Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

BİLGİ VEREN KİTAPLAR SİNEMA EL KİTABI (Sanat. tefcnlk, tarlh), Nijat Özön, 15 TL. SENAKTO TEKNİĞİ, (İyl bir Knaryo yazmak lçin), Orhan Kemal. 4 TL. ÖNLÜ SİNEMA REJİSÖRLEKİ, (En büyüfc otuz rejisör), T. Kakınç, 5 TL. TİYATBO TEKNİĞİ, Tleghem, 4 TL. DRAM SANATI, Brereton, 3.5 TL. KISA BALE TABİHİ, Dünyada ve Türkiyede bale) Beaumont, 3.5 TL. BGZİSTANSİYALİZMÎN TARİHt Prof Jan Wahl, 3.5 TL. Ödemell isteyiniz. ELİF KİTABEVİ BEYAZIT İSTANBUL Cummıriyet 13635 41. yıl sayı 14466 u m h u r i yet KURUCUSü: YUNUS NADİ Telgraf r e m e k t u p adresi: G o ı h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : îstanbul No. 246 KURUCÜSU: VIJNUS NADt Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 22 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Yeni Baskısı Ç&tı! En Son Şekli Öç Şoför İmtihanında Sorulan Sdrular ve Cevaplan (Motor ve^Araç ' Trafik Direksiyon) Hazırhyan: Doç. Dr. Halil Yüksel 160 Sayfa, 73 Şekil, fiatı 5 Lira. Genel Dağıtımı: İ^F Pazar 8 Kasım 1964 İnkılâp ve Aka Kitabevleri İstanbul Üâncılık: 3137/13650 SAĞLIK KURULUNUN CEZA EVİNDE KALMASININ HAYATI İÇİN TEHÜKELİ OLDUĞUNU BELİRTEN Davak olayından sonra RAPORU ÜZERİNE Bir licorel heyelimiz Rusyaya gidiyor BAYAR TAHLIYE EDILDI Kayseri 7 (Güney Bürosu) Kayseri Cezaevinde hükümlü bulunan Celâl Bayar bu akşam saat 21.30 da tahliye edilmiştir. Bayar'ın tahliye edildiği Adalet Bakanı Sedat Çumralı tarafından açıklanmıştır. JANDARMA KOMUTANINA 1ŞTEN EL ÇEKTIRILDI Haluk BESEN Ankara, 7 (Cumhuriyet Bürosu) İçişleri Bakanı Orhan Öztrak, bugün gazetemizde yayınlanan Diyarbakır, Çermik olayları hakkındaki haber üzerine, Diyarbakır İl Jandarma Komutamna işten el çek tirmiş ve bir vali müfettış ile, bir general müfettiş tahkikat yapmak üzere Diyarbakıra gönderilmiştir. Çermik ilçesinin Muzıkan köyü ile Haraba Mezarı sakınleri arasında meydana gelen silâhlı çatışma olayına el koyan Diyarbakır Jandarma İl Komutanının davr=mış lariyle ilgili olarak yayınlanan haberimiz, İçişîeri Bakanhğı ve Jandarma Genel Komutanlığında büyük tepki yaratmış, ve gerek Eakan, gerekse Genel Komutan, bizzat olaya el koymuşlar. bunun sonucu olarak da Jandarma İl Komutanı Yarbay Kadri Erçünhan'a derhal işten el çektirilmiştir. Diyarbakır Jandarma İl Komutan vekilliğine şimdilik, Bingöl Jandarma İl Komutanı Yarbay Memduh Etken atanmış vç durum kendisine telsızle bildirilerek Diyarbakıra hareket etmesi ıstenil miştir. Üzüntü ve tahkikat Öte yandan olayı, büyük üzüntü ile karşıhyan îçişleri Bakanı (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Ankara 7, (Cumhuriyet Bürosul Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki Ticarî ve İktisadi ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir ticaret heyeti Moskova'ya gidecektir. ADALET BAKANININ DEME£İ Moskova görüşmelerine kalılan heyeümiz mensuplarından Dıişleri Bakanlığı Genel Sekreter Iktisadî İşler Yardımcısı Kâmuran Gürün bugün kendisi ile konuşan bir muhabiriınize §u bilgiyi vermiştir: • Yayınlanan ortak bildiride yer alan ticarî ilişkilerle ilgili hususlar, Moskova'ya gitmeden önce bizim benimsediğimiz düşüncelerin aynısını teşkil etmektedir. Ne biz onlardan bir iktisadi yardım isteğinde bulunduk, ne de onlar bize böyle bir teklif yaptılar. Bundan ö'nceki ticaret anlaşmasında 4 A r k a « « a . %, S«, 4 de) İnönü Sovyet Elçisi ile votka içti Ankara 7. (Cumhuriyet Biirosu) Sovyet ihtilâlinin yıldönümü dolayısiyle Ankara Sovyet Büyükelçiliğinde yapılan resepsiyonda Başbakan İsmet İnönü Büyükelçi Rijov ile birlikte votka içti. Başbakan İsmet Inönü, yanında eşi Mevhibe İnönü olduğu halde saat 19.40 da Büyükelçiliğe gelmiş ve I Büyükelçi Rijov ve elçilik ileri ge | lenleri tarafmdan karşılanarak bir j salona alınmıştır. j Başbakan burada bir süre kaldıktan sonra, Rijov kendisinin yukarıda bulunan şeref salonuna buyurmasını rica eüniş, fakat İnönü «Burada kalalım» diye direnmiştir. Ancak samimi hava içinde Rijov ve diğer elçilik memurları israr edince Başbakan şeref salonuna geçmiş, Rijov'u sağına. eşi Mevhibe İ(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) KOVBOY BAŞKAN" Goldwater"in Johnson karşısmda Amerikan Başkan seçimi taıihinde eşine rastlanmayan bir hezimete uğramasından sonra, Goldwater Cumhuriyetçi Parti Liderliğinden istifaya dâvet edilmekte ve yerine bütün görüşleri temsil edecek bir şahsın geçmesi istenmektedir. Resimde, Texas'taki çiftliğinde gazetecilere aynı zamanda iyi bir kovboy olduğunu ispat eden 3 kasım seçimlerinin galibi Başkan Johnson görülmektedir. Adalet Bakanı Sedat Çumralı Anadolu Ajansı muhabirine şu demeçte hulunmuştur: • kasım gecesi bir angor nö6 beti geçiren hükümlü Celâl Bavar'ııı sağlık durumu, dünkü beyanatımızda belirttiğimiz üzere, Kayseri Devlet Hastahanesi Sağlık Kuruluna tetkik ettirilmiştir. Hükümlü Celâl Bayarın yakalandığı hastalığın hükümlünün cevaevinde kalması haliude hayatı için kati tehlike teşkil edeceği Sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi iizerine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 399'ncu maddesi gereğince cezasınuı infazının nravakKateır telıtrlne karar verilmiş ve Kayseri Cumhuriyet Savcılığınca da kanun hükümle ri yerine getirilerek adı geçen tahliye edilmiştir.» Tahliye, 6 kasım gecesi bir «angor» nöbeti geçiren hükümlü Bayar'ın cezaevinde kalması halinin hayatı için kati tehlike teşkil edeceği Sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi üzerine Ceza Mu1 hakemeleri Usulü Kanununun 399 uncu maddesi gereğince yapıhnış ve cezasının infazının muvak katen tehirine karar verilmiştir. Sağlık Kurulunun raporu Bayar'ın Kayseri Cezaevinden tah liyesi rayet sâkin bir şekflde olmuşttriV Saat 21.30 da cezaevi bahçesine giren 38 AK 141 plâkalı son model bir araba, Bayar ı alarak son süratle yola çıkmıştır. Arabada Bayarm yanında kızı Nilüfer Gürsoy da vardı. Cezaevinden şeker fabrikasuıa kadar 16 jandarma ve emniyet arabası ile takip edilen eski Cumhurbaşkanının otomobili Ankara istikametine doğru gözden kaybolmuştur. Cuma günü Bayar, bir kalp krizi geçirmiş ve tansiyonu 23'e yükselmişti. Bunun üzerine doktor muayenesinden geçirilen Bayarın Devlet Hastahanesine nakli uygun görülmüş, fakat hükümlü ile vasisi ve kızı olan Nilüfer Gürsoy bunu reddetmişlerdir. Ankaradan Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gelen gerekli emir üzerine Kayseri Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu önceki gün saat 20.00 de top(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Çermik olaylon «ıvasnMİ» jaodarma köydea kadıu ve çocukları toplamış, baskın sırasında onları öne sürüp siper olarak kullanmıştı. Fotoğraf: FİKRET OTYAM ıran ve Pakistanla müşterek bir rafineri kurulacak Ankara, 7 (Cumhuriyet Bürosu) İçişleri Bakanhğının dâvetlisi olarak Ankaraya .gelmiş bulunan İranın Mazanderan Valisi Nasser Sadri, bugün Ankara Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı bir basın toplantısında İranın halen Türkiyeye günde 9000 varil petrol sattığım bildirmiş, buna karşılık îranın Türkiyeden şeker, zeytinyağı ve koyun satm aldığmı açıklamıştır. Basın toplantısmda bulunan İran, Büyükelçiliğinin yüksek bir memuru ise Türkiyede Doğu sınırlanna yakın bir bölgede Türkiye İran ve Pakistan işbirliği ile bir rafineri ku rulması için görüşmeler yapıldığını söylemiştir. Hazar denizinin güneyindeki bölgede Valilik yapan Nasser Sadri, Türkiye İran ticareti konusunda: •Türkiye istediği takdirde, ihtiyacımız olan maddeleri bile satmaya hazırız> demiştir. Gene basın toplantısında açıklandığına göre îranın et ihtiyacı son de! rece yüksektir. Gerektiği takdirde uçakla İrana dondurulmuş et sevki, Tahranda devam eden komisyon görüşmelerinde bahis konusu edilmiş. tir. Brosio "NATO yargıç değildir,, dedi Ankara 7, (Cumhuriyet Bürosu) NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio bugün düzenlenen bir basın toplantısında soruları cevaplandırmadan önce kendi görüşlerini açıklarken •NATO, üyeler arasmdaki anlaşmazlıkları çözümleyen bir yargıç değildir. demiştir. Genel Sekreter daha sonra soruları cevaplandırırken Kıbrıs konusu ile ilgili olarak şöyle konuşmuştur: « Birleşmiş Milletlerin meseleye el koymasına rağmen NATO anlaşmazhğı izlemektedir. Türkiye ve Yunanistan arasmdaki ilişkilerin dü zenlenmesi için elinden gelen çaba(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) 274 milyon dolarlık dış yardım programa bağlandı Maliye Bakanı Melen, Konsorsiyom yardımı ile ilgili olarak açıklama yaptı Ankara, 7 (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanının verdiği demeç, ! Maliye Bakanı Ferit Melen, bu özetle şöyledir: i gün basına verdiği bir demeçte 1964 yılı için konsorsiyumdan «274 milyon dolarlık yardım, konjtalep ettiğimiz (180 milyon dolar sorsiyum ortaklarmca taahhüde j program yardımı, 35 milyon dolar bağlanmıştır» şeklinde konuşmuş | proje finansmanı ve 35 milyon dotur. i (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Üniversitede kontenjan dolmadı İkinci yedek listeler yarın ilân edilecek İstanbul Üniversitesinde, 2 Kasım pazartesi günündenberi devam eden yedek aday öğrencilerin aslî kayıtlan dün son bulmuştur. Fakat buna rağmen fakülte kontenjanları dolmadığı için kayıt bürosu tarafından hazırlanan ikinci yedeklerin listesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmiştir. Bu durumda fakültelerdeki açık sayısı şöyledir: Hukuk Fakültesinde 216, İktisatta 154, Ormanda 59, Eczacılıkta 29, Diş Hekimliği Okulunda 42, Gazetecilik Enstitüsünde 37, Edebiyat Fakültesinin kısımlarından, Felsefede 17, Sosyolojide 11, Psiîcolojide 21, Pedagojide 6, Arkeolojide 18, Tarihte 51, Sanat Tarıhinde 4, Coğrafyada 54, Ön Asya Dillerinde 11, Klâsik Dillerde 15, Arap Fars Dillerinde 12, Türk Dili ve Edebiyatmda 27, Fransız Dili ve Edebiyatmda 40, İngiliz Dili ve Edebıyatında 34, Alman Dili ve Edebiyatmda 26, Fen Fakültesi kısımlarından, Matematikte 58, Jeolojide 12, Kimya Lisansında 13, Zoolojide 19, Kimya Mühendisliğinde 22, Botanikte 11, Astronomide 12, Jeofizikte 4, Fizikte 74 tür. Fakültelerdeki açıkla ilgili ikinci yedek listeler yarm sabah ilân edilecek ve kayıtlara 12 Kasım perşembe günü son verüecektir. Tıp Fakültesinde ise kayıt neticeleri ancak yarın belli olacaktır. Bayrakla oynamıyalım Şu milletin en ulvî varlıkları ve duygularuıın şahsî çıkarlar uğruna istismar edildiği çok görülmüştür. Üzerinde durduğumuz ulvî varlık Türk bayrağıdır. Dikkat ederseniz bazı kinıselcr şahsî çıkarları tehlikeye girdiği anda hemen bayrağımızın gölgesine sığınmakta ve bunu kendileriııe paravana yapmaktadırlar. Nitekim öııceki gün Tuslog'la aolaşamadıkları için grev halinde olan TÜNATOS Scndikası işçileri, keııdi yaptıkları işlerin başkaları tarafından yapılmasuıı önliyebilmek amaciyle, bir şattan boşaltılmakta olan sandıkların üzerine kirli ve yağ içindeki Türk bayrağını atarak tahliyeyc mâni olmaya çalışmışlardır. Iki Amerikalmın bu bayrakları yırtmaları ki Amerikalılar iddiayı reddetmekte, bayrağı işçilerin yırttığını söylemektedirler ayrı bir kabalık ve küstahlık. Ama bizim işçilerin de mücadeleyi kaybedecekleri sırada sırf bir grupun çıkarlarını korumak için hemen Türk bayrağına sanlmaları Anıerikalıların davranışı kadat küstahca ve saygısızca harekettir. Buna benzer olaylar 6 7 eylul olayları sırasında ve son İzmir Fuarı olaylannda da yer almış, çapulcular dükkanları yağma ve talan ettikten sonra emniyet kuvvetlcri ve halkın elinden kurtulabilmek için bayrağa sarılarak «Kaçın Türk bayrağı geliyor» naraları atarak paçalaruıı kurtarmasmı bilmişlerdir. Türkiyenin sembolu olan bayrağunız üç beş kendini bilmezin oyuncağı hâline getirilmemelidir ve getirilmesine her halde müsamaha edilmemelidir. *•• Rumlar Erkinin hiçbir şey elde edemediğini söylüyor İntikam için pul çatan bağlama sanatkârı yakalandı Nişantaşı Ihlamur yolu 81 sayılı, Dürşize Bark'a ait evden 75 bin lira değerinde pul çalan bağlama sanatkârı Murat Cebeci, İstanbul Hırsızhk Masası ekipleri tarafından Milâsta yakalanmış ve şehrimize getirilmiştir. Eski aktris Nevin Aypar'a âşık olan ve onun trupu ile Anadolunun biıçok illerini gezen pul hırsızı, ifadesinde: «Ben daha önce Dürşize hanımın yanında çalışmıştım. Beni kovdu. İntikam almak için pulları çaldım. Ga(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Lefkoşe. 7 (a.a. Kadyolar) Erkin'in Sovyetler Birliğini ziyareti sonunda yayınlanan ortak bildiri, Kıbrıs Rumları arasında telâş, Türkler arasında ise memnunluk yaratmıştır. Rum çevreleri, Rusyadan hiç bir şey elde edemiyen Türkiyenin tekrar Amerikaya dönmek mecburiyetinde kaldığmı iddia etmekte, Rus I ya ziyaretinde, Erkin'in büyük bir başansızlığa uğradığını ileri sürmektedirler. Kıbrıs Türk basını yayınlanan ortak bildiriye ve demeçlere geniş yer vermekte ve «Bozkurt» gazetesi, bugün Sovyetlerle fikir birliğine varmış olan Ankaranm, Kıbrıs kc~ nusunda artık daha serbest bir şekilde hareket edeceği ve «hakkının daha fazla çiğnenmesine fırsat ver miyeceği aşikârdır» demektedir. Ote yandan Yunanistanın ana mu halefet partisi «ERE» Radikal Millî Birlik milletvekillerinden ve es Ökiem ve Alpiskender yurda döndüler 10 gündenberi Fransız PTT Bakanının dâvetlisi olarak Fransada bulunan Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender dün gece uçakla yurda dönmüş ve «Endüstride büyük adımlarla ilerliyen Fransa bize feribot yapmak ve uçak satmak için teşebbüslerde bulundu» demiştir. Öktera de döndü Pariste yapılan UNESCO Genel Kurul toplanUlarına katılan ve dün akşam Yeşilköy Havaalanma gelen Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem, Meclise verilen gensoru ile ilgili olarak «Bakanhk sorumluluğunu üzerüne aldığım günden bugüne kadar giriştiğim hizmetleri gözönünda rutarak bunları karşılayabileceğim kanısmdayım. Hiç şüphesiz takdir büyük Meclisin olacaktır» demiştir. Yeni trpleybüsler Kadıköy yakasmda troleybüs çalışacak IETT Idaresi Iroleybüs hatları için 11,5 milyon lira ayırdı. Metro için ayrılan para ise M i r a Anadolu yakasındaki troleybüs tesislerini gerçekleştjrmek ve 1965 yüı içinde işletmeye açmak için İ.E.T.T. İdaresi 11,5 milyon lira tahsisat ayırmıştır. Ön etüdleri tamamlanmış olan tesis projesine göre troleybüs hattı Beykoz Kadıköy ve Kadıköy Bostancı arasında kurulacak ve bu suretle Bostancı Beykoz arasmdaki 25 kilometre uzunluğundaki saha birbirine bağlanmış olacaktır. 11.5 milyon liralık tahsisatm 8 milyon lirası iç, geri kalanı da dış finansman yolu ile karşüanacaktır. Tramvaylarm durumu Troleybüs hattınm tesisi ile Anadolu yakasındaki bazı tramvay hatları iptal edilecektir. Henüz kesin bir karar verilmemekle beraber Kadıköy Selâmlçeşme, Kadıköy • Fenerbahçe, Kadıköy Hasanpaşa, Kadıköy • Üs(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Erkin heyetiyle birlikte Moskova'ya giden arkadaşımız TURHAN AYTUL bir röportaj serisi hazırladı Bir yolcu treni tankerle çarpıştı Adana, 7 (Güney Bürosu) Diyarbakırdan şehrimize gelmekte olan 519 numaralı yolcu treni, saat 10.30 da Osmaniye ile Toprakkale arasmdaki geçidi geçerken, arıî kari şısma çıkan tankerle çarpışmıştır. Kaza sırasında, akaryakıt dolu tanker hemen ifilâk etmiş, şoför ve yangmı söndürmek için Adana itfaiye ekipi ile giden İtfaiye Müdür Yardımcısı Yaşar Pekiş, ölmüştür. Pekiş'in cenazesi, şehrimize getirümiştir. Ayrıca çıkan alevlerden ma kinist ve ateşçi de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Yol trafiğe açılmış, kaza ile ilgili tahkikata başlanmıştj. MERHABA TOVARİŞ Moskovanın tam göbeğinde Kremlin'in karşısmda kalan ar. kadaşunızın hazırladıği yazı serisinde şunları bulacaksınız: • Moskovada, Londra kadar, hattâ Londradan daha büyük caddeler ve dev binalar var, yalnız karanlıkta. • Astronotlar gelecek yıl Ay'a gideceğiz, diyorlar. •• Moskovadan hiç bir şey alamazsınız, çünkü Türkiyede * daha iyisini bulacaksınız. • Gece 11 e kadar herkes eğleniyor, fakat bu saatten sonra butün lokaller kapanıyor ve sokaklar sarhoşlara kalıyor. • Ev kirası 7 veya 12 ruble. Üstelik buna elektrik, havagazı, ısıtma da dahil.. • Fakat bir lokantada yemek yemek 4 veya 5 ruble.. •k Oomatesi her mevsim bulabilirsiniz, ama meyva ve sebze çok pahah.. • Bolşoy Tiyatrosunda bir gece ve 4 halk sanatçısınu» evinde bir konuşma... BABEüF Türk, Sovyet kültür anlaşmasmdan sonra bir de Türk, Fransız kültür anlaşması imzalansa... Babeuf'ten bir tcrcümeye SavcHık el koydu Gazeteler ııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııHMnınıılııııııııııııllılıılıııııınıııııııınıııııııııı,,,,,, Çarşomba günü CUMHURİYET' te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog