Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

REFORM AKTİF OLMIYAN VE FAALİYET GÖSTEREMİYER FEDERASYONLAR DEĞİŞTİRİLİYOR. BAZI FEDERASYONLARIN İÇ BÜNYELERİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR /~**~*~Z~**~\*0S\*/s^^ M. ALI YAGCI AÇIKLIYOR TOKYODAN DÖNÜNCE ESKİ ^AKINLIĞI GÖREMİYEN M. ALİ YAĞCI GAZETELER DE HAKK1NDA ÇIKAN YAZILARI OKUYUNCA AĞLAYACAK H^LE GELDİ VE BALIKESİR MUHABİRİ NE İÇİNİ DÖKTÜ . . . DEGIŞECEK FEDERASYONLAR BELLI OLDU Ali 4BALI Ankara 4, (Cumhuriyet Burosu) Beden Terbıvesi Genel Mudurluğunce, Federasj onların durumlannın tetkıki sona ermış ve Atletizm, Halter, Yuzme ve Gureş Federasyonlannın deçistıirlmesı Boks, Volejbol \e Futbol Federasjonlarmda kısmî revizyonlar japılması kararlaştırılmıştır. Atletizm Federasvonunun muhtemel"n \ıne Jerfı Fırath ve a t»maıl Hakkı Gungor kuracak, fakat he\ete daha faal ve dınamık kım. selerın almması saglanacaktır Halter Federasj onu ıse, eskı Baskan Bakan Yolaç ıle çatışaraK ıstıfa ettığınden bo^ bulunmaktadır Ancak buraja da Alp Karabıbeıın getırıleceğı so\lenraektedır K^sınlıkle degışecek Federas\ onların basında Yuzme gelmekte lıı Ancak bu Federasj onu kuıacak kımse henuz tesbıt edıl<"inemı=tır Gureş Federas\onunun duıumu Ise henuz avdınlanmamıstır lîılm. dıgı gıbı Suat Bola\ır Tokvo Olım p ı j a t l a n hakkmda ver^ceğı raoor dan sonra bu gore\ınden avııla caktır Ata sporunun korunması v e Beden Terbıvesı butçetimn bu. j u k bır kısmmı ıçıne alan bu F » *derasvonun çalışma tarzı ı ç n av rı bır formul dusunulmektedır Ogrendığımıze gore Bakan Yolaç gu. re<: ıle alakasının kesılm°sını ıstememektedır Uç kisılık kurulacah. bır komıteden ajrı olarak kukla bır Baskan ıle Bakan Yolaç ıslerı »•skıden oldugu gıbı kendısı yone tecektır Futbol Federas\onunda ıse bazı dahılı değısıkhkler olacak ve Boks ve Volevbol F^derasjonlannın da ha cıddı ve faal hale gelmelerı sag lanaeaktır İsnıaıl Hakkı Gungor 1 Pı tler t nu unutmadı) 44 B\\\ TOK\OD\ H\MIT K<VPLA\ SENDEN D\H\ TECRUBELIDIR BL BIR MEMLEKET MESELESIDIK. BIRAK O GIREŞSIN > DEDILER DEVLET BAKAM 1OLAÇ D\ ATIK'I\ SOZUıNE tYDU ŞBIDI ONL4R DA DLRUMIN BOYLE OLDLĞl\U SOYLERLER O\LARA DA SORLLSLV »» Mtkı Ervar (Hd\uz olmavınca \ BeniTokyo cta antrenor Celâl Atik güreştirmedi C\HİT * L B \ Y R 4 K YAZIYOR \ ahıt (, olakoglu Oenı bır kadro\d dogıu) Balıkesır 5 Yaglı gureş meydanlarında ve Kırkpınarda goslerdıgı başarılarla ( l e nılınez Adam) unvanmı kazanan Başpehlıvan M Ali Yagcı Tokyo Olımpıvatlarından çok uzgun donmuştur Ilımızın bındırgı ılçesınden olan M \\ı Yagcı çevrede bugune kadar gordugu ıtıbarı gormevınce ılk defa şaşırmıs sonra bunun nedenını aramava başlamıştır Genıs bır tahsılı olmıvan \agtı, Tokyo Olımpıvatları zamanında neşredılen gazetelerı dostları vasıtasıvle buldurmus ve vavınlanan vazıları okuvunca ağlıyacak hale gelmıştır Vagcı vanında Gonenlı Kara Husevmın 2Î vaşındakı pehlıvan oglu Yaman Inanç ıle bıılıktc buromuza gelerek şu acıklamavı vapmı.ştır «Agabev ben Tokvoda ıken gazetelerde benımle ılgılı pek cok vazı çıkmış Ha berlerde benım «Moralımın bozuldugu gures mek ıstemedıgım belırtılmış, ıdarecıler benım agzımdan gazetelere haberler vazdırmışlar Aslında bunların hıç bırısı dogru degıldır Ben, mıllı takım Kampına Kırkp narda dızımden sakatlandıgım hal de katıldım Bııaz ıvıleşmeme rağ men Rus agır sıkletının karşısında ıvıje jakın bır gures çıkanp bera bere kaldım Romanjada nasıl çu restığımı oraya gelenler de gordu ler Mıllı takımın agır sıkletıne seçıl dıgım zaman sevınmıştım Fakat Tokvova gıdınce başta Celal ^tiK ve Suat Bolajır Bej oldugu halde «Hamıt Kaplan senaen daha tecru behdır Bu bır memleket mesele^ı dır bırak o gureşsm» dedıler Dev let Bakanı Mahk Yolaç da geldı Ü ua Celal Atık ın sozune uvdu \e ba na Olımpnatta gureş ımkanım ver med ler Allah ıçın sovlejın ben bır koj çocuguvum Totvoja g.dıp «Gureşmıvecegımı desevdım benı cezalandırmazlar mıvaı'' Gelınce bu mılletın hakkını benden odetmezler mıvdı' Nıçm herkes susuyor'' Ne Ceza He\etıne venldmı ne de suç landırıldım 9 Halbukı boyle ını olurdu' Namuslu ınsanlar olarak bıldıgım Bakan Malık Yolaç Celal Atık ve Suat Bolavır bunları açıklarlar On lara da sorunuz» dedı Sonra butun olımpıvat bovunca Hamıt Kaplana ıdman \erdıgım takımın basarısı i(,ın gavıet sarfettıgını er mevda ( Arkası Sa 7 Su 1 de) M ALI \\ĞC\ (Ithamlara cevap beklıvor) = Z^ ^^ = ^^2 =EE ^= ZZZ. = ~~ ~~ ^= ^ZZ ^ ^= ^^ Başbakanlık Yolaç'm kanun tasansını reddetti , | Duvuvoruz kı. Turk Mıllı takımını 1966 Dunva Kupası e\eme. maç.larına hazırlamak u zere, Puppo Sandro'nun getı rılmesı volunda tesebbuse ge çılmıs Onun getırtılmesı mum kuıı olmazsa, baska bır ecnebı celbedılecekmıs Turk Mıllı Takımını bır soıı rakı Dunva Kupasma bazırla nıak anlavısı ıçınde makul bır raaııa kazanması mumkuıı bır davranıs, 1966 Dunva Kupası elemelerıne hazırlık vonunden bıç bır deçer tasıvamaz Bır tekııık vonetıcının deaıl mıllı takım çıbı, memleketııı butun futbolcularııu bir kulübun mabdat tekrar kapsavan battâ lıavssın dondıı°ıı hepı çok genıs bır alfmden, Bir diktatör lâzım Yazan: Esfak AYKAÇ i po Sandro dan ne de daha de gerlı herhangı bır baska hoca dan 1966 Dunva Kupası ele melerı ıçın, bıze bır faıde çe lenıez. Bı?e, faıde ancak bızdeıı «e lebılır gımız O da takdırde elde kalaıı (,ok kısa zamaııı deçerlendırebıldı Iıgı ıçınde bocalamaktavız Bun dan bır an e\vel Dunva Kapası bır sev tın umıt kurtulmak elemelerınden edebılmenııı te bır Iıe\e !>onu buluıı çuııe Buçun vazıfe gormekte olaıi; bırıııın veva; : ; : I haız bır baska ılaıı ede arkadaslarımızdan sereklı evsafı sının dıktatorluğunu mel sartıdır. Bu da gelmez Iım. tsı butun mesulıvetıvle u : zerıne alsın, kendısıne hepımız lasın destek olalım, derlesın, topar. ; Aksı halde bırısı Can Bartu = der, otekı Puppo Sandro'va = hel bağlar, berıkı Yusuf dıve tutturursa Turk Mıllı Takımı da, Dunva Kupası elemelerının samar oglanı olmaktan kurtu lamaz : E ; : : masa basıııa oturup muzakerelerde taııımıs bu masıvle de^ıl, bızı gerçek hıı vıvetımızle vakıf, realıst bır tek dusunmesn le olabılır kafaıuıı Dısiplınsizlıkleıinden dola\ı ŞENOL VE BİROL'A 500 ER LiRA CEZA VERİLDi Fenerbahçe Idare Hevetı dun akşam toplanarak \nkaradakı maçtan sonra otele donmıven Senol ıle Bırol a 500 er lıra ceza verınıstır Toplantıdan sonra kararı acıklıvan Baskan Ismet Lluç bır arkadaşımıza sunları sovlemıstır « Her ıkı futbolcumuz da dun bana gelerek ozur dıledıler Affedemezdık Nıtekım I dare Hevetımız ceza ve dısıplın ta lımatnamesı geregınce kendılenne o O er lıra ceza verdı Bu bır defa O daha tekrar edılırse cezamız kadro harıcı bırakmak olacaktır» Dıger taraftan toplantıda goru şulen Tıflıs Dınamosu maçlarını F Bahçe takımı 12 kasımda D Bahçe stadında 18 kasımda da An karada ovnamaga karar vermıştır Yeni kanunu yetkili bir heyet \ = hazırlıyacak ^Z j ^ Ankara, 5 (Cumhurıvet Burosu) Dun, Ba«bakanhk tarafından o lumlu gorulmedıgı ve Basbakan Yardımcısı Kemal Satır ın «uze rınde durulmasmın bıle guç oldu ğu» nu bejan ettıgı Spor Bakan lığı Kanun Tasarısı Ankarada gu Bun konusu hahndedır Pek çok spor adamı, kanunun e* kı bır dusunce ıle hazırlandıgını bazı muhım konuları ıkıncı plana attığını ve yapılan tenkıdlerm hepsının hakh olduğunu bevan etmek tedırler Haber verıldıgıne gore, Basbakanlık, kanun ta'ansını dogrudan doğruva Beden Terbıjesı Te^kılatı ıle temas ederek kuracağı bır komısyon'a hazırlatacaktır dan uran sure avrı kaldığı za man burava mızııı vakıt çektığı vabancılık malumudur. Bu sebeple, kıvmetı hepımız ce bılınmekle beraber ne Pup Butun da\ranıslarımız Mıllı Takım konusunda, kesııı bır sjorus \apıcı bır kanaat sahıbı olmadısımızı çosterıvor. Çok çorusun karıstıçı her sefer mevdana ?elen fıkır derbeder Kısacası bır «futbol (lıktato ru» lazım Tecrubelı bılgılı, medeııı cesaret sahıbı bır fut bol dıktatoru KİRLİ ÇAMAŞIRLAR Bölgedeki yolsuzluğun tesbît edilen miktarı: 147.759 lira T A H K İ K A T T A AYRICA B I R Ç O K I D A R E C I V E G A Z E T E C İ N I N , B O L G E YE ^ U Z L E R C E LİRA BORCLARI OLDUGU O R T A Y 4 C I K T I Beden Terbıvesi Istaııbul Bolgesınde 3 vıldan berl tahkıkat vapdiı mufettışler bazı volsuzlukları ortava çıkarıııışlardır Buna gore nıufettışlerııı te>bıt edebıldıkleıı volsuzluk 147 759 lıradır IKI MEMIR CEZ^EVINDE lolsuzluk oıayı maç bıletlerı va sıtasıyle dogmustur 1962 vılında 107 759 lıra 1964 un başmda ıse 40 000 lıravı zımmetlerıne gecıren ve suçları vapılan sorusturmalan sonunda tesbıt edilen Mehmet Me tın Demırel ıle Orhan Selım Oktav tevkıf edılerek cezaevıne gonderıl mışlerdır Sorguva çekılen uçuncu memur Ismaıl Ilhan Argun serbest bırakılmıştır Bolge Muhasebe Muduru Arıf Guran ıle Etcrem Uz olavı vaptık lan kontrollarla tesbıt etmedıklerı ıçın gorev lerınden uzaklastırılmıs lar ve haklarında takıbata geç'lmış tır Tutuklu bulunan ıkı memur ıle aorev lerınden uzaklaştırılan ıkı ıda recı hakkmda açılan da\ava onu muzdekı gunlerde bakılacaktır Bolge bır bıldırı vavınladı Beden Terbıvesi Istanbul Bolge ^luduru Turan Barlas japtıgı ınce emeler sonunda ıçlerınde spor sa hasınaa ıdarecı gazerecılerın de bu undusu DeK cok k nın halen bazı Samim Göreç basketbol millî takım antrenörü oldu Bask»tbol Federasvonu Baska nı Taık Gokav vaptıgı sorusmelerden sonra Samım Gorcç ıle anlasmıstır Gorec mıllı basketbol takımı bavantrenorlugune ta vın edılmıs ve bu çorevı 1964 a rahîindan 1965 aralıgına kadar kabul etmıstır Gorec ne dıvor 7 Haber uzerıne kendısıvle goruşen b r muhabırımıze Samım Gorec «Mıllı takım benı tan.r ben de ço cukların çogunu vakmdan tamnm Bu arada pek çok şenç kabılıjeUı ovuncu da çık*ı Turk basketbolu nun ıyı bır program ve çalısma ıle veterlı netıceler alacagını umujo rum Gerektısı gıbı çalısacagız» de mıstır Basketbol mıllı takımımız bu p reda 6 mıllı maç vapacak ve en mu hımmı olan Bulgarıstanaa vapılacak Balkan Sampıvonasına katılacaktır Genç mıllı takımımız temmuz ajın da 3 karsılasma \apacak, avmca 2D 29 agustos tarıhlerınde Yueos lavyada vapılacak olan Balkan Ku pası muspbakalanna kat'lacaktır LİSTON ÇAUŞIYOR hesaplar ve kapatılmıvan «nanslar dolajısıvle Bolgeve borçlu bulun duklarını tesbıt etmış ve kendılen nı uvartmak ıçın bırer >azı vazmış tır Bır ay ıçınde borçlar odenme dıgı takdırde Bolge lıstelen açık lıjacak ve basın bultemne konula caktır Atletizm ile ilgili açık oturum yapılıyor I^'anbul Bolgesı <;por dallarında hamle vapmak ıçın belırh aralık lar'a Bolge bına ında açık oturum lar «eklınde toplantılar japmaga karar veımı^tır Bu toplantılardan ılkı bugun sa at 17 30 da Bolge bınasında \apılacak spor adamları atletızmle ıl gılıler ve ıdarecıler bu toplantıva katılacaklar, goruslerını a ç ı k l n a caklardır ' Galatasara>ın 2 kalecısi Turgav ve Buleııt dun en fazla calı^anla< arasındavdı Galatasaray bugün Başkente gidiyor GÜNDÜZ KILIC "ANKARA'DA ZORLU TAKIMLAR VAR,, DİYOR Galataaaıaj Fatbol Takımı cumartesi gunu PTT pazar gunu ıse Gençlerbırhgn le ovnama^ uzere bugun sa<ıt 12 de uçakla \nkaraja şıdecektır Sarı Kırmızılılar bu zorlu maç vapmı^lardır ar ıçın dun Dolmabahçe Stadında hareketh bır çalışma K lıç u takımlar \ar cak» demı^tır cu ıle «Ankarada ne de olsa zorZorlu n açlar olaYonetıcı 16 futbol ılk dınlendıre •k Aleıkez Haken Komıtesı u^e'eunden O man Nurı Eıtarun ı c tıfası Futbol Fedeıasjonunca kabu! edılmı^tır •• Irlanda mıllı takımı ıdarecılerı * Surıvede bır fazla rıac vaDmak zorunda kaldıgmı ılerı surerek Turkıveve gelemnecekleıını bıldırmışler dır •• 78 kaîim taııhleu aıa^mda An* karada vapılacak olan Valı Kupası eskrım mjsabakalanna Istanbul, Izmır Bursa \e Eskı=;ehır bolgelerme mensup eskıımcıler katılacaktır •• Izrrır<;por Kulubu ıdare hejetı, * dun bır dcklâras>on ne=rederek i'stıfasında ısıar eden Sıpanı nın ı^tıfa sının kabul edıldıgını ve goıeve Fet hı Ververın getırıldıgını ve bııgunku Izmırspor ıdaıecıleıı arasında tam bır anlavış olduğunu açıklamıjtır 1 LUTFEhJ G'ULERMISINİZ? BUFILMİMİ NOfZMÂL ÎAISAN başkente gıttıkıerını, maçta bazı futbolcuları 1 ıleceğını de belırtmi'stır Fotoğraf Assocıated Press 16 KASLMA HAZIRLANIYOR M Ali Clay ıle kozunu paylaşacak olan sabık Dunja Ağır Sıklet Boks Şampıyonu S1 nny Lıston bu çetın karşılaşmaya Massachusetts'ın Pljm ith bolgesınde 1620 de ıik muhacırlerın çıktığı kayahklarda antrenman yaparak hazırlanmaktadır + î tanbul Ha'ter A n n l ı g ı 11 ka . sım gunu «aat 18 00 de Bolge bınaTel\vıv 5, ( \ P | Burada vapıI sında bır halter hakenn kur;u açı I lan Satranç Ohmpısatlarında Turk lacaktır Kursun ozellıgı namzetekıbı Ingıltereden soma Amerıkaja l e n n ba;ka bır >:por dalının hake t da yenılmıgür. mı olmamaldrını şart kojmasıdır. Satranç ekipimiz Amerikaya da yenildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog