Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Giovonnimn Odası AĞAOĞLU YAYTNEVİ SUNAR JAMES BALDWIN Cıltli 10 T. L. Butün Kitapçılarda (Vılâyet karşısı) İstanbul Cumhuriyet 14668 umhuriyet KüRUCüSU: YUNUS NADt ISSAM \VE TRAŞLAft Zahir G%kemb'M| hazırladığı ,bu büyük eserde dün^nın eBünlü 140 ressark ve heykeltrajının bfeografjfearı ile eserleri üzerinde açıklamalar v(| değerlendırmeler yer elmıştır. Güzel sanatlar% seven ve onlarla llgılenen herkesin bu konudttki bılgiUrJni artıracak ve sorularına cevap vttecek 4 E bu kitabın sonuna KB en ünlıi sanatçrtRnn m eseri kuşe kâğıt üzerinde ilâve ediimiştir. fARLIK YAYINLARI arasında çıkan bu kitabın fıyatı 8 liradı^. i (Üâncıhk: 3782/14689) l 41. yıl sayı 14489 Telgraf v e m e k t u p adresi: C ı r a h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 24S Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Solı 1 Arahk 1964 Partilerin görüşü İnönii: Pek güzel, dedi BAŞBAKAN İNÖNÜ A P. GENEL BAŞKANLIĞINA SÜLEYMAN DEMİRELİN SEÇİLMİŞ OLMASINI OUJMLU KARŞILAMIŞ VE «PEK GÜZEL» DEMİŞTIR. EŞİ İLE A P. nın yenı lıderi Suleyman Demırel Ka\ aklıderedekı eıınde dost ve ahbaplarının tebrıklerinı kabul ettıkten sonra esı lle goruluyor. Satır başarılar diledi «SÜLEYMAN DEMİREL YETİŞMİŞ BİR MEMLEKET EVLÂD1DIR. BUGÜNE KADARKİ FORMASYONU. DEMOKRASLMİZİN İUARUZ KALDIĞI BİR TAKIM GÜÇLÜKLERİN YENİLMESİNDE FAYDALI HIZMETLER YAPACAĞI KANAATİKİ BİZE VERMEKTEDİR. MLVAFFAK OLMASINI GÖMÜLDEN TEMENNİ EDERİM.» AP İD&RE HEYETİ SECİLDi DEMİREL ÇANKAYA'YA DAVET EDiLDl ANKARA 30, Cumhuriyet Burosu l | Genel Yönetim Ku»W* rıılu seçimleriyle ilgili tasnif dün akşam başlamış ve bugün geç saatlere kadar devam etmiştir. YENI LIDER Lç gun suren A P. Buj uk Konsresı Sul ınin Demırel'ı Partının Genel Başkanlığına getırmiştır. Vakın si>asi tarihimı/de ılk defa olarak btr partt ha\li çekişmeli bır seçim mücadelesinden sonıa Genel Başkan doğiştirmıştir. Resım jenı A P. Lıderi Demırel'i seçimleri kazandıktan sonra delegeleri selâmlarken gostermektedir. Demirel: huzur homisyon u toptanttst için yahm zamanda hazırlanacağız Ankara 30, (Cumhuriyet Bıirosu) okunulmazhkların kaldırılmasını incelemekle görevli alt komisyon, «siyasi suç işlediklerf iddia cdilen 13 AP li milletvekili ve senatorün ifadesine başvurmak üzerek kendilerini dinlemeye» karar \eımıştır. Komisyon, sıyasi suç işledıkleri ıddıa ejdılen 13 milletyekili ve senatorun ıfadelerine başvurmak üzere kendılerinin dinlenmesine karar vermışür. Bu grupa giren AP liler şunlardır: Turan Bilgin. Vedat AH Ozkan. Ekrem Dikmen, Gök« han Evliyaoğlu, İhsan Ataov, Süleyman Ünlü, AH Bor« doğanoğlu. Etem Kılıçoğlu, Hâmi Tezkan, Sadettin BiU gic. Sıddık Aydar ve Kadrl Eroğan \e bağımsız Fuat Umit. 13 AP'li Meclis üyesiıtin ifadesi almıyor D Mardinin Idil kazası ve yöresinde A Alınan sonuçlara goıc, genel \onetım kuruluna a^ağıda adl.ni vazılı u>elerın seçıldıklerı anlasılmiftır: Fotoğraf: Andrew KALOGEROPULOS Atına T c r ı i.IT,:T î v INFILAKTEN T E .. ., SONRA n . Pazar gunu Yunanıstanın Lamıa koprusunde >apılan bır anma torenınde bır ma\ının ınfılakı netıcesınde bilindığı uzere 13 kışi olmuş ve 70 ten ıazlası da yara'anmıştı. Yukarıdakı re>ım, ınfılâkten sonra paniğe uğrayıp kaçısan halkı gosteriyor. ünün Yeni Genel Başkan Adalet Partisi Genel Baskanlık seçimindeki o> sonucu, doğrusunu sovlemek gerekirse, sadece Sadettin Bilgiç ve taraftarlan için değil, tahminlerde bulunan herkes için tam bir sürpriz oldu. Teskilâtın basında bulunan, Gümüspala'nın yakını olan, ve Gümüspala'dan bugüne kadar partivi jöneten bir Genel Baskan Yekilinin seçimleri kavbedebileceği akla geliyordu ama, bdylesine ezilerek değil. Zira bütün tahminler, seçimin az farkla Demirel >a da Bilgiç lehine bitecek seklindeydi. ö y l e sanırız ki, bu sonuç asıl, yeni Genel Baskan Sülevman Demirel için büyük bir sürprizdir \e ajnı zamanda da Demirel'in sorumluluğunu artırmıstır. Oy sayılarına göre su gerçek ortava çıkıyor : Demirel Bilgiç çarpısmasında. delegelerdeki sağduvu kulis çalısmalarının etkisini yenmis, hattâ teskilât üzerindeki hâkimivetin eğer bu hâkimijet liderin kisiliğine davanmı>orsa tekbasına sonucu sa$Iıvamıyacağını göstermistir. Yukanda yeni Genel Baskan Süleyman Demirel'in sorumlulugunun. ezici ov farkı vüzünden arttığına isaret etmistik. Süphesiz Demirel. artan sorumluluk oranında birtakım güçlüklerle karsı karsı\adır. Bu çüçlükler >enilraediği, yenmek icin pratik formüller bulunmadığı \e asıl önemlisi etraflndakilerle Demirel arasında gercekleri teshis bakımından bir fikrî beraberlik kurulanıadıcı takdirde, yeni Genel Baskan, kongrenin omuzlarına yükledigi sorumluluğun altından kolay kolay kalkamıyacaktır. Güçlükler, once Demirel'in B.M.M. ihe'i bulunmamasından geliyor. Gerci A.P. Tüzueüııe »bre Genel Idare Kurulu partinin politikasına hâUimdir \e Meclisteki gruplar. cizilen politikanın sınırları içinde kalmak mecburivetindedirler. Su \ar ki, bu mecburiyet ancak Meclis sruplarhle Genel tdare Kurulu arasındaki koordinas\onla sa^lanabilmekte. daha doğrusu kurulustaki sert sınırlı \etkiler, temaslar ve telkinlerle, yumusak hale getirilmektedir. Genel Baskanın Meclis dısında olnıası süphesiz koordinas^onun \e dolaMsivle j umusaklı*ııı saflanmasında ilk mâniadır. Denilebilir ki. Genel Başkan Vekilleri, ya da Genel tdare Kurulu ihelcri \asıtasi\le temaslar yine yapılabilir, hattâ Genel Baskan Vekilleri, Kurul sözculeri olarak şruplarda >etkili hale çclirler. Nazari bakımdan bövle bir düzen iyi isler gibi şorüııürse de. fazla seyval, hattâ kaypak olan politikanın >arın neler getireceğı hiç de belli değildir. özellikle, Siyasi Partiler Kanun Tasarısı. seçim kanunlannı değistiren tasarıların çörüsüleceâı Mecliste, catlak ses çıkarmaya alısmıs bazı Meclis ü\elerinin frenlenebilmesı. hele bazılarmın Parti Genel Merkezı ale\hıne \azi\et almasının onlenmesi ha>li güç olacaktır. Süle>man Demirel'i !>eklı\en bir baska «üçlük, yeni seçilen Genel Idare Kuruiunun tümü^le tam fikri mutabakata \arıp varamıyacağıdır. Gerçi Demirel. kongre tarafından ezici çoğunlukla Baskanlığa selirilmislir. Ancak onun basarısı tdare Kurulu ile ortak bir çalısmaia eırchildiei oranda mümkün olacaktır. Seçilen ü^elerin isimlerine bakıldığı zaman, aralarında yeni Baskanla baçdasamn acak olanlar hemen smtıyor. Hattâ Demirel'in hazırladığı listeden girenler icinde dahi böjle isimleri görebilıyoruz. Bu bakımdan eçer Süle\man Demirel Genel Idare Kurıılundaki siıriliklerı törpüli^emez, özellikle A.P. nin çapraz gdrüşlülerini bir pota icinde eritemezse ilerde köstekleyici buhranlarla karsı karsı\a çelebilir. Oığer bir mesele de. yeni Baskanın belki de ayaemın tozujla katılacagı Çankaya'da yapılacak ikinci huzur toplantısında verilecek imtihandır. Kongreden önceki toplantıda parti liderleri Anayasanın hükümlerini alt alta sıralamakla meseleyi halletmişlerdi. Ancak ikinci toplantıda, söylendiğine göre, partileri Anayasa düzenine oturtacak konular üzerinde durulacak, bu arada meselâ Sivasi Partiler Kanunu Tasarısının çıkması tartısılacaktır. Adalet Partisinde, özellikle Meclis Grupunda bu tasarıya karsı allerji fazladır. Zira Genel Merkez, daha hazırlandığı sırada tasarının alevhinde genis kampanyaya girismistir. Yeni Genel Baskanın Çankaya'da göstereceği tutumun tâyini bu bakımdan zordur. Bir tarafta meshur «huzur», öte tarafta ise tasarna karsı olan Meclis grupları. Allsb kolayhk versin . TALÂT ASAL, SAADETTİN BİLGİÇ. OSMAN TCRAN. FARLK SLKAN. MEHMET TURGLT. ORHAN StTRSAN. CEVAT ÖNDER. TEKİN ARIBl'RL'N, AYDIN YALÇIN. ERTUĞRLX AKÇA, ISMAİL HAKKI TEKINEL, AH1>IET DALLI, SADIK PERİNÇEK. AHMET TOPALOĞLL'. AHMET İHSAN KIRIMLI. SEYFI KURT BEK, 1HSAX GURSAN. VEDAT ALt ÖZKAN. ALI BOZDOĞANOGLL. CIHAT BILGEHAN. MELÂHAT GEDIK, KADRt EROĞAN. ISMET SEZG1N, IIALDl'N MENTEŞOĞLC. Eski uyelerin roğu değişti. Bu duruma gore. eskı Genel Ydnetım Kurulu uyelennden çoğu yeni kurula seçüememışlerdıı. EsKi kurulda u>e o!up ta yenı kurulda İSTE VAHSETİN RESMİ Matdının Idıl jortsındekı bujruk \ah^etın ırcı tablosu. Vç oluje aıt bakılınıjaca». goıev alanların adedı 12 dır. ""' kadar tujler urpertıci nıanzara. 1 ı ( î numaralar « yaşındaki N4ZIR KAKCRun Yeni Meıkez Yonetım Kuruluna cesedı \e a\ak kı ıııık!>n . . 4. 5. 6 nunnralar ?3 vaşında hamı'e C 7\Lİ OZMEN'in cesedi, ezilen kafası, kırılan el re ayakları > 3 nunıara ı ^ 70 lik ISI! \K K^KUR'un parcalanan Micudunu ırostermektedir. ı. seçılemiyenler ıse şunlardu: Osman Sahinoğlu. Ihsan Sabıı Çağlayangıl, Alı Naıli Erdem, Enver Kaplan, Tahsın Demıray, Omer Eken. Bakı Güzey, Nurettın Bulak Mehmet Alı Aytaş, Celâl Ertuç Ferhat Nurı Yıldırım, Ibıahım Abak, Ethem Kılıçoğlu, Ibrahim Tekın. Sonuçlar ahndıktan sonıa yeni Başkan Demııel şu sozlerı soylemıstır: 4kişi vahşice öldürüldü Başı ezilen ve vücudu parcalanan çocuk ve hâmile kadınm kaatilleri henüz bulunamadı Fikret OTYAM, yazıyor ardinin Idil Kazası ve yöresinde 4 kişi vahşice öldürülmüştür. İddiaya göre ağa, şeyh ve nüfuzlu politikacıların yakmları tarafından girişilen btı vahşetin sebebi, Süryanilere (Hıristiyan Türk) ait olan bakımlı bağ, bahçe, tarla ve sürülere sahip çıkmak olduğu sanılmaktadır. Bu yüzden bölçedeki birçok Süryani başka yerlere göçmektedir. N I "Asya'da DEMOKRASİ ve KÂLKIHMA,, semineri açıldı Norveç delegesi liberal demokrasinin dünyaya hâkim olacağını iddia etli ve Rusya liberal sistemin elkisi altında bulunuyer, dedi Oiaylar bir cinayetin Samo Kanalga isimli bir Süryaniye yüklenmesiyle başlamıştır. Bunun hemen ardından bağında çahşmakta olan İdıl Belediye Meclısı uyesi bır Suryani de vnırularalc oldurülmüştur. Teşhıs için Hükümet Konağı onüne getirilen ceset jTizünden halkın toplanması yukarıya bır «isyan» şeklırıde duyurulmuş, kocasını tanıyıp üzerme kapanan gebe kadın bir jandarma sorumlusu tarafından «Vurun gâvurlara» denılerek dipçiklenmış va halk da aynı şekılde dağıtılmışbr. Kaatıl henuz bulunamamıştır. A P. Genel Baskanı Sulejman Demirel « A. P. GENEL BASKA.NLIGIM, ÇOK SEREFLî BÎR MESULlYETt YÜKLENMEK SAYIYORLM. ÇA syada Demokrasi ve Kalkınma konulu se minerde. Xor\eç Liberal Partisi Başkan Yarduncısı Prof. LISMA ARKADASLARIM Gıande (Liberal Demokrasi» dünyaya yayılacaktır, demiştir. Merkezi Londrada bulunan liberal teşekHENÜZ BELLt OLMADI. B I N A RAGMEN ELBET kuller laıafından düzenlenen seminerde Asyanuı kalkınma meseleleri tartısılmıştır. Bu konuda konuşan TEKI, MEMLEKETl.MlZ \ E NTor\eç delegesi şojle demiştir : MlLLETİMİZlN DAHA \\ «Rusya liberal sistemin tesiri altınDI.NLIK GtNLERE K A V I S da buiunmaktaUır ve dünyaya libeMASI İÇİN HER TÜRLÜ ral demokrasi hâkim olacaktır. YraGAYRETt GÖSTERECE rının karsısına çıkma cesaretini GİZ.» gösterebilme bence liberalizm sa A FECİ MANZARA Ay dın Yalçın I.iberalizmi savundu Bu olayların hemen arkasından 25 e>lul yanu, bağa gıden 6 yaşında NA z m KAKUR. 23 ysşmda hamıle CİZALt OZMEN ve 70 lık İSHAK KAKUR kaybolmuşlar ve urermden tam bır ay geçtıkten sonra ölu olarak bulunmuslardır 27 Ekımde olay yerıne gldenler şu feci manzarayı gormuşlerdir: «6 yaşındaki yavru. kocaman brr kaya pircasının altında >am>as5i olmıış. kafası parçalanmıştır! 23 yaşındakı 5 aylık hamıle CİZlLÎnin bacakları kesılmıs, bır kolu dıpten koparılmi'j. bır elı de bıleğmden ke. sılmıştır... 70 yaşmdaki ihtıyann boynunda bır ıp vardır, ihtıyarın başı taşla ezılmiştır, boğularak oldurulmuş, sonra başı taşlarla ezilmıştır.» Demırelın, Kavakhderedekı e\ ı | yesinde olacaktır. Muhafazakârlık nın kapısı, sabahın erken saatlerın ı dindarlık gibi seyler toleransı ZP den itıbaren aıdına kadar açılmı»; deler ve herkese sağlanan faydal.ı partılı, paıtisız butun do^t ve ah ra mâni olur.» bapları Demirel ve aü^sın; tebrık I Prof. Reıf ve Dr. Olers ile Iu !yın sı^a^a gırmı^lerdır. gıltere delegesi Rıchard Muff Dakıkada bır çalan telefoniaıa tereken bır bas:n toplantısı duzer da ce\ ap l e ı e n Genel Ba^kan lemıslerdır. «Çankaya toplantısı ne zaman ya Liberalizmi kapitalizmin savunu pılacak?» ^eklındekı soıumuzu soy cusu olarak kabul etmenin yanlıs le cevaplandırmıstır• « Benim, Genel Idare ' Kurulu ada\ listesinin basında Sadettin Ber bulunmaktadır. Partimizin eski >dneticisi olarak durumun ne merkezde olduğunu kendisi bilmektedir. Sa\ın Cum hurbaskanı Gürsel'iıı baskanlıfmda \apıjan huzur toplantısındaki şorüsmelerin ne safhada olduğunu ve ne gö'rüsüldüğünü bilmiyorum. Çalısnıa arkadaslarımla meseleyi görüsüp en kısa zamanda toplantıya devam edeceğimiz tabiidir^ Gürsel'in daveti ğini söylemiştir. M< """ keZ1 lib " a l tesekküUer taraf. ndan düzenlenen semineri takıp eılenler DİYARBAKIR 30 Bır süre önce Çermik ilçesimn Musıkan koyünde toprak ihtılâfı yüzünden Ağa Hacı Kılıç taraftarlan ile sılâhlı çarpışmaya girişen Haraba koylule rinden Hüsevin Polat, köv yakmla rındaki bir derede olü olarak bulun muştur. Çermikie ağalarla çarpışan bir köylîî öldürüldü ÖZTRAK İLGİLENİYOR Olay uzerine bir heyet Ankarava gitmış ve durumu Içişleri Bakanı Öz trak'a izah etmiştir. Oztrak Jandarma Genel Komutanı ile Güney Dogu gezısinde İdıl'e gıtmiştir Bakan İdılde «Burası Konjjo mu? «Kadın \e çocuklar kaçırılıyor!» «Bütün ümitler Öztrak'ta» «Mardinin Erenköyü İdil midir?» «Hâmile karımı kaçırdılar,' bana 3 yaşındaki çocufu öksüz bıraktılar» «Ağabeyimi öldürdüJer, oğlumu, babamı götürdüler» dövizlenyle kanşlanmjşlardır. Bakan Öztrak tdilde «Her türlü tedbirin alındığını, can ve mal emniyetinin saslandığını» bıldırmiştır. Bu sözleri İdıl'lıler ağhyarak dinle mişlerdır. İçışleri Bakanından sonra durum la Başbakan Yardımcısı Satır da ilgılenmiş •Kaatillerin» bulunmasrnı istemiştir Ancak kaatilier bâlâ meydana gı Ei i t ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n >• >•• ı ı ı m ı m i i « Ecret GÜREStN • •llllinilllllllMMllllllllllllllllllllll' Cumhurbaşkanı Gürsel, yarın sabah saat 9 00 da Çankaya'da bır gdrüşme yapmak üzere yeni seçilen A P. Genel Başkanı S. Demirel ve yeni Idare Kurulu üyelerıni ÇanAnkara 30, (Cumhuriyet Bürnsu) kaya Ç. Başkanlığı Koşküne davet Yassıada hukümlulerınden Nusetmistır. ret Ulusoy. bııgün meşruten tahliGdrüşmede son oiaylar hakkm ye edilmıstır Ulusoy, Samsun'un da yeni A.P. yonetieılsrine Gür Ka<ak üçesı cezaevinde bulunuyor Nusret Ulusoy tahliye edildi BİLGİÇ VAY CANINA, SAHİDEN «DEMİREL» MİŞ... ••••••••• •••••••••llllllllllllllllıııl | du.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog