Bugünden 1930'a 5,427,899 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHtFE ALTI CÜHHDRÎTET 9 Kasım 1964 İLÂN ALTIN PARMAK BENIMIÇIN tACAK OEKIL DE A U I N K1Z0I D Ü ZAMAKİ DA.BUNU OlSl 1 Golcdk kazaa Değırmenden Beledıyesınm 462J24140 ltra keşıf bedelli yüksek ve ftlçak gerilun elektnk: şebekesi fbalesl 2490 sayılı kanunun 31 lnci maddesi gereğmca ekslltmeye konulmuştur. 2 tşın muvakk&t temmab 24 362 07 lıradır. J Eksütme 24/11/1964 salı günü saat 15 00 de Beledıye Encumenı huzurunda yapüacaktır. 4 îhaleye lştlrak edeceklenn teklıf mektuplannı ihale saatınden bır saat evvellne kadar Encümen Başkanlığma vermelerl şarttır. 5 Postada vâkl gecikmsler nazan ıtıbara alınmaz. 6 îhaleye iştırak edecek ler yeterük belgelennı İhale gü nunden bır gün evvelıne kadar Beledıyemızden almalan şarttır 7 Bu ışe ait bütün vergi, resım ve ılân bedelleri mutaahhıde aıttır. 8 Bu Işe alt keşıl ve (ennl sartnameler 25 00 lira bedel mukabüınde mesal saatlerl dahılınde Beledıye Muhase> bestnden temın edılir. (Basm 20724/13703) IST. ASLÎTE 3 flncu HUKUK HÂKtMLİGtNDEN 964, 5 Dosva No. tşçı Sıgortaları Kurumu tarafmdan îst Ortak&y Kabnıtan Sokak No. 9 da mukim dâTah Alı Ya?»r Atlı aleyhine açılan dâvada : Yukarıda «dı ve adresi yazıh davah Alı Yasar Ath'ya üânen davetıye teblıg edıldığı halde 5'11/964 gunü saat 9 45 t« durujmaya gelmedlğınden fıvap kararımn da ilâ nen tebhğine karar Terilmi?tlr Duruşma günfl olan 17/12/ 964 saat 10 30 da btzzat Teya bir rekil marifetil* kendısıni temsil «ttirmesıne, aksi takdird* dunısmaya gıyabında devara olunacağı luzumu gıyap kararı makamma kaım olmak fizere ilân olunur 6/11/964 (Basın 21010/13696) O BiRCE3ŞITPABAOEU51DIR. SANS KEN KAZANMAU O E Q S ÜP2A.ÖDU RföN? MEY, 8UEAYA 8AKlN . ISTE PAVE UEE. pAVE, BA. BAM VE 5A8AM. AILENIN LO ı ÇOK iyi DUĞU KJIN l I N S > A N UVEYANNEM f «EY, lYİ BlK İNSA1 M I Ç NA B E N c / E D ZIVOP. V7 D t V E KENDİ y yc^4i siziN ÇOCUGU ^ S E N İ B'u&IBIBAK MAK PEMEk U.S.A (Qantasflençalıilecepz Olkelenleo büi:} Yolculu9u»wzrJan Szam» BB** duyM&k He*»8X<xk. luondm veya 5 krfadah f\ef hangl bMm Qaı»tM i b oçabJHrsinta. 44 yikten be?| mOenk o»ga«uawvonu ıla şohrel kazanm»} olan Osntaa, dünyada 23 memlekafl», nereye gftırjeyl. pasıl gıtmeyi, nerede kalmayt. neyl oörmeyl «« »yi Wten vetsteı>eo zevktl yoJculuğu sağlıyan Hav» Yoludur Dunya etrafında en »Oratîl uçuj servlsi rtan CJanta» V Jetferl ile rıer hafta İstanbul'dan 5 kıfaya gideblMrslmz. Ban yö«*ünd« tond/a vs oradön lftlbat»uçu§larj ile AmefUcaya; doğo yöndnda Asya. Avustrstya, Günoy Pasıfik ve dünyamrv her yerine gıdebillrslnü Ûstelık gıdışta doöw. dönOsi» bah tarlkl İle seyaha» etmejc elıruzdedır. Şükrü Canal'm BİÇKİ Kitapları TEMEL BtÇKİ Butun kadtn elbıselerınl tek bır metot esası fizerınden hocasız oğreten ana kıtap (15 lira) ERKEK GÖMLGKLERt re fİJAMALARI (7 Sıparis, kdtaplarm bedell, 50 Kra. posta fiereti 11« birlıkte Ziya Canal, F.K. 173 Irtanbul adreaıs* gonderıldığınd»" derhal taahhötlü gönderilir. Ba?lıca İstanbul kıtapçılannda buhınur. o» U VLDUt 8£M TEK ATTRTTHAI TC RER TÜRLÖ 8İ10İ UH1Aİ R> «HİTryjyı U&UJ ****** OANTAS. BOAC VE AIR INOiA HAYA YOLLARS fŞTİRAKl İLE Reklâmcılık 4164 '13684 İ "AKSİ,, BİR POLİS = 15 Mahalledeki evleri işletmekte olan kadınlar ısımlerınin başına birer «Mama» kelımesi ılâve etmişlerdı. Sokağıa iki tarafuıda «Mama füân» \eys «Mama ralanın» = = evleri sıralanmıştı. En iyi ev Mama There= sa'nın evıydı. Mama Carmen'inki ise ma=Z halledeki evlerin en aşsağılığı olarak tanınırdı. Mama Luz'un evine gelince, bu yer ^ = son yıl içinde polıs tarafından onaltı kere zzz basılmıştı. Bu evın kırli duvarlarının ar = = = = ^z: =z POLIS DUŞMANI diye sordu. Danny ellerıni oğuşturarak «Birkaç gflnden beri şoyle iyi bir yemek yıyemedım» diye cevap verdi. Carella cebinden bır en dolarlık çıkararak Danny'ye uzattı. Adam parayı kapar gıbı aldı ve «Mama Luz'un evinde» diye mırıldandı. «La Flamenca adında bir kadınla beraber. Pek ateşli bırşeymiş diye işitmıştun. «Mama Luz'un söylediğıne göre henf durmadan esrar çekiyormuş. Şimdi de sızmış dunımdaymış » «Peki, kadın ne yapıyormuş?» «La Flamenca mı? Her halde «Imdiye kadar bizunkinin cüzdanmı boçaltmıştır. Kırmızı saçlı, iri yan bir kadındır. Ona fazla sert davranmasan iyi edersin. Seni bıle devınr. Hem de çok yaygaracıdır.» 9 «Herıf süâhlı mıymıs » «Madam Luz emin değil, fakat, silâhı olmadığmı tahmın edıyor.» «Kırmızı saçlı da bilmiyor mu?» «Kanya bunu soramazdım ya. Sorsam da zaten doğru sojlemezdı » Carella Danny'ye teşekkur ederek yanın dan ayrıldı. Sokağın öbür koşesmde 87'ıncı bölgemn polislerinden Kling'i otomobılının başmda gordu. Tamirle meşgul oluyormuş gıbi hareket eden Kling'ın saklanırmış ED MCBA1N [ İhtıyar tefed devam ettı: « Çok kuvTetU insanlarla karşüaşnuş bulunuyorsun. Ama merak etme, yıne tostınrız onlan. Anlat bakalım ne oldu"*» « Bir duyan olmaz mı?» « Korkma. Kâtıbım sağırdır. Hep boyle sağırları knUanırım » « Ne olacak, şu oldu. Marechal denılen o laz, bana bır komedj oynadı, beni Duşesten ayırdı, hıç tamır kabul etmez bır şeküde darılıstık. Bu dargınlıktan sonra kendısıne muracaat edıp de evlenme vaıtlerinı hatırlattıipm zaman benunle alay etti * • Ne dereceye kadar bilıyor?» « Kumara Tanncaya kadar ber şeyi biliyor» « Hepsi bu kadar mı?» « Bu kadarı yetmez mı?» « Daha beteri de olabılirdi. Bızi kım ele verdi acaba?» « Senator babası emniyet mudurlüğüne muracaat edlp bır tahkıkat açtınruş galiba. Amorettı de sızın peşinızde dolaştığına gore...» «Foisse baba kotu kötü sırıttı. « Amoretti artık bızı rahatsız etmeyecektir», dedı. Predalgonde, bu söı uzerine bır urpertı geçırdıği sırada, ıhtıvar tefecı daha fazla sırıtıvordn. Hem ellerını uğuşturuyor, hem anlatı yordu: « Adımlanm nasıl hesapladı bılmıyorum ama, dun akşam SaintMartın kanalındaki ıskeleden geçerken ayağı kaymış. Kaygan bır şeye mi bastı nedır? Kanal su larına balıklama dalmış. O zamandan berı bır daha kendısine gören yok'» « ölmuş mu% « Benim başıma belâ kesîlenlerın hepsınin olduğu gıbi. Ama biz sadede gele lım. Matmazel Marechal sana yol verdıvse bunun, Duşese hoş gordnmek ıçin oldugu nu zannetmıvorum. O halde"». ^= ZZZ = ^ = ^= = = ^^ ^= = kasında her türlu ahlâksızlığa v e kanun dışı h a r e k e t e m u s a m a h a e d ü d i ğ i biliniyordu. B o ş z a m a n l a n n d a bazı polisler tarafından da zıyaret e d i l m e k t e olan b a evlere vapılan baskınlar ekserıvetle 87'inci bolgenın « \ k s ı » tanınan polısleri tarafından ıdare edılırdı. CareUa da b o l ç e n i n «Aksi» polislerind e n b ı n s i olarak tanınmaktaydı. Temmuı s ı c a ğ m d a bir m ı l e yakın bir m e s a f e v i serı adunlarla aştıktan s o n r a s o k a ğ ı n k ö ş e s ı n e vardıçı z a m a n Danny'nin kendısıni beklem e k t e oldugunu g o r d u v e lâkayt bır tavırla y a m n a yaklaştı. Sıcaktan terlemış s p o r g o m l e ğ i j e r yer ıslanmıştı. Fakat. ı çınde dışarıda kendısini y a k a n y a ı guneşuıdan daha sıddetlı bır a t e ş yanmaktaydı \z s o n r a belkı de ıkı arkadaşının uzerine tabancasını b o ş a l t m ı ş olan a d a m l a karşı karşıva kalacaktı Danny'ye « N e r e d e herif"» gibi bir hali vardı. Carella Kling'in yamna yaklasarak «Ne o anza mı var» diye (ordu. Kling kabahat yapmak üzereyken yaka lanan çocuklar gıbi ne yapacağuı saşırmış bır tavırla «Havır... Ufak bır şeydi . Ta mır ettim. Şimdi de merkeze donecektim» diye cevap verdi. «Dur bakalım acelen ne* Seninle biraz ışımıı var. Beni bir yere gotureceksın.» Klıng gapkasını çıkararak kısa kesılmiş san saçlarım kaşıdı ve «Nereye gıdıyoruz"» diye sordu. Halınden canının sıkılmış olduğu belhydi. «Şu sokağa gireceğiz. Dıreksiyonu idare etmene luzum yok. Otomobıl nasıl olsa şımdiye kadar yolu öğrenmıştır.» «Kimi anyorsun?» «Ordix adında bir henfi» «Bu ismi hiç isitmedım şımdiye kadar » «O da senin ısmini ışıtmemıştır her halde.» Carella gulumseyerek «Sizı tanıştırmak benim için buyuk bir şeref olacak» derken Kling otomobıli sokağın ıçme doğru surdü. (Arkası var) Sinemalar : TCNI TAKSIM (44 31 »D 1 4 0 Kuçuk Anne (G Ar BEÎOĞLÜ ATLAS (44 08 35) Casuslar Savaşıjor (Fr > EMEK. (44 84 39) Yaşamak Istiyorum (S Hayward) 3 hafta GUKEL (47 03 94) 1 Ta'U Sert (F Gırlk), 2 Sevdalı Efe (E Efekan) INCI (48 45 95) Koye Glden Gelin (F Glnk) KERVAN (48 04 23) Doner Ayna (H Koçjıgıt) KONAK (48 26 06) Lüks Kadmlar (D Day) RUYA (44 84 39) Kahraman Fılo (Suarede) Günahtan Sonra (R) LUKS (44 03 80) Koye Glden Gelin (F Girık) LEVENT (63 03 39) Neşell Geml (R Nelson) R Ing LALE (44 35 9D) Bltırimsln Hanım Ab a SARAY (44 16 56) Enayiler Kırall Daldan Dala 2 hafta SİTE (47 77 62) Aldatan Kad n (J Moreau) ŞVN (48 67 92) 40 KÜÇÜK ANNE (G Arsoy) (Suarede) Bıtirimsm Hanjn Abla Klbar Hırsız UNAL (44 93 08) 1 Hz 1brahlmln Gazabı (J Collins) 2 Ikl Numaralı Şilre ZAFER (44 93 06) 1 Şoförler Kırah (A Işık) 2 . Aşka Karşı Gellnmez (G Arsoy) YENI AB (44 28 51) Döner Ayna YENt ATLAS (48 65 02) Geeelerln Kadını (N Kbksal) TINİ ISSLKK. (44 42 89) Ald»tan Kftdın (J Moreau) TUNCA (Gaziosmanpaşa) 1 Ayşeclk Ate? Parçası (Z Değlrmencioğlu), 2 Fıstık BOV YILDIZ (Beşlttaş) (47 83 42) Gibl Maşallah 1 Peyton Aşkları (Lane MELEK (Eyup) 1 . BıtlrlmTurner) R T 2 . Gece »In Hanım Ab'a (E Bora) Ganssterleri (T ) 2 Bahçıvan (Z Muren) İ S I A N B D L ŞIK (22 35 42) Koye Glden Gelin (P. Girik) ALEMDAR (22 36 83) Vurun SELIMBEY SATILIK KIZKahpeve (H Koçvlglt) LAR (T Ylğlt) AYSU (Karagumruk) Köye YENI (B Koy) (7168 2fi) Giden Gelin (F Gırlk) 1 4 0 Kuçü Anne (G ArBULVAR (21 35 78) Dağlar soy) 2 Şoforler Kıralı Kıralı (F Hakan) (A I?ık) KÜLÜP (S Bası) (22 7183) 40 Küçük Anne (G Arsov). YENI (5 Bası) (22 58 92) MARMARA (22 38 60) 40 Kü. Aldatan Kodın (J Moreau) çufc Anne (G Arsoy) 1 Doner Ayna (H KoçylRENK (Fatlh) (31 15 25) £lt), 2 . Ateşll Kan (F t uks Kadmlar (D Dav) Akln) K A Dl R ö Y IŞIK (Usküdar) (36 24 93) 18) 40 Kuçuk Anne (G Arsoy) ABENA: (44 84 harıç Kargalar Salı IHYA (55 10 72) Duvarlann Okulu:(Komedi) PazarMıster Nato 15 30 Otesl (B Doruk) ve 21,15, OPERA (36 00 21) Köye Gl ve 21,15 Pazartesl, Salı 18 den Gelin (F Glrlk) (22G2 46) Kocamıo OZEN (Kadıköy) (36 99 94) AZAK Nısanlısı K ral Arkadaşım (A Işık) BULVAR (2148 92) Kan HoÇELIKTA (53 43 70) Casusroz Pazartesi ha rıç lara Oıüm DORMEN (44 97 36) BulÜZUVKAYA 153 41 43) Ena var MuzıkaJ Komedi. Mler Kıralı Polls (N Wla GENAR Aşk Zmcirl dom) İSTANBUL (44 22 36) KabaSD.EMA 63 (Kolejll Sevglll nat Askıda GTJLRIZ SURTJRI . ENGİN (John Gavln) R T SUNAR (36 03 64) Şeyh Şa CEZZAH (istanbul Tiyatromll (Renkll) sunda) Keşanlı Alj Destanı REKS (36 01 12) Senslz Yaşı KABACA (44 66 66) Prenses vamam ( B Bardot) Hazretlerl Komedi KENT OYUNCTJLAR1 (44 97 36) cOc Kuruşluk O«era> LÜZUMLU TELEFON v* ADRESLER KUÇÜK SAHNE (Olvl üraz) (49 56 52) Gozlerıml Kapa rım VazıfemJ Yapanm inJNIR ÖZKUL (Karaca Tl22 99 39, Halldoglu 44 29 48 Heybe yatrosunda) (44 66 66) Her Hastaneler llada 51 84 02. İstanbul 21 42 28 Akşam 18 de, Pazartesi 2130 da «Aşk, Aşk. Aşk» tstlnye Denlz . 63 60 20. Kadıköy tlE Yaraus «» 30 30 Ksn BanSasj • OR/LOGLU (49 49 35) Alto2i 58 64 Bdjdarpaşa Nümune Bast«36 08 72, Kartal 53 42 05, Kınalıa na Mahpusları: Pazartesl ba Desl 36 17 00 Zeynep SAmU • 38 30 50 da 55 39 29. Raml . 21 27 11, Üskü riç ber gün 21.15. [=cı Slgortaıan (8amatya) 21 63 50 dar 38 09 45. YeşUköy 73 84 30 ŞEHIR Y1YATROLAİU: FATIH: (22 0171) Sultan GePolis imdat lia ve Ormanda Pazartesi Tren Vapur Uçak bariç neı gun 21. Pazar SmnJyet Sancraii B 43 82 • 81, Bele15J0 da ıııe ZaDıtaa 23 O 19 D Demlryollan Haydarpaşa 36 04 7= KADIKÖY (36 06 82) Dolap Beygırl Persembe hariç Slrkecl 22 30 79. Denlzyollan İtfaiye TEPEBAŞI (44 21 57) Ispl49 18 96 . (TatU gilnlerl 44 02 0") Itfalye Müdürlügü (Patlh) . 21 42 25 nozlar Her gün 21 Madbeth Sehlr Hatlan 44 42 33, T HaTa Yol (Opera) Salı, Perşemdbe Bakırköy 71 «4 «8, Beyojlu 44 48 44, lan Bllet S»tl?ı . 44 47 90, Danışma Cumirtesl 21 de Rurgazada 51 82 03, Büyükada •A 02 96. Hava Alanı 73 82 40 TENİ KOMEDİ • (44 04 09) Dl 60 81, ÇubuklU . 8S 00 01 «0, Buzlar Çözıllmeden 21 de 73 84 40 FprkBy 55 20 45 Hallç Denl» Tartuffe Salı Çarjambo ber gün 16 30 Tiyatrolar: AYSE İLE ALI IS SAATLERİ 7 30 Açüıs Kısa haberler . Saz eserlert 7 45 Haflf müzlk 8 00 Haberler 8 15 Çeşltll müzlk 8 45 Salon orkestralarından 9 00 Türkuler ye şarküar 9 30 Küçük konser 10 00 Kısa haberler Kapanış 12 00 Açılıs Kısa haberler . Ovun havalan 12 20 Salon orkestralarından 12 35 Kısa llânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Plâk dolabından 13 30 Şarküar 13 50 Çeşltll müzlk 14 15 Küçük konser 15 00 Kısa haberler Kaponış 17 00 Açılış Kısa haberler 17 05 Turdun sesi 17 30 Şarkılar 1" 57 Kısa llânlar 18 00 Reklâmlar geçidl 19 00 Haberler Gün luk olaylar 19 30 Kısa llânlar Hafif müzik 19 35 Erkekler taslı 20 00 Kuçük konser 20 30 Şarkılar 20 50 Orkestra rehberi 2130 Küçük koro 22 00 Reklâmlar geçidl 22 30 Kemal Guleşoglu orkestrası 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl S3 00 Gece konseri 23 30 Çeşltll müzik 24 00 Kısa haberler Kapanış ISTANBUL II. RADYOSU 17 58 Açüıs 18 00 Dans müzigi 18 30 Caz plâklan 19 00 Muzikli daklkalar 19 30 Orkestra müzigt 20 00 Keman soloları 20 15 Radyo İle Ingilizce 20 30 Plaklar arasında 2100 Müzlk dergisl 22 00 Od» muzlğl 22 30 Çeşitli müzlk 24 00 Kapanıs 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler 6 33 Günaydm sayın dlnleylcller İSTAN BUL RADYO 7 30 Sabah müzigi 7 45 Bu »a.bahln sollstl 8 00 Haberler 8 10 Hava dunımu 8 15 Slzln lçln çalıyorus 8 30 Ovun havalan ve şarkılar 9 00 Kapanış 11 57 Acılış 12 00 Kısa haberler 12 02 Ogle tatlll için 12 25 KU çük llânlar 12 30 Ikl sollst söylüyor 13 00 Haberler 13 10 Hava durumu 1315 Oğle konseri 13 40 Sarkllar 14 00 Çeşltll sollstler, çeşltll melodiler 14 30 Türküler 14 45 Şarkılar 15 00 Kapanış 4 7 Gozluklen hanç Rock Hudson'un bıraz şışmanj v« kısa b«aı d» ANKARA 16 57 Açüış 17 00 Kısa haberler 17 02 Yeni plâklar, yenl melodiler 17 00 Ineesazdan Hıizzam faslı 18 00 Reklam programlan 18 30 Yurttan sesler 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 25 Uykudan once 19 5a Kuçük ilanlar 20 00 Kıbns için 20 10 Şarkılar 20 30 Kuçuk konser 20 55 Küçuk İlanlar 21 00 Kısa haberler 2102 Mikrofonda tijatro 22 00 T B M M saatl 22 20 Caz severler İçin 22 45 Ha berler 22 55 Hava durumu 23 00 Opera albumunden 23 45 Gece yarısına dogru 23 58 Günün önemli haberlerl 24 00 Kapanış ANKARA IL R4DYOSU 16 57 Açılış 17 00 Les Champinos topluluğu çalıvor 17 15 Dans muzıgi 18 00 Lorin Maazel yonetiyor 19 00 Hafif caz şarkılan 19 45 Radyo İle Almanca 20 00 Havdn Mevslmıer Oratorycu 20 30 Sevilen melodiler 21 00 Gece konseri 22 20 Dans ımi7!Sv 23 00 Kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog