Bugünden 1930'a 5,427,575 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İKİ ııııınııııııııııııııııııııııııı CUMHTJRÎYET 9 Kasım 1964 1N C E L E M E L E R ıııçıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı=ıııı Ustün kalite Karasulan ve bitişik bölge sözleşmesi Yazan: Ahmet KERSE M.S.B. Kanunlar Dairesi Baskanı 1958 de Cenevre'de 86 devle «bitişik bölge» nin; gümrük, matin iştirakiyle yapılan söz liye, muhaceret veya sağlık konn leşmelerden «Karasulan ve larında ihdas edilebileceği tasrih Bitişik Bölge Sözleşmesi» edilmiştir. Devletler hukukunda 10 eylül 1964 tarihinde mil «güvenlik» yönünden de «bitişik letlerarasında yürürlüğe gi bölge» ihdası kabul edilmiş bir kaide idi. Gerçekten Birinci Dünren bir senet olmuştnr. Devletler hnkuku kaidelerinin ya Harbinin başında Osmanlı Imyazılı hale getirilmesine calışıl paratorluğn diğer devletlere verdiği bir notada askerî bakımdan mış, denizin muhtelif kısımları sahillerde 6 millik karasulan ihüıerinde uygulanacak hükümler das ettiğini bildirmesi «güvenlik» için daha verimli çalışmalar ya yönünden «bitişik bölge» ihdası IIMIIINIIMHIIIMIIIIMIIflM İ Günün Konuları I Çabuk Teslimat llllEjlllllllllMHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllMllllİllll Bazı hıikümlerı 1 Kasım 1964 ten İtibaren uygulanmaya başlanan, bazı maddeleri de bir kaç ay sonra yürürlüğe girecek olan «Sosyal Türk sinema sanatında öSigortalar» kanunu, hiç şüphesiz nemli bir gelişmeyi jağlıyacak sosyal güvenlik konusunda atılmış olan ve sinema kurumlarının onemli bir adım nitelığını taşı meydana getirilmesi, sansür, e maktadır. konomık ve teknik sorunları ve Yeni Sosyal Sigortalar kanunu dığer onemli konuları günde . ile, 1946 yılındanberi çeşitli fasıla mınde taşıyan ilk Turk Sinema larla kabul edilmiş olan iş kazaia = v ö n ü n d e n . b i uj k b ö l g e , ihdag Şurası bugun saat 10 da Istan= pılmıştır. Kara tılkesıne bitişik ^emekUr. Difer devletlerin mil n ile meslek hastahklan ve anabul Radyoevinde, Turizm ve = deniı ınları ile devletler çok es lî mevzuatlannda bbuna b benzer denıı «uları ile devietler çok es ,. lık sigortası kanunu, maluliyet, t l d ki devirlerdenberi ilgilenmişler hükümler bulnnduğu gibi milletTanıtma Bakanı Ali Ihsan Göihtiyarlık ve ölüm sigortaları ka dir. Evvelâ «karasulan» mefhumu lerarası bazı senetlere de mümağuş'un konuşmasiyle açılacaknunları ortadan kaldırılmakta, aydogmuş, 20 nci asırda da «biti «il kaideler girmiştir (2). Cenevtır. Sinema Şurası, ağustos anı sigorta çeşitleri tek bir kanun şik bölge» ortaya atılmıştır. içinde ve onemli değisıkliklerle yında ilk defa toplanan Danışre Sözleşmesinde ber ne kadar yürürlük kazanmaktadır. ma Kurulunda alınmıs kararKarasuları ve bitişik bölge hak «güvenlik» yönünden «bitişik böllar uzerine meydana gelmiştir. Sosyal Sigortalar kanununun ge kındaki ilk milletlerarası çalış ge» ihdası öngörülmemiş ise de, rekçesinde de gosterildiğı gıbı, ma, Milletler Cemiyeti'nin hima devletlerin tek taraflı olarak bu bugün hemen butün ülkelerde ilk yesinde 1930 yılında Türkiye'nin yjjnden bitişik bölge ihdas »tme Çocuk felci aşı kampanyası plânda ele alınan ve büyük önem = de iştirak ettigi La Haye Konfe i e r i ı devietler hukuku kaideleribugün başlıyor taşıyan sosyal güvenlik konuları Z ransında yapılmıştır (1). Ancak n e v e Sözleşmeye aykın dfişmez. Çocuk felcı aşı kampanyasına memleketimiz içın de hayatl bir E bn Konferansta devletler, kara Gerçekten Cenevre'de yapılan bugun başlanacaktır. Bu yıl aşı, mesele olarak karşımızda durmak Z «nlan genişliği ve bitişik bölge 1958 ve 1960 Konferanslarında ka Hukümet ve Belediye Tabiplikletadır. Z de sahildar devletin yetkileri ko rasulannın genişliği konusunda rıyle, Sağlık Merkezleri ve disGene kanunun gerekçesınde, sos Z nusunda »nlaşmaya varamamış bir mutabakata varılamamıştır. panserlerde yapılacaktır. Bu arada yal güvenlik tedbirlerinin, batı ulZ lardır. Bununla beraber, «Kara Bu gün 12 mile kadar uzanan ka Zeynepkâmil ve Haseki Çocuk kelerinde yüz yıla yaklaşan bir olduğu, bızde bu çeşıt E snlannın Hukuki Statüsü» adlı rasulan iddiaları devletler arasın Hastanelerınde bırer istasyon ku geçmişi tedbirlerin ancak 1946 yılından ıti E bir tasan hazırlantnıstır. Konfe da tasviple karşılanmaktadır. Sa rulmustur. baren ele ahnmaya başlandığı ve Z rans sonundaki kararda, devletle hilden itibaren 12 millik bir su Yük vagonları feribotla getirilen uygulama ilkelerinın de Z rin, karasulan genişliği ve ilgili şeridinde bütün yetkilerini kulkarşıdan karşıya miletlerarası norm'ların, çok al£ diğer meselelerin incelenmesine lanmaya mezun sayılan sahildar ğ tında bulunduğu belirtilmektedir. geçiriliyor E devam etmeleri tavsiye edilmis, devletin, bn yetkilerden çok darı Gerçekten, sosyal güvenlik tedYuk vagonlarının feribotla nakE hazırlanan tasannın tasdiki tekli olan «güvenlik» bakımından «bibirlerine doğru atılan ilk adımlar, ledilmeleri iyı netice vermiştir. *'?ik bölge» iddiasına itiraı edilE fl getirilmemiştir. * i k böl id i Batı Ulkelerinde bemen hemen m e m e k Devlet Demir Yollan Anadoludan gerekir. îkinei Dünya Harbinden sonra yüz yıllık bir geçmişe dayanır. Da Sözleşmenin fiçünctt bölümfi Trakyaya yapılan vagon nakliyaha 18 ind yüzyılda VolUire şöyle Birleşmiş Milletler Teskilâtının tını feribotla hızlandırmı; ve za diyordu: «Dinlenmek ve yorgunhimayesinde knrnlan Devletler »on hükümleri tanzim etmiştir. man kaybı önlenmiştir. Nakliyalnk gidermekten ziyade, gelecek Huknku Komisyonn öncelikle «Karasnlan ve Bitişik Bölge Söıtın fenbotla yapıldığını öğrenen endişesini yok eden güvenliği netetkiki gereken konnlar arasına leşmesi» nin devletler arasında iş sahipleri Devlet Demir Yolunu rede ohırsa olsun arayıp bulmaya «Karasnlan rejimi» ni de almış yflrürlüge girmesi, devletlerin tercih etmeğe başlamışlardır. can atıyorum.» tır. 1949 yılından itibaren her yıl tasdikine tâbi olduğnna işaret eîkinei Dünya Savaşına kadar toplanan Devletler Hukuku Ko dildikten sonra 22 nci tasdiknaE p gelişmiş Batı ulkelerinde sosyal = misyonu, deniı hnknkn ve bu a menin veya katılma vesikasının sigortalar aracı ile getirilen sosBirleşmiş Milletler Genel S e k e rada «karasulan rejimi» ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreyal güvenlik tedblrleri, tamamen terliğine tevdii şart kosulmuştur. çalışmalar da yapmıştır. 1956 yıendustri işçilerine tanınan uygu 31 ekim 1958 tarihine kadar imlında Komisyonun yazdığı raporlanma sınırlan çok dar bir takım zaya açık tutulan sözleşmeyi, dev Yağışlı ve rüzgârlı da karasularına da yer verilmişsembolik yardımlardan ibarettı letler tasdik etmekte acele etmetir. Devletler Hukukn KomisyoBunlar, fabrika ya da atelye işçıgeçecek mişlerdir. Birinci olarak Ingiltelerinin meslek kazaları, hastalıknunda, devletler temsil edilmedire 14 mart 1960 tarihinde tasdik Marmara ve Karadeniz Bölgelar ya da maluliyet gibl durumğinden meydana getirilen metnin ettiğini Genel Sekreterliğe bildir leri ile Dogn Anadoln'nnn knzey lannda yapılan yardımları kapsamilletlerarası bir konferansta intnistir. Bundan sonra muhtelif kesimleri çok bnlntln ve yagışlı, maktan öteye geçmiyordu. eelenmesi gerekiyordn. Nitekim tarihlerde aşafıda gösterilen 21 Orta Anadoln Bölgesi ile Uşak, Endustri işçileri Ue beraber, bir Komisyon, Birleşmiş Milletler Ge devlet daha Sözleşmeyi tasdik ettsparta, Afyon çevreleri önceleri toplumun bütün çalısanlarının nel Kumluna sundağu raporunda tiğini veya Sözleşmeye katıldığıparçalı bulutlu, öğleden sonra meslek kazaları, hastalık ve mabn tavsiyede bnlunmuş, Genel nı Genel Sekreterliğe duyurmuşjer yer sağanak yağıslı, difer lüliyetleri, yaşlılık, gebelik ve işKurul da üye devletlerin tam o tur. Bn devletler şunlardır : bölgeler az bulutlu geçecektir. sizlik gibi hallerinin güvenlik allarak iştirak etmelerini temenni Ha\a sıcaklıkları Eee'de biraz artına almması, bunun için de bir Güney Afrika Birliği, Avustralederek bir konferansın açılmasıkül olarak halkm sosyal sigortala ya. Bulgaristan, Kamboçva, Ame tacak. diğer bölçelerde düne nana karar vermiştir. ra bağlanması fikri, tklnci Dünzaran onemli bir değişiklik olmırika Birlesik Devletleri, Haiti, ya Savaşı sırasına aittir. yacaktır. Rüzgârlar biitün bölgeMacaristan, Israel, Madagaskar, lerde kuzey ve doğa jöRlerden Sosyal sigortalar, ayrıca, çocukDo= ttr.klyle toplanan B.rleşmiş balif, Marmara v e Karadeniz'dc lu aileler için yapılan «aile yarCnmhurtT«ti; B e y s ı f i a s dımları = Allocations familiales» zaman zaman orta knvvette eseUkrayna, Romanya, Senegal, VI riı»n 1958 de çalısmastnı bıtirgibi tedbirlerle çok genis ve etkicektir. Leona, Çekoslovakya, Sovml.Ur. Devletler Hnknkn Komı. yet Sosyalist Curahnriyetleri Birli bir uygulama saihasına girmış yonnnnn hazırlad.gı metinler ü liği ve Venezüellâ. Bu devletlerbulunuyor. KASIM 9 RECEP 4 »erinde çalışmaya başlıyan Kon den Dominik Cumhuriyeti 11 aEkonomık anlamda genıs çapta liberal düşuncenm haktm olduğu feranata «Karasnlan ve Bitişik ğnstos 1964 tarihinde tasdikname9 a Birlesik Amerıkada bile, 1929 krıBSlge SSzleşmesi» nden başka; sini Genel Sekreterliğe tevdi eta a a < zinden sonra görülen kesif lşsızAçık Deniı, Kıt'a eşiği. Balıkçı miştir. Sözlesmedeki hükme göre ş . e ç lik olaylarından sonra kabul edio 39 11 58 14 39 16 56 18 30 4 54 V 6 \* r Uk ve Açık Denizlerin Biyolojik Z2 nci tasdiknamenin tevdiinden len «socıal security act» ile, taKaynaklannın M h f Muhafazası sözleş 30 gün sonraya tesadiif eden 10 Kkl öl E rım ve ev hizmetlerınde çalışanla1 42 7 00 9 42 12 00 1 34 11 57 meleri ile deniz hukukuna ilişkin eylül 1964 tarihinde «Karasulan ra varıncaya kadar bir genel işbazı kararlar kabul edilmiştir. ve Bitişik Bölge Sözleşmesi» milsizlik sigortası yürürlüğe konmuş Tsnmızın konusunu teşkil e letlerarası bir senet hüviyetini tur. Sağlık yardımları konusunda den «Karasulan ve Bitişik Bölge kazanıp tasdik eden devletler auygulanan «Blue Crosse» dahı göstermektedir ki, liberal ve aşırı Sözleşmesi» 3 bölüm ve 32 mad rasında yürürlüğe girmiştir. endivüdüalist Amerikan toplumu deden ibarettir. Birinci bölümde Hükümetimiz bu sözleşmenin Vefatının senesıne rasth\an bile, sınırlı ve sadece bir kaç akarasnlanndan ve bunnn tâbi ol tasdikine henüz tesebbüs etme9 Kasım 1964 Pazartesi gunü lana inhisar etmis de olsa, sosyal duğn rejimden bahsedilmiştir. Ez miştir. Birleşmiş Milletler Teskioğle namazını müteakıi) Şısli güvenlik düşüncesinden müstagni efimle, karasulannın ülkenin bir lâtı tarafından üye devletlere yücamiinde annem kalam&mıştır. parçası olduğuna işaret edilmiş; rürlüğe girdiği bildirilen bu sözHÜSNİYE ŞAZİMENT Batı dünyasında sosyal güvenba lulann iç, dış ve yan sınırlan leşmenin tasdiki, bir müddet önlik tedbirlerinin en mükemmel ve nıa tesbiti usulleri gösterilmiş; ce kabul edilen 476 sayılı «KaraBİRGİ en güzel örneğini veren ülke hiç zararsız geçişin şartları, harb ve suları Kanunu» nnn eksiklikleriv* babam merhum şüphesiz Ingilteredir. özellikle. ticaret gemilerine uygulanacak ni tamamlıyacağından faydalı ola İkinci Dünya Savaşı yıllannda, General Prof. Dr. kaideler tanzim edilmiştir. İkinci caktır. Sir W. Beveridge'in başında buZİYA NURİ BİRGİ'nin bölflm «bitişik bölge» ye tahsis lunduğu bir komitenin hazırladıgı olunmuştur. Sözleşmeye göre, (1) Prof. t. Lütem, Birleşmış Milruhlanna hedıye edılmek rapora dayanan bugünkü tngiliz uzere hatım duası yapılacak karasularına bitişik ve bu sulaletler Deniz Hukuku Konfesosyal güvenlik mevzuatı, her tnve tanınmış Mevlıthaniar tann ölçülmeye başlandığı esas hatransı, 1959 Ankara, s. 7 giliz vatandaşma hastalık, işsizrafından Mevlıdı Şerıf oku taa başlamak ve 12 mili geçme (2) Prof. S. Meray, Devletler Hulik, yaşlılık gibi çalışan ınsan hanacaktır. mek üzere açık denize doğru uzayatının her türlü muhtemel dukukuna Giriş, 1960 Ankara, Arzu bujuranların ıştırakı rumlannda belirli ve yetici garan nan ve sahildar devletin bazı koc. 1, s. 330 ve Doç. Dr. M Grinrıca olunur. tiler veren bir güvenlik demeti onnlarda kontrole yetkili olduğu lubol, Sahil Sularının HukuMuharrem Nurı BİRGİ larak gittikçe gelişerek yaşamakdeniz şeridi olarak tarif edilen ki Statüsü, 1959 Ankara s. 186 tadır. Cumtıuriyet 13720 îngiliz sosyal güvenlik sistemlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lııııliiıııvıır Sosyal Sigortolar ve Sosyal Güvenlik Snrnsı lıııyiiıı Yazan: ROMANYA MALI KLOROSODİK MADDELER Dr. Nihat Türel sosyal güvenlik sısteminin, geli?miş ülkeler için dahi hâlâ erişilecek bir hedef olduğu derhal an . I. 3 i MEVLİT laşılır. Kıta Avrupasında, bu alanda ı lerı adımiarın atıldığı ikinci ülke Fransadır. Ozellıkle, 4 Ekim 1945 tarıhlı kararname ve 22,Mayıs 1946 tarıhlı bir kanunla, İşsizlik ve diğer sosyal sigorta çeşitleri ışçiler yanında esnaf, zanaatkâr, tuc car, tarım işletmesi sahipleri ve meslek sahibı her kişiye uygulanacak şekilde genişletilmiştir. Bugun tngilterede, nerede ve Bunun gibi, gelişmiş irili ufakhangi alanda olursa olsun, çalışan lı dığer Batı ulkelerinde, insanlaher tngiliz vatandaşı için işsizlik, meslek hastalığı ya da kazası, an rt belirli ölçülerde sosyal güvenlik haklanna kavuşturan sosyal nelik, malullük, yaşlılık, ınsanı se falet ve sıkmtıya götüren bir se sigorta kanunları uygulana gelmektedır bep olmaktan çıkmıştır. Yukarıda da belırttığımız gibi Sosyal güvenlik, İngılterede, isyenı Turk Sosyal Sigortalar kanutisnasız bütün halk içın mecburı nu eskilerine kıyasla onemli aedir. ğişiklikler getirmsktedir. Yeni kaKadınlar ve çocuklar içın yapınunda, İşçi Sigortalan Kurumulan indirimler bir kenara bırakınun adı «Sosyal Sigortalar Kurulırsa, işe ve ücrete bakılmaksızın mu» olarak değiştirilmektedır. herkes için aynı olan prim mükelSosyal sigortalar, yeni kanuna gölefiyetleri ve tamamen milllleştire, tek işçi çauştıran iş yerlerı irilmiş geniş bir devlet sigortası çın dahi uygulanacaktır. Yani, essistemi ile sosyal güvenlik harcakıden iş kanununun uygulama amalan tngiliz devlet bütçesınin lanına gıren ışyerlerindeki ışçılegenış yer tutan bir parçasını tes rın faydalandıkları sosyal sigortakil etmektedir. lardan şımdı bakkal ve terzi dukTamamen sosyalleştırılmış sağ kânları gibi tek işçi çalıştıran ışlik te«=kilâtını da katarsak, İngılız yerlermdeki müstahdemler dahi faydalanma imkanını bulacaklardir. Yeni kanunla getirilen önemli bir değişiklik de şudur: Eskiden sadece sigortalı işçinin faydalandığı sosyal sigortalar, bu kere, sigortalının eşi, çocuklan ve bakmakla yükümlü bulunduğu ana ve babasına da teşmil edilmiş olmaktadır. Daha bir çok yenilikler yeni kanunda yer almış bulunuyor. Gorülüyor ki, Turkıyede sosyal güvenlik konusundakı gelişmeler, henuz halkın tamamına hitap eden bir mahiyet taşımaktan uzak bulunuyor. Tarım işçileri sosyal sigortalar kanununun uygulanma alanı dışındadır. Bunun gibi, işçiler dışında, diğer çalışan meslek sahipleri sosyal güvenlik haklann dan yoksundurlar. Diğer bir deyişle, halkın tamamını kapsayan bir sosyal güvenlik sistemı henuz ufuklarda yok. Kaldı kı, mevcut sosyal güvenlik imkânlannın. bu haklardan faydalananlar içın temın ettığı şeylerın gerek miktar, gerek nitelik bakımından vüsati, gelişmiş ülkelerdekilere kıyasla küçük çaota kalmak tadır. Pâkat burada bır gerçeğı alaldan çıkartmamak gerekir. S«syel güvenlik tedbirlerinin etkl derecesı, ekonomık kalkınma ve toplum zengınlığı ile doğru orantılı bir münasebet taşır. Andre Get ting'in dediğı gibi, sosyal güven likten yararlanmak istıyen bir top lumun, bir yandan çok güçlu e konomik kaynaklara sahip olması dığer yandan da mılli gelir bolü şumunun hakkanıyet ve sosyal a dalet esaslarına bağlanması ge reklıdır (1) Her konuda olduğu gıbı, Turk f P A.O ile Ptttoı halkının bütünü ile sosyal güven Ofıs akaryak îın liğe kavuşması, önce ve mutlaka ekonomik kalkmmasına bağlıdır nin özü, Bevendge'ın şu sözlerm de gerçek anlamım bulur: Beveridge der ki: «Ihtiyaç denen şeyi yok etmek gerekir. Bunun için de, sefaleti bütün illetleri ile ortadan kaldırmak, herkese devamlı ve yeter gelir getiren bir iş temin ederek insanoğlunu ihtiyaç çemberinin baskısından kurtarmak lâzımdır...» Kloridrik Asit Soda Külü Bikarbonat dösud Kireç kaymağı Kalsiyum Klorür ıhracafçtsı CHIMIMPORT (CHIMIMPOHT) Bucarest 10, Bd. Republicii Boîte postale 525 Telephone : 16 06 36 Telex: 215 Telegrammes: CHIMIMPORT Bucarest Çabuk bilgi edinmek için mOracaat ROMANYA TİCARET ATEŞELİĞİ Taksim, Sıraselviler Caddesi 143/147 ittihadı Milli Han Kat : 4 Istanbul Telefon : 44 82 61 (Basın 20996/13691) KIŞTA ».•^ • • » ATLAS SİNEMASINDA CASDSLAM SAVAŞI (O.S.S. 117) KERYVIN MATHEWS NADIA SANDERS 12 00 14 15 16 30 18 45 21.15 Üâncüık: 3450/13681 Bugün Suareden İtibaren Son derece heyecanlı şahane bir polisiye film Fransızca Yatar koltuklu, tuvaletli, 3 ayrı kalorifer cihazlı ve Kuılanan otoüüsıer Resimli Bilgi Türkiyenin En Güzel ve Eşsiz Ansiklopedik Dergisi 46 ıncı Sayısı Oıktı. Bateş Rpklâm No. 92/13712 Muntazam Avrupa seferlerine kışın da devam edecektir Müracaat: OPERA yan, TAKSİM Tel: 48 5/ 5/ Cumhuriyet 13714 88 (1) Andre Getting. La Securite sociale. S. 11». Cumhuriyet'e nıeİE t \ıplar Yabanci ile evli olanların subaylık hakkı geri alınmamalıdır.. !•• İsmi mahfuz bir okuyucnmuz yaIiyor: Pek muhterem Genel Kurmay Başkanllğımız yabanci ile evli olan eskı yedek subaylardan bu hakkın geri alınmasına karar vermiştir. Kararın tarihi 14 ağustos 1964 dut. Bendeniz Askerî Hâkim olarak yedek subaylık Borevimi tamamlamış bir vatandaşım. Görevimi ifa ettikten sonra doklora yapmak için gittiginı bir Avrupa ülkesinde hukuk asistanı oian yabanci uynıklu bir bayanla eviendim. Hâlen Anavatanda mesuı bir ynvanın sahibi bulnnmaktayız Bu eviilikten ik) de cocuğumuz oldu Biiindiği gibi bir Turk vatandasla evlenen yabanci kadınlar Türk tabiiyetine geçmektedirler. Kanun icabı budnr. Hal böyleyken aradaki jıhri karabete dayanılarak kazanıuni; bir müktesep hakkın kazanılmıj bir rütoenin mukabiline şamil bir şekilde sırt bu evlilik bağı nedeniyle geri ahnması anayasaya ve insanlık haklanna aykırı düşmez mi? Hâlen dış ülkelerde yuz binlerce vatandaşımız calışmaktadırlar. Bir kazanç iimidiyle kendl ellerimizle eıınderdigimi/ bu vatandaşlarımız •rasında bir çoklarının yabancılarla evlenerek yurdunıuza eeri dönecekIfrini tıasıl unutnruz? Askeri miılâhazalara gelince, bu Kitaplık niçin a^ık dejnl CUMHIKIVKTin illllıtııiiiıııııııııınıııııllipıııııııııııııııııııl Biracışarkı Yazan: A. J. Cronin evıren: Vahdet Cültekin 308 BtR AC1 SARKI BtR ACI ŞARK1 309 310 BtR ACI SARKI Ama, vakit geçiyordu, onlar görünürde yoktu. Dokuza on var, bes var, üç var... Perde şimdi açılacak... Merak etmeye başladun. Günü mü şajırmıştım, yoksa yanlış kapıya mı gelmiştim? Dokuzu çeyrek geçiyordu. tam gitmek üzerey dim, geldiler. Beklediğimden kalabalıktılar: Terence, Miss Josephine Gilhooley, Nora, Miss Donohue, bir de pahalı elbiseler giyinmiş, scrt bakışlı bir delikan lı. Sonradan öğrendim: Miss Donohue'nin kardeşiymiş. Hepsine öyle birlikte eğlenmiş, çoktan beri bir arada gülüp söylemi; kimselerin ke\fi vardı ki akşam yemeğini birlikte yemiş olmaları düşüncesini ujandırıyordu. Tiyatroya gelmedeıı önceki bu eğleııtiden beni uzak tutmuş olmaları kuşkusunda aldanmadığımı. bu kusurlarını kapat mak için beni aşırı bir coşkunlukla sclâmlamaları da gö'steriyordu. Miss Donohue, koluma sarılarak: Soğuk almadın inşaallab, yavrum?» diye haykırdı. Terence de niye geç kaldıklannı anlattı: • Bir yere uğramak zorundaydık da. Bak. Josey, sana tanıtayım: Laurence.^ « Miss Josephine Gilhooley, pahalı görüniiş lü bir kürk manto giymiş, başından boynuna doğ ru eflâtın bir tül sarmıştı. « Memnun oldum> dedi. «Sahiden çok memnun oldum. Ben hep derim ya, arkadaşımın arkadaşı benim de arkadaşımdır. Yalnız, sizden daha önce bahsetmeliydiler.» Kusurlarını kapatmak için gösterdikleri telâsa o da katılıyordu. Elimi öyle sıktı ki süründüğü koku avucuma sindi, o gece boyunca bir türlü nçmadı. • İşittiğüne göre iyi koşarmışsınız. Belll de. Ben hep derim zaten, insan görünüşünden belli olnı diye.» Terence, beni kayırmak istemezmis gibi bir tavırla: «İyi bir koşucu olabilir diye duşünüyoruz> dedi. «Martin'Ie karar verdik, bugünlerde bir deneyeceğiz.» Nora hiç konuşmamıştı. Şimdi de, gene bir şey soylemedi ama, bana güliunsedi. Ahbapça, beni beyenir gibi bir gülümseyişti bu; içinde biraz da senli benlilik de vardı ki bütün o beklenıemin acısını unutturdu bana. Nora o kadarla da kalmadı, tiyatrodan içeri girerken, kulağıma eğildi, cabuk çabuk anlattı: Miss Miss Gilhooley ziyafet çekti bize, Laureııce. Onun için, Criterion'a çağıramadını seni. Ama. gelecek sefere çağırırım.» Aksilik oldu. koltukların ortasma doğru yiirurken doğurduğumuz kargaşalık arasında, ben yerimi şaşırdım: Öyle ki, Terence, en başta gidiyordu, Miss Gilhooley'in yanına oturdu, sonra Martin'Ie Nora yan yana düştü, ben de, en sonda olduğum için, Miss Donohue'nin yanına. Bu biçim oturuş benim hiç de hoşuma gitmemiçti. Bu üzüntüm arasında, yana doğru bakıyor, Nora'dan avutucu bir gülümseme bekliyordum ama, ne gezer! O, her zamanki canlılığıyla, Donohue ile konuşuyordu. Sahnede bir hokkabaz havaya toplar atıp tutuyordu. Miss Donohue kulağıma fısıldadı: • Başlangıçtaki numaralar hiç de güzel değildir, yavrum. Ama, bekle, Hetty King çıksın hele.» Büyük bir kutu çukulata açmış, pek usturup luca kucağma koymuş, bana sunnyordu: «Canın is tedikçe al, yavrum.. Miss Donohue'nin bana böyl* boynna «Yavrum, yavrum» deyişinde bir acnna «eziyordum, sanki öksüz bir çocukmuşum da bana bedavadan yemek yediriyorlannıs gibi geliyordu. Bu sırada, basuıda ufacık btr melon fapka. burnu brmızıya boyanmıs bir adam eıkmıs, şarkı söylüyordu. Herkes gülüyordu, bir ben gülmüyordum. Miss Donohue: >Ne cırlak sesi var, değil mi, yavrum?» diye kıkır • kıkır bir güldü. Yüzümün gerilmiş çizgilerini zorlayarak. ben de gülmeye çalıştım, gene yana doğru bir goz attun. Josephine Gilhooley, kendinden geçmiş gibi, arkasına yaslanmış, bütün o altm kaplama dişlerini göstererek, düşmemek için Terence'ye sıkı sıkı sarılmıştı. Sonra, içim ezilir gibi oldu: Martin de Nora'nın elini tutuyordu. Martin Donohue'yl daha ilk görüşte hiç sevmemiştim. Benimle hiç konuşmamıs, yalnız şöyle soğuk soğuk, sert sert bir bakmıştı. Şimdi bu duygum daha da arttı. Yakısıklı bir adamdı ama, pek bayağı, tedirgin edici, korkunç bir yakısıklıhktı bununki. Çıkık elmacık kemikleriyle, biraz basık bumuyla boksörü andırıyordu. «Bak, yavrum, tkis Kardejlerj. Bir örnek fanile pantalon, çizgili gömlek, hanr sapka giyip ikiz kllığa girmi» iki adamın soyUrılıklanna bakmak zorunda kaldım ama, tasa dolu gozlerimi ö'teki çiftten gene de ayıramıyordum. Bir göxüm sahnede, bir gözüm yanda, bn yadırganacak duruşum en sonunda Miss Donohue'nin gözüne çarptı. «Boynun mu tntuldu, yavrnnı?» diye fmidadı. «Yoku fafi mınn sen?» Kendlml zorlıyarak bakısımı düzelttim, «Yok, saşı falan degilim» diye de hemen kadmın üstelemeainl önledhn. GolraMr Kdvünden Vunus Sen yazıyorgun her vesile ile NATO'.va. CENTO'Ga7etelerde okuvoruz. Köyleri>a bağlılığımı/.ı ilân edijoruz ÖmÎ7de her çeçen çün okuma ozellikle NATO camiasında 16 devledaları acılmakta Hattâ merkep tin askeri guç birliğı yaptıklarını sırtındaki kııtıınanelerle koviuve muşterek manevralaı duzenlediklerikitap dajıtıtarak okuma zevkl ni nasıl hatıra getırmiyoruzV Bize artırıldı&ı halde. bizim koviımuzEore bu karar yirminci vuı yıl çerde 1952 de kıınılmus hir nkııına ceklerine uymamaktadır odası var Kakai kapısında (hiHâlen yabanci ile evli Turk \atanzim de bir kitanlteımız var» rtive daşları içinde Milletvekili senator, bir de hfıvuk vazı a^ılı ^ncak Bakan, Ünlu Uazcteci, buyuk ış a kapısında hit de hııvuk kilit asıdamlarımız mevcuttur. Onlar devleh! tin her çeşit hiyerarşisinde onemli Her yerde oldıığn eibi tcövu?örevler almışlardır. miızde de lise. nrta ve ilk okui Oysa evlilik her şey den once bir mezunu tateheler var Bi? eecler Kısmet işidir. köT kahvelerinde lamana uymıyan dedi Kodularla vakit reciriİİRİlilerin bu kararı duzeltmelerini yonii, Yuksek nkullara eidecek bekUyoruz. bizler okuyacak bir kitap hulamadığımır cihi. rahat otiınıp wh bet edecek bir yer de roktur. İlsililerden mevcut okuma odasının halk hizmetine acılmasinı dilerim. (Arkuı vmr) Gazetenizin 1.10.1964 tarıhlı nüshasında çıkan «Mezarlık nasıl genislîyoı» baslıklı vazı, il • Istanbul Vakıflar idaresine ait gililer tarafından ıncelenmıstır: araziler üzerinde evi bulunan ge«Istanbulda hâlen rilü detne cekondu sakinlerine 6188 sayılı dilen 162 parça mezarhçın he kanuna göre, 1960 senesinde tapu men hepsi meskun mahalterle verilmişti. Bizler de bunlardan olup. Bey çevrilidir. koz muhitindeki vakıflara ait a Birçoklarında meskun mahalrazi üzerinde evlerimiz var idi. lerle mezarlıklar arasındaki meBakırköyden bir okuyucumuı y« Bu tapulama işi o zamanki siya safe ise 30 40 metredır. si duruma göre. acele olarak maıiTor: Gazeteciler mahallesınden 300hallinde değil. kahveierde olmusBıkırköyde 2,5 odall bir yerde o tur. Bu sebepten büyük kanşıkmesafede bolnnan tunnaktjıyıııı. Geçen giin bekçi para lıklara ve batalara yol açılnııştır. 400 metre Zincirlilrayn mezarhjı da bnn •ı toplıyan tahsildar geldi bir seBu karışıklık ve hatalı durum iar meyanındadır nellk bekçi paraıı 25 Ura istedi. Kendlsine bn paranın neye istinaden bir müddet sonra farkedilince heŞehirden uzak yeni mezarlıkkondugunu fordu^um zaman aldı men ilgililere başvunıp mütead lar tesis edilinceye kadar bu moğım cerap İle hayretler içinde kal dit defalarda şikâyet ettikse de dıra. Bakırköyde her kata 25 Ura hep bizler) oyalama cihetine gi ral bozucu halin. gözlerden u konmuj 2 3 veya 4 odı diye bir dildi. Vakıflar idaresine parasını zak yapılması bugün için mümseyln mevzuubahis olmadığını töyle da tamamen ödediğimiz halde bu kün değildir. Bunnnla beraber sürüncemede Zincirlikuyu mezarlıgının gazedJ. Halbukl 10 senedir oturdnfum ev işlerimiz yüzüstü teciler ve subay evlerine bakan lerde her oda başına C Ura ödüyor kaldı. dura. Bn fstenen paranın neye göre Bizlerin bu acıklı durumumuza kısımlarına; devamlı yeşil kaayarlandıgını Ugrili makamlarm » acele olarak çıkar bir yol için lan fidanlar dikilmis buliınmakçıklamasinı rlea ederim. ilgililerden rlca ederiz. tadır.» Bejkoz'dan Yaşar Özyılmaz ya/ıvor: Hatalı verilen fapular hâlâ düzeltilmedi... Belediyenin cevabı Acoba bekçi paraları neye göre ayarlanır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog