Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CÜMHTJRtYET 8 Kasım 1964 ÇOK EKONOMİK DOKUM KALORİFER KAZANLAR! Mazot Fuel Oil Linyit Kömür ve Kok Kömürü için muhtelif tip ve boylar ani Insan yorulur da eli koiu kesilir, soyle bir, Ohh! dije oturur, hiç bir sey japamaz.. hiç bir şey düşünemez.. işte ben de o halde idim... Kafam sismiş, nezle göğsüme inmis, lâf etmesini canım istemez haie gelmistim . Gözüm yarı kapalı.. boşalmıs" bir halde kendimi dinlerken kapı çalındı.. açtılar Bir be\ geldı! dediler. Zaman münasip değıldi: ama: AI iceriye! dedim.. uzandığım kanapeden kalktım Isteksiz isteksiz misafirin tanına vardım . öalı!. Şaıısım varmış, seni buldum! dedi Banu diyen Fasih adında 'bir eski ahbap idi. Bir paşanın tornnu. Babası hep Harici>e memuriyetlerinde dışarılarda dolasmıs.. bir sene A\rupada, iki scne Afrikada, üç sene Asyada, dört sene Amerikada . Bn çocuk hep bu resmî göçebelik estıasında büvümüs, tabsilini yapnııs.. eğer yapılanın adına tahsil diyebilirseniz . Adamda her sey var.. hiç bir sey yok.. yani tamam bir malumatı vok.. Hukuk oknmns, tıp okumus. mimarlık okumus, Rusçadan Arapçaya kadar her dilden bir şevler ögrenmiş.. türlö isler tutmus ise de hiç birinde tutunamamış.. \e bdyle olunca delişmen, zıpır, her seyi yarım bilir, her ise burnnnu sokar, bn jüzden de herkesle kav;a eder bir adam olmnş. Kendi lâfına bakarsak simdi bir danısma bürosu kormus.. her sey danısılabiliyormus. Gizli tahkikattan imar işlerine, nikâh muamelelerine kadar. Ama «aliba isi başkaları yapıyor, masrafı buna yüklüyorlar. Dedesinden kalma bir kaç parça iradı vardır. Onun gelirini çarçur ediyor. tvisin ya!. Bir sigara verir misin?. tçmiyorum da yanımda taşımıyorura.. bir de kahve söylersin.. o isler oldu . Seni neden rahatsız ettiçimi bilsen sasarsın!. Sasmam Fasihcigim!' Ben hayatta övle şeylere sahit oldum ki artık senin fikirlrrin beni sasırtmak için çok \alınkat kalır öyle mi sanıyorsun?. öyle sanıyorum Ama söyte bakaIım Hah!. Tola gel.. ben olmeye karar \ erdim . AnUmadım . ölmeye karar \ erdim Bana ne kardeşim.. ben dostlarımın ölüm denetleyicisi mivim?. Mademki karar verdin.. AUah rahmct eylesin.. Istenıeyiz bövle vakits;z gifneni;. Bu isleri tabiat daha ivi tanzim eder. Hem sen havat dolu bir adamsın.. inlihara sebep ne?. tntihar falan değil mnvakka^n ölmeve karar verdim D'ofrusu buçünlerde rok >oruldnrn". ivi Uavrayamıyorum. ölümler simdi hnvkot cezası eibi muvakkat, müebbed divf ikive mi ayrıldı?. Felek!. Bıraksan anlatacağım, ama bıraVmıvorsnn!. Bnvur. hnvor Benim senden isteditim bu kararım hakkında miitalea bcvan etmek de&i!.. hpska hir vardım istivorum O!nr, elinıden feürse vapanm Yok; Bövle sartlı surtlu olmaz. Merd.e va evet demeli. va ha^ır Doçrusu.. ama kardeşim ben senin bu muvakkat ölümüne henüz inanmıs deÇiIim ki H^le sen isi bana bir anlat.. bakahm ciddî bir sev mi?. ¥ok«a s»nin meshur zipırlıklarından biri mi?. Yar.i ; hatırın kalmasın.. hen sen n simdi nasıl derler tâmil'akıl olduçuna kaail değllim do^rusu Ynznn: Burhan FELEK Hakkın var. Bak buna ıtiraz etmiyornm. Çünkü ben de önceleri isin pek akıllı kân olduğuna inanmamıştım.. fakat sonradan okuduçum pek ciddî tıp kitapları.. sonra bizim hocaların fikirleri beni inandırdı Olabilir.. sen de beni ınandırırsın... Tamam.. bir kere çözü kapalı ise itiraz etme!. Geçti o de\irler.. şimdi miıspet ilim devri Anladım, anladım.. yalnız bana mü«aade et de bir aspirin alayım.. çiinkii basım çath\or.. seni dinlevebilmek icin. Yok yok!. O k3dar uzun sürmivecek.. ama al aspirinini de ge1. Gittim, içeriden bir aspirin aidım, gcldım Simdi dinle kardeşim.. Dinliyorum. Yemliha'yı tanır mısın?. Hayır Mernuş'u Hayır.. sade Berdüş adında bir aw vardı.. sahibinin kayınvalidesini parçaladıvdı.. onu tanırım. Erenköyünde bizim evin önünden geçerdi Bırak zevzekliğı.. sana sordugum sey ciddi şey. Hani eshabı kehf diye bir şey . Haa!. Tabiî bilirim.. ama tanır mısın, dedin de .. Tanır mısın, bilir misin? Kelime oyunları bunlar Bilirim, bilirim .. Bunlann üç yiiz sene uyudukları.. Masal Ha, ha!. tşte bu manal dediğin sey şimdi hakikat oldu . Ne gibi?. Bal gibi.. şimdi insanları uyutu\orlar.. Politıkada övle.. ama Tıpta da öyle, hakikatte de öyle . Zaten hayvanlann kıs uykusu nedir?. Haa!. Hani ayılar erbainde kırk gün ine girerlermig.. onu mn demek istiyorsun?. Yani ciddî bir mevtuu reıil etmek için sana vermeli . Kış uykusu demedin mi?. Dedim, ama yarasaların, yılanların, reptillerin falan... Anladım . Çok siikür.. iste simdi insanları da bövle uyutuyorlar.. ve bu esnada insan ne yivor, ne içiyor, ne düsünüyor. n * « abdest bozuvor. ne aşk, ne mesk.. ne cinayet, ne çünah. ne sevap . Yani düpedüz oluyor Hah!. tşlet su zekânı!. Düpedüz ölüyor.. sadece pek hafif nabzı atıyor.. ve pek seyrek de nefes alıyor.. hepsi bu kadar.. Anlaşıldı Sen de Evet, ben de bir miiddet muvakkaten ölece|fm kardeşim.. artık uğrasacak halim kattnsdı ' '" Neden?. I Beynelmilel normlara uygun olarak ve Almanyanın meşhur kazan fabrikalarından Rheinstahl Eisenwerk Hilden A.G. patenti ile imal edilmiştir. FABRİKALARI A. Ş. Sipariş ve Satış Merkezleri: M İ R DÖKİJ «••*«•* *4 + K O Ç T A Ş T İ C A R E T A. Ş.: Istanbut, Karaköy, Fermeneciler 90, Tef.: 4917 62 M E R K E Z T İ C A R E T A.Ş.: Ankara, Uius Meydanı, Koç Han, Tel.: 1104 50 HALI SİİPÜftöEI Heris • 6764/13641 itti \ FIRSAÎI KAÇIRANLARA YENİ BİR IMKÂN... F'.atta faık olmaksızın 17 jerıne 22 taksıtle BCZDOLABI satışJarımız (9 model) 3 12 1964 akşamına kadar devam edecektır. P A K M E L Okçumusa Cad. Şişhane Mektep Sokak 12/1. Tel: 44 93 79 (Faal 10195/13644) hum Muhterem ME V L İ T ve büyuklerüniz mer ) ! NURİ KOZİKOĞLU j konu veresim: Ayhan Başoglu azız ruhlarına tthaf edllmek | üzere (Bugünkü) 8 Kasım 19«4 j pozar gür.ü lklndi namozınd^n < sonra Şlşll Camil Şerıfinde oku J tulacak Mevlldl Şerlfte akrab», j dost ve arzu edenlerin bulunm» J lannı dllerlz EVL\TLAKI i REFİKA Kozikoğlu'nun s Neden olsun . Her eün bir tasa.. Kıbrısı aldık mı, »lanıadık mı? Kus>a ile anlastık mı anlasamadık mı?. Amerika ile bozuştuk mn, bozusamadık mı?. jok vergi verdin, yok ceza verdin, yok para düştü, yok para çıktı.. bıktım. usandım iyice tetkik ettim.. bekimlerle de konustum.. kararımı verdim Yani?. Yani uyuyacajım.. ama aznnca» Ne kadar?. Ben diyorum ki.. 3000 senesine kadar Kaç?. 35 sene Az değil mi?. Yorgnnlufn alamazsın!. Sen deli misin Fasih.. sabahleyin benim saçma dinlemeye .. Ne edcr o?. Ey\ah.. hani înandmdı . Ayol.. ınsan 35 sene uyur mu?. L'lan şinıdı ağzımı açtırma!. Sen 700 sene uyumussun.. şimdi 35 senelik uykuya itiraz ediyorsun.. Yok yani mürakün olur mu?. Oluyooor. O tarafına kanşma.. olujor. 2000 senesinde uvandığım zaman Kıbrıs işi de, atom tehlikesi de vergi dâvaları da.. bizim demokrasi meselelerı de hepsi halledilmiş olur.. ben uyanının.,., rahat rahat yaşamaya devam ederim Fena Hkir değil.. eğer kabili tatbik olsa Kabili tatbik, onun orasını sen bana bırak Bıraktıra zaten . Tamam.. şimdi senden istediğim sey .sen benim muvakkat ölümüm esnasında benim vekilim olacaksın!. Ölünün vekili olmaz.. vârisi olur. Ben yüzde yüz ölmüyorum ki.. muvakkaten ölüyorum. Vârislerin muvakkaten Olmaz.. rral intikal etmiyormus. hukukçulara sordum . Ne zaman?. Çünkü veraset ilâmı almak için vefatın bir tabib tarafından tasdiki lâzım. Yaa!. Vermivorlar mı vefat raporn? Vermiyorlar. Muvakkaten havatın durduğuna dair rapor vermez diyorlar.. E, sen de gerçekten öl.. Yook!. Onda bir zevk yok.. 35 sene ölüp tekrar dirilmek ne mükemmel sey!. Ama kardeşim.. senin muvakkat öliimün sırasında bana emri hak olnrsa kl 35 sene zarfında herhalde. .. Haa! Ben bunu düsünemedim .. O zaman seni de oyuturuz . Ben de uvursam.. ikimize de bir ve kil lâzım gelir değil mi?. O da var ya!. Olraadı.. o halde baska şey düşünmeliyim... Canım vekile ne lüzum var?. Var.. çünkü benim muvakkat vefatım sırasında bir takım haklarım ve vazifelerim olabilir Yaha! fizyolojik vazifesini yapamı van kimsenln ne vazifesi olur?. Seçim hakkım var, vergilerım ne sekiide verflecek?. Onu daha kestiremedim.. Ama kaıanç vereisi tahakkuk eder mi?. Cezaca bir ilisiçim olamaz.. se>ahat imkânı yok Aa!. öyle deme.. nerede kalacaksın? Efendim, onu daha kestiremedim ama bir klinikte kalmam lâzım. Ya klinik nakli mekân ederse?. Beni de beraber götürür . tcabında seni uyandırmak lâzım gelirse?. Olamaz.. o zaman klinikten zarar ve ziyan isterim Kardeşim .. F«siheigim.. «eoOea bir ricam ,var ?jf Estağfurullah.. söyle Allah aşkına . Bu isi baska bir gün görüselim Havhav.. baska zaman fförüşelim.. ama ben kararundan vazgeçmem.. olsa olsa 35 seneyi 25 seneye indirebilirim. tste onn yapma!. Bana kalırsa 50 se neye çıkar Hem sen rahat edersin.. hem yakınların Demek 50 sene .. Evet, evet!. O zaman vekâleti .. Alınm.. memnuniyetle... Tesekkür ederim.. eh bana miisaade. Simdi Irfan Şükrüve sideceğim.. ilk nyku tecrübesini yapacak .. Haydi güle güle.. Allah rahatlık versin. Merıl, raersi.. dedi.. gitti. Ben de biraz nzandım. Neden o?. • • • • • •• • • • • •••••»••••• • Yarım Asrı geçen bir ömür boyunca milyon J ların takdirini kazanan • Cumhuriyet 13637 Kış geldi! Kaloriferü apartmanlarmızı İ K R E M PE R T EV + llâncılık: 3408 13658 • »••••••••••••••••••••» K A LO R İ ile daha çabuk, daha temiz, daha rahat ısıtabilirsiniz. BİR TELEFON KÂFİDİR istanbulda 485745 servısî Harbıye Ordu Evı kar$ısı Kalonshell L23456789 İNANftM K« HİÇ Y Ml/WVW\ S E N BİR ş e v (paaJMARAHAT D>(AA S A V I N KL1/MAN / S I N <ŞEL B A J O ^ Ankara'da Balm Otelı yani SOLDAN SAĞ.V: 1 Tuzağa duşme (karma soz ve argo). 2 Bedavadan para kazanma ve kendlne ruşvet payı çıkarm» i$ı (argo), dünyada her şey ondan bir veya bir çogunu taşır. 3 ESspresten daba hızlı glden tren (Uluslararası terim), baberslz yapılan baskm şekli. 4 Bsrsaklar grupu (eskl usul çoğul), bir kenara çekillp hiç bir ışe k&rışmama hall (Tanzlznat devrl edeblyatı tertmlerlnden). 5 Merhum ve tanınmış blr klârlnet sanatçımızın soyadı, meselft Adanada boyle toprak sahalan çoktur. 6 Avrupa İle Asya arasındaki sıra dağlann dortte lkisl. bir takının tersl. 7 Bırinin yerlne iş gorme yetklslne sahip olma hall. 8 Yardımcı, <parıltı> nın yarısı. 9 Müzelerl dolduranlar (çoğul). YÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Kedilere znahsus blr çeşlt avcılık (lkl söz>. 2 Anadolumuzun gtıney bolgeslnde bir kasaba, besl maddelerınden. 3 Çeşıtll tuzaklardan birl, elektuk kuvvetl olçüsü, 4 Caka, bir çeşit kızılbaş. 5 Kısa boylu, blr dns IS6789 sandal. 6 Güzel sanat, Afrlkada bağımBizlı..MB eaıaua ğına kavuşmuş Atlantiğe kıyn o iııa»E:iH a H K H U a lan devletlerden biri. 7 Telenuısra aaaın fon parolası. 8 itDraaas aus: «Ruhu yormak amacı 11» T»pılan lşkenc» anhalledllmiı srklt latnına lkl söz 9 • «Değerl olmıyan begenm*» (lkl ı/az). 175688 Kalonshel! senısı 4O 8 Kasım 1925 tarihli Cumhuriyet'etn Fransızlann Suriyedeki mağiubiyetleri devamda Fransız birliklerinin Suriyedeki mağiubiyetleri devam etme!tedir. Bu mağlubiyetler kendileri tarafından da itiraf edilmev başlamıştır. Fransızlar, Dürzî kuvvetleri tarafından dün Süveyde'den Batı ya doğru sürülmüşlerdir. Fransa Parlâmentosu Hariciye Encumeni son olaylar etrafında M. Penleve ile M. Brıand'ı dinlemiştır M. Briand, Suriyenin daha bir muddet Fransız mandasını muhafazaya mecbur olduğunu sozlerine eklemiştir. Çiçekçiler Vilâyete müracaat etti Medenî merasimde kullanılması büyük bir ihtiyaç haline gelen çıçek, çiçekçilerin cuma günleri tatil yapmaları dolayısıyle şehır hayatını aksatmaktadır. Solması ihtimah karşısmda bir gun evvelden de çiçek temini gayrikabildir. Çiçekçiler dukkânlarının şekerci ve pastacı dükkânları gibi cuma gunleri açık bulundurulması için Vilâyete haklı bir müracaatta bulunnjuşlardır. İstanbulda çiçekçiler çarşısı ııyetin tesisi maksadına dayandığı bellı olmuştur. Bu olavda tertipçilerle bırlikte bir yabancı devletin parmağı olmasından da şuphe edilmektedir. Evkaf Müzesine naklolunan eşya Tasfıye komisyonu Galata Mevlevihanesindeki kıymetli tarihî eşyayı Evkaf müzesine naklettirmiştir. ve Mussolini'ye tertiplenen suikast Romada M. Mussolini'ye tertiplenen suikastin İtalyada cumhu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog