karan protesto etmişlerdir. Büyük Millet Meclisi dümkü toplantısında Besim (Atalay) Beyle arkadaşlannın verdikleri bir takriri kabul etmiştir. Bu takrire göre bundan böyle asker, jandarma ve polis kuvvetlerimiz yerli kumaştan mamul elbiseler giyeceklerdir. Tevfik Rfiştfl Bey Besim Bey Asker, jandarma ve polisler yerli kumaş giyecek KÖY GENÇLERİ Su ve yol kenarlarını Ciplak teftfleri ağaçlayın Şapka aleyhtarlan hakkındaki tahkikat aleyhinde propaganda yaptıkları iddiasiyle Şapka zabıtaca haklarında kanunî takibata geçilenlerden hiç biri serbest bırakılmamıştır. Zabıtaca malurr.atlanna müracaat edilenler arasında ömer Rıza Bey ile Evkaf Müsteşan Şevki Bey de bulunmaktadır. Poli» Müdürü Ekrem Bey bu hususta şunları söylemiştir: « Geçenlerde Rize ve Sıvasta vuku bulan şapka aleyhindeki tezahüratla alâkalı 28 kişi tevkif olunmuştur. Esasen bu şahıslar ötedenberi hal ve hareketleri ile polisçe dikkatle takip olunmakta idiler.>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog