Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet * BAS1N A H L A K. Î A 8 A 8 1 N A U Y M A Y I T A A H H Ü T E D E B * Sahlbl: NAZtMB NADt • Genel Tayın ECVET GÜRBSİN * ŞorumHl MüdOl EROL DAJ.L1 » Basan »e yayan: CTJMHURÎYET Matbaaeılı* ve GazetecUlk T.A.3. . Cagaluglu Halkevi 8ok.lt No. 3941 GÜNEY İLLERİ: Meyaanı, Bdlrne Hanı Aflana Teleion: 4550 * ANKARA: Atatürk BuJvan Teneı Ap. Tenışenlı Teıerun 12 09 20 . 12 09 66 12 95 44 17 57 33 * İZMİR: Gaz) Bulvan No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABON E Senellk 6 aylık 3 aylık ve Tilrkly. 75 00 40 00 22.00 İ LÂN Hartcl 150.00 80.00 44.00 2 3 4 5 i n d MLtaUıKc (Mtatlml) » « 7 ne! saulfeler Nlşan. Nlkâh. Brlenm», Dognm (İttktu) Ölum, Mevut, Teşeüur TB Kayıp arama Eayıp (Kellmesl) UO U H 40 • 35 » 73 » 90 > 1 > SACTSI KURCŞ JohnsonDe Gaulle görüşmelerden (Baş tarafı 1 inci sahifede) müttefik liderlerle sarfedüen (Bas tarafı 1 inci sahil'ede) 2ekı Telci tarafından Dışlşleri Bakanı Dean Rusk, sonra Sovyet liderleri ile bir Zirve fından yukarıda belirtilen iddiala sözler sebep olmuştur. İddiaya göSavunma Bakanı Robert McNamara Toplantısı da bulunduğu öğrenilmiş rın incelenerek üniversitelerimiz re Telci bu toplantıda •ÜniversiteEtiler Seher Yıldız sokağında yeve Mâliye Bakanı Douglas Dillon tir. deki başarısızhğm sebebi, öğrencinı inşa edilmekte olan bir evin du konuları ve üniversite sistemimiz lerin cınsel tatminsizliğidir» demi? iîe îçişleri Bakanı Stewart Udall, Güney Vietnam'dan gelen habetAdana 5, (özer Öztep yazıyor) gerçek durumu bir müddet sonra varı dün akşam anlaşılmayan bir hakkında bilgi edinilraek ve MecTanm Bakanı Orville Freeman, Tica lere göre, Bien Hoa baskmından son Hakkındaki kanuni 'alcıbatın meydana çıkmış olacaktır. sebepten çökmüş bir işçi ölmüş, lisimizin bundan sonraki hareket tir. ret Bakanı Luther Hodges'un da gö ra Johnson idaresi ilk tedbir olarak Milli Eğitim Bakanlığmın bildive kararlarına yön vermek üzere durdurulması ve tahlıye edilmeEvlenme muamelesinde güçlük diğeri yaralanmıştır. revlerinde kalacakları anlaşılmakta BienHoa Hava Üssündeki nükleer Bonn, 5 (a.3.) Çalısma Bakanı başgösterdi Saat 16.30 sıralarmda işçiler in araştırmalar yaparak, Meelisimize risinden 6 ay sonra tahkikat açıldır. Çalışma Bakanı Willard Wirtz, bombalar taşıyabilen bombardıman Bulent Ecevit bugün Bonn'da ter si için, eşinden bu sabah mahkekararıyla boşanıp ığfal ettiği Celâl Serın ile iğfal ettiği 16 ya şaatta çalışırken Dede Kaya adlı tavsiyelerde buluııulmasını arz ve ması hususunu izah eden Rektör ya görevinde kalacak veya Robert uçakları filosunu geri çekmiştir. Bu tip ettiği bir basın toplantısında. me yaşındakı T. 1. ile evlenmek ıs. 16 Ömer Celâl Sarç, bu gecikmenin Kennedy'nin istifası ile boşalan Ada I kaynaklara göre, üsteki 40 kadar A önümüzdeki üç yıl içinde, 300,000 tiyen Celâl Serın'ın karşıs:na bu şındaki kızın «Yıldırım nikâhı» ile inşaat kalfası evin yan duvarını ta teklif ederim.» Bilindıği gibi. bu konu Parlâ araya tatiller girmesinden meydalet Bakanlığı mâkamına geçecektir. ] merikan bombardıman uçağından sa işçinin daha başta Batı Almanya sefer de hıç beklemedikleri bir evlçnmesi için Beledıye Evlendir mamlarken duvar aniden üzerine me Memurluğundakı muamelelere çökmüş toprak altmda kalan Dede mentoda ilgi ile izlenmektedir. na geldiğini söylemiştir. Avrupa seyahati [ dece ikisi yerinde kalmıştır. olmak üzere muhtelif Batı Avrupa mânia çıkmıştır. Zıra kızın anne derhal başlanmıştır. Cezaevinde Kaya ölmüş, arkadaşı Nuri Dalan Bundan önce, bu konuda birçok Üniversitede 10 Kasım töreni Başkan Johnson, seçim sonuçlarımemleketlerine çalışmaya gitmesi sınden ayrılan ve Ankarada bulu yapılacak evlenme akdinden önce, adlı inşaat usfası da hafif sıyrık sözlü soru önergelerı verilmiştir. «Barry'ye oy verdim» yapılacak nın belli olmasından sonra, daha ön nan babası, telefonla yapılan konin beklendiğini söylemiştir. Atatürk'ün 25. ölum yıldomımü ce tasarladığı Avrupa seyahatinin Rektörlük Cumhuriyetçilerin yenik Başkan nuşma üzerine, «Kızımın Celâl T. 1. 18 yaşından küçuk olduğu larla kazayı ucuz atlatmıştır. Olay 12 gündenberi Batı Almanyanın hazırlıklarına başlamı» bulunmakta adayı senatör Barry Goldwater, çarİstanbul Üniversıtesi Rektoıiü münasebetiyle 10 Kasım günu Fen Serin'le evlenmesine tarat'tar de ıçın, babasının muvafakati şart yerine gelen itfaiye ekipleri toprak çeşitli bölgelerinde çalışan Türk koşulmuştur. Annesınden ayrıldığı altında kalan işçiyi çıkarmışlardır. ğü tarafından hakkında tahkıkat Fakültesi Konferans Salonunda bir dır. şamba günü şehre inmiş ve birkaç için Ankarada bulunan T. 1. nin Olayla ilgili tahkikata başlanmış açılan İ.Ü.T.B. Başkanı Osman Ze tören tertip edilmiştir. Yüksek ÖğJohnson'un Avrupa seyahatinin ön yağh boya tablo satm almıştır. Seç ışçilerinin meselelerini tetkik etti ğilim» demıstır. hazırlıklarmın tamamlanması için tiği eserler arasmda Amerikalı res ğini belirten Ecevit. Alman işveBu sabah 2. Aslıye HuKuk mah babası, bu izdivaca taraftar olma tır. ki Telci dün Rektörlük mâkamına renim Gençliği Üniversiteler K o Başkan Yardımcısı Humphrey, Dışiş sam Mark Coomer'in ağlıyan bir pal renlerinin yabancı işçilere yardı kemesınde başlıyan ve Suna Serın dığını açıklamıştır. Bu durum karmitesinden törende konuşması için çağırılmıs ve ifadesi alınmıstır. leri Bakanlığı Müsteşarı Ball'ın bu yaçoyu tasvir eden bir tablosu bu ma istekli ve yabancı işçilerin ça tarafından açılan (Boşanma) dâ şısında, kızın velâyetmin annesiRobert Kennedy Milli Eğitinı Bakanlığmın isteği Rektörhikçe iki öğrenci istenmişlışmalarından memnun göründük vâsında Mahkeme, «Taraflara ev nin üzerine mi, yoksa babasının u. günlerde Avrupa başkentlerine bu lunmaktaydı. \\ashington 5, (a.a. AP Radyo uzerıne açılan tahkikata, ağu^tos tir. ay içinde ziyaretler yapacaklan söylenmeme cezası verilmeksmn bo zerine mi bulunduğu konusu in lar) Cumhuriyetçi rakibi Ken ayında Türk Devrım Ocaklarının Goldvvater, tabloyu «Palyaçoları lerini söylemiştir. lenmektedir. celenmeğe başlanmıştır. Fdkat anşanmalarına» karar vermıstır. Halen, 100.000 kadar Turk işçısisever» diyerek kızı Peggy için satm tertip ettiği bir toplantıda Osman Humphrey ve Ball'ın ilk durakla almış ve tabloya iliştirdiği bir kar nın Batı Almanyada Amerikada 4 yıl hapis nesi de, sabahtan beri aramalara neth Keatingi New York'da kesin çalışmakta bir yenilgiye uğratarak Senatoya se Yeşil bır elbise. beyaz eldıven rağmen bulunamamıştır. rının Paris olacağı muhakkak gibi ta palyaçonun ağzından: «Barry'ye olduğunu söyliyen Bakan, bunların yatan tayfa memleketiçilen müteveffa Başkan Kennedy'nin siyah gözlükle durusma salonuna c dir. Cezaevinde kıyılacak nikâhtah kardeşi Robert Kennedy, seçimden MEA nin Umum Müdüro7 sinin kadın işçiler olduğunu, gelen Suna Serin, soğukkanlı bır oy verdim» diye yazmıştır. mize iade edildi Diğer taraftan Johnson'un AmeriBatı Almanyada çalışan 1 milyon şekilde yargıcın kar=;ısına çıkmış, sonra Sorgu Yargıçhğı, «Takibatın sonra Boston'a uçakla gelmiş ve kar Goldwater, partinin dizginlerini el Amerikada uyuşturucu madde kakan dış siyaseti üzerinde yapmayı ta Iüğüne Asad Nasr Tecili ile Celâl Serin'in tahliyesi deşi Edward Kennedy'le buluşmuşyabancı isçi arasında Türklerin bir yıldan berı geçınemedıklerıni çakçıhğı yaptığı sırada yakalanan sarladığı diğer çalışmalar arasında den bırakmak tasavvurunda olmadı ğını söylemekle beraber, Cumhuri nispetinin süratle arttığını, nitekim söylemıs. «Ben kocamı istemiyo ne» karar verdıği takdırde, tahliye tur. ve bu suçundan ötürü 4 yıl hapis getirildi olacak. Belediye Başkanı hakkmyetçilerin 1968 de başka bir aday se geçen yıl bu memlekete gelen yaHaziran ayında geçirdiği bir uçak rum. Bundan otürü de, kendisini dakitevkif kararı da buna ekli oc Ortaşark Havayollan ıMEA) nin cezasma mahkum olan Çoruh şiTürk Rus kültür çecekleri inancını beürtmiş ve bubancılarm dl3 ünü Türklerin teskazasından beri Boston Hastanesin Umum Müdürlüğüne Asad Nasr tâ lepi tayfalarından Sırrı Altmel mem na bir itirazı olamıyacağını ifade et kil ederken bu nispetin bu yıl Oi32 sevmiyorum» demiş, birkaç defa larak kalkacaktır. de yatmakta olan Edward Kennedy yin edilmiştir leketimize iade edilmiştir. Ameritstanbul'a kaçtığını ileri surmüşantlaşması Sepici'nin vekilleri miştir. de, hastaneden idare ettiği seçim ye yükseleceğini söylemiştir. tür. Küçük olan çocuğunun velâCambridge mezunu olan Nasr, Bey kadaki cezaevlerinde dört yıl kalan Yargıtaya başvurdu Seçimler sonunda gerek Kongre(Baş tarafı 1 inci sahifede) kampanyasının başarıya ulaşması sa Sırrı Altınel hakkında Türk polisi Ecevitin verdiğı izahata göre, Ali Sepici hakkında verılen gı yesinde Massachusetts eyaletinden rut Amerikan Üniversitesinde Eko de takibata geçmiştir. mevkünde, Türkiye Beş Yıllık Birinci Kalkın yetinin kendısıne verilmesını istizere Başbakan Kosigin, Dışişleri de, gerekse Başkanhk nomi Profesörü iken (MEA) ya 1955 yen Suna Serin, kocasının tevkifı yabi tevkif kararı üzerine vekille Senato'ya seçilmiştir. Başkanı Gromiko ve erkâmyla ya Demokrat Parti karşısında yenilgi ma Plânının ikinci yılı içindedir ve te Plânlama Müdürü olarak intisap olayından ıma suretiyle bahsetmiş, ri Yargıtaya müracaat etmiş ve KAYIP 1949 yılınd» Ist. Hukuk pılan konuşmaların hepsinde Tür ye uğrayan Cumhuriyetçi Partinin İki kardeşin buluşmaları çok nekiyeye çok sıcak hisler taşıdıkla bu anda en kuvvetli siması görünür birinci plân sona erinceye kadar, «Bunuıı. bu şekilde olmasına da dosyayı. Adalet Bakanlığı eliyle şeli olmuş, hastane odası kahkaha etmiş ve 1960 da Başkan Yardımcısı Fakulteslnden aldığım dıplomamı kayolmuştur. yani önümüzdeki üç yıl içinde 300 ayrıca çok sevindim» demı^tir. bettim. Hükümsüzdür Ankaraya göndermişlerdir. Tevkif larla çmlamıştır. Kennedy kardeşrını gördüm. Bundan dolayı çok de Michigan Valisi George Rimney 37 yaşındakı yeni Umum Müdür ' bın Türkun daha çalışmak üzere AT. Haslp Lâtlfoğlu dir. memnunum.» kararı veren yargıcın böyle bir ka ler daha sonra eşleri ile birlikte ba j Cumhuriyet 13557 Batı Avrupaya gideceği tahmin eCelâl Serin'ın avukatı da boşan rara yetkili olmadığı, avukatlarca sın fotoğrafçılarına poz vermişler evli ve 4 çocuk sahibidir. Erkin ve heyeti yarın sabah uTebrik mesajları dilmektedir. Batı Avrupada çalı ma ısteğıne katılmış. tanık olarak çakla Viyana üstünden Türkiyeye dir. Johnson'un seçimleri kazanması şan Türklerin Oo75 i Batı Almanya dinlenen Çıftçı Birliği Başkanı iddia olunmaktadır. geleceklerdir. Bir basın fotoğrafçısı, kardeşini dolayısiyle dünyanın döıt köşesinGörüşmeler sonunda Moskovada den gelen tebrik telgrafları Beyaz dadır, geri kalanları da Belçika, CHP'li Mehmet Sislı, geçımsizlik'gölgelediği» için Robert Kennedy'O. E. C. D. Holânda, îsviçre, Avusturyada buhâkim olan hava şöyledir: den birazcık yana çekilmesini isteSaraya yağmaya başlamıştır. Bunlar lerinden bahsetmıs, evlerınin kar(Baş tarafı 1 inci sahifede) miş. Edward Kennedy: «WashingTürk Heyeti Umduğunun an arasmda Türkiye Devlet Başkanı ve lunmaktadır. şı karşıya olduğunu söylemiştir. 3 1965 dış borç ödemelerinin tonda da böyle olacak» demiştir. Rocak bir kısmını elde edebilmiştir. Başbakanından gelenler de vardır. Güney ve Merkezi Batı Alman Bu arada Celâl'ın eve sabaha karBu yüzden yarı memnun, yarı siSovyet liderleri Mikoyan ve Kosi yada yaptığı gezi sırasmda birçok şı gelıp, karısının odasına gireme bir kısmının tecili konusunda yapı bert, hemen atılmış ve «Benden faz nirli bir hava içindedir. gin, gönderdikleri mesajda: «Bildiği «endıka temsilcisi ile, Bonn'da i?e diğini ve «mutfakta bile yattığı» nı lan çahşmalara devam edilecek ay la oy aldığı için böyle konuşuyor» rıca, konu O.E.C.D. Bakanlar Kon demiştir. Sovyet Heyeti Komşularıyla niz üzere, Sovyet Hükümeti, dünya Federal Çalışma ve îçişleri Bakan İki kardeşin Senatoda aynı anda dost geçinmek politikasmın bir hal nın siyasi havasının iyileşmesi, âcil ları ile tema«!arda bulunan Ece ileri sürüp, birlikte yaşamalarmın seyinde görüşülecektir. imkânsızlığından bahsetmiştir. 1965 programının finansmanı ile bulunması 1803 den beri ilk defa vukasını daha elde ettiği için mem uluslararası meselelerin müzakere vit, «Genel olarak, ısverenlerin Mahkeme. çocuğun annesinin ya dış borçların tecili konusunda iki kubulmaktadır Kennedy'lerden önnundur. Münasebetlerin gelişmesini yolu ile halli, karşılıklı menfaat sağ Türk isçilerinin çalışmalarından ceki iki kardeş 18001803 yılları araistemektedir. lıyan işbirliği ve bütün memleketler memnun kaldıklarını müsahede et nına verılmesine ve ayda 200 lira çalışma grupu kurulmuştur.» Keban Barajı sında Senatoda Massachusetts'i ve Batılı Çevreler Ortak büdiri le iyi komşuluk münasebetleri ku tim Bana. Türk isçilerinin itima da nafaka üdenmesıne karar verAnkara, 5 (Cumhuriyet Bürosu) Rhode Island'ı temsil eden Foster nin yayınlanmasını sabırsızhkla rulması hususunda israrla durmuş da şayan, çalışkan ve muktedir ol miştir. Taraflar, Temyiz etmiyecek lerini söyleyip imza verdiklerin Bakanlar Kurulu, İsmet İnönü' kardeşlerdir. beklemektedirler. Türk Sovyet ya tur. Bizleri. Sovyetler Birliği ile AOte yandan. siyasi çevreler Robert nün başkanlığında üç saatlik bir den karar kesinlesmiştir. kınlaşmasını yarı tasvip eden bir merika Birleşik Devletleri arasında dııklarını söylediler» demistir. toplantı yaparak Keban barajı in Kennedy'in New Yorktan Senato'ya dikkatle izlemektedirler. ki münasebetleri Sovyet ve AmeriYıl sonu çekilişinde tamamı para Snna Serin ve Hikmet Savatlı şaatı konusu ile Konsorsijoım yar girmesinin Başkanhk yolunda bir Ortak bildiri bugün açıklanıyor kan halklarının yararına, evrensel reddediyor dımlan meselesini müzakere etmiş adım olduğu kanaatini belirtmekteTürk • Sovyet ortak bildirisi Rus barışın takviyesi yararına geliştirdirler. Roosvelt zamanından beri ilk Çukobirlik Idare Meclisi Başka .tir. Hükümetinin tasdikinden geçmediği meye daima hazır bulacaksınız* deSuriye ve Irak'ın Keban barajı In defa New York senatörlüğünü Denı ve Genel Müdür Vekili Hikmet için yarın sabah Erkinin Moskova mektedirler. dan ayrılışından sonra açıklanacak Savatlı'nın. Ibrahım Kulak adlı bir şaatı için müracaatleri ve baraj in mokrat Partiye kazandıran Kennedy, Öte yandan Başkan Johnson'un se tır. Ancak ortak bildirinin metni çimi kazanmasını tâkip eden saatlermütaahhitle birlikte Suna'nın bo şa edildiğinde bu iki devletin zarar bu suretle hem parti içindeki durukuvvetlendirmiş, hem de Antalva, 5 Kaş ilçesi sahil şanmasını temınen bir bankaya 150 görmemesi yolunda yapılan anlaş munu üzerinde iki taraf mutabakata var i de susan Pekin Radyosu, nihayet dün mışlardır. Ortak bildiri yarın saat geç vakit Japonca yayımmda, Ame lerıne kaçak eşya getiren bir Yu bin lira yatırıldığı haberi bugün malar gözden geçirilmiş, barajın e Cumhuriyetçi Partinin New York Va 13.00 de Moskova ve Ankarada ay rikan seçimlerinden bahsetmiş ve nan motörü jandarmalar tarafın. bir kere daha reddedilmiştir. Ge nerji verecek ilk kısım inşaatının lisi Nelson Rockefeller'e ağır bir darbe indirmiş bulunmaktadır. nı anda yayınlancaktır. Bildiride bunu Başkan Johnson'a şiddetle hu dan yakalanmıştır rek Hikmet Savatlı ve gerekse Ib 1967 yılına kadar bitirilmesi ve işMeis adasından getırdığı mal rahim Kulak bu iddianın asılsızlı letmeye açılması, bunun için 3 mil Londra ve Zürih Anlaşmalarınm cum etmek için bir fırsat bilmiştir. Sovyetler tarafından kabulüyle bir ! 3 kasım seçiminde Başkan John ları Çoban iskelesine çıkaran Ko ğından bahsetmişlerdir. Suna Se yar lira sarfedilmesi, müteakaben' A. P. nin görüşü cemaatin diğerine zorla fikrini uy son'un «Wall Street ve diğer malî ca Vangel idaresindekı motör jan rin de böyle bir parayı almadığını sulama barajları yapılması ve bun(Baştarafıl inci sahifede) lar için de gerekli 10 milyar liranın gulamasının takbihi yer almıştır. çevrelerin desteğini görerek Başkan darmaların baskını neticesi yaka. «Johnson'un tekrar Başkan seçılyemin ederek söylemiştir. Olayın hangi ka>Tiaklardan sağlanacağı huTürk heyetinin önemle üzerinde seçildiğini» ileri süren radyo, John lanmış ıse de Vangel ile üç kasuslan incelenmiştir. Aynı konuda mesi bir sürpriz teşkil etmemiştir. durduğu «federasyon» kelimesi ve son'u «Selefine taş çıkartan bir teçakçı arkadaşı firar etmeye muBayındırlık ve Enerji Bakanlarmın Esasen Amerikan milleti bunu dabunu ima eden ibare tebliğe kon cavüz politikası izlemekle» itham et vaffak olmuşlardır. Ele geçirilen verdikleri izahat dinlenmiştir. Bu ha önce anketlerle tesbit etmişti. tayfa Mihail Kulis adalete teslım mamış, ancak Gromikodan destek miştir. arada, inşaat için başvuran 70 fir Johnson'un yeniden seçilmesi deedilmıstı r. leyeceği vaadi ahnmıştır. madan 16 sının seçilerek teklif is mokrasi ve istikrarlı bir sulhün tetendigi, çevirme kanalının 80 milminatıdır. Sonııcu sempati ile karSenatörler şıladık.» Eskişehir, 5 Kanun gereğınce yon liraya yapılmaya başlandığı, şan Mehmet Ali Yağcı Rusyadaki yonetici değişikliği ko (Baş tarafı 1 inci sahifede) verilmesı gereken ıkramıyeyı üde tiye binaları ile yolların inşaatına esaM Başkanın yetkisıne terkedil memek ıçın Tohum Islâh Istasyo. başlanmış olduğu, AİD'nin iki uznusunda ise Süersan: «Bu kapalı (Baş tarafı spor sayfasında) kutunun içine henüz girmedik» denından kaçmadığını, bunu da ispanunda çalışan 70 kadar ışçıdçn 64 man göndererek incelemeler yaptır miş ve şunlan ilâve etmiştir: Almanyadaki Turk işçılerınden mektedır. Söz alan Mehmet Özguneş. bun ünün ışlerine son verildiğı öğrenil dığı hususlan tesbit edilmiştir. ta hazır olduğunu söyledi. döviz alıp Türkiyede Türk parası «Bu olay Rusyanın iç meselesidir. *** olarak ödiyen ve bu şekilde gerek dan önceki uygulamada imza def mıştır. Bu arada bazı Devlet çıftDaha sonra Konsorsiyum konuCUMHURİYETİN NOTX:: Bu de döviz, gerekse gümrük kaçakçıhğı terının dolastırılmasına rağmen ü lıklerınde çalışan tanm isçilerine sunda Maliye Bakanı Ferit Melen Sovyetlerin dış politikasmda bir değişiklik olacağını tahmin etmiyo meci iki gün önce alan gazetemiz, yapan Ahmet Aysel ile kaçak eşya yelerın salondan avrılıp bir daha asgari ücret uygulanmadığından ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve rum.» gelmedıklerinl, birçok üyenın mu Tanm Işçıleri Sendikası harekete kili Muhsin Özbay geniş izahat vergerekli kaynaklardan yaptığı ince alan Hüsamettin Yapar, Vedat Çeİstanbul Üniversitesinin açılışınmişlerdir. leme sonunda M. Ali Yağcı'nın ifa tinel, Faruk Akyüz ve Cavit İleri temet bırakmak suretiyle yurt dı geçmiştir. dan doğan olaylarla ilgili olarak delerinin hakikat olduğu neticesine mali polis tarafından yakalanmış sına giderek özel işlerini izledikda Genel Sekreter şöyle demiştir: lerını, esosen her şevin «Farz mevarmıştır. Bu konuda ilgililerden a lardır. «Gençler tabiî olan haklarını açıklama beklenmektedir. Yurt dışına sık sık gidip gelen todu» üzerine kurulduğunu, meseçılışta kullanmalı idiler.» Ahmet Aysel'i bir süredenberi göz lâ fakır çocuklarının okutulması hapsine alan polis dün, Beşiktaşta Anayasa hükmü olmasına rağmen Gromiko'nun basın • ki sanığın evine yaptığı baskında zengin çocuklarının parasız okuİ ALT1N FIYATLARI ; 7 bavul dolusu kaçak eşya ele getuldupunu. fakir çocuklarının da toplantısı ; çirmiştir. Yine Tophanedeki Amerı okutulduğunun farz edildiğini söy5 .11.1964 4 (Bas tarafı 1 inci sabifede) kan Pazarı sahibi Hüsamettin Ya lemis ve bu farz metodu hakkında 96209630 Ş Cumnuriyet ket arasında eskisinden daha sıcak par'ın iş yerinde de 5 bavul bulun birkaç örnek daha vermıştir. Öz1485014950 : Fakültemiz II. nci İdare Hukuku Kürsüsünde Asistanbir rüzgâr esmeğe başlamıştır. Son : Reşat muştur. Tahminen 100 bin lira de günes bu arada tüzüğe konulması Hftmit hk münhaldir. İsteklilerin 20 Kasım l î f i günü akşamma ııoooıııoo : ğerinde kaçak eşya ele geçirilmışzamanlarda münasebetlerimizi iAziz 95009600 : istenen «farz» kelimesinin çıkarılkadar Dekanlığa müracaatları. (Basm 20860 '13559) yiye götüren emareler vardır. BizNapolyon 95009600 : tir. Bavullarm eümrüklerden ne şe masıni ve mutlaka yoklama yapıller bunu alkışlıyoruz. Her iki taaraştınlmaya 24 Ayar kulçe 14301435 \ kilde geçtiği ayrıca masının şart olduğunu bildirmistir. raf birbirini ayıran sebeplere del başlanmıştır. ğil, birbirini birleştiren noktalara SON PARA YATIRMA TARİHİ Komisyon sözcülerinden Saim bakarsa daha iyi olur. Bizleri birSarıgöllü, yabancı parlâmentolarleştiren noktalar, ayıranlardan dada da olduğu gibi üyelerın nıekha çoktur. Bizim siyasetimiz sostep talebesi kabul edilmediğinden, yal düzenleri ne olursa olsun büyoklama usulünün Komisyonca kal tün memleketlerle dostluk esasıdırıldıgını bildirmiştir. na dayanmaktadır. Buna sadık kaTüzüğün yoklama ile ilgıh 51 inlacağız. Sözün kısası memleketleri19 «m f.5 Çıf' Suror'lı fuktek Hattatiyet 962/312 ci maddesini değiştirmek istiyen miz arasındaki münasebetlerde A Beyoğlu Tomtom mahallesinin Karabaşderesi sokağında eski, teklif, diğer görüşler de dikkate tatürk ve Lenin'in prensiplerine uy ! J L 47 yeni taj: 18 kapı 327 ada ve 57 parsel sayılı 17 M2 mîktarmdaki alınmak suretiyle yeniden yazılmak istiyoruz. Gerek siz Türkler ahşap evin tamamı bir borçtan dolayı mahcuz iken satılmasına mak üzere Komisvona geri verilgerek biz Sovyet vatandaşları bu karar verilmiştir. İmar durumu: 1/5000 mikyaslı Beyoğlu nâzım miştir. siyasete sadık kahrsak iki memleplânda iskân sahasında kalmakta olup nizamî aydmlık sahası ketin menfaatine uymuş oluruz bırakıldıktan sonra boş arsanın tamamında 3,50 M. irtifa, bitive bundan memnunluk duyarız.» Reklâmcılık 4073/13531 şik nizam, civarı gibi saçak parapet ve °o 33 çatı meylinde inşaat yapılmaktadır. Mevkii, evsafı ve değeri: Tophane semtindeki Tomtom mahallesinin Karabaşderesi sokağında 18 kapı sayılı ahşap evdir. Zemin kat yüzü sıvalı, diğer katlar tamamen Yöuetim Kurulu Üyesl arlcad.ışımız Salllı Nurl Tiizel'in annesl ahşap olup ön cephede üst katta, ortada çıkması ve evde elekFürkıye Oistribütörü trik tesisatı vardır. Çatısı oluklu yerli kiremitle örtülüdür. ZeŞADİYE NURİ TÜZEL'in min kat: Bu katm sokak cephesınde iki kapısı vardır. Soldaki ölümünü teessürle öğrenmiş bukapıdan girilen, zemini kırık taş döşeli antrede mozaik tekne YakmanKollektifŞti. Iıınuvoruz. Cenazesi bugün Şisll olup sağdaki odaya geçilmektedir. Bu odadan sokağa çıkılan Camiinden öğle namazmı mütaakapı mevcuttur. Asma kat: Antreden üçü beton, dördü ahşap kîp kaldırılarak RıımelihisarmTahtakaleCaddesi No: 16/Iİ basamakia çıkılan bu katın sokak cephesınde bir odadır. Birinci dakl ebedî istirahatgâhma tevdi İstanbul Tel: 273513 katma çıkılan merdiven altında W.C. ve dolap vardır. Birinci edüecektlr. Merhumeye Tanrıdan rahmet. kederli ailesine sabır ve kat: 9 ahşap basamakia çıkılan sofa üzerinde sokak cephesinde Kuzuoğlu Çarşısı No: 47İzmir başsağlığı dlleriz. bir oda. merdiven başında çanya çıkılan bir kapak, olup evin Tel: 22328 Basın İlan Kurumu kirada olduğu anlaşılmıştır. Tamamma 12.000 TL. kıymet tahmin Yönetim Kurulu ve takdir edilmekle: Karar dairesinde tstanbul Adliye Sarayı satış mahallinde 7/12/1964 pazartesi günü saat 15 16 arasmda Cumhuriyet 13562 açık arttırma usulü ile satılacağı. arttırma şartnamesi MemuCumhuriyet 13556 riyetimizde herkesin gorüp okuyabümesi için 1962 '312 dosya numarası altmda 20111964 tarihinden itibaren açık bulundurulacağı, arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin muhammen kıymetin °b 7.5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunun iraesi gerektiği, ipotek alacaklan ile irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarmı işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbiteleriyle Memuriyetimize bildirMülga Düyunu Umumiye Nâzırlarından Tavîusunlu merhum Hüseyin Eşref ve merhume Fatmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça pama Kurdoğlu'nun oğlu, emekli hâkim merhum Abdülkadir Beker ve Fahriye Beker'in damadı, ranın paylaştırılmasından hariç kalacakları, gayrimenkul tâyin olunan zamanda üç defa nida olunduktan sonra en çok arttıraNimet Kurdoğlu'nun sevgili eşi, Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıf öğrencilerinden Ahmet Çe'ak na ihale olunacağı, ancak arttırılan bedel, muhammen kıymetin Kurdoğlu'nun biricik babası, merhum Nazif Kurdoğlu ve eski Bakanlardan Faik Kurdoğlu'nun "a 75 ini geçmezse en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere kardesi. Y. İnş. Müh. Can Kurdoğlu'nun amcası, Ali Kurdoğlu'nun amca çocuğu, Belkıs ve Kâmuon gün daha temditle mütesadif 17/12 '1964 perşembe günü aynı ran Yetiş'in, Mehmet ve Vedat Bilgil'in dayıları, Kema! ve Yılmaz Kurdoğlu'nun amcaları, Ne4 saat ara ile yer ve saatte yapılacak ikinci arttırmada satışı istiyenin alacamika ve Kâmuran Beker'in enişteleri, ğma rüçhanlı diğer alacaklıların alacağı miktar ve bundan başka günde 3 adet paraya çevrilmesi ve paylaştırılması masrafları mecmuundan Ankara Nümune Hastahanesi Diş Tabibi alınabilir fazlaya çıkmak şartiyle en çok arttırana ihale edileceği, böyle Son derece iyilik sever, ahlâk timsali * bir bedel elde edilmezse, ihale yapılmayıp satış talebinin düşürüleceği, ga>Timenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilecek müddet içinde ihale bedeli ve tellâliye rüsumunu vermezse ihale kararı feshedilerek kendinden önce en yüksek teklifte bulunaı. müşteri arzettiği bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle arttırmaya çıkarılarak en çok arttırana ihale edileceği, iki ihale arasında doğacak fark ve geçen günlerin °b 5 den hesaplanacak faiz ve 3/XI/1964 salı sabahı geçirdiğı ameliyat neticesi nde, perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuşzararlar hükme hacet kalmaksızın ilk alıcıdan Memuriyetimizce tahsil olunacağı, arttırmaya iştirak edenlerin arttırma şartnatur. Cenazesi 6/XI/1964 günü cuma namazmı mütaakıp Hacıbayram Camiinde Pamazı kılındıkmesini okumuş lüzumlu malumatı almış ve bunlan tamamen tan sonra, Zincirlikuyuda bulunan Aile Kabristanına tevdi edilmek üzere İstanbula nakledilecekkabul etmiş ad ve itibar olunacakları, daha fazla malumat al tir. Merhuma Tanndan sonsuz rahmet ve mağfiret dileriz. mak istiyenlerin 1962/312 numara ile Memuriyetimize müraf=AİLESI Vasiyeti üzerine çelenk gönderilmemesi rica olunur. edilmesi ilân olunur. 300.000 Türk işçisinin daha Batı Avrupa'ya gitmesi bekleniyor Adana Skandah Serin eşinden boşandı Etilerde duvar çöktü; bir ölü, bir yaralı var ! Üniversitenin durumu PARA HER ARZUNUZU YERİNE Kaçak eşya getiren Yunan motörü yakalandı Malî Po'is beş kaçakçı yakatadı İkramiye ödememek için işçi çıkarmışiar LİRA İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığından 1 2adet 5 0 . 0 0 0 LR İA 2 adet 2 5 . 0 0 0 LR İA 2 adet 5 . 0 0 0 LR İA 7 Kasım 1964 Aynca 1000 kişiye çeşitli Para ikramiyeleri Gayrhnenkul Satış Ilânı ^'JhjLatuLuz hiiiııııiii !l ıııırıı ırı.i meıiiiıınıyııııtiaıı 1800 Fitlik Ses Almo Cibaztorı Pıynsoyo Arzedilmişîiı. GİKANTİ BANKASI VEFAT ÇOK ACI KAYIP Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında GRİPİN faydalıdır Dr. Cavit KURDOĞLU HERİŞ: 7756/13560 (Basın: 20826 13546) faai 10123; 13548 î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog