Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

LHJ&£ CUMHUKIVtl 6 Kasım I»b4 ELEKTROTERMIK n ELEKTROMEKANİK CİHAZLAR FABRİKASI ŞHHlflN İ Neye inanalım... ı Geçen gun gazeteciler konusabiimek için Içişleri Bakanı Orhan ©ztrak'ın Oıel Kalem Mudurunun odasında beklıyorlardı. Odaya Jandarma Genel Komutanlığı Âsanş Şubesi Mudunı Yarbay Mehmet Subaşı gırdi. Elınde bır tomar gazete kupuru vardı. Gazetecilerle arasında kı sa bir sohbet geçtı. Yarbay dert H idi gazetecılerden yana, dayanamadı, ve şu tekerlemeji soyledı. «Vallahi arkadaşlar onn bunn bilraem. Muhtann ılmuhaberine gazetenin haberuıe bır de jandarmanın zabıt varakasına ınan mıyacaksın...» dl> seklindeki cevap karşısında I uzuntusunu izhar etti. «Daha ge çenlerde şehırlerarası konuşma | sını ben baglamış, onun sesiyle karşılaşmışüm Onun için çok keskin dlyorlar. Acaba bana da bir tehhke gelebılir mi?> diye sordu Kendisine şu ce\ap \erildı: •Sesden kendinize bir fenalık ge leceğini sanmıyoruz. Ama istersenız bir Jinekolog'a gidlniz..» lASKER, \HER TARAF ASKER § § I I | I I § | j İ I i H Henüz yarıın asır önce Osmanlı Imparatorluğuna bağlı bir vilâyet olan Halep'te dolaşıyordum. Asker.. Her taraf asker doluydu. Silâhh, silâhsr/ er veya subay hâki elbiseli binlerce insan tam bir turist havası içinde mutemadiyen alış veriş yapar ve eğlence yerlerinin afişlerini tetkik ederken goruhıyordu DOLU Sepiciye oy mu? Amerikan seçimleri dolayısiyle Adanadaki Amerikan Haberler Merkesuıde de bır (oy sandıği) yapılmıştı. Bu sandığa herkes oy atarak kimin Cumhurbaşkanı ola cağını tahmıne çalışıyordu. Bu sırada muzıbin birı. (sabah tan beri Amenkan Cumhurbaşkanlıği icın oylaruıı Adana Beledıye Başkanı Ali Sepiciye verenler oldu) demesi, Amerikalı lan oldukça terlettı Sandık tas nıf edıldi ama, icinden Sepıche oy cıkıp cıkmadığı açıklanmadı. Istermısinız, Amerikalılar da son başansmdan dolavı (Ali Sepıcılyi Adanadan alıp Cumhurbaşkanı yapsmlar . Zira o da eskı Dedefıl mi' Ses tehlikeli olur mu? Adana Belediye Başkanı Ali Sepıci ile arkadaşı Celâl Serin'in sebep olduklan (Skandal) hakkmda bilgı almak ısteyen Adana şehırlerarası operatıslerınden bırı, Gunej Buromuzu actı ve «Acaba Sepici levkıf edıldi mi'» dıje sordu. Sesın sahıbı, bıraz uzuntulu, blraz da telâslı goruluyordu Yooook Henuz tevkif edılme ELEKTRIK SOBALARINI Pek yakında piyasaya çıkaracağını saym müşterilehne arzeder. İSKENDERUN İL Mİ, İLÇE Mİ ? 1 Yurdun muhtehf ıl ve ılçelerindeki resmî daırelerıuden ge 1 len vazılarda su ibarelere rastlanmaktadır: " Sayın Iskenderun Valisi || Saym Iskenderun Emnivet Mudunı .. I İskendernn Vilâyeri Yuksek Katına . Iskenderun Vali Muavinliğine j Hâh Ojsaki Iskenderun ilçedir, Bakanlıklarm kendi teşkl ' lâtlarına yaptıklan uvarmalara rağmen hâlâ ve hâlâ Iskenderun I resmî dairelerce (Vılâyet) sayılmaktadır. I I ı Ü Subavlar umumıyetle otomobıl şsahıbıjdı Bılhassa «Taunus» kulla =nıyordu bunlar Erlerın kılıklan Hçeşıt çeşıttı Ve bol Daralan oldu ŞAHLAN ELEKTRIK SOBALARININ J§u anla^ılıyordu Sokaklarda bır esrın yanından, yuzbaşı geçmış veya Başlıca hususiyetleri =bır yuzbaşının yanmdan bınbaşı yu ÇUBUK REZISTANSLARI BAT1 ALMAN MALIANAHTARLI j§rümuş hıç kımsenm selam kaıdeFIRIN EMAYELI CAZIP GÖSTERİŞLIGARANTILIEMSALLE gsıne aldırdıgı joktu B'rbırler r,e ="x>ş gozlerle bakıp duruyorlardı sa RINDEN UCUZ \cw w + 500 w = 1500 vvattır sdece' ş tşte bunlar senelerdır, Sur.yenın Hancıhk 3294/13537 ş^daresıne hâkım olan ınsanlardı Halep sokaklarında dolasan bır a«ker ve ajagı çıplak bir satıcı Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum Müdürlüğünden: ve Dıs lislik Sa..n Alınacaktır 1 Muessesemız ıhtıyacı bulunan a) 200 adet dış lastık 1100x20 b) 100 » iç » 1100x20 c) 40 , iç ., 1000,20 teklif alma usulüyle ve Turk parası ıle satın alınacaktır. 2 Bu işe aıt şartname Müessesemiz Tıcaret Isleri Müdurluğunde goruıeDiıır rıugunae gorülebilır 3 Ilgılıler şartnamesı esasları dahüınde hazırhyacaklan ı,fW4r,< °o 7^ muvakkat temmat ıle bırlıkte 16/11/1964 teklıflerini ı . u m , , m ı , t o . •»„,,„„• ,ı. h,,ı,utD ,R/iı/ıo«A pazartesi gıinü saat 17 30 a kadar Muessesemız Yazı tşlen MUdurluğüne göndereceklerdır 5 Postada vaki olacak gecıkmeler nazan ıtıbara alınmaz 6 Muessesemız sipanşi yapıp yapmamakta veya dıledığine yapmakta serbesttır ı Basın 20490 A 12522/13523) ISPANYOL LİSAN VE EDEBİYAT DERSLERİ TEKRAR BAŞLlYOR Ispanyol Lısan ve Edebıyat derslcnne bu sene 9 Kasım 1964 pazartesı gunu saat 18 den ıtıbaren başlanacaktır Ders!er Beyoğlu Postacıîar sokağı 37 numarada kâın Kultur Heyetı bınasında pazartesı ve persembe gunlen saat 17 den 20 ye; Salı ve Cuma gunlen ıse 16 dan 21 e kadar devam edecekür Dersler ucretsızdır. İlâncüık: 3184/13534 r BEL PET (İstanbul Belediyesi Petrol Ofisi) Akaryakıt ve Müştaklan Ticareti Limited Şirketinden : 1 Şırketımıze aıt Florya Şenlık asfaltı üzenndekı akaryakıt satış v e servıs ıstasyonumuzun ışletılmesı kapalı zarfla tekhf alınması suretıyle tâhpleri uhdesıne ıhale edJecektır. 2 Bu ihaleve aıt şartname v e ışletmecılık sozleşmesı Şırketunizın Harbıye, Cumhunyet Caddesi, Emeklı Sandığı Iş Han, No 209 kat: 7 dekı merkezınden onbeş lıra mukabılınde tatıl gunlen hanç her gun saat 9 12 v e 13 30 17,30 (Cumartesı 9 13) arasında temın edılebılır. 3 Bıaleye ıştırak edeceklenn teklıf mektuplarını en geç 19'11/1964 persembe gunu saat 17,30 a kadar Şırket Mudurluğune teslım etmış olmaları şarttır Postada vâkı gecıkmeler nazarı ıtıbare alınmı>acaktır 4 Şırket ıhaleyı dıledığıne vermekte ve ıhalejı >apıp yapmamakta serbesttır. Yağmurlama Tesisîeri Kapalı Zarf Usulüyle Eksiltmejre Konulmuştur. Devlet Ürefme Giftlikleri Genel Müdürlüğiinden 1 Yağmur'ama tesıslerı kapalı zarf usuluvle eksıitmeye konulmuştur 2 Eksıltme 10 Kasım 1964 Salı gunu saat 15 00 de Genel Mudurlukte yapılacaktır 3 Geçıcı temmat 17 350 lıradır 4 Bu ışe aıt şartname'er Genel Mudurluk Ekonomı ıslerı Mudurluğunden (Karanfıl sokak No 62 Tel 12 68 95) alınır veya gorulebılır 5 Idare ıhaleyı yapıp japmamakta serbesttır (20329 A 12416,13522) teşkılâtlarını genişletmeje çalışıyor velerle vazıyeti Idare ettlğine ve ne Türk ekonomisı çekiyordu' } lardı ^ ^ k e n d ı m i > bunun yuzde 90 ı Suriye hududunç o k '[Itstanbulda Büyük Postahane ıle dan geldığlne göre, gıimrük ve verg *** *** < =Yeni Caml arasındakl bolgede hıs gı almıyan hazınemız her sene ne Amerikan, Fransız ve İngılız sıga Istanbulun renkli eğlence hayatı > ralarının her çeşıdi dükkânlarda nerede' Halepte de, Şamda da geYUzlerce seyyar satıcmın came kadar buyuk zararlara gıriyordu' ( l l karaborsada celerı açık olan sadece bır kaç pav ,l||kânlı işportalardan tutun, içındeki Ustelık, kahvenın Suriyede küo vardı Meselâ, bızde yon vardı ki bunlar da oyle ahım kadar hepsi tıpatıp aynıy' su 10 Türk lirasıydı Artık, Tür 5 • 6 liraya satüan Kent, Salem ve( işmallara 1 1 şahım şeyler değıldi ğdı Burada ne gorüyorsanız eşını ts kıyeye kahve kaçıranlarm ne kadar ya emsalı, orada da aynı fıyattı Zenginler otomobillerine atladılar Buna mukabıl, halk ıçın çok ucuza (•fjjtanbuldaki işportalarda da bulabı fahış kar temın ettlklerıni sız dusıgaralar mevcuttu Kahve 35 kumı, soluğu Lübnanda alıjor, deditl'ırdiniz! Tükenmez kalemler, çak. şunun1 ('Ifmaklar, para çantaları, cep fener ruş, çay 25 kuruştu, kahvehaneler kodudan, bir takım gozlerin tai[ ğleri, jüetler her şey her şey İş yalnız kahve ıle bıtmıyordu de Vıtrinlerde gorulen gıyun eş rassutundan uzak keyıflerıne bakıyorlardı En yakın eğlence şehri PaAnlaşılan, Sunye ile Turkıye a Çakmağı, kılotu, gömlegi, vıne bu yalarının ekserısı kalıtesızdı 1 Beyruttu zaten Hem, tngılız, is • ' >~ yurda halı ithal mallannın ise mevcutları Fransız, Alman ve asıl Turk artıst| IJffmda gayri resml yapılan tıcaret hudutlardan kaçak olarak haylı hararetlıydı Resmı o sokuluyor ve böjlece milll ekono tükenmek uzereydı soyledıklerıne lerının çoğunu orada bulmak mum . =('> bır haylı hararetlıydı ıse, galıba sadece hayvan alım gore Çunktı, ıhtılâller, hukumet kundu mımız her gun biraz daha hırpala. = îatımına ınhısar edıyordu' . krizleri, Sunye ekonomısinı çok zaBunun yanında fakır halkın yerujordu yıf duşurmuş, devleti maaş odıye gâne eğlencesı sınemalardı Umumıyecek duruma sokmuştu Buna mıyetle sansurden geçmış Mısır *P "F *T* rağmen, ne sıyası huzur gelıyor, ne fılunlerı gelıyordu Surıyeye Kımı! = Sunyelıler umumıyetle açıkgoz Madalyonun diğer yuzünde bizım de luks ıthal eşyasının vıtnnlen dol sı acıklı Arap dramları kımısı saç, ğîdamlardı tşlennı gayet ıyi bılıyor durmasına manı olunabüıyordu. ma sapan komedıler Ve'hasıl bır Surıyeye kaçak sattığımız mallar 11 ar, menfaatlerını mudrık gorunu Yanr hayvanlar' Orta Doguda et Ama, artık Surıjede bu gıdışata yığın ucuz filımdı bunlar Tek tuk syorlardı Buralara senelerce once pahalı Oralarda koyun ve sıgır ye kımsenın tahammulu kalmamıştı Amenkan fılımlerı yanında zaman şjelip yerleşmış Turklenn musahe tiştıremedıklen için bizden satm aZaten bu yüzden senelerdır Parlâ zaman Turk filımlerıne de musaaîgielenjdı bu lıyorlar Ama, resml kanaldan alış mentonun kapısına kılit asılmış, sa de edildiği görulüyordu ş Haleplılenn, bılhassa tıcarı me verış işlerıne gelmedıği ıçili hay dece iktidar koltuğuna oturmak heŞehrın en ışlek caddesınde bır ag^lelere akıllan erıyordu Şamlıla van surülerı kaçak olarak Suriye vesıyle yapılan ve bırbirıni takıp e fış Üzermde Avhan Işık, Belgın =rın ise cımrilıklerı, paramn ustune ve sokuluyor Parası karaborsa fı den ıhtilâller ve onlann «her şeyi Doruk ve meşhur Ayşecık Bu ğoturmalan ve ıçten pazarlıklı olma yatla orada odenıyor ben bılınm» dıyen lıderleri yalnız manzaradan ze\k duymamak kabıl ş'arı meşhurdu Bu usul artık byle yerleşmlştt kl, kaba kuvvete dayandıkları için te degıldı gıtmişlerdi § Durum böyle olunca, tabıî gayrı ıkı taraf da bırbirıne ıtimat edlyor ker teker yuvarlanıp Ve bızım fılimlerımıze Orta Do gresmi tıcaret, yanı kaçakçılık mev du Manı olmaya çalışanlara ise, ko Ama, sovledıklerine gore, bu defaki ğunun pek ıyı bır pazar olabıleceği gzuunda adamlar canımıza okuyor yun başına dunyalık verildi miydi, dığvlerinden farklıydı. General Ha nı hatırlatıyordu ınsana . hıç kımsentn gozü bir şey gonnü fız ve arkadaşlan bir partıye, Baas flardı partısine, onun doktnnine dayanıYARIN. Sunyenın bunyesine = Düşünunüz, Turkıye bır buçuk se jordu uygun bir sosyalızm Netıce Bu alış verışın zarannı yi yor ve en seri, en şiddetli usullerle |:ne kahve ıthal etmeyip, kaçak kah •A* A • ±* A • ±+A* ±.•^ • A * ^ • }~~. (Basın 20787/13519) YflPI ve KREDİ 6ANKASI n konu veresim MAUKOCOSUJ KAr PÜ AT\N COŞÜ İIH MACAK ATUS4N1N NAJR.BACAK. jrıjP SOLDAN SAĞA1 Cumhurtyetlmlzln llftnı üzerlnden bu kadar yıl geçtl 2 «Hlnt Avrupa ırkına mensup f:imllva> anlamına ikl söz 3 BU lşletmenln çaa;ma sonunda meydana getlrdığl eşya \eya mahffiılün bütunU 4 «Beyaz evlıya» manasına ikl söz yerleşlp kalmış teslr 5 Tekrarlanmış Işler lçln kullanılan edatlardan 6 Bir harfin okunuşu, tersl kocamış ve tohlıma kaçmış» demektlr 7 l^kence ve cefa Muhammet Peygamberlıı annesl 8 Kepazellk ve skandaia sebep olan ha' 9 «Çok Ince ruhlu ve kibar valıd"> karşıllğı İkl soz YUKARID4V AŞAĞIYA1 1 tnsandalcl tabiat ve huvlarm bütününü gösteren esas 2 Takın blr mesafede degll, yamyaBsı edlp pestlle çevlren 3 Tersl «çlğnenlp mideve goçurulur» manasına bir çeklmdlr, her hangl bır kunıl mensubu 4 Blr eskl zaman dansı, fazla mlktarda degıl 5 Eskl ve merhum bir ses sa a'çım z ve bestecimlz, Isl&mın dordüncü hall1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' fesi 6 Tell&L arla veya gazetelerle aflşlerle kamu efkarma bildlrmek (lki söz 7 AvruDanın akar sula. r r.dan, vaktlyla Ağa Hanın oğlu haiı. dıirııi» ı <• Ali Hanın evlen> 1>«nka bııirr <r»n, ml« oldufu blr slnema yıldiîanm llfc adı 8 Seziş kudretl 9 ElektrlS cereyam deligi, bir edat 20. YIL Kültür ve Sanat Hizmçtleri serisinden : B E SERGiLER 2 Tarih ve Sanat Memleketi Türkiye fotojjraf sergisi 5 21 Kasım Yapı ve Kredi Bankasının Galatasaray'daki yeni binasının sanat galerisinde Reklâmcüık 4151/13529 40 6 Kasım 1925 tarihli Cumhuriyet'ten se TUHAF Ş H Y AtONO E S E R O A S K E R l N I^INI Ankara'da bulunan Macarlânn Türk milletine muhabbetleri Ankarada bulunan Macarlar memleketımızde gorduklerı abulden doğan mınnettarlıklannı ızhar ıçın bır Macar heykfttraşına Gaa Paşanın bır heykebnı yaptırtmaya karar vermışlerdır. Bu munasebetle Mıllet Gazınosu bahçesmde verdıklen bır suvarede aralarında para toplamışlardır. Pek yakında japımıra başlanacak bu heykel Macar mılletuıın Turk milletine karşı du> duğu buyuk seveının bır nısanesı olacaktır. 1 i Soğuk ve sıcak havalandır# ma Aır Condıtionıng tertibatı ( idare ve bakımmda tecrübeli, • (' tngilizce veya Pransızca anh( yan bir makıne ustası veya • i ehlıyetli kalorifercl ustası arai nıyor Ankarada Japon Sefa( retine veya Istanbulda Avaz• I1 paşa, Gümuşsuyu caddesi 24 f numaraya muracaat Cumhurıy*t 13527 ARANIYOR Ankara Hukuk Mektebi dün açıldı Ankara Hukuk Mektebi, dun eskı Buyuk Mıllet Meclısi bınasında, Reısıcumhur Hazretlerınm her cumlesı alkışlarla karşılanan bır nutuklarıyle açılmıştır Dâvetlılere pasta ve çay ıkram olunmuş, bır muddet ıstırahatten sonra Hukuku Esasıye Muderrisı (profesoru) Ağaoğlu Ahmet Bey tarafından ılk ders takrır olunmustur. Ankara Hukuk Mektebinm açıldıgı eski Buvuk Millet Meclisı binası lar devam etmektedır General Gamelın kumandasındakı kıtaları Şam cıvannda faalıyet gostermektedır Fransız Suriye'de çatışmalar oluyor Sunyede jerhlerle Fransızlar arasmda çatışma ve çarpışma Bu arada Sunjeden alınan haberlere gore Şam şehn Fransızlar tarafından yakılmıştır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog