Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet î B A S 1 N A H L A K T A S A S I N A D T M A T 1 T A A B B Ü T E D E R Sahlbl: NAZİME KADİ * Genel Tayın MüdOrtJ: ECVET OÜRESİN * Sorumlu Müdür EROL DA! Ll • Basan ve yayan: CUMHURrTET Matbaacılı* "e Gazeteeillk T4^. . Caftaloglu Halkevi sok^k No 3941 Aöfcna • Telelon: «950 * ANKARA: AtatOrk BulT»n Tener Ap lenışeniı Telefon: 12 09 20 . 12 09 M • 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: Gaö BulTan No. 18 Tel: 31230 BUROLAR GÜMVT tLLERİ: Meydanı, Edirn* Hanı ABON E Senellk 6 aylık 3 aylık ve Türklye 7â00 40 00 22 00 i LÂN 150.00 80 00 44 00 Ba«U* l U U U j 2 3 4 S ıncl «aAUelet Hartcl (aanctmi) 6 7 Q 1 sanıreler C • Nijan. Rlkan. Erienme, Ougum (Mactu) Ölüm Mevilt. TeşekkOı »e Kayıp aram» Kanp (Kellmesi) 1S0 ura 40 • 35 75 90 1 > • » < SAV1S1 25 KURCŞ (Baş tarafı 1 inci sahifede) (Baş tarafı 1 inci sahilede) tın sonucunu almadan mümkün de küdar ve kadıköy Kısıklı tramOrhan Oztrak, vah müfettiş Hakkı ğildir. Bu söylediklerim, Türk za vaylarmm kaldırılacağı sanılmaktaNevzat Baykal ile Jandarma Ge , bıtasının hakkı, emniyet ve asa dır. Bu duruma göre tramvaylar 1965 nel Komutanhğı Merkez Müfeıti yişi muhafaza yolundaki har^kotÇatalcanın, Bacüar köyünde, ge şi General Ziya Işıközlü'nün, Di İerinin halka saygıyı gururlu bir yılından itibaren sadece Üsküdar çen yıl, babasını, sopa ile öidüren yarbakıra gıtmelerini ve şeniş bir icraat tarzı telâkki ettiği mülâha Kısıklı Ümraniye arasında çalışacaklardır. Kısıklı • Ürnraniye hatİskender Yay, dün yapılan duruş tahkikat yapmalanm istemiştir. zasını belirtmek ıçindir. ması sonunda, 30 yıl ağır hapıs ceŞunu kesin olarak ifade edeyim tının inşası için Î.E.T.T. 1,5 milyon Vali müfettiş ile müfettiş Genelira ayırmıştır. Belediye de 40 bin zasına çarptırılmıştır. ral, yarın sabah uçakla Dıyarbakı ki, zabıta, vatandaşla temasında lira civarında yardımda bulunacak vatandaş yüceliğine hizmet etm» 3. Ağır Ceza Mahkemesinde. ön ra hareket edecekierdir. nin gururunu duyabilmelidir. Yü tır. ce «idama> mahkum edilen, fakat öztrak'ın demeci Halen Anadolu yakasında 80 tram bazı hafifletici seüeplerden dolayı Içişleri Bakanı Orhan Öztrak, bu rüttüğümüz icraat tarzı, bu anlayış bu cezası bilâhare, 30 yıl hapse konu ile ilgili olarak bugün gaze içindedir. Bizim zabıta anlayışımız. vay bulunmakta ve yollarm imkânçevrilen tskender, duruşmadan çı temizç şu demeci vermiştir: bizim ana yürütüm tarzımız bu sızlığı yüzünden ancak 42 araba sefere çıkabilmektedir. Bu da bakım karken, .Sopayla da adam ölür j « Dıyarbakırda Cumhuriyet ga • dur. masraflannın artması Içişleri Bakanı Orhan öztrak, bu ve işletme mü?.. Bana da sopa vursunlar, ö j zetesine intikal eden hâdiseyi, en deşelim!..» demiştir. Bu sırafta. du acele kesin usuller ve vasıtalarla gün vekâlet etmekte bulunan Mil yüzünden İ.E.T.T. nin zararına yol ruşmayı başından sonuna kadar takip xi tahkik ettiriyoruz. Bura lî Savunma Bakanlığında çalışır açmaktadır. Esasen tramvaylardabüyük bir dikkatle tâkip eden kaa j da, değerli gazeteci tarafmdan ile ken olayı öğrenince, doğruca Jan ki hareket kabiliyeti noksanlığı da, tilin annesi ıse, oğlunun «idam ır i sürülen iddia ve konular, Türk darma Genel Komutanı Kortfeneral halkın rağbetini önlemektedir. Tift troleybüs dan» kurtuluşu karşısında, sevinç zabıtasjnın asla itibar etmemesi lâ Fikret Esenin odasına gelnnş ve ten ağlamış ve «Allah onu kurtar zım gelen yollar ve modası geçmiş Diyarbakır tl Jandarma KomutaKitle nakliyatını kolaylaştırmak dı!..» diyerek, çocuklarına sarıl iptidaî usullerdir. Türk zabıtası, nııiın işten el çektirilmesi, yerine ve bunun yanında şoför biletçi mıştır. vatandaşa saygı anlamı içinde hare yenisinin tâyin edilmesi, müfettiş tasarrufu sağlamak için İ.E.T.T. ta ! ket etme görevinde olduğunu müd lerin gönderilmesi işlemini oizzat rafından getirilen çift arabalı troriktir. Bu anlayışm dışına çıkan idare etmiştir. leybüs tecrübe seferlerine devam hareketlerin mesulleri, en şiddetli etmektedir. 200 yolcu kapasiteli tro yollarla tecziye edilecektir. Hâdileybüsün özellikle düz hatlarda Brosio seyi tahkik ettiriyoruz. Müsbet ve(Baş tarafı 1 inci sahifede) müspet sonuçlar alacağı anlaşılmış ya menfi bir şey söylemek tahkika yı göstermektedir. Bununla beraber tır. Tecrübeler sonunda alınacak A.P. İstanbul il kongresi bugün bu işi yaparken Birleşmiş Milletler | neticeye gbre çift troleybüs ithaline toplanacaktır. Spor ve Sergi Saraİntikam için pul çalan ile de çatışmak niyetinde değiliz. I karar verilecektir. yında toplanacak kongrede, siyasî NATO'nun bu meseleye gözünü Metro için 1 lira (Baş tarafı 1 inci sahifede) konuşma olmıyacak, yalnız seçim yumduğu sonucu çıkarılmamalıdır. İnşası için çahşmalar yapılmakta yem bunları satmak değildi. yapılacaktır. Görevimi yaparken tarafların tutum i olan Metroya ı lira tahsisat ayrılNitekim turnede defalarca pa1400 delegenin katılacağı kongreları da önemlidir. Biz, ancak telkin I mıştır. Dış kredi ve hükümetin yar rasız kaldığım halde antika nin çok çekişmeli geçeceği tahmin de bulunabiliriz, yardımcı olabiliriz. | dımı temin edilebildiği takdirde pulların hiçbirine elimi dahi edilmektedir. İki hizibin çatışacağı Zorla bir çözüm yolu bulamayız. tahsisat arttınlacaktır. sürmedim. Getirip kendisine toplantıda, İl Başkanlığı için AhTaraflar kendi aralarında anlaşamaz teslim edecektim. Fakat Nemet Dallı ve Ali Esat Birol çekişelarsa bütün yükün NATO tarafınvinin yanından ayrılamadım» ceklerdir. dan taşınacağını beklememelidirler.» Bir ticaret heyetimiz demiştir. NATO yargıç değil (Baş tarafı 1 inci sahifede) Polis, 75 bin liralık pulların Saat 15.30 da Ankara Palasta dükontenjanını iş274 milyon dolar yardım tamamını sahibine teslim et zenlenen basın toplantısında konuş işlemiyen yatırımbulunan Sovyet letme isteğinde mistir (Baş tarafı 1 inci sahifede) masına «NATO üyeler arasındaki yetkililerine biz de olumlu cevaplar da kısa vâdeiı banker borçlar anlaşmazlıkları çözümleyen bir yar la mukabele ettik. Bu kontenjankarşılığı olmak üzere) cenıan 250 gıç değildir. Bizim amacımız dışı da yer alan inşaat makinaları ile İnönü milyon dolara karşılık halihazır mızdaki düşmanlara karşı üçüncü (Baş taratı 1 inci «abifede) dünya savaşını önlemek ve barışı sondaj makinalarının ithal edilmeduruma göre ve 11.8 milyon dolar lık mühimmat avansı hariç olarak nönü'yü de soluna alarak oturmuş korumaktır. Üyeler arasında belire si kararlaştırılmıştır. Bu amaçla 200 milyon dolar pro^ram yard:mı tur. i cek anlaşmazlıklar ise meselenin önümüzdeki günlerde, Türkiye'deK ile banker borçlar karşıkğı ve 74 Şeref salonunda Genel Kurmay e n d i laruıda çözüm yolu bulma ki alıcı müesseselerden bir heyet makinaların milyon doları da proje finansmanı Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, klarma a r ayardım etmektir. Bu görevi Moskova'ya giderek olarak ceman 274 milyon dolarlık Başbakan Yardımıcısı Kemal Satır, yaparken dahi NATO'nun elinden imalâtı ve arazide kullanışı ile ilyardım konsorsiyum ortaklarınca Cumhuriyet Senatosu Başkanı En fazla birşey gelmemektedir» sözle gili incelemelerde bulunacaktır. ver Aka, Meclis Başkanı Fuat Sir rinden sonra basın mensupları ile Bu işler, ocak ayında yapılacak taahhüde bağlanmış olacaktır. yıllık ticaret protokolu müzakereYine aynı konsorsiyum toplantı men, Dışişleri Bakanı Erkin ve Ba arasında şu konuşma geçmişür. sında 1965 yılı kalkınma progra kanlardan bir kısmı bulunuyordu. Soru: Türk Rus ortak bildirisi lerine kadar tamamlanmış olacakBaşbakan bu arada etrafındakile hakkında bir yorum yapabilir misi tır. Bilindiği üzere yıllık toplantı mımızın ve bu 3 ıl için ihtıyacımız olan dış yardımın ana hatları, he re seyahat intibalarını sormuş, Er niz? geçen yıl Ankara'da yapılmıştı. Bu yetimiz tarafmdan açıklanmıştır. kin Moskova seyahati ile ilgili olaCevap: Şu anda herhangi bir yorak izahat vermiştir. İnönü, Rus rumda bulunmak çok güçtür. İlgili kere Moskova'da yapılacak olan Bu konuda görüşmelere devam obu toplantıya bir ticari heyetimiz lunarak, yılbaşından önce netice Büyükelçiliği Birinci Müsteşan Vo ülkelerin ve özellikle müttefiklerin katılacaktır. Bu toplantıda iki ülronin'i de yanına almış ve kendisiy tepkilerini öğrenmeden görüşlerimi ahnması kararlaştırılmıştır. ke arasındaki mal mübadeleleri açıklayamam. Erkinin Moskova teKonsorsiyumda görüşülen önemBaşbakan 21.05 de Mevhibe İnönü masları NATO'nun ükelerine uymak ele ahnacaktır. Ayrıca. Ruslar Tür li meselelerden bin de kredı şart nün koluna girerek elcilikten ayrılkiye'deki ihalelere kstılabileceklarının memleketimız icaplannın mışur. Resepsiyon şimdiye kadar tadır. Çünkü NATO bir savunma lerdir.» paktıdır. Bu husus Erkin tarafındap elverişli ve ahenkli bir hale ifragı i yapılanlarm en kalabalığı olmuşMoskovada anlatılmışlır. Ortak bilile dış borç yükümüzün yeniden tur. diri NATO ve müttefikleri tarafıngozden geçirilmesi olmuştur. dan sevinçle karşılanmalıdır. Özellikle önçmi kabul edı'en bu Soru: Kıbrıs olayı NATO'yu tehBayar meseleleri incelemk ve gerekli ted Büyük Kaybınıız likeye düsürmemiş midir? (Bas tarafı 1 inci sahifede) birleri tesbit etmek üzere konsorsi Kutsiye Yener'in eşi, Calibe Cevap: NATO üyeleri arasında çıyum içinde çalışma gruplorı teşkil lanmışür. Bayarın hasiahaneye nakle kan her anlaşmazlık teşkilâtı kuvAygenin kardeşi, Piraye Akolunmuştur. Bu çalışma grupları, dilmesini istetememesi üzerine dok vetlendirmez. Bununla beraber bu bulut, Gülsevin Tokay, Halit kısa zamanda mesailerini bitirecek torlar, kendisini muayene ederek bir anlaşmazlık NATO'yu tehlikeye düve Tuncer Yener'in babaları, rapor hazırlamışlar ve «Hayatı için lerdir.» Sabahat Tokay'ın dayısı, Sükati tehlike mevcut olduğunu» bil şürmez. Ancak bu anlaşmazlık NAleyman Gündüzün ağabeysi, TO'yu yıpratır. dirmislerdir. Dr. Turhan Akbulut ve V. Soru: Bu anlaşmazlık ile ilgili oRumlar Mühendis Bıırhan Tokay'ın iaraj< NATO'ya ne gibi bir görev kayınpedeıiçri düsmeİctedir? (Baş tarafı 1 ind sahifede) Y. Mühendis Cevap: NATO bu konuda elinden rof Kıbrıs konusunda verdiği bir KayserinirT Tçine uğramadan ay demeçte, «Kıbrıs konusunun ne gi rılan Bayar'ın doğruca İstanbula gelen her türlü çabayı göstermişHAMDİ YENER tir. Fakat an!aşmazlı°ı asıl çözümlibi tehlikeler taşıdığı» yolunda soru ' gittiği bildirilmiştir. müptelâ olduğu hastalıktan lan soruya şu cevabı vermiştir: Kayseri Valisi Tahsin Aksoyoğlu, yecekler taraflardır. Eğer onlar arakurtulanııyarak cumartesi gülarında olumlu bir sonuca varma« Şüphesiz ki, en büyük tehli Bayar'm tahliyesi hakkında şu bilnü Hakkın rahmetine kavuşmakta israr ederlerse NATO'ya dükeyi Türkiyenin gösterdiği tepki teş giyi vermiştir: mustur. kil etmektedir. Bu tepki gerek Kıb« Hükümlü Celâl Bayar'ın şen görev zorlaşmaktadır. Cenazesi 9111964 Pazartesi Soru: NATO Genel Sekreteri olarısın Türkiyeye >akın bir mevkide Ceza Muhakemeleri tsulii Kanugünü öğle namazını müteakip olması, gerek Kıbns dâvasının Tür nıınun 399 uncıı maddesi uyarın rak anlaşmazlığın giderümemesinde Şişli camiinden kaldırılacaktır. kiyenin iç siyasetindeki gelişmeler ca. Sağhk Kurulu raporuna isti etkili olan taraf sizce hangidisir? Merhuma Tanrıdan rahmet ve Cevap: Ben tarafsızım. Bu soruyu üzerindeki önemli tesiri ve gerekse naden, cezasının infazı 6 ay süre mağfiret dileriz. cevaplandıramıyacağım. bir çok hükümetin Türkiyenin jeoile tehir edihnis ve tahliyesi yaAİLESİ Soru: Atina ve Ankara görüşmelepolitik durumuna atfettikleri ehem Dilmıştır.» Cumhuriyet 13671 rinde askeri yardımın arttırılması miyet dolayısiyle ağır basmaktaBAYAR BU SABAH konusunda herhangi bir teküf aldıdır.» İSTANBL'LDA OLACAK nız mı? Bayarın İstanbula gelişi ile ilgili Cevap: Türkiye ve Yunanistana . . . . . " " P a s o m u kaybettim. Hü olaraK polis tarafmdan sıkı emniyet askeri ve iktisadi yardım yapılmakümsüzdüı. tedbirleri alınmıstır. sı ve yapılanın arttırılması konusu Sadık Eîrnasok Bayar, sabah saat 08 de kızımn uzun bir süredir devam etmektedir. Cumhuriyet 13666 Çiftehavuzlardaki evine gelecektir. 1963 NATO Bakanlar Konseyinde NATO'nun Güneydoğu kanadına bu alanda bir öncelik tanınmıştır. Yardımlar devam edecektir. BEL PET (İstanbul Belediyesi Petrol • • » * . 1 * 1 1 ' 4 J . ! ^ v « ı d • 1 n 1ı T Babasmı öidüren genç 30 yıl hapse mahkum oidu DAYAK OLAYI Kadıköy'de troleybüs '**" ÎTALYA, FRANSA ve İNGİLTERE'den i sonra şimdi: T Ü R K İ Y E ' de A. P. İ! Kongresi bugün toplanıyor Sâtılmâkta olan •EKI OSTÜNJ Ekktnk i »/ Düğmesi Fosforlu • Ait kısımları porselen # Uzun ömürlü MÜTEAHHİTLER, İNŞAAT SAHİPLERİ : Tesisatcılanmzdan israrla VEFAT MoEveno ıstevımz. (Reklâmcıük: 4187/13623) ALTIN KIYATLAKI 7.11.1064 Cumhuriyet Rfşat Hamıt A2İZ TESEKKÜR Salih Günay'm eşi, Irgen, Kuıutluoğlu, Canal ailelerinin ablaları; Giray, Göray, Alptekin, Ertay ve Atasayar'lann halaları. teyzeleri, iyilik ve fazilet timsali » • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••»••••••••••••••••••• 6 ay süreyle Napolyon 24 Ayar külçe 97009750 H95015000 1110011200 96009700 95009600 14351440 • • • • PERSONEL ARANIYOR u»KMmiii G O O D Y E A R AKIIIIIIIIH Lâstikleri T.A.Ş. İzmit Lâstik Fabrikasında çahşmak üzere • SAİME GÜNAYın DOKTOR vefatı dolayısiyle duyduğumuz büyük acıyı paylaşan, cenazesine iştirak eden, evimize kadar zahmet eden, telgraf, teiefon ve mektupla taziyeite bulunan akraba ve dostlarımıza teşekkür ederiz. AÎLESİ A. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye seri • tereüme yapabilecek ve daktilo edebilecek bay ve bayan • • • * * SÜREYYA ATAMAL ü p . Croloğ Taksım, Sııaseivileı IUö/ i T e l : 41 S1 44 MÜTERCİM DAKTİLO, B. Makine ve İnşaat resimlerinde tecrübeii İngilizce • • • TEKNİK RESSAM, C. Serî daktilo yazabilen İngilizce bilir bayan SEKRETERLER. • Ofisi) Akaryakıt ve Müştakları Ticareti Limited Şirketinden : ELEKTRODLARI KAYNAK J • • • aranmaktadır. Erkek müracaatçılarm askerlik görevlerini ifa * etmiş olmaları lâzımdır. Taüplerin hâl tercümeleri ve yeni çe ^ kilmiş fotoğraılariyle Fabrika Personel dairesine şahsen veya J mektupla müracaatları rica olunur. • î 1 J GOODYEAR LÂSTİKLERİ T. A. S. •' izmit Lâstik Fabrikası Köseköy İZMİT J • • VEFAT Hâlet Pulhan'ın eşi. Settar Pulhan ve tiecdeı Pulhanın babaları, Nusret Pulhan'ın kardeEİ. Engin ve Ergin Pulhan'ın sevgill dedelerl. Güner, Hatice ve Emlne Pulhan'ın amcaları, Sablt Çulha'mn enlştesl. Perhan Pulhan'ın kaymbiraderl, Şükran Pulhan'ın kayınpederl, Devlet Demlr Yolları Gar Müdürlüğünden emekli, Eski Muhariplerden 1 Şirketimize ait Florya Şenlik asfaltı üzerindeki akaryakıt satış ve servis istasyonumuzun işletilmesi kapalı zarfla teklif ahnması suretiyle tâlipleri uhdesine ihale edilecektir. 2 Bu ihaleye ait şartname ve işletmecilık sözleşmesi Şirketiınizin Harbiye, Cumhurivet Caddesi, Emekli Sandığı İş Han. No: 209 kat: 7 deki merkezinden onbeş lira mukabilinde tatil günleri hariç her gün saat 9 12 ve 13.30 17,30 (Cumartesi 9 1 3 ) arasında temin edilebilir. 3 İhaleye iştirak edeceklerin teküf mektuplarını en geç 19/11/1964 perşembe günü saat 17,30 a kadar Şirket Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları şarttır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibare almmıyacaktır. 4 Şirket ihaleyi dilediğine vermekte ve ihaleyi yapıp yapmamalrta serbesttir. * (Basın 20787/13630) SIMDIDE VARIOSSE TİPI: TÜRKİYE DE SATIŞ VE FAZLA TAFSİLÂT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••• İlâncılık: 3412/13659 PETROL OFİSI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNDEN: • ^^ CEMALETTİN PULHAN 6 Kasım 1964 tarihinde vefat etmlstir. Cenazesi 8 Kasım 1964 pazar günü öğle namazını mütaakıp Eyüp Sultan Camilnden almarak ebedi istlrahatgâhma tevdi edilecektir. Allah rabmet eyliye. Cumhuriyet 13670 I\Iemleketimizdc kalite üstünlüğü ile elektrik kaynak sahasmda şerefli bir mevki işgal eden VARİOS KAYNAK ELEKTRODLARI'nın en son tekâmülleri ihtiva eden GALATA BANKALAR y«ni bir tipidir. YANIKKAPI Sok. 14/1 İCİN Işyeri ve Telefon Numaraları Değişikliği ji Bölgemiz, 9.11.1964 pazartesi gününden itibaren Harbiye Cumhuriyet Cad. 209 No. lu Emek İs Hanının 4, 5, 6 ve 7. ci katlanna taşınmış olacaktır. Yeni Telefon Numaralarımız aşağıda gösterilmiştir: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O VARIOSSE ÎİPİ: İnşaat Eksiltme İlânı Ereğli Kömürleri Işietmesi Müessesesı Müdürlüğünden 1 Müessesemizin Zonguidaktaki yem liman sahasında yaptıracağı «ftîüessese Merkez Lâboratuvar binası inşaatı» işi birim fiat esası üzerinden ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konuimuştur. 2 Bu işin tahmini keşif bede*li 412.282,53 TL. ve muvakkat teminatı 20 250. TL dir. 3 Eksiltme Dcsyası: Zonguidak'ta: Müessesemiz İnşast Müdürlüğünde, Ankara'da : T.K.İ. EtiidTesis Müdürlüğünde, İstanbui'da : T.K.İ. Satınalma Müdüriüğü Beyoğlu Piremeci Sokak 1. Baro Han Kat 2 de görülebilir. 4 İsteklilerin B grupundan 500.000. TL. lik müteahhitlik karnesi, şimdiye kadar yapmış olduğu işleri, Banka referansını, personel ve teçhizat beyannamelerini gösterir belgelerle ihale tarihinden üç gün evveline kadar Müessesemize müracaat ederek (eksiltmeye iştirak) belgesi almaları lâzımdır. 5 Eksiltme 20 kasım 1964 cuma günü saat 15.00 de Müessesemiz İnşaat Müdürlüğünde yapılacaktır. 6 Teklif zarfları eksiltme şartnamesıne göre tanzim edilmiş olarak ihale günü saat 12.00 ye kadar müessesemiz Özel bürosuna teslim edilmiş olacaktır. 7 Müessesemiz belge verip vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 20801/13634) Spordaki bllmecenln halledilmlş şekll En fena şartlar altında, her istikamette, en iyi kaynağı yapabilen Elektrodtur. Müracaat edilmesi. VARİOS SE TİPİ: Hollanda'daki merkez fabrikanın daimî ve sıkı kontrolü altında KAVİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafmdan şimdi de Türkiye'de imâl edilip yaknıda piyasaya arzedilecektir. TELEFON: 44 94 64 49 36 05 Reklâmcılık: 4111/13621 47 47 47 47 47 47 47 47 47 13 85 13 86 13 87 09 25 80 23 81 21 82 30 83 30 84 23 S antra1 ' f Bölge Miidürü Böl. Md. Muavini Böl. Md. Muavini Muhasebeci Ticaret Amiri Mübayaa Şefi (Basın: 20871/13629) t. Bayanlar! Saçlarınız için PERSONEL ARANIYOR Kamyon, Ziraat aletleri, Traktör ve inşaat makinaları ithalât ve satifi ile ıştıgal eden bir şirket bu sahada tecrübesi olan KULLANINIZ ZİRA: En modern saç modellerini yapmanızı imkân verir. Saçlarımzımadan eder. Kolaylıklatemlzlanir Yedekltri mevcuttur ysjl«muhafazt ELEKTRIK TEKNIKERI ELEMAN ARANIYOR Aşağıdaki şartlar dahilinde İzmitteki fabrikamızda çalı^mak üzere bir elemana ihtiyaç vardır. 1 Elektrik teknikeri okulu mezunu olmak. 2 Azamî 30 yaşlaruıda olup. askerlik ödevini yapmış bulunmak, 3 Asgarf 45 sene fabrika tecrübesi ile endüstri makineleri ve atelye bilgisine sahip bulunmak, Müracaatların : îş gunleri saat 1418 arası TÜRK PİRELLİ LÂSTİKLERİ A.Ş. Salıpazarı, Dursun Han kat 7 Personel Servisine yapılması. Reklâmcılık 4156/13619 Müdür Kısun Şefleri Servis Mühendisi Muhasebe Şefi Sekreterler iaramaktadır. î? yeri îstanbuldur. Muhasebe. Şefi hariç İngilizce bilinmesi şarttır. Alâkalıların Posta Kntnsn 315 Beyoğla adresîne müracaatlan rica olunur. Müracaatlar mahrem tutulacaktır. (Reklimcıük: 42110/13649)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog