Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

ZEYTİNDAĞI Zeytindağı, Falıh Rıfkı Afety'm leri ıçınde en çok onem taşıyanlanndan btridır. Bu kıtabmda Atay, yakmdaa •deznek fırsatını bulduğu Fılistm eephasi hareketlennin ışığında ilk dOnya savaşını kaybedışmuzın »ebebiıü *• o zmnanlri imparatorluğun acıkh manzaraemı elle tutulur bir kesinlikle onumuze koyuyor. Muhteşem bir üslupla Işlennu? okn bn nnutulmaz eeer Varlık Yaymlan arasında 4 lira fiyatla yenidea basılmıstır. İlâncılık: 3260/13678 41. yıl sayı 14467 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADt Telgraf v e m e k h ı p adresı: C ı m h u r ı y e t Istanbul Posta K u t u s u : İstanbıd No 246 KURUCUSU: YUNUS \ADt Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 22 42 9 8 2 2 4 2 99 GiovanniBin Odası AĞAOĞLU YAYINEYI İ^T Pazartesi 9 Kasım 1964 JAMES BALDH Cütli 10 T i . Bütun Kıtapçılarda (Vılâyet karşısı) Istanbul Cumhurıyet 13713 ADALET BAKANUGI YÜK5EK HAKİMLER KURULUNUN HAZIRLADIĞI BİR KANUN TASARISINI KABUL ETMEDİ HAKIMLERIH DEHETIMI TASARISI REDDEDILDİ AZİZ ATATÜRK'ÜN EBEDİTETE İNTİKALİNİN 26 NCI YILI BUTÜN YURTTA YARIN SAAT 9 U 5 GEÇE YAPILACAK TÖRENLERLE ANILACAKTIR. BILGIÇ Bilgiç ve Demirel Genel Başkanlık savaşmabaşladı Her iki Genel Başkan adayı da dön Ankara AP 3 kongresinde konuşarak programlarını açıkladılar Ankara AP İt Kongresi havgah ve döğüştü geçti Tasarı Bakanlık tarafmdan Anayasaya aykırı bulundu DEMIREL A ATATÜRK'ÜN DIŞ POLİTİKASI Yazan: Prof. Fahir ARMAOĞLU ATATÜRK'E HAYRANDIM Yılmaz ÇETİNER'in bir röportajı Yarın CUMHURİYET'te Ankara, Cumhurıyet Burosu âkimlerin denetimi ile ilgili Yüksek Hâkimler Kurulunun hazırladığı bir kanun tasarısı Anayasanın 132 nci maddesinin «Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz» hükmü göz önüne ahnarak Adalet Bakanhğmca reddedilmiştir ve Meclise sevkedilmemiştir. H Memurlarlo ilpili tasarı ocak ayında görüşülüyor Hazırlanan tasarı milletvekillerine dağıtıldı. Tasarının ocakta görüşülüp martla yürürlüğe girmesi bekleniyor Tasarı, Yuksek Hâkımler Kuruluş Kanununun hâkımlerm denetımını yeterı kadar karşılamadığı, çoğu kez denetımsız bıraktığı gerekçesi, ile hazırlannu^tı. Kurul tarafmdan hazırlanan tasarının gerekçesıne gore, hâkımler kendılerı ıçm hazırlanan yenı duzene uymayı başarmışlardır, ancak kuçuk bir azınlık da olsa, bir takım hâkımlerın goreve etkılı olacak jekılde devamsızlık gosterdıkl«n, gereğı derecede goreve bağlı kalmadıkları, kararlannı vaktınde yazmadıkları, ozel ve meslekı hayatlarında sıfat ve gorevlerı ıcabına ujmnan hareketlerde bulunduklan gorulmuş, boyle bir kanun tasarısı hazırlamak zorunluluğu du( Arkası Sa. 7. Su. 7 de) 800 kusur delegenın katıldığı Ankara tl Kongresını AP Merkez Kurulu uyesı ve ll Muteşebbıs He\etı Baskanı Enver Kaplan açmıştır. Kaplan'ın kongre dıvanı seçımmdekı tutumu kavgalara sebep olmustur. Kaplan konusmasında : < Baskentın ihtılâl ve numayiş vapılan meydan ve sokaklarında, sevinçle kncaklasacağımız gıinleri n yakın oldağunu mujdeler, CeSEÇIM YAPTILAR Istanbul AP II Teşküâtınm dun Spor ve Sergı Sarayında Yonetım Kurulu seçımı ya nabı Haktan o günfi gâstermesinl pılmış ve «Teşkılâtçılar» grupunun lıstesl kazanmıştı r Bu duruma gore, Yonetım Kurulu şu şekılde kurul nivaz edenm» demış ve daha sonra muştur Ahmet Dallı, Orhan Cemal Fersoy, Puruzan Tekıl, Haluk Berkol, Hakkı Gedık, Alı Suat Bırol, yoklama yaptırarak Başkanhğa aFaruk ngaz, Berç Turan, Cavıt Koksal, M Ali Yalçın, Mustafa Gürpınar Eesımde, kongrede oy pusu day gosterılenlerı okuvacağını bxllalarının dağılışı gorulmektedır dırmıstır. Başkanlık ıçın uç onerge verılmıştır Önergelerın bırınde, Sadettın Bılgıç'ı tutan Cevat Önder ile Şınasi Ostna'nın kongre başkanlığına seçilmesi teklıf edüıyordu. Dığer ikı önergede ıse Suleyman Demırel ila Tekm Arıburnu taraftarlarından Yusuf Demirdag, Reşat özarda'mn Başkanhğa getinlmesi istenıyordu. «Vallah billah, »rtık tsrafsız olacağım ..» Enver Kaplan, Cevat önderin başkanlığını ıstıyen onergeyi oku(Arkası Sa. 7, S ü . l de) Ankara, Cumhuriyet Burosu dalet Partisi Ankara Ü Teşkilâtı, kavgab döğüşlu ve yuhalı bir kongre yapmıştır. Kongrede Genel BaşkanIığa adayhğnıı koyan Sadettin Bilgiç ile Süleyman Demirel'in ayn ayrı konuşmalan ile Başkanlık mücadelesi f iilen başlamıştır. Tahliye edilen Bayar dün Istanbula geldi Celâl Bayar, Çiftehavuzlardaki bir siire dinlenecek evinde ezaevinde kalması hayatı bakımından tehlikeli gorüldüğü için önceki gece saat 21 de Kayseri Bölge Cezaevinden altı ay süre ile tahliye edilen Celâl Bayar, dun sabah saat 8.40 da Çiftehavuzlardaki evine gelmiştir. 1 D BULENT ECEVIT Almanya'dan memnun Almanyadaki işçilerimizin meseleleri hallediliyor Çahşma Bakanı, Almanlar işçilerimizden son * derece memnunlar, diyor Bonn, A.A., «Devlet Memurları Kanun Tasarısı» nın Mület Meclısı ve Cumhurıyet Senatosundakı muzakerelerm den sonra ocak ayı ortalarında ka (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Ankara, Cumhuriyet1 Burosu evlet Memnrlan Kanun Tasarısı, bastırılarak mil letvekillerine dağıtılnuştır. Bakanlar Kurulunca Hükumet tasarısı olarak Büyuk Millet Meclisine sevkedilen «Devlet Memurlan Kanun Tasarısı halen Meclis gundemindedir. Meclisin onümuzdeki gunlerdeki toplantılarında tasarının incelenmesi hukumet tarafmdan istenecek ve bir karma komisyon kurulacaktır.» C TİP Genel Başkanı hükümetin dış polifikasını tenkid etti Dıyarbakır, 8 T î P îl Kongresınde llk konuşmayı >apan Genel Başkan A\bar, gerek ıç polıtıkada ve gerekse dış polıtıkada hukumetın kararsızhk ıçınde bulunduğunu, bu >uzden memleketın gıttıkçe derınlesen buhranlara suruklendıgını sovlemış ve sozlerıne şojle de\am etmıştır • (Arkssı Sa. 7, Sü. 4 de) Celâl Bayar Çıftehavıızlarda kızınm evıne geldıkten sonra torununu opu\or Ba\ar, Çıftehavuzlar Hazırcevap Sokağındakı 10 numarah evı ıkametgah olarak gosterdığınden altı av'ı burada geçırecektır. Celal Bayar ile kızı Nılufer Gursoj', avukatı Yılmaz Şahınalp ve Kayserı Memleket Hastanesı Dahil n e Mutehassısı Dr. Mustafa özbahar'ı getıren bej renklı 38 AK 114 plakalı taksı saat 8 40 da evın onunde durmustur Kapıda beklıven ıkı akraba'i ile (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Moskovalılar çocokİMlyla beıaber Bir akıl hastası trafik kazası sonunda iyileşti Manısa 8, Bugun saat 11 sıra larında Sabuncu Belınde bir trafik kazası sonunda eşme ender raslanan bir olay cereyan etmıştır. Manısa Akıl Hastahanesme tedavı ıçın getırılmekte olan bır akıl hastası, geçırdığı şıddetlı şokla tekrar sıhhatıne kavuşmuştur. Rahmıye Tartış ısmındekı akıl hastasını Manısaya nakleden Buca Santoryumuna aıt ambulans, Sabuncu Belınde, aksı ıstıkametten gelen şofor Cevdet Tezcan ıdaresındekı taksı ile çarpışmıştır Bu ana kadar ne soyledığım bilmıyen hasta kadın, olay sırasında geçırdığı şoku muteakıp sakmleşmıştır Hastayı muayene eden ıl gılıler kendısmde hıçbır aklı mu v azenesızlık gormemışlerdır NERHABA TOVARİS pazar (ezmeslnde ahşma Ç Ecevit, Bakanı Bulentİ Almanyadaki Turk işçilerinin problemleriyle ilgili seyahatinin olumlu sonuçlar sağladığını belirtmiştir. Af\on S, Sandıklı ılçesınden bugun saat 18 09 da hareket eden Haydarpasa Denızlı mototrenının va( Arkası Sa. 7, Su. 8 de) Motolren tutuşfu Ankarada bir ayda 338 trafik kazası oldu Şehrimizdeki 302 kazada 8 kişi öldü, 168 kişi de yaralandı, diğer 36 kazada da 8 vasıia hasara uğradı ve 4 kişi öldü ve Erkin heyetivle birlikte Moskova'ya gitmiş olan arkadaşımız TURHAN AYTUL gezi notlaruu bir yazı serisinde topladı. Merhaba Tovariş, Kartaca disiplini altında yaşıyan ve kalkınan bir memleketin bugünkü panoraması olacaktır. Bu yazı serisinde bulacağuıız bazı enteresan noktalar şunlardır: Sovjet Astronotlan cok kısa bir zaman sonra Aya gideceklerine inanıyorlar. Dev şehir Moskovada gece saat 11.30 dan sonra hiç bir canhlık kalmıyor. Pazar gunıi dukkânlar butun hafta çalısan insanlann alışveriş yapması için açık tutuluyor. Moskova'da ev kirası 7 ilâ 10 Ruble ara* sında fakat bir öğle yemeği 5 Ruble. Ecevit, bu konuda japtıgı açık lamada gerek Alman ışverenımn gerekse Alman hukumetının Turk ışçılerınden son derece memnun olduğunu soyledıkten sonra, ışçılerın hailı gereken prob lemlerme temas etmış ve ozetle demıştır kı «Şuphesiz işçilerınuzın hallı gereken bazı guçluk lerı ve meseleleri vardır. Fakat bunların halli mumkun olduguna kanaat getırdim. Resmî Alman makamlarının Almanya'daki çeşıtlı resmî ve gayri resmî teşekkullerın bu meseleleri çdzmeğe jardımcı olmak uzere hazır bulunduklarını gordum. Kendisiyle yaptığımız goruşmede Almanya'nm Çahşma Bakanı Theodor Blank, ıki memleket arasında imzalanan Sosyal Gu\enlık sozleş•tesınin Alman Parlâmentosunda Sa. 7. >u. 5 te) î Şehır ıçınde me\dana gelen 302 kazada 8 kısı olmus, 158 kısı j aralanmış, 159 vasıta hasara uğramıs tır. Dığer 36 kaza ıse, şehır dışınGaziantep, 8 (a.a.) Ünal mada vukua gelmış, 4 kı<:ı olmus, 25 hallesınde oturmakta olan Nurıje kısı jaralanmı? ve 8 i asıta hasara Kalkan adlı bır kadınla, beraber uğramıştır oturduğu dort yeğenı, pısirdıklerı bulgur pılâvmı yedıkten sonra zehırlenmışlerdır. Kalkan aılesı, dun gece Devlet Hastanesıne kaldırılarak tedavı altına alınmışlardır. llgılıler, bulgurdan zehırlenmele Antalya, 8 Manavgat ilçesuıin BEŞI DE ARTIK GORÜYOR Sicılyalı bej kardeş doğuştan kor olmak bahtsızhğına uğramış Çeltıkçı koyiinden Hasan Çım'e ait rın artması uzenne, halkın dıkkakrdı Geçen ay Romada bir klınıkte yapılan amelıyat sonunda beşı de gormek ımkâmna kavuştular Dun eve baskın yapan jandarma muf tını çekmış ve zehırlı buğdaylann çekılen resımde, en büyuklen 15 en kuçuklen ıse 5 yaşında oiau kardegler Romaflm tanhî âbıdelen onün reze>!i kullıyeth mıktarda sahte semekt» kuUantlmamasinı ıstemıs de gorebılmenın aevına ıçında «1 tie tutu»ıurken goruluyoı. taef ytte Uralık tl» Ankara, Cumhurıyet Burosu rafik Müdurluğunce yapılan istatistiklere gore Ankara'da ekim ayı içinde 338 trafik kazası olmuştur. 5 kisilik bir aile bulgur pilâvından zehirlendi Manavgatta sahte 500 liralıklar bulundu ÇARSAMBA GÜNÜ CUMHURİYET'fe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog