Bugünden 1930'a 5,427,575 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 Kasun 1964 Amerikanın B. M. Teknik Yardım Programıno katılmama kararı tenkid ediliyor D IS Johnson'ın iç ve dış iktlsadi politikası H ABERL E R BİR DAKİKAı Ârîf guç danımda a tasarruf bonosu Milli Birlik Hükümeti maliyesinin bir buluşudur kl; sonu nereye varacağı bilinmeden tahsile başlanmıştır. Hakikatte bu bir zoraki istikrazdır, fakat ölçüsü ve miktan iyi çizilmemis olduğu için şimdi gerek hazinenin, gerekse hal kın başına dert olmuştur. Neden?. E çünkü bir kere, galiba enflâsyonist tesiri olmasın diye bonolan be«; sene sahibi elinden çıkaramıyacaktır. Böyle olunca kıymeti düşer. Satışını yasaklayan müeyyide de olnudığından bono sahipleri bunlan yüzde 3050 arasında satmışlardır. Şimdi bu işten zengin olmuş ve olmakta olan kimseler vardır. Çünkü verdiği parayı bonoların faizleriyle 56 senede amorti edip ana bono elinde bedavaya kalmaktadır. Bu o kadar kârlı bir iş olmuştur ki evinl barkmı, dükkânım tezgâhını satıp parasım burays yatıranlar çıkmıstır. Şimdi hükümet bu spekülâsyona bir çare aramakla meşguldür. Nasıl bulacak? Orasını da bilmem; ama bulduğunu da kabul etsek, bu bonolann tek mahzuru bu ucuza gitmesi değil ki! Bu tasarruf bonosu hazine için bir belâ olmuştur, bir kere tutulduğu bu işten vazgeçemez, âdeta onun tiryakisi olmuştur.. Ne gibi?. Hani her istediğin zaman borç para veren birisi ile muamele yapmak gibi. Hazine her sene ortalama 500 milyon lira borçlanıyor. Faizi de yüzde 6. E bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Bunun bir haddi olmak lâzundır. Hem halk, hem hazine için. Ondan sonra da «0 kuruşluk, 120 kuruşluk, 300 kuruşluk kuponlan altı ayda bir tediye etmek çok müs kül bir ameliyattır. Buna da bir çare bulmalı. Meselâ fas tediyesi başlamış olan Iriiçük kuponlan birleştirip 100, 500, 1000 liraUk kupürlerle değistirmelidir. Hiç oU mazsa kupon tahsilâtı kolaylasır.. Ondan başka hükümet artık me«eli 965 ten sonra tasarruf bonosundan vazgeçmeli.. Bu batak ve hesapsn işe son vermelidir. Bunun yanıbaşında bunlarm itfası için de çare aramakta fayda vardır. Tasarruf bonolannı alanlar ideta vergi vermiş gibi sayıyor ve bunlan görüldüğü gibi kaça bulursa elden çıkanyor. Böylece verdiği paranın ancak yüzde 3040 ını tahsil ediyor. Kalanı gidiyor, yani bir nevi vergi oluyor. Bu vergi yüzde 1,5 • 2 kadar tutmaktadır. Bizce yüzde 3 tasarruf bonosu, yani mecburi istikraz yapılacağma kalkınma zammı olarak yüzde 1 vergi alınsa bu daha rahat olur. Onunla da yavas yava» bu bonolann analarım Sdemeye girisilir. Bizce tasarruf bonosu hazineye blr kolaylık değil, vazgeçemiyeceğl fena bir iptüa olmuştur. Bundan ne kadar çabuk kurtulursa o kadar kar eder. Tasarruf bonolarının sadece satısına mânl olmak hiç bir seyi halletmez. Bilâkis sıkışık ve paraya muhtaç kimselerin bu yolla bir kaç kuruş elde etmelerine engel olur. B. FELEK vVashington. • ( M . AP Seçmenleria büyük çoğunlukla Kadyolar) Aralannda Kusyanın d» bnlunduğv ba tasvip •ttiklerl bu iktisadl liyaset, n devletlerin Birlesmls Mil içt* T« dııta föyla devam edeetkletlere olan borçlan mete tirt fçte, vergi lndlrimi, Iktindt lesi çSzulünceye kadar Ame gellamenin devamını saglamak I rikanın Birlesmil Milletler çln ferekli baslıca tesvik ı n n ı t Teknik Yardım Programına olmsya devsm edecektir. (ekonomik kalkınma öıel *o Dısta, dfinya ticaretinm y»ynn) bu yıl herhangi btr y»r gınlaşması amaeı fle komünist ttldımda bvlunmay* tMkhfit kelerfe tieari mübadeU eabalan Ih etmiyeceğine dair dfln T« «yatk bir fekilde arttınlacaktar. rflen haberle*. Vfaıhhıgton îete, geçen nart »yında baeia tarafından fameu tevia • nan vergi indiriml prognmı etki• ılni, onfimfizdeki yıl göstereeek ve dilmistir. Bugün yayınlanan Dısisleri Ba vergilerde toptan btr aaalma »eykanlığı bildiruinde, »Amerika, 6nü j dana gelecektir. Son »eçimde ötedenberi, Cumhu müzdeki yılın programı flzerindeM kararlannı, an* meselelerin ç6 riyetçl adaya yönelen if çevrelerilumünden tonra el* almayı tercih nin desteğinden geniı çapta faydalanan Baskan Johnıon'un, fiyet eder» denmektedir. alanında Ba;kan Kennedy'den da«New York Timea» gazetesi, bu ha ymnuaak darranacafr aanılmak günkü »ayııında, Amerikanın Bir tadır. leşmiş Milletler Teknik Yardım Dısta: İf eevr«l«ri, dogubatt mü Progrannna katkıda bulunmıyaea nasebetlerind* ihtiyath teaebbu»Jını bildinnesiyle ilgili olarak iun ler« firisileceğini ümid etmektedirler. Senatör Goldwat»r'in, SovUn yazmaktadır : •Amerika, teknik yardım prog yttler Birliğin* buğday aatılmauramı için herhangi bir mall taah na karsı gösterdiği siddctli muhalefet, fazla bir yankı uyandırmahütte bulunmamaya karar vermek mıgtır. Aynca, batı Avnıpa ülkele, Dünya Teçkilâtında bir şajkıa lerinin komüniıt ülkelerla ticart hk T« dermansızlık yaratmıştır. münaıebetlerini feliştirdikleri de Birleşmij Milletlerin ileri felen gözönüne alınırca, Amerikan flre> yetkililerinden biri, karan bir ı timciLerinin, komünist blokla ya «bomba» olarak nitelemistir. Ame . pılan ticaretl nnırhyan hükümlerin yumuşatılması için backıda burika, Birlesmiş Milletlere daha ka mall yardımlarını da böyle teh lunmalan beklenebilir. Amerika ile Romanya araaında dit mahiyetinde azalttıgı takdirde geçen haziran ayında varılana ben infilâk daha kuvvetli olacaktır. zer anlaşmaların, yakın bir geleTeknik yardımı kesmek uygun cekt«, Çekoslovakya, veya Macabir davranış değildir. Çünkü, bu ristan ile de imzalanması ayrıca tedbirden zarar görecek olan Ruı beklenebilir. öte yandan, hükümeya olmıyacaktır. Amerika bu ka tin, Polonya ve Yugoslavyaya verarı vermekle, Genel Kurul üyeıi rilen tarımsal üriin fazlasına, iki az gelişmiş ülkelere, Washington' ' ay önce koyduğu sınırlayıcı engelun istediği şekilde oy vermelerinl, leri Kongrenin yeniden gozden geaksi takdirde, Birleşmi; Milletler çirmtsini istiyeceğinden füphe eteknik yardımı çerçevesinde Ame dilmemektedir. Bütün bunlara rağmen, doğu lla rikadan aldıklan 60 milyon doltn kaybedeceklerini anlatmak istemif ticart mübadelenin hızlanıp artma ıını baıı aıılmaz engeller yine de olabilir. imkln Termiyecektir. Komünist ül Böyle bir siyasetin, Amerika Için kelere uzun v&deli kredi açılmama acınacak bir manzara arzetmesi dı n Y« an fazla tercihe sayan ülke finda bir Bumerang etkiti yapaca hakkının tanınmaması hükümleri ğı da süphesizdir.» bu engell;rin en bnemlileridır. «New York Times» Amerikanın lrnrantıın bİT bumeWashington, 8 (a. a.) Baskan JohMon'uo Mçimlertto «rid Mr rang etkisi yapacağının sağlamacmdan sonra Amerikan iktisadi eevreleri, demoknt 7*füphesiz oldugunu netimin, iktisadi gelişme y issizliğe too verme yohmda üç yıldır wyyazıyor ana hatlannı izlemey* devam edeceğl kanaatind«4ir. Smırlayıcı engeller kaldırılacak Amerikanın komünist ülkelerle licareri geliştirmesi bekleniyor Eyüp Han muhalefeti itham etti Biiyiikler ye küçükler Her Işimizde bfr cbüyük» lfifıdır gidiyor: Büyük köprü, bfiyük baraj, büyük tünel, büyük tören gibi. Hadi bunlan b5yle kabnl edelim ama, dnrnm siyasete gelince bn «büyük» kelimesi bir tnhaf oluyor. Meselâ, filân adamın «büyük konferansı», falan partinin «bfl° yük kongresi», feşmekânın toplantısında «büyük okseriyeti» gibi.™ Aksilige bakın M, bfitfln bn «büyük» lerden ortaya bep «küçük» ler çıkıyor. Zira, Idare heyetlerimlı, meellslerimiz, eemiyetlerimiz, yanl bütün «büyüklerimis» meydanda. Keşke «kflçflk» ler toplanoa da, eğer varsa, «büyük»ler İf başına geçebilge! Ama, ne mfimkün? Tavaf yava? bıkar oldnk b ı «büyük» lerden artık! D.N. Barzani bir muhtıra ile Kürtlerin isteklerini açıkladı Bağdat 8, (a.a. A.P.) Çeşitli kaynaklardan gelen haberlere göre Iraktaki Arif rejimi buhranlı günlerle dolu bir devreye girmek üzeredir. Tasarruf bonoları E SAYIN DOKTORLARA Uzun müddetten beri mevcudu bulunmayan P R E L V D 1 N ffiımli müstahzarın piyasaya yeniden arz edildiğini aaygılanmırla bildiririz. TEK İLAç SANAYÜ LDdİTKD ŞİRKETİ TÜRKİYEDE İLK DEFA Arif Hükümetini tehdit eden meselelerin basmda, Kuzey Iraktaki Kürtlerin Barzani bajta olduğu faalde yeni bir harekete hazırlanmalan gelmektedir. DAKKA (Doğa raUstan) Dün Barzani tarafından neşrediMerkez hükümetindeki Kürt bat, (A. P. Radyolar) len bir tebliğde, Kürtlerin «îhtilâl kanların ve çesitli merkez daireleDevlet Bakau Eyüp Han, Kumanda Konseyi» adında bir te rindeki Kürt memurların sayıs, bngün burada yaptığı bir basekkül kurarak yeniden muhtarl Irak'ın bütün nüfusu içinde kürtlem toplantıgmda, milletin mnyet hareketini başlatacaklan açık rin aayısı ile aynı oranda olacakhalete* lebinde oy Terdiğhü lanmştır. öte yandan Molla Musta tır. (Bilindiği gibi 6 milyon nüfusCörmeoln kendisini mfiteessir fa Barzanl'nin Arif'e gönderdiği lu Irakta 1 milyon Kürt yaşamak•deeeğinl föylemistlr. bir muhtırada Kürtlerin istedikle tadır.) Baskan, «millet böyle blr karar ri muhtar idare konusundaki talep Silihlı knvvetler verdıği takdirde kendi meıanm kaa ler belirtilmektedir. Silâhlı kuvvetler konusunda iae mif olacaktır» demiîtir. Mustafa Barzani Erbil, Kerkuk, Kürtlerin istekleri sunlardır: Bakan bir loruyu eevaplandınrSüleymaniye eyaletleri İle Zaho, Şündiki Kürt silâhlı teşkilâü, k«n yeni bir askerl darb* lhtimaDuhok, Akra, Amadia, Şeyhan, Sin Kürdistan «eyaletinin» kuruluşuna lina de dokunmujtUT. Eyüp Han, car, TelAfar ve Kanikin idarl bö kadar muhafaza edilecek, daha sonanayasa f^raiinea kazandığı takdirlümlerine ve Musul ve Diyala eya ra bu kuvvet, jandarma ve eyalet d« iktidan karma munaleiet* bıraletlerinin Kürtlerle meskun bölge smıf muhafızlarmdan müteşekkil rtm|m •fiylemia aooıa, «fckat, ddlerine tek bir Kürt teşküatmın yö 30 bin kisilik muntazam bir «tefkidt natiealeri olan bir ihtilâl daha netirni altında muhtariyet verilme lât> haline gelecektir. rukv bulnna hlo faımıyaoağım» sinl istemektedir. Kürdistan «yaletinin bütün «vad«nijtir. Landnt i, (aju R»dy«lar) Barzanl'nin cisteğina göre» mey tandasları» askerlik görevlerini Eyüp Haa politikacılara tanaı e Harold Wilson hükümetidana gelecek kürt eyaleti, Kürdis Kürdistan sınırlan dahilinde yeriderek, «Son ihtil&l orannda kendinin çelik aanayiini devletleatanın bütün sakinleri tarafından ne getireceklerdir. larini kurtarmi|lardır. Halbuki her tirma plam üzerinde yarın seçilecek Yasama meclisl lçinden Irak Ordusu, Kürt Yasama Meclilamaa böyle olmaz, Takat bundan parlimentoda cereyan edecek teşekkül edecek blr Yürütme Ku sinin t&svibi olmaksızın Kürdistan der* almaraiflardır ve mfltegekkir müzakereUr, yeni isçi hükürulunca yönetilecek ve Yürütme aınırları içinde manevra yapamıyakalmamıslardır» demiîtir. matinin iktidarda kalıp kala • Kurulu Baskanı, Bağdat'takl Mer cak ve ancak di{tan bir saldırıya Eyüp Han, basladığından 15 daki•uyacağım tâyin edecektir. kez hükUmetle «drtibat halinde» o uğranılması veya Irak Cumhuriyeka aonra basın konferansım ani oParU 8, (a.a. Radyolar) Sov lacaktır. Gerçekten, parllmentonua tinin gerçek bir tehlikeyle karşı larak keamis ve sonra hükümetinin feçen salı günkü açılış otukarsıya kalması halinde merkez Reunl dil altt yıllık bajanlarrnı öven yazılı yet ilgilileri, Fransanm, Îngiltererumunda, Ingiliı ParlamanYasama Meclisl Kürdistan İçin hükümeti Kürdistana kuvvetler yol blr beyanat dağıtmııtır. Eyüp Han, nin Concord süpersonik uçak proto tarihinde bir eşine daha beyanabnda parlamenter alsteme jesinin vazgeçmesi halinde Sovyet Irak Curnhuriyeti Anayaaanyla çe lıyabilecekdir. = ler Birliğinden ~..z rprojeye. katılıp lişmiyeoek bütün yasa ve yönetmebu raatlanmıyan küfürlü konufçatmif ve «muhalefet halkı, bir '.",', "~; r . ..,Barzani, anayasaya su hükmün malardan tonra liyast haraParlamenter Demokrasiye lhtiyacı kat.lmıyacag.nı ogrenmek istedık ^ likleri çtfcaracak, \yric., Kürdia •klenmesini ileri sürmektedir: y , * çıkaacak, v J nın son derece gerginlesmif olduğu yolunda ikna «tmi'tir. Fakat l»rını ılerı «urmektedırler. Sovyet tanda bütün memur ve görevlileri «Kürt ulusu, siyasi, iktisadi ve ' olması sebebiyle, devletle»> halk 1954 ilâ 1958 yıl 1 an arasında bu ilgililerinin belirttiğine göre, ortak kendisi atayacaktır. Kilrtçe, Arap kültürel alanlarda Arap ulusu ile tirme plânına karşı Muhafamemlekette oynanan en kötü Par İngiliz Fransız plânı uygulansay çayla blrlikte Ulkeoin resnü dill o esit sartlar altında gelisir.» zakftr Parti tarafından rerilamento komedisini hatırlamakta dı, uçaklann motörleri, Îngiltere ç y ll dil kn M Bi Molla Mustafa Barzani, «Irak ile lacak ve azınlıklann dil konusun len güvensizlik önergesl, büdır» demiştir. tarafından yapılacaktır. dakl haklanna laygı gfttterilecek baıka bir Arap ülkesi arasında biryük tartısmalara yol açacak Eyüp Han Dogu Pakistanda seI lik veya birlegme meydana gelmeAynı kaynaklar, Fransız hüktt ör.*• gibi gdzükmektedir. çim kampanyasına çıkmıstır. Seçim Molla Muıtafa Bareanrnin muhb1 s i , ihtimâlini göz önünde tutarak metinin bu teklifine henüz bir ce rasına göre, Kürdistan îşçi hUkUmetine karft çok burada 10 kasımda baslıyacaktır. ! en »on aert hareket edecegi aniaşılan Eyüp Han Bafkanlık autemini aa vap verilmemis oldugunu açıkla muhtar eyalet İçinde «lınacak vergi «Irak ile baska bir Arap ülkesi mışlardır. Muhafazsk&rlar, sadece çelik vunmaktadır. birlik veya birlejme meyöte yandan «News Week» oVergi v . hârçlar ile, di|t» merkez hükiîsanayiinln devletleştirilmeftl Öte yandan seçim kavgalannda esi, Fransa ile Doğu Almanya ara m e tinin Irak hava alanlan ile lipl&nına karşı «savaş llftn etiki kişinin daha öldürüldüğü ve alman fümrük sında bir yakmlaşma oldugunu i manlannda petrol gelirinden,vergüe | yaTeü.'b^rb'irliğin , veyabkleşi dev mekle» k&lmamışlar, aynca hU Bata Pakistanda yeni kavgalar olrinden ve Irak l e t i n b i r y , l e t i o a c a k v e K u r d i s . kUmet programının bütününe duğu polis tarafından bildirilmif leri sürmekte ve bu yakmlaşmanın nüfusunun içinde Kürt halkın mey tAa e y a ı e t i . a d l «ltında, bütün ötebelirtisi olarak şu hususlara dik dana getirdip orana göre Kurdıs ] karşı da bir güvensizlik ötir. k i e y a ı e t l e r e tanman haklardan fay kati çekmektedir: nergesi vermişlerdir, bu ikintana ayıracağı pay ve dif iıtıkraz dalanacaktır.» Seçimlerin Batı Pakistanda 31 e Fransız politikacılan seyahatci önerge, birincinin müzakekimden evvel başlamasından beri leri sırasında doğu Almanyaya uj larla beslenecekür. resinin bitiminden 24 saat Molla Mustafa Barzani daha da kavgalarda en az 20 kisi ölmüştür. ramayı âdet edinmişlerdir. sonra görüşülecektir. ileri gitmekte ve Bağdat Merkez Fransa, Leipzig fuarının baş Hükümetinde Kürdistanın temsilini WUson hükümeti, bu İM öBeyrut 5, (a.a.) Haftalık «KülIıca müşterileri arasına girmiştir. istemekte, Bağdatta bir Kürt Başba nergeden birinde mağlup oldu Fransa, Finlândiya gibi iiçüncü kan yarduncım ile Cumhurbaskanı lü Şey> gazetesinin birinci sahifegu takdirde, istifa etmek zobir ülkenin araeıîığı ile, fuar ile yardımcısı bulunmasını ileri lür ' sinde yayımladığı bir haberde, Mırunda kalacak, dolayısiyla sır'la Irak arasında kurulması düen çok münasebet halinde bulunan mektedir. yakıa bir gelecekt* yeni se•unülen büliği baltalamak amacıyla fiikedir. çimler» gidilmesl mecburly*Türkiye ile Iran arasında gizli bir ti hasıl olacaktır. anlasmaya varıldığı iddia edilmekBununla beraber, SosyalUtLaodra 8, (a.a.) İngiliz, Ameritedir. Resmt Arap raporlanna atŞEVKET SÜRETTA ATDEMİR lider WUson, bes klsillk ç o kan, Fransız ve Alman yayınevleri, fen verilen bu haberde »öyle denigunluğu ile zafer kazanacaScotland Yard'ın el koyduğu bir eyor: ğından enıin bulunmaktadır. {• serin fotokopisinin pesine düsmüt«Bu raporda bildirildiğine göre, Yeni hükümetin devletleştirlerdir. Irak, Mısır ve Suriye'de iç buhranMUSTAFA KEMAL me plânma Muhafazakarlar lar yaraunak, ayrıca Kuzey IrakLondra'nın yayın merkezi «Fleet 1919 1922 kadar muhallf olan 9 Llbe (\ Street» te aöylendiğine göre, eser, taki Kürtleri tahrik etmek amaayral milletvekilinden destek la yapılan bu anlaşma, İsrail'in de Bu kitap, Mustafa Kemalin 19 Mayıa 1919 da Samsunda Ingili» monarfisi, siyaseti, sınıf fark görmesi beklenmemektedir. muvafakati ile hazırlanmıstır. Aları ve bajın üzerîK* yalılmı?Ur. Fa I başlöyıp 10 Eylül 1B32 Izmirde sona eren büyük yolculuğunun Bu bakımdan, tşçi Partisi yö ( kat aaıl il(i uyandıran, kitabın In , j mcrika ve Îngiltere de bundan hagerçefc hikâyesidif.' Bu hikâye, kölsliği kabul •tmiyen Türk neticileri, partiye mecsup l giltera <«>ıtmrn varisi Prensr Char | berdardır. Yine raporda belirtildiğimilletinin bağunsızlık lavaşının tarihidir. bütün milletvekillerlnin her ne göre, Israil, Türkiyenin yardtmı lea tarafından kaleme «lınmı» el ' İki oturumda da hazır bulunile Suriye suurına asker yığmaya masıdır. 1 inci Cilt 10 2 nci Cilt 15 lira ması için şimdiden hareket» devam edecektir. Bu arada Iran'ın İngiliz Krallık ailesi nensuplangeçraişlerdir. da para ve silâh yardımı ile kürtleREMZİ KİTABEVt nın, geleneklere uyarak, açıktan ari kifkırtarak Kürt devletini ilân cığa fikir yürütmekten kaçmdıklart bu konularda prens Charles'in yazdığı denemelerden meydana gelen eseri Terence Smith adında bir gazeteni almıs, fakat kitabın satışa çıkarılacağını haber alan Scotland Yard Terence Smith'in bürosunda kitaplara el koymuîtur. Pakistanda seçim kavfalarmda ölenlerin saj ı a 20 ye yükseldl İngiliz İşçi Hükümetinin geleceği bu hafta başında belli olacak İnyilfereden iiıııiıli hesen Fransa «Concord» için Rnsyaya yaklaşıyor İngiliz Veliahdının kaleme aldığı kitaba el kondu Garip iddia TEK ADAM GALATASARAT Yunan Kıraliçesi çocuk bekliyor Orlna (Tnnanistan), S (AP) Yunan Kıralı Konstantin bugün, Kıraliçe AnneMarie'nin ilk çocuğunu beklediğini sandığım söylemiştir. Kuzey Makedonya'daki bu sehirde bir otelde tertiplenen kabul res minden (îkarken Kıral, gazetecilere, «Zannedersem mesut bir olay bekliyoruz» demiştir. Kıral, memleketi kansına tanıtmak için bu seyahati yapmaktadır. Kıral Konstantin 24 ve Kıraliçe AnneMarie 18 yaşındadırlar. Düğünleri 18 eylülde Atina'da yapılmıştı. KİMYA NÜHENDİSLİ6İ MÜDÜRLİJÖÜNDEN AÇI L I Ş A D A V E T Aziz okuyucular.. NATO Teşküâtının nâzik bir davetine icabet ederek yann Avrupaya gidiyorum. Bu münasebetle on beş gün kadar yazılaruna ara vermek zorunda kalacağım. Özürler dilerim. On beş gün donra tekrar Ijurada buluşmak üzere Allahaısmarladık. B. F. TEŞEKKÜR •skl muharlplerden ve Büyük ATATÜBK"ün y»Terlertnden Emekll Subay agabeylm diğLaiz »dı hararetiıi leranlı ve ıtonatik «tarak sağlayaa. ? sarfiyatııı yan yanyı indirfi Ü YUKŞEK OKUlü NAŞİT MENGÜ'nün Ankarada yapılan cenaze meraslmlnde baçta Sayın Cumhurbaskanı Cemsl OÜRSEL olm&k ttzere ve blzzat cenaze meraslmine ka,tüan sayın Senato Bşk. Enver AKA, Korgeneral Reflk TULGA, Merkez K. Oeneral Sabrt KOÇAK, Subaylara, Meraslm Kıtası Subay ve erlerlne, sU&h ve Binıf arkadaşlanna, yakınlarımıza ve dostlanmıaa T « benl tel İle ve blzzat evlme gelerek başsağlığı dlleyen yakmlarım ve dostlarımıza minnet »e tosekkürlerlml sunanm. Fahriye UNAN Cumhurlyet 13722 Zengibarda tedhiş SINCER OTOMATİK HAVA KONTROL AYARI ÛTOMATİK TERMOSTAT gaı sobası En iyi havagaz karışımını kendi kendine yapar, daima mavi alevle yanarak en verimli tsıyı sağlar Oda içinde istenilen ısı derecesine göre, sobanin yanışını kendi kendine ayarlar ve gaz sarfiyatını da yarı yarıya azaltır KARBÜRATÖR Düzenli yakıt akımı sağlar KÜÇÜK BOY Az yer tutar, çok ısı verir Bütün SINGER mağaza ve yetkili satıcılorında Nairobi (Kenya). 8 (AP) Buradaki diplomatık kaynaklardan verilen bilgiye gore Zengibarda başlıyan yeni bir tedhis kampanyası sırasmda yuzlercc kisi tevkif edilmiştir. Bu son tedhis kampanyasının kurbanlarının yine Araplar oldugu anlaşılmaktadır. Hükümetin bir mukabil darbeden korkmasının bu tedhis kampanyasının sebebi olduğu sanılmak tadır. Nitekim buraya ulaşan haberlere göre Zengibar liderleri Baskan Karumenin îhtilâl Hükümetini devirmeğe hazırlanan bir komplonun meydana çıkarıldığını iddia etmislerdır. îhtilildenberi Zengibarda Afrikahlar tarafından öldürülen Arapların sayuı 12,000 i bulmuştur. Bu arada Sosyalistler programlarını tatbike girismişler ve birçok öz«l teçebbüsü millilestirmişlerdir. Bun lara Komünist Çin uzmanlan yardım etmektedir. 1. Okulumuzda 196465 ders yüına Bugün 9 Kasım pazartesi günü saat 17 de yapılacak açılış töreni ile başlanacaktır. 2. Sınaî müesseseler müdür ve mümessilleri ile okulumuzun bütün öğrencileri ve öğrenci velileri açılışa davetlidir. 3. Okul yönetmeliğini n 22 nci maddesi ve Yönetim Kurulu kararı gereğince, esas ve üçte bir burslu öğrenci kayıtlanna bir süre daha aralıksu devam olunacaktır. Adres: İstiklâl Cad. No. Sll Galatasaray îstanbul. Tel: 49 52 95 bfincılık: 3452/13682 TEŞEKKÜR » Oeelrdlğlm hastalık anında büyük şefkat ve alâk&lannı gördüğum Haydarpaşa Nümune Hastanesl H nci DahUiye Şefl Muavin Dr. Haydar Altlofc, Muavln Dr. Süleyman Torln, Başaslstan Dr. Turan Özbatur, Doçent Dr. Ahmet çalışkan, Dr. Hıfzı Özcan (Zeynepkâmll Asabiye Dr.) Aslstan Dr. Yavuz Tlldırmaz, Aslstan Dr. Cavidan Köksal, Aslstanı Dr. Süha Veldet, Aslstan Dr. All Cenanl Gülgüven, Asistan Dr. Hasan Kaya, Aststan Dr. Mustafa Fazarcıklı, Aslstan Dr. Rüştü Oğuz, Asistan Dr. Ömer LUtfi Şadoğlu, hemşire Muazzez Batur, Semra Iğcl'ye ve bütün personele sonsuı teşekküılerlml bildlrmeyl blr borç blllrlm. Abldln Gönenç Cumhurlyet 13723 Dr. KEMAL Saracoğlu MAKİNA SİGORTASI Türkiye'de ilk dei'a. en geniş şeklile Dökiim ,malzcme hataları^ Konstrüksiyon hataları Kaıanlarda tu noksanlığı. jantrifüj kuvvet netT, Kısa devre, sürsarj ijojasvonjıataları H'ağlama hataları MOtemmiiB malum«t Içto Evde beslenen bir arslan komşunun üç aylık çocuğunu yedi Qnebee (Kanada), 8 (AP) Üç aylık bir kız çocuğu, bir yavru aslan tarafından parçalanarak öldürülmüstür. Polis, aslan yavrusunun sahibine bir hafta önce evinde vahşi bir hayvan beslediği için 25 doltr eeza yazılmıs oldugunu da bildirmistir. Aslanın kurbanı bir evde kiracı olarak oturan JeanPaul Tanguay ailesinin çocuğudur. Aslan ev sahibi Georges Baker'e ait bulunmak tadır. Dişi olan aslan yavrusu henüz 4 ayhktır fakat 70 kilo gelmektedır. Çocuk, gezmeye giden annesi ve babası tarafından bakılmak üzere Georges BaJccr'in kamına bırakıl HATİM DUASI Biricık varlığımız Operatöı Dr. BERKEMAL YALINKILIÇ'uı ölümünün blrlnol senel devriyesl olan 9.11.1964 pazartesi günü saat 15.00 de Topkapı mezarllğlr.dakl ebedl lstirahatgâbmda okunacak Hatlm Duası ve anma törenlne sayın meslekdas, akraba ve yakın dostlarımızm tesrtflerlnl rica ederlm. Esi: Hurlye YALDJKILIÇ Cumhurlyet 13724 KATIP Ardahan Nüfus İdareslnden aldığım nüfUB kâğıdımı kaybetttm. HUkUmtUzdUr Ardan Çendli Aşirefendi Cad.iŞeker.Han Telefon.'22 43 67 1 22 «3 68 • 22 M 27 ER SiGC fırtına ve don . Beceriksizlik , TESCİL EDİLMİŞ MARKADIR. MAKİNALARINIZIN TEMİNATIDIR • ım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog