Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMU'JKlVfcTl 10 Aralık 1964 ıııı=ıiHfmnımııımmHmıiımnımmfîimınnmmmııniHmınfmfimHmnıiH!iiMiıı?iMHiıııiEiıı« Anıerikalı siyahın lalihsizlijji AMERIKA MEKTUPLARI Atlantada tanıştırüdığımn siyahlarm, n senci dâvası Içln çalısan beyazlara: Afrikanın uyanışı lle ilgili mi Amerikan siyahları? diye »ordnm. Cevapların toplamı olumlu değildi. Yeni Dunyadan Afrikaya giden zenciler oranın şartlanna uyamıyorlarmış. Hattâ geri Afrika bölgelerinde Amerikalı zencilere bazan «Beyaz Adam» diyorlarmış yerüler. Afrikadan Amerikaya gelenler de çoğu zaman buranın şartlann» ve konforuna alışıp vatanlarına geri dönmüyorlarmış. Zaten Afrika zencisi ile Amerikan zencisi birbirlerine ne kadar uzaktalar! Amerikan siyahı, Hıristiyanlığın ve kapitalizmin koltuğu altında haklannı aramak zorunda . Afrika siyahı ise Hıristiyanlığa ve kapitalizme başkaldırdığı zaman kurtulacağinı anlamak zoronda Afrikada hiç olmazsa liderler kadrosu bu gerçeği kavramış durumdalar. Amerikada kilise, ırk ayrdığını giderecek bir çabadan uzak görunüyor. Soruyorum siyahlara: Kiliseleriniz ayn mı? Çoğu ayn. Amerikada kiliseler büyük fcentlerdeki büyükleri dışında ftdeta birer kulüp gibi çalışıyor. Uyeleri, gireni çıkanı beUi. Bunun içindir ki beyaz papazlar siyahlara, siyah papazlar bevazlara kapıları kapamanm yollannı bulmuşlar. Peki, Tann huzurunda insanlar eşit değil midir? Din adamları nasıl oluyor da ırk ayrılığını destekliyorlar? Cevap veriyorlar siyahlar: Kutsal kitapta aynlık fikrine destek olacak bir sflru hikaye buluyorlar? Zenciler arasında yayılmakta olan «Kara Müslümanlık» bu durumlara protesto anlamını taşıyor. Bazı siyahlar, öteki dinlerin kendilerine hitap edemediğini ileri sürerek Müslümanlığı yaymaya çahşıyorlar. Ancak fikri yetersizlikleri, Müslümanlığı ileri bir açıdan değil, geri açıdan değeriendirmelerine sebep oluyor. Taassuba gidiş, kadınları çarşafa sokmak, içkiyi, sigarayı yasak etmek . Şimdilik Kara Müslümanların manzarası bu Oysa Amerikalı zencinin once fikir ve kültflr düzeyüıde bağımsızlığa ihtiyacı var. Zenci okullanmn yetersizliği, Birleşik Devletlerde geri bir karaderili topluluğu yaratmış. Aslında zenciler haklannı Amerika iç savaşından sonra elde edebilirlerdi. Oltnadı. Olamazdı da . Çünkü tarih boyunca efendiler, kölelerin köleliklerini sürdürecek bütun şartları yaratmasını da bilmişlerdir. Zenciler de boyle koşulIarın prangasına çakılmışlardı. Gelişememişlerdi. Bu imkân hiç bir zaman verilmemişti kendilerine . Vapurlar dolusu hayvanlar gibi Afrikadan getirilmişler ve pamuk tarlalannda gene hayvanlar gibi çalıştınlmışlardı. 1865 de tç Savaş bitip de esarete son verildiğinde, tam bir boşluk içinde kaldılar. Çevreleri düşmanla doluydu. Siyasi haklannı gereğince kullanamadılar. Kurduklan yönetimler kısa zamanda eski efendilerinin baskılanna dayanamayıp çözüldü. Ku Klux Klan Cemıyeti işte Kuzey Güney savaşının bitimindeki bu devirde filizlenraiştir. Yeni tedhiş devTİnin meyvalan çabuk derlendi. Beyazlar, siyahları oy sandıklan başından kaçırdılar. Eski siyasi mekanizmayı yeniden kurdular. Siyah doğmak bir Amerikan vatandaşı için omur bovu talihsizlikti. Eğitimde imkânsızlık, iş'de imkânsızlık, toplumun her kesiminde imkânsızlık Bu durumun henüz değiştiğini söyliyemeyiz. Amerikada yıllık geliri 5.000 dolardan yukarıda olan beyazlann oranı (1960 a göre) 29,3 idi. Buna karşılık 5.000 dolardan yukarı yıllık kazancı olan siyahlar yüzde 8.1 dir. Gene 1960 a gore, yıllık geliri 2.000 doların altmda olan beyazlann oranı yuzde 38 ve siyahlann oranı yiizde 58,2 dir. =haberler Çocuk felci geçtikçe azahyor | D Ü Ş Ü N C E L E R \ OSNANLI BANKASI: A. Ş. den: 9 12 19M tarıhlı gaie'elerdc «jL.nv.hIS den TOPLANTI Y DAVET» başlıkh bır ılân çıkmıştır Bank Iş SendıkaA sının bu ıian'nda Bankamızın Hakem Karannı kabul etmedığı bıldırılmektedır Bu ılân karsısında aşagıdakı açıklamanın yapılması zarurl gomlmuştur Bankamız Uzlastırma Kurulu Karannı, teblıe anında, a\Tien kabul ettıgını bevan etmıs ve bu cıhet Bank Is Sendıkasmın da ımzasını havı resmi tutanakla tevsık edılmıştır Dığer taraftan Bankamız bu kararı fıılen butun personelıne uygulamaga da başlamıştır Bankamızın normal faalıyetı devam etmektedır Cumhuııvet 15084 ıııâımııııııııııııııııınHimııımıiMiıımııııııııııııııııııııııifiıııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııâııı V i lâsık »nlamı içinde ınsan hak ve hurrıyetlerıne dayalı bulunan demokÇocuk felcıne karşı gırışıien Sa ratik «stemın de bın aşısı kampanyası devam etğısmez tna muesseselerınden bımektedır. Sağlık Mudurluğu tarısı siyasi partılerdır. rafından venlen bilgıye gore. bu Demokratik duzenin da>andığı yıl içinde 243 yerde aşı ıstasyodığer temel faktorler gıbı. bırbırnu açılarak faalıyete geçilmıştır Istasyonlarda 66 doktor ve lerıyle iktıdar jarışmasına çıkan 260 teknık personel gorevlendıpartiler. aslında demokratik gelırilmiştır. iimin surukleyıcısı ve yaratıcısı Faaliyet olumlu neüceler verdeğil, bu vetırenın gerekh ve domış ve 1962 yıhnda 450, 1963 yıhnğal bir sonucudur da 163 çocuk felcı vakasına rastBu gerçek gozonunde tutulmalanmışken bu yıl bu rakam 5 e dan çok partılı sıyas! ha\atın baduşmuştur 7i ulkelerde ıstıkrarlı va sağlam, • bazılarında da buhranlı bır bun Köy kadınları için ye tezahuru gostermıs olusuna ve bunun nedenlenne doğru bır tesTuzla'da hahcıİık his konamaz. Başka deyısle, gelı? kursu açılıyor mış ulkelerdekı partilerarası mu Koy kadınlarının yetıştırılmesıni nasebetlerle gelısmemıs ulkelersağlamak ıçın yapılan çalışmalar dekı parti kavgaları arasında cumlesmden olarak Tuzlada bir hamevcut derın aynlıklar, ancak lıcılık kursu açılacaktır. demakratık gelısımın sosyal ve Koy Işleri Bakanlığı tarafmdan ekonomık ana faktorlerının ıvı organıze edılecek ve 6 ay surecek olan kursun masrafları kurs ıdaredeğerlendırılmesi ile yanlıssız ve cılerı tarafından odenecektır. sağlam olarak bılınebılir. BoyleKursu başarı ile bıtırenlere oğren ce, gehsmemış toplumlarda duzedıklennm tatbık ımkânını sağlamak nı tehdıt eden ve toplumsal bunıçın de tezgâh, ıplık ve ham madde yeyı sarsan partı çekişmelerinin sağlanacaktır. olumlu ve imkân blçusunde norMermer Sanayii tşçileri mal bir mecraya konulabilmesıne aıt tedbırler daha verımlı bır duSendikası kuruldu ruma getirilebıhr. Turkıye Mermer Sanayıı Işçılerı Sendikası adı altında yeni bir sendi İleri ulkelerde sıvasi partı kav ka kurulmuştur. Merkezı Bahçekapı Anadolu Handa bulunan bu sendı ramı toplumların moral ve ekonomık geh'melerıne tamamen ka. butun mermer sanayıı ışçılerini sınesınde toplayacaktır uvgıın bır paralelde ortava çıkmı^tır Lions Kulübünün genel tnsan aklının, vanı rasyonalızbaşkanı İsrail'e gitti ı mın, butun bır geçmısin toplumIkı gunden berı şehnmızde bulunan Bejnelmılel «Lıons» Kulubunun sal değerlerını yer yer çokerttıGenel Başkanı Claude Devours, dun ğı bır gelışme ortamında, kişının Israele gıtmıştır. farklı duşunme hakkı ve ekonoClaude Devours, Turkıyedekı ça ' mık bilınci. modernleşen devlet lışmaları yakından izlemek uzere ni ' duzeninde vazgeçılmez siyasî hak Bumın içindir ki zenciler beyaz okullanmn kapılarını zorlusan aymda tekrar şehrımıze gelecek ' yorlar. Amerikada eğitim genellikle özel olduğundan iktisadi hâlar olarak partı havatının e^a» tıı kimheti ellerinde tutanların okulları daha iyi, daha iıstündür. Bu temel ve çekırdeğını teskıl etocaklarda vetişen çocuklann da hayata daha iyi hazırlanacağı açıkmı«tır. tır. Böylece daha küçuk yaştan eşitsizliğe döşenen yollar, mezara Partılenn doğmaları, buvumekadar sureceK bir handikapı siyahlann omuzlarına yfiklemektedir. lerı ve \erle«melen de\amlı geŞimdı bu, \e buna bağlı bir surii dâvamn açmazlanna çare Iısme halındekı bu sosvoloıık ıtıbulmak için çaiışılıyor. *ncak valnız toplum dtızenine değil, kişi"n makul sonufudur lerin içine işlemis bir duşunceyi yıkmak ne kadar zor. Hele Ha7reti Isa ile Amerikan kapitali birleşti mi, bu ittifaktan doğacak iyasi parti hayatının \e deKar bekleniyor kudret en haklı dâvalan bile kuşaklar boyu sürüncemede bırakamokratik islevisin güzel örnekbilir. lerini gördügıimüz batı topButun bolgeler çok bulutlu, Aklumlarında 17 nci >üzvıldan itideniz ve Gunevdoğu Anadolu bol gesi sağanak ve yer yer gok gurul baren basla\an düsünce ve toletulu, sağanak jağıslı. Doğu Anarans kükremeleri, aynı zamanda dolunun Kuzey kesimlori kar ve mistik doğmaları parçalıvor, enkarla karışık yağmurlu. dığer bol tellektüel birikimlere zemin hageler ara sıra \ağmurlu gececekzırlıvordn. tir. Ruzgârlar Genel olarak Kuzey Gıttıkçe zengınleşen entellek\e Doğu yoıjlcrden Marmara. Ege, tuel ha\at, toplumun eskımıs dettera*5Mz ı c Orta Anadolııda DENİZCİLİK BANKASI T.A.O* < r**\ Knvtmfe/ie zaman zaYnan kuv ğer olçulerı uzeıındekı devamlı vetli, diğer bolgelerde' haflf \e ara* baskıları ile akla dayanan yeni Şebir Hatları İşletmesr MüdürlüğGftcfeft f" sıra orta kuvvette esecektir. Hava bır dun>a gorusune, polıtık ve 1 Işletmemız Ayvansaray İskelesıne çıkarılan Halıç sıcaklıkları Batı bolgelerde biraz «osval hurrıyet anlayısına doğru vapurları pasakulleri bır sene muddetle teklıf alma suretıyle artacak. Doğu bolgelerde değişnıi kuvvetlı bır etken oluyordu. vecektir. satışa çıkarılacaktır. Yıne aynı \uzyüda başla>an 2 Teklıfler 25 12 1964 cuma gunu saat 14 00 de Işletmeekonomı devrımlerı, yanı toprak ARALIK 10 ŞABAN 6 mizde bu ış ıçın teşekkul eden komısyon tarafmdan kabul değerlerını asan endustrıyel deedılecektır ğerler, toplumların ekonomık ve a 1 1 1 ** z B 3 Bu ış ıçın hazırlanmış şartname ve mukavele orneğı polıtık bolunusunu sadece değı1*c * ı2 1£ tırmekle kalmıvor, ortaya \enı her ış gununde Bahçekapı Yırmıyedı Mayıs Hanı bırıncı 5 o i < 1 v>* \e ba^ka so»\al etkenler de çıkatta Şehır Hatları Işletmesı Malzeme Servısınde gorulebıhr. 7 13, 12 07 14 28 16 40 18 19 5 23 kartn ordu 4 Banka satışı yapıp yapmamakta veya dıledığını terBojlece, dusunce hurrnetının 2 32 7 26 9 47,12 00 138 12 43 cıh etmede serbesttır. (Basın 23044/15054) kokleşmesi, bır anlamda gelenek vakasıgün d e m o k r a t i k dfizen K Yazan: Siyasî partiler ve Dr. Nihat Türel lesmesı, farklı dusunen ınsanların ayn ayn sosyal çevrelerde kumelenmelerıne ımkan hazırlat ken, hızlı değışen ekonomık değışmeler bu kumelenmelere te mellı ve bılınçlı bır muhteva ve farklılık kazandırıyordu. tste »ıyasi partiler, ileriye açılabilmis toplnmlarda düsünce hürriyetinin ve ekonomik değismenin do|al bir ifadesi olarak birlesmislerdir. Olıgarsık goru'lu muhafazakar partılenn hemen karsısında hurnyetçi lıberal partıler, fuli ekonomık menfaatlerı savunan bur]uva partılerı karsısında da sosyal karakterlı partiler polıtık hayatın içinde vazgeçılmez unsurlar olarak yer almışlardır. Bunlann temsıl ettıklerı gaynşahsi kategorık ekonomık menfaatlerın, akıl hurrıyet savıgısı ve iyi yonetımlcrle belirli bır dengeye oturtulması, demokratik duzenin devamlılığını mumkun hale sokmu^tur. Çok taraflı siyasi hajatın IM işlediği toplumlard» siyasî partıler, ister istemez, demokrasmın alt yapısı durumuna gelmışlerdır "(1). oruluyor kı, gelışmış ve ileri dedığımız ulkelerde ufak tefek ârızalarla normal yuruyuşune devam eden partı havatı, aslında gelısen demokratik ortamın temel organlarından bırıdır Ve yıne gorulüyor kı, demokratik yonde gelışen toplumların bu gelısıme uygun bunye şartları parti hayatının doğus ve devamlılığının tek nedenidir. Bilimıel görfis açısından bakıldığında, Türkiyede tiyasî parti kavramının, partileri doğnran toplum sartlarının ve nihavet partî çalısmslarını klâ^ik demokrasidekilerle aynı paralelde olmadığı RÖrülür. Özetle\erek sovlemek gerekırse bızım toplumumuzda, 20 ncı vu7\ıla gelınce\e kadar, toplumun sosval • polıtık sartları bakımından gerçek anlamı ile parti ihtiyacının duyulduğu sovlenemez Sıvasi iktıdarı elde tutanların kendilerine muhalefet eden sıva^î gruplarla gızlı ya da açık <iya«î dernekler mucadelesını her ıki taraf bakımından sna'î partı çatı«ması olarak degerlendırmek rlbette mumkun ierı de \a iktıdarı şahsıleştırmeje \e sıvasi hurrıyetlerı yok etme\e dogru vonelmış ya da a?ırı reaksıvoner çıkışlaria toplumu medenıyet karşıtı bır dunja gorusunun etrafında. de\ let duzenını temelınden sarsacak şekılde kumelendırmek ıstıdadı gostermıştır. Butun bunlar kesın \e gereKİı mudahalelere ve sonu gelmez bunye rahatsızlıklarına \esıle ulmuştur. Bugun bile sıvasi hayatımız ve partılerımızın bırbırlerı ile olan munasebetlerı, sık sık gorduğumuz «huzur toplantıları» nın tekerrurlenne sahne olacak nıtelıklerını muhafaza etmektedir. Sımdıye kadar tedbır olarak getırılen şeyler, temeldekı asıl ana derde deva olabılmekten çok, sun'î ve palyatıf nıtelik taşıdık j ları ıçın, vanılmalar ve aynı sonuçlar bırbırını kovalar hale gelmıstır. Çoğu zaman da teferruat uzerındekı yaygın eğılışler e.as ana meselevı unutturmustur. Bır kere, matematık katı\etle kabul etmek gerekır kı, demokratik ortam, her seyden önce insanın çağdaslasması, dolavısivle toplumun ileri toplum normlarına erismesi ile gerçeklesebilecektir. Yanı, ınsan kafasının ve insanın sosyal ve ekonomık munasebetlerının Ortaçağ sevıyesınden kurtarılma«ı ıçın radıkal bun\e reformlannın gerçekle=tırılme«ınde daha cıddi olmava ıhtıyaç vardır. Bu j rada ıkı çeşıt polıtıka anlavışından bırının dığerıne tercıhı lâzım gelır. ALAİN'ın deyımı ile, ya aklın politikasına (polıtıque de la raison) ya da günlük politika (po lıtıque de I'entendement) iitıfat edılecektır KENT OVUNCULARI Uç Kuruşluk Opera 21 ARALIKTAN ITİBAREN KOMEDI 3 BÖLÜM *^^^^* ^^B^B ^B^İMM M ^ M ^tt^^m I W^^^m ^ • • • ^ ^^^^Bl ^MBBB I^İHH^l Reklâmcılık 4602/1507 M EVLI D Gazetemız Kurucusu ve Başmuharrirl Merhum Üstadımız G S E D A T S İ M A V İ ' n i n azız ruhunu tâzız maksadıyle 11 ıncı olum yıldönumune musadıf 11 Aralık 1964 (yarınkı) cuma gunu. oğle namazmı muteakıp, KAN'LICA CAMIİ ŞERİFİ'nde; Hacı Hafız Duahan, Nusret Yeşilçay ıdaresinde memleketımızın tanınmış hafız ve mevlıdhanları tarafmdan Mevlit kıraat edilecektir. Merhumu seven azız okuyucuların, yakın dost, meslektaş ve tanıdıklarla arzu eden dindaşların buyurmaları mercudur. Hürriyet Gazetesl S molofesl Her Akfam ve Pazar Öğle Yemeklerınde GünümUzUn En Moşhur Los'larını TLaklim £3u * H*rgun uğla YsTialclerına* Plyanlst Satı Llr TEMEK FtYATlARINDA 2AM YOKTU» Rezerv**yon 48 78 83 MctrdoM • kıl politıkası. sosyal kanunlaN O T : Saat 10 dan ıtıbaren Emirgân'dan Kanra ve bunlann dnceden bilinelıca'ya hususî motor temın edılmışür. bilecek realist sonnçlarına bizi gotürur. Günlük politika ıse, olavları, bonları do*uran sosval Cumhurıyet 15070 kanunları dikkate almadaıı, teker teker karsılamavı onsoren sun'î tedbırlerden ıbaret varım çare ve devalar demektır. Partılerımızın ve polıtıkacılarımızın, biraz gılgne biraz da ılerı\e bakmalarının zamanı gelmışYara ve yanık merhemi tır. Bugunun sos\al ıhmlerı, toplum ve sıyaset me^elelerınde ken dılerıne doğruvu gosterecek kadar gehsmıştır Artan nufusun getırReklâmcılık 4387/15043 dıgı yeni ekonomık ve sosyal meseleler, halkı Suratle okur • yazar KALIPÇI ARANMAKTADIR hale getırme vollan, uretıcı bır Kaldı ki, 20 ncı' yüzyıfda eorutoplum olabılmenın çarelerı sıKahp atolyesmde çalıştırılmak uzere tecrubelı kalıpçı len partı kuruluşlarında dahı, top yaset pazarının yıllanmıs mallan ve tesvıyecıler aıanmaktadır Duruma gore ucret venlecektır. lumumuzun kendısıne ozgu sosolarak karsımızdadır. Orduva ve Muracaat: Phıixps Radyo Fabrıkası Levent yolojık ozelhklerının ağır bastığı aydmlara kufretmekle. herhalde na bugun dahı tanık oluyoruz. bu meselelere çozüm volu buluParti kuruluslarını az çok asaCumhurıvet 15062 ğıda sıralayacağımız bir kaç be nacak değıldır Zaten demokratik ortamın gelirli sebebe batUmak mümkünrektırdığı bıl?ı ve çağdas ekonodür. mık sevıve gıbı lâzumlu nıtelıkModernızasyon ıhti\acını du0 >anların bir tarafta, tslâmık te lerden vok^un toplumun, devamlı mi'tik ve kındar propaeandalarla okratik dokuvu aynen vürütmek t sarsılması. «sadece halka değil a istiyenlerin diğer tarafta kümekılsız sı\a«et \onetıcılerıne de lenmeleri siyasi hayatımızın ve zarar verecektır Pıerre Mendes etkili parti kuruluslarının bashca France'ın dedığı gıbı bır ülkenın kavnağı olmustur.. Ikinci kaynak, iktidar karsısında. aksivor re ekonomık ve polıtık muesseselerı >alnız baslarma demokrasıvı tesıs aksiyon ilkesinin doğal bir tezaedemezler. Bu mucîseselerı tanıhürfi olan muhalefet birikimidir. Üçüncü bir saik de, yönetime ra mak. geliştırmek ve savunmakla kendisını vukumlu hısseden en hathk ve mesroivet verme isteFabrıkamız ıhtı\acı ıçın Tekel monogramlı 500 000 adet içten ve samımî bır cumhunvet70 cl lık rakı şışesı pazarlıkla satın almacaktır. çı iktıdar bile, aslında bu kuruMuhammen bedelı (125000) lıradır. geçıcı temınat (9375) Yarım juzvıldanberı zaman za luslan ne parça parça varatabilıradır. • man ıçıne gırdığımız çok partı lır ve ne de zorlavabılır Zıra bov Ihale 22 aralık 1964 tarihınde salı gunü Fabrıkada ılgılı hayatının doğusunda çoğu defa le bir hal bızatıhı demokrasıve komısyonda saat 15 te j apılacaktır behrttığımız saıklerden hepsı bır avkırıdır den, hiç değılse ıkısı beraberce Talıp olanlar şartnameyı her gun mesaî saatlerı dahirol oynamışlardır Bu saıkler Balınde Fabrıka Muhasebesinde gdrebilirler. (1) Rene Bulman Dortrınes • tı medenıvetının hurrıyet ve to regımes partıs. S 3 4 lerans gıbı moral, ekonomık ge(Basuı 23226 A 14011/15057) (2) Pıerre Mendes France. La lışım gıbı maddî esaı temellerıne republione mnriprne S 232 dayanmadığından demokratık ortam gereklı dozda yaratılamamıstır. Temelde demokratik bılınce dayanmıyan parti çekışme A BEBİVÎT r Ankara Bira Fabrikası Müdürlüğünden: Müstâmel rakı şişeleri satın almacaktır 117 Bir acı şarkı Yatan: A. J. Cronin 398 BtK ACI SAKRI BÎR ACI SARKI 399 Şündi bir, sucuklan pişirmek kalıyordu. Evet, sucuk gibi, pek seyrek rastlanan bir ziyafet vardı bu akşam bize. Bu da, eksSk olmasın, Annie Tobin'in hediyesiydi. Gelirken çiçek getirmezdi o, daha ışe yarar şeyler düşünürdu. «Annaker» sucuklannı ne kadar sevdiğimi de bilirdi. Annie Tobın bir haber de getırmişti. Şaşılacak bir haberdi ama, bana artık hiç dokunmuyordu: Nora ile IMartın Donuhue, belki de kilisenin zorlamasijle, ev leniyorlarmış. Artık hiç bir şey demiyordu bu bana. Sucuklan kızartmam bitince. büyük bir iş becermişim gibi geldi. Annem, bunu gdrünce, artık iyice düzeldiğime daha sağlam inanacaktı. Esldden olsa, boylece benden daha hoşlanacağını düşünerek de sevinirdim ama, şimdi onun hoşuna gitmeyi pek düşünmemistim. Aramız eskisi gibi değildi cünkü. 4nneme karşı o içten gelen, bana veten, kıskanç sevgi\ı duvmuyordum artık. Ip kopmuştu. Saygı duyuyordum. güven besliyordum, ona gene düşkündüm ama, başıma gelenler ne olursa olsun. çocukluğumun o delice sevgisini öldürmüştü. Bu değişiklikte annemin bana karşı, gene sevgiyle dolu olmakla birlikte, biraz daha uzak duruşunun da payı vardı belki. Annemdeki bu değişiklik, içten içe, daha babamın blümünden sonra başlamıştı ama, manastırda kalışı onu bütün bütün değistirmişti. Halitavrı bakımından daha ciddîleşmiş, göze ça'rpacak kadar da dindar olmuştu. Eskiden, Ardencaple'deyken, pazarlan öiliseye giderdi ama, pek de istiye istiye değil; oyunbozanlık etmemek için, sırf babamın hosuna gitsin diye. Şimdi, her sabah altıda kalkıyor, işine gitmeden önce, kilıseye, saat yedi duasına koşuyor. günlük dinî törene yürekten bir bağlılıkla katılıyordu. Manastırdaki sıkı hayat onu kendi kalıbına sokmuştu besbelli. Şu da var ki, annemdeki değişiklik gerçekte daha derin, daha koktendi. Kendi ailesine el gibi olmuştu, bizim Carroll soyundan yakınlarunızla ilintilerimiz de bir daha düzelmemek üzere kesilmişti. Bunun üzerine, annem kendini yapayalnız bir kimse gibi görmüş olabilirdi: Kötii olaylar yüzünden dünyaya karşı tek başma çıkmak zorunda kalmış bir kimse. Yalnız, anneme sonradan bastıran. gitgide kara kara düşünme balini alan o üzüntülü förünuşler henüz ortaya çıkmamıştı. Sağük işlerinde görev almakla ne kadar talihli olduğunu biliyor, hele yeni işine pek seviniyordu: Bashca görevi o pis bodrum katlannda, han odalannda yasıyan çocuklann hayatını gözden geçirmek, düzeltmekti. VVinton'da da, iyi beslenemıveıı, hastaüklı, sakat çocuklann sayısı o kadar çoktu ki bütiın vurt için bir reralet sayılacak duruma gelmişti. Annem görünüşte hiç belli etmiyordu ama, ben anlamıştım: Onun başlıca tasası benim üzerimde toplanmıştı. Ben ne olacaktım? Universiteye gidebilmem için bir tek imkân vardı, onu da Ellison yazı yarışmasındakî çılgınlıklanm yüzünden tepmiş atmıştım. Onaltı yaşmdaydım, yeniden okula dönmem düsüniilemezdi bile; gitsem bile, sonunda bir işe gireceğim sağlama bağlanmadıkça, annem iki yıl daha nasıl bakabilirdi bana? Hayatımı nasıl da berbat etmlştim! Gelecek benim için gerçekten kapkara Rörünüyordu. Dış merdivende bir ayak sesi duyuldu, kapıda bir anahtarın çevrilişini işittim. Annem mutfaktaa içeri girdi. Arkaaında licivert etekceket. Çeviren: Vahdet Cültckin mektııplar ı Türhiye Entluh Kredi Banhasının cevabı Feridun Gozgu imzası ile muh vetçinuı mczkıır Bankada her terem gazetenizin 39 11.19» ve 14487 hangi bir hesabı mevcut olduğu sayılı nushasında «Cumhuriyete halde tediye plânı dışında bırakıl ' Mektuplar» sutununda neşredilen mış olabileceği duşunulmemekte I Ra>bank mudii şikâ>etı, aynı ma ve butun bunlardan baskaca her * hiyette bir başka Istanbul Gazete ceşit şahsi şikâyetlerınin tetkik sinde de neşredilmiş bulunmakta ve intacı tabiî gorulmektedir dir. Ancak bu kabil şikâyetlerin hâdiselere munhasır olması. mak sadla daha iyi bağdaşırken değişik konulara değinilerek müstenit arannıası, millî itibar muesseseU ri ile millî tasarrufu zedeleyici hususlara da yonelmektedir. Bema Goksu ve arkadasları yaTurkiye Emlâk Kredi Bankası nın elindeki gayrimenkulleri saBakırkoylu> uz ve kojumuzde tışta tâkip ettiği usul. eskiye nazaran daha müsait şartlan lânse bır tek kışlık sinema var. herkesin etmesi ile ilgili olup, son çıkar tâtil gunu cumartesi ve pazar ak dığı tahvillere tesbit ettiği faiz şamlan sinemaya gitmek bir meise, memleket tasarruf faiz nispe sele. Yerler numaralı ve bilctler ti üzerindeki hükünıel politıkası onceden satılmaktadır Saat S.?,0 icabıdır, Kaldı ki her iki husu< dan >âni filim başladıktan sonra üzerinde de serdedilen mutalâa tam fiata tekrar bilet satı\or ve lar yerinde değildir. bu bilet sahipleri aradaki yerlere iskemle koyarak «turtuluvor. IsDiğer taraftan tasfiyesine lıuku kemle sayısından fazla insan gel metçe memur edildiğimiz Rajbank T.A.S. nin borç ve taahhütleri i diğindcn salonların içi havasız ka çin hazlneden intikal eden fon. lıyor ve her hangi bir tehlike âmudilere • 7 fazlasiyle ödenmiş. nında (Yangın. zelzete gibi) dısa' 0 • ikincl tediye plânı için de iki a rı çıkmanm imkânı yok, çünkii > evvel teşebbüse ceçilmif bulunul geçecek bir adımlık yer kalmı>or. Sinemanın pisliği göriilecek maktadır. îlgililerce ve Bankamızca adı şey. Duvarlardaki «>ere çöp atgeçen Bankanın her çeşit alacak mak ve tçerde sigara içmek yasak ve borçlulann hesapları üzemlde tır» yazısı bu hal karsısında alay tetklkler yapılmakta ve kanun dı icin asılmış gibi ka lıyor. Her ha sı alınmıs ve\a verilmis faiz üs li ile gayrl sıhhi ve nizami bu tü tnenfaatlerin teshitine çalısıl durumu belediye gbrmez mi? Biz makta ve bu sebeple de ddemeler Bakırkoyluier bu bir tek kışlık hesapların büyük kısmı İçin ces sinemamszda tâtil gecelerimizde t« ceste rapılabllmektcdlr. Şikâ • t« ceste rapılabtlmektcdlr. ŞUca rahat filim se> redemiyecek miyiz? rahat filim se> redemiyecek miyiz? r Cumhuriyet'e I I 400 başında kenarlan yukarı kıvnk ufak bir şapka, üzerinde de arma Annemin yeni resmi kıyafetiydi bu. Gülümsiyerek: «\ay, Laurence, sofravı kurdun ha!» diye sevinçle haykırdı. «Sucuklar iyi kızardı ama, ekmekleri mahsus yaktım.» Böyle deyişim hoşuna gitmişti. «Ben öyle severim» dedi. Banyoyj. gitti. Boş banyonun içine girip sîlkindiğini işittim: Eve gelir gelmez hep böyle yapardı, bütün gün o zavallı çocuklan dolastığı için pire kapmamasına imkân yoktu, elbiselerindeki pireleri silkelerdi. Annem elbise değişirken ben ön odaya geçtim, yatağımı düzeltmeye başladun. Örtüyü katlıyordum, pencereden gördüm: İğne öğretmen ğeliyordu. Bu saatte, beni avutmaya sık sık gelirdi. Işte şimdi de, apartımanın dış kapısına doğru, »endeliye sendeliye geliyordu: öğretmen yazmakta olduğu «Ardencaple tarihi» ni bitirmişti ama, ne yazık ki. hiç bir yayınevi basmaya yanaşmıyormuş, yakında gene köyüne çekilip son günlerini o ufacık emeklilik maaşiyle geçirecekmiş. Tatağın örtüsünö katlamayı bitirdiğim sırada tğne öğretmenin tahta ayagımn sesi hâlâ kaldırun taşlanndan geliyorca. Pencereden baktım: Bir asağı, bir yukarı gidip geUyordn. Karar »eremediği. pek tasalı bir hali oldugn açıkça belliydi. Sonra anladnn niçin yukarı çıkmak istemediğini. Bunda hiç de saşacak bir şey yoktu, sasmadım da. İyi olduğum bnndan da belliydi ya: Öğretmenimin bende nmduğunu bulamaymca duydağn özüntüden dolayı şimdi aeıyabllivnrduıa ona. (Arkası ?mrı ÇEVAP BEKÜYORUZ Sabri Gerçek yazıyor: Vakıflar L'mıım IVludürluğu Lrfadaki bır kaç asırlık Rizvaniye camiinın ınşa tarzını deçiştirerek. Vakıf evlâtlannın 1963 vılı gelirinin tamamını sarfederek ratakhane baline sokmuştur. Bu hareketlennin suç olacağını müteaddit dilekcelerim le makamınız kanaliyle ar?etmiş ve L'mum Müdürlüğe bir kaç »ual tevcih etmis, olduğum halde bugüne kadar aradan beş ava vakın bir zaman sfçmis bıılunmasına rağ men bır cevap alamamış ve bir türlii camie sarfedilen paranın kaç lira olduğu bildiril memistir. Bir ibadet verinin vatakha ne haline sokulmasının din kaidelerine avkın olduğu gi bi kanunlanmız muvacehesın de bir cok sartlann verine getirilmesi ıcap ntmektedir. Sık sık tamimlerini7le vatandaşın ıslerinin zamanında vapılması ve en eec 15 gün içerisinde cevap verilmesini iktiza eden emirlerinize riavet edilip, edilmediğini açacağınız tahkikata mesnet olmak üzere ispata hazır bulun duğumu arzeder başlangıç olarak eski eserl°ri koruma ka nununa avkın hareket edenler hakkında ilgili Cumhurivet Savcılıcınca takibat vapılmasını arz le talep ederim. I 397 Ne olacak bu sinemanın hâli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog