Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

8 Kasım 1964 (JUIUUUI Yunanistana yabancı sermaye yatırımları artıyor Atlna, 7 (a.a.) Son zamanlarda yabancıların Yunanistanla ilgileri çok belirli bir şekilde artmış bulunmaktadır. Yunanistan iktisadi eevreleri yabancılarm Yunanista»a yaptıklan yatırımların bir hayII arttığını işaret etmektedirler. Bu eümleden olarak «ENλ îtalyan Petrol Arama Enstitüsü ile Yunan Hükümeti arasında varılan bir anlasma sonunda Epir bölgesinde petrol araştırmaları başlıyacaktır. öte yandan bazı Yunanlı firmalar Japon sermayedarlarla ortaklaşa eski Navarin, şimdiki adiyle Pilos Körfezinde gemi tamir tezgâhlan kurmak üzere teşebbüse geçmişlerdir. Bu iş için gerekli biri elli, öteki yüzbin tonluk iki havu«un inşası için yirmi milyon dolâr lık (yaklaşık olarak 200 milyon Türk lirası) yatırım yapılmıştır. Ancak, elde edilen bilgiden anlaııldığına göre, yakın bir gelecekte turizm alanında Yunanistanda büyük gelişmeler beklememek gerek mektedir. Nitekim, Milli Turizm Genel Sekreterliği yayınladığı bir bildiride Atina ve dolaylarmdaki otellerin ihtiyacı karşıladığım belirtmis ve bundan böyle yeni otel yaptıracaklara kredi açılmıj'acağını ilâve etmiştir. Filhakika, yayın lanan istatistikler Atina ve dolaylarındaki otellerin ihtiyacı geniş Ölçüde karşıladığım göstennekte dir. DIS L Erhard'ın toplanmalannı istediği memleketler, Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Holânda ve Lüksemburg esasen Ortak Birleşmiş Milletler (New York) Karar, Kruçefin ilkelerinPazar üyesidirler. Erhard'ın teklifine göre, diğer Avrupa mem7, (a.a.) • Radyolar) Birleşmiş den uzaklaşmaya doğru leketlerinin yeni gruplaşmaya katılmalanna açık kapı bıraküaMilletlerin ekonomik kalkınma ocaktır. Fakat İngilterenin, müzakerelere daha başlangıç safhaatılmış ilk müşahhas adım zel fonunun yıllık bütçesıne birsında katılmak isteği sıcak bir alâka gönnemiştir. kaç yıldanberi daima °' 40 oranın, o olarak yorumlanıyor Bonn'un bu konuyla ilgili olarak da malî katkıda bulunan Amerika, Moskova 7, (a.a.Rad>olar) yayınladığı tebliğde dış siyaset, satyu yıl böyle bir malî taahhüde gi Milyonlarca Sovyet va rişemiyeceğini dünya teşkilâtına vunma ve öğretim alanlannda iştandaşı için, bugünün en öbirliği yapılmasını derpiş eden tekbildirmiştir. nemli olayı, Çu En Layin, lifler arasında Altılar Hükümet Moskovaya gelişinden zi> aGenellikle iyi haber alan Birleş Başkanlannın temaslarda bulunmade, son yıllarda köy ve şe miş Milletler kaynaklarmdan ve ları ve müşterek bir sekreterlik ku hirlerde şahsî arazi ve hayrilen bu haber, resmen doğrulandı rulması da yer almaktadır. van sayısını tahdide tâbi tuğı takdirde, Birleşmiş Milletlerin Federal hükümet, iktisadi alantan kararın Estonya \e Ukgelişme yolundaki 42 ülkeye yaprayna Cumburiyetlerinde kaltığı ekonomik yardımlann gelece da Avrupa İktisadi Topluluğunda Parig, 1 (a*.) Yetkili gümrük engellerinin kaldırılması dırılmasıdır. ği tehlikeye girmiş olacaktır. Fransız çevreleri, îngiltereişinin hızlandırılmasını temenni etGözlemciler, bu kararın, Kruçenin cConcord» süpersonik jet Amerikan kaynaklan ise, Was mektedir. fin prensıplerinden uzaklaşmaya uçaklan projesinden vazgehington cdurumu inceden inceye Tebliğ şöyle devam etmektedir: doğru atılmış ilk müşahhas adım çilmesini talep etmeıi üzetetkik etmek istediği için» bu ka «Federal Alman Hükümeti, Gümolduğu kanısındadırlar. rine diğer İngiliz Fransıı rarın alındığım belirtmekbedirler. rük Birliğinin süratle tahakkuku1962 yıh sonlarında Ve 1963 yılıortak projelerinde de bir yaAmerikan hükümetinin 16 kasım nun, Avrupa İktisadi Birliğinin kunra ilk aylarında Sovyetlerdeki çe«New York Herald Tribune» CUMHTTRİYET vaşlama olacağım ileri sürda yapılacak özel fon konferansın rulmasını süratlendireceğine kanişitli Cumhuriyetlerde arka arkaya Kim daha kuvvetli? mektedirler. da, teşkilâtın bu organına 57 mildir. Bu »ebepten 1 ocak 1965 te tayaymlanan bildirilerle sert tahdit yon dolar yardımda bulunacağı rım ve sanayi mamullerinden alıBolşevik ihtilâlinin 47. yıldönümü kutlandı tedbirleri alındığı açıklanmış ve Fransız çerreleri, Franeıı nan iç gümrük resminin bir kere tahmin edilmekteydi. ekmek yapmağa mahsus maddelerUlaştırma Bakanı Marcjaedaha yüzde on nisbetinde indirille «özel şekilde» hayvan besliyenAmerikan hükümetinin bu yeni mesini ve 1 Ocak 1967 de sanayi aquet'in geçen cuma günü Palere müebbet hapis cezasına kadar karan ile Sovyetlerin Birleşmiş lanmdaki bakiye yüzde 30 lerin taris'te tngiltere Havacılık Bacezalar verileceğini belirten karar Milletlerin barışı koruma harekâ maınen kaldırılmasını teklif eder. kanı Roy Jenkins ile yaptığı nameler yaymlanmıştır. tı masraflarına katılmayı reddegörüşmede, diğer îngiliz • Federal hükümet tarım siyaseti 9 mayıs 1963 te Rus Federatif cum dişi arasında bir bağlantı görülFransız ortak projelerinde de alanında, bütün müşküllere rağhuriyetindeki Kolhozlarda aile bamektedir. bir yavaşlama olabileceğini men, tarım ürünleri üyatlarının aşına bir inek il» 4 ayhktan küçuk öte yandan Rusya, Kanada ve henkleştirilmesi lüzumuna innnmgi^ ima ettiğini belirtmektedirbir danadan fazlasma sahip olun Milletler ler. ması yasaklanmış ve yaymlanan Pekin, Moskova ile uzlaşmak için «banş içinde beraber «Birleşmiş kurulması Daimi Banş tadtr. Zira, tarım Ortak Pazan olKuvveti» konusundaki mazsa, Avrupa Ortak Pazan mevkararnamede halkın ihtiyaçlan Aynı çevreler, Jenkins'in, yaşama» ilkesinden vazgeçilmesini şart koşuyor konferansa katılan öteki ülkeleri, cut olaraaz. Tarım Ortak Pazan ise için gerekli hayvan yetiştirme göFransız Ulaştırma Bakamna, MOSKOVA, 7 (a.a. AP Radyolar) İhtilâlinin 47 nci yıldönümü dünya teşkilâtını âlet ederek aske ancak fiyatların birleştırilmesl ile revinin bundan böyle sadçce Sovk îngiliz îşçi Hükümetinin hozlara (devlet çiftlikleri) ait oldolayısiyle Moskovada «Kızıl Meydan» da bugün bir geçit resmi ya rî bir kuvvet kurmaya ve bundan kabildir.» «Concord» projesini tekrar faydalanmaya teşebbüs etmekle pılmıştır. duğu açıklanmıştı. Tunus seçimlerinde gözden geçirmek istediğini suçlamıştır. Geçit resminden önce Lenin mozolesinde kısa bir konnşma yapan bildirdiğini fakat bu projeBurgiba rakipsiz Ottawa'daki Sovyet sefarethaneSovyet Savunma Bakanı Mareşal Malinovski, «Sovyet Komünist Parnin iptalinden bahsedilmedisi, konteransın sona ermesinden tisinin, dış siyasette, farklı rejimlerin barış içinde bir arada yaşamağini söylemişlerdir. Jenkini Cumhurbaşkam adayı lan yolanda çaba sarfetmeye devam edeceğini» söylemiş ve «emper birkaç saat sonra yayımladığı bir ayrıca Jacquet'e îngilterenin Tunns, 2 (ajı.) Tunusta CumYargıtay Üyesi yalisllerin mütecaviz tutumlan» nın tehlikelerine dikkati çekmiştir. bildiride, Büyükelçi Şpekdonun diğer İngiliz • Fransız projegeçen hafta Kanada Dışişleri Ba hurbaşkanlığı ve Millet Mecliai seYeni Komünist Partisi Şefi Brejlerinin eskisi gibi devam edeKazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu politikasmdan vazgeçmeleri gerek kanı Martin'e, Moskovanın böyl* çimleri yann yapılacaktır. nev, komünistlerin en büyük bayceğini ümit ettiğini de belirt bir konferansın toplanmasına muCilt: 1 1 milyon 200 bin seçmen, başka ramının şenliklerine ilk defa baş tiğini ileri sürmektedir. miştir. 1336 sahife 2194 karar Fiatı 60 lira. Çin Komünist Partisinin organı halif olduğunu bildirdiğini hatır rakibi bulunmıyan Habib Burgikanlık etmiştir. Etrafında Sovyetlatmaktadır. Fransız Ulaştırma Bakanı, Ikinci cildinin baskısı bitmek üzeredir. bayı yeniden Cumhurbaşkam selerin yeni kollektif liderliğinin ö olan cHalk» gazetesi, Bolşevik İhJenkins'in bu talebini gayet tilâlinin yıldönümü münasebetiyçecektir. jSosyalist Düstur Partinemli simaları ile başta Çu En Lay soğuk karşılamıs ve «ConKazai ve İlmî İçtihatlarla Türk Kanunu Medlnisi si» nin 30 kişilik tek listesi de beş olmak üzere misafir Komünist Par le yayınladığı bir makalede, Moscord» projesi üzerinde her iki yıl için aynı seçmenler tarafından Cilt: 2 tileri heyetleri başkanları bulun kovada bulunan Kızıl Çinin (3) Roma, 7 (A.P.) İtalyan Tıbbl hükümet arasında bir anlasnumaralı lideri Çu En Lay'ın Sovseçilecektir. 1072 sahife 2023 karar Fiatı 40 lira. maktaydı. Yardım Plânları çerçevesine giren maya varıldığını ve bunun Birinri cildinin mevcudu kalmamıstır. Soğuk bir rüzgâr altında başlı yet liderleriyle yaptığı görüşme hastalan tedavi etmeyi reddeden Seçim olaylannda ölenletekrar gözden geçirilmesinin lerde bu konuyu ele alacağını be Roma doktorlan bugün 48 saatlik yan geçit resminde en fazla ilgiyi yersiz olacağım hatırlatmışbir greve başlamışlardır. rin sayısı 17 ye çıktı çeken, mevcudiyeti provalardan lirtmektedir. Açıklamalı ve Uygıüamah Harçlar Kanunu tır. Jacquet ayrıca Fransanın Stalinin huzurunda bilinen «fuzesavar füze> olmuştur. Pratisyen doktorlarla mütehassısRawalpindi (Pakistan) 7 (A.P.) Kanun metni Şerh ve Izah Sistematik Tasnif Fihristler bundan sonra ortak İngiliz • 30 metre uzunluğunda, 5 metre ça Çu En Lay bu arada Stalinin lar, bugün ve yarın yalnızca özel Polis bugün Pakistan seçimlerinde Fransız projeleri konusunda 264 sahife Fiatı 10 lira pında tahmin edilen füze, bir röKremlinin avlusundaki mutevazı hastalarııu tedaviye karar vermiş üç kişinin daha öldüğünü bildirmiş daha ihtiyath davranacağını mork üzerinde taşınmaktaydı. Saç mezarını ziyaret etmiştir. Çu En lerdir. Doktorlar, tıbbî sigorta a tir. Bu suretle genel seçimlerin baş da eklemiştir. SENAİ OLGAÇ HAYDAR KÖYMEN tan bir muhaıaza, füzeyi yabancı Lay, 1961 yılında Stalinin mezarını centalariyle yeni mukavelelerin ya ladığı 31 ekimden bu yana ölenleKazaî ve İlmi İçtihatlarla Türk İcra ve İflâs Kanunu askerî ataşelerin dikkatli bakışla ziyaret ettikten sonra Sovyet Kı pılmamasını protesto etmektedirler. rin sayısı 17 yi bulmuştur. İki cilt bir arada 1558 sahife Fiatı 75 lira rından saklıyordu. Sovyet televiz zıl Çin münasebetleri kötü bir safyonunun kamerası geleneğine bağ haya girmisti. lı kalarak, tam füze geçtiği sırada SENAİ OLGAÇ MUSTAFA R. KARAHASAN Stalin 1953 yılında öldüğü za«nedense» yine yabancı ataşelerin Gayrimenkullerin Akid Esasına Dayanan İktisap ve Tesçilleri man, naaşı Kızıl Meydandaki Leüzerine çevrilmiştir. Satış Trampa Bağışlama Ölünceye Kadar Bakma Akidleri nin Mozelesine konmuştu. 1961 de Pekin'in şartı Şüfa Vefa İştira Hakları Çu En Lay burayı ziyaret edip diköte yandan Moskovada bulunan tatörün mezarına bir çelenk ko#7^.*Fiatı 10 lira misafir Komünist Partisi şefleri ile yunca, Stalin derhal oradan alınKremlinin yeni liderleri arasında mış ve Kremlinin duvarları dibinSENAf OLGAÇ MUSTAFA ÇEMBERCİ deki bir mezara nakledilmişti. görüşmeler devam etmektedir. HUKUK DÂVALARINDA İKRAR Pekinde yaymlanan «Halk» gaO sırada Çu En Lay Sovyet KoFiatı 5 lira zetesi, Sovyetler ile Kızıl Çin ara münist Partisinin 22 nci Kongresi İSİUAİL AKGÜN KİTABEVİ Ankara Cad. 4 İstanbul. sında bir uzlaşmaya varılması için, münasebetiyle Moskova'da bulunyeni Sovyet liderlermin Amerıka İlâncılık: 3392/13652 ile barış içinde beraber yasama maktaydı. Kongrede Kruçef, Staline şiddetle hücumlarda bulunj muştu. Çu En Lay bunun üzerine , gidip Stalinin ayakları dibine bir çelenk koymuş ve ondan sonra da memleketine dönmüştü. %51TÜRKVE%49AMERİKAN SERMAYESİ İLE KURULMUŞ OLAN Çinlilerin nazarında Stalin büj yük bir liderdir. Ukrayna ve Estonyada şahsi arazi ve hayvan sayısı tahdidi kalktı HABERLER B. M.yeni bir malî buhrana sürükleniyor Amerika Ekonomik Özel Kalkınma Fonuna yapmakta olduğu yardımı durdurdu Bonn bir tebliğ yayınladı Birlesik Avrupa Devletlerine doğru Bonn 7, (A.P. a.a.) Başbakan Erhard Hükümeti bugün yeni bir siyasî gruplaşmayı müzakere için 6 Batı Avrupa memleketi Dışişleri Bakanlan arasında bir toplantı yapılmasını teklif etmiştir. Bu bir Birlesik Avrupa Devletleri kurulması yolun da bir ilk adım teşkil edebilecek bir gelişme sayılmaktadır. Kreçef'in pabuçları Senenin en ilginç olayı olan Kruçefin sandalyeden devrilmesi hakkmda birçok kimseler birçok şeyler söyledi v* yazdı. Fakat bu arada, bir Fransız gazetesi, emekli Sansölye Adenauer'i konıışturmuş. Bu ihtiyar kurtun, gerek sandalyeden uzaklaşürma olayı hakkmda, gerek Kruçefin şahsına dair söyledikleri, işi bir hayli derinden el« aldığı için, hepsinden daha dikkatle okunmağa değer mahiyette. Adenauer'in her cümlesi bir tokmak vurur gibi sert. Ben kendi hesabıma ihtiyar şansölyenin fikirlerini, Rusya ile dostluk kurmağa çalıştığınuz ju günlerde, bu dostluk demirini dövmekte olan çekicin örsa vurdukça çıkardığı aeslennis gibi okudum. Adenauer'in müşahedeleri arasında meselâ şöyleleri var: <Bana Rusya ile yakuılaşmadan ve barış içinde ortak yaşamadan bahsetmeyin. Bu sözlerin hiçbir gerçek taraft yoktur. Ruslar ortaya bir takım fikirler atarlar. Çünkü bu fikirler işlerine yarar. Politikalanna yaramaz hale geldikleri gün, bunlan bir daha ağızlanna almazlar. Banş içinde ortak yasamak mı? Gidin, bunu, Berlinde, Kruçefin kendi yaptırdığı meshur duvarın dibinde görün!» Bu düîündürücö sözden sonra, Adenauer, Kruçefin sahsı hakkmda şunlan söyliyor: «Bu adama her halde acımazsınız. Nasıl bir kimse olduğunu biliyorsunuz. Sadeca hilekâr bir Ukraynalı. Korkunç bir yalancı. Batının siyaset adamları, böyle bir adam için mi üzülüyorlar? Şimdiki durumuna mı acıyorlar? Ama düsünmüyorlar ki onun bütün çehre oyunlan, mizansenleri, şen hali, acı hapı yutturmağa mahsus yaldızdan ibarettir?» Adenauer, Moskova seyahati sırasında hergün Kruçef le beraber bulunduğu için onu daha iyi tanıdığı söylenince ju cevabı vermis; «Evet, onu hergün göriiyordum, hattâ günde iki defa gördüğüm oluyordu. Biribirimiz» herşeyi söylüyorduk. Bir sabah, tartışırken beni korkutmak için yumruğunu burnuma doğru uzattı, ben de aynı şeyi yaptun. Mesele kapandı. Ama size Sovyet metodları ve idarecileri hakkmda fikir vermek için birşey anlatayım. Her gün aynı masada birlikte yemek yiyorduk. Bir sabah, kahvaltıda dikkat ettim. benim kadehima şarap koyan garson, Rusların şarabını veren garsondan başka biri idi. Bir aralık, Kruçef le Bulganin'e hizmet eden garsonun elindeki şişeya yakından bakmak istedim. Bir de ne göreyim, şişe aynı, etiket aynı, ama içinde şarap yerine su var. Maksatları, benim gibi onlar da beyaz şarap içiyorlarmıs gözüküp beni aldatmak. Işte, bu sabah kahvaltısı tekmil Rusya siyasetine örnek olarak alınabilir.» Adenauer'in Kruçef hakkındaki sözleri arasında şu cümleler de var: Kruçef Ukraynalıdır demiştim. Ukraynada, köylülerin bir adeti vardır. Coştukları zaman çizmeleriyle masaya vururlar. Kruçef Birleşmiş Milletlerde aynı şeyi yapmıştır. Bir Ukrayna çocuğuna has bu jestten dolayı hangi Rus kızabilir? Kruçefin uzaklaştınlması bundan dolayı da değildir. Kruçef düstü, çünkü Ruslar yeniden aç kalmağa başladılar, ve daha başka idareciler onun yerini kapmak için fırsat gözliyorlardı.» îhtiyar şansölyenin verdiği hükümler arasında bir de müthis suçlama var. «Garip tesadüfler görülüyor. Kruçef ortadan kaybolur olmaz, dostlarmdan on altı generalin bindiği bir uçak, Yugoslavyada, Belgrad uçak alanına ancak birkaç kilometre mesafede düşüp parçalandı. Halbuki meydan şıkır şıkır aydınlıktı.. * Adenauer suçlamalarımn Kruçefe ait kısmında şöyle söylüyor: «Akıllı geçinen bir yığm insanın Kruçefe acımalarını akla uzak buluyorum. Bilir misiniz ki bu adam Ukrayna'nm en kanlı celladı idi? Kruçefe hiçbir işte güvenilemezdi. Babacan haliyle tıpış tıpış yürür, fakat iyice belirli bir hedefe yönelirdi. Ötekiler ne yapacaklar, onu da bilmiyoruz. Rus geleneğinden avrılamayacaklan muhakkak. Rusya tarihte en fazla sayıda harp yapmıs, aynı ramanda en çok sayıda muahedeyi yırtmıs memlekettir. Eskiden çarlar vardı, şimdi biri gidip biri gelen parti büyükleri var, bütün fark bundan ibareL Netice şu ki, bu adamlann ne yapacakları öneeden asla bilinmez ve ne kadar ihtiyath davranılsa yine azdar.» Adenauer, Kruçefin sandalyeden devrilmesini ne papuç meselesine, ne Çin meselesine bağlıyor, sebep 'Ç ihtiraslardır, diyor. Ama yine dönüp dolaşıp papuç meselesine geliyoruz. Papuç belki bahane. Papuçlan yer hizasından yukan kaldırmamak lâzım. Yoksa işte böyle, adamın elinden kapınca dama atıveriyorlar. Hamdi VAROĞLU İngiliz Fransız ortak projelerinde bir yavaşlama mı? Kızıl liıı lliişliiilıiiııı Moskovada \iiiliııiıı ıııi'/iirıııı ziyaret efti SENAİ OLGAÇ Doktorlar grevi AllANIİK SiGORTA A. S. HİZMETİNİZDEDİR İstanbul: Bankalar Caddesi No. 2 KarakBy Tel. Ankara : Anafartalar Cad. No. 13 Ooğan Han, Ulus Tel. İzmir : Gazi Bulvarı, Muvaffak Han Tel. Ortodoks Kongresinde ihtilöf çıktı Mühendislik ve Mimorlık Özel Yüksek Okulu Yüksek okulumuz 9 kasım 1964 pazartesi günü saat 15.30 da açılacaktır. Gunduzlu ve Geceli öğrencilerin okulda hazır bulunmaları rica olunur. İSTANBUL KADIKÖY Rodos, 7 (a.a.) Doğu Ortodoks Kıliseleri ile Vatikan arasında, Hıristiyan birliği hakkındaki griruşmelerin başlama tarihi üzerinde Üçüncü Ortodoks Kongresine katılan delegeler arasında geniş bir fıkîr ayrıhğı başgdstermiş, bunun bir sonucu olarak da bir haftadan beri devam eden çalışmalarda hiçbir yaDicı karara varılamamıştır. Kongreye katılan 14 delegeden yedisi, Antakya (Suriyedeki Ortodoks Kılisesi). Rusya, Romanya, Bulgaristan, Polonya. Gürcistan 44 47 10 ve Çekoslovakya görüşmelere, gelecek yıl yapılacak Ikinci Vatikan 11 41 12 Konsilinin kapanmasından önce başlanmaması gerektiği tezini sa37070 vunmuşlardır. Buna karşılık Istan bul Patrikhanesi ile Iskenderiye, Kudüs, Kıbrıs ve Fınlândiya kilise leri daha çabuk bir harekete taraf(.Reklamcılık: 4165/13647) tar olduklarını bıldirmişlerdir. Yu••••< nanistan ile Sırbistan kiliseleri • temsilcileri de, Vatikan Konsilinin • şimdiki toplantısından sonra görüşmelere girişilmesini istemektedirler. Nâsırın yenilgisi mi? Tel Avjv 7, (a.a.) Israeldeki iyi haber alan çevreler, Yemende önümüzdeki pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek olan «Ateş kes» anlaşmasmm Nasır için gerçek bir bozgun olduğunu belirtmektedir. Aynı çevreler, Mısırlıîarın arka arkaya saldırılarla Kıraliyet kuvvetlerini tamamen yok etmeyi denediklerine işaret etmekte ve bu saldırılarm istenen sonucu vermeme si yüzünden Nâsırın Yemende bulunan 40 bin Mısır askerine rağmen bir çözümü kabule mecbur olduğu açıklanmaktadır. Bu çevrelerde a>Tica, «Ateş kes»in bir mütareke olmadığma ve Kıralcılar ile Suudi Arabistanın Mısır birlikleri Yemenden çıkmadıkça plebisit yapılmasını reddettiklerine işaret olunmaktadır. îsrael çevrelerine göre, Mısırlılar birliklerinin şimdiki durumda Yemenden çıkmalarmm Cumhuriyetçi idarenin düşmesi demek olduğunu gayet iyi bilmektedirler. KLİP İle AHMET RİFAT HAZNEDAROĞLU doğdular S Kasım 1964 Adana ZEKİYE . KEFET • • '1 Cumhunyet 13664 ÇOK ACI BİR KAYIP Hafızı Kur'an meraum Mııstafa Asım Ef. ve merhume Şerıfe Makbule Ranımın mahdumlan, Bedia Öğütgen'in birtciK eşl. Seval Karakışla. Göral Öğütgen, Öcal Ögütgen, Nlhal Ögütgen'in sevgjll babaları, Süeda Dtvrllcli, Seyfettin, Bahattln, Hüsamettin Öğütgen'lerin kardeşl ve ağabeyleri, Özkan Karakışlanın kaympederi, Emekli piyade Albayı • J . • Anfilerimiz hususî şekilde inşa edilnıiş olup taşradan gelecek öğrenciler için pansiyonlarımız hazır vaziyettedir. ^ ADRES: Rıhtım Caddesi, , İyilik Koleji bkişiği Tel: 36. . . . . 99 11 Telgraf: Politeknikum w. GUNDUZ ve GECE OKULUMUZDA KAYITLARA DEYAM EDİLMEKTEDİR • • • • (Basın 21006/13667) Unutmayınız «wwww/ ( MM/VVVUVVk' Suadiye Salıil Sitesini Görünüz Milyon liraiiK yılın son cekilisi için SON PARA YATIRMA TARİHİ 2O.KASIM.1 (936123) vefat etmiştir. Cenazesi 8.11.964 pazar gunü ogle namazını mütaakıp Fatitı Camıl Şerifinden tajdırılarak Edlrnekapı Şehitliğlndekl alle kabrlne tevdl edılecektir. Mevlâ ranmet eylesln. Çelenk gönderilmemesl rlca olunur. Ögütgen, DİTrikli Te Karakışla AİLELEBİ CunüıurlyBt 13««» Mustafa Kemalettin ÖĞÜTGEN Reklâmçılık 4204/13648 (Baun: 20788/13662)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog