Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

ö Kasını l»t>4 CLAUİİJKJ VtT Fevkakde Hassas *TRANSİSTORLU PORTATİF . ÜÇKEN KOLL ŞTİ. İstiklâl Cad. 30 Beyoğlu • İstanbul Ilâncılık: 3304/13540 YEN1 LİDERl M KADAR BAŞ1A KALAB1LECEK J Dunya sahnesine çıkan Rusyanın yeni lideri Leonid Brezhnev'in durumu başlı başına bir mııamma... Hangi etkiler onu Rusyanın bir numaralı adamı yaptı? Kruçef'in yolunu ne şekilde takip edecek? Rusyadaki prestiji ne derecededir? Ve nihajet... Bu yuksek mekviini ne kadar zaman işgal edebilecek.' Güneşin zayıf ışıklan, Moskova ku içinde ütreşen bır topluluktu bu nın uzerınde dalgalanıyoıdu Sene Sessızlık butun kuvvetıyle hukum 1962, ekım ayınm soğuk gunlerınden suruyordu. bırını daha yaşıyorlardı Moskova Harb mı ilân edılecektı' Karşılahalkı. Ananevi olarak, bu ay ıçınde, rındakı şahsın yuzundekı ıfadeden butun Moskovalılar, kışlık gardrop neler donduğunu anlamak ımkânsız larını tamamlamaya ve dolaplarına dı. Gerılmış bır çehre, ve gulmeyen votka şışelerım sıralamaya çalışır bır yuzle karşı karşıyaydılar. lardı. «Yoldaşlar,» dıye <Çelıkten Adam» O sene, Moskova sokaklarında, e sozlerıne devam ederek, şoyle dekım ayı faalıyetlen devam edıyordu dı, «Çok zor devreler yaşıyoruz. İsyıne . Fakat herkes sessız, herkes tıkbaıın bıze vâdettıklerıne şımdıendıseliydı. Guler yuzlu kımseje den dayanıkh olmamız ıcabedıyor • rastlamaya imkân yoktu. Kremhn'de Halkın huzursuzluğu gıtgıde artıgeç saatlere kadar ışıklar yanmaktay yordu. Demek harb ı'ân edılecektı dı, ve sessız gruplar, her gece en Ve 1941, 1942 senelerı tekrar yaşana dışeyle bekleşıyorlardı. caktı. En fecısı de atom bombasının Her an harbın ılân edılmesi bek getıreceği felâketti . lenıyordu. Kuba krızi son haddını Brezhnev sozlerıne devam ettı bulmuştu. John Kennedy, dığer •Bızden uzaklarda, ıstırab ıçınde «Mr. K.> gıbi hareket edıyor ve sert bulunan kardeşlenmızı duşunmenız' liğinı muhafaza edıyordu. Castro' ısterım. Yoldaş Anastas Mıkoyan, nun adasındaki fuze usleri ka'.dırıl Kuba'da, arkadaşlanmızın arasmda mazsa, Ruslar tehhkeli bır durumla çok zor bır vazıferun başındadır Bu karşı karşıya kalacaklardı. Sovyet sıkıntılarmm ıçınde, tarıh ona bır ler Bırlığı bu tehdıdin altında endı sılle daha ındırmıştır ve karısını kay şeyle duşunuyordu betmıştır. Şımdı hepimız evlerımıze Bu sıralarda da, Romada hasta bır gıdelım, ve onu duşunelım. Ona yol Papa, John XXIII, sulh ıçın dua edı daşça tâzıyelerımızı jollavalım • yordu. Umıtsız ıfadelerın yerını feraha Doğuda \e Batıda, medeniyet o çıkmanın rahatlığı almıstı Bır saat lum tehlıkesıyle başbaşa kalmak en zarfında, butun Moskova'ya krızın Şajet dışesmı yurekten duyuyordu. Fakat atlatıldığı haberi yayılmrjtı bu tazjık en çok Rusyada hıssedıl Partı artık Hukumette uzun seneler hızmet etmış bır Bakanın karısı mekteydı. Işte bu krızın had devrınde, Krem ıçın mâtem tutmavı duşunu>orsa, lın'ın kaışısında toplanmış bmlerce demektır kı, nukleer harbın kurbaMoskovalı, Batı kapısının yanmdan, nı mılyonlarca ınsan me\zuubahıs devrıyeyı geçerek onlara doğru ıler değıldır. leyen, ırı yapılı bır şahsın, «Yo'.daşlar! Benı dınleyın1. dı>e bağırdığını duydular. Herkes olduğu yerde kalakalmış, dıkkat kesılmış dınlıvordu Bu şahıs, Rusyada gıtgıde daha ı\ı Hukumete guven artmıstı Bu atanınmaya başlayan, Leonid Brezhnev dı Kendıni, «Çelıkten Adanv dıye ta rada, Kruçefm uslerden vazgpçmesı tenkıt edılıyordu Ve Brezhnev, nıtıyordu. lki seneden berı de, Mahalka teshır eden nutuklarınî vermereşal Voroshılov'un mevkııni işgâl \e devam edıyordu Sozlpunı son edıyordu dorece ıyı seçıyor \e dınhyen'erı âdeta buyuluyordu >Enını\et subaDİaııntn \eunı bılmeyen kımsenın ış başında bulunma sı tamamıyle budalalıktır Bır fabHalk, karşılarında onlaıa hıtap rıkayı tamamen kaybetmektense, sa eden şahsı endışeyle alkışladı. Kor dece bır çelık fırmı gozden çıkar YENİ SOVTET LİDERİ BREJNEV, KRUÇEF VE MİKOYAN ILE BIRLIKTE îürkiye Öğrelmenler Bankası 26 ekım 1964 gıınu Noter huzurunda yapılan yılın dorduncu çekılışınde ıkramıye kazanan talihlileri takdım eder. (k\iiılıl\iii Her \\\ lıi'lir I 50. 000. Liralık İkramıyesını Merkez Şubemizden 1062 hesap numaralı mudımız kazanmıştır. İkramıjesıni Pangaltı Şubemizden 42 hesap numaralı mudı kazanmıştır. 5.000. er Liralık İkramiyelerin Talihlileri: Merkez Ankara Şubesı 1321 hesap numaralı mudı istanbul Şubesı 215 hesap numaralı mudı 2.500. Liralık İkramiyelerin Talihlileri: İstanbul Şubesi 2457 hesap numaralı mudı Merkez (Ankara) 40018 hesap numaralı mudi Ortalık sâkinleşmişii: 1.000. Liralık İkramiyelerin Talihlileri: Adapazarı Şubesi Bursa Şubesı Adana Şubesı Erzurum Şubesı 30004 Hesap Numaralı Mudı » » » 29401 » » » 501 > » > 2044 A Y RI CA : Endişeli alkışlar: 91 mudımız de çeşıtli para ikramıyeleri kazanmı§lardır. îürkiye Öğrelmenler Bankası Cumhunyet 13528 İYİ İYİ ŞARAPTA KALİTE mak, muhakkak kı en doğru hare ya yenılerini getirmeye azımlıyım» kettır» dıyen Brezhnev, halkı ıkna demıştı. Harbden sonra, Brezhnev, partınin etmeye buyuk yardımcı oluyordu. sekreteryalarından bıııne atandı. Bu tun bu vazıfelerınde, Brezhnev, Kruçef'ın adamı olarak çalışıyordu. Bu bakıma, şımdıkı durumu tetkık 1963 senesi şubat ayında, Sovyet edecek olursak, Kruçef aziedılıp, j ı halkı, Brezhnev'e krızi guler yuzle ne onun adamlarmdan bırı olan bertaraf ettığmden dolayı mınnettar Brezhnev'ın ışbaşına getırılmesı hay olduklarını ıfade etmek ıstıyorlardı. ret uyandırmaya yeter . Seçımlerde, Kruçef'ten sonra en çok rey toplayan adam o olmuştu. O zamanlarm, Kruçef mırasçısı olarak tanuıan, Erol Kozlov'dan daha çok rey almaya muvaffak olmuştu Dığer taraftan, belkı de iddıa edil «Çelık Adam» sadece emnıyet su dığı gıbi, Kruçef, sıhhatının bozulbaplarınm yerını bılmekle yetınme ması sebebıyle, ıktıdardan çekılmış mektedır, onlara hâkım durumda tır denılebılır Her ne kadar, bunu dır. Fakat bu hâkimıyet ne kadar su teyıd edecek hıç bır olay muşahede rer, ışte orası meçhul edılmemış olsa dahı Fakat yıne de Leomd Brezhnev 1906 senesınde, pek çok şeyler donmuş olabılır ve 19 arahkta doğmuştur. Tam o sıra Ruslar bunları sır olarak saklamış larda, Rusya buyuk bır krız devrın olabılırler . de bulunuyordu. 1905 senesının ocak Benım tahmuııme gore, Kruçef, Kı a>ında, «Ihtılâl» havası esmış, ve surgunde bulunan Lenın ile St. Petersburg'da Trotsky tarafından idare edılmıştı. Bu arada da, bır papa zın emrındekı protesto kuvvetlerı, Çar'ın adamları tarafından ateşe tutulmuslardı, ve netıeede de Brezhnev'leım evının bulunduğu Dneprodz hınsk şehrı çok zarar gormuştu Leonid Brezhnev'in babası llya, çe lık ıslerı uzerıne çalışıyordu, \e bu Ukranvalı aıle çok sıkıntılı gunler gcçıııyorlardı llya. hâmıle olan karısını bırakıp, bulunduğu şehırdekı numajışlere ıstırak etmıştı. Ve oğlunun doğumundan ancak bır haylı zaman sonra, evıne donebılmıştı. Nıhajet ıhtılâl, 1907 senesınde sona erınce, artık o da karısına ve oğluna kavuşabılmıştı Leonid, ancak yedı jaşındaydı, \e polıbka ile ılgılenmeje başlamıştı bıle Babası, Guney Rusya Işçılerı Sendıkasmda vazıfelıydı, ve ihtıUlın tam manâsıyle hukum surmeye başlavacagını ıddıa edıvordu Geçırmış oldukları, kuçuk ıhtılâl dıye vasıflandınh>ordu Ve n'haye* dedıklerı gıbı de. esas buvuk ıhtılâl kopuverdı. Hem de muvaffakıyetle netıcelendı. Bu sıralarda Leonid, 11 yaşına gelmıştı Aıle geçım sıkıntısı içmdeydıler. Lâhana çorbası ile kara ekmek >ıyeek doymaja çalışıyorlardı. Arada bır de, Leonıd'ın annesı, Dnieper'de balık tutup getırır, ve oğluyla, «dun>ada ılk sosjahst cemıyetı» tesıs et mekle uğraşan kocasma ıkram edı>ordu. Minnet borcu: Tabii netice: zıl Çın problemım çığnemeje çalışır dıgec şahsın ışbaşına getırılmesi, ken, ayağı takılıp duşmuş, daha doğ ıslenn jolunda gıttığı hıssını verıî zannedılıyordu. rusu duşurulmuştur. Brezhnev, partısının içindeki taKruçef kendme hıçbır rakıp ıstçmıyordu. Daha doğrusu komu. nınmış 300 kışının arasında en nıst âlemınde teorık bakımdan hıç yuksek mevkı>ı senelerdır işgal rakıp ıstemıyordu. Çınlılerle ken edıyordu. Cok arkadaşları vardı. dı başına mucadele etmeje azımAğır endustrıde çalışan ışçılerın lıydı. başları tarafından da hem tutuluFakat, bu arada da tatbık etmek yor, hem de çok sevıhyordu. Koyıstedığı projelennde tamamen >al luler onu da Kruçef kadar tutuyor nız kalıyordu. Batı âlemının lıder lardı lerı Kruçefı tenkıd edıyorlardı. Daha sımdıden Leonid Brezhnev* Hattâ bu arada Tıto bıle . in başta ne kadar sure tutunabıle. Netıeede de, Kruçef'ın azledıl. ceğını kestırmek, ve muvaffakıyemesı kaçınılmaz bır olay olarak tının derecesını olçmek ımkânsızdır. Fakat, yukanda vermış oldukabul edılıyordu. Fakat Rusların kendı araların ğum ızahattan, netıcenın nerey» da geçırmekte oldukları anlasmaz varabıleceğını de belki bır mıktar Iıkların dısarıya aksetmesını hıç olsun sezmek mumkun olabılır. bır Rus ıdarecısı ıstemıjoıdu. BılLeonid Brezhnev, Doğunun iki hassa Batının bunları sezmesıne nukleer kuvvetının bırbırlerivle dahı tahammullerı yoktu. çarpışmalarının sesleri uzaklaşın. Kruçef'ın hastalığını ıddıa ede. caya kadar, bulunduğu mevku işrek, onun yolunda ılerlıyecek bır gal etmekte devam edebılır.. YL O U B Ü Y Ü K IS N ÇEKİLİSİNE KATILMAK ,: İÇİEM M A. YEŞİLYURTTA 4 NIŞANTAŞINDA 1 4 I B LU İK ADET ||k. LÜKS APARTMAN Hİ||jv DAİRELERİ | | ı W^x, Çıraklık devri: Leomd Brezhnev'in Bolşevızm i'e ılk yakın ılgısı, Bolşevık (Komunıst) Partısımn, memleketını refaha, dolayısıyle de onları saadete kavuş turacağını hıssetmeye başladığı andan ıtıbaren, kendıni gosterdı Çar ıdaresınden sonra, Bolşevıklerın vaadları onu kandırmıştı. Koyluler, Karl Marks'ın butun eserlenni okuKULLANILIR maya başlayacaklardı 1922 senesmde, Leonid, babasının MANTARLAMMIZ çelık işlerıne yardım etmek ıçın oDAİMA TAZEDİR nun yanına çırak gırdı. 1924 senesınde, Lenm olmuştu, ve Stalın partıde bınncı mevkıe getırılmıştı MANTAR SANAYİİ TÜRK Ltd. Şti. Ağır endustrıye çok ehemmıyet vererek, Sovyetler Bırlığını modernıTEPEBAŞI MEŞRUTİVET CVD. 145 ze etmek ıstıyordu. Telefoo: 44 6 7 95 • Telgraf: MOKOSİ İstanbul Bu arada da çelık sanayisi buyük onem kazanmıştı 1927 senesınde LeIlâncılık: 3298 13533 onid, Urallara gonderıldı, ve burada kuçuk muesseseler tesıs ederek, ustabaşı yetışhrmeye çalışacaktı. Ural 20 Buyuk Tunstık tesıs ıçın larda, Leonid, uç sene kaldı ve yenı idareye hızmet etmek ıçın canla basla uğraştı. Gençbği, kabılıyetli oluşu, ve sağ Elverişli kıymetlı yeri olanların ve ortak olarak lam gorunuşu ile, herkesın takdirmı alâkalanmak ıstıyenlerın teması rıca olunur kazanıyordu, ve çalışmalarında pek çok kımse ona yardımcı oluyorlardı. N U R , 2/29 Abercorn Place, L O N D O N , N.W 8 1930 senesınde, yoldaşı Nıkıta Kruçefın tutmuş olduğu yolda (Basın 20829/13547) Brezhnev de ilerlemeye başlamıştı, ve Stahn'm adamlarmdan Lazar Kaganovitch'in dıkkatıni çekti. Kruçef, yuksek tahsılını tamamlamak uzere, Moskovadaki Stalin Akademısıne yollanmıştı, ve Brezhnev de, doğduğu şehır olan Dneprodsershınsk de, ızabe okumaya gonderıldı. Bır sene sonra, muhendıs olarak tahsılı nı ıkmâl eden Leonid, Ukraynaya döndu ve çelık fabrikalarında, ve M/S MALAZGİRT partısının prestıjının duşmeje yuz tuttuğu bolgelerde kurtancı olarak Kosteri 1017 Kasım 1964 tarıhleri arasında Karadenız geniş bir faalıyet gostermeye başlahmanlarından Adriyatık hmanlarına fındık naklıyatına dı. tahsıs edılmiştır. 1938 senesınde, Kruçef ile ilk defa DB. DENİZ NAKLİYATI T.A.Şolarak yakmdan çalışmaya başladılar. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Brezhnev'in vazifelerinın başında, MURACAAT : 1) MAHALLÎ DENİZCİLIK BANKASI koylulerin, ışçilerın sigorta ışlerını ACENTELERI ayarlamak ve Sef'ının presti]inı ida2) D B . DENIZ NAKLIYATI TAŞ me ettırmekti. Muvaffak adımlarla FINDIKLI MECLISI MEBUSAN CADılerhyordu \e kabıhyetıyle her gıt DESİ 93 95 97 tiği mıntakada ilgı uyandırıyordu TELEFON : 44 38 72 Guney Batıda, askerler arasmda polıtıka faahyetlerı hazırlamakta olan Kruçef'ın arkasından gelen ıkıncı (Basın 20803/13545) adam rolune erışmıştı. Ikincı Dunya Harbı sıralarında, Kruçef, yanında Brezhnev ile, bırhkte çalışıyorlardı. Ve her ıkısı de aynı tehlıke ile karşı karşıya bulun duklarmdan, birbırlerıne gıtgıde yak laşıyorlardı. Bu sırada, Kruçef'ın oğ 1 Pazarlık usulü ile iki adet voltaj regulatdrü satın alılu, Leomd (tesadufen aynı ısmi taşıyorlardı), Stalingrad'da şehit duşnacaktu. Keşif bedeli 3200 lira olup katî teminatı 480 muştu. lıradır Harbın en korkunç senelerinde, 2 Şartnameler Komısyonumuzda bedelsiz gorulebılır Brezhnev evlenmeye karar vermış3 İhalesi 9 kasım 1964 günü saat 1000 da Komisyonuti, ve kolunda karısı, bır elınde de muzda yapılacaktır. votka ile kuvvet birhkleri arasmda ılerlemıştı. 4 İsteklilerin ihale günü belirli saatte Komisyonumuzda 1944 yılında, kızı doğmuştu ve bulunmalan. Bıpzhnev, her zamankı esprıli eda(Basın 20746/13544) sıyle, «Sajet çok zajıat verırsek, boglukiarı doldurznak ıeın, dunya TAPA TASARRUFLARINIZI YARIN AKŞAMA.KADAR AKBANK YALOVA TERMAL OTELDE KAZANMA SANSI 3 1 6 6 KİŞİYE II W&'/ ^ PARASI ;i:Ş/ MfSSE^SENEDİ VE y DEVLET TAHVİLLERİ CEŞİTLİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ W£W MESKEN AKBANKTA TOPLAYINIZ Reklâmcılık 4024/13530 Yabancı Sermaye Yerli Sermaye Arıyor ! HOLÂNTSE BANKUMINY. I I I I IstanbuFun merkezinden Dünyanın dört bir yanına Bankamızla çalışarak butun memleketıerle ırtıbat kurmak ımkânından faydalanınız. Bankamız.10 memlekette şubeleri ve dunyanın her yerındekı muhabırlerıle emrınızdedır Onseki2 aydan fazla vadelı mevduata yılda */. 6 V, faız verıyoruz I I I SAYIN FINDIK ihracatçılannın dikkatine:; TENZİLÂTLI KIŞ TARİFESİ BAŞLADI İFESİ TELEFON : Yalova Kaplıca (Basın 20764/13543) L GALATA: KARAKÖY PALAS İSTANBULBANKA HAN Hâncılık: 3327/13538 J Bayanlar ; M.S.B. Ankara 3 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Muhammen bedeli beher kılosu 8 25 lira ve g<£icı temınatı (6 250) lıra olan (100 000 liralık Sülyen) işinın kapalı zarfla eksıltmesi 21/11/1964 cumartesi günü saat 1100 de Komısyonda yapılacaktır. Şartnameler mesaî saatlerınde Komısyonda ve İstanbul Lv. Âmirliğinde görülebılir. Talıplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırhyacakları teklıf mektuplarını ihale saatinden bır saat evvelıre kadar makbuz mukabılinde Komisyon Başkanhğma vrmeleri Postada geciken mektuplar kabul edılmez (1975 Basın 20816/13542) L Güzellik kremleri size Bütün erkeklerin sey. rine doyamadıkları cazip, parlak ve yumuşak b i r ^ c i l d kazandırır. İst. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk. dan: Makıyajınızda daima Havılland kremlerı llâncüık: 3299/13532
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog