Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet • A8 IN A H L A K TA3 A8 1N A D YM A 7 1 T A A B B Ü T BDER S«hlbl: NAZİMK !*ADt • Oenel Tajıo MödOrfl: ECVET GÜRE8İN * Borumlu MüdOr EROL DAI Ll * Bas&n TB yayan: CUMHUKİVET M&tbaaeılıK T* Oazetedllk Tjl.Ş. . Cagaloglu Halkert aok^k No. 3941 oümrr tLLOtt: Ueyaanı, Rdlrn» Hanı Adana • Talelun: «SSO * ANKARA: Atattlrk Bulran Tecet Ap lenıjeülr Teıetun: 12 09 20 . 12 09 88 • 12 »5 44 17 S7 S5 * İZMİR: Oajd BulTan No 18. Tel! S1230 BUROLAR ABONE Senellk < avlık l S aylık ve Türklye 75 00 40 00 22 00 İLÂN Harlcl 150.00 80 00 44 00 Baalı* (Maktu) 2 3 4 9 ı n a «aülteleı ( a u t l m l ) 6 7 ocı •anlıeier • Nlçan. Nlkâb Bvıenme. Dugum ( U a ı t u ) ÖlUm. Mevltt Te^kkür ve K a n p aram» Kayıp (Kvlimran istı 40 S5 75 90 1 ura • • • • • SAY1S1 25 KURUS (Baş tarafı 1 inei sahifede) tunca salonda bir alkış kopmuştur. Şinasi Osmaya da aynı tezahürat yapılınca, Kaplan, bundan sonraki önergelerin okunmasına lü zum olmadığını başkanlığa kimin getirilmesinin istendiğinin alkışlarla rneydana çıktığını bildirmiştir. Bu sözlerden sonra salon birden karışmış, sahneye fırlıyan delege ler, bir taraftan müteşebbis heyet başkanı Enver Kaplanı yuhalarken, bir taraftan da elindeki mikrofonu alarak itelemeye başlamıslardır. Bu sırada Kaplan: «Vallahi, billabi bundan sonra tarafsıı olacafım» diye bağırmaya başlamışsa da kendisini dinliyen ol mamıştır. Sahneye fırhyanlar, bir taraftan elindeki mikrofonu koparırcasına almak isterlerken, yum ruklaşmalar, itişmeler, kakışma lar olmuş, bazı delegeler karga tulumba edilerek sahneden indirilmiştir. Bu sırada sahnenin önün deki bölmeyi aşmak istiyen delegelerden biri, sahnenin çökmesiyle aşağıya düşmüş ve gözden kaybolmuştur. Bu gürültüyü ve kavgayı ancak Kayseri milletvekıli Dr. Vedat Ali Özkan yatıştırabilmiş ve Cevat Ün derin başkan seçilmesinden sonra başkanlık divanı seçimleri tamam lanabilmiştir. Iki aday elele Cevat Önder, başkanlığa seçilmesi münasebetiyle yaptığı konuş mada «A. P., muhalefetteki son kongresini yapıyor» demiş ve başkanlık seçimleri sırasında cereyan eden olayların gayet tabii olduğunu, batı demokrasilerinde daima vukubulduğunu, muhalif basınm büyütmemesini, muvafakatin de benimsememesini istemiştır. Bu konuşma sırasında Sadettin Bilgiç ve Süleyman Demirel birlikte salona girmışler ve yanyana oturmuşlardır. Bır ara da kürsüye dâvet olunarak delegelere tanıtılmışlar ve öpülmüşlerdir. Iki başkan adayının salona birlikte girmesi üzerine A. P. li mületvekilleri, aralarında (genel baş kanlık • Toto) oynamışlar ve son dakikada Süleyman Demirelin baş kanhktan çekileceğini söylerr.ışler dir. Daha sonra. çalışma raporu • nun okunmasına geçilmiştir. ll idare kurulunun çalışma ra porunda daha ziyade C. H. P. nin 1960 tan önceki tutumuna > er verilmiş, C. H. P. den «Millî Şefin köhne partisi» olarak bahsedilmiştir. Raporda, C.H.P. nin bugünkü iktidarının bazı suiistimallere göz yumduğu belirtilmiş ve şöyle denilmiştir: « tdareyi elinde bnlunduran larla hempalarının raiistimaneri o kadar büyiik bir katar teşkil ft • mistir ki, bu katarı 33 lokomotif dahi çekememektedir.» Raporda Kıbns konusuna da yer verilmış, C.H.P nin iç poü'ika ihtirası uğruna, milli şeref ve haysiyetimizı harcamaktan çekmmediği belirtilmıştir Rapor, bir süre önce vefat eden Gümüşpalanın, parola olarak kullanüan şu sözleriyle bitirilmiştir. < Kardeşlik, birlik, beraberlik, Allah...» Yönetim Kurulu raporundan son ra söz alan delegeler bühassa Ankara AP İl teşkilâtının içinde bulunduğu hizipciliğe değinmişlerdir. Bu arada konuşan delegelerden birisi «Yarın memleketin vebalini sırtunıza aldığıtnız zaman perişan olunız» demiş ve bu sözler yuhalanmıştır. Bu konuşma üzerine salonda yer yer tartışmalar çıkmış, itişme ve kakışmalar olmuş, küfür lerin savurulduğu duyulmuştur. Bunun üzerine Başkanlık Divanı üyelerinden Kayseri Senatörü Hüseyin Kalpaklıoğlu divanı terketmiştir. Genel Başkanlık adaylarından Tekin Anbumu öğleden sonra kongreye gelmiş Demirel ve Bilgiç'in yanma oturmuştur. Bayara geçmiş olsun telgrafı Bu arada bir delege verdiği bir önerge ile tahliye edilen Celâl Bayar'a geçmiş olsun telgrafı çekilmesini teklif etmiş ve bu isteği delegelerin alkışları ile karşılanmıştır. Kongreye CHP den Ferda Güley ile İzzettin Ağaoğlu da dinleyici olarak gelmişlerdir. Müteşebbis Yönetim Kurulunun ibrasından sonra seçimlere geçilmiştir. Demirel «Birlik» istiyor AP Genel Başkan adaylarından Süleyman Demirel, Başkanlık yarışmda ilk konuşmasını yaparken «Hepimiz bir gemideyiz. Batarsak. hep beraber batarız. Hepimizin orlak amacı Türkiye'yi bir huzur ve refab ülkesi haline getirraektir. Aslında, huzur ve refahı birbirinden ayınnaya imkân yoktur: Huzur re refah Türkiye'nin bir numaralı meselesi olmak gerekir.» demiş ve herkesi «Birleşmeye» çağırmıştır Süleyman Demirel'in uzun konuşmasında yer alan düşünceler özet1P şu noktalarda toplanmaktadır: O Garezlere ve iğbirarlara kesin A. P. Kongresi Tahliye edilen B a y a r Çanakkale köylerinde iki ayda 185 kız kaçırıldı Çanakkale 8, (a.a.) Harmanların kalkmasından sonra ilimiz köylerinde iki ay içinde 185 kız kaçırma hâdisesi olmuştur. Sevdikleri tarafından zorla kaçınlan kızlardan çoğunun ya.şı küçük olduğundan kaçıranlar aleyhine kovuşturma açılmıştır. Kız kaçırma olaylannın en ilgi çekeni, Ayvacık ilçesinin Kıranburgaz köyünde olmuş ve bir süreden beri E. N. adında bir kızla nişanlı bulunan şoför Emin Uysal. kız ailesinin istediği masraflı dügünü göze alamadığı için işi daha kolay bir şekilde halletmiştir. bir şekilde son vennek ve tek ta sonra Türk Sovyet Kültür Anlaşraflı, itham ve isnatları artık bir masına değinerek «Bizi kurdun ağzına mı atacaklar?» diye sormuşkenara atmak gerekmektedir. © B i r l i k ve beraberlik ruhu için tur. Anbumu, bu anlaşma ile ilgili de bütün vatandaşlarımızın, bütün olarak gereğince hesap sorulacağımüesseselerimizin, bütün partileri nı da ileri sürmüştür. Evin giriş kapısında damadı Ahmizin el birliği ile, gönül birliği ile j Arıburnu'nun konuşmasından son meselelerimizin üzerine eğilmemiz ra verilen bir önerge ile seçim met Gürsoy ile torunları; Akile, tarihi geri bırakıldığı takdirde AP Emine ve Bilge Gürsoy tarafından gerektir. li milletvekillerinin ve senatörleri© Politika, yalan, iftira, tezvir ve nin Meclisten çekilmeleri konusun karşılanan Bayar, torunları ile kukötüleme, hile sanatı değildir. Po da Genel Kongreye teklif yapılma caklaştıktan sonra misafir odasına geçmiş ve foto muhabirlerine poz litikanın temeli insan sevgisidir. In sı kararlaştınlmıştır. vermiştir. Neşeli bir şekilde «İyi sana hizmet sanatıdır. Çok partili Genel Başkan adaylarının yaptı bir artist buldunuz kendinize. Arhavatın amacı milleti kamp ğı konuşmalardan sonra İhsan lara bölmek değildir. Memleketin Sabri Çağlayangil, Gökhan Evliya tık bol bol resim çekersiniz. Ama imkânlarını iktidarı elinde tutan oğlu, Kadri Eroğan, İhsan Ataöv, mesuliyet sizindir» diyerek gazeteların kampına akiarmak değildir. Şinasi Osma söz almışlar ve CHP cilerle şakala.şan Bayar, daha sonra yakınları ile konuşmaya başlaO Kısır, verimsiz enerji israf edi ye hücum etmişlerdir. mış, yol boyunca hiç durmadan gel ci bir muacelenin kimseye faydası Kongre, Ankara İl İdare Kurulu diklerini ifade etmiştir. yoktur. seçim sonuçlarının açıklanması ile İ Halkımız, ocağı tütsün istiyor, ' saat 20 de sona ermiştir. İdare KuBiraz zayıflamış olmakla beraçocuğu okula gitsin istiyor, işi ve ruluna şunlar seçilmişlerdir: ber, dinçliğini muhafaza eden BaLütfü Oğultürk, Recai Ergüder, yar'ın üzerinde tatminkâr kazancı olsun istiyor, ekalın kumaştan vi barkı olsun istiyor, bastası, ilâç Osman Turan, Lütfü Ülkümen, Kâ kahve rengi spor bir caket, aynı zım Coşkun, Muammer Kıraner, renk pantolon, bot biçimi açık kahve doktor istiyor, ısık, yol, su istiyor, kanunların tefriksiz himaye Kâmil Yurtoğlu, Yiğit Köker, Tur verengi ayakkabı bulunuyordu. Elsinde devamlı emniyet istiyor, o gut Toker, Kemal Yılmaz, Şeref divenlerini almayı da ihmal etmezaman «Allah sizden razı olsun» Gücüyener. mişti. divecektir. Bayar. foto muhabirlerine poz VJ Fakirliğe ve cehalete meydan verdikten sonra, hoş geldıne gelen okuma çabası gösterilmelidir. Türk civarda oturan akraba ve komşuhalkmın ideali fakirlik değildir, Jarı ile görü.şmüştür. cahillik değildir, âdil, hızlı ve deKaraçi (Pakistan), 8 (AP) TürSamur da geldi vamlı bir kalkınma gerekir. kiye, İran ve Pakistanın havacılık Q s o n üç yılda dışarıya 600 mil uzmanları. üç memleketin müşteSekiz yaşındaki torunu Bilge tayon dolâra yakın borçlanılmıştır. rek bir havayolu kurmaları için Borçlanmaya karşı değiliz, ancak, dört gündür yaptıklan müzakere rafından kendisine verilen ve ceborç olarak alınan paranın en müs lerde bazı hususlar üzerinde anlaş Memurlarla ilgili nıir alanlara yatırılmasıııı istiyo maya varamamışlardır. ruz. Bu memleketlerin mevcut hava (Baş tarafı 1 inci sahifede) Q Türkiye'nin iktısadi kalkınma yollarının halen yabancı memleket nunlasması ve mart ayı başından sında düğüm noktası, sosyalizm, lere yaptıklan sefeıierle ilgili ma itibaren idari hükümlerinin yürürli, hukuki ve iktisadi cepheleri lüğe girmesi beklenmektedir. kapitalizm. liberalızm g'bı «izm» li hakkında görüş ayrılıklan meydaİdareyi Yeniden Düzenleme rejımler arasında teorık bir seçım na gelmi.ştir. Komisyonu yapmak değildir. Her müesseseden Öte yandan Bakanlıkların ve Kuve her ımkândan azami ölçüde yaFeriköy 0 PTT 0 rumların kanunlarını incelemek ve ratıcı yönde faydalanmak şarttır. (Baş tarafı spor sayfasında) bunlar üzerinde gerekli revizyonu Q Amacımız, Sosyal refah devleHakem Feriköyün aleyhine 18 dı yaptıktan sonra Bakanlar Kurutıdir. şından atılan bir ceza vuruşu ver lunda görüşülmesini sağlamak a© Bız, sosyal adaleti. süratli bir di.. Oyun golsüz bitti. macıyla Başbakanlık tarafından ıktisadi kalkınma için bütün vatan bir «İdareyi Yeniden Düzenleme HAKEMLER: Apti Parlakay daşlarımızı harekete geçırme ve Komisyonu» teşkil edilmiştir. (5) M. Sarıdana (5), S. Arbu sayede artan ımkânlardan herkay (5) Komisyon, ilk toplantısını yapakesın yararlanmasına ımkân yarat FERtKÖY: Necdet (6) • Meh rak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bama şeklınde anlıyoruz. Sosyal adamet (5), Kaplan (6) Turkanlığının KUruluş Kanununu mületi, servet ve varlık düşmanlığı, Say (6), Behçet (6), Arif zakere etmiştir. Tasarı, üzerinde mevcudu müsadere, zorla dağıtma (5) • Mustafa <4), Mahmut bazı rötuşlar yapıldıktan sonra öşeklinde anlıyan görüşün karşısın (5), Erjun (4), Şeref (4), nümüzdeki günlerde Bakanlar Kudayız. Bu görüşün ashnda sefaleti Rıdvan (6). ruluna sevkedilecektir. herkese yaymak amacından başka PTT : Cavit (6) Yetik (6), bir şey olmıyacağı kanısındayız. Mustafa (6) • Vusuf (7), TaIşçi Partisi mer (6), ömer (5) Yasar Hür sendikacılığa inanıyor ve (7), Feridan (5), Ahmet (4), sosyal güvenliğin takviyesini isti(Baş tarafı 1 inei nahifede) Adii (3), Altan (5). yoruz. « Hükümet, bugünkü iktidar. Elimi7.de sihirli değnek yok, fikirlerinde sebat edemiyor. Tam fakat Türk halkına ve Türk devlebir şaşkınlık içindedir. Bu yüzden tinin müesseselerine engin sevgimilli bir dâva olan Kıbrıs dâvamız ve güvenımız vardır. mızda devamlı olarak çelişmezlik içine düşmüştür. Bunun neticesi Bilfiç'in konuşması olarak komşumuz Rusya ile iyi AP Genel Başkan adaylarından münasebetler kurmak zorunda kalSadettin Bilgiç de Ankara AP ll mıştır. önce Kıbrısın idaresi için Kongresınde bır konuşma yapmış Anayasa.sının gerektirdiği hükümve konuşmasında bithassa S«<jim ler içer'isinde olmasını desteklerKanununda değışiklik yapılması ken sonradan Acheson Plânını kave Moskova seyahati konularına bul edebileceğimizi bildirdik. Sondokunmuştur. Bilgiç : radan federal devlet tezini savun«Bugünkü iktidar, seçimlere çok duk. Ve bir ara Kıbrıs dâvasmın yaklaştığımız bugünlerde seçim kahallinde çıkar yolun taksim olabinunlarında yapmak istediği tadilleceğini ileri sürdük. Bu kararsızlerle millî iradeye set çekmekle elık yüzünden Bağımsız Devletler kalliyeti ekseriyete hâkim kılmak P.K. 128 Konya Konferansında da dâvamızı kaybetistemektedir» demiş ve bu konuda tik.» Cumhuriyet 13715 öniimüzdeki günlerde Parlâmentoda bazı olaylar çıkması ihtimaline temasla, şunları söylemiştir: «Seçim kanunlarının çıkmasını önliyemezsek seçimlere vaklastıJımız zaman serim kanunlarını tadil eden HÂMİLİNE AİT 1964 YILI bir iktidarı eavrimesru ilân ederek. Millet Meclisinden çekilmeğe TAHVILLERI mecburuz.» Genel Başkanlık adayı, Moskova seyahati ile ilgili olarak şunları söylemiştir : «Türkiye'nin demokratik blok içerisindeki yerini münakaşa eden politikacılar, haleıı büyük ümitler baÇladıkları Moskova'dan elleri boş döndüler, hattâ denilebilir ki, bu sosyal ve kültiirel hayatımızda aleyhimize telâkki edilebilecek bir vesika halindedir. Sovyetlerle siyasi sahada iyi komşuluk münasebeti tesis edilebilir. Ve ticarî alışveris yapılabilir, fakat bütün diinyanın kabul ettiği üzere komünizm kültüründen başka kültüre mfisaade etmiyen Sovyetlerle buçün ne çibi bir kültür alısverişimiz olabilir? Böyle bir anlaşma memleketimizde asırı hale gelmiş birtakım akımlan çörmemekten başka bir mânaya nasıl alınabilir?» (Baş tarafı 1 inci sahifede) yoldan geçerken merakla duran beş altı kişinin bakışları arasında Doktorun yardımı ile otomobilden inen Bayar, bahçe merdivenlerini çıkarken bir ara sendelemiş, fakat j kendisini toparlamıştır. Türkiye, Pokistan ve İran anlaşamadı zaevınde de Bayarın odasınüa kalmakta olan «Samur> adlı kedı de aynı otomobüde bır ambalâj kutusunda eve getirilmiştir. Bilge Gürsoy, dedesiyle kucaklaştıktan sonra derhal otomobile koşmuş ve Samur'u çıkarmıştır. Bayar'ı getiren taksinin şoförü 800 küometrelik yolu 11 saatte aldıklarım, Bayar'ın yol boyunca uyumadığını ve uyku kaçırmak için pikap çaldıklarını söylemiştir. Bayar'ın bindiği taksiyi Kayseri'den itibaren, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne ait 38 AA 702 plâkalı trafik otomobili takip etmiş, Bayar geldikten sonra da Çiftehfavuz lardaki evin civarında sivıl polisler göreviendirilmiştir. Bayar, bır süre dinlendikten soni ra torunları ve beraberinde gelen! lerle birlikte kahvaltı etmiştir. Yakınları Bayar'ın bir süre dinleneceğini ve kimse ile görüşmiyeceğıni söylemişlerdir. Doktorlar, fazla yorulmaması için Bayar'ın yanına girenleri uzun süre odada tutmamaktadırlar. •Bu hastalık iyi olnıazÖğle yemeğinde haşlama kabakla tuzsuz ekmek yiyen Bayar, bundan bir süre sonra da yeniden isürahat etmiştir. Özel doktoru Recâi Ergüder, Ankaradan telefon ederek Bayarın sıhhatini sormuş, Kayseriden 1stanbula kadar kendisine refakat eden Dr. Mustafa Özbahar ise bu ge ce Ankaraya gitmiştir. Özbahar gitıneden önce, Bayarın hastahğı için <En ui'ak bir heyecan onun için tehlikeli olabilir. Bu hastalık iyi olmaz. şeklinde konuşmuştur. Bu arada «Geçmiş olsun» temenni sinde bulunan Celâl Yaıdımcı ile Adnan Menderesin avukatlarından Orhan Cemal Fersoy, Celâl Bayarı zi yaret etmiştir. Bayar, gece saat 22 de yatmıştır. Bayarın kardiyografisi alıııdı Özel doktoru Seyfullah Türe, dün Bayarı muayene ederek kardiyografisini çekmi; ve «Şiddetli bir angor nöbeti geçirmiş olduğunu» söylemıştir. KATO Genel Sekreteri Türkiyeden ayrıldı Ankara, 8 (Cumhuriyet Biirosu) NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio, bu sabah saat 10.15 te Ankara'dan ayrılırken. «Türkiye'de yaptığım temaslardan memnunum» demistir. Genel Sekreteri Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin. Milli Savunma Bakan vekili Orhan Öztrak, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlıgı ileri gelenleri ile Genel Kurmay Başkanlıgı yetkilileri uçurlamışlardır. ı » . »* ^ Q O u "a ı 3 a. O: N m O: C/2 ?! o c 2 o (Baş tarafı 1 inci sahifedeI gi lenecek 15 biıinci derecede hâyulmuştur. Gerekçeye göre 1963 yı kimden kurulu bir kurul teşkilini Bunlar, tamamer» lında Kurula hâkimler hakkında ı öngörmektedir. hâkimlerin denetimi ile meşgul ola 3781 adet şikâyet olmuştur. Belirtildiğine göre hâlen yürür i caklardır. lükte bulunan 45 sayılı Yüksek • Tasarı reddedilmiş olmakla beraHâkimler Kurulu Kanununda de | ber kendilerıyle görüştüğümüz Y. netleme ile ilgili maddeler bulun ş Hâkimler Kurulu üyeleri böyle bir maktadır. ancak bunlar yetersizdir. I denetim faaliyetinin zarureti üzeYürürlükteki kanunla ancak şikâvet rinde ısrarla durmaktadırlar bu kotartışıl» edildiği hallerde ya da Adâlet Ba nu hukukçular arasında kanının isteSi ile herhangi bir hâ . maktadır. kimin denetimi yapılabilmektedir Bu da kurulca görevlendirilecek bir l'üksek Ticaretliler Birliğiüye, ya da kurulca tâyin edilecek nin üye sayısı arttı aynı bölgedeki bir yüksek dereeeTürkiye Yüksek Ticaretliler Birli hâkimle yapılmaktadır. Ancak Kurul, kendi üyelerini böy liği İstanbul şubesi 17 eylülde kukısa zamanda le bir işle görevîendirememektedir rulmasına rağmen çünkü Kurul tam sayıda çalışmak geniş çapta üye kaydetmiştir. İdave toplanmak zorundadır. aynı böl | re heyeti Abdülkadir Dizdar'ın başgede bulunan bir yüksek dereceli ! kanlığmda toplanarak bazı yeni tehâkimin böyle bir işle goıevlendi şebbüslere de girişmiş bulunmakrilmesi ise çoğu kez müşkül olmak tadır. Birliğin faaliyeti Yüksek Titadır. Kurul. her zaman yüksek caret mezunları arasında memnundereceli bir hâkimi adı geçen yer luk yaratmıştır. de kullanmamaktadır. Bu işle görevlendirilen yüksek dereceli hâHasan İstinyeli Malaykimler, çoğu zaman kendi işlerini bırakmakta ve diğer isler aksamaksia'ya vardı tadır. Geçen yıl yapılan şikâyetleri Kuala LJmpur 8, (A.P.) Türincelemek için 5748 yüksek dereceii kiyenın ilk Malaysia Büyük Elçisi hâkim görevlendirilmiş ve bunlar Hasan İstinyeli, bugün Kuala Lum dan bazılarına 3540 iş yüklenmiş pur'a varmış v» Malaysia'nın Entir. donezya ile olan anlaşmazhğını Bugünkü durumda hâkim lerin ter Türkiyer.in sempatiyle karşıladığlfileri sadece Yargıtay'dan aldıkları nı ifade etmiştir. notlara bırakılmıştır. Bunların geBüyük Elçi İstinyeli, buraya va» reküği şekilde. mesleki yetenekle rışmda gazetecileıe, Türkiye ve rine gö're terfi edebilmeleri ancak Malaysia'nın «sulh ve istıkrar kobir denetime rutuldukları zaman nusunda» aynı idealleri paylaştık • gerçeğe uygun olacaktır. larını söylemiştir. Anayasaya uygun mu, değil nıi? Yüksek Hâkimler Kurulunun MOTOTREN TUTUŞTU hazırladığı tasarı, hâkimlerin yar(Baş tarafı 1 inci sahifede) gı erkinin kullanılmasına ilişkin gonlarından biri mazot deposunun işlemlerinin denetilmesi konusunu bir teknik ârızadan ötürü tutuşmadeğil, sadece idarî denetleme, ince siyle. Ekinova istasyonu Macun mev» leme ve soruşturma konularını içi kiinde yanmıştır. İkili vagondan müne almakta ve bu imkânı sağla teşekkil dizide bulunan yolcular, der maktadır, esasen Anayasanın buna hal treni terketmişler ve özel bir % ' â ilişkin maddesi, hâkimlere yargı sıta ile Sandıklıya getirilmişlerdir. işinde ve kararlarında bağımsız lık Vagonlardan biri tamamen yanmış, tanımakta ama bu, bunun dışındaki yaralanan oimamıştır. Sandıklı itfahareketlerinin denetlemeye tutul I iyesi olay yerine giderek yangını ması anlamına gelmemektedir. | söndürmüştür. Demiryolu hattı 3,5 Tasarı hâkimlerin denetimivle il saat sonra trafiğe açılmıştır. Hakimterin denetimi Almanyadaki işçiler (Baş tarafı 1 inci sahifede) kıs« zamanda tetkik edileceğini bize vaadetti. Her iki memleketin Meclislerinde bu sözleşme tasdik edildikten sonra, işçilerimizin Almanyada jeçirmiş olduklan yıllar ilerde emekliliklerine sayılacak, isçilerimize bağlanacak malullük aylıkları Türkiye'ye de Cönderilecek ve Almanya'daki işçilerimizin Türkiye'de bakmakla mükellef olduklan aile fertlerinden biri hastalanırsa, Türk İşçi SigorUları Kunımu kendisini ücretsiz tedavi edecek ve tedavi masrafı Alman İşçj Sigortalannca ödenecektir.* Gayrimenkul Satış Ilânı : t CL O tTIERPm SUCUKLflRI FAİZ VERİR Daha sonra söz alan Seyfi Kurtbek uzun bir konuşma yapmış, CHP'nin bundan sonraki yerinin muhalefet olduğunu ileri sürerek AP'nin muhalefetinden ders alarak muhalefette çalışmalarını istemiştir. Tekin Arıburnu'nun konuşması: Genel Başkan adaylarından Tekin Anbumu ise yaptığı konuşmada üç hikâye anlatmış ve daha HAZINE KEFALETINI HAIZ VE HER TÜRLÜ VERGİDEN MUAFTIR. GİŞELERİMİ2DE SATIŞ: 15.1O. 9 6 4 14.11. 9 6 4 YALOVATERMAL OTELDE TURSCİYE EMLÂK © KREDİ BANECASI (Basın 19285' 13639 > 1963/637 Beyoğlu Hacı Ahmet mahallesinin Kurtoğlu sokagında en = eski 35, 37, eski yeni ve taj 59 kapı, 234 pafta, 1195 ada ve 34 parsel sayılı 301.14 M2 miktarında kârgir evin şüyuunun lzalesi suretiyle satılmasına karar verilmiştir. GAYRİMEN'KULÜN EVSAF1: Gayrimenkul Kurtulusta Kurtoğlu sokagında 59 kapı No. lı kârgir binadır. Gayrimenkul, arCumhuriyet 13719 g sasından, sulu ve derin bir kuyusundan, bir sarnıeından ve bir de kârgir binasından ibarettir. Bu 34 parselin sahası 301.14 metrekare ise de arka bahçesi gayri muntazam şekilde olup çok uzundur. Binanın içinde bulunan ve basit bir tulumbası bulunan kuyu iyi vasıftadır. Bodrum katın altında ve dolayısiyle binanın arka •kısrmnda yer almış olan sarnıç da halen saflam bir halde »e de yapıda terkos tesisatı olduğundan önemini kaybetmiş gibidir. GAYRİ.MENKl'LÜN BİNASI: Bu bina 7.70 M. cepheU, duvarlan kalın ve sağlam bir halde olmak üzere harçü kârglrdir. Taban ve tavan döşemeleri, merdivenleri, doğrama aksamı ve çatısı ahşap olan bu binada küçük plânlı ve arka bahçe tarafında yer almış olan bodrum kat, tam plânlı bir zemin kat. Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırhyacağı dökümanları binanın arka kısmında ve küçük plânlı olan bir asma kat, tam Teşkilâtta devamlı olarak veya haftanın belirli gün ve saatplânlı iki normal kat vardır. Aynca bu yapıda bir de çatı altı lerinde Teşkilâtta veya dışarda çalısarak tercüme yapmak hücresi bulunmaktadır. Su, elektrik, havagazı, kanalizasyon teve İngilizce daktilo yazmak için elemanlar ve ayrıca, aynı i sisleri olan bu bina sağlam bir halde ise de bakımsız bir durumşartlarla grafik, broşür resimlendirilmesi ve pano hazırlandadır Ortadaki aydınlık sathı küçük olan bu binanın mutfaklan ve helâlı banyoları bu aydınlığa nâzırdır ve oldukça küçük plânlı ve masında çalıştırılmak üzere ressam alınacaktır. karanlıktır. Zemin katmın pencerelerinden caddeye nâzır olan1? devamlı olmayıp gerektiği sürelerde ilgili elemanlarla lan ve iç aydınlık tarafındakiler demir kapaklarla teçhiz edilyapılacak anlaşmalara göre kendilerine is verilecektir. miş olan bu binanın bodrum katının arka pencereleri de aynı Mütercimlerin Türkçeden Ingilizceye. tktisadi ve Teknik tar/da yapılmış ve kapılan da demirden teşkil olunmuştur. Bu tâbirleri çok iyi çevirebilecek yabancı dil yeterliğinde olmabinaya iki kanatlı kapı ile girilir. Zemin kat koridoruna açılan ları gerekmektedir. bu kapmuı ardındaki koridor mermer kaplıdır ve yanında bir Isteklilerin 20 Kasım 1964 tarihine kadar Teskılâtın Personel kuyuyu muhtevidir. Bu koridorun sağında yüksek tavanlı bir Müdürlüğüne müracaatları duyurulur. oda, bundan geçilen bir mutfak vardır. tçinde bir helâsı olan bu mutfak çok geniş olup ocaklıdır ve iç aydınlıktan ışık ve (Basm 19888 A. 12147/13706) hava almaktadır. Bir demir kapı ile bu mutfak iç aydınlığa ve oradan taşlığa bağlıdır. Koridorun sonundaki bu taşlık aynı zamanda merdiven kovasının önünü teşkil etmektedir ve koridordan seviyece alçaktır. Bu taşlığın yanında bir helâ ve arka bahçeye nâzır iki oda vardır Merdivenden bodrum kata inilir. Bu katta büjlik bir çamaşırlık. bir odunluk, bir kömürlük ve bunların altında da bir sarnıç vardır. Bu kat 2 M. kadar trtifaIstanbul Emniyet Sandığı üsküdar Şubesine borçlu da olup arka bahçeye bağlıdır. Arka bahçede 3 incir. bir fmdık Hüseyin Avni Kasalkayan (Fuat oğlu) vârislerine ve bir mürver ağacı vardır. ASMA KAT: Zemin katın ön kısmı ilân yolu ile teblig yüksek tavanlı yapılmıştır Buna mukabil zemin katın arkası Dosya No: 1964 2169 normal irtifada yapılarak bunun üstüne bir asma kat çıkarılmıştır. Asma katta iki oda, bir hol ve helâ vardır. BİRİNCİ KAT: Hüseyin Avni Kasalkayan sağhğında mutasarrıfı bulunduğu Bu katta büyük bir sofa. bunun bir yanında merdiven ve diğer Üsküdar, Bulgurlu mahallesi, Libade sokak eski: 74/2, 74 No. lu yanında bir iç aydınlık yeri. bır mutfak ve bir de helâlı banyo bahçeli evin tamamı ile. yine aynı semt, mahalle ve sokakta eski: 74/3, 74 No. lu arsanın tamamını Sandığımız Üsküdar Şube * j vardır. Sofanın arka bahçe tarafında iki oda ve sokak tarafında da 2 oda vardır. Duvarlan yağlı boyalı olan DU odalaann önünsine birinci derecede ipotek göstererek 19/7/1963 tarihinde İPA de demir bir balkon yer almıştır. Bidayette bir ev olarak yapı1533 hesap numarasiyle Sandığımızdan (10.000,) lira istikraz lan bu bina, sonra apartıman şekline sokulmuş ve bu münaetmişti. sebetle katlarm büyük sofaları bir ahşap bölme ile merdiven 30.10.1964 tarihli hesaba nazaran faiz ve masarifiyle beraber kovasından ayrılmış ve ön odalardan biri ile arka taraftaki oda(11939,54) liraya baliğ olan borç vâdesinde ödenmediğinden, 3202 lardan birinin kapılan bu merdiven kovası içinde fealmış ve ön No. lu Kanun mucibince adı geçen borçlu hakkında icraî takibe odalann bu kapılan iptal edilerek yandaki oda ile içiçe iki oda geçilmisve borçlunun vefat etmiş olduğu öğrenilmiştir. Mezkur şekline sokulmuştur. İKtN'Cİ KAT: Bu kat cepheden normal kat Kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğin ilân yolu ile yagibi görülmekte ise de arka taraftan teraslı bir çekme Kat man pılmasını âmirdir. zarası arzeder. Bu itibarla bu katın arkasmda bir teras ile iki küçük odunluk, ortada büyük bir sofa ve bir belâ vardır. Bu Borçlu Hüseyin Avni Kasalkayan'ın vârisleri işbu ilân tarihinden itibaren birbuçuk ay içinde Sandığa müracaatla muris f ; 1 katın sofası ile helâsı ön kısımdaki esas lojmandan bır bölme ile ayrılmıştır. Bu lojmand> iki oda bir sofa, bir mutfak. bir lerinin borcunu ödemeleri icap eder. Aksi takdirde ipotekli gaybanyo bulunmaktadır. Diğer katlara nazaran daha alçak tavanlı rimenkul mezkur kanun hükümlerine göre Sandıkça satılacakve fakat daha aydınlık ve havadar olan bu katın mutfağuıdan tır. Bu cihetler alâkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek yükselen bir merdivenle çatı altı hücresine cıkılmaktadır. Bu bive her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak nanın zemin katının ön kısmı ile arka kısmı iki lojman halinde üzere keyfiyet mirasçılara ilân olunur. kiralanmıştır. İMAR DURITMU: Boş arsa için verilen imar krokisine göre, program dışında ve iskân sahasındadır 20.00 M. (Basın 20945/13693) bina derinliğı. geri kalan arka bahçe mesafesi, cıvan gibi saçak parapet, °b 33 çatı meyli ve bitişik nizamda ve 6.50 irtifada inşaata müsaadelidir. KIYMETİ: Tamamı (98.000) doksan sekiz bin liradır n İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan J Devlet Plânlama Teşkilâlında Çalışhrılmak Üzere İngilizce Mütercim ve Ressam Aranıyor İSTANBUL EMNİYET SANDIGINDAN J İ Bayındırlık Bakanlıgı Adana Bayındırlık MüdürlUğünden 1 (91422,95) Üra keşif bedelli Adana Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Hacıali Çiftliği Sera binası kalorifer tesisatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 19.11.1964 perşembe günü saat 11 de Bayındırlık Müdürlüfünde yapılacaktu. 3 Geçici teminat (5.821,15) liradır. * Şartname ve lüzumlu evrak Bayındırlık Müdürlüğünde bedelsi* görülebilir. 5 İhaleye katdmak isteyenler, keşif bedeli kadar C gmpundan müteaahhitlik karnesi veya keşif bedeli kadar ayni teknik önemde bir işi yapmış ve kabulünü yaptumış olduğuna dair iş bitirme belgesini teknik persone] beyannamelerini dilekçelerine eküyerek 16.11.1964 günü mesaî saati sonuna kadar Valüiğe müracaatla yeterlik belgesi isteğinde bulunmaları lâzımdır. 6 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanacak teklif mektupları, 1964 yılı Ticaret Odası vesikası, yeterlik belgesi ve teminatı havi zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanhğına vermeleri |arttır. 7 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur. (Basın Ç 135620606/13700) TENZİLÂTLI KIŞ TARİFESİ BAŞLADI TEIJSFON : Yalova Kaplıca (Basın 20764/13690). S A T I Ş t L£ NI İstanbul Defterdarlığından: TELEFON NUMARALARI 22 21 08 15 10 61 İSTANBUL TİCARET ODASINDAN i: Macaristandan 73.13 gümrük tarifeli DKP sac talep j edecek olan mensubumuz sanayicilerin 21.11.1964 tarihine } kadar Odamız Sanayi Şur^ine müracaatları rica olunur. : (Basın 21001/13708 ı Eminönü Vergi Dairesine olan vergi borçlarından ötürü hacizli bulunan yukarıda numaraları yazılı telefonların intifa hakkının 16.11.1964 günü saat (14) de Eminönü Vergi Dairesinde 6183 sayılı âmme alacaklarının tahsil usulü hakkmdaki kanun hükümlerine tevfikan ve peşin para ile satılacağı, ancak verilen bedel tesbit olunan değerin % 75 şinden aşağı olduğu veya hiç alıcı bulunmadığı takdirde ikinci satışın 23.11.1964 günü aynı saatte ve aynı mahalde yapılacağı ve fazla malumat »lmak isteyenlerin Eminönü Vergi Dairesi Müdürlüğün» müracaatları Ilân olunur. (Basın 20685/13710) İlk açık arttırmanın 7/12/1964 pazartesi günü saat 14 15 de İstanbul Sultanahmette Adliye Sarayında satış mahallinde yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 22/11/1964 gününden itibaren dairede açıknr Arttırmava iştirak için muhammen kıymetin °b 7.5 nisbetinde pey veya milli bır bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. tpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahipleriniiı gayrimenkul üzerindeki haklarını. hususıyle taiz ve masrafa dair olan iddialarını iştaıı ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı müs biteleriyle birlikte Memuriyetimize bildirmeleri ıcabeder Aksi halde hakları tapu sioilile sabit olmadıkça satış bedelinin pay laşmasından hariç kalırlar Gösterilen günde arttırmava iştirak edenler arttırma şartnamesin) okumuş. lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağınldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. AncaK arttırma bedeli muhammen kıyme tin yüzde yetmiş beşini bulmazsa en çok artnranın taahhüdü baki kalmak üzere irttırma on gün daha temdit ve onuncu 17/12/1964 perşembe günü aynı ver ve saatte vapılacak arttırma da, bedeli paraya çevirme ve paralann oavlaştınlması masraf lan mecmuundan fazlava çıkmak şartiyle en cok arttırana ihale ediür. Bövle bir bedel elde edilmezse ihale vamlamaz ve satış talebi düşer Gayrimenkul kpndisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde oarayı vermezse ihale Karan fesho lunarak kendısinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse ar zetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona razı olmaz veva btılunmazsa hemen yedi gür. müddetle arttırmava çıkanlıp en çok arttırana ihale edilecefi ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için °' 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar .o ayrıca hükme hacet kalmaksızın Memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunacağı ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin P63/637 dosya No 'P miiraraatlan ilân olunur. (Basıa: 20897/13627;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog