Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

GAHtFE ALU CUMHURÎYET 8 Ka£im 1964 PEK YAKINDA ALTIN PARMAK & SAHNESlNH GÜZEL. &ıB GBSMİNİ ÇEK.1 AfE&G Sfatasaatc vipoyu .. ÇEKTiyi &ÖB..&LOP MEMLEKETİMİZDE İLKDEFA VE YALNIZ EMEK SiNEMASINDA ÖZELAAAKiNALARLA MIKOOFON HAPANİNCA MEKAK E T M E I S AJCHM SUPER TEKNİ'RAMA /<HASİP ÖGLEN OU?ü) 1 "'MlSlN P OLTAYA BAUk VUCDU GAÜ m.m. FİL/VN IIATI VAKASII1II1 HİKÂVIISİ Sid* Story) (Basın 20999/13668) DOKTOR Tarık Z. Kırbakan AB.T\\ç BENOE / ORAY» B I U MIOVILLE'OE KAf y o R u M PAVE LACA&IM.DONOİ AVNI O BAT». ©RE&ORİ i ©İDERİZ. SEMTINDe UVEy ANNEMİN AOl BURNES POLV ' Deri, Saç ve Zührevî Hastahklan Mütehassısı Istiklâl Cad. Parmakkapı No. 66 Tel: 44 10 73 Devlet Uretme Çiftlikleri Dörtyol İşletmesi Turunçgiller Müdürlüğünden ; 1964 mahsulü tahminen 1700 ton çeşitli portakal (beş parselde 245 ton Washington, dört parselde 280 Thomson, onüç parselde 870 ton Yafa, beş parselde 305 ton yerli, Kan, Misket, Şeker) 23/11/1964 pazartesi günü saat 10.00 da İşletme idare binasında artırma suretiyle satılacaktır. Bu satışa ait şartname Ankarada Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünde, Istanbul, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kayseri Teknik Ziraat Müdürlüklerinde görülebilir. Isteklilerin belli gün ve saatte teminatlariyle Komisyona müracaatlan ilân olunur. (Basın 20698/13633) KAYIP Öğrenci karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 3311 Birsen GÖKEK Cumhuriyet 13646 Okulda, SANA saatinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Annesinin hazırlayıp çantasına koyduğu nefis bir dilim SANA'lı ekmek. öğle yemeğıne kadar çalışıp, oynaması için gerekli enerjiyi verecek. SANA, yüksek kalori değeri ve ihtiva ettiöi A ve D vitaminleri ile ekmeği kat kat değerlendiren ve vücuda gerekli enerjiyi verer» en mükemmel gıdadır. Özellikle gelişme çağmdakilerin en'lüzumlü gıdasıdır, S 643 1/öcudâ sıhhaf! (îlâncıhk: 3278,1360.3) =11 GUVERCm 14 Bush telefonda Danny Gripp admda birisinin orada olup olmadığım sorduktan sonra Carella'ya bir işaret yaparak yerinden kalktı. Carella da Bush'u takip ederek odadan çıktı. «Var. Matmazel Marechal beni kapının Kapı kapandıktan sonra, ihtiyar, yüzü değişmiş, boyu daha uzamış bir halde, Mar önüne oturttu. Hem de hakaretlerle. Hakkınıda iyi bilşiler edinmiş. Benim canıma okukiye dündü: « Mübim bir şeyler mi var ki mağa kasıtlı olduğunu iyiden iyiye anladım. buraya kadar gelip beni arıyorsun?» dedi. Poisse baba, naraı diğer kont de SaintVinPredalgonde şaşırdı: « Vallahi olur şey de cent, bir ıslıklı ses çıkardı ve şöyle dedi: ğilsiniz. Sesinizi duyuyorum, yüzünüzü gö « Vay canına! Demek ki senden hoşlanırüyorum, ama hâlâ sizi tamyamıyorum.» yormuş gibi göziikmesi dalavereden ibaretPoisse baba, sükunetle: « Alâ alâ dedi, emiş, öyle mi? Bundan bir parça şüpheleniğer işim bundan ibaret olsaydı sana daha yordum zaten. Sana da söylemiştim. Ama ne marifetler gösterirdim. Ama şimdi onu sen dinlemedin. Asıl iş o Diernstein denilen yaşlı kadındaydı.» bırak da söyle bakayım. Kötü bir durum < (Arkası var) mu var?» Danny Gripp, bölgede «Güvercin» tâbir edilen bir çeşit casustu. Polis tarafmdan himaye edilir ve buna mukabil daima sabıkalılar arasmda dolaşarak polis için bilgi toplardı. 87 nci bölge merkezi için çok kıymetli bir adamdı. Polisin sık sık onun yardımına ihtiyacı olur, o da ber zaman mariz ve hastalıklı halinden hiç umulmıyacak bir şekilde kendisinden istenileni başarmaya çahşırdı. Bush ile Carella Andy'nin meyhanesine girdikleri zaman onu her zamanki yerinde, salonun sağ tarafmda, buldular. Söylenileni dinlemek ve istenileni söylemekten ibaret olan görevini çok iyi bilen bir adamdı. Busb'un selâmına başı ile mukabele ettikten sonra dinlemeye hazır bir vaziyette beklemeye başladı. Evvelâ dinledi ve sonra POLİS DUŞ kısaca «Siz Baygın Ordiz'i »rıyorsunuz demek» dedi. «Nerede olduğunu biliyor musun?» «Bir şey mi yaptı?» «Henüz bilmiyoruz.» «Yoksa öldürülen polislerle ilgfli olduğunu mu zannediyorsunuz?» Bush omuzlannı silkti. Danny hatif bir sesle devam etti: «Bence yanlış kapı çalıyorsunuz. Ordiz'in böyle bir şey yaptığını hiç zannetmem.» «Neden bu kadar euıin konuşuyorsun.» Danny önündcki bira bardağından biivük bir yudum alarak tavana baktı ve tepede dönmekte olan vantilâtörü göstererek: «Hava çok sıcak» dedi. «Bunun bile bir tesiri olmuyor. Bıktım bu sıcaktan. Yakında Kanadaya gitmeyi düşünüyorum. Orada akrabalanm var. Hiç Kanadaya fittiniz mi? Hiç olmazsa burası kadar sıcak değildir.» Bush adamın lâfrnı keserek: «Evet öyle, ama Ordiz'den ne haber?» dedi. «Onu bilim için buluver.» «Tabiî, tabiî... Fakat, biraz zaman lâ ED MCBAİN [ 1 ^ tım. Bir saate kadar ben sizi arar, nerede olduğunu söylerim. Siz merkezdesiniz deAradan bir saat geçmeden Carella'nın ^ ^ masasındaki telefon çaldı. İnce bir ses x «Ben Danny...» dedi. «Danny Gripp.» ' «Merhaba Danny. Bir şey öğrenebildin = = mi?» = «Evet, Ordiz'i buldum.» = «Nerede?» = «Jenny'nin evini biliyorsun değil mi?» ^ ^ «Alay mı ediyorsun. Ordiz'in orospu ~~* mahallesinde işi ne?» ^^ «Ne bileyim ben... Kannın birine tutul = ^ muş. Bir kaç gündür oradan çıkmıyormuş.» z ^ : «Kimmiş kadm?» = «Bilmiyorum.» = ^ «Herif silâhlı mı?» == «Emin değilim, ama, her halde silâhlı^ dır. Ben beş dakikaya kadar Jenny'nin evinde olacağun. Yanında biraz para da ge ^ ^ tir.» = (Arkası var) ^ Kapıyı açan bu adam sordu: « Kimi istiyorsunuz?» Predalgonde bir parça şaşalamıştı. « Mösyö Poisse burada mı?» diye sordu. Adam: «Benim, buyrun», dedi. Markiyi kasvetli ve soğuk bir daireye aldı. İçerisi bir yığın öteberi ile dolu idi. Bir kapı açtı, vezne gibi bir yere girdiler. Parmaklıklı bir bölmenin arkasında bir kâtip oturuyordu. Sakallı adam bir kapı daha açtı, bu sefer dayalı döşeli bir başka odaya girdiler. Nerede • Ne zaman BEîOĞLU ATLAS: (44 08 35) RİVİERA HOVAEDALAR1 EMEK: (44 84 39) Yaşamak İstiyorum (S. Hayward) 3. hafta. GÜREL: (47 03 94) 1 Tatll Sert (F. GırıSı, 2 Serdalı Efe (E. Eefetan). İNCİ: (48 45 95) Koye Gıden Gelın (F Gırıkj. KERVAN: (43 04 23) DAĞLAR KRALJ (F Hakan) KONAK: (48 26 06) LÜks Kadınlar (D. D.y). RÜYA: (44 84 39) (Suarede) KAHRAMAN FİLO LÜKS: (44 03 80ı Koye Giden Gelin (F Gınk) LEVENT: (63 03 391 Neşell Gpmi (R Nelson) R. İng. LALE (44 35 95) 40 KİJÇtTK ANNE (G Arsuyı SARAY: 144 16 56) Enayıler Kıraiı Daldan Dala 2. hafta SÎTE: (47 77 62) Aldatan Kadın (Y. Moreau). ŞAN (48 67 92) 40 KÜÇÜK ANNE (G Arsoy) TAN: (Pancaltı.) (48 07 10) Kıbar Hırsız. ÜNAL: (44 93 06) 1) Hz. LO. TUN GAZAB1 (S Granger) 2) KAHRAMAN ASİ. YAVUZ" (49 36 78) 1) HELAL OLSUN ALİ AĞABEY (S. Alışık) 2) VTJRUN KAHBEYE (H. Koçyiğit) YENİ AR. (44 28 51) On Emlı (M raylor) R T. YEN1 ATLAS: (48 65 02) 40 KÜÇÜK ANNB (G. Arsoy) YENİ MELEK: (44 42 89) Aldatan Kadın (Y. Moreau). YEN) TAJCSIM: (44 3191) 1 4 0 Küçük Anne (G. ArYILDIZ: (Beşlktaş) (47 63 42) 40 KÜCÜK ANNE =n t SI AN BD L ALEMDAR: (22 36 83) Vurun Kahpeye (H. Koçyiğit). AYSU: (Karagümrük)Köye Gıden Gelin (P. Girik). BULVAR: (21 35 78) Dağlar Kıralı (F. Hakan) KULÜP (S Başı) (22 7183) 40 Kuçuk Anne (G. Arsoy). MARMARA: (22 38 60) 40 Ku. çük Anne (G. Arsoy). RENK: (Fatih) (31 15 25) Lüks Kadınlar (D. Day). TUNCA: (GazSosmanpasa) 1) K.ANÜN KARŞ1SINDA (A. Işlk), 2) KURŞUN YAĞMTTRU (E. Kolçak). MELEK (Eyüp): 1) ŞOFÖRLEB KRAL1 (A. IŞLK), 2) AŞK TOMÜRCUKLARI ŞIK: (22 35 42) Köye Giden Gelin (P. Girik). SELİMBEY: SATILIK KIZLAB (T. Yiğit) ÎENI: (B Köy) (7168 26) 1 4 0 Kuçu Anne (G. Arsoy), 2 Şoförler Kıralı (A. Işıkı. VENİ: (Ş. Başı) (22 58 92) Aldatan Kadm (Y. Moreau). YENİ METE (Eyup) (21 55 14) 1 Neşemizi Bulalım (S. Kaner). 2 Kurşunum lmzamdır (Y. Duru) K Aü IKÖ Y IŞIK: (Üsküdar) (36 24 93) ŞOFÖRLER KRALI İHYA: (55 10 72) DUVARLARIN ÖTESÎ. OPERA: (36 00 21) Köye Glden Gelin (F. Girik). ÖZEN: (Kadıköy) (36 99 94) 40 KÜÇÜK ANNE ÇELİKTAŞ: (53 43 70) 40 KÜÇÜK ANNE (G. Arsoy) ÜZUNKAYA: (53 41 43) FABAcemi Çapkın (İ. Günay). SİNEMA 63: (Kolejll Sevgili (John Gavln) R. T. SUNAE: (36 03 64) Şeyh Şamil (Renkli). REKS: (36 01 12) Sensiz Yaşıyamam ( B. Bardot) Tiyatrolar: AEENA: (44 64 18) Kargalar Okulu: Salı hariç. Mister Nato (Komedl) Pazar 15.30 ve 21,15, Pazartesi, Salı 18 ve 21.15. AZAK: (22 62 46) Kocamın Nişanlısı. BÜLVAR: (2148 92) Kart Horoz Pazartesi ha riç. DORMEN: (44 97 36) Bulvar: Muzikal Komedl GENAR: Aşfe Zincîrl: İSTANBUL: (44 22 36) Kabahat Askıda GÜLRİZ SÜRURİ . ENGİN CEZZAR: (tstanbul Tiyatrosunda) Keşanlj Ali Destanı. KARACA: (44 66 66) Prenses Hazretlerl: Komedi. KENT OYtTNCULAİU: (44 97 36) IÜC Kuruşluk O«era» KÜÇÜK SAHNE: (Ulv) üraz) (49 56 52) Gozlerunl Kaparım Vazifeml Yaparim MÜNİR ÖZKUL (Karaca Tiyatrosunda) (44 66 66) Her Akşam 18 de, Pazartesl 21,30 da «Aşk. Aşk. Aşk> ORALOĞLU: (49 49 35) Altona Maüpusları: Pazartesi ha riç ber gun 21.15 ŞEHİR rrSATROLAİU: FATİH: (22 0171) Sultan GeUn ve Ormanda: Pazartesi barlç ber gün 21. Pazar 15^0 da. KADIKÖY: (36 06 82) Dolap Beygıri: Persembe hariç TEPEBAŞI: (44 21 57) İspinozlar. Her gün 21 Madbeth (Opera) Salı, Perşemdbe, Cumartesl 21 de. YENİ KOMEDİ: (44 04 09) Buzlaı Çözülmeden 2ı de. Tartuffe Salı, Çarşamba hariç her gün 16.30 AYSE İLE ALİ I S T A N BU L RADYO HllfF. LÜZUMLUlTELBFON ve ADRESLER Hastaneler Ü Yaraun • «S 30 30, & O Bancau K & il 58 64 Haydarpaş» Ntlmune Sastaaesl 38 21 00 Zeynep KftmU • 36 30 50 tsc> Slgcrtalan • (Samatya) • 21 62 50. 22 99 39, Halıcıoğlu 44 29 48, Heybcliada 51 84 02, İstantml . 21 42 28 İstinye Denlz . 63 60 20, Kadıköy 36 08 72, Kartal 53 42 05, Kmalıada 55 39 29, Raml 21 27 11, Üskı;dar 36 09 45, Yeşilköy 73 84 30 IS SAATLERİ / / • 1 Polis imdat Emnlyet Sautrau 22 43 82 • 81, Beleiıye Zabıtası: 23 43 79. Tren Vapur • Uçak D. Demlryolları Haydarpaşa 36 04 75 Sirkecl 22 30 79, DenlzyoUarı 49 18 96 . (Tatll günlerl 44 02 07). 1 [ ; I t ıturt* Sjfltficjre, Inc, I'X'V WorUI rn;h^ rt.M.r*(,J r k 7.30 Açülş Kısa. haberler . Oyun havalan 7.45 Halif müzlk 8.00 Haberler 8.15 Tatll sabahı melodllerl 8.40 Türküler ve şarküar 9.00 Sevllen şarklcüar 9.15 Türk müzlğl dlnleylcl Isteklert 9.45 Şanlı eayfalar 10.00 Hafif Batı müziği dinleyici istekleri 10.30 Bizl dlnler mlslniz? 10.40 Pazar skeçi 11.00 Istanbul Beledlyesl Konservatuan konserinln naklen yayını 13.00 Haberler 13.10 Şarkılar 13.30 Reklâmlar geçldl 14.30 Türküler 14.45 Orhan Avşar orkestrası 15.00 Şarkılar 15.30 Dans müziği 15.45 Beşiktaş . Göztepe mllli lig maçmm 2. devresinin naklen yayını 16.45 Diskotekten seçmeler 17.15 Amatorler saati 17.30 Çay saatl 17.57 Kısa ilânlar ve haflf müzik 18.00 Reklâmlar geçidl 19.00 Haberler Günlük olaylar 19.30 Kısa ilânlar Hafif müzlk 19.35 Yurdun sesl 20 00 Radyo oda orkestrası 20.30 Beraber şarkılar 21.00 Eşref Şefiğin sohbetl 21.15 Şerif Yüzbaşıcğhı orkestrası 21.40 Şarkılar 22.00 Reklâmlar geçidl 22.30 Radyo promenad orkestrası 22.45 Haberler 22.55 Ara melodileri 23.00 Sizin için 23.30 Çeşltll müzik 24 00 Kısa haberler Kapanı;.. İSTANBUL İL RADYOSC 117.58 Açılış 18.00 Dansa davet 18.30 Cazseverin saati 19.00 Melodileı ülkeslnde gezl 19.30 Akşam müziği 20.00 Çigan havaları 20.30 Plâklar arasmda 21.00 Gece konsert 22.00 Oda müziği 22.30 Çeşitl! müzik 24.00 Kapanış. İSTANBUL POLİS RADYOSU (Kısa dalga 47, 43 m.) 10.58 Açılış 11.00 Şarkılardan bir demet 11.20 Tatll günü 11.40 Altı sesten, altı türkü 12.00 Kapanış. A NKAR A 6.27 Açılış 6.30 Kısa haberler 6.32 Günaydm sayın dinleyicilsr 7.30 Tatil sabahmm şarkıları 8.00 Haberler 8.10 Hava durumu 8.15 Pazar sabahı için müzik 8.45 Şarkılardan bir demet 9.15 Kadm ve tatll 9.30 İsteklerlnız mlkrofonda 10.00 Atll karınca 10.15 Isteğinize göre 10.45 B!zl dlnler mislniz? 10.55 Haftanın skeçi 11.25 Pazar konseri 12 00 Kısa haberler 12.02 Diskoteğimlzden seçmeler 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Yurttan sesler pazar programı 13.00 Haberler 13.10 Hava durumu 13.15 Eyfel'den mü zik 13.40 Şarkılar 14.00 Erol Pekcan topluluğu 14.15 Reklâm programları 15.00 Cumhurb?şkanhğı armonl muzikası 15.25 Şarkılar 15 45 Dilek kutusu 16.45 Spor ve müzlk 17.13 Kısa haberler 17.15 Şarkılar 17.35 Taria dönüşti 18.00 Spor sayfası 18 15 Reklâm programlan 19.00 Haberler 19.25 Hava durumu 19.30 Şarkılar 19.50 Uykudan önce 19.55 Küçük ilânlar 20.00 Kıbrıs İçin 20.10 Şarkılar 20.30 Küçük konser 20.55 KUçük llânlar 21.00 Kısa haberler 21.02 Dünyaya açılan pencere 21.30 Şarkılar Türküler 22.15 Müzik dunyası 22.45 Haberler 22.55 Hava durumu 23.00 Sollstler, orkestralar ve melodller 23.58 Gtinün önemll ha berlerl 24.00 Kapanış. İtfaiye İtfalye Müdürlügü (Fatlh) . 21 42 25 Sakırköy 71 64 68, Beyoğlu 44 48 44, îîurgazada 51 82 03, BüyüKada il 60 81, Çubuklu 68 00 01 60, • • pı ö 55 T0 45. Hallç Denlz ^ • rk y Şehlr Hatlan 44 42 33, T. Hava Yolları Bilet Satışı . 44 47 90, Danışma 44 73 02 84 96, 40. Hava Al'anı 73 82 40 Siz onlara bakmayın. tzin abp alamıyacağım hakkında aralarmda bahse girdiler de.~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog