Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

9 Kasım 1964 CUMHURIVET SAHİFE BEŞ 27 kasımda toplanacak olan A.P. Genel kongresinin seçeceği Başkan, genel seçimlerin yaklaşması bakımından büyük önem taşunaktadır. Adayların arasmda iktisadî ve siyasî konularda belirli bir görüş ayrılığı yoktur. Kendileri ortaya yeni bir duşünce de getirmemektedirler. Bununla beraber, yeni Genel Başkamn kimliği, partinin davranışlarmı ffeniş ölçude etkileyecektir. ADAYLAR1NIN DURUMU •Sadettin Bilgiç Hâlen A.P Genel Başkan Nekılı olan Sadettin Bügıç, 19*1 de ^arkıkaraagaçta dog muştur. 1961 de Isparta mılletv ekıli seçılen Bılgıç, daha once doktorluk yapmaktav dı \z Fransızca bılır, evlı ve dort çocuk sahı bıdır Eskı D P lılere karsı olan lıızbın lıderı Bılgıç Ba.şkanlığın en kuvvetlı adayıdır. «YP ni partı • Yeni sıyaset» goruşunu savunmak tadır. Partinin iç meselelerını çok iyi bilmesı ıl kongrelerınde çoklukla kendi delegelerıni seçtirmesi ve partinin halen en onemli mev kiinde buluııması Bügic'ın şansını artınvor. Bilgiç'in rakipleri, onun devlet ışlerınde tecrube sahıbı olmadığını ılerı sunıyorlar Adalet Partisi genel secımi kazanırsa, partı Başkanı Başbakan olacağından, Bilgiç'in bu gorevın gerektırdıği mtelıkten uzak olduğunu so\lu\or.alr Başkanlık yarışı kızıştı Tüzügünün ve tutumunun incelenmesi meydana çıkarıyor A. P. nın tKTISADİ KONULAR Adalet Partısı ekonomık kalkınmada en onem'ı yenn ozel sektore aıt olduğu, devletın ozel sektonı teçhızatlandırmakla gorevlendığı duşuncesındedır Plâna, «yol gosterıci» olması jartıyla taraftardır Kalkırana Plânının fınansmanı ıçın gereklı olan ve buyuk çıftlık sahıplerı ıle yuksek kazançlıların gelırım vergıleyen kanunlara AP muhalıf kalmıştır A P , kaçakçılığın onlenmesı ıçın mukelleflenn odedığı vergının açıklanmasını ongoren kanuna da karşıdır. Partı, toprak reformunun fıkri muhtevası olmadığı ve bunun mânâsı ıle hedefının anlaşılmadığı goruşundedır Sosyal adalet konusunda ıse, bunun ancak devlet tarafından gerçeklejeceğı fıkrıne karşıdır IÇ SIYASET A P kuruluşundan bu yana ıç polıtıkada •Huzur» un voklugundan soz etmış, huzurun gelmesı jç n affın şart olduğunu ıleu suımuştur Son zamanlarda C H P Bağımsızlar hukumetınm affı genış olçude gerçekleştırmesı uzeııne partı bu konudakı ıddıalarından vaz geçmıştır Bunun yanısu"a A P , ıktıdarın tarafsız davranmadığmı ıddıa eünekte ve kendısı başa gelırse vatandaşlar arasmda partı farkı gozetmeyeceğını soylemektedır A P bazı kanunların antı demokratık olduğunu ılerı surmekte, ozellıkle tedbırler kanununun aleyhınde bulunmaktadır DIŞ SIYASET Adalet Partısı hukumetın Kıbrıs polıtıkasma devamlı olarak muhalefet etmektedır Hukumetın tutumunu yetersız bulan A P daha «aktif» bir polıtıka ıstemekte, ancak bu pohükayı kesınlıkle açıklamamaktadır Dışışlerı Bakanı Erkının Moskova zıyareü hakkında çekımser olan partı, bu konuda hukumetın kendısıne danışmadığmı, konferansın sonucunda alman kararların A P nın sorumluluğuna gırmedıgını belırtmektedır Kıbrısın yanı sıra Arap ulkelerıvle olan bağlarımız konusunda da hukum»tın sıvasetını vetersız gormekte kendısı ıktıdara gelırse Ortadoğu ıle olan ılıskılerımızı kuvvetlendırecegını soylemektedır Kuruluşundan bu vana Adalet Partısınin buyuk başarısı partinm goruşlerı ve savundukları ne olursa oUun, halk kıtlelermı peşınden suruklevebılmesıdır Adalet Partısı Meclı« komısvonlarındd ışçılerın fabrıka yonetımıne katılmalarına karşı gelırken, ışçı bolgelennde en fazla ov toplayan partı olmayı başaımıştır Topraksız ve az topraklı koylunun menfaatıne karşı olan Tapulama Kanununu desteklemış fakat bu zumrenın arasındakı prestıjını kav betmemıstır Başarısızhğı ıse cıddı meselelenn çozumlenmesı ıçın ortava kesın bır goruş kovamamasından ılerı gelmektedır A.P. DEKİ ÇATIŞMA Adalet Partısınin uyelerı, partınm ıktısadi goruşu, bu goruşun uvgulanması, sıyası konularda ılerı surulen çozum jolları gıbı meseleler hakkında pek tartışmadıklarından, bu konularda partılıler arasında bır duşunce ayrılığı yoktur Çatışma, genel olarak partı kademelerındekı lıderlık mucadelesmden dogmakta, a j nı goruşun değışık kımseler tarafmdan uygulanması ıçın yapılan bır çekışme halınde gelışroektedır A P nın ıçındekı goruş aynlıkları bırkaç noktada ozetlenebılır O A P D P çatışması, A P nın ıçındekı eskı D P lıler partımn bugunku yonetıcıleıını kuçuk gormekte onlarm «D P rın ıkıncı takımı» olduklarını ılerı surmektedırler cYenı» ler ıse partinin kazandıgı başarılaıda D P nın devamı olraanm buvuk bır pa\ı bulunmadıgını, bunu kendı çalışn alanyla elde ettık'erını sojluyorlar 0 Mıllıyetçıler ve Mukaddesatçılarm «Orta yolcular» la olan çatışması D P nın bunyesınde de var olan bu bolunmede ılk grup paıtının daha muhafazakâr bır tutumu olmasını savunmakta ıkmcı grup ıse ılımlı bır sıvasetın sozculuğunu yapmaktadır Kazanamayan adavlan destekle>en mılletvekıllerı A P ıçınae tasfıve olunarak onumuzdekı seçımlerde aday gosteulmejeceklerınden, başkanlık mucadelesı çok sayıda pohtıkacı ıçın buvuk onem taşımaktadır Toplanacak genel kongre A P nın çeşıtlı konulardakı goruşunu ve Turkıvenın meselelerı ıçın ılerı surdugu çozum yollarını kesınlıkle ortava kojarsa, başarıya ulaşmış olacaktır Süleyman Demirel Devlet Su Işlennın 1955 60 vıllarında Gen"l Muduru olan Suleyman Demirel 1925 te tsoartada doğmuştur TekniK Lnıversıte m t t n u d u r 1960 tan sonra Ortadoğu Unıver sıtesınde hocalık ve muteahhıtlık japmıstır Ingılızce, Frans'zca bılır, evlıdır «Eskı DP lıler» tarafından desteklenen Demirel ın oncelerı Bılgıç lehıne adajlıktan çekılecefı soylenmısse de son durum bunun aksını sostermektedır Demirel m taraüar lan, kendısmin ıyı bır lıder olacaşını, su ıslerını >onetırken gosterdığı yapıcıhğın ve edındığı tecrubenın bunu ıspatladığını sovlujorlar Karşı olan çevreler ıse Demırel'ın Baskanlığın gerektırdığı cesaret ve kabılıjetten yoksun olduğunu ılerı suruvor bu arada Demırel'ın masonluğundan da soz edılıyor AP nın bugunku j onetıcılerını «yetersız» bulan taraflarları, Demirel ın kazanmasının surprız olmıyacagını belırtıyorlar Tekin Arıburnu Istanbul senatoru olan Tekin Irıburnu, 1903 yılında Iştıp'te doğmuştur. 1935 te Harb 4kademisını bitıren Anburnu, 1960 da askerlıkten tekaud edılmiştir. Ordudan aynldtğın da Hava Kuvvetleri Kumandanıvdı Ingılızce Fransızca, Italyanca, Almanca bilir, evlı \e ıkı çocuk sahıbıdır. t s t kademedeki arkadaşUrının ısrarı uzerıne adaylığı kabul eden Arıburnu'nu, Genel Merkeze muhalıf olan ve Demırel'ı fazla yumuşak bulanUr desteklıvor. Bafkanlık varısmasinda dıcerlerı kadar şanslı olmıyan Arıburnu'nun adaylığı, muhtemelen Genel Merkeze muhalıf olanların oylarını parçalajacak ve bu şekilde Bılgıç'ın kazanma jansını artıracaktır. RAGIP GÜMUŞPALA Adalet PartiMnm kurucusu \e ilk Genel Başkanı. Sı>asettekı bılgısınm jetersızlığıne ragmcn Gumuşpala partinm ıç \e dış polıtıkasını IM ıdare elmış, aşırı da\ ranışlara karşı kovmuş ve partinin guç donemı kolay aşmasım sağlamıştır. ^ımıııııı = E S ~ •Ş E H Ş = 2 = IIIIIIIIIIL: ^ = E E E ş = 2 :z Adalet Partısınin genel kongTesıne katılacak delegelerın seçınu tamamlanmak uzeredır Kongreje, 1,800 delege ka tılmaktadır Bunlardan başka, 67 ihn başkanlan ile meclıs üyelen de kongrenın tabil üyeleridır Başkamn yanı sıra, 24 genel ıdare kurulu uyesı, 15 Temsilciler Meclısi uyesı ve 17 Yuksek Hakem Kurulu üyesı seçecek olan kongrenın çok çekişmeli geçmesi bek lenmektedır Delegelerın çoğu, Genel Merkezden yana bıle olsalar, çeşıth konularda AP vonetıcılerını tenkıde hazır lanmaktadırlar Kongrede once faalıvet raporu okunacak sonra tenkıd lere ve seçımlere geçılecektır Ali Fuat Başgil Durumu henuz kesınlıkle b\lınmı>en Prof Alı Fuat Başgil, «muhtemel» bır adaydır Bazı çevreler Başgil ın Turkıyej e gelerek B aşkanlık mücadelesıne kendı namına katıla cagını ılen sürerken, dıgerlerı Başgıl'ın Bilgiç ı destekledıgını, onun Başkanlığı tehlıke je gırerse ışe karışacagım behrtıjorlar Başkanlık mucadelesınde Başgıl'ın şansı hayli fazladır Kendisı, dığer adayların ak sine, halk oyu tarafından yakuıdan tanınmaktadır Taraftarlannın ıddıasına gore, Adalet Partısindekı aşın kanadın tum desteğıne sahıptır Ancak, senatorlukten ıstıfası ve yurt aışında yaşaması bazı partılıler tarafından hoş Boru'memeiîtedır Başgü e karşı olanlar kendlsinın sıyasette acemı olduğunu, A P nm başına geçtığı takdırde ıç politıkada huzursuzluğun artacağını soylemektedırler ÜIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH" 1<> KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN Gayrimenkul Satış İlânı İSTANBI'L tMNlYET SANIMGlNDAN Dosya N o : 1958/3210 OEMIR EREGLI EREGLI T.A.Ş. «g s KABÜyjNE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TENEKE • DEKAPE SAC • LEVHA • PİK M A M Ü L L E R İ I V İ N Sıparış ıle ılgıli hususlarda veya tamamlayıci bilgi almak üzere yandaki adreslerle temas etmeleri Sayın Müşterllerimizden rica olunur: S A T I Ş I S E R B E S T Ç E Y A P I L A C A K T I R Miihinı: Hususl surette bastırılan teferruatlı mamul ve fiat kataloglanmıı hazır o)up mOştenlerimıze gönderıleceğı glbi yandaki adreslenn herhangı birinden yazılı mOracaat üıerıne da temtn adUebilir Eregll Oemir r e Çelik Fabrikaları T A Ş. Satış lişlerı Kısmı lımur Caddesi No. 34. Kat & Eregfl Demlr r« Çellk Fabrlkalan T.A.Ş. tstanbul Bolge Satı» MüdOrlOgO Tersane Cal 38. Kut H«ı Kat 6, Karaköı Krefil Oemlr n Çellk PabrlkaUn T.A.Ş. tzmlr Bolge Satı, MOdflriflffl F.Tii|W9a Balvan 1S4/I Teletoa: ANKARA Tdefou 17 906369/62 İSTANBUL TelefoD: 44189» IZMİR 25377 (Basın 20767/13687) Iş 1 Hanlan, Otel, Motel ve benzerı yerler ıçın Turkıyenm her tarafında çahşan Yanm Otomatık, 5 sen# garantı. ustun randımanlı yerlı ımalât İnşaat Eksiltme İlânı Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 1 Muessesemızin Zonguldaktaki yeni liman gahasm da yaptıracağı «Muessese Merkez Lâboratuvar bınası inşaatı» ışı bınm fıat esası üzerınden ve kapalı zarf usulu ıle eksıltmeve konulmuştur. 2 Bu ışm tahmını keşıf bedeli 412 282,53 TL. ve muvakkat temınatı 20250 TL. dır. 3 Eksıltme Dosyası: Zonguldak'ta Muessesemiz İnşaat Mudurluğunde, Ankara'da : T X İ . EtudTesıs Mudurluğunde, Istanbul'da • T K İ . Satmalma Mudurluğu Beyoğlu Pıremed Sokak 1 Baro Han Kat 2 de gorülebılır. 4 İstekhlenn B grupundan 500 000 TL. hk muteahhıtlık karnesı, şımdıye kadar yapmış olduğu ışlerı, Banka referansını, personel ve teçhızat beyannameleruu gosterır belgelerle ıhale tarıhinden uç gun evvelme kadar Muessesemıze muracaat ederek (eksıltmeye ıştırak) belgesı almaları lâzımdır. 5 Eksıltme 20 kasım 1964 cuma gunu saat 15 00 de Muessesemiz inşaat Mudurluğunde yapılacaktır 6 Teklıf zarflan eksıltme şartnamesıne gore tanzım edılmış olarak ıhale gunü saat 12 00 ye kadar muessesemiz ozel burosuna teslım edılmiş olacaktır. 7 Muessesemiz belge venp vermemekte ıhaleyi yapıp yapmamakta veya dılediğine yapmakta serbesttır. (Basın 20801/13705) TELEFON SANTRALLARI NOT Devamlı bakım servısımız alâkahların emrındedır Sokak DEMIR HAN kat 1 Tel 27 13 05 Istanbul. Beklâmcüık 4200/13686 Muracaat: HAMDILXUERKAN, Sirkeci, Hocapaşa M.S.B. Ankara 3 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Muhammen bedelı beher kılosu 8 25 lıra ve geçıcı temlnatı (6.250.) lıra olan (100 000 lıralık Sulyen) ışının kapalı zarfla eksdtmesi 21/11/1964 cumartesi gunu saat 1100 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler mesaî saatlerinde Komisyonda ve Istanbul Lv. Âmırlığınde gorulebihr. Taliplerin 2490 sayılı kanun hukumlerı daıresınde hazırlıyacaklan teklıf mektuplarını ıhale saatinden bır saat evveline kadar makbuz mukabılmde Komısyon Başkanlığına vermelerı Postada gecıken mektuplar kabul edıl(1975 Basın 20816/13698) Ismaıl Fasıh Saylan sağlığında İPC. 447 hesap No. lu borç senedıyle Sandığımız Emınonu Şubesmden lstıkraı ettığı paraya mukabıl; 1) Üskudar, Kandıllı, Sıra mahalle sokagında eskı: 15. 24, enyenı 22, 22/1 kapı no lu 862818 M2 mıktarında seneden ve mahallen arsanın tamamım, 2) Üskudar, Kandıllı Eskı Mektep, Yeni Hanımoğlu sokagırda eskı 23, yeni: 10, enyenı• 10/1 kapı noJu 4540 00 M2. mıktarında seneden ve mahallen arsanın tamamını, 3) Üskudar, Kandıllı Kandıllı Caddesınde eneskı 56, 58, 60, 60 mukerrer, 62, M eskı 48, 50, 52 54 56 yenı 28, 30, 32 kapı sayılı 3162.37 M2. mıktannda seneden ve mahallen arsanın tamamı, 4) Üskudar, Vanıkoy, Vanıkoy Caddesınde eskı • 3 yenı 5 7 enyenı • 5, 7, 5 7/1 kapı sayılı 13132 00 M2. mıktannda seneden ve mahallen arsanın tamamını Sandığımıza muştereken bınncı derecede ıpotek etmıştı Bılâhare ışbu arsalardan: Üskudar, Kandıllı, Sıramahalle sokağında eskı 15, 24, enyenı • 22, 22/1 kapı sayılı 862818 M2 lık arsa malıkın talebı uzenne Sandığımızca ıpotek harıcı bırakılmıştır Dığer uç arsanın kadastronun tesbıtı sırasında tev hıt ve ıfraz hareketınden sonra hendesî şekıllerı ve mesaha mıktarlan değısmış olup, 15487 00 M2 mıktarında 934 ada 47 parsel v e yıne 4308 00 M2 mıktarında 1040 ada 1 parsellen ıhtıva eden ıkı arsa meydana gelmış olup, 49200 lıralık ıpoteğımız ısbu 47 ve 1 parsel no lu ıkı arsa uzerınde ajnen ıpka edılmıştır Ismaıl Fasıh Saylan'm olumu ıle 47 parsel sayılı arsanm tamamının 11/20 hıssesı Leylâ Saylan, 9/20 hıssesı musaveten Turhan Saylan, Turkân örge, Gunduz Saylan adlanna tapuca lntıkallerı yapılmış olduğundan sozu geçen vânsler Sandığımıza muşterek borçlu ve yekdığerlerıne muteselsıl kefıl sıfatıyle borçludurlar Tapu kayıt suretınde ışbu gaynmenkuller 1) Üskudar, Kandıllı, Kandıllı mahallesı Kandıllı Vamkov Caddesınde kaın eskı 3, 23 yenı 7, 10 enyenı • 7, 13 kapı 934 ada 47 parsel sayılı 15487.00 M2 mıktarında mufrez arsa olup, 11/20 hıssesı Levlâ Saylan ve 3/20 hıssesı Turhan Saylan ve 3/20 hıs=esı Turkân örge ve 3/20 hıssesı Gunduz Saylan; 2) Kandıllı, Vanıkov, Kandıllı Caddesınde eneskı • 56 58, 60, 60 mukerrer, 62, 64 eskı 48. 50, 52. 54, 56 yenı: 28, 30, 32 kapı 1040 ada 1 parsel sayılı 4308 00 M2. mıktannda arsa olup, 11/20 hıssesı Leylâ Saylan, 3/20 hıssesı Turhan Saylan, 3/20 hıssesı Turkân örge, 3/20 hıssesı Gunduz Saylan adlanna kayıtlı olduğu ve Sandığımıza bırıncı derecede ıpoteklı bulunduğu bevan edılmıştır Muhammın raporuna gore 1040 ada 1 par^el savılı arsanın mesahası 4308 00 M2, 934 ada 47 par^el savılı arsanın mesahası da 15487 00 M2 dır Avrı senetle tasarruf olunan ışbu ıkı mustakıl arsa avrı ıkı sartnamevle satısa çıkarılmı«tır Borçlular hakkında vapılan kanunı takıp uzenne 3202 no lu Kanunun 40 ıncı maddesme gore, jukarıda evsafı yazılı gavnmenkullenn tamamları bırbuçuk av muddetle açık artırmaya konmustur Satıs tapu sıcıl kaydına gore yapılmaktadır Artırmava gırmek îstnenler bunları ve herkese acık bulunan tapu «ıcıl kavıtlarını tetkık ederek satılığa çıkarılan ı=bu ga\ rımenkuller hakkınıia her şevı ogrenmı* ad ve telâkkı olunur Artirmavj aımek ı^tıven ler 47 parsel savılı arsanm tamamı ıçın ( 5 7 5 0 ) 1 parsel sa\ı'ı arsanın tamamı ıçın de (26 875 ) lıra pev akçe«ı \ eva Sandıkça kabul edılecek Banka temına» mektubu vermesı ıcap eder Bırıkmış butun vereılerle Beleriıve ve tpllâlıye rusumu ıle ıar=a vakıf ıcare^ı ve \i\ıs hedeh ıle ıpoteklenn terkın harcı boıçluva ıhale pulu ve tapu te«cıl harcı ıle var«a serefı\e borcu alıcıva a'tin Sniıs « H namesı 16/11/1964 tarıhinden ıtıharen arık hul'irıriurula caktır Bırıncı açık artırma 28 Aralık 1964 Pa?artp^ı B unu Cağaloğlunda kâın Istanbul Emnıvet bandıgınıia «aat 15 ten 16 ya kadar vapılacaktır Muvakkat ıhale varnlma^ı ıçın teklıf edılecek bedehn tercıhen odenme=ı ırao erien savnmenkul mukellefıvetıvle Sandık alacagim tamımen eeç mıs olması sarttır Aksı takdırde son artıranın ta<thhuriu bakı kalmak sartıvle 12 Ocak 1965 Salı günü a\nı ver ve a^nı saatte son artırması vapılacaktır Bu artırmada say nmenkuller en çok artıranın üstune bır^kılacaktır Hak ları tapu sıcıllerıvle sabıt olmıvan alâkadarlar ve ırtıfnk hakkı sahıplerıiın bu haklarını hu'tısıvle fai7 ve ma^rirıfe daır ıdciıalarını ılân tarıhınden ıtıbaren vırmı eun ıçınde evrakı mu«:pıtelerıyle bırhkte Sandıgımi7a bıHırmedıklerı takdırde satış bedelının pa\ lasma^ından harıç kalırlar Daha fazla bılgı edınmek Ktıvenlerın 1P58/3210 dosya nu marasıvle Sandığımız Hukuk Işlerı Servı<=ıne muracaat etmelerı luzumu ılân olunur (Basın 20862/13692) ELEKTRİK TESİSATl YAPTlRlLACAKTIR 1903 438 TL. keşıf bedellı Bursa Işçı Sıgortaları Kurumu hastane ınşaatının elektrık tesısatının malzemelı ışçılığı yaptınlacaktır. Muvakkat temınatı 50 000, TL. olup belge almak ıçın ısteklılerın 21/11/1964 Cumartesı gunune kadar Çekırge'dekı şantıje şefhğıne bır ıstıda ıle muracaat etmelerı ve ıstıdalanna a) Bu teknık onemde ıs vaptıklannı gosterır belgelerı, b) 150 000 TL banka referans mektuplarını eklemelerı şarttır Teklıfler 23/11/1964 Pazartesı gunu saat 15 00 e kadar kapalı olarak Şırket merkezıne verılecektır. Proje ve ıhale evrakı mezkur santıye şeflığımızde gorulebıhr. Şırketımız ıhaleyı yapıp yapmamakta veya ışı dıledığıne vermekte serbesttır T t M L O tstiklâl Cad. 181185 1 s t m n b u 1 Istanbul l inci Asliye Hukuk Mahkemesinden: t i t i " Esas No 964/380 Dâvacı îşçi Sıgortalan Genel Mudurluğu tarafından Davalı Orhan Cahıt Çelenk aleyhıne ıkame olunan dâvanın yapılan durusmasında : Dâvah, Orhan Cahıt Çelenk, Bevkoz îshakağa Bavırı No 60 takı adresıne gonderılen dava arzuhalı ve davetıye, muhatabın tanınmaması meşruhatı ıle bılâ teblığ ıade edılmiştir Bılahare mahkeme kararı gereğınce Emnıjet vasitasıyle de gereklı tahkıkatta teblıgata elverışlı adresının temmı mumkun olmadığından ıkametgâhı meçhul ve kendısmin gaıp bulunduğu anlasıldığı ıçın tebhgatın Istanbulda ıntışar etmekte olan gazetelerın bınnde neşrı suretıyle 25 gun muddetle ılân yapılmasına mahkemece karar verılmıştır. Duruşmanın bırakıldığı 20/1/965 tarıhinde saat 10 30 da mahkememızde bızzat veya bır vekıl marıfetıyle temsıl edılmeklıgınıı luzumu dâva arzuhih ve davetıve yerıne kaım olmak uzer* tebhg olunur (Basın: 21011/13697) ***** (Baıın. 30755/13688)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog