Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI • Kadın ruhunu en iyi Uhlil eden kadın yazar olarak lanınmıj TAYLOR CALDWELL1n bu romanı binde bir raslanacak bir faheserdirf • İ E ŞAHESER ROMANLAR , VAHDET GÜLTtKlN • GÛVEN r^'.LTu I umhuriyel KURUCUSU: YUNTJS NADİ MİSİSİPİDE HAYAT Büyük AmerikaŞ yazarı Mark Twain'in en beğenilmiş eseri olan bu kitap eski Amerika'nrn Misisipi eyaletinde geçen hayatı yazarın kendi anılanna dayanarak anlatmaktadır. Hemingway'e göre Amerikan edebiyatının en önemli eseri olan bu kitap güzel bir çeviri ile Varlık Yayınları arasında 4 lira fiyatla çıkmıştır. tâncılık: 3782/15049 « • • mmMiiHnn • 41. yıl sayı 14498 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusın: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Perştmbe 10 Aralık 1964 İNÖNÜ, C H. P. YÖNETİCİLERİ İLE KONUŞTU Başbakan İnönü dün sabah CHP Grup Başkan Vekilleri ve Yardımcısı Kemal Satır ile iki saat siiren hir toplantı yaparak kabine revizyonunu garügmüştür. ÖNEMLİ KÂRARLÂR ARIFESİHDE KABİNEDE DEGİSİKLİK BAŞLADI Adalet Bahant Çumrah istifa etti. Aîtı Bakamn daha istifa etmesi bekieniiiyor İslimyeli'nin de Sunay "Nezfeyim, konuşamam,, dedi Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Hava Kuvvetleri Kumandam Orgl. İrfan Tansel'le birlikte NATO Konsey toplantılanna katılmak üzere Paris'e gitmişlerdir. Orgl. Sunay, Yeşilköy'de gazetecilere «Kat'iyyen bir kelime söylemek niyetinde değilim. Hem de nezleden muztaribim. Konuşacak halim yok» demiştir. Orgl. Sunay, Çankaya toplantıları hakkında da «Bilmiyorum. Okumadım» şeklinde konuşmııştur. Sunay: «Söylemek istediğiniz bir şey var mı?» sorusunu da «söylenecek şeylerin hepsi yazıldı zaten» diyerek cavaplan dırmıştır. İbrahlm Saffet Omay Dcvlet Bakanı Ferit Alpjskender llaştırma Bakanı Fennl Islimyeli Ticaret Bakanı Celâlettin Uzcr İskân Bakanı istifa ettiği ileri sürülüyor ANKARA 9. (Cumhuriyet Bürosu) Daşbakan İnönü sabah ve öğleden " sonra kabine değişikliği ile ilgili iki önemli toplantı yapmıştır. Bu toplantıl^r olurken Adalet Bakanı Sedat Çumralı göreviııden istifa etmiştir. Gcç saatlerde Ticaret Bakanı Fenni îslimyeliniıı de istifasını verdişine dair söylentiler çıkmışsa da resmen tevid edilmemistir. Başbakan İnönü. saat 18.30 da Başbakanlıkta Kemal Satır'ı kabul etmiş ve bu sırada Meclis Başkanı Fuat Sirmen de Başbakanhğa gelerek görüşmeye katılmıştır. İnönü, Satır ve Sirmen görüşmesi saat 20.30 da Kemal Satır'ın çıkması ile 21 e kadar devam etmiştir. Bu görüşmeye saat 20 den 20.30 a kadar İnönü tarafmdan dâvet olunan Fethi Çelikbas ile Kemali Beyazıt da katılmışlardır. Çelikbaş ve Beyazıt Başbakanlıktan ayrılırlarken «Başbakan temaslarına devam edecektir. Her haide en geç iki giin içinde kabinedeki de£işiklik atıklanacaktır. Kabinede yine üç bafımsıı milletvekili bulnnacak ve bnnUrın Bakanlıkları degişmlyecektir. Fakat kimlerin Bakanhktan ayrılacaitı ve yeni Bakanların kimler olacağı şu anda belli değildir. Grup toplantısının bununla ilgisl yoktur» demişlerdir. Son durnm: Kalanlar Kabine revizyonunun zirve toplantısından sonra vapılacaeı resmen beyan edildiğinde tnönü değişiklikleri en geç iki giin sonra açıklıyacaktır. Son temaslardan sonra resmen teyid edilmemekle beraber kalmasına karar vertlen Bakanlar şunlardır: Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Kemal Satır, Devlet Bakanı Malik Yolaç, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Milli Savunma Bakanı llhami Sancar, İçişleri Bakanı Orhan Öztrak, Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali Ihsan Göğüş, Köy Işleri Bakanı Lebit Yurtoğlu, Sanayi Bakanı Muammer Erten, Sağlık Bakanı Kemal Demir, Maliye Bakanı Ferit Melen. Tarım Bakanı Turhan Şahin, Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem Gümruk ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler ve Çahşma Bakanı Bülent Ecevit. Çunlccıy acicı h u z u r toplcıntısınclan siBnrtM Filcret OTYAMın röportajı: TÜRKİYE GAZETECİLER VE BASIN SANAYİ İŞÇİLERİ ŞENDİKAS1. FİKRET OTYAM'I BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN. RÖPORTAJINI YAZDIGI YERLERE AİT GÖNDERDİGİ ÖLDÜR, BÖYLE YAŞAMAKTANSA, ÖLMEK İYİDİR. HABER RÖPORTAJİYLE YILIN GAZETECİSİ SEÇMİŞTİR. BİR KARIŞ Başkan Gürsel, "Seçim huzur içinkâfil TOPRAK İCİN degil,, dedi w « a ı mt . * ? ** 1 « w •• • • A B 3 Başkana göre görüşleri başka başka olan C H P ve A P 'nin koalisyon yapması imkânsız 31. ekim. 1961 saat 8.30 da Jeepie Musikan köyüne girdlğim zaman, jandarmalar silâh çarmıştı. Kendimi tanıttığua komutan, köyü bosaltacağını, bazı tedbirler aidığuiı soyledi Bir sotum üzerine «Acele etmeyin, şimdi Irep beraber burayı terkedeceğiz. Daha iyi şeyler göreceksuı!..> dedi. Köyün ağasını çağırdı. Bazı «tâlimat» verdi ve aralarında, bir saat kararlagtırdılar Eroöan da suçlu v^ Karma Komisyonda ifade vernıek için bekliyeııler A n k a r a 9, ( C u m h u r i y e t Bürosu) Partilerin yanlış tutumları talcbih edilecelc Parti liderlerinin Gürsel'in başkanlığında yaptığı iki toplantı sonunda, Cumhurbaşkanlığı tarafmdan bir tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğde varılan neticeler şöyle anlatılmaktadır. ( u m h u r b a ş k a n ı Cemal Gürsel m u t a t gezintisi için Çankayadan ayrıhrken, basın mensuplarının ikinci Liderler Top iantısı ile ilgili sorularını cevaplandırmış, toplantı mahiyetinin iyi anlaşılmadığını v e anlatılamadığını belirterek şöyle demiştir: C Başlanna da er dikildi, köye kimsenin sokulmaması, e> karılmaması emri verildi.. •Siyasi partiler, inandığımız ve yaşatılmasmda azimli olduğurauz demokratik rejinıin vazgeçilmez unsurlarıdır. Fakat tarihin hiç bir 44evrinde, hiç bir (Arkası Sa. 7, Sii. 8 de) ülkede, siyasi partiler, kendilerine vücut veren Anaarma Komisyonda AP milletvekillerinden Kadri yasa rejiminin meşruiyetinin istismar edilmesine miiEroğanın da dokunulmazlığının kaldırılmasına kaSeçimin de h u z u r için kâfi gelsaade etmedikleri gibi ve bundan daha vahim olarak, rar verilmiştir. Komisyon, öğ'eden sonra yaptığı devletin bekâ ve güven müesseselerinin başuıda olan miyeceğini ifade eden Gürsel «Ger toplantıda 2,5 saat süren tartışmalardan sonra bu koordusuna dil uzatılmasım veya uzatılmış olduğu id çek h u z u r u ancak partilerin vazinu oya konulmuş ve 17/17 oyla elde edilmiştir. Ancak diasmı müsamaha veya sükut ile karşılamamışlardır. fe duygusn ve ş u u r u halledebilir» Başkan Yörük, dokunulmazhğın kaldırılması yolunda Böyle bir tutum, ancak, o devletin karan demiştir. TÜRK ÖĞRETMENİNİN İNSAN DRAM1N1, SULLSEPKEN ROoy veıiniş ve bunun oyu İç Tüzüğe göre, beraberlik lık günlere sürüklenmesinde ve temelinden yıhalinde iki oy sayıldığından Kadri Eroğanın dokunulMAN'TİZM DIŞINDA BÜTÜN DERTLERİ, SEVİNÇLERt UMUTkılmasmda menfaat umanların âmaline hizmet mazlığının kaldırılması karar altına alınmıstır. SLZLHKLARIYLA DİLE GETİREN GERÇEKÇİ BİR ROMAN edebilir. Böyle bir ortamda, bu temel ihtilâf, Kabinede çözülmeler başladı. Şu satırları yazdığımız sırada henüz Kadri Eroğan'm bu dosyası, Urfa'nın Bozova ilçedevletin bütün müesseselerine ve milletin büAdalet Bakanı Sedat Çumralı istifa etmişti. Ancak verilen hasinde yaptığı bir konuşma sebebiyle hazırlanmıştır. Ertününe samimiyetle ve katiyetle itimat verecek berlere göre, bu gece yahut yarın boşalacak koltuk sayısı altıoğan. bu konuşmada, «İnönü, Uşak'ta başuia taş atıldıbir şekilde halloiunmadıkça, huzurun temini rı bulacaktır. ğı gibi yalancı şantajlarla ihtilâl yaptırdı. Dinsizlik için yapılacak bütün ga3Tetler boş bir çabadan alabildiğine aldı yürüdü» demiştir. Savcıhk, Tedbirler Kabine meselesinde biz gazeteciler kamu oyu ile birlikte, istifaları ileri gidemiyecektir. Kanununa aykırı olduğu iddiasiyle bu dosyayı hazırönemli görürüz ama aslına bakılırsa bu ayrılmaların bir olay olf (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) lamı^tır. maktan daha ileri niteliği yoktur. Zira kabine için zaten hüküm Hashington 9 (A.P.) İngiltere AP Grupuna götürülen verilmiştir. ve zaten değişmesi. yenilenmesi beklenmektedir. ÖBaşbakanı Harold Wilson, bugün. dosya meselesi nemli olan burada çıkanların yerine kimlerin gireceği ve hüküNATO çerçevesi dahilinde bir nükToplantı açıldıktan sonra ilk olametin kuvvetlenip kuvvetlenmiyeceğidir. Çankayada yapılan zirleer Kuvvet teşkili için hedefler rak AP li İ. Hakkı Tekinel ve Refet ve toplantısından ve CHP. • AP. koalisyonunun kurulamıyacağı tâyini bahsinde Başkan JohnsonSezgin tarafuıdan Ekrem Dikmene anlaşıldıktan sonra mesele Halk Partisiııin elindeki kadrodan nala yaptığı görüşmelerin tamamiyle ait dosyanın AP Grup odasına götiisıl faydalanabileceğine dayanıyor. Görünüşe göre CHP. de bunu başarılı olduğunu söylemiştir. rülmesi söz konusu edilmiştir. Alt anlamış ve scçimlere kadar en kuvvetli elemanlariyle yürütme Komisyon Başkanı Burhan Apayçörcvini yapmak konusunda karara varmıştır. Bu bakımdan yeWilson, müttefikler arasındaki dm. «Dosyadaki evrakm sureti yok, ııi kabineye kalbur üstü bütün şöhretleri almak için çalışmalar istişarelerde takip edilecek yolladizisi yok, ben içinden evrak alınıp yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalann nasıl netice vereceği herın tâyini hususunda da Başkanla alınmadığuıı bilemem. Onun için nüz bilinmiyor. Meselâ bir İsmail Rüştü Aksal İnönünün yardımtam bir anlaşma hasıl olduğunu Başkanlığa bildirerek görevimi yap cılığına getirilecek midir? Ve Aksal kabul ederse eğer Turhan Feyifade etmiştir. tım» demiştir. AP li Refet Sezgin zioğlu grupunun durumu ne olacaktır? Bunlar henüz belli değildir. ise, raporun kopyasını çıkarmak is Burada 3aptığı müzakereler soSonra bugünlerde hemeıı hemen eski şöhretine erişmiş olan NiFatma KARAAÜ hat Erimden de bahsediliyor. Ama Aksalla Erunin nasıl bir ara tediklerini «daktilonun kle\'yesi uynunda, bir basın toplantısında komadığı için» AP Grup odasına dosya getirilebileceği. lıele Turhan Feyzioğlu grupunun Nihat Erirnle nuşan İngiliz Hükümet Başkanı. üksek Öğrenım Gençliği Cni rumu etrafh şekilde belirtildikten sonyayı götürdüklerini bildinniştir. Bu ortak çalışmaya girip girmiyeeekleri hususu henüz meşkuktur. müttefik karma mürettebatın idaversiteler Komitesi yöneticileri ra reformu gerektiren sebepîer açık(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de> Yunan şilebi, batmak üzere olduğunu bildirdi; resinde nükleer bir satıh donanmadün bir toplantı yaparak, Ünı îanmaktadır. Komite yöneticileri, Üniversitede rellulâsa kalbur üstü şöhretleri bir kabinede toplamak konusunda versite reformu ile ilgili bir muh form yapılması gerektiği konusunda, iki genıi, şiddetli fırtınadan şilebe yaklaşamadı «1 kurulmasını öngören bir AmeHalk Partisi hâlcn büyük zorluklarla karşı karşıyadir. Öyle anlarikan tasavvuru dahil. bütün plân îırayı Millet Meclisı ve Cumhuri Üniversite içinde ve dışında herkesin şılıyor ki bir tclif yolu bulmaya çahşan kurmay heyeti sonunda aradeniz Boğazının 50 mıl kadar açığında seyreden «Marıulla» isim ve teklifleri «tatbık mevkiine koy yet Senatosu Başkanlarına gönder aynı fikirde olduklarını belirtmekte ve «en iyisi» yerine «iyisiyle» iktifa etmek mecburiyetinde kalacak Üniversite yöneticilerinin reform çalışli bir Yunan şilepi dün öğleden sonra radyo telsizle S.Ü.S. ışareti mayaı hazır olduklarını söylemiş meğe karar vermişlerdir. ancak kabine hıı volla hugüne nispetle daha kuvvetli hâle getimalarına yanaşmadıklarını ifade etmek vererek batmak üzere olduğunu bildirmiş ve yardım istemiştır. tir. Muhtırada. Üniversitenin bugünkü du tedirler. rilecektir. İmdat işaretini alan ve birinin , , , „ , , , , „ , , ••• ••. «Eger bu müddct zarfında reform Değişikliğin kanaatimizce bir önemli tarafı daha bütün kalbur üstü Rus bandıralı olduğu anlaşüan iki yapmaz ve bizi oyalama yoluna giderHalk Partisi politikacılarının bir araya getirilmek istendiği kabigemi, olay yerine gitmek istemişler lerse, Üniversite kapılarını kapatıp bunede değişikliklerin münhal Bakanlıkların sayısından da öteye se de, şiddetli fırtma yüzünden ge nu bizzat kendimiz yapacağız. Kararıgeçip geçmiyeceği meselâ Başbakan Yardımcılıklarınm ikiye veYılın 36 ncı cinayeti dün Galata miye yaklaşamamışİT ve rotaları mız kesindtr.o ya üçe çıkarılıp çıkarılmıyacağıdır. da bir meyhanede, içki masasında nı değiştirmek zorunda kalmışlar çıkan münakaşa sonucunda bıçak dır. Aynı şekilde Gemi Kurtarm;ı Gerçekten bugünkü kabine bir Başbakan Yardımcısı ile hayli zayıf la işlenmiştir. Teşkilâtının Alemdar ve Hora ge kalmış ve Dr. Satır ihtisası olmadığı işleri de üzerine yüklenSabıkalılardan Kasımpaşalı Ba mileri de, Boğazdan çıkıp Yunar miştir. Oysa artık hükümet etmek sadece bir politika işi değil, lıkçı Kör Kemal ile arkadaşı Ne şilepinin yardımına ^idememişler aynı zamanda ihtisasa göre de yürütme işidir. Özellikle ağırlık cip Sanüz ve Tahtaburun Sezai, dir. merkezini ekonomik konuların teşkil ettiği bir memlekette, BaşGalatada Arap Camii Yemeniciler bakan adına bu işleri, meseleleri bilen bir politikacının yürütGazetemiz baskıya verildiği sıra Cumhuriye* Gazetesf sokaktaki Seferin meyhanesinde da gemi m ü r e t t e b a t ı n ı n 14 kişi ol mesi zaruret haliııi almıştır. Sevimli Kemal Satır gerçi bu konurazı İşleri Mesül bir süre içki içmişlerdir. Saat 17 da hayli çaba göstermiştir. Ancak bu çabaların fazla başarılı olMüdürlüğüne duğu ve İmroz tahlisiye gemisinir sıralarında içki masasında münaduğu söylenemez, fakat başarılı olmadığı için de yeriiemez. İstuıbnl kaşaya tutuşan sabıkalılardan Kör imdada gittiği haber a h n m ı ş t ı r Muhterem gazetenlzin 13/11/1964 gila. Yurtta şiddetli kif Simdi kabine değiştirilirken herhalde bu konu üzerinde durulacakKemal bıçakla Necibi bacağından re 14471 sayılı nfishasının blrtncl satır ve herhalde durulması gerekir. Zira C.H.P. öyle tahmin edihasar yapıyor ağır şekilde yaralamıştır. Yaralı hifeslnin 8. sUtflnnnda ve son kısmuıyoruz ki elindeki bütün imkânlarla son bir kuvvet denemesine bir durumda bıçağını çeken Necip da (Karakolu. bastüar) ba;lığı altında Yurtta karakış şiddetini artıra girmektedir. Bu deneme tutarsa meselelerin pek çoğu çözüm yo de Kör Kemalin üzerine saldırmış Eskişehlr mahreçll bir baber nejredllrak d ü n de devam etmiştir. Bu a lu bulabilir ve seçim ibresi Halk Partisi lehine oynayabilir. Bu ve bacaklarından yara almasına se miştir. rada bazı bölgelerde şiddetli yağ denemenin başarısından kazançlı çıkacak yalnız C.H.P. değil, aybep olmuştur. Yaralı Kör Kemal Yapılan Incelemede: Karakol basma mur v e dolu t a h r i b a t yapmıştır nı zamanda da Türkiye olacaktır. olayının rnkn hnlmadığmı. evrelce kaldırıldığı ilk yardım hastanesinKaradenizdeki fırtına sebebiylr sarhoşluktan Adalete sevkedilen bir de şiryanlannın kesilmesinden her «Doğumu Kontrol» un kökü gencin, bo olaydan dajdnğa teessürü Evcet GÜRESİN hangi bir müdahale yapılamadan öl gemiler Boğazdan d ı ş a n çıkama dışardaymıs Gazeteler ifade etmek ttzere'tek başma karaknl» Valova ara'05 müştür. Firarda olan suçlunun a maktadır. Kartal KÖKÜ DIŞARDA gidip vazifell memnra beyanda buKÖKÜ İCERDE Niııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııuııııııırııııııııiiiıııııuııııııııııııııı bajlanmıçtır, (Arkasj Sa. 7, Sü, 1 dej ırıııııııııııııı •ıılııılllllllllıllıııırııııııııın ıııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııı luadugu Bazı dosyaların komisyondan alınıp AP grup odasına götiirülmesi yine tarfışma konusu oldu Kabine değişikliği K «Bir Millî Koalisyondan bahsediliyor. Bana sorarsanız b u zayıf b i r ihtimaldir. H u z u r n bilâkis bozar. Çünkü görüşleri başka başkadır. Meselâ C H P toprak reformu çıkaracağım diyor, A P ise zirai reform isterim diyor.» KEMAL TAHIRİN hâdise yaratacak bir eseri BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK Amerika ile İngiltere nükleer Kuvvel konusunda anlaştılar PAZAR GUHU CUMHURİYET te Karadenizde 5.O.S veren şilebe yardım ulaştırı lamad ı Gençler reform için Meclis'e başvuracak Y Yılın 36. cinayeti dün Galatada işlendi K Karakol basılmamıs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog