Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE ALT1 CUMHURÎYET 6 Kasnn 1964 StNEMA Hafiamn Filmleri Yazarr: lan Fleming BONO, AAAHÜNBSİNİ HAZIBCAMIŞTI ... VEMEKTEN VAINIZ OLMAK RUAA. HERIPI AT UATIMBOND 7ECZASA AŞAĞIS/NI TETKİKE BAŞIAPI DAGLAR KIRALI (Köroğlu) • Rejisör: Mehmet Dinler. Bb? jTürk (As Filim) yapıntı. Siyah: beyaz. Oynıyanlar: Fikret Hâ•kan, Türkân Şoray, Atıf Kap• tan, Hasan Ceylân, Ahmet Kos> | tariga, Tamer Balcı, Sevil Can» ;dan. Gösterildiği sinemalar: Ye• ni, Taksim, Kervan. 1945 yılında eskı bır tıyatrocu olan Refık Kemal Arduman (Koroglu) ısimli fılmmi çevırırken Turk sıneması tam anlamında gerı, ılkel ve dayanıksız bır durumdaydı. Ustelık Arduman gıbı sınemaya tıyatrodan gelen bır yonetmemn elde edebıleceğı sonuç ise ancak (Koroğlu) 1945 olabılirdı. Işte bu jTjzden ılk (Koroğluj denemesı son derece olumsuz va başarısız şekılde Turk sinema tarıhıne geçtı. Sinema meraklılan da (Köroğlui denıldi mı, Bolu beyinın askerlenne hucum eden suvarılerın kolunda pırıl pırıl par Iıyan kol saatlennı hatırlıyarak acı acı gulmekten başka bır şey yapamadılar. Şımdi 1964 yılında bır Ikınd (Koroğlu) fılmi Turk seurcısının karşısma çıktı. Hıç değılse teknık yonden bır haylı değışmış, lyikötü bır sinema dıline kavuşmaya başlamış, alaydan yetışma de olsa bır çok başanlı sayılabılecek kameracıya sahıp bulunan 1964 Turk sınemasında bu ikınri (Koroğlu) nun da bırmcısınden tutum bakımından hıç bır ayrıntı sı yok. Yıne son derece ılkel, en kotu. en derme çatma bır tıyatroda bıle kullamlmıyacak dekorlar, ucuzluğu, ığretılığı, uydurmalıgı sınm sırım sırıtan bir gıyım kuşam, tarıhî gerçeklere sırtını don muş bır senarjo, uçuncıi sınıt Hollyvvood tarıhîmacera filımlerıne ozenen taklıtçı bir reji . İ^te (Koroğlu) 1964! Koroğlunun ne destansı kişılıği ne de edebiyatımıza geçmış halk ozanı yanı behrtılmış. Oradan oraya hoplaup zıplıjan, kılıç sallayıp adam oiduren bır Robın Hood hem de Hollyvvood kurallarına, anlayışına gore bır Robın Hood bozması var ortada, o kadar. (Vurun Kahpeye) 1964 un ardından (Dağlar Kıralı Koroğlu) busbutun ağır geldı, bize. Gıtgıde artan karamsarlığımız içınde son umudu da bu ıki filım aldı goturdıi SlUUATUİ OLMAJC ELIP GELSE DE İCİ NJEL£\ s /JcİTAPTA İVİ J2ANPIMAM A L . A MAk, İÇİN EV/VEL. Z^ SlUUATLI COIC LÂZlM BAMCE KTATLAMDIĞIMIGORSE Aldatan Kadın oEVA > filiminden bir sahnede Stanley Baker ile \ i ı n a Lisi EVA beklenileni vermedi Selmi ANDAK «EVA» çevrilmeden önce buyük umitlerle btklenmişti. Çunku Joseph Losey sioema diinyasında olağanüstü yankılar ııyandırmış bir rejisördü. Jeanne Moreau ise şimdiye kadar çevirdiği filimlerde. özellikle «Gece» ve «Bir oda hizmetçisinin hikâyesi» nde yarattığt unutulmaz tiplerle daima etki yaratan bir isimdi. «E\a» beklenileni tarn olarak veremedi. Joseph Losey, senaryonun bağlantısı ve anlatım bakımından bir Antonioni, bir Visconti, hattâ kendi filmi «The Damned» teki kadar giiçlü bir Losey olamadı. Fakat gene de olağanüstü bir «Kamera tekniği» ile parladı. «Eva» da şahit ol duğumuz «gorüntülerin» mükem melliği, jepyeni açılar, plânlar, Losey'in usta yöneticiliğini ortava koyujor \e «Eva» sinema sanatı bakımjndan gene de kalburustü bir yapım oluyor. Jean Sloreau ise zalim, esrarlı \e gerçek bir «Eva», bir zençin tabaka fahişesi tipini, gene usta ojTinuyla belirtiyor. Kı.saca: Fılim benee «Eva» nın hikâyesinden çok, «Eva» nın etrafında olup bitenlerin duğum lendiği şu «gerçek» le daha değerli: «Başkasımn sırtından geçinen ve şohrete ulasan kişilerin kdtu sonları!» Venediğin dekoru, bu barok, a«ır ve kameılavıcı filme özellik katnuş. M:chel Legrand'ın müzıgi de cok başarılı. ALDATAN KADIN (EVA) mm Çetin A. ÖZKlRlM ı Rejisor: Joseph Losey. Siyah • beyaz, Fransızca. Oynıyanlar: Jeanne Moreau, Stanley Baker, Virna Lisi, Giorgio Albertazzi, James Villiers, Riccardo Garrone, Lisa Gastoni. Gösterildiği sinemalar: Yeni Melek, Site. Amerıkalı olmasına rağmen, on dort yıldanberı Avrupada çahşmak zorunda kalan yonetmen Joseph Losey 1950 yılında (Amerıkan aleyhtarı faahyetler komıtesı) ile çatışmıs \e ana yurdunu terketmıştı. Unlu bır tıyatro rejısoru olduğu kadar, guçlü ve soylu bır sinema adamı olduğunu da çeşıtlı yapıtları ile ortaya koymuş bulunan Losey bugun ellı dort yaşındadır. Son olarak (The Servant) ısımlı fılml çevırmiştır. Joseph Losey'in ımzasım taşıyan (Eva Aldatan kadın) 1962 yılında tamamlanmıstı. Bu fılmın konusu James Hadley Chase'ın ro manından Hugo Betler ve Evan Jones tarafından alınarak senaryo bıçımıne sokulmuştur. Fılımde bır zamanlar maden ışçısi olan ve kardeşımn yazdığı bır romana kendı ımzasmı koyarak yayınladıktan sonra, birdenbire un ve para kazanan bır genç adamın hıkâyesı anlatılmaktadır. Bu genç adam Venedık fılım yarışmasına gelmış ve kendı ımzasını tasıyan romandan alınan fılmın ılk gostevı lışınde hazır bulunmuştur. İşte bu sırada bır rastlantı sonucu Eva ısımlı bır guzel kadını tanna cak ve ona bır çeşıt saplantı ha lın^ alan, onulmaz bır tutkujla baglanacaktır. Bu tutku genç adamı, zaten olmıyan gucunden ve degerınden de edecektır. Eva yalnız para ve kendı kışısel gunluk luksu ıç'n yaşıyan, aşka ve erkeklere deger vermıyen bır kadındır. Aslında kendı gozunde de degeri olmıyan genç adam bu bencıl kadının elmde busbutun oyuncak olacak ve gun gunden duşecektır. James Hadley Chase'ın romanının gerçek bır değerı olduğu her halde iddıa edılemez Ustelık boylesı bır konuyu ışlıyen roman sinema için hıç de yeterli malzeme sayılamazdı. Eğer Losey gıbı guçlu bır sinema adamımn yerıne, gelışı guzel bır yonetmen boylesı bır konuyu işlemeye yeltenseydı, orneklerını bugunedek sık sık gor duğumuz ağdalı bır melodram ortammdan oteye geçemezdı. Oysa Josep Losey, o son derece etkılı, suratli ve surukleyıci modern sinema dıll, guçlu tekniğı ile bu yalın, kııru hıkâyeyı oylesıne ustalıkla beyaz perdeye uygulamış kı . Zaman zaman şıırsel bır nıtelık kazanan kamerasınt oylesine başanlı bır şekılde kullanmış k; VAIAN SÖVLEMEME LEtzı NI BiLWDKC<lkA, ANvA DA VE'İC* KIMSEVE SÖYLENIEAA O<SUUM KENDİMİ KURTAR . DIĞIMI BİLMENİ İSTERİAA r m Fikret Hakan ve Türkân Şoray AYNI SILAH. 12 Bir insan olduğu zaman onun annesine sovlenecek fazla bır sey bulunamaz. Hattâ hiç bir şey soylenemez. Carella David Foster'in annesinin kar^ısında oturmu? bir şevler soylevebilmek için kelime anyordu. Inik perdelerin arasuıdan oda.va liafif bir akşam güne>.i sumaktaydı. Havanın kararmak üzere olmasım rağmen sıcak sokaklarda bütün siddeti ile lıuküm suruyordu. Oda serindi . Fakat konuşması gereken konu öliım olduğu için Carella sokakta olup sıcaktan bunalmayı tercih edijordu. Mrs. Foster ufak tefek bir kadındı. Bııruşuklar içindeki suratı David'inki gibi çikolata renğindeydi. Bir sonbahar yaprağı gibi titrek ve çelimsiz bir hali vardı. Carella «sert bir rüzgâr esse kadını alıp s»turecek» diye düşündü. Sonra her an 61ümun eşiğinde olduğu açıkça görülen bu kadının hayatta kalıp da her tarafından hayat fışkıran genç oğlunun blmesine isvan etti. Carella°nın sorduğu suallere kadın kuru ve mânasız bir sesle cevap verdi. Hayır Oğlunun hiç bir diışmanı voktu. Varsa bile o bilmiyordu . Zaten David çok ivi bir çocuktu Herkes onu çok severdi Onunla daima iftihar etmişti Carella bütün arkadaşlarınuı da onunla iftihar ettiklerini söyleyince yaşlı gözlerini kaldırarak «Iyi bir polisti değil mi?» diye sordu. «Evet Mrs. Foster. Çok iyi bir polisti. Hepımız onu çok sevdik.» POLİS DUŞMANI Carella David Foster'in kaatilini ortava cıkarabilecek hiç bir ipucu elde edenıeden ıhtiyar kadını kederi ile basbasa bırakarak evden çıktı. Hava kararmaya başlamış olmasına rağmen bunaltıcı bir sıcak vardı. Mıke Reardon'un dul esi otuz bes vaslarında bir kadındı. Uzun sivah saçları ve jeşil gozleri vardı. Her zaman gülmeje hazır gorünen yuvarlak yuzıinü Irlandalılara has ince ve biçimli bir buruıı süslüjordu. Her pazar kiliseye giden, ikram edildiği zaman bir iki kadeh içkiyi de reddetmiyen bir kadındı. Biçimli vücudü siyah matenı elbisesinin altında dahi kendisini belli edivordu May kısa bir sessizlikten sonra karsısında oturan Bush'a «Daha çocuklara sovlijemedim» dedi. «Nasıl söyliyebileceğim babalarının öldüğunü bilemiyorum.» Bush «Hakikaten çüç bir durumdasın Ma\» derken saçlarımn dibinden terlemeve basladığını hissetti. Kısa kesilmis kızıl saçlarının dipleri ter taneleri ile dolmustu. Mav «Çok sıcak değil mi?» dije sordu. «Soğuk bir bira içer misin?» «Havır, bir sey içmesem daha ivi olacak. Senden vardım istemeye geldim Ma\. Mike'ın kaatilini bulmamız için bize vardım edebilir misin? Simdije kadar hiçbir ipucu elde edemedik. Dün gece de Foster öldürüldü. Duymussundur her halde. Belki de ikisini vuran kaatil aynı adamdır. Bır düsmanı var mıydı? Son gunlerde on ED MCBAIN I Predalgonde birdenbire alnına vurdu: « Toksa Matmazel Marechal Jean Hienart'ı mı seviyor?» « Belki». Marki dogruldu, yüzüne bir memnunluk ifadesi gelmisli. « Pekâlâ, dedi. îste öğrenmek istediğim bundan ibaretti. Size artık başka bir sey sormak istemiyorunı. Her ne olursa olsun onların dolaplarına gelmiyeceğim. Muvaffak olamazsam bile öç alacağım.» « Dikkatli olun, Roger, dikkatli olnn! Tedbirli hareket edin. Her sey kaybolmns değildir. Ama şiddet ve öfkeniz yüzünden, kendini ze ca ndüşmanları edinmeyin.» Fredalgonde biitün sükunetini bulmus gibi} di. La Barona doğru eğildi, elini tuttu: « Sizi bırakıp gitmeğe mecburum,» dedi. Madam de Sanvelys endise ile sordu: « Nereye gidiyorsnnnz?» « Matmazel Marecbal'e.» La Baron ses çıkarmadı fakat bu karan beğenmediğini gdsteren bir sekilde başını satladı. Predalgonde neseli neseli devam etti: « Galiba bana, bu isde daba fazla ileri gitmemek gerektiğini sovliyeceksiniz. Ihanete nğradın, vazgeç bu sevdadan diyeceksiniz.» « Havır, artık hıç bi rsev soy lemiyeceğim, favdası kalmadı.» La Baron verinden kalkmıs, Predalgonde'u selâmetliyordu. Kapının onüne gelince Predalgonde dnrdu ve Madam de Sauvelvs'e, heyecanlı bir vüzle bakarak: « Bu j onların yanından geçip de onları elde etmeğe çalısmamak olur mu? Böyle vapsavdım bana ya deli derlerdi, va yüreksiz. Item de kac milyon! Bu milyonlar, bir kızın kaprisi sayesinde bir anda ele geçebilecek. (Arkası var) da bir acaviplik hissetmis miydin? İyi duşün May.» «Mike'ı tanırsın Bush. Yıllarca beraber çalıstınız. Son derece yumusak tabiath bir adamdı. Bir düsmanı olabilmesine imkân yok bence.» «Ondan kalan kâğıtları, albümleri ve bunlara benzer sevleri karıstınp isimıze varıyabilecek bir seyler bulmaya çalısır nıısın? Senin için güç olacak ama vardımına ihtiyacımız var.» «Elimden geleni yaparım Bush. Yalnız benim de senden bir ricam var. Mike'ın cesedini bize ne zaman vereceksiniz. Bili\orum, bir iz bulabilmek için üzerinde durmadan arastırma yapılıyor, fakat, bunu ailesine anlatmak imkânsız. Oğullannı bir an evvel gömmek istiyorlar.» «Bu meselevi de bir iki güne kadar halledebileceğimizi tahmin ediyorum Mav !» diven Bush verinden kalktı ve arkadasının dul esine \eda ederek merkezin volunu tuttu. Bush ile Carella merkezde bulustular. tkisi de son derece kederli ve dusüncelıvdi. Bir sev konusmadan kahvelerını ıcerlerken Foster'i öldüren kursunların lâboratuvar raporları geldi. tkisi de avnı merakU kâğıdın üzerine eğildiler. Mike Readon ile David Foster'i öldüren kursunlar aynı silâhtan ateslenmistı » Arkası > ar) Nerede • Ne zaman Sir^malar : BEYOĞLÜ ATLAS: (44 08 35) RİVIERA HOVARDALARI EMEK: (44 84 39) Yasamak Istıvorum (S. Hayward) 3. hafta GÜREL: (47 03 941 1 Tatlı S»rt (P. Glrık), 2 Se^dalı E< (E Eefekan) f> İNCI (48 45 95) Ko^eGıden I GeLn (F Girıfel KERVAN: (48 04 23) DAĞLAR KRALI (F Hakan) KONAK: (48 26 06) Luks Kadmlar (D. D ^ ) RÜYA: (44 84 39) (Suarede) KAHRAMAN FILO LUKS (44 03 80ı Koje Gİden Gelın (F Gınk) LEVENT (63 03 39) Neşell Gemı (R Nelson) R Ing LALE (44 35 95) 40 KUÇUK ANNE (G Arsoy) SARAY: (44 16 56) Enayıler Kıralı Daldan Daia 2 hafta. SİTE: (47 77 62) Aldatan Kadın (Y. Moreau) ŞAN: (48 67 92) 40 KUÇUK ANNE (G. Arsoy) TAN: (Pangaltı) (48 07 10) EnayUcr Kıralı Daldan Dala İJNAL: (44 93 06) 1) Hz. LD. TUN GAZAB1 (S Granger) 2) KAHBAMAN ASI. YAVUZ: (49 36 78) 1) HELAL OLSUN ALİ AĞABE7 (S. Alışık), 2) VTTRUN KAHBEYE (H. Koçylğlt) YENI AR: (44 28 51) OB Emlr (M. Taylor) R. T YEN1 ATLAS: (48 65 02) 40 KÜÇÜK ANNE (G. Arsoy) TEKİ MELEK: (44 42 89) AlYEN1 rAKSIM: (44 3191) 1 4 0 Kuçuk Anne (G. ArYHJDIZ: (Beşlktaş) (47 63 42) 40 KUCUK ANNE 1 ST A NB DL ALEMDAR: (22 36 83) Vurun Kahpe>e (H. Koçyığit). AYSU: (Karagumruk) Koye Gıden Gelın (F Gınk) BULVAR (21 35 78) Dağlar K.ıalı (F Hakan) KULÜP: (S Başi) (22 7183) 40 Kuçuk Anne (G Arsoy). MARMARA: (22 38 60) 40 K u . cuk Anne (G. Arsoy) RENK (Fatlh) (31 15 25) Luks Kadmlar (D Day). TUNCA: (Gaziosmanpaşa) 1) KANUN KARŞ1SINDA (A Işık), 2) KURŞÜN YAĞMURD (E Kolçak). MELEK (Eyup): 1) ŞOFORLER KRALI (A. IŞIK), 2) AŞK TOMURCUKLAKI ŞIK: (22 35 42) Koye Giden Gelin (F Gırik) SELIMBEY. SATILIK KIZLAB (T Yiğit) YENI: (B Koy) (7168 26) 140 Kuçu Anne (G. Arsoy). 2 Şoforler Kıralı ( \ Işık ı ifENI(Ş Başı) (22 58 92) Aldatın Kadın (Y Moreau ı. YENI METE (Eyup) (21 55 14) 1 Neşemizi Bulalım (S Kaner), 2 Kurşunum lmzamdır (Y Duru). K A L) I K O Y IŞIK (Uskudar) (36 24 93) ŞOFORLER KRALI tHYA: (55 10 721 HİZMETÇI DEDIGIN BOYIJE OLUR OPERA (36 00 21) Koye Giden Gelin (F Gınk) ÖZEN: (Kadıkoy) (36 99 94) 40 KÜÇUK ANNE ÇELIKT^Ş (53 43 70) 40 KUCUK ANNE (G Arsoy) UZUNKAYA (53 41 43) FABRIKANIN GCLU (M Nur) SINEMA 63 iKolejIl Sevglll IJohn Gavln) R T SUNAB: (36 03 64) Şejh Şamil (Renkli) REKS (36 01 12) Sensız Yaşlyamam ( B Bardot) Tiyatrolar: ARENA: (44 64 18) Kargalar Okulu: Salı harıç. Mıster Nato (Komedi) Pazaı 15 30 ve 21,15. Pazartesl, Salı 18 ve 21.15 AZAK: (22 62 46) Kocamın Nışanlısı BULVAB (21 48 92) Kart Horoz Pazartesı ha rıç DORMEN(44 97 36) Bulvar: MuzıkaJ Komedi GENAB: Ask Zinciıi: ! İSTANBUL (44 22 36) Kaba| hat Askıda GULRIZ SURURİ . ENGIN ;EZZAB: (Istanbui Tiyatrosundal Keşanlı Ali Destanı. KARACA: (44 66 66) Prenses Hazretlerl: Komedi. KENT OYUNCULAİU: (44 97 36) tÜC Kuruşluk Ooera» KUÇUK SAHNE: (Ulvl üraz) (49 56 52) Gozleriml Kaparım Vazıfem) Yaparım MUNIR ÖZKUL (Karaca Tıjatrosunda) (44 66 66) Her Akşaro 18 de, Pazartesi 21.30 da <Aşk. Aşk, Aşk> ORALOĞLU (49 49 35) Altona Mahpusları: Pazartesl ha nç het gUD 21.15 ŞEHIB îtSATROLAKI: FATIH: (22 0171) Sultan Ge| Un ve Ormanda: Pazartesl hariç her gun 21. Pazar 15.30 da. KADIKOY: (36 06 82) Dolap Beygtri: Persembe hariç TEPEBAŞ1: (44 2157) İsplnozlar: Heı gün 21 OSKÜDAK: Topuzlu: YENI KOMEDİ: (44 04 09) Buzlar Çozulmeden 21 de Tartuffe Salı, Çarşamba hariç her gün 16 30 pazar 15 30. AYSE İLE ALİ İSTANBUL RADYO A N K A RA LÜZUMLUl TELEFON ve ADRESLER Hastaneler Uk Yarauu • ts 30 30. Kan Bankan • 21 58 84. Bdjaarpaça NUmane aastanesl 30 « 00 aeynep K&nali 38 30 50 [ş;1 SlgtTtal&n • (Samatya) 21 62 50. 22 99 39, Halıcıoğlu 44 29 48, Hejbellada 51 84 02, İstanbul . 21 42 28, Istlnye Denlz . 63 60 20, Kadıkoy 36 08 72, Kartal 53 42 05, Kmalıada 55 39 29, Raml 21 27 11, Uskudar 38 09 « . TeşllkOy 73 84 30 IS SAATLERI Polis imdat Emnlyet SantraU 22 43 82 81, Beledl;s Zabıtan: 23 «2 7». Tren Vapur • Uçak D. Demlryollan Haydarpaşa 36 04 75 Sirkeci 22 30 79, Denizyolları 49 18 96 . (Tatil gunlerl 44 02 07). Şehlr Hatlan 44 42 33, T. Hava Yolları Bllet Satışı . 44 47 90, Danışma 44 02 96, Hava Alanı 73 82 40 73 84 40. 7 30 Açılış Kısa haberler 7 35 Kur a n ı Kerım Saz eserleri 8 00 Haberler 8 15 Toprak ve u r u n 8 25 Salon orkestraları 9 00 I s t a n b u l u n sesl 9 20 K u ç u k konser 10 00 Kısa h a b e r l e r K a p a n ı ş 12 00 Açılış . Kısa haberler T u r kuler 12 20 Salon o r k e s t r a l a n n dan 12 35 Kısa llânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Plâk d o l a b m d a n 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşltll m u z ı k 14 15 Şarkılar 14 30 Konser saatl 100 Kısa haberler Kapanıs 17 00 Açılış Kısa haberler 17 05 Edıth Lâleşenden p i y a a o İle hafıf meîodıler 17 15 O j u n h a v j ları 17 30 T u r k u l e r n 57 K ı m ılânlar 18 00 Beklâmlar geçldl 19 00 Haberler G u n l u k olaylar 19 30 Kısa ilanlar . Hafıı muzık 19 35 K a d ı n l a r faslı 20 00 Ev\el z a m a n lçlnde 20 15 Dıskotekten seçmeler 20 30 Meteorolojl sohbetl 20 40 Şarkılar 21 00 Edebij a t ı m ı z d a n yankılar 21 15 Haflf muzık 2125 Spor r o p o r t a ı i 21 40 Şarkılar 22 00 Reklâmlar geçıdi 22 30 K u ç u k muzlk a l b u mu 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Radyo yaylısazlar geçldl 23 30 Çeşıtll m ü z l * 24 00 Kısa haberler . K a p a n ı ş İSTANBUL İL RADYOSU 17 58 Açılış 18 00 O a n s muziğl 18 30 Caz plâklarl 19 00 Melodlden melodlye 19.30 Oda m ü ziğl 20 00 Haflf müzlk 20 15 Radyo İle Almanca 20 30 Plâklar a r a s m d a 21 00 Gece konserl 22 45 Çeşltll mtizlk 24 00 Kapanış İtfaiye İtfalye Müdürlügü (Patlh) . 21 42 25 Bakırköy 71 64 68, Beyoğlu 44 48 44, Burgazada 51 82 03. Büyükad» 51 60 81, ÇubufclU . «8 00 01 60, Erenköy 55 20 45, H»U« Denl» (0 Kmc reilucn Sjndıalt. lnc ıvftj World nrtılı dstsn Kadm (Y. Moreau). Mektup sizin yazdırdığınızdan hayli kısa oldu, bazı lüzumsuz yerlerini £ikardım da... 6 27 Acılış 6 30 Kısa haberler 6 32 G u n a y d m sayın dınleyıcıler 7 02 K u r a n ı K e r ' m ve T u ı k ç c acıkîaması 7 15 Saz eserleri 7 30 S a b a h muzı^ı 7 45 Bu sabahın solıstl 8 00 Haberler 8 10 Hava d u r ı . m u 8 15 Slzln İçin çal'voruz 8 30 O j u n h a v a l a n ve şar kılar 9 00 KapSnış 11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler 12 02 Oğle t a t l l i ıçın 12 25 Kuçuk ılanalr 12 30 Beraber ve solo şarkılar 13 00 Haberler 13 10 H a ı a d u r ı ı m u 13 15 Oğle konseri 4 45 Şarkılar 15 00 Kapanış 13 40 Şarkılar 14 00 Oğ!eden sonra d a n s 14 30 T u r k Jler 16 57 Acılış 17 00 Kısa haberler 17 02 Şarkılar 17 15 Koradı kua r t e t l 17 30 Incesazdan Acemaşlran faslı 18 00 Reklam programları 18 35 Y u r t t a n sesler 19 00 Haberler 19 25 Ha\a d u r u m u 19 30 Şarkılar 19 50 Uykudan o n ce 19 55 K u ç u k ilânldr 20 00 Kıbrıs İçin 20 10 Erkekler topluluğu 20 40 Sılâhh Kuvvetler saatl 20 55 K u ç u k ılânlar 21 00 Kısa haberler 21 02 Gece konserl 22 00 T B M M saatl 22 15 Sevllen melodller a r a s ı n d a n seçtiklerlmız 22 45 Haberler 22 55 Hava d u r u m u 23 00 H a f t a n m bestecisı 23 45 Gece yarısma doğru 23 58 G u n u n önemll haberlerl 4NKAR1 IL RADYOSU 16 57 Açılış 17 00 FYançolsc Hardy soyluyor 1715 D a n s m u zlğl 18 00 Akşam konserl 18 50 Hafif m ü z ı k 19 00 Caz şarkılan 19 30 Sevllen melodiler 20 00 Kuçuk konser 20 30 DlleK pınarı 21 30 Gece konseri 22 20 Dan=
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog