Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

6 Kasrra 1964 CtJMHURÎTEI Irak Kürt münasebetleri gerginleşti Barzaninin Hükümet ve Yüksek Komutanlık heyeti kurduğu ileri sürülüyor DIS HAB ERLER Dr. Adenauer Paris ile Bonn'un arasını bulmağa çalışacak Prof. Erhard da Ortak Pazarın dağılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı Bonn 5, (a.a. A.P. Radyo) Başbakan Ludwig Erhard, bugün televizyonda yaptığı bir konuşmada, Dr. Adenauer'in Paris seyahati konusunda, «General De Gaulle ile Dr. Adenauer arasındaki dostluk bağları sayesinde Dr. Adenauer, Paris ve Bonn arasındaki münasebetlerde ufak çapta meydana gelmiş bozuklukları giderebilir» demiştir. BİR DAKIKA: Arnavutluk çağrılmadı Johnson için en büyük tehlike : De Gaulle Dostnmnz Yaşar Kemal seneler senesi îsveç'in meşhur Nobel MükSfatını almak için uğrasır durur. Alamaz. Fransız yazan J. P. Sartre nğraşmaz, kazanır, fakat prensipini bozmamak için, reddeder. Bizim Yaşar Kemal ile Sartre arasında herhangi bir fikir mukayesesi yapmak haddimiz deAma bir mükâfatı yalvar yakar olup alamıyan bir yazarla, bu işe hiç aldırmadan kazanan ve reddeden yazar arasındaki (arkı anlamak kolaydır. Biri bizden, biri onlardan! D. N. Böylesi de var Çu En Lay Moskovaya hareket ettı Komünist liderler zirve konferansı yapacaklar Sosyalist! imdir bu Sosyalist? Hangl memlekettir bn Sosyalist? Biz Sosyalizm isteriz! diyenler hangisini isterler?. Bunu maalesef görmek kabil değil.. Çünkü dünyada herkes bu kelimeyi kendince mânalandınyor. İsveç Sosyalisttir. Belçika Sosyalisttir. Şimdi İngiltere Sosyalisttir. Batı Berlin Sosyalisttir. Doğu Berlin de Sosyalisttir. Aralannd» kale duvarlan vardır. Bütün peykler Sosyalisttir. Yugoslavy» Sosyalist, Romanya Sosyalist, Sovyet Rusy» Sosyalist, Kızıl Çin Sosyalist, Hindistan Sosyalist, Seylân Sosyalist, Cezayir Sosyalist, hemen hemen bütün siyah Afrika Sosyalisttir. Yani bunlann içinde Kızıl Çin gibi aşın Komünistlerden, tsveç pbi ekonomisi hususî sennayeye dayanan, refah içinde zengin ve mazbut memleketler var.. Biz hangisi olacağız. Çünkü İsveç, Belçika gibi bir iki batı ülkesi müstesna, öteki Sosyalist memleketlerde insan haklan diye bir şey yok. Hürriyet yokkonuşma, geıip tozma, seyahat etme, okuma yazma hürriyeti yoktur. Her gün bu memleketlerden ötekilere kaçanUr bu yüzden kaçıyorlar. Türkiye »osyal adaleti temine çalışan bir memlekettir. Halkın, şunun bunun elinde esir gibi çalıştırmasına karşıdır. İnsan haklanna ve hürriyetlerine hürmetkârdır. İnsanlan istemediği gibi yaşamaya icbar etmez. Türkiyede devletin yapacağı işler, ferdin yapaca| i işler vardır. Bunlan ayırd etmek lizımdır. Şahsan ben devlete takatından fazla yük yükletümesinin vs ferdi birçok mesuliyetlerden kurtarmanın aleyhindeyim. İnsanlar ektiklerini biçmelidirler. lyilik bakımından da kötülük bakımuıdan da... Sosyal adalet tenbeUerle çahskanların, cahillerle âlimlerin bir hizaya gelmesi demek olmamalıdır. Devleti idare edenleri herşey, idare edilenleri hiç birşey halino getirecek sistemlere karşıyız. İhtilâller bunun için yapUnuştır, inkılâplar bunun için yapılmalıdır. Ahlâksızhğı, Allahsızlığı, terbiyesizliği, haksızhğı, patavatsulıgı, kanunsuzluğu, mantıksızlığı, pisliği doktrin haline getiren türlü siyasî ideoloji ve felsefelere karşıyız. İnsan haddi zatında mahlukatın en şereOisi, en kıymetlisidir. İnsan olarak bir takım haklan ve vazifeleri vardır. Bunlan ne kaybetmeli, ne ihmal etmelidir. Bir toplum lâfıdır tutturmuşuz. Herif bırsızlık eder, kabahat toplumda.. namussuzluk eder toplumda.. kaatil olur suç toplumda.. dolandırıcıdır oh olsun toplum. Kim bu toplum? Sen ben değü mi?.. Ee biz kendimiz bozuk olursak toplum düzgün olur mu?.. Evvelâ insanı düzeltmeliyiz. Bu da tahsil ve terbiye ile olur.. Tab> sile gSrünüşte çok rağbetimiz vardır. Mektebe girmek için birbirimizi kıranz. Ama girdikten sonra randıman yüzde onun altına düşer. Bence en mühim olan tahsil değildir, terbiyedir. Eskiden Türkiyede tahsil ve terbiyeyi «Maarifi Umumiye Nezareti» idare ederdi. Avrupada buna «instruction publique» derlerdi. (Aynı mânaya gelir).. Sonradan her tarafta değişti. Avrupa» da «education nationale» oldu. Bizde. Bizde «Millî Eğitim». Bütün bunlarda esas yani education = eğitim «terbiye» öne alındı.. Ama bizde bu lâflan kaldı.. Halbuki dediğimiz gibi mühim olan terbiyedir. Türk tarihinde muvaffak olmuş, büyük devlet adamları vardır. Okur yazar değildirler. Fakat zamanın siyasî ve içtimai terbiyesini almıştırlar.. Bizim adam yetiştirmekteki eksiğimiz budur. Tahsile himmet ediyoruz, elden geldiği kadar. Terbiyeye pek aldırış ettiğimiz yok.. Bunun sonu iyi değildir, dikkat gerek.. Bence toplumun daha doğrusu memleket idare edenlerin kusuru burada. Çocuklann terbiyelerine ehemmiyet vermiyor. Mektepte, ailede, cemiyette! etrafımza bakımz, bunu hemen görürsünüz. Galiba Sosyalistliğin bir tefsiri de cemiyetin yerleşmiş edep ve terbiye kaidelerini umursamamak!. Bizde de en çok rağbette olan tarafı bn!. B. FELEK Başbakan Erhard, kendisinin Dr. Adenauer'i görevlendirmenıiş olduğunu belirterek, eski Başbakanla yarın görüşeceğini söylemiştir. Federal Almanya eski Basbakanı Dr. Adenauer 9 kasımda Parise gidecektir. Daha sonra, Fransanın, buğday fi j'atları konusunda ortaya attığı ve likle tarım ürünleri konusunda FranBonn'da bir «ültimatom» olarak te sız Batı Alman çatışmasmın önem lâkki edilen teklifini ele alan Er le ele alındığını bildirmişlerdir. Ay kaynaklara göre, iki Bakan, hard, Fransa Cumhurbaşkanının is nı teklerini ifade etme tarzınm, diplo «Kennedy müzakereleri» ile ilgili matik münasebetlerde pek alışılma istisnai maddeler listeleri konusunPekin, 5 ( u . ) Kızü Çin bilim mış olduğunu belirtereTc Avrupa ik da Amerika Birleşik Devletleri ile adamları, Sian yakınlarında bundan tisadi topluluğunun dağılma tehlike Ortak Pazarın anlaşmaya varmasın siyle karşı karşıya bulunduğuna i600.000 yıl önce yaşadığı tahmin e nandığmı ve Fransanın NATO'dan dan duydukları memnuniyeti ifade dilen bir insanın kafatasını bulmuş ayrılacağını sanmadığım söylemiştir. etmişler fakat, Paul Henri Spaak, Ortak Pazarın ciddi bir buhran gelardır. Sian'da diğer fosillerle birFransanın ve İngilterenin, çok ta çirdiğtni ve bu buhrana bir çözüm likte bulunan kafatasının hemen he raflı nükleer kuvvet tasarısı konu bulunmasının gerekli olduğunu da men hiç bozulmamış olduğu göürl sundaki çekingen tutumlan hak ayrıca belirtmiştir. kında Prof. Erhard, Amerika BirleBeyrutta yayınlanan diğer gaze müştür. şik Devletleri, îngiliz nükleer gücü teler de, Molla Barzaninin başkan Pleistosen (buz) devrinin ortalahğında bir «Kürt Yüksek Komu rından kaldığı anlaşılan bu kafata ve «tamamen bağımsız Fransız vutanlık Konseyi» kurulmuş olduğu smın 1929 da bulunan Pekin ada rucu kuvveti» arasında bir düzenleş rıu belirtmekte ve bu konseyin mının kafatasından daha eski oldu tirmenin mümkün olacağı kanaatini «askeri harekâtı tek elden idare ğu meydana çıkmıştır. Bilindiği gi izhar etmiştir. Ludwig Erhard, İngiliz Işçi Hükü etme» maksadiyle kurulan yeni bi tngiliz antropolojisti Leasey 1959 Bakanhğa yardımla görevli oldu yılmda Tanganika'da Doğtı Afrika metinin Almanya meselesi karşısınğuna işaret etmektedir. adamuıın kafatasını buluncaya ka daki tutumuna da değinmiş ve «Bu dar Pekin adamının bugünkü insan Hükümetin Sovyet kesimi rejimini lki nota Ayrıca. öğrenildiğine göre, Bar ların en eski atası olduğu zannedi tanımayı tasarlıyacağını hayal dahi edemediğini» söylemiştir. zani, Irak Devlet Baskanı Mareşal j liyordu. •Times»ın görüşü Arifin 16 ekimde Kahireden dönü ı Tanganika'da bulunan ZinijanthÖte yandan bağımsız «Times» gasünden sonra Bağdad hükümetine ropus kafatasına yapılan radyasyon iki nota göndermiştir. Barzani testleri sonunda bunun, 1,750.000 zetesi bugün bu konudaki makalebunlardan birincisinde sayıları bir yıl öncesine ait olduğu kesin ola sinde şunları yazıyor: «Başkan Johnson, ilk olarak NATO milyonu bulan ve Irakın kuzeyin rak belli olmuştur. meselesiyle deki daijlarda yaşıyan Kürtler için Sian'da son yapılan kazılarda çerçevesindeki buhran muhtariyet statüsü talep etmis ve 600.000 yıllık bu kafatasından baş karşılaşacak ve ilk maharet imtihaiki taraf arasında «ateşkes» ilânı ka çeşitli memeli hayvanların fosil nını bu konuda verecektir. Anlaşma sırasında müştereken tesbit edilen leri ve bu arada o devirlerde yaşı çareleri aramak Başkan Johnson'a esaslara göre alınan tedbirlerin yan file benzer bir hayvanm da is düşmektedir. Çünkü, general de Gaulle, bugünkü tutumuyla, Johnson Kürtleri tatmin etmediğini bildir keleti bulunmuştur. için en aksi senatörden daha büyük mişti. bir tehlike teşkil ediyor.. Molla Bar?ani ikinci notada isSpaak çare arıyor teklerini artırmış ve bu defa kuGeçen hafta Paris'te De Gaulle ile reydeki Kürt eyaletlerinden Irak görüşmüş olan Belçika Dışişleri Bakuvvetlerinin çekilmesini talep etKaraşi 5, (a.a.) Batı Pakistan kanı Paul Henri Spaak, bugün de mişti. daki seçimler beşinci gününe girer j Kanada Dışişleri Bakanı Paul MarIrak Hükümeti birçok defa ida ken, muhalefet adayı Fatma Cinnah, jtin ile Ottaw'da uzun bir görüşmede rcde merkeziyetten uzaklaşma ted Devlet Başkanı Mareşal Eyüp Hanın bulunmuştur. İki devlet adamının Ortak Pazarın birleri alacağım ilân etmiştir. Fa taraftarlarını, seçmenlere korku saç kat, eyalet hukümetlerinin otori makla itham eden bir bildiri yayım içte karşılaştığı güçlüklerin v« özeltesinin takviyesi Kürtlerin istek lamıştır. Bildiride, bazı seçim böllerıni karsılamaktan çok uzak gö gelerinde. sandıklarda kayıtlı seçrunmektedir. Kürtler Irak Devlet men sayısından fazla oy çıktığı ve ı çerçevesınde kendi bölgeleri için sahte oylar ele geçırildiği ileri sü j hakikî bir muhtariyet talep etmek rülmekte ve bunu protesto içitt muhalefetin Ravalpindi'ye bir heyet tedirler. Lüksembarg, 5 (a.a.) tsrael göndereceği belirtilmektedir. Parlâmentosunun davetlisi olarak Gazete haberlerine göre, Batı Pa 25 ekimden 1 kasıma kadar Israeli kistandaki seçimler sırasında sandık ziyaret eden «Altılar» parlâmento başı kavgalarında dört kişi ölmüş, heyeti. bugün Lüksemburg'a dönbir seçim verme yerinde de sandık müştür. Kahire 5, (a.a.) Geçenlerde Su tan, 200 fazla oy çıkmıştır. Israelde bulunduğu süre içinde Öte yandan Saidpur'daki bir midanda, Kıralcı bir Yemen heyeti ile tingde konuşan Eyüp Han, Doğu Israel Parlâmentosu üyeleri, yönemüzakerelerde bulunan Cumhuriticıler ve ticaret ve sanayi temsilyetçi Yemen heyeti, bugün Kahire Pakistanm bayan Cinnah'ın malı ol cileri ile görüşmelerde bulunan de, uzun müddet Yemen meseleleri madığım söylemiş ve muhalefet aile meşgul olan Mısır Millî Meclis dayını «Pakistanın düşmanları ile heyet, Israel ile Avrupa iktisadi topluluğu arasındaki ticarî anlaşBaşkanı Enver Sedat ile görüşmüş el e*le vermekle» itham etmiştir. tür. Müzakerelerde, müşahit sıfatı Batı Pakistandaki tarafsız gözlem . mada yer alan butun kolaylıklarile Mısırın Yemen Büyükelçisi Ah cilere göre, karma muhalefet parti i dan tam olarak faydalanılabilmesi med Şükrü de hazır bulunmuştur. leri özellikle şehirlerde gayet iyi so için, Avrupa kuruluşları nezdinde Şimdiye kadar bu görüşmeler hak nuçlar almaktadırlar. Tarım bdlge bütün yetkisini kullanacağını açık kında Kahirede bir açıklama yapıl lerinde durum beli olmamakla bera lamıstır. Heyet üyeleri, ayrıca, Ismamıştır. Bununla beraber, Cidde ber, gerek muhalefet ve gerekse ik raelin Ortak Pazara ortak üyeliği den gelen haberlerden, bu temasla tidar zaferden bahsetmektedir. konusunda yakın gelecekte bir anrm Yemende bir plebisit yapılması laşma imzalanması için teşebbüskonusunda bir prensip anlaşması ile lere geçilmesi ve müzakereler yasonuçlandığı anlaşılmaktadır. pılması kanaatinde olduklarını ifaChatham, Kanada 5 (A.P.) Kan de etmişlerdir. Yunanistan Güney Viet serle Mücadele Cemiyetinin uzman yöneticilerinden Maurice Grimes, 1000 yılda bir saniye fark nam'a tıbbî malzeme bikini mayoları giyen kadınların deri kanserine tutulmak tehlikesme gösteren bir saat yapıldı yardımı yapıyor maruz olduklarını söylemiştir. Moskova, 5 (aa..) Nobel fizik Atina, 5 (a.a.) Yunanistanın Uzman, derinin kızgın güneş ışın Guney Vıetnam'a yardım vaad eden larma maruz bırakılmasmm tehli armağamnı kazanan iki Sovyet bi24 üncü ülke olduğuna dair Say keli olduğunu ve deri kanseri ge lım adamı, jeneratörler ve ışmlar gon'dan verilen bazı haberler üze lişmesi ihtimalini arttırdığını, bi üzerinde yaptıkları araştırmalar so rme, Yunan Kızıl Haçınm, Üsküp kıni mayolarının kadın vücudünü nunda 1.000 yılda bir saniyelik fark depremi ve Zagrep sel felâketinde hemen hemen tamamiyle çıplak bı gösteren bir saat yaptıklarını açıklamışlardır. olduğu gibi, Güney Vietnama tıbbî raktığını söylemiş ve demiştir ki: Nikolay Basof ile Aleksandr Prokmalzeme gönderdiği resmen açık«Kadınlar arasında kanser fobisi horof, Nobel fizik armağamnı elanmıştır. Ancak, Yunan Kızıl Haçınm bu hareketinin siyasi bir an yaratmak istemem, fakat şimdiye lektronik enerji bilimi ile Masers lamı olmadığı da ifade edilmekte kadar hiç kimse kanser fobisinden ve Lasers ışığm kuvveti kısa ışınlar ı ölmedi. Deri kanserinden ölenler halinde toplanması üzerine yaptıkdir. çok.» ları çahşmalarla almışlardı. Beyrut, S (a.a. Radyolar) «Ei Hayat» gazetesinin bildirdiğine göre, Bağdad hükümeti ile Irak Kürtleri arasındaki münasebetler tamamen kesilmek üzeredir. Molla Barzaninin bir Kürt Hükümeti knrduğunn belirten gazeteye nazaran, Barrani hükümetinde, aralarında Celâl Talabaninin de bulunduğu bazı Kürt Demokrat Parti üyeleri de yer almaktadır. Bilindiği gibi Celâl Talabanî, Bağdad hükümeti ile müzakerelerde bulunan ve Başkan Nâsır ile temaslara girişen Kürt Heyetine başkanhk etmişti. Barzani hükümetinde bazı subayların yer aldığına ve dort Bakanlığm komünist taraftarı unsur lara verildiğine işaret eden gazete, Irakın kuzeyinde Musul, Kerkuk .Suleymaniye ve Erbil bölgelerinde çarpışmaların yeniden baş lıyacağma ihtimal vermektedir. 600,000 yıl önce yaşamış bir insan kafatası bulundu La Paz 5, (AP a.a. Radyolar) Birkaç gündenberi devam eden işçi ve talebe nümayişleri sonunda, " Başkan Paz Estenserro Bolivya'dan kaçmış ve Peruya siğınmıştır. Şimdiki halde Bolivya'daki askeri kumandanların duruma hâ. kim olduğu soylenmekte>se de, perde arkasındaki liderlerin Baskan Yardımcısı Rene Barrıentos olduğu bihnmektedır. Nitekim Estenserro Lima'rla gazetecilere Barrientos için. «Başkan olmak istiyordu. Hava gucu ve ordunun desteğini sağladı ve beni devirdi. Fakat millet hâlâ beni desteklivor» demistır. Bolivya Başkanı Peruya sığındı MOSKOVA, 5 (a.a. AP Radyolar) Bolsevik Ihtilâlinin 47 nci yıldönümü münasebetiyle Moskovada yapılacak törenlere katılmak üzere, dünyanın birçok komünist lideri Moskovada bir araya gelecektir. Milletlerarası komünist hareketinın ufak bir zirve toplantısı ma mekte, Arnavutluktan ise hiç bahhiyetini andıran Moskova torenle setmemektedir. Yeni Çin Haberler Ajansının Perinde, Kübayı Sanayi Bakanı Ernesto Guevara, Çekoslovakyayı kinden bildirdiğine göre, Çu En Lay yedi kişüik bir heyetin başında bu Prezidyum ve Merkez Komitesi ü sabah Moskova'ya hareket etmiştir. yesi Jıri Hendych, Macaristanı Baş Çu En Lay'ın bu ziyareti, 1963 habakan Todor Jivkof, Romanyayı ziran ayından bu yana Sovyet ve Başbakan Gheorghe Maurer, Ko Çin liderleri arasında ilk yüksek ka münist Çini Başbakan Çu En Lay, deme buluşma imkânını sağlıyacak Doğu Almanyayı Komünist Parti tır. Hatırlarda olduğu üzere, geçen i Lideri Walter Ulbrichl, Kuzey Vi yıl haziran ayında bir Çin heyeti etnamı Başbakan PhSm Van Dong, ideolojik uyuşmazlığını hafületmek Yugoslavyayı parti nazariyecisi amaciyle Moskovaya gelmiş, fakat Velıko Şaloviç, Kuzey Koreyi Baş görüşmelerde başarı sağlanamamışbakan Yardımcısı Kim ll Song ve tı. Moskovadaki gozlemciler, Çu En Polonyayı da Komünist Partisi Lideri Wladyslaw Gomulka temsil Lay'ın yeni Sovyet liderleri ile yapacağı görüşmelerde Çinin, önümüzedeceklerdır. Arnavutluk. 7 kasımda yapılacak deki ay Moskovada 26 Komünist Partinin katılacağı bir hazırlık topşenliklere davet edilmemiştir. lantısı yapılmasına ve bunu gelecek Bu husus bugün »Izvestia» gaze yıl tam bir uluslararası konferansın tesinde yayınlanan kısa bir haber izlemesine muhalefetini yeniden ifaden anlaşılmaktadır. Gazete, Sov de edeceğine inanmaktadırlar. yet Hukumeti ve Merkez KomiteGozlemciler bu arada, Çinlilerin si tarafından bu şenliklere katıl Kruçef'in iktidardan uzaklaştırılmamak üzere heyet gondermeye da sından sonra Sovyet aleyhtarı polevet edilen memleketlerin isimleri miği durdurduklarma dikkati çekmektedir. ni vermektedir. Çu En Lay, Kızıl Çinin uluslarara Gazete, «Sosyalıst memleketler sı alanda en tecrübeli müzakerecisidaveti kabul etmişlerdir ve sen dir. Çin heyetinin bütün üyeleri de lıklere katılmak üzere Moskovaya biri hâriç, Komünist Parti Merkez heyetler göndermektedirler» de Komitesi üyesidir. Pakistan seçimlerine hile karıştmlmış Ortak Pazar Israel temasları gelişiyor Yemende plebisit ihtimali kuvvetlendi i BikiniKanser Ölümü İle blzieri sonsuz acı İçinde bıratan sevgili kız kardeşlm ve teyzemlz Bayan TEŞEKKÜR MEVLİT Aramızdan ebedlyen sevgilı annemiz ayrılan VEFAT Feyziye Çılesizın e^. tıkret, Nedret ve Zeliha Çilesizin babaları, Türkân ve Melek Çilesizin kayınpederi, Bilge, Selçuk, Yeşim ve Sibel'in dedeleri. Emekli Topçu Albayı ÜLVİYE KESKİN'in rulıuna 7 Kasım 1964 cumartesl gunü Teşvıkiye Camlinde, ıklndl namazmı mütaakıp okunacak Kur'anı Kenm ve Mevlıdı Şerıfe, arzu edenlerln teşriflen rıca olunur. E^lâtları ZIYA ÇİLESİZ Allahın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 6.11.1964 cuma günü öğle namazını mütaakıp Fatih Camiinden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliğine defnedilecektir. Cumhuriyrt 13553 cenazesine lştlrak eden, çelenk gönderen, hayır müesseseslne teberru edenlere, telgraf, telefon ve mektupla taziyette bulunan akraba ve dostlara ayn »yn teşeşekküre t«essürümüz manl olduğundan. gazetenlzln del&letlnl rica ederiz. Kız kardeşl: Dul Bayan Adrlne H. Berberyan Tegenleri: Bay ve Bayan Norayr Berberyan, Bay ve Bayan Kamer Kandan ve evlâdı İlâncılık: 3390 13555 Hermine Madteosyan'ın (Cumhuriyet: 13561) VEFAT Merhum Salih Paşa kerimesi ve merhum Avukat Mehmet Nuri Tüzel eşi, Vedia Evren ve Aslan Beyin kardeşleri, Bedia Şanda, Rezin Gündoğdu, Rezan Tüzel, Asuman Akaylı ve Avukat Salih Nuri Tüzel'in sevgili anneleri. Hâmit Gündoğdu, Yunus Akaylı, Mustafa Şanda ve Nilüfer Tüzel'in kayınvalideleri, Cahit Gündoğdu, Ekrem Evren ve Nilüfer Boysan'ın teyzeleri, Teoman'ın halası, Uğur Şanda, Oya Asna, Tülin Erensoy' Duygu Candar, Gönül Erensoy, Levent Akaylı ve Nılden Tüzei'in sevgili büyükanneleri, TEŞEKKÜR Kıymetll aile buyuğumuz ATAMIZIN yaverlerınden Emekli Subay TEŞEKKÜR 4 Kasım günü açılış kokteyllne şeref veren kıymetll mlsafirlertmlze teşekiür ederlz. Nlşantaşı Emlâk Cad. Ada ap. .. RVJENUAB Kulüp Restoran | Cumhuriyet 13552 RUJENUAR Kulüp Restoran'm NAŞİT MENGÜ'nün kaybmdan duyduğumuz buyuk acıyı paylaşmak ve Ankaracia yapılan cenaze torenlne iştırak etmek suretiyle kederimize iştirak eden başta Devlet Beisimız Sayın Cemal Gürsel'e, Senato Başkanı Sayın Enver Aka'ya, Genel Kurmay İkmcl Başkanı Sayın Korgeneral Refik Tulgaya, Merkez Komutanı Sayın Tuğgeneral Sabrl Koçak'a, Merkez Kumandanlığı bütun subaylarına Deniz, Hava, Kara Kuvvetlerl meraEim boluklerine. Sayın silâh ve sınıf arkadaşlarma, cenaze merasimine İştırak etmek. çelenk gondermek, telefon, telgraf, mektupla tazıyette bulunmak nezakettnl gösteren zevat ve muesselere sonsuz şukrau ve teşekkurlerlmlzl arzederiz AİI.ESİ ŞADİYE NURİ TÜZEL Hanımefendi Allahm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugünkü Cuma günü öfle namazını mütaakıp Şişli Camiinden alınarak Rumelihisarındaki ebedî istirahatgâhına tevdi olunacaktir. AİLESİ (Basın 20838/13551) AYINI RUHANİ Çok sevgili eşlm ve babamız (Kalem Kırtasiye evi sanibi) vefatmın 40 mcı günü olan 8 Kasım 1964 pazar günü saat 15 te Şlşll Ermenl mezarlığında âyinl ruhanl lera olunacagından akraba ve dostların teşrlflert rica olunur. Eşl: Dul Bayan Arpine Matyosoğlu Te evlâtl»n Anna ve Sella Ardaşes Matyosoğlu'nun Tıp Doktora Aramyor İlâç lâboratuarmda propaganda servisini idare edebilecek Almanca veya İngilizce lisanlarmdan birini îyi bilen ve tam gün çalışabilecek bir tıp doktoru aranıyor. Kısa hâl tercümesi ve maaş talebinin P.K. 65 İstanbul adresine mektupla bildirilmesi. Cumhuriyet 13558 Cumiıurlyet 13549
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog