Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK CASUSU İNGILIZ KEMAL'İN «İKİNCİ DÜNYA HARBİ MACERALARI» İngiliz Kemal'in, Avrupa'da başmdan geçen «n müthis v« heytcanlı •erüvenleri M «flt halinde çıkta. Ratı 5"er T.L. Kitapçüardan araymız. KÜLTÜR ANKABA CAD. No. 62 İSTANBUL Öincılık: 3355/13602 KİTABEVt 41. yıl sayı 14465 umhuriye KURüCUSU: YTJNUS NADÎ Telgraf v e m e k t u p adresi: C ı r n h u r i y e t İstanbul Pocta Kutusıt: tsteabtit Ife. 2*8 Telefonlar: 22 4 2 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 J 9 7 2 2 4 2 9 8 J 2 4 2 9 9 DE YAYINLARI KASIM KİTAPLABI: * BAUDELAESE. Jean Paul Sartr». Çeviren: Bertan Onaran. 7.5 lir». •it TRAGEDYALAR. Edlp Cansever. 3 ttm. * OELİNLtK KtZ ÖNDEB, Eugen» ' Ionesco. 2 llra. BttGİ DİZİSİ: * DOSTOYEVSKİ'DEN SARTRE'A VABOLüeÇTJLUK. 3 lira ^ ^ * 8AKTBE, YAZAKLIĞI VB FELSKF*Sİ. 5 llra. * EPİK TİTATEO ÜZERİNB. B. Breeth. 5 llra. * GŞHÇEKÜSTÜCÜLÜK. (2 kitap) 8 Hra. DE Y4YINEVİ, Vilâyet Han, Cagalogln \ Comartesl 7 Kasım 1964 ERKİN DÜN GECE YURDA DÖNDÜ Ankara 6, (Cumhuriyet Bürosu) Moskovada önemli temaslarda bulunan Dıişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ve heyeti bu gece Ankaraya gelmiştir. Erkin havaalanından doğruca Başbakan Ismet İnönünün evine giderek Rusyada yaptığı görüşmeler hakkında kendisine geniş bilgi verAnkara, S (Cumhuriyet Bürosu Türkiye Cumhuriyeti Dıjmiştir. işleri Bakanı Feridun Cemal ErEsenboğa Havaalanında kinin S.S.C.B. yi nyaretine dair Başbakan Yardımcısı Kemüşterek tebliğ: mal Satır, Devlet BakanS.S.C.B. Dışişleri Bakanı A. lan Nüvit Yetkin ve İb A. Gromiko'nun dâveti üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri rahim Saffet Omay ile Bakanı Feridun Cemal Erkin, Dışişleri Bakanlığı ileri beraberinde Türkiye Dışişleri gelenleri ve basın men Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi V. H. Bayülken, Genel suplan tarafından karşıSekreter Muavlni Elçi K. Gülanan Erkin, basın menrün, Birinci Daire Genel Müdüsuplarma şunlan söylerü P. Subaşı ve Özel Kalem Mü dürü N. Akiman olduğu balde miştir: 30 Ekim 6 Kasım 1964 tarihleri « Rusyada kendileriarasında Sovyetler Birliğine resmî bir ziyarette bulunmuştur. ne Türkiyenin Enosisi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri katiyen kabul etmeye kanı Feridun Cemal Erkin, S S Ba C. ceğini ve böyle bir teşeb B. Yuksek Şurası Riyaset Divanı Ortok bildiri açıklandı «Guardian», Şaşılacak ne var ? „ diye soruyor II Kültür anlaşması imzalanırken Kıbns konusunda Rusya ile mutabakata varüdı Samiml bir hava içinde geçen bu görüşmelerde halihazır milletlerara sı durumla ilgili konular ile Türkiye ve Sovyetler Birligi arasındakl ikıli münasebetlere ilişkın konulara dokunulmuştur. İyi komşuluk P»ris, 6 ( M . ) UNESCO Genel Yapılan gorüş teatıleri, sağlam Kurul toplantısmın dünkü oturumunda, Yunanlılann Uerl sürdükle ve devamlı bir banş nızamının kuri îmroz ve Bozcaada azınlık okul rulması ve barışın takviyesi ile mil Ankara 6, (Cumhuriyet Büroso) larının kapatılması iddlalan görüşül letlerarası gerginliğin yumuşatılma Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio müş ve Yunan delegesi Averof'un sı yolunda her türlü yapıcı gayre bugün Ankarada NATO meseleleri konuşmasında ileri surdüğü hu tin sarfedılmesi lüzumu hususunda ile Kıbns buhranınm doğurduğu suslara Milll Eğitim Bakanı İbrahim Türkiye Cumhuriyeti hükümeti üe Turk Yunan gerginliği konusunda Sovyetler Birligi hükümetinin fikir önemli temaslarda bulunmuştur. ökt«m tarafından cevap verilmişbirlığinde olduklarını göstermiştir. tır. NATO Genel Sekreteri bu temasBu düşüncelerle mütehalli olarak Asıl meselenin îmroz ve Bozcaada Turkıye Cumhuriyeti ile Sovyetler ları hakkında cfaydalı fıkir teatiledan daha geniş olduğunu belirten Bırlığı, bağımsızlık, toprak butün rinde bulunduk. Gdrüşmelerim büÖktem, meseleyl gerçek açısından lugu ve hak esitliğl prensiplerıne yuk anlayış içinde geçti« demiş, ve ÜNESCO Genel Kuruluna anlatmış karşılıklı saygı esasına mustenıden Kıbrıs konusunun ele alınip jüuuna^ dığı şeklinde yoneltilen. bir soruya tır. aralarında iyi komşuluk münasebet (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) lerının takviyesi yolunda yapıcı ise «NATO'yu Türkiyeyi ve Yunanis tanı ilgilendiren bu meseleyi de go gayretler sarıedilmesınde mutabık rüştük» cevabını vermiştir. tırlar. Iki taraf, sosyal sistemleri Ziyaretler farklı devlctlerin barış içinde bir Bu sabah Anıt • Kabri zıyaret eden arada yaşamaları prensipinin bu âli Manlio Brosio, saat 10 da Cumhurhedeflerin gerçekleştirilmesini ko başkanı Cemal Gürsel tarafından ka laylaştıracağı düşüncesindedirler. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Taahhütlere saygı Devletlerın, milletlerarası barış ve guvenlıgın korunması ıçın sarÇugün fettikleri gayretleri bir araya getıren Birleşmiş Milletler Teşkılâtınm 5. Sahifemizde takvıyesinin önemi teyit ve Birleşmiş Milletlerin yasasına sıkı bir surette riayet olunmasının zarureti (Arkası Sa. 7, SU. 7 de) Kayseri, 6 (Güney Bürosu) Kay seri cezaevınde yatmakta olan sabık : Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün gece bır kalb krizi geçırmiştır. Tan sıyonu 23 e kadar yukselen Bayar'ı şehrimiz doktorlarmdan Mustafa Özbahar tedavi etmektedir. Geceyi cezaevınde geçıren doktor, Bayarın yanından ayrıunamıştır. Bugun Dev Türkiye Sovyet Rus>a arasındaki görüsmelerin neticesi ortak ; let Hastanesi doktorlarmdan Ali Rıza Erkan da Bayarın sıhhî durubildiriden anlasıldığına göre, gerek bir çekişmenin ortadan ; kaldınlması bakımından \e gerekse Türkiye'nin dengeli bir dıs : mu ile meşgul olmustur. Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. politikaya adım atması bakımından faydalı olmustnr. ; Hamıt Kızılırmak: «Bayar'ın muAdam bir an dengesini kaybetti, yero yuvarlandı Fotoğraflar: Fikret OTYAM De\ letlerarası görüşmeler sonundaki bildiriler genellikle klâsik : tat rahatsızüklarının devamı olan diplomasi dilinin sınırları içinde kaleme alınır ve netice bos : yeni bir kriz geçirdiğini ve durudahi olsa, süslü cümlelerle bu bosluğun kapatılmasına çalısılır. ı munda bir tehlikenin bahis konusu Türk Sovyet ortak bildirisi, edebiyat yönü yine ağır basmak : olmadığıru» soylemiştir. la beraber, bir haftalık görüsmelerden olumlu sonuçlar alındı : Ote yandan, Bayarın şehrimizde ğını göstermekte \e Kıbrıs konusu, karşılıklı olarak ticaretin ; bulunan kızı Nilüfer Gursoy da ceartırılması meselesi bu olumlu sonucun isaretleri olarak görün ; zaevine gıderek babasını ziyaret etmektedir. miştir. Kıbrıs meselesinde bildirinin özellikle üzerinde durulması gereken : [Diyarbakır'ın Çermik ilçesinoktaları şunlardır : I ne bağlı Mnsikan köyü ile Ha1 Türkiye ve Sovyetler Birligi, Kıbrıs ihtilâfının, bağımsızlığına : raba mezraında oturan köylüler u toprak bütünlüğüne riayet edilmek suretiyle, barışçı yollar ; arasında toprak meselesinden la halledilmesi konusunda mntabık kalmıslardır. Böjlece F. C. : silâhlı bir çatışma olmaştu. Bu Erkin, Moskova'ya gitmeden önee hazırlanan Türk tezindeki ı arada, jandarma, Ağaçhan ve Enosisi önleyici esasın Sovyet Hükümeti tarafından benimsendi ; Miyalan köylerinden kadın ve ği anlaşılmaktadır. : çocukları toplamış ve bunlan, 2 önemli noktalardan bir diğeri de, bildirinin milletlerarası mü : hazırladıklan «plân» için knlnasebetler bölümüne alınan «Birleşmiş Milletler Anayasasında : lanmışlardı. İ7ah edildigi gibi, antlaşmalar ile milletlerarası hnkukun diğer r Ağaçhan köylüleri jandarmakavnaklarından hasıl olan taabhütlere saygı gösterilmesi* ni : nın bu kannn dışı davranışını öngören cümledir. Başbakan Inönü'ye bir telgraf llk bakısta sadece Birleşmiş Milletler Yasasına uymaktan bahse ; çekerek bildirmişler ve protesder gibi görünen bu cümlenin kapsamı içinde süphesiz Londra ; to etmişlerdir. Olay sırasında ve Zürich Antlasmalarının kabulü de vardır ve dolayısiyle Ame : >rada bulunan arkadaşımız FİKrika ile Rus^a arasında ikili oynıvan Makarios \e Yunanistan RET OTYAM, gördüklerini şöyiçin, hükmün bildiriye girmesi havli ağır bir darbe olmustur. le anlatıyor:] 3 Yine önemli, hattâ Zürih u Londra Anlaşmalarımn kabulün«TEDBtR ALDIM. .» den daha önemli olan iki cemaatin kanunî haklarma saygı ve varlığını tanıma esasına davanan hukumdür. Filhakika bildirinin ba31 ekım 1964 saat 08.30 da jeep'le ğımsızlık ve toprak bütünlüğu ile bağlanan hükmünde, TürMusıkan koyune girdığim zaman, kive ve Rusva'nın Kıbns meselesinin hallinde, bansçı yollarDiyarbakır Jandarma Komutanı dan baska, iki millî cemaatin kanunî haklarına riayet u Adaolduğunu sonradan öğrendiğim daki varlıklarını tanıma esası üzerinden hareket ettikleri açık ; Yarbay, köyün mezarlığında bır ça ifade edilmektedir. Ortak bildiride. Sovyetlerin Kıbrıs'ta ; durbunle, zaman zaman karşı dağfederatif bir sistemin uygulanmasını kabul ettiklerini gösteren ; ları gozluyordu. Bir yarbay ve bır açık bir hüküm olmasa bile, sadece iki cemaatin varlığını ta = bınbaşı, assubaylar ve uzatmah nıma esası u onun yanında «kanuni haklara riayet» deyimi = t onbaşılar, erler mezarlığın hemen Sovyet görüsünü Türk tezine oldukça yaklastırmaktadır. r Yorgun kadınlar önde gidenlere yetişmeje çalı^ıjorlardı. (Okla gosterilen arkadaşımız Fikret Otyam'dır) yanındaydılar. Kendımi tanıttığıra Gerçi denilebilir ki, Adada iki cemaat zaten \ardır ve bir gerçeğin : Komutan, cBazı tedbirler aldım. tekrarlanması Sovyetlerin ilerde federatif sistemi kabul edecek Z Xe olduğunu sormayın. Şımdı hep leri anlamına gelmez. Bojle bir iddiada doğruluk pa>ı bulun : beraber bu köyu terkedeceğız» demakla beraber, meselenin aslında bir gerçeğin hukuk kurallarına ; di. Koye röportaj yapmak içın gel\e Birleşmiş Milletler Yasasına uygun şekilde halledilmesi I O : dığimi söyleyince, Komutan: «Darunluluğunda olduğunn düşunursek, ilerde ister federatif, ister : ha iyi çeyler göreceksin» cevabını başka bir sistemle olsun Kıbrıs ihtilâfının iki cemaat esasının çer ; verdi. çe\esi içinde halledileceği neticesine \arırız. ; Olaylara sebebıyet verdiği iddıa Bu bakımdan ortak bildiride federatif düzenden bahsedilmemssi : edilen Musikanlı ağa'yı yanına çakanaatimizce fazla önemli değildir. : ğıran Komutan, o'na bazı talimat 4 Türk Sovyet gorüşmelerinin ekonomik yönü, bildiriden anlaşıl : verdi ve «Tam dedığim saatte hadığma gore büyük ölçüde bir değişiklik getirmemiş, yahut deği ; rekete geçeceksiniz. Şimdi çoluk şiklik sadece karşılıklı ticaretin artırılması isteklerine inhisar et = miştir. Türkiye ile Sovyet Rusja arasında jine Klering sistemi uy \ çocuğu evlere alın» dedi. Komutan çulanacak, ancak bu sistemde daha fazla alıın ve satım yoluna gidi ; benim jeep'ime bindi. Bu sırada Her iki taraftan, suçlu görülen 52 kişi yakalana bir kamyon dolusu koylü Musikan Mehmet ERCAN lecektir. İlerde serbest dövizle ticaret yapılıp yapılmayacağı hak ; Diyarbakır, 6 Bısmıl Uçesine bağlı Bosçalı kö rak nezaret altına alınmıştır. kında bildiride bir hüküm >ok. Öyle anlaşılıyor ki Klering siste : Toprak ihtilâfı yuzünden, Bosçalı köylüleri ile koyune geldi. Komutan bunları mindeki uygulamanın sonuçları bu sistemden dönülüp, donülmi : yunde bu sabah toprak ihtilâfı yuzünden çıkan kavağalar arasmda çıkan kavgada, e^aydanberi, herhangı «enterne» ettirdikten sonra kamyogada, 155 kışi taş ve sopalarla birbirine gırmiştir. yeceğini tâyin edeceb. 2.5 saat devam eden arbedede, 3 aylık bir çocuk, bır olaya karşı bekletilen jandarmalarm, aynı za na da el koydu. Buna jandarmalar Ecvet GÜREStN : ayaklar altm<ia kalarak olmuş, 38 kişi muhtelif yerle nianda ağa olan koy muhtarı Osman Kılıç'ı tutma bındırildi. En onde biz, arkada ıkı Bebe, anasmın dalında siıımiştı jandarmaların arasında (ArkMt S». 7, Stt. 1 d«) iaıı yuzundea sebebiyet verdıklerı büdırümektedir. ••liiııııııııımıııiıi'i"""" 1 1 1 1 1 1 1 " 1 " 1 1 "" 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1 """" 1 1 " 1 "" 1 1 1 " 1 ""' ıındeu ağır ve ha.fi f nimak uzere yaraianmiftır. Oktem, Yunan delegesinin iddialarını cevaplandırdı (Arkası Sa. 7, Sö. 8 de) Başkanı A. I. Mikoyan ve S.S.C.B. Bakanlar Kurulu Başkanı A. N. Kosigin tarafından kabul edilmiştir. Feridun Cemal Erkin, S.S.C.B. Dışişleri Bakanı A. A. Gromiko ve S.S. C.B. Dış Ticaret Bakam N S. Patolicev ile görüşmelerde bulunmuştur. Gürsel, İnönü tarafından kabul edilen Manlio Brosio, Ankara ve Atina temasları sonunda bir rapor hazırlıyacak NflTO Genel Sekreteri ile Kıbns meselesi görüşüldü Jandarmadan dayafc yıyenler İnönü'ye şikâyette bulundular PARLAMENTO KÖŞESİ Dünkü libersl «Guardian. gazetesi «Kafkas sımrmda buzlar çözülüyor» başlıkh bir makalesinde Erkinin Moskova ziyaretini «1* alarak §öyle demektedir: «Erkin'in Moskova ziyareti Türkiyenin dış politikasında bir ihtilâl Telef oto: UPITASS Moskova İstanbul Cumhnriyet olup olmadığı yolunda fa}ilacak söy (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de> lentilere yol açmıjtır. Fakat, acaba Erkinin Moskovaya gitmesi bu kadar şaçılacak bir şey mi? Soğuk savaşta buzlar çozülürken, Doğulu, Batılı veya tarafsız, hangi ülke Moskovaya bir Bakan göndermedi ki?. (Türkiyeninki örel bir durumdur, Türkiye ve Rusya geleneksel iki düş mandır) diyorlar. Fakat, geleneksel düşmanlar daima küs kalmazlar.. Turk Hükümeti, artık kendısini NA A. BİLGİ TO ve CENTO ittifaklarına katıldığı vakıtki kadar, büyük müttefiki içın İstanbul polıs teşkılâtı, Emnıyet tımanda, bır hafta içinde ıkı a\rı zaruri bir ülke olarak görmeyebilir. Mudürü Haydar Özkının, kalmak daireyi soyan esrarengiz hırsızı a(Arkaaı Sa. 7, Sü. 8 de) ta olduğu Aksaraydaki blok apar ramaktadır. Emlâk Krçdi Bankasının Bulvardaki 90 dairelik apartıman sâkinlerıni, her gece nobet tutmaya zorhyan bu curetkâr hır sızın, özellikle çarşamba gecsleri soygun yapışı, dikkati çekmektedir. ÎLK OLAY Yapılan soruşturmadan, profesyonel ve korkusuz bir sabıkalı olduğu sanılan bu hırsız, geçen hafta çarşamba gecesi, (B), blok (3) numaralı daireye girmıştır. «Son Saat» gazetesı sahibi Nâzım Ozbayın evde olmadığını, gerek tele» fon ve gerekse başka usullerle anlıyan esrarengiz hırsız, kapı kili» dini kırmak ve iç kapıları da omu» lamak suretiyle bu daireye girmiş tir. Her tarafı birbirine katarak para ve mücevherat arıyan hırsız, (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Ankara 6, (Cumhuriyet Bürosu)' Bazı uluslararası anlaşmalara katümış olmamız, yerli sanayimizin gelişmis olması ve ihracatımızın geliştirilmesi gözönünde tutularak hazırlanan Gümrük Kanunu Tasarısı Geçici Komisyondan geçerek Meclis gündemine gelmiştir. Tasarının gerekçesinde gümrüklerin artık sadece girişte aunan gümrük vergilerine inhisar etmediği, çağımızda artık gümrüklerin hükümetin ve bakanlıklann aldığı kararlann uygulanmasnıda rol oynadığı belirtilmekte, tasarının bu ihtiyaç sebebiyle hazırlandığı bildirilmektedir. OYNAKLIK SAĞLANDI Tasarıyla Bakanlar Kuruluna, Gümrük ve Tekel Bakanhğına ve diğer Bakanhklara yetkiler tanuıarak gümrük rcjimine bir oynaklık sağlanmıştır. Böylece kanun değişmeden, kanundan alınan yetkiyle, uygulamada kolayca değişikliklikler yapılabilecektir. Yeni Giimrük Kanunu Tasarısı Millei Heclisine sevkedildi EMNİYET MOOÜRÜNUN OTURDUĞU BLOK APARTMAN IKİ HAFTADIR ÇARŞAMBA GECELERISOYULUYOR Bayar katb hrixi geçirdi A P G. Başkanlığı için, SÜLEYMAN DEMİREL ADAYLIGINI KOYDU Ankara, 6 (Cumhnriyet Bürosn) Suleyman Demırel, AP Genel Başkanlığına adaylığmı koyduğu nu bugün açıklamış ve bu konudaki mucadelenin «Medenî ve ölçülü bir hizmet arzı yanşması halinde geçeceğine eminim» demiştir. Demirel'in bu konuda yayınladığı bildiri şöyledir : «Adalet Partisinin önümüzdeki Büyük Kongresinde Genel Başkan* Iık seçimi için adaylığımı koymağa karar vermiş bulunuyorum. Bu vesile ile birkaç hususa k u » e» temas etmek isterim. Büyük Kongre havasına girildigl bugünlerde Türk efkân. umnmiye» sinin dikkati partimiz üzerinde top (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te] unun Ortak bildiri Jandaıma komutanından tekmeyi yedikçe köylü bağırıyordu Öldür, böyle yaşamaklansa, ölmek iyidir„ ÜÜ TOPRAK YÜZÜNDEN 155 KİŞİ 2,5 SAAT DÖĞÜŞTÜ 38 kişinin yaralandıgı kavgada 1 hişi ötdü, 52 kişi tevkif edildi .. Kadın çıplak ayaklarıyla silahlı boynu bükük yiirüyordu.^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog