Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

I© Aralık 1964 CUMHURlYET BİR DAKIKA: SAHÎFE ÜÇ Çahsma Bakanı sayın Biilent Ece\it, A\rnpa dönüsünde müjde veriyor: îsçilerimiz ayda, ortalama, 50 mark biriktirseler, ve yurda gönderseler, senede 30 milyon dolarlık döviz ilson'ı, iktidarda daha gelir. iki avını doldurmaVe, hemen ilâve ediyor: Simdan, basta Amerika dilik yurd dısında üç çalısma olmak uzere NATO ataşeliğimiz \ar. Bunların çomuttefiklerivle savunma meseleleğaltılması, büroları, kadroları, rıni müzakereve iten sebeplerin vcsaircsi için kanun tasarısı basında, lnçılterenin bozuk ekono1965 Sovyet devlet plânı hazırlanmıstır. Wilsr ı Vashıngton Ha\a Alanında Rusk tarafından karşılanırken mik durumu gelmektedir. Mosko\a, 9 (a a AP Eh, hadi, pekâlâ. Demek ki, Radyolar) Bu sabah çahesapta olmıyan bir gclirle. \\Gercekten de sosvalist Isçi Partilışmalarına başlıyan \c Rus ne hesapta olmıyan, bir gideri sine, .Mııhafazakârlardan hasta hir yamn Parlâmentosu olan Sov karsılamıs olacağız. iktısadivat miras kalmıstır. Dıs tejet l'üksek %«urasında BaşBunca dövizi sakiavıp da turdi>e açığı çittikçe genislemekte ve bakaıı Kosigin, Moskova ile susunu kuracak değıldık \.ı... sterlin değerini kavbetmektedir. Hashington'un 1965 .Mİı saD. V tngiltereden dısarıva döv iz akısıvunma bütçelerinde indirim Bazı noktalarda anlaşmaya varıldığı açıklandı nın bir türlü sınırlandırılamaması, yapmak konusunda anlaştıksterlinin bugun geçirmekte olduğu larını açıklamıştır. Kosigin, Washington 9, (a.a. AP Radyolar) buhranı varatmıstır. 1965 savunma bütçesinde bir Amerika Başkanı Johnson ile Ingiltere Başbakanı Hihorı arasındaki yıl oncesine göre 500.000.000 Dolavısivle, diğer köklü tasarruf goruşmeler, dun geceki dorduncu bulusmadan sonra sona ermiş \e bu saruble (5 mıljar TL.) indirjm tedbirleri mevanında tngilterenin bah ortak bir bildiri >aMnlanmıştır. yapılmasını teklif etmiştir. Beyaz Sarajdan javımlanan bıldısavunma masraflannda, özellikle Oturumun basında soz alan Kodövizi gerektirenlerde süratle kı ride, ıkı devlet adamının nukleer sı laysıa ve Guney Vıetnamdakı meşıu hukumetleıı destekledıklennı \e munıst Partısı Bırıncı Sekreterı sıntıva gitmesinde bır zaruret var lâhların kullanılışı ı!e ılgılı cut temınatın muhafaza edılmesı ya Bırleşmış Mılletlerın barışı koruma Brejnev, Basbakanlığa Kruçef'm ye dır. nmda, Atlantik Ittıfakının nukleer harekâ'mı da destekleme azımleııni rıne Kosıgm'ın getırılmesıyle ılgılı 15 Ekım tarıhh Sovyet Yuksek Şutngiltere, Batı savunmasında dört savunması meselesıne, bu sılâhların ıfade etmışleıdır. Bıldırıde NATO"nun gelecekteki ra Başkanlık Dıvanı kararını temçoğalmasını onleyecek şekılde bir önemli rol ovnamaktadır : çözum yolu aranması alanında ış nukleer politikası konusunda mut sılcılerın onajına sunmuştur. Brej O Federal Almanyada 52,000 as birlığı zorunluluğu uzeıınde muta tefıkler arasında gorüşmelere devam nef, Kruçef'ın Başoakanlık gorevleUer bulundurmaktadır. bakata vardıkları ıfade edılmektedır. arzusunun izharı, kapının De Gaul rınden kendı ısteğı ve sağhk duMıamı (Florıda) 9, (a a • Bıldırıde, Başkan ve Başbakanın le'e açık bırakıldığı anlamını taşı rumunun kotuje gıtmesı dolayısıy© Orta ve Uzakdoğu ile AfrikaA P Radyolar) Havana maktadır le almdığını açıklamıştır. da Amerikan Silâhlı Kuvvetleriyle bu konuda şımdıye kadar yapılmış Radvosu buçünkü bir yayıWılson bugun, Kanada Başbakanı olan teklıflerı ve Ingılız Hukumetın Başkanlık Dıvamnın kararı oybırisbirliği yapmaktadır. nında Küba Çalısma Bakanı Pearson ile goruşmek uzere Washing lığı ile kabul edılmış ve Kosigin ce sunulan yenı fıkırlerden derle© Batının nükleer knvvetlnln bir Augusto Martinez Sanchezın, nen bir taslağı bırhkte ınceledıkleri ton'dan Ottawa'ya hareket etmiştır. hararetle alkışlanmıştır kısraı îngiltereye aittir. UThant, hasta olduğundan. Bırleşkaydedılmektedır. gorevine son verildiçi hu1965 devlet plânını Yuksek ŞuraQ Eski kolonilerine karsı birtaYıne bıldıri>e gore, ıkı de\let ada mış Mılletleri zıyaretten vazgeçmış ya sunan Kosigin 1965 yılında bir susunun kendisine tebliğ ekım askerî taahhütlere çirismistir. mı uluslararası gergınlığın hafıfle tır. yıl oncesine gore yatırımlarda °o 8 dılisinden sonra basına bir Hiçbir Batılı devlet, tngilterenin mesi ve sılâhsızlanma lehınde butun artış olacağmı bıldırmıştır. Kosıkursun sıkmak suretiyle inynkarıda sıraladığımız rollerden I inıkânlardan faydalanarak müsait gın'ın açıkladığına gore, «a» grutıhar ettiğini bildimıstir. berhangi birinden vazgeçmesini ' bir hava yaratılması ve özellikle Kı punda (ağır endustrı) yatırımlar Fıdel Castro reıımı ıktıdarı el» arzulamaz. Fakat rVilson'a göre, zıl Çınm patlattığı atom bombasmı '« 8 2, «b» grupunda (hafıf endusgeçırdıkten sonra, Sanchez, Castrotri) ıse "o 7 7 artacaktır. iktisadiyatı tngilterenin izlemekte dıkkate alarak, nükleer sılâhların oldnğu «büyük devlet» siyasetinin ı çoğalmasını önleyici nitelikte ted1965 yılında mıllî gelır "o 6 1 o nun ılk Savunma Bakanlığında bu lunmus, Başbakanın kardesı ve yükunü tasıyamaz hale gelmistir. | birler ahnması zorunluluğunu kaSaygon 9, A.P. Radyolar) ranında (14 milyar ruble) artacak hâlen Silâhlı Kuvvetler Bakanı «Eğer sorumluluklarımızın devamı bul etmışlerdır. Vıetkong gerıllaları ile hukumet tır. Halkın hayat sevıyesmde % 73 istenivorsa, Batılı müttefiklerin tn I Bıldıride, hür dünya mılletleri a kuvvetlerı arasında son 24 saat zar oranında gerçek bir yukselış kayde Raul'un \akın bır arkadası bılın • rasında savunma kulfetlerının daha mekte\ dı. gilterenin oynadığı rollerin masraf âdıl bir şekılde dağılımı lehınde çağ fında vukua gelen çarpışmalarda, j dılecektır Sanchez, Fıdel ve Raul CastroKötümser bir tablo larına daha genis ölçüde katılma ' rıda bulunulmakta ve Johnson'la 5 Guney Vıetnamlı sıvıl, 5 asker, 2 Amerıkah subav ve 3 Amerıkalı Ij Kosıguı, tarım alanında, daha dan sonra Kubanın (3) numaralı ları icabeder» demektedır. Wılson'ın, savunma alanında ve siadamı olarak bılınmekteydı. lâhların hazırlanması ve ımâli bahis asker olmuştur. Komunıstlerın ka çok kotumser bır tablo çizmıştır. Castro ve Cumhurbaşkanı Dortıtngilterenin savunma bütçesi, ye lerinde memleketleri arasındaki ış jjpları bılınmemektedır. Ayrıca 11 Sovyet Başbakanı son yıllarda ta cos'un 5 aymladıkları ortak bıldırıAmerıkalı asker kayıptır. 9 tanesi nm alanında elde edılen sonuçlardi milyar dolârdır. Bunun bir mil birliğmi sıkılaştırmak imkânını ayde, Sanchezın vahım hatalar ışleyar dolân denizasırı memleketler nntılı bir şekılde araştırmak husu de esır alınmıştır. Boyl^ce, şımdı daki başarısızlığı teknık malzeme dıği, fakat intıharının doktrın ıhtıye kadar Guney Vıetnam harekâ nın yokluk veya azhğma bağlamışde harcanmaktadır. NATO üyeleri sunda mutabık kaldıklan belirtilözellikle lâfı ile ılgılı bulunmadığı açıklantında olen Amerıkalıların sayısı tır. Tarım rekoltesının arasında millî gelirinden savnnma mektedır. 1963 yılında çok kotu olduğunu a maktadır. İki devlet adamı, daha sonra, Ma 229 a >ukselmıstır va en fazla pay ayıran Amerikaçıklıyan Kosigin, bunun endustri • dır. Amerikayı da tngiltere takip alanında da kotu etkıler doğurduetmektedir. Gcçtiğimiz ayın soğunu soylemıştır. 1964 yılı tarım nunda, Amerika ve diğer 10 Batılı yonunden bır yıl oncesine gore da Paris, 9 (aj.) Romada İtalyan ülkenin Merkez Bankaları sterliha başanlı olmuş, bazı olumlu soBunker Hıll Hava t s s ü (tndia nuçlar elde edılmış, genel nin kurtarılmasına yardım ama ıdarecılerı ile NATO çok taraüı plân civle tngiltereje üç milyar dolâr nukleer vurucu kuvvetı ve Avrupa na), 9 (a.a. AP) Patlıjacak şe uygulanmış ve aşılmıştır , Fakat lık kısa vâdeli borç vermislerdir. Bırlığı konularıru gorusen Batı Al kılde aşarlanmamış bır nukleer Kosigin'e gore, elde edılen sonuç manya Dışışleri Bakanı Gerhard O zamandan beriye sterlin biraz Schroeder, bugun de Fransız Dış bomba tasıvan B58 tipı sesten hız yıne" de yetersızdır. Kosıgın 1965 h bır »Hustler» bombardıman uça yılında tarım alanında en buyuk ça itibar kazanmıstır. işleri Bakanı Couve de Murvılle ile ğı, bugun Bunker Hıll Hava Üs banın tarım âletlerıne, gubreye, YViIson'ın savonma masraflann goruşmek uzere Parıse gelmıştır. sunde, yanmıştır. Yangının neden kımyevl maddelere ve elektrıkleşHava alanında gazetecılere bir de çıktığı anlasılmamış, karada 3 ha meye harcanacağını bıldırmıştır. da kısıntı yapmayı tasarladığı iki meç veren Schroeder, goruşmeler vacı yaralanmıştır. saha şudur : U Thant bir hafta daha sırasında Avrupa sıyasi bırlığının üs Komutanı Albay Paul K. O Endonezyadan gelen tehditlere gehşttrılmesi ve Brukseldekı Ortak Charlton bır nukleer ınfılâk veya tedavi edilecek karsı basta Amerika olmak üzere Pazar memleketlerınde ılerleme koBatılıların Malaysia Federasyonu nularınm ele almacağım soylemış radyasyon tehlıkesı olmadığını ıfaBirleşmis Milletler (New York 9.' na askerî yardımını sağlamak. tir. Schroeder ve Murvılle ayrıca de etmıstır. (a.a.) Ulserden muzdarıp olan Buna rağmen, jangını sondur Bırleşmış Milletler Genel Sekreterı Amerikayı, Hint Okyanusunda her NATO çok taraflı nükleer vurucu ülkenin de Orta ve Uzakdoğn ile kuvvetı ile Doğu Batı munasebet meye uğra^anlar harıç, usdekı bu UThant'ın bır hafta daha hastanede ı Afrikadaki taahhütlerinin yerine lert ve Almanya meselesinı de jnce tun personel olay mahallınden u kalarak tedavi edıleceği bıldırilmış' zaklastırılmıslardır. tır. I getirilmesinde hayatî rol oynıva liyeceklerdır. rak ortak bir üs kurmaya ikna etmek. Ekonoıni ve savunma Amerika ile Rusya, savunma bütçelerini kısmak konusunda anlaştılar Takas Çombe yeni « Kefil» arıyor hadiseier arasında Kıt'alar dünyası mı? nsan doğdo. Aile kurdu. Aile dünvası mil>onlarca sene sürdü. Sonra kabileler dünvası, sonra sehirler dünvası, sonra dini devletler dünvası, sonra devletler, imparatorluklar dunyası.. Daha sonra milletler dünvası.. Sım di o devirdeviz.. Ama vavas >»• vaş dünva kıt'alar dünyası halıne gelijor. Amerika Aıtıerikalılarındır, kaidesi bunun ilk adımı ıdi. Simdi Avrupa birlesmis devletlerine gidivoruz. Asva meydanda.. Afrika daha bariz.. Acaba bu mu olacak? Yoksa renk kavçası mı kıfa dünyasına galebe çalacak?. Çünkü ne derseniz deyini7 kıt'alar da itibaridir. Avrupa As>aja bitisiktir. Afrıka da Asyaya yapısık idi.. Şitndiki halde Asva Afrıka grupu kıt'alar dünvası üzerinde birlcîmise benzer. Ama varııı Afrıkanın simalıvle alt tarafı arasında bır renk kavgası cıkmıvacağını kimse kestiremez. >ıtekim Amerıkadaki zenci kavgası bır renk kavgasıdır ki, Afrika>ı bastan aşağı ilgılendirmektedir. Gerçi Avrupa kavimleri de Asvadan göçup gelmislerdir, ama ırk bakımından, daha doğrusu renk bakınıından Asyada da avrı ayrı renkler var. Sarılar ve beyazlar.. Bir vakitler Sarı Tehlike diye bakkında kitap yazılmıs olan tehlike bugun artık dünyayı hattâ Asyanın beyazlarını da tehdit etmektedir. Ortada bu renkleri az çok birbirinden avıran ve muhtelif renkleri birlestiren Komünistlik gibi bazı bağlar var. Bunlar zamanla zayıflar veya lüzumsuz hale gelirso renk dâvası olanca kuvvetiyle patlar mı acaba? 21 inci asrın hattâ daha ileriki asır insanlarının tutumunu simdiden kestirmek kabil olmuyor. In. san o kadar oynak oldu k i ! Bakalım hangi kalıplarda durulacak?.. Kıt'a dünyasında mı?.. Tani Avrupa, Amerika, Asya, Afrika Bırleşik Devletleri halinde mi?.. Yoksa Beyazlar, Sarılar ve Siyahlar Birleşik Devletleri halinde mi?.. Hangisi olacaksa olacak ve kimbilir kaç asır insanlar böyle büyük topluluklar halinde bir dünya dengesi kuracaklar. Eğer bir deli veya bir serseri çıkıp da insjnlıgı ve medeniveti atom silâhivie silip süpürmezse bır kaç bin sene sonra insanlar bır dünya haline geleceklerdir. Birlesmis Milletler bunun bir provasıdır. O, oluncaya kadar biz millî devletler çagında Türkiye Türküvüı ve Avrupalıyız! Bütün değişikliklerde bn Avropalılığı inkâr etmeyiz, reddetmeyiz. Çünkü çağdaş medeniyetin doğduğu, büyüdüSu, kültürün gelistiği, bütün insanî fikirlerin ve yuksek insanlık idealferlnin yeserdiği yerlerdir bnrası. Yakın Şark 4% Avrupanın bir parçası olarak Avrupalıdır. Bizim hâlâ ve gelecekteki siyasî ve içtimai yerimiz orasıdır ve bütün tutumumnz da bu kararımızı çöstermektedir. Çünkü biz bir zamanlar hükmettiğimiz Avrupalıların kültürünü benimsemiş onlara bir çok sey vermis ve almıs bir milletiz. Onun için âkıbetimiz, Avrupanın mukadderatına ister istemez bağlıdır. Ne onlar bizsiz, ne biz onlarsız olabiliriz. B. FELEK £e Tftondc Genç Amerikan dıplomatı «tnanılmıyacak bir sey» dıyordu, «bu ülke için vaptığımız her seve rağmen De Gaulle, Johnson'dan bin deta fazla seviliyor buralarda » < Patııce Lumumba nın 4 vıl once dovulerek. sovulerek uçaJa bındıııldıçı Ndjılı Ha\a Alanındajız Etrafta 4 vıl oncekı gıbı Belçıka a«kprlerı v ok Ameııkan askerlen var. Alanda, tıcari uçakların \anısıra askerî Amerikan uçaklan ve helıkopterlerı goze çarpıvor Kongo'da goze çarpan ılk (,elısnıe, ulkede Amerıkanın katıyen sevılmemesı. «ılerın bu tutumu normal. Onlar ıçın ucretlı asker ve Amerıkalı aynı anlama gelıyor. Çombe ıse, buj uk kutlelerın hosuna gıtmek ıç'n rahatça bu akımı kullanıjor ve yer yer Amerikayı suçluyor. Amerıkalılar ıse bu ulke i(,ın ellerınden gelen her «eyı yaptıkları dusuncesındeler. Kendılerının Kongoda Belcıka ve Ingıltere kadar menfaatlerı olmadığını, amaçldiının bırle«mıs bır Kongo olduğunu soyluyorlar Çombenın tutumundan buradakı Amerıkalılar da "=ıkâ\etçıler. Çombenın Beloıkayı ve kendılerını kullandığını. Mmdı ı<;e >enı dostlar kazanmak ıçın Amenkadan uzakla'acağını soylujorlar. Gerek Çombe. gerekse ondan oncekı Ba c bakan, bu ulkede var olan Belçıka hakimivetını bıraz azaltmak, bunun yerine kendılerıne Amerika, Fran«a gıbi venı «kefiller» bulmak ıçın t,alısmi";lardı. Nıtekım Çombe bundan bır sure once Belçıkanın teklif ettığı vardım plânını reddetmı*, bunun yerme De Gaulle ile goru'mevı tercıh etmıstı. Ancak ın^an Leopoldvılle'dekı Belçıka Sefarethane^ıne bakınta ıster ıstemez Kubadakı Amerikan Sefarethanesını hatırlıvor Kongo Belçıkadan ancak Kuba gıbı bır değisım geçırırse uzakla^abılır. Yoksa, Belçıkanın varlığı bu ulkede her an goze çarpıvor. Stanlev vılle e hucum eden Kongo Ordusunu Belçıkah bır albay yonetmektevdı. Harekâtı Belçıkah teknisyenler hazırlamakta, âsılerden gerı alınan bolgelerın ıdare sistemini Belçıkalı memurlar kurmaktaydı. Ekonomık bakımdan da Kongo, Belçıkaya bağlıdır. Belçıkanın bu ulkedeki çesıtli yatırımlannın toplamı 12 milyar dolân asmaktadır. Belçıka şırketlerinde çalısan 1,800 Belçıkah teknisyenın her yıl ulkelerıne gonderdıkleri para 1 milyar 800 milyon Belçıka Frangına (1 Belçıka Frangı 25 Turk Kuruşudur) yaklaşmaktadır. Bu şartlar altında, Kongolu bır yonetıcının Belçıkadan uzaklaşması beklenemez. Avnı şekılde, Amerika veya Fransa gıbi bir devlet Belçıkanın Kongodaki yerıni alamaz. Ancak, son zamanlarda Çombenın kendi hareketlerıni destekhyecek 3'eni bır «kefıl» aradığı gerçektır. Johnson Vfilson görüsmeleri bitti i Kübanın ( 3 ) numarah adamı olan Çalışma Bakanı intihar etti i Güney Vietnamda ölen Amerikalıların sayısı 229 a yükseldi Schroeder Paris'te Nükleer bomba taşıyan Amerikan uçağı yandı ^ J Halen tngiliz tezgâhlarında insa edilmekte olan, beheri Amerikadan satın alınacak 16 sar «Polarıs» füzesi ile donatılacak dört atom denizaltısını NATO'ya devret mek. \Vfİson böylece, 1970 te hizmete girecek dört denizaltının bir milyar dolân geçecek masrafından yakayı sıvırmayı düsünmektedir. N'etice itibariyle, VVilson'ın NATO'nun geleceği konusundaki tutum ve tekliflerini değerlendirirken, tsçi Partisinin sosyalizm ilkeleri ve barıs politikası kadar, geriliven tngiliz iktisadiyatının tasarrufa olan ihtiyacını da gözden uzak tutmamak sarttır. Kavhan SAGLAMER MİLYONLUK 1965 YILININ İLK ÇEKİLI^İNOE Başkan Kennedy'nin dört mektubu 95,000 liraya satıldı New York 9, (a.a.) Başkan Kennedy'nin tkinci Dunya Savaşmda bır torpidobota komuta ederken, muret tebattan savaşta olen bınnın eşıne yazdığı ddrt mektup Nevv York'takı Parke Bennet Galerisinde yapılan müzayedede 9 500 dolâra (yaklaşık olarak 95 bin T.L.) satılmıştır. Başkan Kennedy, usteğmen olduğu 1943 ekiminde yazdığı ilk mektupta, torpidobotlarının 1943 ağustosundaki bır denız savaşmda bır Japon torpidobotu tarafından nasıl «mahmuzlandığmı» bayan John Kıık sey"ye anlatmaktadır. Bayan Kırksey'nın eşi, bu savaşta Kennedy'nin komutasındaki torpidobotta ölen ıkı denizcıden bıridır. Brezilyanın göbeğinde 2 ilkel kabile çarpışıyor Rıo de Janeıro 9, (a.a.) Brezıhanın gobeğındekı Irırı ırmağı joresınde bulunan «Memkrometire» ile «Kraim Akoro» adh ıkı ılkel kabile arasında şıddetlı carpış nidUr olmaktadır. «Kraim Okoro» kabılesı, ulusal kızı'derılıler daıresı ılgılılennden . hıçbırının şıradıj e kadar vanına ' bıle vak'asamadığı <on derece v ahşî bır kabıledır «Memkrometire» kaoılesı ıse, dev japılı kmlderılılcrden me; dana gelmektedir. Bun larm Ba^kanı olan Borgokotıre'nın boju, 2 05 metredır. Savılaıı 2 3 bın olan «Memkrometire» ler ateslı =ı ahlar kullanmaktadırlar Savıları bılınmnen «Kraim Akoro» kabılesı ı*e vav, ok, ta>tan balta gıbı ılkel sılahlara sahıptır Bıezıljalı uzmanlara goıe. «Kraim Akoro» kabılesı mensupları, çalı'ıkıar aı^sında vılanlar gıbı surunerek ılerleraekte, bojlehkle go lunraeksızın du^manlarına son deıece vakla'îmakta, sonra /ehırlı ok Idinı {•rlatmaktadırlar «Kraım Akoro» ile «Memkrometire» KdOilelerı arasında aylardanh' ı sure gelen savasın sebcbı, «Kraim Akoro» kabılesının «Memkrornctıre» kabılesıne baskın vaparak ;. u/lerce sav asçıj ı oldurmesı ve kadınları alıp goturme^ıdır. Enerjide once emniyet ve tasarruf!. J Tasarruflarımzın muhafazasında aradığınız emniyeti yeni yılda yine ' ANADOLU BANKASI'nda bulacaksınız Ilk çekilişde: Çiftehavuzlarda Amerikada 50 milyon ] lira değerinde uyuşturu|cu madde ele geçirildi. New Sork 9, (a.a.) Genç hır Amerikan gumrukçusa, James Sullıvan, geçen cumartesı gunu Sılı| den gelen Lvue Bradbıe adh bır j zencı fahlsenın bavulunda, "=ımJı' ye kadar Ameııkaya sokulmaja te sebbus edılen en fazla mıktar kokaını ele geçırmıstır. Yakalanjn bu ıslenmemış uyu<;turucu maddenın pıy?sa değer: 3 ılâ 5 mılvon dolar (30 ılâ 50 mıljon T.L.) talımın edılmektedır. 1 APARTNAN DAİRESİ (OEâEHJ *> 8 0 0 Tl ) Hapisane kültür merkezi oluyor Sam. 9 (a.a.) Surıye Istıhbarat Bal;am Mashur Zeıdun'a gore, bu ayın basında çıkarılan genel afla sıyasi mahkumlarından temızlenen. Samdan 7 mıl uzaktakı Maza a^kerı hapıshanesı jakında eglence ve kultur merkezi halıne getırı Bir adet 50.000 Lira Bir adet 10.000 Lira Beş adet 5.000 Lira Ayrıca yüzlerce talihliye çeşitli para ikramiyeleri cem'an 250.000 lira. Son pıra tıtırm» tarihl; 15 Ocak 1965 Cum* Çıkılı» tanhı; 8 Nisın 1965 Perşemb» Fransa Romanya münasebetleri gelişiyor Paris, 9 (a.a.) Doğu Avrupa ile Fransa arasındaki munasebetlerın gelışmesme onem veren De Gaulle son olarak Romanya ile tıcari mubadeleyı yuzde 60 oranmda arttırmaya karar vermıştır. Yarın ımzalanacağı bıldırılen venı tıcaret anlaşması ile Fransa, Romanyadan petrol ve petroldan ıstıhsal edılen maddeler ıthahnı yılda 200 bın tondan 700 bm tona yukseltecektır APARTMAN.DAİRESİ | T C Zıraat Bankası 6 Mılyonluk çekıhşın ' . | hemen arkasından 7.5 Milyon lıralık büyuk S Ş bır ıkramıye plânı ile kendıne aıt rekoru yıne : | gkendısı kırıyor. 1965 Yılının 7,5 Mılyonluk bu % Ş: rekor çekılışınde sayın hesap sahıplerıne kon S :•:; forlu şahane 60 Apartman daıresı 6 adet 3< Ş 100.000. 10 adet 50.000, 15 adet 25 000. % | 5 0 adet 5,000 lira ayrıca, 37200 talıhlıye | | : e n g ı n para ıkramıyelen venyor |[ : Unutfflijrınıı kl «NADOLU B*HKASInda vadelı her 50 «• «ıdesiz her 100 lıranıı ayrı bir kur'a numarası alarak butün çaklliflare ijtırak «dır. DAİMA BÜYÜK ŞANS DAİMA BOL İKRAMİYE Bu böyuk'fırsattan Istifade edebflmefc'için* butun tasarruflarınızı Zıraat Bankasında toplayınız T.C. ZİRAAT BANKASI llancılık: 3839/15065 (Baam 'tt&zit uuoüj ANADOLU BANKASI 4586/1^36* Likit Şampuan '4 ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog